Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0056

2018 m. sausio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/56, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu

C/2018/0046

OJ L 10, 13.1.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/56/oj

13.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/56

2018 m. sausio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį, 36 straipsnio 6 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 57 straipsnio 2 dalį, 104 ir 114 straipsnius,

kadangi:

(1)

remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (2) 7 straipsnio 3 dalimi, atlikdama išsamų išlaidų tikrinimą sertifikavimo įstaiga gali naudoti integruotą atrankos metodą. Atsižvelgiant į šio straipsnio taikymo patirtį per pirmuosius dvejus metus, tikslinga paaiškinti, ką reiškia sąvoka „integruotas atrankos metodas“, kai siekiama įvairių audito tikslų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 9 straipsnyje;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (3) 41 straipsnyje nustatyta kiekvienos mokėjimo agentūrų išlaidų deklaracijos, apimančios mokėjimo prašymus, susijusius su finansinėmis priemonėmis, riba – ne daugiau kaip 25 % visos finansinei priemonei įsipareigotos programos įnašų sumos. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 22 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta, kad ketvirčio deklaracijoje turi būti nurodyta reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų suma, kurią mokėjimo agentūra faktiškai sumokėjo kiekvieną ketvirtį pagal to straipsnio 2 dalį. Mokėjimo agentūros sumokėtos sumos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, Komisijai turėtų būti deklaruojamos laikantis 25 % ribos ir su sąlyga, kad pasiektas atitinkamo įgyvendinimo etapo tikslas. Pirmoji deklaracija Komisijai, neviršijanti 25 % ribos, inicijuojama pasirašius finansavimo sutartį ir atlikus tolesnį finansinei priemonei skirtą mokėjimą. Tolesnės mokėjimo dalys Komisijai deklaruojamos pasiekus atitinkamą išmokėjimo lygį, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsniu. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) atveju tai reiškia, kad mokėjimo agentūra per ketvirtį gali deklaruoti tik 25 % bendro planuojamo įnašo. Todėl panašu, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos taisyklės yra netinkamos atsižvelgiant į tai, kaip valstybės narės ir Komisija turi valdyti finansines priemones vadovaudamosi Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, todėl tas taisykles reikia atitinkamai iš dalies pakeisti;

(3)

siekiant sumažinti administracinę naštą, kuri valstybėms narėms tenka vykdant lėšų susigrąžinimą, iš patirties galima spręsti, kad reikėtų nustatyti ribą, kurios nesiekiančios palūkanos nebūtų susigrąžinamos;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sąskaitoms patvirtinti naudojami dokumentai ir apskaitos informacija nusiunčiami Komisijai tiek popierine, tiek elektronine forma. Siekiant palengvinti administracinę naštą valstybėms narėms ir Komisijai, racionalizuoti dokumentų analizę ir sušvelninti riziką, kuri gali kilti dėl naudojamų duomenų nenuoseklumo, valstybių narių turėtų būti prašoma pateikti tik elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu. Toks reikalavimas turėtų būti nurodytas ir to įgyvendinimo reglamento I priede išdėstytame valdymo deklaracijos tekste. Siekiant, kad dokumentų nebūtų vėluojama pateikti dėl techninių kliūčių, susijusių su naudojimusi elektroniniu parašu, pirmaisiais naujojo reikalavimo taikymo metais turėtų būti suteikiama galimybė elektronine forma teikti pasirašytus dokumentus;

(5)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 31 straipsnio 1 dalį to įgyvendinimo reglamento 30 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos apskaitos informacijos forma ir turinys bei jos pateikimo Komisijai būdas turi būti nustatomi laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1758 (4). Iš patirties matyti, kad apskaitos informacijos formą ir turinį kiekvienais metais būtina iš dalies pakeisti, dėl to didėja administracinė našta ir kyla vėlavimo rizika. Supaprastinimo tikslais ir siekiant suteikti galimybę laiku nustatyti susijusias technines specifikacijas, tikslinga leisti, kad Komisija, informavusi Žemės ūkio fondų komitetą, nuo 2019 finansinių metų apskaitos informacijos pavyzdžius ir susijusias technines specifikacijas atnaujintų ir pateiktų iki kiekvienų finansinių metų pradžios. Be to, tikslinga nustatyti bendruosius tų techninių specifikacijų reikalavimus;

