EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H2052

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2052 dėl parodų tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8611) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/8611

OJ L 327, 21.12.2018, p. 98–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/2052/oj

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/98


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2018/2052

2018 m. gruodžio 19 d.

dėl parodų tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8611)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB (1) 5 straipsnį valstybės narės privalo paskelbti bent keturias bendrąsias siuntimo licencijas;

(2)

bendrosios siuntimo licencijos yra svarbiausias Direktyva 2009/43/EB nustatytos supaprastintos licencijavimo sistemos elementas;

(3)

valstybių narių skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų teikiamų tam tikriems su gynyba susijusiems produktams taikymo srities ir šių produktų siuntimui taikomų sąlygų skirtumai gali kliudyti įgyvendinti Direktyvą 2009/43/EB ir pasiekti joje nustatytą supaprastinimo tikslą. Norint užtikrinti šių licencijų patrauklumą ir paskatinti jas naudoti, labai svarbu suderinti valstybių narių požiūrį į skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo sritį ir siuntimo sąlygas;

(4)

2015 m. gegužės 18 d. išvadose Taryba pakartojo, kad reikia įgyvendinti ir taikyti, inter alia, Direktyvą 2009/43/EB. Priėmus dvi ankstesnes rekomendacijas dėl bendrųjų siuntimo licencijų ginkluotosioms pajėgoms (2) ir sertifikuotiems gavėjams (3), Komisija Europos gynybos veiksmų plane (4) ir Siuntimo direktyvos (5) vertinimo ataskaitoje nurodė, kad dėmesį skirs ir likusioms dviem bendrosioms siuntimo licencijoms, apimančioms siuntimą demonstravimo, vertinimo, parodų, remonto ir priežiūros tikslais;

(5)

šios rekomendacijos iniciatyvą tvirtai parėmė valstybių narių atstovai Komitete, įsteigtame pagal Direktyvos 2009/43/EB 14 straipsnį. Šioje rekomendacijoje pateiktos gairės atspindi šiame komitete sudarytos ekspertų grupės diskusijas;

(6)

ši rekomendacija taikoma Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktam su gynyba susijusių produktų sąrašui (atitinkančiam Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą). Prireikus ši rekomendacija bus atnaujinta, kad joje atsispindėtų su gynyba susijusių produktų sąrašo pakeitimai, kurie bus padaryti ateityje;

(7)

remiantis diskusijomis su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į produktų (įskaitant išimtis) savybes, pavyzdžiui, jų jautrumą, šios rekomendacijos 1.1 punkte pateiktas su gynyba susijusių produktų sąrašas yra minimalus nebaigtinis produktų, kuriuos valstybės narės leidžia siųsti pagal savo BSL PA, sąrašas. Tai reiškia, kad valstybės narės paskelbta BSL PA taip pat gali būti leidžiama siųsti kitus su gynyba susijusius produktus, įtrauktus į Direktyvos 2009/43/EB priedą, tačiau neįtrauktus į šią rekomendaciją;

(8)

diskutuodamos apie šią rekomendaciją valstybės narės priminė, kad jos yra saistomos įsipareigojimų pagal Europos teisę, pvz., pagal Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP (6), taip pat tarptautinių su eksporto kontrole susijusių įsipareigojimų.

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   BENDROSIOS SIUNTIMO LICENCIJOS PARODŲ TIKSLAIS

Valstybėms narėms rekomenduojama pritaikyti savo bendrąsias siuntimo licencijas parodų tikslais atsižvelgiant į toliau nurodytus aspektus.

1.1.   Su gynyba susiję produktai, kurie gali būti siunčiami pagal bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punkte

Toliau nurodytos ML kategorijos yra Direktyvos 2009/43/EB priede pateikto su gynyba susijusių produktų sąrašo pogrupiai. Pagal bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais (BSL PA) leidžiama siųsti bent prie toliau nurodytų ML kategorijų priskiriamus su gynyba susijusius produktus. Valstybės narės gali nuspręsti į savo BSL PA įtraukti daugiau ML kategorijų su atitinkamais su gynyba susijusiais produktais.

