EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

2018 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/949, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/949

2018 m. liepos 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 bei 3 dalis ir 38 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 (2) III priede pateikiamas trečiųjų šalių, kurių ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir kontrolės priemonių sistemos pripažintos lygiavertėmis Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytoms sistemoms, sąrašas;

(2)

pagal Tarybos sprendimu 2017/2307 (3) patvirtintą Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimą dėl prekybos ekologiškais produktais Sąjunga ir Čilė sutinka, kad į jų teritorijas būtų importuojami ir rinkai kaip ekologiški produktai tiekiami susitarimo priede išvardyti produktai, jeigu jie atitinka kitos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus. Susitarimo I priede išvardyti Čilės ekologiški produktai, kurių lygiavertiškumą Sąjunga pripažįsta. Siekiant aiškumo, Čilė turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedo sąrašą;

(3)

remiantis Kosta Rikos pateikta informacija, jos kompetentinga institucija į pripažintų kontrolės įstaigų Kosta Rikoje sąrašą įtraukė vieną naują kontrolės įstaigą, t. y. „Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A“;

(4)

remiantis Šveicarijos pateikta informacija, kontrolės įstaigų „Institut für Marktökologie (IMO)“ ir „ProCert SAFEty AG“ pavadinimai buvo pakeisti atitinkamai „IMOswiss AG“ ir „ProCert AG“;

(5)

remiantis Tuniso pateikta informacija, pasikeitė jo kompetentingos institucijos pavadinimas. Be to, Tunisas pranešė Komisijai, kad jo kompetentinga institucija į pripažintų kontrolės įstaigų Tunise sąrašą įtraukė vieną kontrolės įstaigą, t. y. „CERES GmbH“, ir kad kontrolės įstaigos „Ecocert SA en Tunisie“ pavadinimas buvo pakeistas į „Ecocert SA“. Kontrolės įstaigos „Suolo e Salute“ pripažinimas buvo atšauktas. Galiausiai, kontrolės įstaigoms „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ ir „Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)“ buvo suteikti nauji kodai;

(6)

remiantis Pietų Korėjos pateikta informacija, pasikeitė OCK ir „Neo environmentally-friendly“ interneto adresai. Kontrolės įstaigos „Ecocert“ pripažinimas buvo atšauktas. Galiausiai, Pietų Korėjos kompetentinga institucija pripažino dar keturias kontrolės įstaigas, kurios turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedo sąrašą: „Ecolivestock Association“, „Association for Agricultural Products Quality Evaluation“, „University Industry Liaison office of CNU“ ir „Eco Agriculture Institute Inc.“;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede pateikiamas lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kurios yra kompetentingos vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose šalyse, sąrašas;

(8)

Komisija gavo ir išnagrinėjo „Agreco R.F.Göderz GmbH“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija, Komisija padarė išvadą, kad „Agreco R.F. Göderz GmbH“ tikslinga pripažinti B kategorijos produktų iš visų trečiųjų šalių, kurių atžvilgiu ji buvo pripažinta kitų kategorijų produktų kontrolės įstaiga, kontrolės įstaiga ir į pripažinimo, susijusio su D kategorijos produktais, geografinę sritį įtraukti Žaliąjį Kyšulį, Fidžį, Iraną, Kambodžą, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Saliamono salas, Salvadorą, Tongą ir Samoa, o į pripažinimo, susijusio su A kategorijos produktais – Meksiką ir Urugvajų;

(9)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Bioagricert S.r.l“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija, Komisija padarė išvadą, kad „Bioagricert S.r.l“ tikslinga pripažinti D kategorijos produktų iš Indonezijos kontrolės įstaiga;

(10)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Biocert International Pvt Ltd“ prašymą įtraukti ją į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo sąrašą. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pripažinti „Biocert International Pvt Ltd“ D ir E kategorijų produktų iš Indijos ir A ir D kategorijų produktų iš Šri Lankos kontrolės įstaiga;

(11)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Ecocert SA“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę sritį tikslinga įtraukti Naująją Kaledoniją, su B kategorijos produktais – Armėniją, o su E kategorijos produktais – Togą;

(12)

įstaiga „Ecoglobe“ pranešė Komisijai, kad pasikeitė jos adresas ir interneto adresas;

(13)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Ekoagros“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su B ir D kategorijų produktais, geografinę sritį tikslinga įtraukti Rusiją;

(14)

„NASAA Certified Organic Pty Ltd“ pranešė Komisijai, kad pasikeitė jos interneto adresas;

(15)

