EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0772

2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/772, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/7619

OJ L 130, 28.5.2018, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj

28.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 130/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/772

2017 m. lapkričio 21 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais. Visų pirma jame nustatytos šunų, kačių ir šeškų vežimo nekomerciniais tikslais taisyklės. Jame, kai reikia, taip pat numatytos deleguotaisiais aktais patvirtinamos prevencinės sveikatos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kitų nei pasiutligė ligų, galinčių išplisti dėl šių gyvūnų vežimo, kontrolę. Šios priemonės turi būti pagrįstos tinkama, patikima ir patvirtinta moksline informacija ir taikomos proporcingai rizikai visuomenės ar gyvūnų sveikatai, kylančiai dėl tų ligų ar infekcijų plitimo dėl šunų, kačių arba šeškų tarpvalstybinio pervežimo;

(2)

be to, valstybių narių skirstymas į kategorijas pagal jų tinkamumą taikyti tas prevencines sveikatos priemones turi būti grindžiamas atitiktimi tam tikriems reikalavimams, susijusiems su šalies gyvūnų sveikatos būkle ir tam tikrų kitų nei pasiutligė ligų arba infekcijų stebėsenos ir pranešimo apie jas sistemomis;

(3)

Reglamente (ES) Nr. 576/2013 taip pat nustatyta, kad kartu su į valstybes nares įvežamais šunimis, katėmis arba šeškais turi būti pateikiamas identifikavimo dokumentas, patvirtinantis, be kita ko, atitiktį visoms prevencinėms sveikatos priemonėms dėl kitų nei pasiutligė ligų arba infekcijų, kurios priimtos pagal tą reglamentą;

(4)

Echinococcus multilocularis sukeliama šunų infekcija priskiriama kitų nei pasiutligė ligų arba infekcijų, dėl kurių reikia imtis jų kontrolės prevencinių sveikatos priemonių, kurias pagal Reglamentą (ES) Nr. 576/2013 deleguotuoju aktu turi patvirtinti Komisija, kategorijai. Echinococcus multilocularis yra plokščioji kirmėlė, kurios lervos sukelia alveolinę echinokokozę, zoonotinę ligą, kuri laikoma viena sunkiausių žmonių parazitinių ligų netropiniuose kraštuose. Tose Europos vietovėse, kur ši liga paplitusi, parazito tipinis perdavimo ciklas paprastai yra toks, kad galutiniais šeimininkais tampa laukiniai mėsėdžiai, ypač rudosios lapės, o tarpiniais šeimininkais – smulkūs graužikai;

(5)

naminiai šunys ir katės, galintys patekti į lauką, gali kartais užsikrėsti infekcijos sukėlėjais medžiodami užkrėstus graužikus. Tačiau, remiantis dabartinėmis žiniomis, galima teigti, kad katės mažai prisideda prie Echinococcus multilocularis gyvavimo ciklo, ir nėra pranešimų, kad šeškai taptų galutiniais šeimininkais. Nepaisant vykdomos stebėsenos, iki šiol Airijoje, Maltoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje nebuvo užfiksuota, kad Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija būtų užsikrėtę galutiniais šeimininkais tinkami būti gyvūnai;

(6)

užkrėstų galutiniais šeimininkais tinkamų būti naminių gyvūnų, kai infekcijos stadija yra latentinis laikotarpis arba eiga yra latentinė, vežimas yra laikomas svarbiu infekcijos perdavimo keliu, todėl prieš įvežant šunis į šalis, kuriose parazitas nebuvo aptiktas ir kuriose yra atitinkamų galutinių ir tarpinių šeimininkų, galinčių palaikyti Echinococcus multilocularis perdavimo ciklą, rekomenduojama šunis gydyti, siekiant mažinti infekcijos perdavimo įvežant šunis į tokias šalis riziką;

(7)

siekdama užtikrinti Airijos, Maltos, Suomijos ir Jungtinės Karalystės, kurios po nacionalinių taisyklių taikymo iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 998/2003 16 straipsnį paskelbė, kad jų teritorija neužkrėsta parazitu Echinococcus multilocularis, tolesnę apsaugą, Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1152/2011 (2), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 998/2003 (3). Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 liko galioti po to, kai Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 576/2013;

