EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2030

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2030, kuriuo ribotam laikotarpiui nustatoma, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės centriniams vertybinių popierių depozitoriumams taikoma reguliavimo sistema yra lygiavertė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014

C/2018/9138

OJ L 325, 20.12.2018, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 05/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2030/oj

20.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2030

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo ribotam laikotarpiui nustatoma, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės centriniams vertybinių popierių depozitoriumams taikoma reguliavimo sistema yra lygiavertė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (1), ypač jo 25 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(2)

kaip paskelbta 2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikate „Pasirengimas Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Veiksmų planas nenumatytiems atvejams“ (2) (toliau – veiksmų planas nenumatytiems atvejams), išstojimas be susitarimo gali kelti pavojų tam tikroms paslaugoms, kurias Sąjungos subjektams teikia centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (toliau – CVPD), jau gavę veiklos leidimą Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK CVPD), ir kurių per trumpą laiką pakeisti neįmanoma. Siekiant užkirsti kelią tokiam pavojui, būtų pagrįsta, atsižvelgiant į Sąjungos bei jos valstybių narių interesus, užtikrinti, kad tam tikrą ribotą laikotarpį JK CVPD po 2019 m. kovo 29 d. galėtų toliau teikti paslaugas Sąjungoje;

(3)

CVPD yra svarbūs finansų rinkoms. Vertybinių popierių registravimas darant įrašus apskaitos sistemoje (notarinės paslaugos) ir vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas aukščiausiu lygiu (centralizuoto tvarkymo paslaugos) didina skaidrumą ir apsaugo investuotojus, nes taip užtikrinamas emisijos vientisumas ir užkertamas kelias netinkamam vertybinių popierių dubliavimui ar mažinimui. CVPD taip pat valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, kuriomis užtikrinama, kad vertybinių popierių sandoriai būtų vykdomi tinkamai ir laiku. Šios funkcijos yra būtinos tarpuskaitos po sandorio sudarymo ir atsiskaitymo proceso metu, todėl yra labai svarbios Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui. Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos yra labai svarbios ir pinigų politikai, nes jos aktyviai dalyvauja užtikrinant įkaitą pinigų politikos operacijoms. Be to, Airijos rinkos operatoriai pasikliauja JK CVPD paslaugomis, susijusiomis su įmonių vertybiniais popieriais ir biržiniais fondais, įsteigtais pagal Airijos vidaus teisę;

(4)

nuo 2019 m. kovo 30 d. JK CVPD bus trečiosios šalies CVPD ir, kaip tokie, gali teikti notarines ir centralizuoto tvarkymo paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, išleistomis pagal valstybės narės teisę, tik jei juos pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnį pripažįsta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA). Jei JK CVPD nėra pripažinti, Sąjungos emitentai negali naudoti JK CVPD perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, išleistiems pagal tokią teisę, registruoti CVPD darant įrašus apskaitos sistemoje, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnyje. Tokia padėtis gali sukelti laikinų sunkumų emitentams vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Todėl, kaip paskelbta veiksmų plane nenumatytiems atvejams, būtina, kad esant tokiai išskirtinei padėčiai griežtai ribotą laikotarpį ir konkrečiomis sąlygomis JK CVPD taikoma teisinė ir priežiūros tvarka būtų pripažinta lygiaverte, kad tie CVPD galėtų toliau teikti notarines ir tvarkymo paslaugas Sąjungoje;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 9 dalį siekiant nustatyti, kad trečiosios šalies teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma joje leidimą gavusiems CVPD, yra lygiavertė tame reglamente nustatytai tvarkai, turi būti įvykdytos trys sąlygos;

(6)

pirma, trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka turi būti užtikrinta, kad CVPD toje trečiojoje šalyje atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra iš esmės lygiaverčiai Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytiems reikalavimams. Iki 2019 m. kovo 29 d. JK CVPD turi laikytis Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytų reikalavimų. Pagal 2018 m. (išstojimo iš) Europos Sąjungos aktą Jungtinė Karalystė 2018 m. birželio 26 d. įtraukė Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatas į Jungtinės Karalystės vidaus teisę ir jos įsigalioja nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dienos;

(7)

antra, trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka turi būti užtikrinta, kad nuolat būtų vykdoma veiksminga trečiojoje šalyje įsteigtų CVPD priežiūra, kontrolė bei užtikrinamas reikalavimų vykdymas. Iki 2019 m. kovo 29 d. JK centrinių vertybinių popierių depozitoriumų priežiūrą vykdo Anglijos bankas, kaip nustatyta Jungtinės Karalystės vidaus teisėje pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatas įtraukus į Jungtinės Karalystės vidaus teisę, Anglijos bankas ir toliau lieka atsakingas už CVPD priežiūrą ir jo CVPD priežiūros, kontrolės ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo įgaliojimai iš esmės nesikeis;

(8)

trečia, trečiosios šalies teisinėje sistemoje turi būti numatyta veiksminga lygiavertė sistema, pagal kurią pripažįstami pagal trečiosiose šalyse galiojančius teisinius režimus leidimus gavę CVPD. Tai užtikrinama Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnyje nustatytą lygiavertiškumo sistemą įtraukiant į Jungtinės Karalystės vidaus teisę;

(9)

