Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0172

2017 m. lapkričio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/172, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/7828

OJ L 32, 6.2.2018, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/172/oj

6.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/172

2017 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (1), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 649/2012 įgyvendinama 1998 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta ir Tarybos sprendimu 2003/106/EB (2) Bendrijos vardu patvirtinta Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (toliau – Roterdamo konvencija);

(2)

medžiaga 3-decen-2-onas nepatvirtinta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (3), todėl tą medžiagą draudžiama naudoti kaip pesticidą ir ją reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(3)

paraiškų dėl veikliosios medžiagos karbendazimo patvirtinimo galiojimo atnaujinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 nepateikta, todėl karbendazimą draudžiama naudoti kaip augalų apsaugos produktų grupės pesticidą ir jį reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(4)

paraiškų dėl veikliosios medžiagos tepraloksidimo patvirtinimo galiojimo atnaujinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 nepateikta, todėl tepraloksidimą draudžiama naudoti kaip pesticidą ir jį reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(5)

medžiagos cibutrinas ir triklozanas nepatvirtintos kaip medžiagos biocidiniams produktams gaminti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 528/2012 (4), todėl tas medžiagas draudžiama naudoti kaip pesticidus ir jas reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(6)

medžiaga triflumuronas nepatvirtinta kaip medžiaga biocidiniams produktams gaminti pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, todėl tą medžiagą draudžiama naudoti subkategorijos „kiti pesticidai, įskaitant biocidus“ produktams gaminti ir ją reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(7)

medžiagos 5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas, benzilbutilftalatas, diizobutilftalatas, diarseno pentoksidas ir tri(2-chloretil)fosfatas įrašytos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5) XIV priedą, nes jos priskirtos labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms. Todėl joms naudoti reikia leidimo. Kadangi leidimų nesuteikta, tų medžiagų naudojimas pramonėje griežtai ribojamas. Taigi šias medžiagas reikėtų įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalis;

(8)

2015 m. gegužės 4–15 d. vykusioje septintojoje Roterdamo konvencijos šalių konferencijoje nuspręsta į Konvencijos III priedą įtraukti metamidofosą, kad tai cheminei medžiagai pagal Konvenciją būtų pradėta taikyti sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, tvarka. Šalių konferencija taip pat nusprendė išbraukti dabartinį III priedo įrašą „Metamidofosas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 600 g/l veikliojo ingrediento)“. Šie pakeitimai turėtų atsispindėti Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 3 dalyse pateiktuose cheminių medžiagų sąrašuose;

(9)

2015 m. gegužės 4–15 d. vykusioje septintojoje Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Stokholmo konvencija), patvirtintos Tarybos sprendimu 2006/507/EB (6), šalių konferencijoje nuspręsta įrašyti medžiagas heksachlorbutadieną ir polichlorintuosius naftalenus įrašyti į tos konvencijos A priedą. Tos medžiagos yra įtrauktos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 (7) I priedo B dalį ir todėl, kad būtų įgyvendinta Stokholmo konvencija, turėtų būti įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedo 1 dalį;

(10)

2013 m. balandžio 28 d. – gegužės 10 d. vykusioje šeštojoje Stokholmo šalių konferencijoje priėmus sprendimą įrašyti cheminę medžiagą heksabromciklododekaną (HBCDD) į tos konvencijos A priedo 1 dalį, ši medžiaga Komisijos reglamentu (ES) 2016/293 (8) įrašyta į Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedo A dalį. Todėl ta cheminė medžiaga turėtų būti įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedo 1 dalį;

(11)

Stokholmo konvencija leidžiama perdirbti gaminius, kuriuose yra arba gali būti tetrabromdifenileterio ir pentabromdifenileterio arba heksabromdifenileterio ir heptabromdifenileterio, ir naudoti bei galutinai pašalinti iš perdirbtų medžiagų pagamintus gaminius, kuriuose yra šių cheminių medžiagų, su sąlyga, kad imamasi priemonių užkirsti kelią tokių gaminių eksportui, jei juose tų cheminių medžiagų lygis ar koncentracija yra didesni nei leidžiama pagal atitinkamos Šalies teritorijoje tų gaminių prekybai, naudojimui, importui ar gamybai, eksportui taikomus reikalavimus. Kad šis įsipareigojimas būtų įgyvendintas Sąjungoje, reikėtų uždrausti eksportuoti iš dalies arba vien tik iš perdirbtų medžiagų arba iš pakartotiniam panaudojimui paruoštų atliekų medžiagų pagamintus gaminius, kuriuose tų medžiagų koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė, įrašant juos į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedo 1 dalį;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 649/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