(8)

Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1152/2011 nustatyta, kad ne vėliau kaip per penkerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos Komisija turi persvarstyti Reglamentą atsižvelgdama į mokslo pasiekimus dėl Echinococcus multilocularis sukeliamos gyvūnų infekcijos ir pateikti to persvarstymo rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai. Persvarstant visų pirma turi būti įvertintas prevencinių sveikatos priemonių proporcingumas ir mokslinis pagrindas. Šiuo tikslu Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuomonės (4);

(9)

Komisijos atlikto persvarstymo rezultatai rodo, kad Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 yra tinkamas veiksmingos valstybių narių, kurios skelbia, kad jų teritorija neužkrėsta parazitu Echinococcus multilocularis, apsaugos pagrindas. Dėl šios priežasties priimant šį reglamentą reikėtų atsižvelgti į pagrindines Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1152/2011 nuostatas. Visų pirma į šį reglamentą turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl savalaikio ir dokumentais patvirtinto šunų gydymo veiksmingu patvirtintu vaistu arba licenciniu vaistu, kuriuo šunys turi būti gydomi prieš įvežant juos į valstybių narių, kurios įrodė, kad jų teritorija tebėra neužkrėsta parazitu, arba tų valstybių narių, kuriose paplitimas nedidelis ir kurios griežtai ribotą laikotarpį vykdė parazito likvidavimo tinkamoje gyvūnų populiacijoje programą, teritoriją, taip pat nuostatos dėl leidimo taikyti nukrypti nuo to gydymo leidžiančias nuostatas sąlygų;

(10)

be to, remiantis EFSA nuomone apie Echinococcus multilocularis sukeliamą gyvūnų infekciją (4), nėra įrodymų, kad šunys gali palaikyti Echinococcus multilocularis gyvavimo ciklą nesant rudųjų lapių. Todėl valstybėse narėse, kuriose tik šunys nustatyti kaip galimi galutiniai šeimininkai, Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atsirasti negali;

(11)

tačiau užkrėstų šunų fekalijų patekimas šunis vežant iš endeminių teritorijų į valstybes nares, kuriose infekcija negali atsirasti, kelia žmonių infekcijos, kuri kitaip negalėtų egzistuoti toje vietovėje, plitimo riziką, kuri gali būti sumažinta į tokias valstybes nares įvežamiems šunims taikant prevencines sveikatos priemones. Kad būtų tinkamos taikyti tokias prevencines sveikatos priemones, valstybės narės, skelbiančios, kad jose nėra rudųjų lapių, kurios galėtų būti parazito Echinococcus multilocularis rezervuaru, vis dėlto turėtų reguliariai pateikti tų lapių nebuvimo įrodymus įgyvendindamos rudųjų lapių ankstyvo aptikimo bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje programą;

(12)

persvarstyme pabrėžiama ir stebėsenos veiklos įgyvendinimo valstybėse narėse, kurios skelbia, kad jų teritorija neužkrėsta parazitu, svarba. Taip pat nustatyta, kad tam tikri stebėsenos veiklos aspektai turėtų būti persvarstyti. Todėl esamos Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1152/2011 nustatytos stebėsenos veiklos taisyklės turėtų būti atitinkamai pritaikytos;

(13)

Tarybos direktyvos 92/65/EEB (5) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyti tam tikri dokumentų, kurie turi būti pateikti siekiant pripažinti privalomą valstybės narės ligos likvidavimo programą, elementai. Turėtų būti įrašyta nuostata dėl šių elementų įtraukimo į šį reglamentą;

(14)

valstybių narių, skelbiančių, kad jų jų teritorija neužkrėsta parazitu Echinococcus multilocularis, deklaracijos turėtų būti rengiamos naudojantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksu;

(15)

prevencinėms gyvūnų sveikatos priemonėms patvirtinti dokumentais turėtų būti naudojami nustatyto pavyzdžio gyvūnų identifikavimo dokumentai;

(16)

siekiant teisinio tikrumo būtina panaikinti Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1152/2011,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos prevencinių sveikatos priemonių taikymo taisyklės siekiant kontroliuoti Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos plitimą tarp šunų, nekomerciniais tikslais vežamų į tam tikrų valstybių narių teritoriją ar jų teritorijos dalis.

