EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

2018 m. balandžio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/661, kuriuo Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1452–1492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje, iš dalies keičiamas į jo taikymo sritį įtraukiant suderintas 1427–1452 ir 1492–1517 MHz dažnių juostas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2286) (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/127


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/661

2018 m. balandžio 26 d.

kuriuo Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1 452–1 492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje, iš dalies keičiamas į jo taikymo sritį įtraukiant suderintas 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2286)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimą dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES (2) nustatyta daugiametė radijo spektro politikos programa, kurioje iškeltas tikslas remiantis radijo spektro aprašu iki 2015 m. Sąjungoje nustatyti ne mažiau kaip 1 200 MHz belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui tinkamo spektro, įskaitant jau naudojamą spektrą;

(2)

2013 m. vasario 20 d. nuomonėje dėl Europos strateginių uždavinių, susijusių su didėjančia belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui tinkamo spektro paklausa (3), Radijo spektro politikos grupė rekomendavo apsvarstyti galimybę po 2015 m. belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, be 1 452–1 492 MHz dažnių juostos, naudoti 1 427–1 452 MHz dažnių juostą. Be to, Radijo spektro politikos grupė savo nuomonėje akcentavo 1 427–1 452 ir 1 492–1 518 MHz dažnių juostų paskyrimo belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui problemas, susijusias su tuo, kad iki šiol tos juostos buvo skirtos kariniam ir antžeminiam fiksuotajam belaidžiam ryšiui. Radijo spektro politikos grupė taip pat pasiūlė 1 492–1 518 MHz dažnių juostos naudojimą toliau svarstyti atsižvelgiant į 2015 m. Pasaulinės radijo ryšio konferencijos rezultatus;

(3)

2015 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje nutarta 1 427–1 452 ir 1 492–1 518 MHz dažnių juostas visame pasaulyje naudoti tarptautiniam judriajam ryšiui. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 1-ajame regione, kuriame yra ir Europos Sąjunga, tos dažnių juostos arba atitinkamai jų dalys yra paskirtos bendrai pirmenybės teise naudoti judriojo ryšio paslaugoms, išskyrus oreivystės judriojo radijo ryšio paslaugą, fiksuotojo ryšio paslaugai ir kosminio valdymo Žemė–kosmosas radijo ryšio paslaugai. Be to, kai kurios valstybės narės 1 452–1 518 MHz dažnių juostą yra paskyrusios naudoti programų kūrimui ir specialiesiems renginiams;

(4)

2017 m. kovo 15 d. pagal Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalį Komisija davė užduotį Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai parengti papildomų dažnio juostų iš 1,5 GHz dažnių intervalo, t. y. 1 427–1 452 ir 1 492–1 518 MHz, naudojimo suderintas technines sąlygas, siekiant Sąjungoje skatinti šių dažnių naudojimą belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms;

(5)

vykdydama duotą užduotį, 2017 m. lapkričio 16 d. Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija paskelbė ataskaitą Nr. 65 (4), kurioje, atsižvelgusi į tai, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/750 (5) 1 452–1 492 MHz dažnių juosta visoje Sąjungoje suderinta antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti, pasiūlė suderintas technines sąlygas 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostose vien žemynkryptės linijos belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms;

(6)

1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostas visoje Sąjungoje paskyrus belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti vien žemynkrypte linija, atsirastų 50 MHz radijo dažnių spektro, padėsiančio pasiekti radijo spektro politikos programoje numatytą spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui tikslą. Dažnių naudojimas vien žemynkryptei linijai yra svarbus sprendžiant duomenų srauto asimetrijos problemą, nes taip padidinamas belaidžio plačiajuosčio ryšio sistemų žemynkryptės linijos pralaidumas, be kita ko, 5G paslaugoms teikti;

