EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

2018 m. birželio 1 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 154/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2018/876

2018 m. birželio 1 d.

dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinis Bankas (ECB) tvarko Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą (angl. Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). RIAD yra bendras duomenų rinkinys, kuriame saugomi ataskaitiniai duomenys apie teisinius ir kitus statistinius institucinius vienetus, kurių rinkimas padeda verslo procesams visoje Eurosistemoje ir prisideda prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) uždavinių vykdymo. RIAD padeda integruoti skirtingas duomenų bazes, ypač suteikiant bendrus identifikatorius. Kartu su duomenimis iš kitų duomenų bazių, kaip antai centrinė vertybinių popierių duomenų bazė (CVPDB), Europos centrinių bankų sistemos turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazė (TVPSDB) ir bendra neapibendrintų kredito duomenų analitinė bazė (AnaCredit), RIAD duomenys naudojami analizei ir tyrimams, kuriais grindžiamas pinigų politikos sprendimų priėmimas, ankstyvas sisteminės rizikos nustatymas bei makroprudencinės ir mikroprudencinės priežiūros atlikimas. RIAD duomenys taip pat naudojami sudarant oficialius pinigų finansų įstaigų, investicinių fondų, finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, mokėjimo statistikai svarbių institucijų ir draudimo bendrovių sąrašus. Ataskaitiniai duomenys apie subjektus bus apdorojami ir įrašomi į RIAD laikantis esamų procedūrų;

(2)

RIAD pateikiamas platus atskirų subjektų požymių spektras ir įvairūs tokių subjektų tarpusavio santykiai, o tai leidžia išvesti grupių struktūras. Šios struktūros, įskaitant tokią, kuri žinoma kaip „glaudūs ryšiai“, gali būti skirtingai sudarytos apskaitos arba prudencinio konsolidavimo tikslais. Šie duomenų procesai ir susijusios analizės prisideda prie įkaito ir rizikos valdymo, finansinio stabilumo ir mikroprudencinės priežiūros;

(3)

kiekvienas nacionalinis centrinis bankas (NCB) šiuo metu teikia savo indėlį ir atnaujinimus į RIAD pagal skirtingus ECB teisės aktus, tokius kaip Gairės ECB/2014/15 (1), Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) ir Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ECBS taip pat naudoja balanso duomenis, pateiktus pagal ECB pinigų ir finansų statistikos sistemą, kiek tai susiję su jos kitomis sandorio šalimis, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (4) 2 straipsnio 11 punkte. Ateityje NCB taip pat turės teikti savo indėlį ir atnaujinimus RIAD dėl ne finansų bendrovių ir kitų subjektų, ypač siekiant palaikyti AnaCredit. NCB stebi ir užtikrina visų ECB teikiamų duomenų kokybę vadovaujantis ECBS viešuoju įsipareigojimu dėl Europos statistikos ir ECB statistikos kokybės sistema ir kokybės užtikrinimo procedūromis (5);

(4)

šių gairių tikslas – geriau koordinuoti kiekvieno NCB ir kiekvienos atitinkamos NCB veiklos srities atsakomybę teikiant, atnaujinant ir tvirtinant ataskaitinius duomenis;

(5)

pagal šiose gairėse nurodytus teisės aktus renkamų statistinių duomenų konfidencialumas turėtų būti saugomas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 (6). Ataskaitiniams duomenims, kurie nebuvo surinkti pagal ECBS statistikos teisinę sistemą, bus taikomos konfidencialumo nuostatos, numatytos sutartyje su atitinkamu duomenis pateikusiu subjektu;

(6)

tikslūs, teikiami laiku ir išsamūs ataskaitiniai duomenys apie subjektus ir jų tarpusavio santykius būtini ECBS ir BPM uždaviniams vykdyti. Todėl būtina sustiprinti bendrą RIAD valdymą ir konsoliduoti reikalavimus dėl duomenų rinkimo, kokybės valdymo ir perdavimo, kiek tai susiję su ECBS uždaviniais, pagal šias gaires, kurios skirtos valstybių narių, kurių valiuta euro, NCB, taip pat kiek tai susiję su BPM uždaviniais – pagal atskiras gaires, skirtas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms;

(7)

ataskaitiniai duomenys, kurie šiuo metu teikiami pagal Gaires ECB/2014/15, turi būti teikiami pagal šias gaires. Ataskaitiniai duomenys, teikiami pagal Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) ir kitas ECB gaires, kai laikoma reikalinga, ateityje bus teikiami pagal šias gaires;

(8)

Neužtikrinta euro vienos nakties palūkanų norma (angl. euro Unsecured Overnight Interest Rate), kuri pagal 2017 m. rugsėjo 20 d. Valdančiosios tarybos sprendimą bus nustatyta iki 2020 m., taip pat remsis pateiktų duomenų apie JAI papildymu ataskaitine informacija iš RIAD. Atsižvelgiant į tai, kad būsima nauja norma yra kritiškai ir ypatingai svarbi ir tai, kad planuojamas papildomų duomenų, svarbių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), paskelbimas, kompetentingi NCB turėtų dėti visas įmanomas pastangas siekdami užtikrinti šių duomenų kokybę ir patikimumą;

(9)

siekiant glaudaus ir veiksmingo bendradarbiavimo visoje ECBS dėl RIAD valdymo, šios gairės turėtų būti papildytos rekomendacija, pagal kurią valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB būtų kviečiami aktyviai prisidėti prie duomenų teikimo ir patvirtinimo RIAD ir, remiantis abipusiškumo principu, dalintis duomenimis apie jų vietos subjektus ir turėti prieigą prie euro zonos duomenų rinkinių;

(10)

be to, dėl ECBS ir BPM papildomumo tvarkant ir atnaujinant grupių struktūrų duomenis, atitinkami reikalavimai dėl ECBS uždavinių turėtų būti nustatyti šiose gairėse, o atitinkami reikalavimai dėl BPM uždavinių turėtų būti nustatyti būsimose gairėse, skirtose BPM;

(11)

visi asmens duomenys RIAD turėtų būti tvarkomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (8) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (9);

(12)

reikia nustatyti tvarką, pagal kurią būtų veiksmingai atlikti šių gairių priedų techniniai daliniai pakeitimai, jeigu jie nepakeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitomybės naštai,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir tikslas

1.   Šiose gairėse nustatomi NCB įsipareigojimai dėl ataskaitinių duomenų teikimo RIAD, taip pat dėl RIAD tvarkymo ir duomenų kokybės valdymo, taip pat tam tikri ECB įsipareigojimai dėl susitarimų dėl duomenų tvarkymo.