2 straipsnis

Valstybių narių skirstymo į kategorijas pagal jų tinkamumą taikyti prevencines sveikatos priemones taisyklės

1.   Valstybės narės, laikydamosi 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų, gali Komisijai pateikti paraišką priskirti jas valstybių narių, galinčių taikyti prevencines sveikatos priemones, kategorijai.

2.   Jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad parazito Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos jos teritorijoje nėra dėl laukinių rudųjų lapių nebuvimo visoje jos teritorijoje, ji pateikia Komisijai dokumentus, patvirtinančius šių sąlygų laikymąsi:

a)

ji tris 12 mėnesių trukmės laikotarpius iš eilės iki paraiškos pateikimo dienos vykdė nacionalinę stebėjimo programą, kurioje aprašyti:

i)

metodai, leidžiantys aptikti rūšies buvimą, atliktų tyrimų tipas ir dažnumas, įvairios įtrauktų dalyvių kategorijos ir tyrimų rezultatų dokumentų saugojimas;

ii)

programos įgyvendinimo stebėsenos procedūros;

b)

jokioje jos teritorijos dalyje nebuvo aptikta laukinių rudųjų lapių.

3.   Jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad galutiniais parazito Echinococcus multilocularis šeimininkais tinkami būti laukiniai gyvūnai (tikėtinas parazito rezervuaras) yra aptinkami visoje jos teritorijoje arba jos teritorijos dalyse, o šio parazito sukeliama infekcija minėtiems gyvūnams nebuvo nustatyta, ji pateikia Komisijai dokumentus, patvirtinančius, kad laikėsi bent vienos iš šių sąlygų:

a)

taikydama Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse nustatytas savideklaracijos procedūras paskelbė, kad visoje jos teritorijoje arba jos teritorijos dalyje galutiniais šeimininkais tinkami būti laukiniai gyvūnai nėra užsikrėtę Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija, ir yra patvirtintos taisyklės, pagal kurias, laikantis nacionalinių teisės aktų, privaloma pranešti apie galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų užsikrėtimo Echinococcus multiocularis sukeliama infekcija atvejus;

b)

per penkiolika metų iki paraiškos pateikimo dienos, netaikydama konkretaus patogeno stebėsenos programos, neužfiksavo nė vieno galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejo, su sąlyga, kad dešimt metų iki paraiškos pateikimo dienos buvo laikomasi šių sąlygų:

i)

taikytos taisyklės, pagal kurias, laikantis nacionalinės teisės, privaloma pranešti apie galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejus;

ii)

įdiegta ankstyvo Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos aptikimo tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų sistema;

iii)

taikytos tinkamos priemonės siekiant išvengti parazito Echinococcus multilocularis paplitimo per galutiniais šeimininkais tinkamus būti naminius gyvūnus;

iv)

nėra žinomų Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos išplitimo tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų atvejų jų teritorijoje;

c)

tris 12 mėnesių trukmės laikotarpius iš eilės iki paraiškos pateikimo dienos vykdė konkretaus patogeno stebėsenos programą, kuri atitinka šio reglamento I priede pateiktus reikalavimus, ir ją taikant neužfiksuota nė vieno užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų atvejo, o apie tokius atvejus privaloma pranešti pagal nacionalinę teisę.

