Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1049

2018 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1049, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/4799

OJ L 189, 26.7.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1049/oj

26.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1049

2018 m. liepos 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

augaliniai ir gyvūniniai produktai, kuriems taikoma Reglamentu (EB) Nr. 396/2005 nustatyta didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija (toliau – DLK) laikantis to reglamento nuostatų, išvardyti to reglamento I priede;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) 2018/62 (2) Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas buvo pakeistas;

(3)

Reglamentu (ES) 2018/62 į I priedo B dalį, be kita ko, įtrauktas produktas „valgomųjų ridikų lapai“ ir jis yra susietas su produktu „lapiniai kopūstai“ to paties priedo A dalyje. Todėl lapiniams kopūstams taikoma DLK taip pat taikoma valgomųjų ridikų lapams;

(4)

remiantis nauja informacija, lapiniams kopūstams nustatyta DLK negali visais atvejais tikti valgomųjų ridikų lapams, ir siekiant patvirtinti tinkamą DLK reikia atlikti specialius valgomųjų ridikų lapams skirtus liekanų tyrimus;

(5)

todėl, prieš pradedant lapiniams kopūstams nustatytąją DLK taikyti produktui „valgomųjų ridikų lapai“, siekiant užtikrinti, kad būtų surinkti reikiami duomenys, yra tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį. Tuo tikslu į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedo B dalį turėtų būti įtraukta 3 išnaša, susijusi su produktu „valgomųjų ridikų lapai“;

(6)

todėl Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

siekiant užtikrinti, kad dėl Reglamentu (ES) 2018/62 nustatytų pakeitimų, susijusių su valgomųjų ridikų lapais, nekiltų prekybos trukdžių, ir siekiant sudaryti sąlygas prekiauti produktais, kurių derliaus nuėmimo laikotarpis prasideda 2018 m. pavasarį, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. balandžio 1 d.;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedo B dalį įterpiama 3 išnaša ir susiejama su valgomųjų ridikų lapams skirtu įrašu:

„(3)

DLK valgomųjų ridikų lapams taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  2018 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/62, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (OL L 18, 2018 1 23, p. 1).


Top