Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0990

2018 m. balandis 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/990, kuriuo iš dalies keičiamos ir papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 nuostatos dėl paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių, reikalavimų, taikomų pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius gaunamam turtui, ir kredito kokybės vertinimo metodikų (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/2080

OJ L 177, 13.7.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/990/oj

13.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 177/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/990

2018 m. balandis 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamos ir papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 nuostatos dėl paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių, reikalavimų, taikomų pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius gaunamam turtui, ir kredito kokybės vertinimo metodikų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų (1), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 7 dalį ir 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2017/1131 11 straipsnio 1 dalimi PRF leidžiama investuoti į pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ar turtu užtikrintus komercinius vekselius. Nustatyta konkreti paskata investuoti į paprastas, skaidrias ir standartizuotas (PSS) pakeitimo vertybiniais popieriais priemones ar turtu užtikrintus komercinius vekselius. Kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2402 (2) jau nustatyti reikalavimai dėl PSS pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių, Reglamentas (ES) 2017/1131 turi būti iš dalies pakeistas, siekiant įtraukti kryžminę nuorodą į Reglamento (ES) 2017/2402 nuostatas, kuriose tie reikalavimai nustatyti;

(2)

atvirkštinio atpirkimo sandoriai suteikia PRF galimybę įgyvendinti savo investavimo strategiją ir tikslus, laikantis Reglamento (ES) 2017/1131 sąlygų. Tuo reglamentu reikalaujama, kad atvirkštinio atpirkimo sandorio šalis būtų kreditinga, o kaip užstatas gautas turtas būtų pakankamai likvidus ir kokybiškas, kad PRF galėtų pasiekti savo tikslus ir įvykdyti įsipareigojimus, jeigu tokį turtą prireiktų likviduoti. Atvirkštinio atpirkimo sandoriuose naudojami standartiniai susitarimai gali padėti pasiekti sandorio šalies rizikos valdymo tikslą. Tačiau dėl tam tikrų sąlygų atvirkštinio atpirkimo sandorių bazinis turtas PRF valdytojams gali tapti nebeprieinamas ir atitinkamai nelikvidus. Todėl būtina užtikrinti, kad atvirkštinio atpirkimo sandorių įsipareigojimų neįvykdymo ar pirmalaikio nutraukimo atveju turtas būtų prieinamas PRF valdytojams ir kad sandorio šalis neapribotų turto pardavimo reikalaudama išankstinio pranešimo ar patvirtinimo;

(3)

PRF valdytojai neturėtų būti įpareigoti taikyti specialaus turto vertės koregavimo (vertės sumažinimo), jeigu atvirkštinio atpirkimo sandorio šaliai taikomos prudencinės taisyklės pagal Sąjungos teisę. Siekdami užtikrinti, kad pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius pateiktas užstatas būtų aukštos kokybės, PRF valdytojai turi taikyti papildomus reikalavimus tais atvejais, kai sandorio šalis nėra reguliuojama pagal Sąjungos teisę arba nėra pripažinta lygiaverte. Kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės nuoseklumas, minimalūs vertės sumažinimo reikalavimai turėtų būti tokie patys kaip atitinkami Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 575/2013 (3) nustatyti reikalavimai;

(4)

PRF valdytojai turėtų galėti taikyti didesnį vertės sumažinimą nei minimalus Reglamente (ES) 575/2013 nustatytas sumažinimas, kai, jų nuomone, būtina užtikrinti, kad pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius gautas užstatas būtų pakankamai likvidus, jeigu to reikia atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Jie taip pat turėtų stebėti ir peržiūrėti tinkamam likvidumo lygiui užtikrinti būtino vertės sumažinimo sumą, visų pirma tais atvejais, kai peržiūrima Reglamento (ES) 575/2013 224 straipsnio 1 dalyje nurodyto vertės sumažinimo suma arba kai pasikeičia likęs turto terminas ar kiti veiksniai, susiję su sandorio šalies gyvybingumu;

(5)

19 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito kokybės vertinimo metodikos turėtų būti pakankamai atsargios siekiant užtikrinti, kad visi kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai, kuriais grindžiami kredito kokybės vertinimai, būtų patikimi ir tinkami priemonių, į kurias galima investuoti, kokybei deramai įvertinti. Be to, reikėtų užtikrinti, kad makroekonominiai ir mikroekonominiai veiksniai, į kuriuos vertindami kredito kokybę atsižvelgia PRF valdytojai, būtų svarbūs nustatant emitento arba reikalavimus atitinkančios priemonės, į kurią galima investuoti, kredito kokybę;

