EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0718(02)

2018 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos ekspertų grupė – Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė – ir panaikinamas sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė, bei sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupė (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/4492

OJ C 251, 18.7.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; panaikino 32022D1212(01)

18.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 251/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2018 m. liepos 17 d.

kuriuo įsteigiama Komisijos ekspertų grupė – Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė – ir panaikinamas sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė, bei sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupė

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 251/07)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 2 dalį valstybės narės turi, palaikydamos ryšį su Komisija, savitarpiškai koordinuoti politikos kryptis ir programas to straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse. Komisija, palaikydama glaudų ryšį su valstybėmis narėmis, gali imtis bet kokios naudingos iniciatyvos tokiam koordinavimui remti, ypač iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti gaires ir rodiklius, organizuoti keitimąsi gerąja patirtimi ir rengti reikiamus elementus periodinei stebėsenai bei vertinimui;

(2)

2010 m. gruodžio 7 d. Taryba priėmė išvadas „Novatoriški kovos su lėtinėmis ligomis metodai visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų srityje“ (1), kuriose ji ragina valstybes nares nustatyti gerosios patirties pavyzdžius lėtinių ligų srityje ir jais keistis;

(3)

2014 m. balandžio 4 d. Komisija priėmė Komunikatą dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų (2), kuriame numatyta, kad iniciatyvose, kuriomis ES gali remti politikos formuotojus valstybėse narėse, pagrindinis dėmesys bus skiriamas metodams ir priemonėms, kuriomis valstybės narės galės užtikrinti didesnį savo sveikatos priežiūros sistemų efektyvumą, prieinamumą ir lankstumą;

(4)

2016 m. lapkričio 22 d. Komisija priėmė Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tolesni veiksmai dėl tvarios Europos ateities. Europos pastangos užtikrinti tvarumą“ (3), kuriame pažymima, kad Sąjunga yra tvirtai pasiryžusi būti pavyzdžiu įgyvendinant Jungtinių Tautų patvirtintą darnaus vystymosi darbotvarkę bei jos darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. Visų pirma, siekiant trečiojo darnaus vystymosi tikslo („Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“) Sąjunga papildo valstybių narių veiksmus rengdama teisės aktus ir kitas iniciatyvas dėl visuomenės sveikatos, sveikatos sistemų ir su aplinka susijusių sveikatos problemų. Komisija padės valstybėms narėms įvykdyti uždavinius pagal šį tikslą, visų pirma sumažinti mirtingumą nuo lėtinių ligų;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 282/2014 (4), kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.), numatyta, kad vienas iš teminių programos prioritetų – skatinti sveikatos ugdymą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveiką gyvenseną skatinančią aplinką. Šio prioriteto veiksmai apimą paramą bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui Sąjungoje, kiek tai susiję su lėtinių ligų, įskaitant vėžį, su asmens amžiumi susijusias ligas bei neurodegeneracines ligas, prevencija ir reagavimo į jas gerinimo srityje, dalijimusi žiniomis bei gerosios patirties pavyzdžiais ir rengiant bendrus neužkrečiamųjų ligų prevencijos, ankstyvo nustatymo ir valdymo veiksmus;

(6)

todėl, atsižvelgiant į tuos įsipareigojimus ir pareigas visuomenės sveikatos srityje, būtina įsteigti sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo ekspertų grupę ir apibrėžti jos užduotis bei struktūrą;

(7)

Komisijos sprendime C(2016) 3301 (5) nustatytos persvarstytos visų Komisijos ekspertų grupių taisyklės. Naujomis taisyklėmis siekiama, kad ekspertų grupių sudėtis būtų aiškesnė ir skaidresnė. Todėl sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo ekspertų grupės užduotys bei struktūra turėtų būti apibrėžtos vadovaujantis minėtu sprendimu;

(8)

ekspertų grupė turėtų patarti Komisijai ir teikti ekspertines žinias, kad padėtų formuojant ir įgyvendinant Sąjungos veiklą sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo srityje ir skatinant atitinkamos patirties, politikos bei praktikos mainus tarp valstybių narių ir įvairių suinteresuotųjų šalių;

(9)

ekspertų grupė turėtų patarti Komisijai atrenkant geros ir geriausios patirties pavyzdžius, siekiant padėti valstybėms narėms juos perduoti ir didinti jų mastą naudojant ES sveikatos programą ar kitas Sąjungos finansines priemones;

(10)

ekspertų grupė turėtų padėti valstybėms narėms pasiekti trečiąjį darnaus vystymosi tikslą, visų pirma – sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų;

(11)

ekspertų grupė turėtų patarti Komisijai koordinuojant veiklą, kuri padės sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų;

(12)

ekspertų grupė turėtų patarti Komisijai, kaip geriau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo srityje;

