EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0097

2018 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/97, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl saldiklių naudojimo smulkiuose konditerijos kepiniuose (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/0211

OJ L 17, 23.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/97/oj

23.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 17/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/97

2018 m. sausio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl saldiklių naudojimo smulkiuose konditerijos kepiniuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šis sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(3)

remdamasi valstybių narių pateikta informacija Komisija padarė išvadą, kad Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti iš dalies pakeistas dėl E 950 acesulfamo K, E 951 aspartamo, E 952 ciklamo rūgšties ir jos Na ir Ca druskų, E 954 sacharino ir jo Na, K ir Ca druskų, E 955 sukralozės, E 959 neohesperidino DC, E 961 neotamo, E 962 aspartamo-acesulfamo druskos ir E 969 advantamo naudojimo „specialiai mitybai skirtuose smulkiuose konditerijos kepiniuose“;

(4)

saldiklių naudojimas „specialiai mitybai skirtuose smulkiuose konditerijos kepiniuose“ buvo leistas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/35/EB (3). Maisto produktai „specialiai mitybai skirti smulkūs konditerijos gaminiai“ apima angliavandenių apykaitos sutrikimų (sergantiems diabetu) turintiems žmonėms skirtus maisto produktus, reglamentuojamus Tarybos direktyva 89/398/EEB (4). Direktyvoje nustatyta bendra specialios paskirties maisto produktų apibrėžtis ir nustatyta, kad gali būti priimtos konkrečios nuostatos dėl „maisto asmenims, kurių angliavandenių apykaita sutrikusi (sergantiems diabetu)“, kurie kaip maisto produktų kategorija patenka į specialios paskirties maisto produktų apibrėžtį;

(5)

tačiau, kaip jau nurodyta Komisijos ataskaitos (5) dėl maisto produktų asmenims, sergantiems diabetu, išvadoje, nepakanka mokslinio pagrindo specialiesiems tokių maisto produktų sudėties reikalavimams nustatyti. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 609/2013 (6) panaikinta specialios paskirties maisto produktų sąvoka, įskaitant ir „maistą asmenims, kurių angliavandenių apykaita sutrikusi (sergantiems diabetu)“;

(6)

todėl šių saldiklių naudojimas „specialiai mitybai skirtuose smulkiuose konditerijos kepiniuose“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 7 straipsnio c punktą nebėra pagrįstas ir šie produktai neturėtų būti teikiami rinkai;

(7)

be to, vienodas leidimo naudoti saldiklius sąlygų taikymas turėtų užtikrinti aiškumą ir tinkamą vidaus rinkos veikimą;

(8)

todėl įrašai dėl maisto priedų E 950 acesulfamo K, E 951 aspartamo, E 952 ciklamo rūgšties ir jos Na bei Ca druskų, E 954 sacharino ir jo Na, K ir Ca druskų, E 955 sukralozės, E 959 neohesperidino DC, E 961 neotamo, E 962 aspartamo-acesulfamo druskos, E 969 advantamo naudojimo „tik specialiai mitybai skirti smulkiuose konditerijos kepiniuose“ maisto produktų kategorijoje 07.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“ turėtų būti išbraukti;

(9)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

siekiant leisti ekonominės veiklos vykdytojams prisitaikyti prie naujų taisyklių, yra tikslinga numatyti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, per kurį specialiai mitybai skirti smulkūs konditerijos kepiniai, kuriuose yra bet kokių saldiklių, galėtų būti toliau teikiami rinkai;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Specialiai mitybai skirti smulkūs konditerijos kepiniai, kuriuose yra maisto priedų E 950 acesulfamo K, E 951 aspartamo, E 952 ciklamo rūgšties ir jos Na bei Ca druskų, E 954 sacharino ir jo Na, K ir Ca druskų, E 955 sukralozės, E 959 neohesperidino DC, E 961 neotamo, E 962 aspartamo-acesulfamo druskos ir E 969 advantamo, kurie buvo teisėtai teikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti toliau teikiami rinkai, kol bus išnaudotos turimos atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (OL L 237, 1994 9 10, p. 3).

(4)  1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo (OL L 186, 1989 6 30, p. 27).

(5)  2008 m. liepos 1 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl maisto produktų asmenims, kurių angliavandenių apykaita yra sutrikusi (diabetikams) COM(2008) 392 final).

(6)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalis iš dalies keičiama taip:

1.

Maisto produktų kategorijoje 07.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“ maisto priedams E 950 acesulfamui K, E 951 aspartamui, E 952 ciklamo rūgščiai ir jos Na ir K druskoms, E 954 sacharinui ir jo Na, K ir Ca druskoms, E 955 sukralozei, E 959 neohesperidinui DC, E 961 neotamui, E 962 aspartamo-acesulfamo druskai ir E 969 advantamui skirti įrašai dėl jų naudojimo „tik specialiai mitybai skirtuose smulkiuose konditerijos kepiniuose“ yra išbraukiami.


Top