Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0192

2018 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/192, kuriuo dėl ES etaloninių pašarų ir maisto produktų teršalų tyrimo laboratorijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas

C/2018/0628

OJ L 36, 9.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/192/oj

9.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/192

2018 m. vasario 8 d.

kuriuo dėl ES etaloninių pašarų ir maisto produktų teršalų tyrimo laboratorijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 32 straipsnio 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 nustatytos Europos Sąjungos etaloninių maisto, pašarų ir gyvūnų sveikatos tyrimo laboratorijų (toliau – ES etaloninės laboratorijos) bendrosios užduotys ir joms keliami reikalavimai. Pagal tą reglamentą ES etaloninės laboratorijos atsako visų pirma už išsamios informacijos apie analizės metodus teikimą nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms ir už tokių metodų taikymo koordinavimą. ES etaloninės maisto produktų ir pašarų tyrimo laboratorijos yra išvardytos to reglamento VII priedo I dalyje. Pašarų ir maisto produktų teršalų srityje buvo paskirta ES etaloninė sunkiųjų metalų pašaruose ir maisto produktuose laboratorija, ES etaloninė mikotoksinų laboratorija, ES etaloninė policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) laboratorija ir ES etaloninė dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose laboratorija;

(2)

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, kuriame nuo 2006 m. veikia ES etaloninė sunkiųjų metalų pašaruose ir maisto produktuose laboratorija, ES etaloninė policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) laboratorija ir ES etaloninė mikotoksinų pašaruose ir maisto produktuose laboratorija, informavo Sveikatos ir maisto saugos generalinį direktoratą, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. tų laboratorijų šiame centre nebebus;

(3)

šiose srityse oficialių tikrinimų ir kitų kontrolės veiksmų veiksmingumas priklauso nuo oficialių laboratorijų atliekamos analizės metodų ir analitinių tyrimų rezultatų kokybės, vienodumo ir patikimumo, o vienodų analitinių tyrimų metodų praktika turi būti nuolat skatinama. ES etalonines laboratorijas šiose srityse būtina išsaugoti, todėl reikia paskirti naujas ES etalonines laboratorijas. Be to, nuo 2006 m. nustatyti nauji prioritetai metalų, azoto junginių, perdirbant maistą susidarančių teršalų ir augalų toksinų tyrimų srityse, todėl reikia plėsti numatomų paskirti naujų ES etaloninių laboratorijų veiklos aprėptį;

(4)

ES etaloninės sunkiųjų metalų pašaruose ir maisto produktuose laboratorijos veikla ir užduotys turėtų apimti visus metalus ir azoto junginius pašaruose ir maisto produktuose, dabartinės ES etaloninės policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) laboratorijos veikla ir užduotys turėtų apimti visus perdirbant maistą susidarančius teršalus. Dabartinės ES etaloninės mikotoksinų pašaruose ir maisto produktuose laboratorijos veikla ir užduotys turėtų apimti visus augalų toksinus pašaruose ir maisto produktuose;

(5)

todėl 2017 m. sausio 23 d. Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas atrinkti ir paskirti ES etalonines laboratorijas minėtose srityse. Atrinkta laboratorija Danijos techninio universiteto Nacionalinis maisto institutas (Danija) turėtų būti paskirtas ES etalonine metalų ir azoto junginių pašaruose ir maisto produktuose laboratorija, Danijos techninio universiteto Nacionalinis maisto institutas taip pat turėtų būti paskirtas ES etalonine perdirbant maistą susidarančių teršalų laboratorija, o RIKILT (Stichting Wageningen Research) laboratorija (Nyderlandai) turėtų būti paskirta ES etalonine mikotoksinų ir augalų toksinų pašaruose ir maisto produktuose laboratorija;

(6)

atsižvelgiant į didėjančią chlorintų kitų nei PCB ir dioksinai patvariųjų teršalų, bromintų ir fluorintų patvariųjų teršalų svarbą pašarų ir maisto saugai, yra tikslinga išplėsti ES etaloninės dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose laboratorijos veiklos aprėptį įtraukiant visus halogenintus patvariuosius organinius teršalus pašaruose ir maisto produktuose. Todėl siekiant atsižvelgti į šį veiklos aprėpties išplėtimą ES etaloninė dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose laboratorija turėtų būti pervadinta į ES etaloninę halogenintų patvariųjų organinių teršalų pašaruose ir maisto produktuose laboratoriją;

(7)

todėl Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20-ą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedo I dalies 18–21 punktai pakeičiami taip:

„18.

ES etaloninė metalų ir azoto junginių pašaruose ir maisto produktuose tyrimo laboratorija

Nacionalinis maisto institutas, Danijos techninis universitetas

Kopenhaga

Danija

19.

ES etaloninė mikotoksinų ir augalų toksinų pašaruose ir maisto produktuose tyrimo laboratorija

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Vageningenas

Nyderlandai

20.

ES etaloninė perdirbant maistą susidarančių teršalų tyrimo laboratorija

Nacionalinis maisto institutas, Danijos techninis universitetas

Kopenhaga

Danija

21.

ES etaloninė halogenintų patvariųjų teršalų pašaruose ir maisto produktuose tyrimo laboratorija

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburgas

Vokietija“


Top