(6)

siekiant užtikrinti, kad priemonės, į kurias PRF valdytojai ketina investuoti, būtų pakankamos kokybės, PRF valdytojai turėtų atlikti kredito kokybės vertinimą kiekvieną kartą, kai ketina investuoti. Norint užkirsti kelią galimybei apeiti Reglamente (ES) 2017/1131 nustatytą reikalavimą, kad PRF valdytojai investuotų tik į priemones, kurių kredito kokybės vertinimas yra teigiamas, prieš atlikdami faktinį kredito kokybės vertinimą PRF valdytojai kredito kokybės metodikoje turėtų aiškiai nustatyti teigiamo reikalavimus atitinkančių priemonių, į kurias PRF gali investuoti, vertinimo kriterijus;

(7)

kredito kokybės vertinimo metodika ir kriterijai turėtų būti nuoseklūs, išskyrus atvejus, kai yra objektyvių priežasčių nukrypti nuo tos metodikos ar kriterijų. Kriterijai ir metodika turėtų būti parengti naudoti nuolat, o ne tik tam tikru atveju konkrečiu momentu. Nuosekliai taikant kriterijus ir metodiką turėtų būti lengviau stebėti kredito kokybės vertinimą;

(8)

siekiant užtikrinti teisingą kiekybinį emitento kredito rizikos ir santykinės emitento įsipareigojimų neįvykdymo ir priemonės rizikos vertinimą, kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies a punkte, PRF valdytojai turėtų naudoti svarbius rinkoje prieinamus kiekybinius kriterijus. Tačiau jiems neturėtų būti draudžiama naudoti papildomus veiksnius, jei reikia;

(9)

emitento kredito kokybės vertinimas yra vienas iš svarbiausių atliktinų vertinimų, nes jis suteikia pradinę turto kokybės garantiją. Todėl, kiek įmanoma, PRF valdytojai turėtų atsižvelgti į visus veiksnius, kurie yra svarbūs vertinant kokybinius ir kiekybinius priemonės emitento kredito rizikos kriterijus;

(10)

išskirtinėmis aplinkybėmis, visų pirma nepalankiomis rinkos sąlygomis, PRF valdytojai turėtų galėti priimti investicinius sprendimus, kuriais nepaisoma kredito kokybės vertinimo rezultato, jeigu tokie investiciniai sprendimai atitinka investuotojų interesus ir yra pagrįsti bei tinkamai įforminti dokumentais;

(11)

priemonių kokybė laikui bėgant gali kisti, todėl kredito kokybės vertinimas turėtų būti ne vienkartinis, o nuolatinis procesas. Be to, jis turėtų būti peržiūrėtas, jeigu yra esminių makroekonominės ar mikroekonominės aplinkos pasikeitimų, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 4 dalies d punkte, kurie galėtų turėti įtakos esamam priemonės kredito kokybės vertinimui;

(12)

PRF valdytojai neturėtų automatiškai pernelyg kliautis išorės kredito reitingais. Jeigu kredito reitingų agentūra sumažina emitento ar priemonės kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tai turėtų būti laikoma esminiu pasikeitimu tik tuo atveju, jei toks sumažinimas buvo įvertintas ir palygintas su kitais kriterijais. Dėl šios priežasties turėtų būti reikalaujama, kad valdytojai atliktų savo vertinimą net ir tokio sumažinimo atveju;

(13)

pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius pateiktas užstatas turėtų būti aukštos kokybės ir neturėtų būti labai priklausomas nuo sandorio šalies veiklos rezultatų. Todėl jo kredito kokybės vertinimas turėtų būti teigiamas. Kadangi atskirti vertinimus, kuriuos PRF valdytojai atlieka tiesiogiai investuodami į reikalavimus atitinkantį turtą, ir vertinimus, kuriuos jie atlieka gavę turtą kaip užstatą, priežasčių nėra, kredito kokybės vertinimas abiem atvejais turėtų būti pagrįstas tais pačiais kriterijais;

(14)

