Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1116

2018 m. rugpjūčio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1116, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane

ST/11250/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1116/oj

13.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/6


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1116

2018 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/449/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) 2015/735 (2) įgyvendinamos Sprendime (BUSP) 2015/740 numatytos priemonės;

(2)

2018 m. liepos 13 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Rezoliuciją 2428 (2018), kurioje išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad Pietų Sudano vadovams nepavyksta pabaigti karo veiksmų šalyje, pasmerkė nuolatinius, beatodairiškus 2015 m. rugpjūčio 17 d. susitarimo dėl konflikto Pietų Sudano Respublikoje sprendimo, 2017 m. gruodžio 21 d. Karo veiksmų nutraukimo, civilių apsaugos ir humanitarinės pagalbos teikimo susitarimo ir 2018 m. birželio 27 d. Chartumo deklaracijos pažeidimus ir sugriežtino Pietų Sudanui skirtas ribojamąsias priemones, nustatytas JT ST rezoliucija 2206 (2015);

(3)

be kita ko, JT ST iš dalies keičia ginklų embargo ir susijusios techninės bei finansinės pagalbos išimtis ir iš dalies keičia asmenų ir subjektų, kuriems taikomas turto įšaldymas, įtraukimo į sąrašą kriterijus;

(4)

Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/1125 (3) iš dalies pakeistas Sprendimas (BUSP) 2015/740, siekiant įgyvendinti JT ST rezoliucija 2428 (2018) nustatytas priemones;

(5)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(6)

todėl Reglamentas (ES) 2015/735 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2015/735 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Draudžiama teikti:

1.

tiesiogiai arba netiesiogiai – techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su karine veikla arba su visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir jų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam Pietų Sudano fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba naudojimui Pietų Sudane;

2.

tiesiogiai arba netiesiogiai – finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, visų pirma, įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimui bet kokiam Pietų Sudano fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba naudojimui Pietų Sudane;

3.

techninę pagalbą, finansavimą ar finansinę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su aprūpinimu ginkluotais samdiniais Pietų Sudane arba naudojimu Pietų Sudane.“;

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

2 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi teikimui finansavimo arba finansinės paramos, techninės pagalbos ir tarpininkavimo paslaugų, susijusių su:

a)

ginklais ir su jais susijusiais reikmenimis, skirtais tik remti JT personalą ir jam naudoti, įskaitant Jungtinių Tautų misiją Pietų Sudano Respublikoje (UNMISS) ir Jungtinių Tautų laikinąsias saugumo pajėgas Abjėjuje (UNISFA);

b)

apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Pietų Sudaną eksportavo JT personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.“;

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, kompetentingos institucijos gali leisti teikti finansavimą arba finansinę paramą, techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas, susijusias su:

a)

žudyti nepritaikyta karine įranga, skirtos tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, jeigu valstybė narė apie tai iš anksto pranešė Sankcijų komitetui pagal JT ST rezoliucijos 2428 (2018) 6 punkte nustatytus reikalavimus;

b)

ginklais ir susijusiais reikmenimis, kuriuos laikinai į Pietų Sudaną eksportavo pajėgos valstybės, kuri pagal tarptautinę teisę vykdo veiksmus, išimtinai ir tiesiogiai skirtus sudaryti palankesnes sąlygas savo piliečių ir asmenų, už kuriuos Pietų Sudane ji yra prisiėmusi konsulinę atsakomybę, apsaugai arba evakuacijai, jeigu valstybė narė apie tai praneša Sankcijų komitetui pagal JT ST rezoliucijos 2428 (2018) 6 punkte nustatytus reikalavimus;

c)

ginklais ir susijusiais reikmenimis, skirtais Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei arba jai remti, skirtais tik regioninėms operacijoms, siekiant kovoti su Viešpaties pasipriešinimo armija, jeigu valstybė narė apie tai iš anksto pranešė Sankcijų komitetui pagal JT ST rezoliucijos 2428 (2018) 6 punkte nustatytus reikalavimus;

d)

ginklais ir su jais susijusiais reikmenims, skirtais tik taikos susitarimo sąlygų įgyvendinimui remti, jeigu valstybė narė gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą pagal JT ST rezoliucijos 2428 (2018) 6 punkte nustatytus reikalavimus;

e)

kitu ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimu ar tiekimu arba pagalbos ar personalo teikimu, jeigu valstybė narė gavo išankstinį Sankcijų komiteto patvirtinimą pagal JT ST rezoliucijos 2428 (2018) 6 punkte nustatytus reikalavimus.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.“;

4)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į I priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurie, kaip pagal JT ST rezoliucijos 2206 (2015) 6, 7, 8 ir 12 punktus bei JT ST rezoliucijos 2428 (2018) 14 punktą nurodė pagal JT ST rezoliucijos 2206 (2015) 16 punktą įsteigtas JT Saugumo Tarybos komitetas (toliau – Sankcijų komitetas), yra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už veiksmus ar politiką, dėl kurių kyla grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane, arba yra bendrininkavę ar dalyvavę, juos vykdant.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BLÜMEL


(1)  OL L 117, 2015 5 8, p. 52.

(2)  2015 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2014 (OL L 117, 2015 5 8, p. 13).

(3)  2018 m. rugpjūčio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1125, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 48).


Top