EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1121

2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1121, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas

C/2018/5299

OJ L 204, 13.8.2018, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1121/oj

13.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1121

2018 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1),

atsižvelgdama į 2015 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1518, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas (2), ypač į jo 1 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 599/2009 (3) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės (toliau – JAV) biodyzelinui.

(2)

Per pirminį tyrimą apie save pranešė daug eksportuojančių gamintojų iš JAV. Todėl tyrimo reikmėms Komisija atrinko tam tikrus Amerikos eksportuojančius gamintojus.

(3)

Atrinktų bendrovių importuojamam JAV kilmės biodyzelinui Taryba nustatė 0–198 EUR individualią muito normą už neto toną, o kitų neatrinktų bendradarbiaujančių bendrovių importui – 115,6 EUR svertinę vidutinę muito normą už neto toną. Be to, visų kitų Amerikos bendrovių importuojamam biodyzelinui buvo nustatyta 172,2 EUR muito norma už neto toną.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1518 pradinių priemonių taikymas buvo pratęstas penkeriems metams.

(5)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518 iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1598 (4) tam, kad į jį būtų įtraukta 1 straipsnio 6 dalis, kuria eksportuojantiems gamintojams suteikta galimybė pateikti prašymą suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą.

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1598 1 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Komisija gali pakeisti I priedą, kad būtų galima nustatyti bendradarbiaujantiems neatrinktiems gamintojams taikomą muitą, t. y. 115,6 EUR už neto toną, jeigu bet kuris subjektas iš JAV Komisijai pateikia pakankamų įrodymų, kad:

(a)

jis neeksportavo JAV kilmės biodyzelino tiriamuoju laikotarpiu (2007 m. balandžio 1 d.–2008 m. kovo 31 d.);

(b)

jis nėra susijęs su eksportuotoju arba gamintoju, kuriam taikomos šiuo reglamentu nustatytos priemonės; taip pat

(c)

pasibaigus tiriamajam laikotarpiui jis faktiškai eksportavo atitinkamas prekes arba yra prisiėmęs neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Sąjungą didelį prekių kiekį.

B.   PRAŠYMAI SUTEIKTI NAUJOJO EKSPORTUOJANČIO GAMINTOJO STATUSĄ

(7)

Paskelbus Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1518 Amerikos bendrovė „Organic Technologies“ (toliau – pareiškėjas) pranešė apie save ir pareiškė, kad ji atitiko visus tris (6) konstatuojamojoje dalyje nurodytus kriterijus, todėl jai turėtų būti suteiktas naujojo eksportuojančio gamintojo statusas. Pareiškėjas kartu su atsakymais į Komisijos klausimyno klausimus pateikė informacijos ir patvirtinamuosius dokumentus. Atlikusi pirminį atsakymų į klausimus tyrimą, Komisija išsiuntė pareiškėjui raštą prašydama suteikti daugiau informacijos. Pareiškėjas atsakymą pateikė.

(8)

Dėl a kriterijaus pareiškėjas tvirtino, kad pradiniu tiriamuoju laikotarpiu jis vykdė veiklą. Be to, jis tvirtino, kad biodyzeliną ėmė gaminti 2009 m., t. y. pasibaigus pradiniam tiriamajam laikotarpiui. Komisija patikrino pareiškėjo pateiktus pardavimo apskaitos žurnalus. Pareiškėjas nurodė, kad jis biodyzeliną pradėjo gaminti 2009 m., o produktai ne JAV pirmąjį kartą parduoti tik 2016 m. Todėl Komisija sutiko, kad pradiniu tiriamuoju laikotarpiu pareiškėjas biodyzelino į Sąjungą neeksportavo. Todėl pareiškėjas atitinka a kriterijų.

(9)

Kalbant apie b kriterijų, pagal kurį pareiškėjas nėra susijęs su eksportuotoju ar gamintoju, kuriam taikomos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1518 nustatytos antidempingo priemonės, Komisija, remdamasi pareiškėjo pateiktais dokumentais, nustatė, kad pareiškėjui nepriklauso jokios susijusios bendrovės, kurioms taikomos minėtos priemonės. Todėl pareiškėjas atitinka a kriterijų.

(10)

Kalbant apie c kriterijų, Komisija taip pat nustatė, kad pareiškėjas yra prisiėmęs neatšaukiamą sutartinį įsipareigojimą 2018 m. į Sąjungą eksportuoti didelį kiekį nagrinėjamojo produkto. Šiuo atveju pareiškėjas pateikė pirkimo-pardavimo sutartį dėl nagrinėjamojo produkto pristatymo 2018 m., todėl šis kriterijus buvo įvykdytas. Todėl pareiškėjas atitinka c kriterijų.

(11)

Taigi, Komisija padarė išvadą, kad pareiškėjas atitinka tuos tris kriterijus ir todėl gali būti laikomas naująja eksportuojančia gamintoja. Todėl jo pavadinimą reikėtų įtraukti į neatrinktų bendradarbiaujančių bendrovių sąrašą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1518 I priede.

(12)

Todėl Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(13)

Komisija pranešė apie šias išvadas pareiškėjui bei Sąjungos pramonės atstovams ir suteikė jiems galimybę pateikti pastabų. Komisija jokių pastabų negavo.

(14)

Šis reglamentas atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Jungtinių Amerikos Valstijų eksportuojančių gamintojų sąrašą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1518 I priede įtraukiama ši bendrovė:

Bendrovės pavadinimas

Miestas

Papildomas TARIC kodas

„Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 “

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2015 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 239, 2015 9 15, p. 69).

(3)  2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 599/2009, nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui, galutinį surinkimą (OL L 179, 2009 7 10, p. 26).

(4)  2017 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1598, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 245, 2017 9 23, p. 1).


Top