Komisija gavo ir išnagrinėjo „OneCert International PVT Ltd“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su A ir D kategorijų produktais, geografinę sritį tikslinga įtraukti Beniną, Indoneziją, Nigeriją, Filipinus ir Togą;

(16)

„Organic Certifiers“ pranešė Komisijai, kad nutraukė sertifikavimo veiklą visose trečiosiose šalyse, kuriose galiojo jos pripažinimas. Todėl ją reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo;

(17)

„ORSER“ pranešė Komisijai, kad pasikeitė jos adresas;

(18)

Komisija gavo ir išnagrinėjo „Q-check“ prašymą įtraukti ją į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo sąrašą. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pripažinti „Q-check“ A ir D kategorijų produktų iš Albanijos, Egipto, Jordanijos, Kosovo, Libano, Peru, Saudo Arabijos, Serbijos, Turkijos ir Jungtinių Arabų Emyratų kontrolės įstaiga;

(19)

„Quality Partner“ pranešė Komisijai, kad nutraukė sertifikavimo veiklą Indonezijoje, vienintelėje trečiojoje šalyje, kurioje galiojo jos pripažinimas. Todėl ją reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo;

(20)

„Soil Association Certification Limited“ pranešė Komisijai, kad ji nutrauks savo sertifikavimo veiklą Egipte ir Irane. Todėl šias šalis reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo;

(21)

Komisija gavo ir išnagrinėjo įstaigos „Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs“ prašymą iš dalies pakeisti jos specifikacijas. Remdamasi pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad į pripažinimo, susijusio su A kategorijos produktais, geografinę sritį tikslinga įtraukti Baltarusiją, o į su A ir B kategorijų produktais – Uzbekistaną;

(22)

įtraukus Čilę į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedą, atitinkamos kontrolės įstaigos, iki šiol pripažįstamos importuojant A, D arba F kategorijų produktus iš Čilės, turėtų toliau būti pripažįstamos iš Čilės importuojant tos kategorijos produktus, išskyrus produktus, patenkančius į prekybos susitarimo taikymo sritį;

(23)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III ir IV priedus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

2)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(3)  2017 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2307 dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo (OL L 331, 2017 12 14, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Po įrašo, susijusio su Kanada, įrašomas šis naujas įrašas:

„ČILĖ

1.

Produkto kategorijos:

Produktų kategorijos arba produktai

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai

A

Tik susitarime išvardyti produktai

Medus

 

Tik susitarime išvardyti produktai

Maistui skirti perdirbti augalininkystės produktai

D

Tik susitarime išvardyti produktai

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

Tik susitarime išvardyti produktai

2.

Kilmė: ekologiški A ir D kategorijos produktų ingredientai, pagaminti Čilėje arba į Čilę importuoti:

iš Sąjungos,

arba iš trečiosios šalies, kurioje taikoma sistema, Sąjungos pripažinta lygiaverte pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalį.

3.

Gamybos standartai: 2006 m. sausio 17 d. Įstatymas Nr. 20.089 dėl Nacionalinės ekologiškų žemės ūkio produktų sertifikavimo sistemos sukūrimo.

4.

Kompetentinga institucija: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministry of Agriculture. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Kontrolės įstaigos:

Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES - Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos ir institucijos: kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis: iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

2)

su Kosta Rika susijusio įrašo 5 punkte įterpiama ši su kodu CR-BIO-007 susijusi eilutė:

„CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com“

3)

su Šveicarija susijusio įrašo 5 punkte su kodais CH-BIO-004 ir CH-BIO-038 susijusios eilutės pakeičiamos taip:

„CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/“

4)

su Tunisu susijusio įrašo 4 ir 5 punktai pakeičiami taip:

„4.

Kompetentingos institucijos pavadinimas: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn ir www.onagri.tn.

5.

Kontrolės įstaigos:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com“

5)

su Korėjos Respublika susijusio įrašo 5 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

kodams KR-ORG-005, KR-ORG-019 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at“

b)

kodas KR-ORG-016 išbraukiamas;

c)

įterpiamos šios eilutės:

„KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

su „A CERT European Organization for Certification S.A.“ susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą.“;

