EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

2018 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/739, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip plieno legiruojamąjį elementą (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/103


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2018/739

2018 m. kovo 1 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip plieno legiruojamąjį elementą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų švino;

(2)

pagal Direktyvos 2011/65/ES III priedo 6.a punkte nurodytą išimtį iki 2016 m. liepos 21 d. buvo leidžiama naudoti šviną plieno sudėtyje kaip legiruojamąjį elementą apdirbimo tikslais ir cinkuoto plieno sudėtyje, kai jis sudaro ne daugiau kaip 0,35 % masės. Komisija prašymą atnaujinti šią išimtį 1–7 ir 10 kategorijoms gavo iki 2015 m. sausio 21 d., kaip numatyta Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 5 dalyje;

(3)

švino į plieną dedama kaip medžiagos apdirbimui pramoninėje gamyboje palengvinti. Jis veikia tarsi tepalas – palengvina gilųjį gręžimą ir greitąjį apdirbimą. Cinkavimas – plieno padengimas apsaugine cinko danga siekiant apsaugoti nuo korozijos;

(4)

nors bešvinį plieną galima naudoti tam tikroms reikmėms, pakaitalai kitoms reikmėms šiuo metu techniškai ir moksliškai neįmanomi. Dėl labai sudėtingos tiekimo grandinės šiuo metu labiau susiaurinti išimties taikymo sritį neįmanoma;

(5)

kalbant apie cinkuoto plieno rūšis, švinas vis dar būtinas tik karštai cinkuojant plieno gaminius partijomis ir dėl technologijos pažangos jo koncentracija gali būti mažesnė;

(6)

kadangi atitinkamoms 1–7 ir 10 kategorijų reikmėms pakankamai patikimų alternatyvų šiuo metu rinkoje nėra ir mažai tikėtina, kad jų netrukus atsiras, o karštai cinkuotame pliene švino esama dėl jo priemaišų perdirbtame cinke, abiem atvejais pagrįsta nustatyti išimties galiojimo laikotarpį iki 2021 m. liepos 21 d., o nustačius trumpesnį laikotarpį pramonei ko gero būtų užkrauta nereikalinga administracinė našta. Kitoms nei 1–7 ir 10 kategorijoms esama išimtis lieka galioti Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį;

(7)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 6.a punktas pakeičiamas taip:

„6.a

Švinas, esantis plieno sudėtyje kaip legiruojamasis elementas apdirbimo tikslais ir cinkuoto plieno sudėtyje, sudarantis ne daugiau kaip 0,35 % masės

Nustoja galioti:

2021 m. liepos 21 d. – 8 ir 9 kategorijoms, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos prietaisus ir pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus,

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos in vitro diagnostikos medicinos prietaisams,

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai.

6.a-I

Švinas, esantis plieno sudėtyje kaip legiruojamasis elementas apdirbimo tikslais ir sudarantis ne daugiau kaip 0,35 % masės, taip pat partijomis karštai cinkuoto plieno gaminiuose, sudarantis ne daugiau kaip 0,2 % masės

1–7 ir 10 kategorijoms nustoja galioti 2021 m. liepos 21 d.“


Top