2.   RIAD yra bendras ECBS ataskaitinių duomenų apie atskirus subjektus ir jų tarpusavio santykius duomenų rinkinys. RIAD padeda integruoti CVPDB, TVPSDB ir (kai įsigalios atskaitingųjų agentų įsipareigojimas teikti duomenis pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13)) AnaCredit, taip pat pinigų finansų įstaigų, investicinių fondų, finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, mokėjimo statistikai svarbių institucijų ir draudimo bendrovių duomenų rinkinius, teikiamus pagal atitinkamus ECB teisės aktus dėl šiems subjektams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų. Tokiu būdu RIAD sudarys galimybes ESCB konsoliduotai išvesti, inter alia, konsoliduotas bankų pozicijas ir skolininkų įsiskolinimus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse taikomos šios apibrėžtys:

1.   subjektas– bet kuris iš nurodytų: i) juridinis vienetas; ii) juridinio vieneto filialas; iii) kolektyvinio investavimo subjektas; ir iv) bet kuris institucinis vienetas, kuris nepatenka į i), ii) arba iii);

2.   juridinis vienetas– juridinis asmuo, kurio egzistavimas pripažįstamas pagal įstatymus, nepriklausomai nuo atskirų asmenų ar institucijų, kuriems nuosavybės teise gali priklausyti šie juridiniai vienetai ar kurių nariais jie gali būti, ir fizinis asmuo, kuris savarankiškai vykdo ekonominę veiklą;

3.   juridinis asmuo– turi tokią pačią reikšmę kaip juridinis asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 1 straipsnio 5 punkte;

4.   filialas– veiklos vieta, teisiškai priklausanti įsteigtam juridiniam vienetui;

5.   pagrindinė buveinė– subjektas, kontroliuojantis vieną ar daugiau neįsteigtų subjektų ne rezidentų;

6.   kolektyvinio investavimo subjektas arba KIPVPS– turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte (10);

7.   institucinis vienetas– turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2.12 ir 2.13 dalyse (11);

8.   įmonė– turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 696/93 priedo III A skirsnyje (12);

9.   įmonių grupė– turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 696/93 priedo III C skirsnyje;

10.   bankų grupė– finansų subjektų, kurie veikia kaip vienas ekonominis subjektas per leidimą gavusios kredito įstaigos arba finansų kontroliuojančiosios bendrovės bendrą kontrolės šaltinį pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir kuriems taikomas apskaitos konsolidavimas pagal 10-tąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) (13), grupė;

11.   kontrolė– kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 37 punkte;

12.   ataskaitiniai duomenys– baziniai duomenys, kuriais aprašomas atskiras RIAD įregistruotas subjektas ir jo santykiai su kitais subjektais;

13.   RIAD kodas– kompetentingo NCB arba ECB sukurtas unikalus identifikatorius, skirtas identifikuoti RIAD įregistruotą subjektą;

14.   laikinas RIAD kodas– identifikatorius, kurio formatas iš anksto nustatytas ir kuris skiriasi nuo RIAD kodo formato, ir kurį įregistavimo RIAD metu naujam subjektui priskyrė NCB arba ECB iki tol, kol bus suteiktas RIAD kodas;

15.   kompetentingas NCB– NCB atsakingas už subjektų, kurie yra jo valstybės narės rezidentai, tvarkymą RIAD;

16.   nacionalinė kompetentinga institucija– turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (14) 2 straipsnio 2 punkte;

17.   bendrinimo taisyklė– kiekvieno atskiro požymio pirmenybės tvarka, kurią naudoja NCB prieštaringų duomenų šaltinių atveju;

18.   RIAD centras– su RIAD susijusios veiklos centras ECBS, naudojamas šių gairių 3 straipsnio tikslams;

19.   subjektas rezidentas– subjektas, kuris yra rezidentas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnio 4 punkte;

20.   darbo diena– bet kuri diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ar valstybinę nedarbo dieną ECB ar atitinkamoje valstybėje narėje;

21.   juridinio asmens identifikatorius arba JAI– juridiniam asmeniui pagal ISO 17442 standartą (15) suteiktas raidinis skaitmeninis nuorodos kodas;

22.   pinigų finansų įstaiga arba PFĮ– turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (16) 1 straipsnio a punkte;

23.   investicinis fondas arba IF– turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17) 1 straipsnio 1 punkte;

24.   finansinių priemonių bendrovė arba FPB– turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (18) 1 straipsnio 1 punkte;

25.   mokėjimo statistikai svarbios institucijos arba MSSI– mokėjimo paslaugų teikėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 (19) 4 straipsnyje, ir mokėjimo sistemos operatoriai, kurie apibrėžti kaip juridiniai asmenys, teisiškai atsakingi už mokėjimo sistemos valdymą;

26.   draudimo bendrovė arba DB– turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (20) 1 straipsnio 1 punkte;

27.   požymis– požymiai, kurie turi būti teikiami duomenų rinkiniams, kaip nurodyta šių gairių I ir II prieduose.

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL RIAD IR DĖL ATASKAITINIŲ DUOMENŲ APIE SUBJEKTUS ĮRAŠYMO, TVARKYMO, PATAISYMO IR PERDAVIMO

3 straipsnis

RIAD centrų įsteigimas

1.   Kiekvienas NCB įsteigia vietos RIAD centrą, apjungiantį vietos centrus, kuriuose sukaupta patirtis, žinios ir visos techninės operacijos, susijusios su ataskaitiniais duomenimis apie subjektus ir jų grupės struktūromis.