Reglamente (ES) 2017/1131 nustatyti trys įgaliojimai Komisijai patikslinti ir iš dalies pakeisti tam tikras to reglamento nuostatas. Tų įgaliojimų tikslas toks pat – užtikrinti, kad PRF investuotų į tinkamą reikalavimus atitinkantį turtą. Siekiant užtikrinti tų reikalavimų nuoseklumą ir suderinamumą ir suteikti galimybę asmenims, kuriems jie taikomi, juos apžvelgti ir su jais susipažinti vienoje vietoje, tuos reikalavimus reikėtų išdėstyti viename reglamente;

(15)

šio deleguotojo reglamento taikymo datą reikėtų suderinti su Reglamento (ES) 2017/1131 taikymo data, kad visos taisyklės ir reikalavimai PRF būtų taikomi nuo tos pačios datos. Iš dalies keičiančiosios nuostatos, kuria pateikiama kryžminė nuoroda į PSS pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių kriterijus, taikymo data turėtų būti ta pati kaip ir Reglamento (ES) 2017/2402 taikymo data,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

PAPRASTO, SKAIDRAUS IR STANDARTIZUOTO (PSS) PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS ARBA TURTU UŽTIKRINTO KOMERCINIO VEKSELIO NUSTATYMO KRITERIJAI

(Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 7 dalis)

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1131 pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/1131 11 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

paprastas, skaidrus ir standartizuotas (PSS) pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip nustatyta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402 (*1) 20, 21 ir 22 straipsniuose nustatytais kriterijais ir sąlygomis, arba PSS turtu užtikrintas komercinis vekselis, kaip nustatyta remiantis to reglamento 24, 25 ir 26 straipsniuose nustatytais kriterijais ir sąlygomis.

2 SKYRIUS

KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI KREDITO KOKYBĖS REIKALAVIMAI, TAIKOMI PAGAL ATVIRKŠTINIO ATPIRKIMO SANDORIUS GAUNAMAM TURTUI

(Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 7 dalis)

2 straipsnis

Kiekybiniai ir kokybiniai likvidumo reikalavimai, taikomi Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje nurodytam turtui

1.   Atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje, atitinka nusistovėjusius rinkos standartus, o jų sąlygos suteikia PRF valdytojams galimybę visapusiškai naudotis savo teisėmis tokių sandorių šalių įsipareigojimų neįvykdymo arba tokių sandorių pirmalaikio nutraukimo atveju, taip pat suteikia PRF valdytojams neribotą teisę parduoti bet kokį kaip užstatas gautą turtą.

2.   Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje nurodytam turtui taikomas vertės sumažinimas, kuris yra lygus tam tikro likutinio termino kintamumo koregavimo dydžiams, nurodytiems Reglamento (ES) 575/2013 224 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 lentelėse, esant 5 dienų realizavimo laikotarpiui ir aukščiausiam vertinimui, išreikštam kredito kokybės žingsniu.

3.   Kai būtina, PRF valdytojai, be 2 dalyje nurodyto vertės sumažinimo, taiko papildomą vertės sumažinimą. Siekdami įvertinti, ar toks papildomas vertės sumažinimas būtinas, jie atsižvelgia į visus šiuos veiksnius:

a)

atvirkštinio atpirkimo sandorio šalies kredito kokybės vertinimą;

b)

garantinės įmokos rizikos laikotarpį, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 575/2013 272 straipsnio 9 dalyje;

c)

emitento arba turto, naudojamo kaip užstatas, kredito kokybės vertinimą;

d)

likusį turto, naudojamo kaip užstatas, terminą;

e)

turto, naudojamo kaip užstatas, kainos kintamumą.

4.   3 dalies tikslu PRF valdytojai nustato aiškią vertės sumažinimo politiką, pritaikytą kiekvienam kaip užstatas gautam turtui, nurodytam Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje. Ta politika įforminama dokumentais ir ja pagrindžiamas kiekvienas sprendimas taikyti konkretų turto vertės sumažinimą.

5.   PRF valdytojai reguliariai peržiūri 2 dalyje nurodytą vertės sumažinimą, atsižvelgdami į turto, naudojamo kaip užstatas, likutinio termino pokyčius. Jie taip pat peržiūri 3 dalyje nurodytą papildomą vertės sumažinimą, kai pasikeičia toje dalyje nurodyti veiksniai.

