EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

2018 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/675, kuriuo dėl CMR medžiagų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo priedėliai (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/675

2018 m. gegužės 2 d.

kuriuo dėl CMR medžiagų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo priedėliai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 2 dalį ir 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28, 29 ir 30 įrašais draudžiama tiekti rinkai arba naudoti ir tiekti plačiajai visuomenei medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenai, mutagenai arba toksiškos reprodukcijai medžiagos (CMR), ir mišinius, kurių sudėtyje yra tokių nustatytos koncentracijos medžiagų. Susijusios medžiagos išvardytos to priedo 1–6 priedėliuose;

(2)

medžiagos klasifikuojamos kaip CMR pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2) ir yra išvardytos to reglamento VI priedo 3 dalyje;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 1–6 priedėliai paskutinį kartą buvo atnaujinti siekiant atsižvelgti į naujas medžiagas, klasifikuojamas kaip CMR pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl pastarojo reglamento VI priedo 3 dalis iš dalies pakeista Komisijos reglamentu (ES) 2017/776 (3);

(4)

Reglamentu (ES) 2017/776 taip pat pakeičiamos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalies antraštės ir numeracija, todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28–30 įrašų pirmoje skiltyje būtina pakeisti nuorodas į tą reglamentą;

(5)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 605/2014 (4) medžiaga formaldehidas klasifikuojama kaip 1B grupės kancerogenas; tačiau paskutinį kartą atnaujinant informaciją Komisija buvo nusprendusi šios medžiagos neįtraukti atsižvelgdama į tai, kad buvo laukiama Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomo šios medžiagos visų paskirčių tyrimo rezultatų (5) ir kad gali būti numatomas konkretus apribojimas. 2017 m. kovo 16 d. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto posėdyje dauguma valstybių narių pritarė tam, kad formaldehidas būtų įtrauktas į REACH reglamento XVII priedo 28 įrašą, nepaisant tolesnių konkrečių siūlymų dėl šios medžiagos ribojimo, ir Komisija sutiko tai padaryti, kai tik pasitaikys proga;

(6)

veiklos vykdytojai Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nustatytas suderintas klasifikacijas gali taikyti anksčiau, todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė savanoriškai anksčiau taikyti šio reglamento nuostatas;

(7)

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal priedą.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2018 m. gruodžio 1 d., išskyrus tai, kad priedo 2 dalis medžiagai „formaldehidas, … %“ taikoma nuo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/776, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 116, 2017 5 5, p. 1).

(4)  2014 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant įtraukti pavojingumo ir atsargumo frazes kroatų kalba ir jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (OL L 167, 2014 6 6, p. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

28–30 įrašų 1 skiltis pakeičiama taip:

„28.

Medžiagos, kurios Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos kancerogenai ir kurios išvardytos atitinkamai 1 arba 2 priedėlyje.

29.

Medžiagos, kurios Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos lytinių ląstelių mutagenai ir kurios išvardytos atitinkamai 3 arba 4 priedėlyje.

30.

Medžiagos, kurios Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos ir kurios išvardytos atitinkamai 5 arba 6 priedėlyje.“

2)

2 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„2,3-epoksipropilmetakrilatas;

Glicidilmetakrilatas

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Kadmio karbonatas

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Kadmio hidroksidas; kadmio dihidroksidas

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Kadmio nitratas; kadmio dinitratas

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

Formaldehidas, … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

Antrachinonas

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metilendimorfolinas;

N,N′-metilenbismorfolinas;

[iš N,N′-metilenbismorfolino išsiskyręs formaldehidas];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 3:2) reakcijos produktai;

[iš 3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidino] išsiskyręs formaldehidas;

iš oksazolidino išsiskyręs formaldehidas];

[MBO]

612-290-00-1

 

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 1:1) reakcijos produktai;

[iš α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolio išsiskyręs formaldehidas];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilhidrazinas

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4“

 

3)

4 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„Kadmio karbonatas

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Kadmio hidroksidas; kadmio dihidroksidas

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Kadmio nitratas; kadmio dinitratas

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7“

 

4)

6 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-onas

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoksipropilmetakrilatas;

Glicidilmetakrilatas

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

Ciprokonazolis (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorfenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olis

650-032-00-X

94361-06-5

 

Dibutilalavo dilauratas; dibutil[bis(dodekanoiloksi)]stananas

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

Nonadekafluordekano rūgštis; [1]

amonio nonadekafluordekanoatas; [2]

natrio nonadekafluordekanoatas [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

Triadimenolis (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olis;

α-tret-butil-β-(4-chlorfenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolis

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

Chinolin-8-olis;

8-hidroksichinolinas

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

Tiaklopridas (ISO);

(Z)-3-(6-chlor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidnecianamidas;

(2Z)-3-[(6-chlorpiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidas

613-325-00-3

111988-49-9

 

Karbetamidas (ISO);

(R)-1-(etilkarbamoil)etilkarbanilatas; (2R)-1-(etilamino)-1-oksopropan-2-ilo fenilkarbamatas

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3“

 


Top