2.   Vietos RIAD centrai vykdo šias funkcijas: a) veikia kaip vieninteliai informaciniai punktai visais su RIAD susijusių ataskaitinių duomenų klausimais jų atitinkamoje valstybėje narėje, b) dėdami protingas pastangas koordinuoja veiklą su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis nacionaliniu lygiu, su centriniu RIAD centru ir kitais centrais ECBS siekiant užtikrinti, kad RIAD įrašyti ataskaitiniai duomenys apie visus subjektus rezidentus yra tikslūs, pateikti laiku ir nuoseklūs, ir c) dėdami protingas pastangas užtikrina, kad subjektų identifikatoriai būtų nuosekliai naudojami kitose duomenų bazėse, kad būtų galimas skirtingų duomenų rinkinių susiejimas ir sinchronizacija.

3.   ECB įsteigia centrinį RIAD centrą, kuris vykdo šias funkcijas: a) koordinuoja vietos RIAD centrų darbą, b) prižiūri ir, jei būtina, siūlo ir pateikia Statistikos komitetui apsvarstyti pakeitimus dėl RIAD valdymo sistemos pagal šias gaires, c) tikrina duomenų kokybę ir d) valdo ataskaitinius duomenis apie subjektus, reziduojančius trečiosiose valstybėse.

4 straipsnis

Ataskaitinių duomenų įrašymas į RIAD

1.   NCB imasi visų įmanomų priemonių siekdami tiksliai įregistruoti visus atitinkamus subjektus RIAD ir nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie reziduoja, nuosekliai nurodo juos naudodami jiems priskirtą RIAD kodą.

2.   NCB tvarko ataskaitinius duomenis apie subjektus, kurie yra jų valstybės narės rezidentai, ir užtikrina, kiek įmanoma, tikslius įrašus apie juos RIAD per nustatytus terminus, kuriuos ECB pateikia NCB. Ataskaitiniai duomenys apie subjektą konkrečiai apima jo pavadinimą, juridinio asmens identifikatorių ar bet kurį kitą tinkamą identifikatorių, institucinį sektorių ir rezidavimo šalį, taip pat kitus privalomus ataskaitinių duomenų požymius, nurodytus I ir II prieduose.

3.   ECB, dėdamas protingas pastangas, tvarko ataskaitinius duomenis apie subjektus, reziduojančius trečiosiose valstybėse. ECB gali sudaryti dvišalius susitarimus tiesiogiai su konkrečiais NCB dėl tam tikrų zonų už Sąjungos ribų, pavyzdžiui, atsižvelgiant į verslo patirtį ir lingvistinę kompetenciją.

4.   Kompetentingi NCB naudoja visą jiems nacionaliniu lygiu prieinamą informaciją siekdami, kiek įmanoma, užtikrinti, kad RIAD įrašyti ataskaitiniai duomenys apie visus reikiamus subjektus rezidentus yra išsamūs, tikslūs ir naujausi. Šiuo tikslu NCB gali naudoti visus prieinamus informacijos šaltinius, kuriuos mano esant tinkamais, jei tokia informacija gali būti panaudota šiuo tikslu ir tiek, kiek leidžiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2533/98, ir, kai taikytina, užtikrinant konfidencialumo apsaugą pagal to reglamento 8 straipsnį.

5.   RIAD gali apdoroti daugiau negu vieno šaltinio pateiktą informaciją apie subjektus ar bet kokius svarbius atskirus požymius. Jeigu yra du ar daugiau prieštaringų šaltinių, atitinkamų duomenų šaltinių pirmenybė atrenkama pagal bendrinimo taisyklę. Kompetentingas NCB arba sutinka su šia įprastine bendrinimo taisykle, arba pats nusprendžia dėl atitinkamų duomenų šaltinių pirmenybės tvarkos. Jei kompetentingas NCB nustato kitokią pirmenybės tvarką, jis įrašo ją į RIAD ir ECB patvirtina naują pirmenybės tvarką. Kiekvienam požymiui kompetentingas NCB gali nustatyti skirtingą bendrinimo taisyklę bei laikui bėgant pakeisti taisyklę, jei mano esant tinkama. NCB gali siekti sutarimo su ECB per jo centrinį RIAD centrą dėl bet kokių klasifikacijos klausimų, kuriuos ECB arba NCB mano esant galimai kontroversiškais, ypač kiek tai susiję su PFĮ sektoriumi.

6.   Vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytais reikalavimais, pagal kuriuos tvarkomi bet kokie RIAD esantys asmens duomenys, NCB neišbraukia RIAD įregistruotų subjektų, taip užtikrindami, kad egzistuoja įrašas apie subjektą ir jo gyvavimo ciklą. ECB nustato procedūrą, pagal kurią ištaisomos faktinės klaidos, ir pateikia ją NCB.

7.   Kompetentingi NCB nelaikomi atsakingais už kitų ECBS centrinių bankų piktnaudžiavimą duomenimis.

5 straipsnis

RIAD kodų ir identifikatorių priskyrimas ir valdymas

1.   Kompetentingi NCB priskiria RIAD kodą kiekvienam subjektui rezidentui, kai jis pirmą kartą įregistruojamas RIAD. NCB arba ECB gali priskirti laikiną RIAD kodą subjektams ne rezidentams, kurie dar neidentifikuoti RIAD. RIAD kodas ir laikinas RIAD kodas privalo atitikti būtiną formatą, kurį ECB pateikia NCB.

2.   NCB užtikrina, kad kiekvienas jų priskiriamas RIAD kodas yra išskirtinis, t. y. kad RIAD kodas nebūtų susijęs su daugiau nei vienu subjektu ir laikui bėgant nebūtų pakeistas. Subjektai unikaliai identifikuojami RIAD naudojant RIAD kodą, kad būtų užtikrintas sklandus keitimasis duomenimis ir ryšių sistemos tarp RIAD ir ECBS bei tarp RIAD ir BPM.

