EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0344

2017 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/344, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, susiję su pertvarkymo atveju taikomų skirtingų sąlygų vertinimo metodika (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/7436

OJ L 67, 9.3.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/344/oj

9.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/344

2017 m. lapkričio 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, susiję su pertvarkymo atveju taikomų skirtingų sąlygų vertinimo metodika

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema (1), ypač į jos 74 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

reikalingos taisyklės, kuriomis nustatoma metodika, taikytina atliekant vertinimus, kuriais siekiama nustatyti, ar akcininkams ir kreditoriams, kurių atžvilgiu imtasi pertvarkymo veiksmo arba veiksmų, buvo faktiškai taikytos skirtingos sąlygos ir kokią sumą tie akcininkai ir kreditoriai būtų gavę, jeigu įstaigai arba subjektui, nurodytam Direktyvos 2014/59/ES 1 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose (toliau – subjektas), būtų buvusi iškelta įprastinė bankroto byla tą dieną, kada pagal Direktyvos 2014/59/ES 82 straipsnį buvo priimtas sprendimas tą subjektą pertvarkyti;

(2)

jei pertvarkymo metu buvo taikytos skirtingos sąlygos ir dėl to tam tikri akcininkai ir kreditoriai patyrė didesnių nuostolių, pagal Direktyvos 2014/59/ES 101 straipsnio 1 dalies e punktą tiems akcininkams ir kreditoriams turėtų būti išmokėta kompensacija iš pertvarkymo finansavimo struktūrų;

(3)

atlikus pertvarkymo veiksmą arba veiksmus, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1075 (2) 38 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis nepriklausomas asmuo (toliau – vertintojas) turi kuo greičiau atlikti ex post vertinimą, nors jam užbaigti gali prireikti šiek tiek laiko. Tas vertinimas turėtų būti grindžiamas turima informacija, galiojusia tą dieną, kai buvo priimtas sprendimas pertvarkyti subjektą, siekiant tinkamai atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, kaip antai nepalankias rinkos sąlygas, susiklosčiusias to pertvarkymo sprendimo dieną. Po pertvarkymo sprendimo dienos gauta informacija turėtų būti naudojama tik tada, kai ji pagrįstai galėjo būti žinoma tą dieną;

(4)

siekdamas užtikrinti, kad būtų atliktas išsamus ir patikimas vertinimas, vertintojas turėtų turėti prieigą prie visų atitinkamų teisinių dokumentų, įskaitant visų subjektui keliamų reikalavimų ir neapibrėžtųjų reikalavimų, suskirstytų pagal jų prioritetą įprastinės bankroto bylos atveju, sąrašą. Vertintojui turėtų būti leidžiama sudaryti susitarimus dėl specialistų konsultacijų ar ekspertizės, jei to reikia susiklosčiusiomis aplinkybėmis;

(5)

siekdamas nustatyti sąlygas, kurios būtų buvusios taikomos akcininkams ir kreditoriams, jeigu subjektui būtų iškelta įprastinė bankroto byla, vertintojas turėtų nustatyti, kada ir kokio dydžio grynieji pinigų srautai būtų tekę kiekvienam akcininkui ir kreditoriui bankroto bylos atveju, nedarant prielaidos, kad buvo suteikta kokia nors valstybės pagalba, ir taikant atitinkamą diskonto normą ar normas. Siekdamas apskaičiuoti tokį įvertį, kai tai įmanoma ir tinkama, vertintojas taip pat galėtų atsižvelgti į informaciją apie panašių kredito įstaigų nemokumo atvejus netolimoje praeityje;

(6)

pertvarkymo atveju akcininkams ir kreditoriams faktiškai taikytos sąlygos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į tai, ar priėmus tokį pertvarkymo sprendimą tie akcininkai ir kreditoriai atitinkamai gavo kompensaciją nuosavo kapitalo, skolos vertybinių popierių ar pinigų forma;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(8)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Siekiant nustatyti įprastinės bankroto bylos atveju akcininkams ir kreditoriams taikomas sąlygas, vertinimas turi būti grindžiamas informacija apie faktus ir aplinkybes, egzistavusius ir pagrįstai galėjusius būti žinomais pertvarkymo sprendimo dieną, kuri, jei būtų buvusi žinoma vertintojui, būtų turėjusi įtakos tą dieną subjekto turėto turto ir įsipareigojimų vertinimui.