(7)

vadovaudamosi Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos ataskaitoje Nr. 65 pateiktomis rekomendacijomis, valstybės narės turėtų būti pasirengusios lanksčiai naudoti 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostų dalis, kad galėtų vykdyti tarptautinius karinius susitarimus (6) arba tam tikrą laikotarpį tenkinti konkretų nacionalinį nepertraukiamo antžeminių fiksuotojo belaidžio ryšio paslaugų veikimo poreikį. Ataskaitoje šiuo atžvilgiu pabrėžiama, kad judriojo ir fiksuotojo ryšio paslaugos tais pačiais dažniais veikti negali. Todėl šią dažnių juostą perskirstyti nacionaliniu lygiu dėl to, kad valstybėje narėje reikia dažnių belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų žemynkryptei linijai, yra sudėtingas uždavinys, kuriam išspręsti reikia pakankamai laiko;

(8)

lanksčiai nustatydamos dažnių naudojimo sąlygas, valstybės narės turėtų pirmiausia rūpintis tuo, kad belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų žemynkryptei linijai būtų gretimų dažnių, įskaitant 1 452–1 492 MHz dažnių juostą, kad būtų sudaromos geresnės sąlygos didesnio kanalo pločio 5G paslaugoms, įrangos masto ekonomijai, suderinamumui su paslaugomis gretimose dažnių juostose, taip pat dažnių naudojimo koordinavimui;

(9)

nedarant įtakos Sprendimo dėl radijo spektro 1 straipsnio 4 dalyje nustatytai valstybių narių teisei organizuoti ir naudoti savo radijo spektrą viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo tikslams ir gynybai, turėtų būti nustatyta, kad valstybės narės kuo daugiau dažnių iš 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostų paskirtų belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų žemynkryptei linijai;

(10)

belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų teikimas vien žemynkrypte linija visoje 1 427–1 517 MHz dažnių juostoje turėtų būti grindžiamas nuoseklaus suderinto radijo kanalų suskirstymo tvarka ir minimaliomis, t. y. mažiausiai ribojančiomis, techninėmis sąlygomis, kad būtų skatinama bendroji rinka, mažinama žalingųjų trukdžių ir užtikrinamas dažnių naudojimo koordinavimas;

(11)

techninėse sąlygos ir tvarka, numatytos Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos ataskaitoje Nr. 65, užtikrintų ir belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų bei paslaugų gretimose dažnių juostose sambūvį;

(12)

pirmiausia techninėmis sąlygomis ir tvarka, pavyzdžiui, ribojant nepageidaujamojo spinduliavimo galią, užtikrinama, kad 1 427–1 517 MHz dažnių juostoje veikiantis plačiajuostis ryšys niekaip netrukdytų 1 400–1 427 MHz dažnių juostoje veikiančioms radijo astronomijos ir pasyviojo Žemės tyrimo palydovų paslaugoms, taip pat 1 518–1 559 MHz dažnių juostoje veikiančioms judriojo palydovinio ryšio paslaugoms. Siekiant geresnio sambūvio su paslaugomis gretimose 1 400–1 427 ir 1 518–1 559 MHz dažnių juostose, gali reikėti nacionaliniu lygmeniu taikyti daugiau priemonių, pavyzdžiui, aplink oro uostus, jūrų uostus ir antžemines stotis, naudojamas palydovais perduodamiems paieškos ir gelbėjimo signalams priimti. Be to, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES (7) tikslų ir reikalavimų, reikia gerinti judriųjų Žemės stočių imtuvų veikimo charakteristikas;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad antžeminėms transliavimo sistemoms kai kurios 1 452–1 492 MHz dažnių juostos dalys naudojamos per mažai, turėtų būti pašalinti galiojantys reguliuojamieji suvaržymai dėl sambūvio su tokiomis paslaugomis šioje dažnių juostoje, kad būtų galima belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas teikti žemynkrypte linija;

