Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0105

2017 m. spalio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/105, kuriuo dėl Etiopijos įtraukimo į didelės rizikos valstybių sąrašą priedo I punkto lentelėje iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/7136

OJ L 19, 24.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/105/oj

24.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/105

2017 m. spalio 27 d.

kuriuo dėl Etiopijos įtraukimo į didelės rizikos valstybių sąrašą priedo I punkto lentelėje iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjunga turi užtikrinti veiksmingą savo finansinės sistemos vientisumo ir tinkamo veikimo apsaugą ir vidaus rinkos apsaugą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Todėl Direktyva (ES) 2015/849 nustatyta, kad Komisija turėtų nustatyti didelės rizikos trečiąsias valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo režimuose yra strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansinei sistemai;

(2)

nustatant didelės rizikos trečiąsias valstybes, būtina atsižvelgti į naujausią turimą informaciją, visų pirma FATF viešus pareiškimus ir FATF dokumentą „Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process“ ir FATF ataskaitas dėl Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės, susijusias su atskirų trečiųjų valstybių keliama rizika;

(3)

FATF nustatė, kad Etiopijos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę tarptautinei finansų sistemai;

(4)

todėl, atsižvelgdama į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą arba iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, Komisija mano, kad bet kokia kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu grėsmė, keliama tarptautinei finansų sistemai, taip pat yra grėsmė ir Sąjungos finansų sistemai;

(5)

remiantis naujausia aktualia informacija Komisijos atliktos analizės išvada yra ta, kad Etiopija turėtų būti laikoma trečiąja valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, keliančių grėsmę Sąjungos finansų sistemai vadovaujantis Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje nurodytais kriterijais. Tačiau Etiopija pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą, kuris padėtų įvykdyti Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytus reikalavimus. Todėl Etiopija turėtų būti įtraukta į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 (2) priedo I punkto lentelę. Komisija dar kartą įvertins šalies statusą, atsižvelgdama į pirmiau minėto įsipareigojimo įgyvendinimą;

(6)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo I punkto lentelėje pridedama ši eilutė:

„10.

Etiopija“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

(2)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254, 2016 9 20, p. 1).


Top