6.   1–5 dalys netaikomos, jeigu atvirkštinio atpirkimo sandorio šalis yra viena iš šių:

a)

kredito įstaiga, prižiūrima pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (4), arba kredito įstaiga, gavusi veiklos leidimą trečiojoje valstybėje, jeigu prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai yra lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams;

b)

investicinė įmonė, prižiūrima pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (5), arba trečiosios valstybės investicinė įmonė, jeigu prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai yra lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams;

c)

draudimo įmonė, prižiūrima pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (6), arba trečiosios valstybės draudimo įmonė, jeigu prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai yra lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams;

d)

pagrindinė sandorio šalis, gavusi veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (7);

e)

Europos Centrinis Bankas;

f)

nacionalinis centrinis bankas;

g)

trečiosios valstybės centrinis bankas, jeigu toje valstybėje taikomi prudenciniai priežiūros ir reguliavimo reikalavimai buvo pripažinti lygiaverčiais Sąjungoje taikomiems reikalavimams pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 7 dalį.

3 SKYRIUS

KREDITO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI

(Reglamento (ES) 2017/1131 22 straipsnis)

3 straipsnis

Vidinio kredito kokybės vertinimo metodikų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 3 dalyje, patvirtinimo kriterijai

1.   PRF valdytojai patvirtina kredito kokybės vertinimo metodikas, nurodytas Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 3 dalyje, jeigu jos atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos skirtingų emitentų ir priemonių atžvilgiu taikomos sistemingai;

b)

vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos yra pagrįstos pakankamu skaičiumi svarbių kokybinių ir kiekybinių kriterijų;

c)

vidinio kredito kokybės vertinimo metodikų kokybiniai ir kiekybiniai įvesties duomenys yra patikimi, o naudojamos duomenų imtys yra tinkamo dydžio;

d)

ankstesnius vidinius kredito kokybės vertinimus, atliktus taikant vidinio kredito kokybės vertinimo metodikas, tinkamai peržiūrėjo atitinkamų PRF valdytojai, kad nustatytų, ar kredito kokybės vertinimo metodikos leidžia tinkamai nustatyti kredito kokybę;

e)

vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos apima kontrolės priemones ir procesus, susijusius su jų rengimu ir susijusiais patvirtinimais, kad būtų galima jas tinkamai patikrinti;

f)

vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos apima veiksnius, kuriuos PRF valdytojai laiko svarbiais siekiant nustatyti emitento arba priemonės kredito kokybę;

g)

pagal vidinio kredito kokybės vertinimo metodikas sistemingai taikomos pagrindinės prielaidos dėl kredito kokybės ir pagrindžiamieji kriterijai visiems kredito kokybės vertinimams atlikti, nebent yra pagrįstų priežasčių nukrypti nuo šio reikalavimo;

h)

vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos apima procedūras, skirtas užtikrinti, kad b, c ir g punktuose nurodyti kriterijai, kuriais grindžiami svarbūs vidinio kredito kokybės vertinimo metodikų veiksniai, būtų patikimos kokybės ir aktualūs vertinamam emitentui ar priemonei.

2.   Per vidinio kredito kokybės vertinimo metodikų patvirtinimo procesą PRF valdytojai įvertina metodikų jautrumą bet kokių jų pagrindinių kredito kokybės prielaidų ir kriterijų pokyčiams.

3.   PRF valdytojai nustato procesus, skirtus užtikrinti, kad bet kokios anomalijos ar trūkumai, išaiškėję atliekant Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą grįžtamąjį patikrinimą, būtų nustatyti ir tinkamai pašalinti.

4.   Vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos, nurodytos Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 3 dalyje:

a)

toliau naudojamos, nebent esama objektyvių priežasčių, kodėl vidinio kredito kokybės vertinimo metodikas reikėtų pakeisti arba jų nebetaikyti;

b)

suteikia galimybę nedelsiant atsižvelgti į nuolatinės stebėsenos arba peržiūros išvadas, visų pirma, jei struktūrinių makroekonominių arba finansų rinkos sąlygų pokyčiai galėtų paveikti kredito vertinimą, parengtą taikant tas vidinio kredito kokybės vertinimo metodikas;

c)

suteikia galimybę palyginti ankstesnius vidinius kredito kokybės vertinimus.

5.   Jeigu atlikus bet kokią peržiūrą, įskaitant patvirtinimą, nustatoma, kad Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta vidinio kredito kokybės vertinimo metodika nėra tinkama sisteminiam kredito kokybės vertinimui užtikrinti, ji turi būti nedelsiant patobulinta.