(14)

administracijoms gali reikėti sudaryti tarpvalstybinius dažnių koordinavimo susitarimus, kuriais būtų užtikrinamas šiuo sprendimu nustatytų parametrų įgyvendinimas, siekiant gerinti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų teikimą žemynkrypte linija 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostose, kad nekiltų žalingųjų trukdžių ir būtų našiau naudojamas radijo spektras. Atitinkamos Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos šalys turėtų sudaryti dvišalius arba daugiašalius tarpvalstybinius aeronautikos telemetrijos paslaugų dažnių koordinavimo susitarimus;

(15)

pagrindinis valstybių narių, taikančių šiame sprendime numatytas priemones, uždavinys turėtų būti užtikrinti, kad visa 1 427–1 517 MHz dažnių juosta arba, jei valstybėje narėje nėra poreikio, jos dalis būtų naudojama belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti žemynkrypte linija, siekiant kuo daugiau prisidėti prie radijo spektro politikos programos tikslų įgyvendinimo;

(16)

valstybės narės turėtų teikti Komisijai sprendimo įgyvendinimo ir dažnių juostos naudojimo ataskaitas, kad būtų lengviau įvertinti sprendimo poveikį Sąjungos lygmeniu ir prireikus laiku jį peržiūrėti. Labai svarbu, kad kas dvejus metus būtų išnagrinėjami motyvai, kodėl prieiga prie 1 427–1 452 arba 1 492–1 517 MHz dažnių juostų valstybėse narėse reguliuojama lanksčiai. Be to, valstybės narės turėtų kas dvejus metus pranešti apie nacionalines priemones, kuriomis gerinamas sambūvis su radioastronomijos ir pasyviojo Žemės tyrimo palydovų paslaugomis 1 400–1 427 MHz dažnių juostoje ir judriojo palydovinio ryšio paslaugomis 1 518–1 559 MHz dažnių juostoje;

(17)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip: „2015 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1 427–1 517 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje“;

2)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šiuo sprendimu siekiama suderinti 1 427–1 517 MHz dažnių juostos prieinamumo ir veiksmingo naudojimo antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, sąlygas.“;

3)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Iki 2018 m. spalio 1 d. valstybės narės paskiria 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostas arba jų dalis ir sudaro galimybę neišimtinėmis sąlygomis jas naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas laikantis priede nustatytų parametrų.“;

4)

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei pagal 2 dalį valstybės narės paskiria tik dalį 1 427–1 452 arba 1 492–1 517 MHz dažnių juostų ir sudaro galimybę ja naudotis, jos:

a)

turi užtikrinti, kad bet kuriam esamam tikslui dažnių būtų naudojama tik tiek, kiek būtina, kad šios dažnių juostos būtų palaipsniui atiduodamos antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas;

b)

turi užtikrinti, kad tokia radijo spektro dalis ir 1 452–1 492 MHz dažnių juosta sudarytų gretutinių dažnių juostą;

c)

gali leisti šių dažnių juostų dalį iki 2023 m. sausio 1 d. arba ilgiau, jei pagal Sprendimo Nr. 243/2012/ES 3 ir 6 straipsnius nenustatyta, kad valstybėje narėje reikia belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų, naudoti tam, kad nepertraukiamai veiktų antžeminio fiksuotojo belaidžio ryšio arba kitos esamos paslaugos, jeigu jos negali veikti tose pačiose dažnių juostose su belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugomis.“;

5)

2 straipsnyje įrašoma 4 dalis:

„4.   Valstybės narės užtikrina, kad, naudojant šiame straipsnyje nurodytas antžemines sistemas, būtų tinkamai apsaugomos gretimose dažnių juostose veikiančios sistemos.“;

6)

2 straipsnyje įrašoma 5 dalis:

„5.   Siekdamos užtikrinti galimybę naudoti 1, 2 ir 3 dalyje nurodytas sistemas ir atsižvelgdamos į esamą reguliavimo tvarką bei teises ir į galiojančius tarptautinius susitarimus, valstybės narės padeda sudaryti tarpvalstybinio koordinavimo susitarimus.“;

7)

įrašomas 2a straipsnis:

„2a straipsnis

Valstybės narės 2 straipsnio taikymą peržiūri kas dvejus metus, siekdamos užtikrinti, kad kuo daugiau 1 427–1 517 MHz dažnių juostos būtų skiriama belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms.“;

8)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Valstybės narės stebi, kaip naudojama 1 427–1 517 MHz dažnių juosta, ir praneša savo išvadas Komisijai paprašius arba savo iniciatyva, kad prireikus šį sprendimą būtų galima laiku peržiūrėti.“;

9)

įrašomas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Apie šio sprendimo taikymą, įskaitant tai, kokiu mastu galima naudoti 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostas, valstybės narės Komisijai praneša iki 2018 m. lapkričio 1 d.“;

10)

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/750 priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

Mariya GABRIEL

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

(3)  Dokumentas RSPG 13-521, 1 redakcija.

(4)  CEPT 65-oji ataskaita, patvirtinta 2017 m. lapkričio 17 d. ir pataisyta 2018 m. kovo 2 d.

(5)  2015 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1 452–1 492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje (OL L 119, 2015 5 12, p. 27).

(6)  1 427–1 452 ir 1 492–1 518 MHz dažnių juostos sausumos ir jūros karinėms sistemoms naudojamos pagal 2014 m. Bendrą NATO susitarimą dėl civilinių ir karinių radijo dažnių. Pagal to susitarimo 14 straipsnį nedraudžiama, kad radijo dažnių juostos, kurias naudoti kariniais tikslais suderino NATO ir NATO valstybės, būtų naudojamos ir civiliais tikslais.

(7)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).


PRIEDAS

PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALYSE NURODYTI PARAMETRAI

A.   BENDRIEJI PARAMETRAI

1.

1 427–1 517 MHz dažnių juostoje naudojamas tik bazinės stoties perdavimo (žemynkryptės linijos) režimas.

2.

Skiriamų dažnių blokų dydžiai 1 427–1 517 MHz dažnių juostoje yra 5 MHz kartotiniai. Skiriamo dažnių bloko apatinė riba lygiuojama su 1 427 MHz apatiniu juostos kraštu arba atskiriama nuo jo 5 MHz kartotiniais.

3.

Bazinės stoties perduodami signalai turi atitikti šiame priede nustatytas technines sąlygas (dažnių bloko gaubtines).

B.   BAZINĖMS STOTIMS TAIKOMOS TECHNINĖS SĄLYGOS. DAŽNIŲ BLOKO GAUBTINĖ

Siekiant užtikrinti gretimas dažnių juostas naudojančių tinklų suderinamumą, kai jų operatoriai nėra sudarę dvišalių arba daugiašalių susitarimų, bazinėms stotims taikomi toliau pateikti techniniai parametrai, vadinamoji dažnių bloko gaubtinė (angl. Block Edge Mask, BEM). Mažiau griežti techniniai parametrai, jei dėl jų susitaria atitinkami operatoriai arba administracijos, gali būti taikomi, jeigu jie atitinka kitų paslaugų ar prietaikų, įskaitant tas, kurioms veikti naudojamos gretimos dažnių juostos ar kurios siejamos su tarpvalstybiniais įsipareigojimais, apsaugos technines sąlygas.

BEM yra spinduliuotės gaubtinė, apibrėžiama kaip dažnio funkcija spektro bloko, kuriuo naudotis operatoriui suteiktos teisės, krašto atžvilgiu. Ją sudaro galios bloke ir už bloko ribų ribinės vertės. Galios bloke riba taikoma bloke, kurio naudojimo teises turi operatorius. Galios už bloko ribų ribinės vertės taikomos belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms naudojamam 1 427–1 517 MHz dažnių juostos spektrui, kuris yra už operatoriui suteikto dažnių bloko ribų. Jos pateiktos 2 lentelėje. Galios už juostos ribų ribinės vertės taikomos spektrui už 1 427–1 517 MHz dažnių juostos dalies, naudojamos belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms nacionaliniu lygmeniu, ribų.