Minimalus ML kategorijų sąrašas:

ML1. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ginklus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui;

vamzdžius ir spynas ginklams, specialiai sukurtiems kariniam naudojimui.

ML2. c ir d punktai. Apimamos visos prekės.

ML3. Apimamos šios prekės:

mokomųjų šaudmenų pavyzdžiai.

ML4. Apimamos visos prekės, išskyrus:

4 dalies a punktą: visos prekės neįtrauktos, išskyrus mokomuosius pavyzdžius, kurie yra įtraukti;

4 dalies b punktą: komponentus, specialiai sukurtus paleidimo, išdėstymo, imitavimo, trukdymo veikti, ardymo tikslais, priskiriamus prie ML4 dalies a punkto.

ML5. Apimamos visos prekės, išskyrus:

5 dalies c punktą: ML5 dalies a arba b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų įrangą.

Visos prekės turėtų būti pristatytos be kodavimo komponento ir be integruotos duomenų bazės.

ML6. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotas transporto priemones, patenkančias į ML6 dalies a punkto taikymo sritį;

važiuokles ir bokštelius, patenkančius į ML6 dalies a punkto taikymo sritį.

ML7. Neįtrauktos visos prekės, išskyrus:

7 dalies f punktą: apsaugos ir dekontaminavimo įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą kariniam naudojimui, komponentu ir cheminiu mišinius;

7 dalies g punktą: įrangą, specialiai sukurtą arba modifikuotą kariniam naudojimui, sukurtą arba modifikuotą ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurtus komponentus.

ML9. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus karo laivus (antvandeninius ar povandeninius);

sukomplektuotus korpusus;

ML9 dalies c punkte nurodytus objektus: povandeninius aptikimo prietaisus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, jų valdymo įrangą ir komponentus, specialiai jiems sukurtus kariniam naudojimui.

ML10. Apimamos visos prekės, išskyrus:

sukomplektuotus orlaivius;

kovinių orlaivių ir kovinių sraigtasparnių liemenis;

kovinių orlaivių variklius.

ML11. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML11 dalies a punkto a papunktį: elektroninę atsakomųjų priemonių ir elektroninę atsakomąsias priemones neutralizuojančią įrangą, įskaitant trukdymo ir trukdymą slopinančią įrangą;

ML11 dalies a punkto b papunktį: dažniui jautrias elektronines lempas;

ML11 dalies a punkto c papunktį: sekimo ir elektromagnetinio spektro stebėjimo elektronines sistemas arba įrangą, sukurtą karinės žvalgybos ar saugumo tikslams arba tokiam sekimui ir kontrolei neutralizuoti;

ML11 dalies a punkto d papunktį: povandeninių atsakomųjų priemonių, įskaitant akustinio ir magnetinio trukdymo bei imitavimo įrangą ir įrangą, sukurtą pašaliniams ar klaidingiems signalams į sonarinius imtuvus įvesti;

ML11 dalies a punkto e papunktį: duomenų tvarkymo apsaugos įrangą, duomenų apsaugos įrangą ir perdavimo bei signalizavimo linijos apsaugos įrangą, veikiančią kodavimo procesų pagrindu;

ML11 dalies a punkto f papunktį: identifikavimo, autentifikavimo ir šifro įvedimo įrangą ir šifro valdymo, gamybos bei paskirstymo įrangą;

ML11 dalies a punkto i papunktį: skaitmeninius demoduliatorius, specialiai sukurtus signalų žvalgybos tikslais;

ML11 dalies b punktą: pasaulinės palydovinės navigacinės sistemos (GNSS) trukdymo įrangą bei specialiai jai sukurtus komponentus;

ML11 dalies c punktą: erdvėlaivius, specialiai sukurtus arba modifikuotus kariniam naudojimui, erdvėlaivių komponentus, specialiai sukurtus kariniam naudojimui.

ML13. Apimamos visos prekės.

