EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/84


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2048

2018 m. gruodžio 20 d.

dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 (2) 6 straipsnio 1 dalį laikoma, kad interneto svetainių ir mobiliųjų programų turinys, atitinkantis darniuosius standartus ar jų dalis, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka tos direktyvos 4 straipsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys;

(2)

Įgyvendinimo sprendimu C(2017) 2585 (3) Komisija paprašė Europos standartizacijos komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) parengti standartu EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) pagrįstą darnųjį standartą (-us), į jį įtraukiant visas nuostatas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnio įgyvendinimą. Standartas EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) buvo parengtas pagal Komisijos suteiktą standartizavimo įgaliojimą Nr. 376 (4) ir į jį jau įtrauktos tam tikros nuostatos, susijusios su interneto svetainių ir mobiliųjų programų bei kitų IRT produktų ir paslaugų prieinamumu;

(3)

remdamosi Įgyvendinimo sprendimu C(2017) 2585, CEN, CENELEC ir ETSI baigė darbą dėl prašomo darniojo standarto ir pateikė Komisijai darnųjį Europos standartą EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), kuriame, be kita ko, nustatyti techniniai interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimai. Darniajame Europos standarte EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), be kita ko, pateikta lentelė, kurioje atitinkamos standarto nuostatos susiejamos su Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytais prieinamumo reikalavimais;

(4)

Komisija kartu su CEN, CENELEC ir ETSI įvertino, ar atitinkamos šių organizacijų pateikto darniojo Europos standarto EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) nuostatos atitinka Įgyvendinimo sprendime C(2017) 2585 pateiktą prašymą;

(5)

atitinkamos darniojo Europos standarto EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) nuostatos atitinka reikalavimus, kuriuos į tas nuostatas siekiama įtraukti ir kurie išdėstyti Įgyvendinimo sprendimo C(2017) 2585 II priede. Todėl nuorodą į šį standartą tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos atitiktis tam standartui laikoma Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytų atitinkamų esminių reikalavimų laikymusi. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikta nuoroda į interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms skirtą darnųjį standartą, parengtą siekiant užtikrinti Direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą, yra skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

(3)  2017 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2017) 2585 dėl standartizacijos prašymo Europos standartizacijos organizacijoms, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo įgyvendinimą.

(4)  Įgaliojimas Nr. 376 – 2005 m. gruodžio 7 d. standartizavimo įgaliojimas Europos standartizacijos komitetui (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI), kuriuo siekiama užtikrinti Europos prieinamumo reikalavimų, taikomų produktų ir paslaugų viešiesiems pirkimams IRT srityje, įgyvendinimą.


PRIEDAS

Nr.

Nuoroda į standartą

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai


Top