4.   Jeigu valstybė narė yra parengusi privalomą Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos likvidavimo tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų programą, apibrėžtą laikotarpį numatomą vykdyti visoje jos teritorijoje arba jos teritorijos dalyse, ji pateikia Komisijai dokumentus, kuriuose visų pirma nurodo:

a)

taikomas taisykles, pagal kurias, laikantis nacionalinės teisės, privaloma pranešti apie galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejus;

b)

infekcijos paplitimą jos teritorijoje;

c)

programos parengimo priežastis, atsižvelgiant į ligos svarbą žmonėms ir jos poveikį visuomenės sveikatai;

d)

geografinį plotą, kuriame tokia programa turi būti įgyvendinama;

e)

programos stebėsenos procedūras, įskaitant medžiotojų įtraukimo į programos įgyvendinimą mastą;

f)

priemones, kurių turi būti imtasi, jeigu pagal programą atliktų tyrimų rezultatai pasirodytų esą teigiami.

3 straipsnis

Tinkamumas taikyti prevencines sveikatos priemones

1.   Išnagrinėjusi valstybės narės pagal 2 straipsnio 1 dalį pateiktą paraišką Komisija nustato, ar valstybė narė atitinka visos jos teritorijos ar jos teritorijos dalių skirstymo į kategorijas taisykles, ir tą valstybę narę ar jos dalis įtraukia, jei tinkama, į atitinkamą sąrašą, kuris turi būti sudarytas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Į 1 dalyje nurodytą sąrašą įtrauka valstybė narė ar jos dalys yra tinkamos taikyti šiame reglamente nustatytas prevencines sveikatos priemones.

4 straipsnis

Sąlygos, kurių valstybės narės turi laikytis, kad išliktų tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones

1.   Valstybės narės, priskiriamos valstybių narių, kurių visa teritorija atitinka 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles, kategorijai, lieka tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones, jeigu laikosi šių sąlygų:

a)

turi patvirtintą nacionalinę stebėjimo programą laukinėms rudosioms lapėms aptikti;

b)

nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie laukinių rudųjų lapių aptikimą kiekvienu 12 mėnesių trukmės stebėjimo laikotarpiu;

c)

po kiekvieno 12 mėnesių trukmės stebėjimo laikotarpio iki gegužės 31 d. Komisijai pateikia a punkte nurodytos nacionalinės programos rezultatų ataskaitą.

2.   Valstybės narės, priskiriamos valstybių narių, kurių visa teritorija arba teritorijos dalys atitinka 2 straipsnio 3 dalyje nustatytas taisykles, kategorijai, lieka tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones, jeigu laikosi šių sąlygų:

a)

turi patvirtintas taisykles, pagal kurias, laikantis nacionalinės teisės, privaloma pranešti apie galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejus;

b)

turi įdiegtą ankstyvo Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos aptikimo tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų sistemą;

c)

įgyvendina konkretaus patogeno stebėsenos tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų programą, kuri parengta ir vykdoma pagal I priedo reikalavimus;

d)

nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kad aptiko Echinococcus multilocularis sukeliamą infekciją mėginiuose, kiekvienu 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpiu imamuose iš galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų;

e)

po kiekvieno 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpio iki gegužės 31 d. Komisijai pateikia c punkte nurodytos konkretaus patogeno stebėsenos programos rezultatų ataskaitą.

3.   Valstybės narės, priskiriamos valstybių narių, kurių visa teritorija arba teritorijos dalys atitinka 2 straipsnio 4 dalyje nustatytas taisykles, kategorijai, lieka tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones ne ilgiau kaip penkis iš eilės einančius 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpius, jeigu laikosi šių sąlygų:

a)

turi patvirtintas taisykles, pagal kurias, laikantis nacionalinės teisės, privaloma pranešti apie galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejus;

b)

turi įdiegtą ankstyvo Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos aptikimo tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų sistemą;

c)

po pirmų dviejų iš eilės einančių 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpių, kai pradedama įgyvendinti 2 straipsnio 4 dalyje numatyta privaloma likvidavimo programa,

i)

įgyvendina konkretaus patogeno stebėsenos tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų programą, kuri parengta ir vykdoma pagal I priedo reikalavimus;

ii)

nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kad aptiko Echinococcus multilocularis sukeliamą infekciją mėginiuose, kiekvienu 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpiu imamuose iš galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų;

iii)

po kiekvieno 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpio iki gegužės 31 d. Komisijai pateikia i punkte nurodytos konkretaus patogeno stebėsenos programos rezultatų ataskaitą.