Be to, nustatomos suderinamumo galios ribos, siekiant užtikrinti 1 427–1 517 MHz dažnių juostoje teikiamų belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų tarpusavio suderinamumą ir šių paslaugų suderinamumą su kitomis radijo ryšio paslaugomis ar prietaikomis, įskaitant atvejus, kai 1 427–1 452 ir 1 492–1 517 MHz dažnių juostų dalis nepaskirta belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Suderinamumo galios ribos, taikomos gretimose dažnių juostose (t. y. už belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms naudojamo spektro ribų) veikiančioms paslaugoms arba prietaikoms, yra nustatytos 3, 4 ir 5 lentelėse ir yra taip pat reikalingos tam, kad valstybėse narėse radijo spektro 1 427–1 517 MHz dažnių juostoje būtų galima pagal šį sprendimą lanksčiai skirti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms.

Siekiant užtikrinti suderinamumą su paslaugomis ir prietaikomis, kurioms naudojamos gretimos dažnių juostos, nacionaliniu mastu gali būti taikomos papildomos techninės ir (arba) procedūrinės priemonės (1).

Bloke taikomi reikalavimai

Bazinių stočių lygiavertės izotropinės spinduliuotės galios (EIRP) bloke riba neprivaloma, išskyrus 1 512–1 517 MHz dažnių bloką, kuriam taikoma riba pateikta 1 lentelėje. Kitiems nei 1 512–1 517 MHz dažnių blokams valstybės narės gali nustatyti ne didesnę kaip 68 dBm/5 MHz EIRP ribą, kuri gali būti padidinta konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, kai bendrai naudojamas 1 427–1 512 MHz dažnių juostos ir žemesnių dažnių juostų radijo spektras.

1 lentelė

Didžiausia EIRP bloke, taikoma kiekvienai 1 512 –1 517 MHz dažnių juostoje veikiančiai belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų bazinei stočiai  (2)

Dažnių blokas

Didžiausia EIRP bloke

Matavimo juostos plotis

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

1 lentelės paaiškinimas

Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti 1 512–1 517 MHz dažnių bloke veikiančių belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų ir 1 518–1 525 MHz dažnių juostoje veikiančių judriojo palydovinio ryšio paslaugų tarpusavio suderinamumą.

Už bloko ribų taikomi reikalavimai

2 lentelė

Bazinės stoties BEM EIRP ribinės vertės už bloko ribų, taikomos kiekvienai antenai 1 427 –1 517 MHz dažnių juostoje

Spinduliavimo už bloko ribų dažnių intervalas

Didžiausia vidutinė EIRP už bloko ribų

Matavimo juostos plotis

– 10 – – 5 MHz nuo bloko apatinio krašto

11 dBm

5 MHz

– 5–0 MHz nuo bloko apatinio krašto

16,3 dBm

5 MHz

0 – + 5 MHz nuo bloko viršutinio krašto

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 – + 10 MHz nuo bloko viršutinio krašto

11 dBm

5 MHz

Dažniai 1 427 –1 517 MHz juostoje, daugiau kaip 10 MHz nutolę nuo bloko apatinio arba viršutinio krašto

9 dBm

5 MHz

Suderinamumo reikalavimai, taikomi gretimose dažnių juostose

3 lentelė

Bazinių stočių nepageidaujamojo spinduliavimo galios ribos 1 400 –1 427 MHz dažnių juostoje, taikomos bazinėms stotims, veikiančioms 1 427 –1 452 MHz dažnių juostoje

Spinduliavimo už dažnių juostos ribų dažnių intervalas

Didžiausias nepageidaujamojo spinduliavimo galios lygis (3)

Matavimo juostos plotis

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBm

27 MHz

3 lentelės paaiškinimas

Šiuo reikalavimu siekiama apsaugoti 1 400–1 427 MHz dažnių juostoje veikiančias radijo astronomijos ir pasyviojo Žemės tyrimo palydovų paslaugas nuo 1 427–1 452 MHz dažnių juostoje veikiančių belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų, įskaitant atvejus, kai tik dalis šios dažnių juostos paskirta belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Siekiant geriau apsaugoti radioastronomijos stebėjimus pasyviojoje 1 400–1 427 MHz dažnių juostoje nuo belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų, gali reikėti papildomų nacionalinių priemonių.