Taikant šį reglamentą, pertvarkymo sprendimo data arba diena yra data, kurią pagal Direktyvos 2014/59/ES 82 straipsnį buvo priimtas sprendimas pertvarkyti subjektą.

2.   Siekdamas nustatyti pertvarkymo atveju akcininkams ir kreditoriams faktiškai taikytas sąlygas, vertintojas remiasi turima informacija apie faktus ir aplinkybes, egzistavusius faktinio sąlygų taikymo datą arba datomis, kuriomis akcininkai ir kreditoriai gauna kompensaciją (toliau – faktinio sąlygų taikymo data arba datos).

3.   Vertinimo atskaitos data yra pertvarkymo sprendimo data, kuri gali skirtis nuo faktinio sąlygų taikymo datos. Jei vertintojas nusprendžia, kad pajamų diskontavimo poveikis yra nedidelis, nediskontuotos pajamos tą dieną, kai buvo įgyvendinti pertvarkymo veiksmai, gali būti tiesiogiai palygintos su diskontuota hipotetinių pajamų, kurias akcininkai ir kreditoriai būtų gavę, jei pertvarkymo sprendimo dieną subjektui būtų buvusi iškelta įprastinė bankroto byla, suma.

2 straipsnis

Turto ir reikalavimų aprašas

1.   Vertintojas sudaro viso subjektui priklausančio identifikuojamo ir neapibrėžtojo turto aprašą. Į tokį aprašą įtraukiamas turtas, su kuriuo susijusių pinigų srautų egzistavimas yra įrodytas arba pagrįstai tikėtinas.

2.   Vertintojui pateikiamas visų subjektui pateiktų reikalavimų ir neapibrėžtųjų reikalavimų sąrašas. Šiame sąraše visi reikalavimai ir neapibrėžtieji reikalavimai suskirstomi pagal jų prioritetą įprastinės bankroto bylos atveju. Vertintojui leidžiama sudaryti susitarimus dėl specialistų konsultacijų ar ekspertizės, susijusių su tuo, ar reikalavimų eiliškumas atitinka taikomą bankroto teisę.

3.   Vertintojas atskirai nustato suvaržytą turtą ir tokiu turtu užtikrintus reikalavimus.

3 straipsnis

Vertinimo etapai

Siekdamas nustatyti, ar egzistuoja Direktyvos 2014/59/ES 74 straipsnio 2 dalyje nurodyti sąlygų taikymo skirtumai, vertintojas įvertina:

a)

sąlygas, kurios būtų buvusios taikomos akcininkams ir kreditoriams, kurių atžvilgiu įvykdyti pertvarkymo veiksmai, arba atitinkamai indėlių garantijų sistemai, jei pertvarkymo sprendimo dieną subjektui būtų buvusi iškelta įprastinė bankroto byla, neatsižvelgiant į skirtą nepaprastąją viešąją finansinę paramą;

b)

pritaikius gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę arba kitus pertvarkymo įgaliojimus ir priemones restruktūrizuotų reikalavimų arba akcininkų ir kreditorių gautų kitų pajamų vertę faktinio sąlygų taikymo datą ar datomis, diskontuotą pagal pertvarkymo sprendimo datą, jei nuspręsta, kad to reikia, kad būtų galima teisingai palyginti su a punkte nurodytomis sąlygomis;

c)

ar rezultatas, gautas taikant a punkte nurodytas sąlygas, viršija b punkte nurodytą vertę kiekvieno kreditoriaus atveju, atsižvelgiant į jų prioritetą įprastinės bankroto bylos atveju, nustatytą pagal 2 straipsnį.