2)

su „Agreco R.F. Göderz GmbH“ susijusio įrašo 3 punktas pakeičiamas taip:

a)

su Meksika ir Urugvajumi susijusiose eilutėse A skiltyje įrašomas kryžiukas;

b)

su Azerbaidžanu, Bosnija ir Hercegovina, Bolivija, Burkina Fasu, Kamerūnu, Žaliuoju Kyšuliu, Kolumbija, Kuba, Dominikos Respublika, Ekvadoru, Egiptu, Etiopija, Fidžiu, Gruzija, Gana, Gvatemala, Hondūru, Indonezija, Iranu, Kenija, Kirgizija, Kambodža, Kazachstanu, Šri Lanka, Maroku, Moldova, Juodkalnija, Madagaskaru, buvusiąja Jugoslavijos Respublikos Makedonija, Maliu, Meksika, Nepalu, Nikaragva, Nigerija, Papua Naująja Gvinėja, Peru, Paragvajumi, Filipinais, Rusija, Serbija, Senegalu, Saliamono Salomis, Salvadoru, Surinamu, Tailandu, Togu, Turkmėnistanu, Tonga, Tuvalu, Tanzanija, Ukraina, Uganda, Urugvajumi, Uzbekistanu, Venesuela, Vietnamu, Pietų Afrikos Respublika ir Samoa susijusiose eilutėse B skiltyje įrašomas kryžiukas;

c)

su Žaliuoju Kyšuliu, Fidžiu, Iranu, Kambodža, buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Saliamono Salomis, Samoa, Tonga ir Salvadoru susijusiose eilutėse D skiltyje įrašomas kryžiukas;

3)

su „Bioagricert S.r.l“ susijusio įrašo 3 punkte, su Indonezija susijusios eilutės D skiltyje įrašomas kryžiukas;

4)

po įrašo, susijusio su „BIOcert Indonesia“, įrašomas šis naujas įrašas:

Biocert International Pvt Ltd

1.

Adresas: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Interneto svetainė http://www.biocertinternational.com

3.

Kodai, trečiosios šalys ir atitinkamos produktų kategorijos:

Kodas

Trečioji šalis

Produktų kategorija

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indija

x

x

LK-BIO-177

Šri Lanka

x

x

4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai.

5.

Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2021 m. birželio 30 d.“;

5)

su „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą.“;

6)

su „Ecocert SA“ susijusio įrašo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiama ši eilutė:

„NC-BIO-154

Naujoji Kaledonija

x

x

—“

b)

su Armėnija susijusios eilutės B skiltyje įrašomas kryžiukas;

c)

su Togu susijusios eilutės E skiltyje įrašomas kryžiukas;

7)

su „Ecoglobe“ susijusio įrašo 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1.

Adresas: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia

2.

Interneto adresas http://www.ecoglobe.com“.;

8)

su „Ekoagros“ susijusio įrašo 3 punkto su Rusija susijusios eilutės B ir D skiltyse įrašomas kryžiukas;

9)

su „IMOcert Latinoamérica Ltda“ susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą.“;

10)

su „LACON GmbH“ susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą.“;

11)

su „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ susijusio įrašo 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Interneto adresas www.nasaacertifiedorganic.com.au“;

12)

su „OneCert International PVT Ltd“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„BJ-BIO-152

Beninas

x

x

ID-BIO-152

Indonezija

x

x

NG-BIO-152

Nigerija

x

x

PH-BIO-152

Filipinai

x

x

TG-BIO-152

Togas

x

x

—“

13)

su „Oregon Tilth“ susijusio įrašo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą.“;

14)

su „Organic Certifiers“ susijęs įrašas išbraukiamas;

15)

su „ORSER“ susijusio įrašo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Adresas: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURKEY“;

16)

po įrašo, susijusio su „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd“, įrašomas šis naujas įrašas:

„„Q-check

1.

Adresas: 9–17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Greece

2.

Interneto svetainė http://www.qcheck-cert.gr

3.

Kodai, trečiosios šalys ir atitinkamos produktų kategorijos:

Kodas

Trečioji šalis

Produktų kategorija

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albanija

x

x

AE-BIO-179

Jungtiniai Arabų Emyratai

x

x

EG-BIO-179

Egiptas

x

x

JO-BIO-179

Jordanija

x

x

RKS-BIO-179

Kosovas

x

x

LB-BIO-179

Libanas

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turkija

x

x

SA-BIO-179

Saudo Arabija

x

x

RS-BIO-179

Serbija

x

x

4.

Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai.

5.

Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2021 m. birželio 30 d.“;

17)

Su „Quality Partner“ susijęs įrašas išbraukiamas;

18)

su „Soil Association Certification Limited“ susijusio įrašo 3 punkte išbraukiamos su Egiptu ir Iranu susijusios eilutės;

19)

su „Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs“ susijusio įrašo 3 punkte abėcėlės tvarka (pagal kodus) įterpiamos šios eilutės:

„BY-BIO-173

Baltarusija

x

UZ-BIO-173

Uzbekistanas

x

x

—“


Top