EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0063

2017 m. rugsėjo 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/63, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/6337

OJ L 12, 17.1.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/63/oj

17.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/63

2017 m. rugsėjo 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 65 straipsnio 8 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/571 (2) nustatyti organizaciniai reikalavimai duomenų teikimo paslaugų teikėjams, įskaitant nuosavo kapitalo finansinių priemonių konsoliduotos informacinės juostos teikėjus (KIJT). Kadangi nuostatos, kuriomis patikslinama ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių, tokių kaip obligacijos, struktūrizuoti finansiniai produktai, apyvartiniai taršos leidimai ir išvestinės finansinės priemonės, konsoliduotos informacinės juostos skelbimo tvarka, yra glaudžiai susijusios su Deleguotojo reglamento (ES) 2017/571 nuostatomis, ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių konsoliduotos informacinės juostos aprėptį taip pat reikėtų nustatyti tame pačiame deleguotajame reglamente, todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571 turėtų būti iš dalies pakeistas;

(2)

siekiant nustatyti sistemą, kuri suteiktų komercinių paskatų valdyti ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių konsoliduotą informacinę juostą, KIJT reikėtų leisti valdyti konsoliduotą informacinę juostą, apimančią tik vieną turto klasę arba kelias turto klases;

(3)

KIJT turėtų užtikrinti, kad skelbiama reikalaujama informacija apie sandorius apimtų bent 80 procentų kiekvienos atitinkamos turto klasės sandorių, apie kuriuos patvirtinti skelbimo subjektai (PSS) ir prekybos vietos paskelbė per pastaruosius šešis mėnesius, bendros apimties ir skaičiaus. Taip užtikrinama, kad KIJT skelbtų vartotojui svarbią informaciją ir kartu išvengtų didelių sąnaudų, kurių atsirastų dėl reikalavimo įtraukti visą visų PSS ir visų prekybos vietų paskelbtą informaciją;

(4)

KIJT reikėtų suteikti pakankamai laiko, kad jie galėtų laikytis šiuo reglamentu nustatytų aprėpties koeficientų tuo atveju, jei jiems reikėtų į savo duomenų srautus įtraukti naujas prekybos vietas ir PSS;

(5)

siekiant užtikrinti nuoseklumą ir sklandų finansų rinkų veikimą būtina, kad nuostatos, susijusios su ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių KIJT, ir nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, būtų taikomos nuo tos pačios dienos. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujos tvarkos, būtina, kad pirmas aprėpties koeficientų, kuriuos turi pasiekti KIJT, nustatymo laikotarpis apimtų laikotarpį, prasidedantį 2019 m. sausio 1 d;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

(7)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, apyvartinių taršos leidimų ir išvestinių finansinių priemonių įtraukimas į konsoliduotą informacinę juostą

1.   KIJT į savo elektroninių duomenų srautą įtraukia vienos ar kelių toliau nurodytų turto klasių duomenis:

a)

obligacijų, išskyrus biržines prekes ir biržinius vekselius;

b)

biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšių;

c)

struktūrizuotų finansinių produktų;

d)

vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių;

e)

palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių;

f)

užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių;

g)

nuosavybės išvestinių finansinių priemonių;

h)

biržos prekių išvestinių finansinių priemonių;

i)

kredito išvestinių finansinių priemonių;

j)

sandorių dėl kainų skirtumo;

k)

C10 išvestinių finansinių priemonių;

l)

apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių;

m)

apyvartinių taršos leidimų.

2.   KIJT į savo elektroninių duomenų srautą įtraukia pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 10 ir 21 straipsnius paviešintus duomenis, kurie atitinka abu šiuos aprėpties koeficientus:

a)

1 dalyje nurodytos turto klasės sandorių, apie kuriuos paskelbė KIJT, skaičius sudaro bent 80 % bendro atitinkamos turto klasės sandorių, apie kuriuos Sąjungoje paskelbė visi PSS ir visos prekybos vietos per 3 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpį, skaičiaus;

b)

1 dalyje nurodytos turto klasės sandorių, apie kuriuos paskelbė KIJT, apimtis sudaro bent 80 % bendros atitinkamos turto klasės sandorių, apie kuriuos Sąjungoje paskelbė visi PSS ir visos prekybos vietos per 3 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpį, apimties.

Taikant b punktą, sandorių apimtis nustatoma naudojant apimties matą, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 (*1) II priedo 4 lentelėje.

3.   KIJT 2 dalyje nurodytus aprėpties koeficientus įvertina kas šešis mėnesius, remdamasis pastarųjų 6 mėnesių duomenimis. Vertinimo laikotarpiai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmas laikotarpis apima 2019 m. pirmus šešis mėnesius.

4.   KIJT užtikrina, kad 2 dalyje nurodytus minimalius aprėpties koeficientus jis pasiektų kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip:

a)

kalendorinių metų, einančių po laikotarpio, kuris trunka nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., sausio 31 d.;

b)

kalendorinių metų, einančių po laikotarpio, kuris trunka nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., liepos 31 d.

(*1)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (OL L 87, 2017 3 31, p. 229).“"

2)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Tačiau 15a straipsnio 4 dalis taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d., o 14 straipsnio 2 dalis, 15 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys ir 20 straipsnio b punktas taikomi nuo 2019 m. rugsėjo 3 d.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2016 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų (OL L 87, 2017 3 31, p. 126).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top