Komisija daro išvadą, kad Jungtinės Karalystės teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma JK CVPD kitą dieną po jos išstojimo iš Sąjungos, atitinka Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas;

(10)

tačiau šis sprendimas grindžiamas teisine ir priežiūros tvarka, kuri JK CVPD taikoma kitą dieną po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos. Ši teisinė ir priežiūros tvarka turėtų būti laikoma lygiaverte tik tais atvejais, kai išlaikomi ir toliau veiksmingai taikomi centriniams vertybinių popierių depozitoriumams Jungtinėje Karalystėje taikytini reikalavimai ir nuolat užtikrinamas jų laikymasis. Todėl veiksmingas ESMA ir Anglijos banko keitimasis informacija ir priežiūros veiklos koordinavimas yra esminė lygiavertiškumo pripažinimo išlaikymo sąlyga;

(11)

kad būtų galima keistis informacija, reikia sudaryti visapusiškus ir veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 10 dalį. Tie bendradarbiavimo susitarimai taip pat turėtų užtikrinti galimybę dalytis visa svarbia informacija su Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 5 dalyje nurodytomis institucijomis, įskaitant Europos Centrinį Banką ir kitus Europos centrinių bankų sistemos narius, siekiant konsultuotis su tomis institucijomis dėl pripažinto JK CVPD statuso arba kai ta informacija būtina toms institucijoms, kad jos galėtų vykdyti priežiūros užduotis;

(12)

tuo atveju, jei susidarytų išskirtinė padėtis dėl to, kad Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos be susitarimo, ir turint omenyje JK CVPD svarbą Sąjungos rinkos operatoriams, bendradarbiavimo susitarimais, sudarytais pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 10 dalį, turi būti užtikrinta, kad ESMA turėtų galimybę nuolat nedelsiant gauti visą prašomą informaciją. Ta informacija apima, be kita ko, informaciją, kuri leistų įvertinti bet kokią reikšmingą riziką, kurią JK CVPD tiesiogiai arba netiesiogiai kelia Sąjungai arba jos valstybėms narėms. Todėl bendradarbiavimo susitarimuose turėtų būti nustatytas ESMA, valstybių narių, kuriose CVPD turi filialą arba teikia CVPD paslaugas (toliau – priimančioji valstybė narė), kompetentingų institucijų ir Anglijos banko keitimosi informacija mechanizmas, kuris taip pat apimtų prieigą prie visos informacijos apie JK CVPD, kurios prašo ESMA, ir ypač prieigą prie informacijos apie periodines ataskaitas apie JK CVPD veiklą priimančiojoje valstybėje narėje, kurios prašo kompetentinga institucija priimančiojoje valstybėje narėje Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais; JK CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos emitentų ir dalyvių tapatybės arba bet kokios kitos svarbios informacijos, susijusios su JK CVPD veikla priimančiojoje valstybėje narėje, perdavimo mechanizmas; operatyvaus ESMA informavimo apie bet kokius pakeitimus, susijusius su JK CVPD, kurie galėtų turėti poveikio Sąjungos pinigų politikai, ir apie bet kokius JK CVPD taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos pakeitimus, mechanizmas; skubaus ESMA informavimo, kai Anglijos bankas mano, kad jo prižiūrimas CVPD pažeidžia išduoto veiklos leidimo sąlygas arba kitus taikytinus teisės aktus, mechanizmas ir procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu, prireikus įskaitant patikrinimus vietoje;

(13)

Komisija, bendradarbiaudama su ESMA, stebės visus teisinės ir priežiūros tvarkos pakeitimus, kurie daro poveikį JK CVPD, rinkos pokyčius, taip pat priežiūros institucijų bendradarbiavimo veiksmingumą, įskaitant operatyvų ESMA ir Anglijos banko keitimąsi informacija. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti šį sprendimą, jei dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti juo pripažintą lygiavertiškumą, įskaitant atvejus, kai nesilaikoma ESMA ir Anglijos banko bendradarbiavimo susitarimų sąlygų arba negalima veiksmingai įvertinti rizikos, kurią JK CVPD kelia Sąjungai arba jos valstybėms narėms;

(14)

atsižvelgiant į neaiškumus, susijusius su būsimais Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiais, taip pat į jų galimą poveikį Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui ir bendrosios rinkos vientisumui, šis sprendimas turėtų nustoti galioti 2021 m. kovo 30 d. Todėl šiame sprendime pateikiamas vertinimas nedaro poveikio jokiam būsimam Jungtinės Karalystės CVPD taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos vertinimui ir juo turėtų būti remiamasi tik taikant šį sprendimą;

(15)

šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomas tik nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos arba būtų pratęstas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas dvejų metų laikotarpis;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 909/2014 25 straipsnį, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisinė ir priežiūros tvarka, kurią sudaro 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų aktas ir 2018 m. (išstojimo iš) Europos Sąjungos aktas, taikoma centriniams vertybinių popierių depozitoriumams, jau įsteigtiems ir gavusiems veiklos leidimus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, yra laikoma lygiaverte Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytiems reikalavimams.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau šis sprendimas netaikomas tokiais atvejais:

(a)

iki tos dienos įsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

(b)

priimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį.

Jis nustoja galioti 2021 m. kovo 30 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 257, 2014 8 28, p. 1.

(2)  COM(2018) 880 final


Top