(6)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 34 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei Komisija mano, kad išlaidos patirtos nesilaikant Sąjungos taisyklių, ji praneša tokias išvadas atitinkamai valstybei narei, o pranešime nustatoma ir dvišalio posėdžio, kuris turi būti surengtas per keturis mėnesius po to, kai baigiasi valstybės narės atsakymui nustatytas laikotarpis, data. Tuo laikotarpiu būtina atlikti tam tikrus administracinius veiksmus, kaip antai išversti valstybės narės atsakymą, atlikti valstybės narės pateiktų duomenų analizę Komisijoje, valstybės narės nacionaline kalba parengti kvietimą į dvišalį posėdį ir pasiruošti posėdžiui. Iš patirties, sukauptos per pastaruosius dvejus metus, matyti, kad daugeliu atveju ketverių metų laikotarpis nėra pakankamas, kad būtų galima veiksmingai pasiruošti posėdžiams. Siekiant sudaryti sąlygas geriau pasiruošti dvišaliam posėdžiui, laikotarpis, per kurį turi būti surengtas posėdis, turėtų būti pratęstas iki penkių mėnesių. Toks pratęsimas turėtų būti taikomas tik tyrimų, apie kuriuos šio reglamento įsigaliojimo metu dar nebuvo išsiųstas pranešimas pagal pirma minėtą 34 straipsnio 2 dalį, atveju, kad nebūtų sutrikdyti jokie jau vykdomi tyrimai;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 34 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje reikalaujama, kad Komisija savo išvadas valstybei narei praneštų per šešis mėnesius nuo dvišalio posėdžio protokolo nusiuntimo dienos. Nustatytas terminas susijęs tik su dvišalio posėdžio protokolu, o tai reiškia, kad dvišalis posėdis įvyko. Tame įgyvendinimo reglamente nėra aiškiai nustatytas pranešimo išsiuntimo terminas tuo atveju, jeigu valstybė narė mano, kad dvišalis posėdis nėra būtinas. Todėl ta nuostata tuo tikslu turėtų būti patikslinta ir nustatyta šešių mėnesių laikotarpio pradžia tuo atveju, kai dvišalio posėdžio nereikėjo;

(8)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 34 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad to straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti laikotarpiai tinkamai pagrįstais atvejais gali būti pratęsti. To įgyvendinimo reglamento 34 straipsnio 2 dalyje numatytas laikotarpis, per kurį turi būti surengtas dvišalis posėdis, ir tai, kad tinkamai pagrįstais atvejais tą laikotarpį reikia pratęsti. Todėl to Įgyvendinimo reglamento 34 straipsnio 9 dalį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 111 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi skelbti informaciją apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus, įskaitant, be kita ko, už kiekvieną priemonę, finansuojamą iš tų fondų atitinkamais finansiniais metais, gautos išmokos sumą ir kiekvienos priemonės pobūdį bei aprašą. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 57 straipsnyje nurodoma su tomis priemonėmis susijusi papildoma skelbtina informacija ir pateikiama nuoroda į to įgyvendinimo reglamento XIII priedą, kuriame pateikiamas susijusių priemonių sąrašas;

(10)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 XIII priedas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į tai, kad į tą priedą įtrauktų priemonių sąrašą taip pat turėtų būti įtrauktos išskirtinės priemonės, būtinos rinkos padėčiai spręsti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (5) 220 straipsnio 1 dalį ir 221 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tos išskirtinės priemonės yra laikomos priemonėmis, kuriomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktą remiamos žemės ūkio rinkos. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 XIII priedo 10 punktą. Be to, to priedo sąrašo 3 punkte minima pagalba šilkaverpių sektoriui nebegalioja, atsižvelgiant į tai, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (6) 111 straipsnis buvo panaikintas Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nuo 2014 m. sausio 1 d. ir kad visi susiję finansiniai įsipareigojimai ir mokėjimai paramos gavėjams jau baigėsi. Todėl nuoroda į pagalbą šilkaverpių sektoriui iš to sąrašo turėtų būti išbraukta;

(11)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 3 dalies ketvirtas sakinys pakeičiamas taip:

„Atlikdamos išsamų tikrinimą, taip pat taikydamos atrankos metodus, sertifikavimo įstaigos gali taikyti dvigubo tikslo testus atskiriems audito tikslams pasiekti.“;

2)

22 straipsnio 2 dalis papildoma trečia pastraipa:

„Kiek tai susiję su finansinėms priemonėms, nustatytomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies b punktą, išlaidos deklaruojamos pagal pirmoje pastraipoje nurodytus ataskaitinius laikotarpius, kai tik įvykdomos to reglamento 41 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos dėl kiekvienos tolesnės tarpinio mokėjimo paraiškos.“;

3)

27 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Valstybės narės gali nuspręsti nesusigrąžinti palūkanų, kai palūkanų suma neviršija 5 EUR.“;

4)

30 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodyti dokumentai ir apskaitos informacija nusiunčiami Komisijai ne vėliau kaip kitų metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. Šios dalies a, b ir d punktuose nurodyti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojant Komisijos nustatytą formą ir laikantis Komisijos pagal 24 straipsnį nustatytų reikalavimų.