(13)

ekspertų grupė turėtų koordinuoti savo veiklą kartu su Sveikatos informacijos ekspertų grupe (EGHI), kuri pataria Komisijai dėl sveikatos informacijos poreikių, techninių sprendimų ir prioritetų, susijusių su įrodymais pagrįstos sveikatos politikos formavimu. Visų pirma, ekspertų grupė turėtų naudoti EGHI žinias vertindama geriausios patirties pavyzdžių perdavimo bei įgyvendinimo procesą ir rezultatus;

(14)

siekiant užtikrinti, kad geriausios patirties pavyzdžiai ir politikos priemonės būtų veiksmingai perduodamos ir įgyvendinamos šalyse, ekspertų grupę turėtų sudaryti valstybių narių valdžios institucijos;

(15)

turėtų būti nustatytos ekspertų grupės nariams taikomos informacijos atskleidimo taisyklės;

(16)

ekspertų grupė asmens duomenis turėtų tvarkyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (6);

(17)

Komisijos ekspertų grupė – Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė nagrinės klausimus, kuriuos šiuo metu pavesta spręsti Retųjų ligų ekspertų grupei, įsteigtai 2013 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimu, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė ir panaikinamas Sprendimas 2009/872/EB (toliau – Sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė) (7), ir vėžio kontrolės ekspertų grupei, įsteigtai 2014 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimu dėl Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupės sudarymo ir Sprendimo 96/469/EB panaikinimo (toliau – Sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupė) (8), todėl minėti sprendimai turėtų būti panaikinti;

(18)

tikslinga nustatyti šio sprendimo taikymo laikotarpį. Vėliau Komisija apsvarstys, ar jį reikėtų pratęsti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu įsteigiama ekspertų grupė – Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

Uždaviniai

Grupės uždaviniai:

a)

padėti ir patarti Komisijai skelbiant iniciatyvas skatinti koordinavimą tarp valstybių narių, siekiant spręsti Sąjungoje neužkrečiamųjų ligų keliamas problemas;

b)

patarti Komisijai atrenkant geriausios patirties pavyzdžius, siekiant padėti valstybėms narėms juos perduoti ir įgyvendinti sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo srityje naudojant ES sveikatos programą ar kitas Sąjungos finansines priemones;

c)

padėti Komisijai stebėti pažangą siekiant trečiojo darnaus vystymosi tikslo pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“, visų pirma siekiant sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų;

d)

patarti Komisijai koordinuojant veiklą, kuri padės sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų;

e)

patarti Komisijai, kaip geriau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo srityje;

f)

įvertinti geriausios patirties pavyzdžių perdavimo bei įgyvendinimo rezultatus, bendradarbiaujant su Sveikatos informacijos ekspertų grupe, kuri konsultuos dėl atitinkamų sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo sveikatos duomenų.

3 straipsnis

Konsultacijos

Komisija gali konsultuotis su grupe bet kokiu 2 straipsnyje nurodytu klausimu.

4 straipsnis

Narystė

1.   Grupę sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kokią instituciją ji paskyrė savo ekspertų grupės nariu.

2.   Nariai skiria savo nuolatinį atstovą ir vieną pakaitinį narį, kurie yra valstybės tarnautojai arba viešojo sektoriaus darbuotojai. Nariai šią informaciją praneša Komisijai ir užtikrina, kad jų atstovai teiktų aukšto lygio ekspertines žinias.

3.   Nariai taip pat gali skirti savo vienkartinius atstovus, priklausomai nuo grupės susitikimo darbotvarkės.

5 straipsnis

Pirmininkas

Grupei pirmininkauja Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato atstovas.

6 straipsnis

Veikla

1.   Grupė veiklą vykdo Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato arba, šiam direktoratui pritarus, kitų Komisijos departamentų prašymu, laikydamasi horizontaliųjų taisyklių.

2.   Paprastai grupės posėdžiai vyksta Komisijos patalpose.

3.   Sekretoriato paslaugas teikia Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kitų Komisijos padalinių pareigūnai, suinteresuoti grupės veikla.

4.   Pritarus Sveikatos ir maisto saugos generaliniam direktoratui grupė gali paprasta narių balsų dauguma nuspręsti rengti viešus svarstymus.

5.   Diskusijų dėl kiekvieno darbotvarkės punkto ir grupės išreikštų nuomonių protokolai turi būti prasmingi ir išsamūs. Protokolo projektą rengia sekretoriatas, už jį atsakingas pirmininkas.

6.   Nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas grupė priima bendru sutarimu. Balsuojant sprendimai priimami paprasta grupės narių balsų dauguma. Nariai, kurie balsavo prieš, turi teisę prie nuomonių, rekomendacijų ar ataskaitų pridėti dokumentą, kuriame apibendrinamos jų pozicijos priežastys.

7 straipsnis

Pogrupiai

1.   Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas gali steigti pogrupius, kurių paskirtis – nagrinėti konkrečius klausimus pagal Komisijos apibrėžtus įgaliojimus. Pogrupiai veikia laikydamiesi horizontaliųjų taisyklių ir yra atskaitingi grupei. Jie panaikinami, kai tik įvykdo pavestas užduotis.