3.   Jei subjektai įregistruoti naudojant laikiną RIAD kodą, kompetentingi NCB įvertina galimus kodų dublikatus ir priskiria RIAD kodą ne vėliau kaip iki antro mėnesio nuo galimų dublikatų sąrašo, automatiškai parengto RIAD, gavimo datos paskutinės darbo dienos.

4.   ECB priskiria RIAD kodą ir tvarko būtinus ataskaitinius duomenis apie tarptautines organizacijas RIAD.

5.   RIAD įrašyti subjektai gali turėti keletą identifikatorių arba „pseudonimų“. Kai teikiama informacija apie požymį, NCB įrašo identifikatoriaus rūšį (arba jo aprašymą, jei galima, kai identifikatoriaus rūšis neįtraukta į iš anksto nustatytą RIAD identifikatorių rūšių sąrašą) ir atitinkamą kodą. NCB taip pat užtikrina, kad tokia informacija teikiama RIAD nustatytu formatu, kurį ECB pateikia NCB.

6 straipsnis

Demografinių įvykių, sektoriaus pokyčių ir bendrovių veiksmų įrašymas į RIAD

1.   Kompetentingi NCB deda protingas pastangas tam, kad įrašytų visus demografinius įvykius, susijusius su subjektais, kurių ataskaitiniai duomenis įrašyti RIAD. Šie įvykiai apima:

a)

subjekto pradžios datą;

b)

subjekto pabaigos datą;

c)

datą, kurią subjektas tampa neaktyvus.

2.   Kompetentingi NCB deda protingas pastangas tam, kad teiktų informaciją apie požymių sukūrimą arba jų atnaujinimus, kartu su atitinkamomis galiojimo terminų vertėmis.

3.   Kompetentingi NCB teikia informaciją apie visus atnaujinimus, susijusius su subjekto sektoriaus perklasifikavimu pagal I priedą, arba kai tik sužino apie pokyčius, arba kasdien, jei pokytis, susijęs su PFĮ perklasifikavimu, kai ankstesnis ne PFĮ tampa PFĮ arba kai PFĮ tampa ne PFĮ.

Kompetentingi NCB pateikia ECB rašytinį paaiškinimą dėl bet kokio uždelsimo nuo to momento, kai įvyksta PFĮ perklasifikavimas, iki jo įrašymo į RIAD.

4.   Kompetentingi NCB deda protingas pastangas tam, kad teiktų informaciją apie visus bendrovių veiksmus, kurie daro poveikį subjekto statusui, tokie kaip pradžia, pakeitimas (pavyzdžiui, kai subjektas tampa neaktyvus) ar to subjekto pabaiga.

Kompetentingi NCB, vadovaudamiesi VI skyriuje nustatytais terminais, teikia informaciją apie šiuos bendrovių veiksmus dėl subjektų rezidentų, nurodytų I priede, RIAD, kai tik sužino apie juos:

a)

sujungimas sukuriant naują bendrovę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 (21) 90 straipsnyje;

b)

prijungimas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1132 89 straipsnyje;

c)

skaidymas įgyjant, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1132 136 straipsnyje;

d)

skaidymas steigiant naujas bendroves, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/1132 155 straipsnyje;

e)

patronuojamosios įmonės perleidimas.

7 straipsnis

Tvarkymo ir pataisymo politika

NCB deda protingas pastangas siekdami užtikrinti, kad visi požymiai būtų nuolat tvarkomi ir atnaujinami. Tvarkymas apima laiku ir veiksmingai atliktus duomenų požymių pataisymus.

8 straipsnis

Perdavimo standartai

1.   Duomenų įkėlimo į RIAD procesas apibūdintas keitimosi duomenimis specifikacijose, prie kurių NCB turi prieigą. NCB įkelia informaciją arba standartinėmis ECBS priemonėmis, arba per atnaujinimus internetu.

2.   NCB, prieš perduodami duomenis RIAD, atlieka tinkamumo patikrinimus, kad užtikrintų, jog atitinkami duomenys atitinka keitimosi duomenimis specifikacijas. NCB turi pakankamą rinkinį kontrolės priemonių, įgalinančių minimizuoti operacines klaidas ir užtikrinti į RIAD įrašytų duomenų tikslumą ir nuoseklumą.

3.   Jei NCB negali prisijungti prie RIAD dėl techninių gedimų, jie naudoja tokiems nenumatytiems atvejams skirtas priemones arba perduoda duomenis elektroniniu paštu šiuo adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu. NCB saugo duomenų, išsiųstų elektroniniu paštu, konfidencialumą pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnį.

4.   Perduodami duomenis, NCB gali naudoti savo nacionalinius rašybos ženklus, jei jie priklauso lotyniškam alfabetui. Gaudami informaciją iš ECB per RIAD, NCB naudoja „Unicode“ (UTF-8) teisingam visų specialių rašmenų atgaminimui.

9 straipsnis

Gavimo ir klaidų patvirtinimai

Kai į RIAD įrašomi nauji duomenys, patikrinimai atliekami automatiškai siekiant patvirtinti informacijos, pateiktos pagal sutartus standartus ir patvirtinimo taisykles, kokybę. ECB pateikia NCB automatizuotą grįžtamąjį srautą, įskaitant:

a)

gavimo patvirtinimą, kuriuo pateikiama atnaujintų duomenų, apdorotų ir sėkmingai įtrauktų į atitinkamą duomenų rinkinį, santrauka; ir (arba)

b)

klaidos patvirtinimą, kuriuo pateikiama išsami informacija apie atnaujintus duomenis ir patvirtinimo patikrinimus, kurių rezultatai buvo neigiami.

Gavę klaidos patvirtinimą, NCB tuoj pat imasi veiksmų perduoti pataisytą informaciją.

III SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS

10 straipsnis

Požymių verčių konfidencialumas

1.   Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnyje nustatytu konfidencialumo režimu, konfidencialūs ataskaitiniai duomenys neskelbiami. Statistinė informacija, gauta iš pagal nacionalinius teisės aktus viešai prieinamų šaltinių, nelaikoma konfidencialia, o informaciją, įrašytą į RIAD, dažniausiai paskelbia juridiniai asmenys, su kuriais ta informacija yra susijusi. Ataskaitiniams duomenims, kurie nebuvo surinkti pagal ECBS statistikos teisinę sistemą, bus taikomos konfidencialumo nuostatos, numatytos sutartyje su atitinkamu duomenis pateikusiu subjektu.