4 straipsnis

Įprastinės bankroto bylos atveju akcininkams ir kreditoriams taikomų sąlygų nustatymas

1.   Metodika, taikoma atliekant vertinimą pagal 3 straipsnio a punktą, apsiriboja įprastinės bankroto bylos atveju tikėtinų pinigų srautų diskontuotos sumos nustatymu.

2.   Tikėtini pinigų srautai diskontuojami taikant normą arba normas, prireikus atspindinčias su tikėtinais pinigų srautais susijusius terminus, pertvarkymo sprendimo datą susiklosčiusias aplinkybes, nerizikingas palūkanų normas, panašių subjektų išleistų panašių finansinių priemonių rizikos priedus, rinkos sąlygas arba potencialių pirkėjų taikytas diskonto normas ir kitas svarbias vertinamo elemento ar elementų savybes (toliau – atitinkama diskonto norma). Atitinkama diskonto norma netaikoma, kai taikomoje bankroto teisėje ar praktikoje yra nustatytos konkrečios normos, jei to reikia vertinimo tikslams.

3.   Nustatydamas įprastinės bankroto bylos atveju tikėtinų pinigų srautų diskontuotą sumą vertintojas atsižvelgia į:

a)

atitinkamoje jurisdikcijoje taikomą bankroto teisę ir praktiką, kuri gali turėti įtakos tokiems veiksniams kaip tikėtinas perleidimo laikotarpis arba susigrąžinimo normos;

b)

pagrįstai numatomas administravimo, sandorio, eksploatavimo, perleidimo ir kitas sąnaudas, kurias būtų patyręs administratorius arba nemokumo specialistas, taip pat finansavimo išlaidas;

c)

informaciją apie pastarojo meto panašių subjektų nemokumo atvejus, kai tai įmanoma ir svarbu.

4.   Turto, kuriuo prekiaujama aktyviojoje rinkoje, atveju vertintojas naudoja stebimą kainą, nebent konkrečios aplinkybės, kaip antai rinkos koncentracija, perpildymas ir gylis, mažina subjekto turto perkamumą.

5.   Turto, kuriuo aktyviojoje rinkoje neprekiaujama, atveju vertintojas nustatydamas tikėtinų pinigų srautų sumą ir terminus, atsižvelgia į keletą veiksnių, įskaitant:

a)

aktyviosiose rinkose, kuriose prekiaujama panašiu turtu, stebimas kainas;

b)

įprastinės bankroto bylos arba kitų probleminių sandorių, susijusių su panašaus pobūdžio ir būklės turtu, atveju stebimas kainas;

c)

sandoriuose, susijusiuose su verslo pardavimu arba jo perdavimu laikinai įstaigai arba turto valdymo įmonei vykdant panašių subjektų pertvarkymą, stebimas kainas;

d)

tikimybę, kad įprastinės bankroto bylos atveju turtas generuotų grynuosius pinigų srautus;

e)

tikėtinas rinkos sąlygas konkrečiu perleidimo laikotarpiu, įskaitant rinkos gylį ir rinkos galimybes per tą laikotarpį iškeisti atitinkamą turto kiekį, ir

f)

atitinkamo perleidimo laikotarpio trukmė atitinka taikomos bankroto teisės poveikį, įskaitant tikėtiną likvidavimo proceso trukmę, arba atitinkamo turto ypatybes.

6.   Vertintojas atsižvelgia į tai, ar subjekto finansinė būklė būtų turėjusi įtakos tikėtiniems pinigų srautams, be kita ko, apribodama administratoriaus galimybes derėtis dėl sąlygų su potencialiais pirkėjais.

7.   Kai įmanoma ir priklausomai nuo taikomos atitinkamos bankroto tvarkos nuostatos, pinigų srautai atspindi sutartines, teisės aktais nustatytas ar kitas juridines kreditorių teises arba įprastinę bankroto praktiką.

8.   Hipotetinės pajamos, gautos atlikus vertinimą, paskirstomos akcininkams ir kreditoriams atsižvelgiant į jų prioritetą pagal taikomą bankroto teisę, kaip numatyta 3 straipsnyje.