4.   3 dalyje nurodytos valstybės narės lieka tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones po ne ilgiau kaip penkių iš eilės einančių 12 mėnesių trukmės stebėsenos laikotarpių, jeigu jos pateikė Komisijai paraišką, kurioje dokumentais patvirtino visos savo teritorijos ar teritorijos dalių atitiktį skirstymo į kategorijas taisyklėms, nustatytoms 2 straipsnio 3 dalies c punkte, ir kol Komisija pagal 3 straipsnį nustatys, kad visa jų teritorija arba jos dalys atitinka tas taisykles.

5 straipsnis

4 straipsnyje nustatytų sąlygų nesilaikymas

1.   Valstybės narės, priskiriamos valstybių narių, atitinkančių 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles, kategorijai, nebėra tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones į jų teritoriją įvežamiems šunims, jeigu:

a)

nebesilaiko 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų arba

b)

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytais 12 mėnesių trukmės stebėjimo laikotarpiais aptinkama bent viena laukinė rudoji lapė, o atitinkama valstybė narė nepateikė Komisijai paraiškos, kurioje dokumentais patvirtinama visos jos teritorijos ar jos teritorijos dalių atitiktis 2 straipsnio 3 dalies c punkte nustatytoms skirstymo į kategorijas taisyklėms, arba

c)

4 straipsnio 1 dalies c punkte minėta ataskaita Komisijai nepateikiama iki nustatyto termino.

2.   Valstybės narės, prisiskiriamos valstybių narių, atitinkančių 2 straipsnio 3 dalyje nustatytas taisykles, kategorijai, nebėra tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones į jų teritoriją arba į jų teritorijos dalis įvežamiems šunims, jeigu:

a)

nebesilaiko nė vienos iš 4 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nustatytų sąlygų arba

b)

4 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytais stebėsenos laikotarpiais tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų nustatoma užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejų, arba

c)

4 straipsnio 2 dalies e punkte minėta ataskaita Komisijai nepateikiama iki nustatyto termino.

3.   Valstybės narės, prisiskiriamos valstybių narių, atitinkančių 2 straipsnio 4 dalyje nustatytas taisykles, kategorijai, nebėra tinkamos taikyti prevencines sveikatos priemones į jų teritoriją arba į jų teritorijos dalis įvežamiems šunims, jeigu:

a)

nebesilaiko 4 straipsnio 3 dalies a, b punktuose ir c punkto i papunktyje nustatytų sąlygų arba

b)

4 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktyje nurodytais stebėsenos laikotarpiais tarp galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų nustatoma užsikrėtimo Echinococcus multilocularis sukeliama infekcija atvejų, arba

c)

4 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktyje minėta ataskaita Komisijai nepateikiama iki nustatyto termino, arba

d)

2 straipsnio 4 dalyje nurodyta privaloma likvidavimo programa baigta vykdyti, o atitinkama valstybė narė nepateikė Komisijai paraiškos, kurioje dokumentais patvirtinama visos jos teritorijos arba jos teritorijos dalių atitiktis 2 straipsnio 3 dalies c punkte nustatytoms skirstymo į kategorijas taisyklėms.

4.   Bet kuriuo iš 1, 2 ir 3 dalyje nurodytų atvejų Komisija patikslina valstybių narių sąrašą, nurodytą 3 straipsnyje.

6 straipsnis

Prevencinės sveikatos priemonės

1.   Savininkas arba įgaliotas asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 576/2013 3 straipsnio c ir d punktuose, užtikrina, kad į šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos valstybės narės teritoriją arba jos teritorijos dalis įvežami šunys būtų išgydyti nuo parazito Echinococcus multilocularis subrendusių ir nebrandžių žarnyno formų sukeliamos infekcijos.