4 lentelė

Kiekvienos 1 492 –1 517 MHz dažnių juostoje veikiančios bazinės stoties EIRP ribinės vertės už juostos ribų  (4) , taikomos 1 518 –1 559 MHz dažnių juostoje

Spinduliavimo už dažnių juostos ribų dažnių intervalas

Didžiausia EIRP už dažnių juostos ribų

Matavimo juostos plotis

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

4 lentelės paaiškinimas

Šiais reikalavimais siekiama tinkamai apsaugoti 1 518–1 559 MHz dažnių juostose veikiančias judriojo palydovinio ryšio paslaugas, visų pirma jūrų uostuose, oro uostuose ir judriojo palydovinio ryšio paslaugų paieškos ir gelbėjimo antžemines stotis, nuo 1 492–1 517 MHz dažnių juostoje veikiančių belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų, įskaitant atvejus, kai tik dalis šios dažnių juostos paskirta belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Siekiant geriau apsaugoti judriojo palydovinio ryšio paslaugas 1 518–1 559 MHz juostoje, gali reikėti papildomų nacionalinių priemonių.

5 lentelė

1 452 –1 492 MHz dažnių juostoje veikiančios bazinės stoties EIRP ribinės vertės už dažnių juostos ribų, kiekvienai bazinei stočiai taikomos žemiau 1 452 MHz ir aukščiau 1 492 MHz

Spinduliavimo už dažnių juostos ribų dažnių intervalas

Didžiausia vidutinė EIRP už dažnių juostos ribų

Matavimo juostos plotis

Žemiau 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Aukščiau 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

5 lentelės paaiškinimas

Šie reikalavimai taikomi tuomet, kai belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų žemiau 1 452 MHz ir (arba) aukščiau 1 492 MHz neįdiegta. Jais siekiama užtikrinti 1 452–1 492 MHz dažnių juostoje veikiančių belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugų suderinamumą su gretimose dažnių juostose žemiau 1 452 MHz arba aukščiau 1 492 MHz veikiančiomis koordinuojamosiomis fiksuotojo radijo ryšio linijomis, judriojo ryšio paslaugomis ir oreivystės telemetrijos paslaugomis, teikiamomis tik antžeminėmis stotimis.

Žemiau 1 452 MHz esantiems dažniams 5 lentelėje nustatytos ribos netaikomos, jei belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugos diegiamos blokuose, esančiuose iškart žemiau 1 452 MHz. Aukščiau 1 492 MHz esantiems dažniams 5 lentelėje nustatytos ribos netaikomos, jei belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugos diegiamos blokuose, esančiuose iškart aukščiau 1 492 MHz. Šis reikalavimas neturi įtakos 3 ir 4 lentelėse nustatytiems už juostos ribų taikomiems reikalavimams ir 2 lentelėje nustatytiems už bloko ribų taikomiems reikalavimams.


(1)  Pavyzdžiui, viena ar daugiau šių priemonių: dažnių planavimo koordinavimas, vietos derinimas, griežtesnės bazinių stočių galios juostoje ribos, griežtesnės nei 5 lentelėje nurodytosios bazinių stočių lygiavertės izotropinės spinduliuotės galios už juostos krašto ribos.

(2)  Iš kelių sektorių sudarytiems objektams vertė bazinei stočiai atitinka vienam sektoriui taikomą vertę.

(3)  Nepageidaujamojo spinduliavimo galios lygiu čia laikomas prie antenos prievado išmatuotas lygis.

(4)  Iš kelių sektorių sudarytiems objektams vertė bazinei stočiai atitinka vienam sektoriui taikomą vertę.


Top