6.   Vidinio kredito kokybės vertinimo procedūroje iš anksto nurodomos sąlygos, kuriomis laikoma, kad kredito kokybės vertinimas yra teigiamas.

4 straipsnis

Kiekybinio kredito rizikos ir santykinės emitento įsipareigojimų neįvykdymo ir priemonės rizikos vertinimo, nurodyto Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies a punkte, kriterijai

1.   Kiekybinio emitento kredito rizikos ir santykinės emitento įsipareigojimų neįvykdymo ir priemonės rizikos vertinimo, nurodyto Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies a punkte, kriterijai yra:

a)

obligacijų kainodaros informacija, įskaitant kredito maržą ir palyginamų fiksuotų pajamų priemonių ir susijusių vertybinių popierių kainodarą;

b)

pinigų rinkos priemonių kainodara, susijusi su emitentu, priemone ar pramonės sektoriumi;

c)

kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių kainodaros informacija, įskaitant palyginamų priemonių kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių vertės skirtumus;

d)

įsipareigojimų neįvykdymo statistiniai duomenys, susiję su emitentu, priemone ar pramonės sektoriumi;

e)

finansiniai indeksai, susiję su emitento arba priemonės geografine vieta, pramonės sektoriumi ar turto klase;

f)

finansinė informacija, susijusi su emitentu, įskaitant pelningumo rodiklius, palūkanų padengimo rodiklį, sverto parametrus ir naujų emisijų kainodarą, taip pat mažesnio prioriteto vertybinių popierių egzistavimą.

2.   Kai būtina ir aktualu, PRF valdytojai, be 1 dalyje nurodytų kriterijų, taiko papildomus kriterijus.

5 straipsnis

Kokybinių priemonės emitento vertinimo rodiklių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies b punkte, nustatymo kriterijai

1.   Kokybinių priemonės emitento vertinimo rodiklių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies b punkte, nustatymo kriterijai yra:

a)

bet kokio bazinio turto analizė, kuri pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos atveju apima emitento kredito riziką ir bazinio turto kredito riziką;

b)

emitento išleistų atitinkamų priemonių bet kokių struktūrinių aspektų analizė, kuri struktūrizuotų finansinių priemonių atveju apima struktūrizuotai finansinei priemonei būdingos operacinės ir sandorio šalies rizikos analizę;

c)

atitinkamos (-ų) rinkos (-ų) analizė, įskaitant tų rinkų apimties ir likvidumo lygį;

d)

valstybės padėties analizė, įskaitant tiesioginių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų mastą ir užsienio valiutos atsargų dydį, palyginti su užsienio valiutos įsipareigojimais;

e)

valdymo rizikos, susijusios su emitentu, analizė, įskaitant sukčiavimą, baudas už elgesį, bylinėjimąsi, finansinės informacijos taisymą, išimtinius straipsnius, vadovų kaitą, skolininkų koncentraciją ir audito kokybę;

f)

su vertybiniais popieriais susijęs emitento ar rinkos sektoriaus tyrimas;

g)

kai aktualu, kredito reitingų arba reitingo perspektyvos, kuriuos priemonės emitentui suteikė ESMA registruota ir PRF valdytojo pasirinkta kredito reitingų agentūra, jeigu ji yra tinkama konkrečiam PRF investicijų portfeliui, analizė.

2.   Kai būtina ir aktualu, PRF valdytojai, be 1 dalyje nurodytų kriterijų, taiko papildomus kriterijus.

6 straipsnis

Kokybinių priemonės emitento kredito rizikos vertinimo rodiklių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies b punkte, nustatymo kriterijai

Kiek įmanoma, PRF valdytojai įvertina toliau nurodytus kokybinius priemonės emitento kredito rizikos kriterijus:

a)

emitento arba, kai taikoma, garanto finansinę padėtį;

b)

emitento arba, kai taikoma, garanto likvidumo šaltinius;

c)

emitento gebėjimą reaguoti į būsimus visos rinkos masto ar su konkrečiu emitentu susijusius įvykius, įskaitant gebėjimą grąžinti skolą labai nepalankiomis aplinkybėmis;

d)

emitento sektoriaus ekonominį pajėgumą atsižvelgiant į ekonomikos tendencijas ir emitento konkurencinę padėtį jo sektoriuje.