2.   1 dalyje nurodytas gydymas atliekamas ne anksčiau nei likus 120 valandų ir ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki planuojamo šuns įvežimo į tokios valstybės narės teritoriją arba jos teritorijos dalis pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis.

3.   1 dalyje nurodytą gydymo procedūrą atlieka veterinarijos gydytojas, t. y. skiria vaistą:

a)

kurio sudėtyje yra tinkama dozė:

i)

prazikvantelio arba

ii)

kitų farmakologiškai veiklių medžiagų, kurios, kaip įrodyta, vartojant jas atskirai arba kartu bent taip veiksmingai kaip prazikvantelis mažina šunų žarnyne parazituojančių subrendusių ir nesubrendusių parazito Echinococcus multilocularis formų kiekį, ir

b)

kurio suteiktas:

i)

rinkodaros leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB (6) 5 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 (7) 3 straipsnį, arba

ii)

nekomerciniais tikslais vežamo šuns išsiuntimo trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtinimas arba licencija.

4.   1 dalyje nurodyto gydymo procedūros atlikimą patvirtina:

a)

gydymo procedūrą atliekantis veterinarijos gydytojas atitinkamame skirsnyje paso, kurio pavyzdys nustatytas:

i)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 (8) III priedo 1 dalyje, jei tai šunys, nekomerciniais tikslais įvežami į šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos valstybės narės teritoriją arba jos teritorijos dalis iš kitos valstybės narės arba įvežami į valstybę narę po to, kai į teritoriją ar trečiąją šalį arba tranzitu per jas jie buvo vežami iš valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 27 straipsnio b punktą, arba

ii)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 III priedo 3 dalyje, jei tai šunys, nekomerciniais tikslais įvežami į šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos valstybės narės teritoriją arba jos teritorijos dalis iš teritorijos arba trečiosios šalies, nurodytos to įgyvendinimo reglamento II priedo 1 dalyje pateiktame sąraše, arba

b)

kilmės teritorijos arba trečiosios šalies valstybinis veterinarijos gydytojas arba įgaliotas veterinarijos gydytojas, o vėliau patvirtina kilmės teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija atitinkamame Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 IV priedo 1 dalyje nustatyto pavyzdžio gyvūnų sveikatos sertifikato skirsnyje, jei tai šunys, nekomerciniais tikslais įvežami į šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos valstybės narės teritoriją arba jos teritorijos dalis iš kitos teritorijos arba trečiosios šalies nei nurodytos to įgyvendinimo reglamento II priedo 1 dalyje pateiktame sąraše.

7 straipsnis

Nukrypimas nuo prevencinių sveikatos priemonių taikymo

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio, 3 straipsnyje nurodyta valstybė narė leidžia į savo teritoriją ar savo teritorijos dalis nekomerciniais tikslais įvežti šunis, kuriems nebuvo taikytos prevencinės sveikatos priemonės, su sąlyga, kad tokie šunys įvežami tiesiogiai iš:

a)

kitos 3 straipsnyje nurodytos valstybės narės, kurios visa teritorija atitinka 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas skirstymo į kategorijas taisykles, teritorijos arba

b)

kitos 3 straipsnyje nurodytos valstybės narės, kurios visa teritorija arba teritorijos dalys atitinka 2 straipsnio 3 dalyje nustatytas skirstymo į kategorijas taisykles, teritorijos arba jos teritorijos dalies.

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnyje nurodyta valstybė narė leidžia į savo teritoriją ar savo teritorijos dalis nekomerciniais tikslais įvežti šunis, kuriems buvo taikytos prevencinės sveikatos priemonės, nustatytos:

a)

6 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 4 dalies a punkte: bent du kartus darant ne didesnę kaip 28 dienų pertrauką, o vėliau gydymo procedūra kartojama reguliariai, ne rečiau kaip kartą per 28 dienas;

b)

6 straipsnio 3 ir 4 dalyse: ne anksčiau kaip prieš 24 valandas iki jų įvežimo į 3 straipsnyje nurodytą valstybę narę ir ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų išvežimo iš minėtos valstybės narės dienos, ir tokiu atveju tie šunys privalo būti įvežami į tą valstybę narę ir išvežami iš jos per vieną iš keliautojų įvažiavimo punktų, kuriuos ta valstybė narė yra paskyrusi Reglamento (ES) Nr. 576/2013 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems patikrinimams atlikti.