9.   Siekdamas nustatyti bet kokią neužtikrintą su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusių reikalavimų sumą bankroto atveju, vertintojas taiko Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1401 (4) nustatytas metodikas, kiek jos atitinka bankroto teisę ir praktiką.

5 straipsnis

Pertvarkymo atveju akcininkams ir kreditoriams faktiškai taikomų sąlygų nustatymas

1.   Vertintojas nustato visus po kapitalo priemonių nurašymo arba konvertavimo ir bet kokių pertvarkymo veiksmų nepatenkintus reikalavimus ir priskiria tuos reikalavimus juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie pertvarkymo sprendimo dieną buvo subjekto akcininkai ir kreditoriai. Išskyrus atvejus, kai juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pertvarkymo sprendimo dieną buvo subjekto akcininkai ir kreditoriai, dėl pertvarkymo gauna piniginę kompensaciją, vertintojas nustato faktiškai jiems taikytas sąlygas pagal 2–4 dalis.

2.   Kai juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pertvarkymo sprendimo dieną buvo subjekto akcininkai ir kreditoriai, dėl pertvarkymo gauna kompensaciją nuosavo kapitalo forma, vertintojas nustato faktiškai jiems taikytas sąlygas, įvertindamas bendrą akcijų, kurios buvo perduotos arba išleistos kaip atlygis konvertuotų kapitalo priemonių turėtojams arba kreditoriams, kuriems taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė, vertę. Tas įvertis gali būti pagrįstas įvertinta rinkos kaina, gauta taikant visuotinai pripažintas vertinimo metodikas.

3.   Kai juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pertvarkymo sprendimo dieną buvo subjekto akcininkai ir kreditoriai, dėl pertvarkymo gauna kompensaciją skolos vertybinių popierių forma, vertintojas nustato faktiškai jiems taikytas sąlygas, atsižvelgdamas į tokius veiksnius kaip sutartinių pinigų srautų pokyčiai, nulemti nurašymo arba konvertavimo arba kitų pertvarkymo veiksmų taikymo, taip pat atitinkamą diskonto normą.

4.   Kiekvieno nepatenkinto reikalavimo atveju kartu su 2 ir 3 dalyse aprašytais veiksniais, kai įmanoma, vertintojas gali atsižvelgti į aktyviosiose rinkose stebimas tų pačių arba panašių priemonių, kurias išleido pertvarkomas subjektas arba kiti panašūs subjektai, kainas.

6 straipsnis

Vertinimo ataskaita

Vertintojas parengia vertinimo ataskaitą pertvarkymo institucijai, į kurią įtraukia bent jau šiuos elementus:

a)

vertinimo santrauką, įskaitant vertinimo intervalų ir vertinimo neapibrėžtumo priežasčių pristatymą;

b)

pagrindinių taikytų metodikų ir prielaidų paaiškinimą ir paaiškinimą, kiek vertinimas priklauso nuo šių pasirinkimų;

c)

paaiškinimą, kai įmanoma, kodėl vertinimas skiriasi nuo kitų susijusių vertinimų, įskaitant pertvarkymo vertinimus, atliktus laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/345, ar kitus reguliavimo ar apskaitos vertinimus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

(2)  2016 m. kovo 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1075, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomas gaivinimo planų, pertvarkymo planų ir grupių pertvarkymo planų turinys, minimalūs kriterijai, kuriuos kompetentinga institucija turi įvertinti nagrinėdama gaivinimo planus ir grupių gaivinimo planus, grupių finansinės paramos sąlygos, reikalavimai nepriklausomiems vertintojams, nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse, pranešimo reikalavimų ir pranešimo apie sustabdymą procedūros bei turinys ir pertvarkymo kolegijų veiklos funkcijos (OL L 184, 2016 7 8, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  2016 m. gegužės 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1401, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertinimo metodikomis ir principais (OL L 228, 2016 8 23, p. 7).


Top