2.   Nariai gali skirti savo atstovus pogrupiuose; tai yra valstybės tarnautojai arba darbuotojai, kurie nėra jų nuolatiniai atstovai ekspertų grupėje.

8 straipsnis

Kviestiniai ekspertai

Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas gali kviesti konkrečių su darbotvarkės punktais susijusių sričių ekspertus dalyvauti grupės ar pogrupio veikloje ad hoc pagrindu.

9 straipsnis

Stebėtojai

1.   ELPA valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosios šalys, gali stebėtojų teisėmis dalyvauti grupės posėdžiuose.

2.   Pirmininkas gali suteikti stebėtojo statusą šalims kandidatėms ir kitoms trečiosioms šalims, kai Sąjunga suinteresuota, kad tokia šalis dalyvautų ekspertų grupės darbe, visų pirma remiantis tarptautiniu susitarimu, administraciniu susitarimu arba Sąjungos teisės aktais. Stebėtojomis paskirtos viešosios įstaigos skiria savo atstovus.

3.   Pirmininkas gali leisti stebėtojams ir jų atstovams dalyvauti grupės diskusijose ir teikti ekspertines žinias. Tačiau jiems nesuteikiama balsavimo teisė ir jie nedalyvauja formuluojant grupės rekomendacijas ar patarimus.

10 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklės

Atsižvelgdama į Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pasiūlymą ir gavusi jo sutikimą, grupė, remdamasi standartinėmis ekspertų grupių darbo tvarkos taisyklėmis ir laikydamasi horizontaliųjų taisyklių, paprasta narių balsų dauguma priima darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Profesinė paslaptis ir įslaptintos informacijos tvarkymas

Grupės ir pogrupių nariai bei kviestiniai ekspertai turi laikytis įpareigojimo saugoti profesinę paslaptį, kuris pagal Sutartis ir jų įgyvendinimo taisykles taikomas visiems institucijų nariams ir jų darbuotojams, taip pat Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (9) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (10) nustatytų Komisijos saugumo taisyklių, susijusių su Sąjungos įslaptintos informacijos apsauga. Jei jie šių įpareigojimų nevykdo, Komisija gali imtis visų tinkamų priemonių.

12 straipsnis

Skaidrumas

1.   Grupė ir jos pogrupiai užregistruojami Ekspertų grupių registre.

2.   Ekspertų grupių registre skelbiami šie duomenys apie grupės (ekspertų grupės ir jos pogrupių) sudėtį:

a)

valstybių narių valdžios institucijų pavadinimai;

b)

viešųjų subjektų, veikiančių kaip stebėtojai, pavadinimai.

3.   Visi susiję dokumentai, įskaitant darbotvarkes, posėdžių protokolus ir dalyvių pareiškimus, skelbiami Ekspertų grupių registre arba šiame registre pateikiant nuorodą į specialią interneto svetainę, kurioje šią informaciją galima rasti. Prieiga prie specialių interneto svetainių suteikiama netaikant registracijos reikalavimo ir jokių kitų apribojimų. Visų pirma darbotvarkė ir kiti susiję aiškinamieji dokumentai skelbiami iš anksto, likus pakankamai laiko iki posėdžio, o po jo laiku paskelbiamas protokolas. Dokumentų skelbimo išimtys numatomos tik tais atvejais, jeigu paviešinus dokumentą būtų pakenkta viešajam arba privačiajam interesui, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (11) 4 straipsnyje.

13 straipsnis

Su posėdžiais susijusios išlaidos

1.   Asmenims, dalyvaujantiems grupės ir jos pogrupių veikloje, už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

2.   Asmenų, dalyvaujančių grupės ir jos pogrupių veikloje, patirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidas atlygina Komisija. Išlaidos atlyginamos vadovaujantis galiojančiomis Komisijos taisyklėmis, neviršijant pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą Komisijos padaliniams skirtų asignavimų.

14 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė, ir sprendimas dėl Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupės sudarymo panaikinami.

15 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL C 74, 2011 3 8, p. 4.

(2)  COM(2014) 215 final, 2014 4 4.

(3)  COM(2016) 739 final, 2016 11 22.

(4)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1350/2007/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 1).

(5)  2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas C(2016) 3301 final, kuriuo nustatomos Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliosios taisyklės.

(6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(7)  2013 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Komisijos retųjų ligų ekspertų grupė ir panaikinamas Sprendimas 2009/872/EB (OL C 219, 2013 7 31, p. 4).

(8)  2014 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimas dėl Komisijos vėžio kontrolės ekspertų grupės sudarymo ir Sprendimo 96/469/EB panaikinimo (OL C 167, 2014 6 4, p. 4).

(9)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(10)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(11)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


Top