3.   3 straipsnyje nurodytos valstybės narės, taikančios 2 dalyje nustatytą nukrypti leidžiančią nuostatą, nustato tokio vežimo kontrolės sąlygas ir jas viešai paskelbia.

8 straipsnis

Panaikinimas

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)  2011 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011 dėl prevencinių sveikatos priemonių siekiant kontroliuoti tarp šunų plintančią Echinococcus multilocularis sukeltą infekciją, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 296, 2011 11 15, p. 6).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 92/65/EEB (OL L 146, 2003 6 13, p. 1).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4373.pdf

(5)  1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).

(6)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1).

(7)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).

(8)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L 178, 2013 6 28, p. 109).


I PRIEDAS

2 straipsnio 3 dalies c punkte, 4 straipsnio 2 dalies c punkte ir 4 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktyje numatyti konkretaus patogeno stebėsenos programos reikalavimai

1.

Konkretaus patogeno stebėsenos programa, grindžiama atitinkama rizika arba reprezentatyviu mėginių ėmimu, turi būti suprojektuota taip, kad kiekviename valstybės narės arba jos dalies epidemiologiškai svarbiame geografiniame vienete būtų galima nustatyti parazito Echinococcus multilocularis, jei jis yra bet kurioje valstybės narės dalyje, ne didesnį nei 1 % paplitimą tinkamų būti galutiniais šeimininkais laukinių gyvūnų populiacijoje esant bent 95 % pasikliautinumo lygiui.

2.

Konkretaus patogeno stebėsenos programoje turi būti aprašyta tikslinė galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų populiacija, įskaitant tankį, amžiaus struktūrą, geografinį ir lyties pasiskirstymą, atsižvelgiant į parazito Echinococcus multilocularis sukeliamos infekcijos santykinę riziką galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų populiacijos skirtingų rūšių ir subpopuliacijų gyvūnams.

3.

Konkretaus patogeno stebėsenos programą sudaro nuolatinis mėginių rinkimas iš galutiniais šeimininkais tinkamų būti laukinių gyvūnų dvylikos mėnesių stebėsenos laikotarpiu, analitiniams tyrimams atlikti taikant:

a)

sedimentacijos ir skaičiavimo metodą (SSM) arba lygiaverčio jautrio ir specifiškumo metodą, analizuojant žarnyno turinį ir siekiant aptikti parazitą Echinococcus multilocularis arba

b)

polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodą arba lygiaverčio jautrio ir specifiškumu metodą analizuojant žarnyno turinį arba fekalijas ir siekiant aptikti konkrečiai rūšiai būdingą deoksiribonukleorūgštį (DNR) iš parazito Echinococcus multilocularis audinių ar kiaušinėlių.


II PRIEDAS

8 straipsnyje nurodyta atitikties lentelė

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio a punktas

2 straipsnio 3 dalies a punktas

3 straipsnio b punktas

2 straipsnio 3 dalies b punktas

3 straipsnio c punktas

2 straipsnio 3 dalies c punktas

4 straipsnis

2 straipsnio 4 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies b punktas

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies c punktas

5 straipsnio 3 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalies d punktas

5 straipsnio 3 dalies b punktas

4 straipsnio 3 dalies c punktas

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 dalies e punktas

6 straipsnio a punktas

5 straipsnio 2 dalies a punktas

6 straipsnio b punktas

5 straipsnio 2 dalies b punktas

6 straipsnio c punktas

5 straipsnio 2 dalies c punktas

6 straipsnio d punktas

5 straipsnio 3 dalies d punktas

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalies a punktas

6 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktis

7 straipsnio 3 dalies b punktas

6 straipsnio 4 dalies b punktas

8 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

II priedas

I priedas


Top