Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0400

2018 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/400, kuriuo dėl 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1405

OJ L 72, 15.3.2018, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/400/oj

15.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 72/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/400

2018 m. kovo 14 d.

kuriuo dėl 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

2016 m. gruodžio 8 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Investicinis turtas“ pataisas. Pataisomis paaiškinama, kada įmonei leidžiama pergrupuoti turtą į investicinio turto kategoriją (arba iš jos);

(3)

pasikonsultavusi su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe Komisija daro išvadą, kad 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus priėmimo kriterijus;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 40-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Investicinis turtas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).


PRIEDAS

Investicinio turto perkėlimai

(40-ojo TAS pataisos)

40-ojo TAS „Investicinis turtas“ pataisos

Taisomi 57–58 straipsniai.

PERKĖLIMAI

57.

Ūkio subjektas turi perkelti turtą į investicinį turtą arba iš jo tik tada, kai pasikeičia turto paskirtis. Paskirtis pasikeičia, kai turtas atitinka arba nustoja atitikti investicinio turto apibrėžtį ir yra paskirties pakeitimo įrodymų. Vien vadovybės ketinimų dėl turto paskirties pasikeitimas nėra paskirties pakeitimo įrodymas. Paskirties pakeitimo įrodymų pavyzdžiai gali būti tokie:

a)

savininkas pradeda naudoti turtą savo reikmėms arba pradedami turto tobulinimo darbai numatant, kad jį naudos savininkas savo reikmėms, todėl turtas iš investicinio perkeliamas į savininko reikmėms naudojamą turtą;

b)

pradedami turto tobulinimo darbai, ketinant jį parduoti, todėl turtas iš investicinio perkeliamas į atsargas;

c)

savininkas baigia naudoti turtą savo reikmėms, ir jis iš savininko reikmėms naudojamo turto perkeliamas į investicinį turtą; ir

d)

turtą pradedama nuomoti kitai šaliai veiklos nuomos būdu, todėl jis iš atsargų perkeliamas į investicinį turtą.

e)

[Išbraukta]

58.

Kai ūkio subjektas nusprendžia perleisti investicinį turtą jo nepatobulinęs, jis ir toliau tą turtą apskaitoje registruoja kaip investicinį turtą iki pripažinimo nutraukimo (tol, kol jis eliminuojamas iš finansinės būklės ataskaitos) ir jo nepergrupuoja kaip atsargų. Panašiai ir tuo atveju, jeigu ūkio subjektas pradeda perprojektuoti turimą investicinį turtą, ketindamas ir toliau jį naudoti kaip investicinį turtą, šis turtas išlieka investiciniu turtu ir perprojektavimo laikotarpiu neperkeliamas į savininko reikmėms naudojamą turtą.

Įterpiami 84C–84E straipsniai, su jais susijusi antraštė ir 85G straipsnis.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

Investicinio turto perkėlimai

84C

Dokumentu „Investicinio turto perkėlimai“ (40-ojo TAS pataisos), paskelbtu 2016 m. gruodžio mėn., pataisyti 57–58 straipsniai. Ūkio subjektas tas pataisas turi taikyti paskirties pakeitimams, atliekamiems metinio ataskaitinio laikotarpio, kuriuo ūkio subjektas tas pataisas taiko pirmą kartą, pradžioje (taikymo pirmą kartą data) arba vėliau. Taikymo pirmą kartą datą ūkio subjektas turi iš naujo įvertinti tą datą turimo turto grupavimą ir, jei taikoma, pergrupuoti turtą taikydamas 7–14 straipsnius, kad būtų atsižvelgta į tą datą egzistuojančias sąlygas.

84D

Nepaisant 84C straipsnio reikalavimų, ūkio subjektui leidžiama taikyti 57–58 straipsnius retrospektyviai pagal 8-ąjį TAS, jeigu tai įmanoma nesiremiant vėliau įgytomis žiniomis.

84E

Jeigu pagal 84C straipsnį ūkio subjektas pergrupuoja turtą taikymo pirmą kartą datą, jis turi:

a)

pergrupavimą apskaitoje parodyti taikydamas 59–64 straipsnių reikalavimus. Taikydamas 59–64 straipsnius, ūkio subjektas turi:

i)

bet kokią nuorodą į paskirties pakeitimo datą suprasti kaip nuorodą į taikymo pirmą kartą datą ir

ii)

pripažinti bet kokią sumą, kuri pagal 59–64 straipsnius būtų buvusi pripažinta pelnu arba nuostoliais, kaip nepaskirstytojo pelno pradinio likučio koregavimą taikymo pradžios datą;

b)

atskleisti sumas, pergrupuotas į investicinį turtą arba iš jo pagal 84C straipsnį. Ūkio subjektas turi atskleisti sumas, pergrupuotas atliekant investicinio turto laikotarpio pradžios ir pabaigos balansinių verčių suderinimą, kaip reikalaujama 76 ir 79 straipsniuose.

ĮSIGALIOJIMO DATA

85G

Dokumentu „Investicinio turto perkėlimai“ (40-ojo TAS pataisos), paskelbtu 2016 m. gruodžio mėn., pataisyti 57–58 straipsniai ir įterpti 84C–84E straipsniai. Ūkio subjektas tas pataisas turi taikyti metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas tas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti tą faktą.


Top