visoms suinteresuotosioms šalims derėtų suteikti pakankamai laiko imtis priemonių, būtinų siekiant laikytis šio reglamento nuostatų, o valstybėms narėms – imtis jam įgyvendinti reikalingų priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

2)

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje2017 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 60.

(2)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, patvirtinimo Europos bendrijos vardu (OL L 63, 2003 3 6, p. 27).

(3)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(4)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(5)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(6)  2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).

(7)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).

(8)  2016 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/293, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (OL L 55, 2016 3 2, p. 4).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

metamidofoso įrašas pakeičiamas šiuo įrašu:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas (***)

Subkategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Metamidofosas (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“;

 

b)

įrašas „Metamidofosas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 600 g/l veikliojo ingrediento)“ išbraukiamas;

c)

įtraukiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas (***)

Subkategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„3-decen-2-onas (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benzilbutilftalatas (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Karbendazimas

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrinas (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutilftalatas (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Diarseno pentoksidas (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepraloksidimas (+)

149979-41-9

nėra duomenų

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklozanas (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuronas

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tri(2-chloretil)fosfatas (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr“;

 

2.

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

metamidofoso įrašas išbraukiamas;

b)

įtraukiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas (***)

Kategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

„3-decen-2-onas

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tret-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzilbutilftalatas

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrinas

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutilftalatas

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarseno pentoksidas

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksidimas

149979-41-9

nėra duomenų

ex 2932 99 00

p

b

Triklozanas

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tri(2-chloretil)fosfatas

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“;

3.

3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įtraukiamas šis įrašas:

Cheminė medžiaga

Atitinkamas (-i) CAS numeris (-iai)

SS kodas

Gryna medžiaga (**)

SS kodas

Mišiniai, medžiagos turintys preparatai (**)

Kategorija

„Metamidofosas

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticidas“;

b)

įrašas „Metamidofosas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 600 g/l aktyviojo ingrediento)“ išbraukiamas.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedo 1 dalis papildoma šiais įrašais:

Cheminių medžiagų ir (arba) gaminio (-ių), kuriuos draudžiama eksportuoti, aprašymas

Papildoma informacija, jei reikalinga (pvz., cheminės medžiagos pavadinimas, EB Nr., CAS Nr. ir t. t.)

 

„Heksachlorbutadienas

EB Nr. 201-765-5

CAS Nr. 87-68-3

KN kodas 2903 29 00

 

Polichlorintieji naftalenai

EB Nr. 274-864-4

CAS Nr. 70776-03-3 ir kiti

KN kodas 3824 99 93

 

Heksabromciklododekanas

EB Nr. 247-148-4, 221-695-9

CAS Nr. 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 ir kiti

KN kodas 2903 89 80

Iš dalies arba vien tik iš perdirbtų medžiagų arba iš pakartotiniam panaudojimui paruoštų atliekų medžiagų pagaminti gaminiai, kuriuose tetrabromdifenileterio, pentabromdifenileterio, heksabromdifenileterio arba heptabromdifenileterio koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė

Tetrabromdifenileteris

EB Nr. 254-787-2 ir kiti

CAS Nr. 40088-47-9 ir kiti

KN kodas 2909 30 38

Pentabromdifenileteris

EB Nr. 251-084-2 ir kiti

CAS Nr. 32534-81-9 ir kiti

KN kodas 2909 30 31

Heksabromdifenileteris

EB Nr. 253-058-6 ir kiti

CAS Nr. 36483-60-0 ir kiti

KN kodas 2909 30 38

Heptabromdifenileteris

EB Nr. 273-031-2 ir kiti

CAS Nr. 68928-80-3 ir kiti

KN kodas 2909 30 38 “.


Top