Teikiant tuos dokumentus privaloma naudoti elektroninį parašą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 (*1). Komisija gali priimti elektronine forma perduotus su 2017 finansiniais metais susijusius pasirašytus dokumentus.

(*1)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).“;"

5)

31 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   30 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos apskaitos informacijos formą ir turinį Komisija valstybėms narėms nurodo per informacines sistemas teikiamais pavydžiais.

Komisija, informavusi Žemės ūkio fondų komitetą, apskaitos informacijos pavyzdžius ir susijusias technines specifikacijas pateikia ir atnaujina iki kiekvienų finansinių metų pradžios.

Techninės specifikacijos apima:

a)

atskirai apskaitos informacijai taikomus metinius duomenų reikalavimus (X lentelę);

b)

EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidų kompiuterinių bylų perdavimo specifikacijas;

c)

duomenų laukų aprašymus (atmintines);

d)

EŽŪFKP biudžeto kodų struktūrą.“;

6)

34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu po atlikto tyrimo Komisija mano, kad išlaidos patirtos nesilaikant Sąjungos taisyklių, ji praneša tokias išvadas atitinkamai valstybei narei, nurodo taisomąsias priemones, reikalingas užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi šių taisyklių, ir nurodo preliminarų finansinių pataisų lygį, kuris, jos manymu, tame procedūros etape atitinka jos išvadas. Tame pranešime taip pat nustatoma dvišalio posėdžio, kuris turi būti surengtas per penkis mėnesius po to, kai baigiasi valstybės narės atsakymui nustatytas laikotarpis, data. Pranešime daroma nuoroda į šį straipsnį.“;

b)

3 dalis papildoma šia ketvirta pastraipa:

„Jeigu valstybė narė praneša Komisijai, kad dvišalis posėdis nėra būtinas, šešių mėnesių laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią Komisija gavo pranešimą.“;

c)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Tinkamai pagrįstais atvejais, apie kuriuos pranešama atitinkamoms valstybėms narėms, Komisija gali pratęsti 2–5 dalyse nurodytus laikotarpius.“;

7)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu;

8)

XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3 punktas išbraukiamas;

b)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.

Priemonės, suteiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 219 straipsnio 1 dalį, 220 straipsnio 1 dalį ir 221 straipsnio 1 ir 2 dalis kaip priemonės, kuriomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktą remiamos žemės ūkio rinkos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(4)  2017 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1758, kuriuo nustatomi Komisijai teiktinos apskaitos informacijos, reikalingos EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitoms tikrinti ir tvirtinti, stebėjimo duomenims rinkti ir prognozėms rengti, forma ir turinys (OL L 250, 2017 9 28, p. 1).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(6)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


PRIEDAS

I PRIEDAS

VALDYMO DEKLARACIJA

(3 straipsnis)

Aš, …, … mokėjimo agentūros direktorius, pateikiu šios mokėjimo agentūros finansinių metų nuo xx 10 16 iki xx+1 10 15 sąskaitas.

Remdamasis savo nuomone ir turima informacija, kuri apima, inter alia, vidaus audito tarnybos darbo rezultatus, patvirtinu, kad:

kiek man žinoma, pateiktose elektroninio formato sąskaitose nurodytos teisingos, išsamios ir tikslios pirmiau nurodytų finansinių metų išlaidos ir įplaukos. Visų pirma, į sąskaitas įrašytos visos man žinomos skolos, avansai, garantijos ir atsargos, o visos su EŽŪGF ir EŽŪFKP susijusios gautos įplaukos buvo tinkamai pervestos atitinkamiems fondams,

buvo įdiegta sistema, kuria tinkamai užtikrinamas susijusių sandorių teisėtumas ir tvarkingumas ir tai, kad prašymų atitiktis reikalavimams, o kaimo plėtros atveju – pagalbos skyrimo tvarka – būtų valdomos, kontroliuojamos ir registruojamos dokumentuose laikantis Sąjungos taisyklių.

Į sąskaitas įtrauktos išlaidos naudotos pagal paskirtį, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1306/2013.

Be to, patvirtinu, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 58 straipsnį taikomos veiksmingos ir proporcingos kovos su sukčiavimu priemonės ir yra atsižvelgiama į nustatytus rizikos veiksnius.

Tačiau šiam patikinimui taikomos tokios išlygos:

Galiausiai patvirtinu, kad man nežinomi jokie neišaiškinti atvejai, kurie galėtų padaryti žalos Sąjungos finansiniams interesams.

(parašas)


Top