Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

2018 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/455, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos etaloninės žuvų ir vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos papildomos pareigos ir užduotys ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/455

2018 m. kovo 16 d.

kuriuo nustatomos Europos Sąjungos etaloninės žuvų ir vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos papildomos pareigos ir užduotys ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 32 straipsnio 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvą 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (2), ypač į jos 55 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 nustatytos Europos Sąjungos (toliau – ES) etaloninių maisto, pašarų ir gyvūnų sveikatos tyrimų laboratorijų bendrosios užduotys, pareigos ir joms keliami reikalavimai. ES etaloninės gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų tyrimų laboratorijos yra išvardytos Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo II dalyje. To priedo II dalies 15 punkte kaip ES etaloninė vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorija nurodyta Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Veimutas (Jungtinė Karalystė);

(2)

Direktyvoje 2006/88/EB yra nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi Sąjungos rinkai pateikiamiems, į Sąjungą importuojamiems ir per ją tranzitu gabenamiems akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, taip pat tam tikros minimalios tų gyvūnų tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės priemonės. Direktyvos 2006/88/EB 55 straipsnio 1 dalyje numatyta skirti toje direktyvoje nurodytų vandens gyvūnų ligų tyrimo ES etalonines laboratorijas;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 737/2008 (3) ES etalonine vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorija 2008 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiui buvo paskirta Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Jungtinė Karalystė). Direktyvos 2006/88/EB 55 straipsnio 3 dalyje numatyta tos laboratorijos funkcijų peržiūra;

(4)

dėl Jungtinės Karalystės pranešimo pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį kitą laikotarpį, prasidedantį 2018 m. liepos 1 d., Cefas nebegali vykdyti ES etaloninės vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos funkcijos;

(5)

atsižvelgiant į esamas techninės kompetencijos sinergijas, laboratorijos pajėgumus ir su nacionalinėmis etaloninėmis laboratorijomis plėtojamus ryšius, ES etaloninė žuvų ligų tyrimų laboratorija turėtų perimti ES etaloninės vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos užduotis bei funkcijas;

(6)

todėl ES etalonine žuvų ligų tyrimų laboratorija paskirta Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Liungbiu (Danija) turėtų perimti ES etaloninės vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos užduotis bei pareigas;

(7)

DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, kuriai pavedamos ES etaloninės žuvų ir vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos pareigos, turėtų būti nurodyta kaip ES etaloninė vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorija laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Be to, ji turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo II dalies sąrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo II dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Europos Sąjungos etaloninės vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos veiklos tęstinumą, tikslinga nustatyti konkrečią šiame reglamente nustatytų priemonių taikymo datą;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Liungbiu (Danija) nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. vykdo Europos Sąjungos etaloninės vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorijos pareigas ir užduotis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo II dalis iš dalies keičiama taip:

1.

6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

ES etaloninė žuvų ir vėžiagyvių ligų tyrimų laboratorija

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Liungbiu

Danija“;

2.

15 punktas išbraukiamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(3)  2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 737/2008, kuriuo skiriamos Bendrijos etaloninės vėžiagyvių ligų, pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijos, nustatomi papildomi Bendrijos etaloninių pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijų įsipareigojimai ir užduotys, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (OL L 201, 2008 7 30, p. 29).


Top