2.   NCB konstatuoja kiekvieno požymio vertės, apibūdinančios subjektą, konfidencialumo statusą, parinkdami vieną iš trijų iš anksto apibrėžtų verčių:

a)   „F“– laisva, t. y. nekonfidencialu ir gali būti viešai skelbiama;

b)   „N“– požymio vertė gali būti pateikta tik ECBS ir institucijoms, su kuriomis sudarytas susitarimo memorandumas, naudoti, t. y. neskirta pateikti į išorę; arba

c)   „C“– konfidenciali informacija.

3.   Gautą informaciją ECB tvarko tinkamai saugodamas konfidencialumą, todėl ECB neskelbia duomenų, pažymėtų „C“ ar „N“. Tačiau ECB gali paskelbti arba išplatinti kiekybinių priemonių duomenų, pažymėtų „C“ arba „N“, klasių dydžio diapazoną.

4.   JAI vertė visada „F“.

5.   Subjektų, turinčių JAI, atveju šių požymių vertė visada „F“:

a)

pavadinimas;

b)

adresas.

6.   I priede nurodytų subjektų atveju šių požymių vertė visada „F“:

a)

pavadinimas;

b)

institucinis sektorius.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ KOKYBĖS VALDYMAS

11 straipsnis

Duomenų kokybė ir sinchronizacija

1.   Nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 2533/98 ir Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) nustatytų ECB tikrinimo teisių, NCB stebi ir užtikrina visų ECB teikiamų duomenų kokybę, vadovaujantis statistikos valdymui taikomais principais ir kokybės užtikrinimo sistema, kaip paskelbta ECB interneto svetainėje.

2.   Atsižvelgiant į planuojamą duomenų rinkinių integraciją, NCB užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys yra tinkami, išsamūs ir nuoseklūs. Konkrečiai NCB deda protingas pastangas, kad užtikrintų skirtinguose duomenų rinkiniuose naudojamų ataskaitinių duomenų sinchronizaciją.

3.   Esant skirtingoms nuomonėms, pavyzdžiui, dėl subjektų identifikavimo arba klasifikacijos arba kitų klausimų, susijusių su duomenų kokybė valdymu, ECB, pasikonsultavęs su ECBS statistikos komitetu, priima sprendimą.

4.   Per vienerius metus po šių gairių priėmimo, ECBS statistikos komitetas nustato duomenų kokybės valdymo procedūras, įskaitant RIAD kokybės ataskaitą. Po to jis reguliariai peržiūri procedūras kas trejus metus.

V SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS SU INSTITUCIJOMIS, IŠSKYRUS NCB

12 straipsnis

Bendradarbiavimas su institucijomis, išskyrus NCB

1.   Kai dalies ar visų duomenų, nurodytų II, VI ir VII skyriuose, šaltiniai patenka į nacionalinių institucijų, išskyrus NCB, kompetenciją, NCB stengiasi sudaryti nuolatinius bendradarbiavimo susitarimus su tomis institucijomis siekiant užtikrinti, kad duomenų perdavimas atitiktų ECB standartus, ypač dėl duomenų kokybės ir konfidencialumo statuso, ir šiose gairėse nustatytus reikalavimus, nebent toks pat rezultatas jau yra pasiektas pagal egzistuojančius nacionalinius teisės aktus. Kai taikytina, tokių susitarimų forma gali būti susitarimo memorandumai, sudaryti su nacionaliniais statistikos institutais, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis.

2.   Jeigu taip bendradarbiaujant NCB negali įvykdyti II, VI ir VII skyriuose nustatytų reikalavimų dėl to, kad nacionalinė institucija nepateikė NCB būtinų duomenų arba informacijos, ECB ir NCB apsvarsto šį klausimą kartu su šia nacionaline institucija, siekdami užtikrinti, kad ši informacija būtų pateikta pagal taikomus kokybės standartus ir laiku.

3.   Jeigu statistinės informacijos, kuri pažymėta konfidencialia, šaltinis yra ne NCB, o nacionalinės institucijos, ECB naudoja tokią informaciją vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 2533/98.

VI SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL ATASKAITINIŲ DUOMENŲ APIE SUBJEKTUS ĮRAŠYMO

13 straipsnis

Subjektų sąrašo paskelbimas

ECB skelbia subjektų sąrašą:

a)

tokiu būdu ir tiek, kiek leidžiama pagal atitinkamus šiame skyriuje nurodytus statistikos reglamentus; ir

b)

vadovaujantis institucinio sektoriaus klasifikacija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priede.

14 straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie PFĮ įrašymas

1.   Siekiant sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 4 straipsnyje nurodytą PFĮ sąrašą, NCB įrašo į RIAD šių gairių I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus požymius iš anksto numatytais intervalais.

2.   NCB įrašo į RIAD, kai PFĮ sąraše esančios įstaigos finansinio tarpininkavimo veikla yra apribota, pavyzdžiui, dėl indėlių priėmimo ir paskolų suteikimo, ypač prieš jos likvidavimą ir (arba) pašalinimą iš PFĮ sektoriaus.

3.   ECB gali periodiškai reikalauti iš atitinkamo NCB pateikti daugiau informacijos, o atitinkamas NCB turi greitai reaguoti į tokį prašymą, pateikdamas prašomą informaciją kad ECB galėtų stebėti, ar RIAD duomenys suderinti su atitinkamomis nacionalinėmis PFĮ klasifikacijomis.

4.   Jeigu PFĮ yra filialas, jos santykis su jos pagrindine buveine ne rezidente įrašomas į RIAD. Atvirkščiai, jeigu PFĮ yra pagrindinė buveinė, jos santykis su jos filialais rezidentais kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, įrašomas į RIAD.