ML14. Apimamos visos prekės.

ML15. Apimamos visos prekės.

ML16. Apimamos visos prekės.

ML17. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML17 dalies f punktą: bibliotekas, specialiai sukurtas ar modifikuotas kariniam naudojimui kartu su ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytomis sistemomis, įranga ar komponentais;

ML17 dalies g punktą: branduolinę energiją generuojančią įrangą arba varomąją įrangą, įskaitant branduolinius reaktorius, specialiai sukurtus kariniam naudojimui, ir komponentus, specialiai jiems sukurtus ar modifikuotus kariniam naudojimui;

ML17 dalies h punktą: kitą specialiai kariniam naudojimui sukurtą įrangą ir medžiagas, apdorotas ar padengtas danga, skirtas objekto atpažinimo galimybei mažinti, išskyrus įrangą ir medžiagas, nurodytas kituose ES bendrojo karinės įrangos sąrašo punktuose;

ML17 dalies i punktą: simuliatorius, specialiai sukurtus kariniams branduoliniams reaktoriams.

ML18. Apimamos visos prekės.

ML21. Apimamos visos prekės, išskyrus:

ML21 dalies a punktą: programinę įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą bet kuriam iš šių tikslų:

ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytos įrangos kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar priežiūrai,

ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytų medžiagų kūrimui ar gamybai arba

ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytos programinės įrangos kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar priežiūrai;

programinę įrangą, specialiai sukurtą ar modifikuotą prekėms, išvardytoms BSL, naudoti.

ML22. Apimama:

tik būtina technologija prekėms, kurias leidžiama naudoti pagal tą pačią bendrąją siuntimo licenciją, naudoti.

1.2.   Sąlygos, kurias reikia įtraukti į bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais

Toliau pateikiamas sąlygų sąrašas nėra išsamus. Tačiau valstybės narės pridėtos kitos sąlygos neturi prieštarauti ar pažeisti toliau nurodytų sąlygų.

Geografinė apimtis

Europos ekonominė erdvė (7)

Siuntimas parodai

su gynyba susijusio produkto siuntimas jo parodos tikslais valstybėje narėje, kai produktas neskirtas naudoti darbinėmis naudojimo sąlygomis ir kai siuntimas neapima demonstravimo ar vertinimo tikslų.

Pakartotinis siuntimas

valstybės narės turi pasirinkti vieną iš šių su gynyba susijusio produkto pakartotinio siuntimo po parodos galimybių:

(a)

atleidimas nuo pareigos gauti išankstinį leidimą pagal Direktyvos 2009/43/EB 4 straipsnio 2 dalies e punktą;

(b)

specialios bendrosios siuntimo licencijos su gynyba susijusiems produktams pakartotinai siųsti po parodos paskelbimas bent su tuo pačiu reikalavimus atitinkančių su gynyba susijusių produktų sąrašu;

(c)

pakartotinio siuntimo įtraukimas į bendrąją siuntimo licenciją parodų tikslais.

Trukmė

kilmės valstybė narė gali nurodyti su gynyba susijusių produktų grąžinimo terminą kurio turi laikytis tiekėjas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos atžvilgiu. Valstybė narė, iš kurios pakartotinai siunčiami su gynyba susiję produktai, taip pat gali nurodyti pakartotinio siuntimo terminą, kurio turi laikytis tiekėjas arba jo atstovas.

2.   TOLESNI VEIKSMAI

Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad ši rekomendacija įsigaliotų ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės raginamos pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti.

3.   ADRESATAI

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komisijos narė


(1)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(2)  OL L 329, 2016 12 3, p. 101.

(3)  OL L 329, 2016 12 3, p. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(7)  2013 m. birželio 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 111/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) (OL L 318, 2013 11 28, p. 12), kuriuo į EEE susitarimą įtraukta direktyva 2009/43/EB, pateiktas aiškus adaptavimo tekstas: „Ši direktyva netaikoma Lichtenšteinui“.


Top