7 straipsnis

Rezultatų nepaisymas

1.   PRF valdytojai vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos rezultatų gali nepaisyti tik išskirtinėmis aplinkybėmis, įskaitant nepalankias rinkos sąlygas, ir kai tam yra pagrįstų priežasčių. PRF valdytojai, kurie nepaiso vidinio kredito kokybės vertinimo metodikos rezultatų, tą sprendimą įformina dokumentais.

2.   1 dalyje nurodytuose dokumentuose PRF valdytojai nurodo už sprendimą atsakingą asmenį ir objektyvią to sprendimą priėmimo priežastį.

8 straipsnis

Esminis pasikeitimas, nurodytas Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 4 dalies d punkte

1.   Esminis pasikeitimas, nurodytas Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 4 dalies d punkte, įvyksta, kai:

a)

iš esmės pasikeičia bet kuris iš šių dalykų:

i)

obligacijų kainodaros informacija, įskaitant kredito maržą ir palyginamų fiksuotų pajamų priemonių ir susijusių vertybinių popierių kainodarą;

ii)

kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių kainodaros informacija, įskaitant palyginamų priemonių kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių vertės skirtumus;

iii)

įsipareigojimų neįvykdymo statistiniai duomenys, susiję su emitentu arba priemone;

iv)

finansiniai indeksai, susiję su emitento arba priemonės geografine vieta, pramonės sektoriumi ar turto klase;

v)

bazinio turto analizė, visų pirma struktūrizuotų priemonių atveju;

vi)

atitinkamos (-ų) rinkos (-ų) analizė, įskaitant jų apimtį ir likvidumą;

vii)

atitinkamų priemonių bet kokių struktūrinių aspektų analizė;

viii)

su vertybiniais popieriais susijęs tyrimas;

ix)

emitento finansinė padėtis;

x)

emitento likvidumo šaltiniai;

xi)

emitento gebėjimas reaguoti į būsimus visos rinkos masto ar su konkrečiu emitentu susijusius įvykius, įskaitant gebėjimą grąžinti skolą labai nepalankiomis aplinkybėmis;

xii)

emitento sektoriaus ekonominis pajėgumas atsižvelgiant į ekonomikos tendencijas ir emitento konkurencinė padėtis jo sektoriuje;

xiii)

kredito reitingų arba reitingo perspektyvos, kuriuos emitentui ar priemonei suteikė kredito reitingų agentūra ar agentūros, kurias PRF valdytojas pasirinko kaip tinkamas konkrečiam PRF investicijų portfeliui, analizė;

b)

pinigų rinkos priemonės, pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio reitingas sumažinamas iki žemesnio reitingo nei du aukščiausi trumpalaikiai kredito reitingai, pateikti bet kurios kredito reitingų agentūros, kurios veikla reglamentuojama ir sertifikuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 (8).

2.   PRF valdytojai 1 dalies a punkte nurodytą esminį kriterijų pasikeitimą įvertina atsižvelgdami į rizikos veiksnius ir Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnyje nurodyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų rezultatus.

3.   1 dalies b punkto tikslu PRF valdytojai nustato kredito reitingų agentūrų, tinkamų atsižvelgiant į konkretų atitinkamo PRF investicijų portfelį, atrankos ir PRF vykdytino tų agentūrų reitingų stebėjimo dažnumo nustatymo vidinę procedūrą.

4.   PRF valdytojai atsižvelgia į 1 dalies b punkte nurodytą reitingo sumažinimą ir dėl to atlieka savo vertinimą pagal savo vidinio kredito vertinimo metodiką.

5.   Vidinio kredito vertinimo metodikos pakeitimas yra esminis pasikeitimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 19 straipsnio 4 dalies d punkte, išskyrus atvejus, kai PRF valdytojai gali įrodyti, kad pasikeitimas nėra esminis.

9 straipsnis

Kiekybiniai ir kokybiniai kredito kokybės reikalavimai, taikomi Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytam turtui

Vertindami Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytų likvidžių perleidžiamųjų vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių kredito kokybę PRF valdytojai taiko šio reglamento 3–8 straipsnius.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 21 d., išskyrus 1 straipsnį, kuris taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 169, 2017 6 30, p. 8.

(2)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(6)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(7)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(8)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).


Top