5.   NCB, kai įmanoma, įrašo I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytų PFĮ požymių atnaujintus duomenis, kai tik atsiranda PFĮ sektoriaus arba esamų PFĮ požymių pokyčių. Jei tai neįmanoma, NCB pateikia ECB rašytinį paaiškinimą dėl laiko skirtumo tarp įvykusio pokyčio ir jo įrašymo į RIAD.

15 straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie IF įrašymas

1.   Siekiant sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 3 straipsnyje nurodytą IF sąrašą, NCB įrašo į RIAD šių gairių I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus požymius iš anksto numatytais intervalais.

2.   Santykiai tarp IF ir valdymo bendrovių bei tarp subfondo ir skėtinio fondo įrašomi į RIAD, kaip taikytina.

3.   NCB pateikia I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytų IF požymių atnaujintus duomenis, ypač kai IF patenka į IF visumą arba ją palieka, ir įrašo juos į RIAD bent jau kas ketvirtį, per du mėnesius nuo ketvirčio pabaigos. Tačiau grynojo turto vertės požymis atnaujinamas visiems IF kasmet, per du mėnesius nuo ataskaitinės datos metų pabaigoje.

16 straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie FPB įrašymas

1.   Siekiant sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 3 straipsnyje nurodytą FPB sąrašą, NCB įrašo į RIAD I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus požymius iš anksto numatytais intervalais.

2.   Santykiai tarp FPB ir valdymo bendrovių ir perleidėjų įrašomi į RIAD, kaip taikytina.

3.   NCB pateikia I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytų FPB požymių atnaujintus duomenis, ypač kai FPB patenka į FPB visumą arba ją palieka, ir įrašo juos į RIAD bent jau kas ketvirtį, per 14 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos.

17 straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie MSSI įrašymas

Siekiant sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (22) 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą MSSI sąrašą, NCB įrašo į RIAD šių gairių I priedo 1 dalyje nurodytus požymius iš anksto numatytais intervalais. NCB pateikia šių požymių atnaujintus duomenis, ypač kai MSSI patenka į MSSI visumą arba ją palieka, ir įrašo juos į RIAD metų pabaigoje, per tris mėnesius nuo metų pabaigos.

18 straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie DB įrašymas

1.   Siekiant sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) 3 straipsnyje nurodytą DB sąrašą, iš anksto numatytais intervalais NCB įrašo šių gairių I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus požymius į RIAD. NCB pateikia šių požymių atnaujintus duomenis, ypač kai DB patenka į DB visumą arba ją palieka, ir įrašo juos į RIAD bent jau kas ketvirtį, per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

2.   Jeigu DB yra filialas, jo santykiai su jo pagrindine buveine ne rezidente įrašomi į RIAD. Atvirkščiai, jeigu DB yra pagrindinė buveinė, į RIAD įrašomi jos santykiai su jos filialais rezidentais kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro.

19 straipsnis

Reguliarus duomenų rinkinių skelbimas

1.   ECB kiekvieną darbo dieną 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia PFĮ duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

2.   ECB ketvirtąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) pasklebia IF duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

3.   ECB antrąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia FPB duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

4.   ECB paskutinę mėnesio darbo dieną po mėnesio, kurį nustatyta ataskaitinė data perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia MSSI duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

5.   ECB ketvirtąją darbo dieną po mėnesio, kurį nustatyta ataskaitinė data perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia DB duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

VII SKYRIUS

SVARBŪS ATASKAITINIAI DUOMENYS APIE SUBJEKTUS NEPASKELBTIEMS DUOMENŲ RINKINIAMS IR GRUPĖMS

20 straipsnis

Svarbūs ataskaitiniai duomenys apie subjektus nepaskelbtiems duomenų rinkiniams

Papildomai prie duomenų, kurių reikia sudarant paskelbtus subjektų sąrašus, ataskaitiniai duomenys apie subjektus naudojami papildomuose duomenų rinkiniuose, kurie neskelbiami. Požymių, svarbių šiems duomenų rinkiniams, apžvalga nustatyta II priede. 21–28 straipsniuose nustatytos II priede nurodytų požymių duomenų teikimo sąlygos. Konkrečiai NCB užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys iš skirtingų duomenų rinkinių būtų išsamūs ir nuoseklūs.

21 straipsnis

Atskirų balanso straipsnių (aBS) ir atskirų PFĮ palūkanų normų (aPPN) statistika

Kompetentingi NCB užtikrina, kad į RIAD yra tiksliai įrašyta informacija apie euro zonos kredito įstaigų, kurių aBS arba aPPN duomenis NCB turi teikti ECB pagal Gaires ECB/2014/15, grupę. ECB praneša NCB apie grupės sudėtį. Pasikeitus grupės nariams, NCB padaro reikalingus RIAD užregistruotos informacijos pakeitimus.

22 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Kompetentingi NCB užtikrina, kad į RIAD būtų įrašyti ataskaitiniai duomenys apie subjektus, kurie yra identifikuojami naujodant JAI, svarbius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). NCB užtikrina, kad visi trūkstami ataskaitiniai duomenys, svarbūs pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), būtų įrašyti per dešimt darbo dienų nuo ECB pranešimo apie trūkstamus duomenis., ECB kas savaitę praneša apie JAI apdorojimą dėl duomenų, svarbių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Be to, kompetentingi NCB atnaujina kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, svarbius pagal Reglamento (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) apie subjektus, kurie įregistruoti RIAD, kai tik sužino apie vieno ar daugiau požymių pokyčius.

23 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs įkaito valdymui

Kompetentingi NCB užtikrina įkaito valdymo tikslais svarbių ataskaitinių duomenų apie subjektus kokybę ir patikimumą ir įrašo į RIAD visus II priede nurodytus požymius apie tokius subjektus, kad kompetentingi NCB galėtų tinkamai patikrinti, kaip pinigų politikos kitos sandorio šalys laikosi nuostatų, kurios reguliuoja glaudžius ryšius, nustatytus Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ketvirtos dalies VIII antraštinėje dalyje.

24 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs iždo valdymo sistemai (IVS)

Kompetentingi NCB deda protingas pastangas tam, kad įrašytų į RIAD visus II priede nurodytus požymius apie subjektus, kurie svarbūs IVS. ECB atsakingas už IVS identifikatorių priskyrimą subjektams, kurie svarbūs IVS.

25 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs TVPSDB

Kompetentingi NCB įrašo į RIAD visus II priede nurodytus požymius apie kitas sandorio šalis, svarbias TVPSDB pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) ir Gaires ECB/2013/7 (24). NCB užtikrina, kad tokie subjektai sujungti su TVPSDB bendru, stabiliu subjekto identifikatoriumi, kuris apima tokius subjektus visuose sektoriuose.

26 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs CVPDB

NCB deda protingas pastangas, kad įrašytų į RIAD visus II priede nurodytus požymius, įrašytus CVPDB pagal Gaires ECB/2012/21 (25), apie jų šalyje reziduojančius vertybinių popierių emitentus. NCB užtikrina, kad tokie subjektai sujungti su CVPDB bendru, stabiliu subjekto identifikatoriumi, kuris apima tokius subjektus visuose sektoriuose.

27 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs AnaCredit

NCB užtikrina, kad į RIAD būtų įrašyti ataskaitiniai duomenys apie kitas sandorio šalis, kurie svarbūs AnaCredit pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/867 (ECB/2016/13) ir Gaires (ES) 2017/2335 (ECB/2017/38). II priede pateikta atitinkamų požymių, kurie būtini pagal tą reglamentą ir tas gaires, įskaitant visų kitų sandorio šalių rezidenčių unikalų identifikavimą RIAD, apžvalga.

28 straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie grupes įrašymas

1.   NCB užtikrina, kad būtų įrašyti santykių ataskaitiniai duomenys, reikalingi teikiant duomenis TVPSDB pagal Reglamentą (ES) 2016/1384 (ECB/2016/22), AnaCredit pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) ir vertinant glaudžius ryšius pagal Gaires (ES) 2015/510 (ECB/2014/60). Ši informacija apie santykių ataskaitinius duomenis leis sistemai dinamiškai kurti grupės struktūras.

2.   NCB teikia statistinę informaciją apie bankų grupes juridinio vieneto lygiu, įskaitant visus subjektus (tiesioginę patronuojančiąją ar tiesioginę patronuojamąją įmonę), kurie priklauso už euro zonos ribų įsteigtai bankų grupei.

3.   NCB gali teikti informaciją ECB apie subjektus, kurie nėra kontroliuojami.

4.   NCB gali papildyti grupių informaciją įrašydami bet kokios kitos rūšies grupės narius ir priklausomus subjektus ir dėdami protingas pastangas nuolat atnaujina informaciją.

5.   Jei informacija apie subjektus, priklausančius grupės struktūrai, yra prieštaringa, kompetentingas (-i) NCB atsižvelgia į tos šalies, kurioje reziduoja grupės vadovas, NCB gaires.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

ECB vykdomoji valdyba gali atlikti šių gairių priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie pakeitimai nekeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitingųjų agentų valstybėse narėse atskaitomybės naštai. Vykdomoji valdyba apie tokius dalinius pakeitimus nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

31 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos euro zonos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. birželio 1 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2014 m. balandžio 4 d. Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (OL L 340, 2014 11 26, p. 1).

(2)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2014/48) (OL L 359, 2014 12 16, p. 97).

(3)  2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) (OL L 144, 2016 6 1, p. 44).

(4)  2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2014/60) (OL L 91, 2015 4 2, p. 3).

(5)  Abu dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

(6)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(7)  2017 m. lapkričio 23 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38) (OL L 333, 2017 12 15, p. 66).

(8)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(10)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(11)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(12)  1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

(13)  10-tasis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“, TFAS fondas.

(14)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(15)  Paskelbta Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) interneto svetainėje www.ISO.org.

(16)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

(17)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (OL L 297, 2013 11 7, p. 73).

(18)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107).

(19)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinanti Direktyvą 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

(20)  2014 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) (OL L 366, 2014 12 20, p. 36).

(21)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46).

(22)  2013 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1409/2013 dėl mokėjimų statistikos (ECB/2013/43) (OL L 352, 2013 12 24, p. 18).

(23)  2016 m. rugpjūčio 2 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/1384, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/22) (OL L 222, 2016 8 17, p. 24).

(24)  2013 m. kovo 22 d. Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL L 125, 2013 5 7, p. 17).

(25)  2012 m. rugsėjo 26 d. Gairės ECB/2012/21 dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos (OL L 307, 2012 11 7, p. 89).


I PRIEDAS

INSTITUCIJŲ IR SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ REGISTRAS (RIAD). SĄRAŠAI, SKIRTI PASKELBTI

1 DALIS

Požymiai teikiami duomenų rinkiniams, kurie tvarkomi paskelbti

Požymio pavadinimas (1)

Svarbus, siejant su šiais sąrašais

PFĮ

IF

FPB

MSSI (1)

DB

Tipas

Atnaujinimo dažnumas

Tipas

Atnaujinimo dažnumas

Tipas

Atnaujinimo dažnumas

Tipas

Atnaujinimo dažnumas

Tipas

Atnaujinimo dažnumas

 

Identifikatoriai (Identifiers)

RIAD kodas (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nacionalinis identifikatorius (National identifier) (jei yra)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

EGR kodas (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (jei yra)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Banko identifikavimo kodas (Bank identifier code) (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISINs (jei yra)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Pavadinimas (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Rezidavimo šalis (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adresas (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Teisinė forma (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Žyma „Prekiavimas vertybinių popierių biržoje“ (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Priežiūros tipas (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Duomenų teikimo reikalavimai (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Banko licencijos tipas (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Teisinė struktūra (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Žyma „Atitikimas KIPVPS reikalavimams“ (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Žyma „Subfondas“ (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Perleidimo tipas (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Investicinių fondų tipas (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

IF investavimo politika (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Žyma „Mokėjimo paslaugų teikėjas“ (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Žyma „Mokėjimo sistemos operatorius“ (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Žyma „Smulkus PSP“ (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Žyma „PSP taikoma nukrypti leidžianti nuostata“ (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP licencijos tipas (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP geografinė apimtis (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institucinis sektorius (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucinio sektoriaus aspektai (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucinio sektoriaus kontrolė (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

NACE kodas (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografinė padėtis (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Užimtumas (vidaus) (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Balanso duomenys „iš viso“ (ECB reglamentas) (vidaus) (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Grynasis turtas (vidaus) (NET assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bendros pasirašytos draudimo įmokos (vidaus) (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Darbuotojų skaičius (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Balanso duomenys „iš viso“ (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bendros pasirašytos draudimo įmokos (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Įsteigimo / registracijos data (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Išregistravimo data (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Žyma „Neaktyvus“ (Flag „Is Inactive“)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Žyma „Likviduojama“ (Flag „Is under liquidation“)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Reikalingos kitos sandorio šalys

FPB perleidėjas (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Valdymo bendrovė (Management company)

(kai taikytina)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Pagrindinė buveinė (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Svarbumas: M (privaloma), O (pasirenkama), blank (netaikoma).

Dažnumas: a (metinis), q (ketvirčio), m (mėnesio), d (dienos/įvykus pokyčiui).

Terminai: (jei kitur nenurodyta) metiniams duomenims – vienas mėnuo nuo ataskaitinės datos.

2 DALIS

Subjektų santykių tipai

 

Tipas

Atnaujinimo dažnumas

1.   

Santykiai įmonėje

Santykiai tarp juridinio (-ių) vieneto (-ų) ir įmonės

O

2.   

Santykiai įmonių grupėje

Kontrolės santykiai tarp juridinių vienetų

M (c)

q

Nuosavybės (ne kontroliuojamų) santykiai tarp juridinių vienetų

O

q

3.   

Kiti santykiai

Sąsaja tarp perleidėjo jo FPB

M

q

Sąsaja tarp valdymo bendrovės ir jos FPB/IF (f)  (***)

M

q

Sąsaja tarp filialo ne rezidento ir jo pagrindinės būstinės rezidentės

M

q (d)

Sąsaja tarp filialo rezidento ir jo pagrindinės būstinės ne rezidentės

M

q

Sąsaja tarp subfondo ir skėtinio fondo (***)

M

q

Sąsaja tarp subjekto ir jo tikrosios patronuojančiosios įmonės (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

išskyrus filialus (arba pagrindines buveines) ne rezidentus.

(2)  

(++)

įskaitant filialus ne rezidentus (jei taikytina).

(***)  jei yra.

(1)  Atkreipkite dėmesį į tai, kad mokėjimų statistikai svarbių institucijų (MSSI) sąrašas gali persidengti su PFĮ sąrašu.

(2)  Apie tai turėtų būti teikiami duomenys bent jau dėl vieno požymio, priklausomai nuo duomenų rinkimo sistemos.

(c)  tik „bankų grupėms“, kurių pagrindinė buveinė yra euro zonoje, ir kitoms sandorio šalims, numatytoms Reglamente (ES) 2016/867 (ECB/2016/13); kitais atvejais pasirinktinai.

(d)  bent jau kas ketvirtį, priklausomai nuo sektoriaus.

(e)  tik dėl AnaCredit svarbių subjektų.

(f)  išskyrus savarankiškus subjektus.

(***)  jei yra.


II PRIEDAS

INSTITUCIJŲ IR SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ REGISTRAS (RIAD). SĄRAŠAI, NESKIRTI PASKELBTI

Požymiai teikiami duomenų rinkiniams pagal šių gairių VII skyriuje nurodytą atitinkamą jų teisinį reglamentavimą

Požymio pavadinimas

Atskirų BS ir PPN statistika (aBS–aPPN)

Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Įkaito valdymui svarbūs subjektai

Iždo valdymo sistema (IVS)

Turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazė (TVPSDB) (1)

Centrinė vertybinių popierių duomenų bazė (CVPDB)

Bendra neapibendrintų kredito duomenų analitinė bazė (AnaCredit) (2)

Subjekto identifikatoriai (Entity Identifiers)

RIAD kodas (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nacionaliniai identifikatoriai (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Kiti identifikatoriai (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Priemonės indentifikatoriai (Instrument Identifiers)

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Pavadinimas (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Rezidavimo šalis (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adresas (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Teisinė forma (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institucinis sektorius (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucinio sektoriaus aspektai (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucinio sektoriaus kontrolė (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Įkaito grupė (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

NACE kodas (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Geografinė padėtis (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Žyma „PSŠ“ (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Duomenų teikimo reikalavimai (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Apskaitos sistema (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Darbuotojų skaičius (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Balanso duomenys „iš viso“ (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Įmonės dydis (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Metinė apyvarta (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Teisinio proceso statusas (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Įsteigimo / registracijos data (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Išregistravimo data (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Žyma „Neaktyvus“ (Flag „Is Inactive“)

x

x

x

x

x

x

 

 

Santykiai (Relationships)

Nuosavybės santykiai (Ownership relation

 

 

x

 

 

 

 

Filialų santykiai (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Sąsaja (Link)

su pagrindine buveine (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

su tiesiogine patronuojančiąja bendrove (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

su galutine patronuojančiąja bendrove (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

su valdymo bendrove (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  privalomų požymių dėl atitinkamos TVPSDB kitos sandorio šalies vaidmenų sąrašas nurodytas atitinkamuose teisės aktuose.

(2)  privalomų požymių dėl konkrečios AnaCedit kitos sandorio šalies sąrašas priklauso nuo jos vaidmens (skolininkas, garantas, pan.), buveinės (duomenis teikiančioje valstybėje narėje ar už jos ribų), ir datos, kurią buvo suteikta paskola, kaip nurodyta atitinkamuose teisės aktuose.

(*1)  JAI arba, jei negalima, nacionaliniai identifikatoriai turėtų būti teikiami kaip privalomi požymiai.


Top