Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

2018 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/229, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus bendrą kalibravimą gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2013/480/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 696)Tekstas svarbus EEE.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 47/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/229

2018 m. vasario 12 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus bendrą kalibravimą gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2013/480/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 696)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (1), ypač į jos V priedo 1.4.1 skirsnio ix punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2000/60/EB reikalaujama, kad valstybės narės saugotų, gerintų ir atkurtų visus paviršinio vandens telkinius siekdamos, kad būtų užtikrinta gera jų ekologinė ir cheminė būklė. Be to, reikalaujama, kad valstybės narės saugotų ir gerintų visus dirbtinius bei labai pakeistus vandens telkinius, siekdamos, kad būtų užtikrintas geras jų ekologinis potencialas ir gera cheminė būklė;

(2)

siekiant apibrėžti vieną iš pagrindinių Direktyvos 2000/60/EB aplinkos apsaugos tikslų – gerą ekologinę būklę – toje direktyvoje numatyta procedūra, kuria užtikrinamas valstybių narių vykdomo biologinio monitoringo rezultatų ir jų monitoringo sistemų klasių palyginamumas. Valstybių narių vykdomo biologinio monitoringo rezultatai ir jų monitoringo sistemų klasės turi būti lyginami naudojantis bendro kalibravimo tinklu, sudarytu iš kiekvienoje valstybėje narėje ir kiekviename Sąjungos ekoregione esančių monitoringo vietų. Direktyvoje 2000/60/EB reikalaujama, kad valstybės narės atitinkamai rinktų reikiamą informaciją apie bendro kalibravimo tinklą sudarančias vietas, kuria remiantis būtų galima įvertinti nacionalinių monitoringo sistemų klasių atitiktį Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.2 skirsnyje pateiktoms norminėms apibrėžtims. Bendram kalibravimui atlikti valstybės narės yra suskirstytos į Komisijos sprendimo 2005/646/EB (2) priedo 2 skirsnyje nurodytas geografines bendro kalibravimo grupes, sudarytas iš valstybių narių, turinčių bendrus tam tikro tipo paviršinio vandens telkinius;

(3)

remiantis Direktyva 2000/60/EB, bendras kalibravimas turi būti atliekamas biologinių elementų lygmeniu; jį atliekant lyginami valstybių narių kiekvieno biologinio elemento ir kiekvieno bendro paviršinio vandens telkinio tipo klasifikavimo rezultatai, gauti taikant nacionalines monitoringo sistemas, ir užtikrinama rezultatų atitiktis tos direktyvos V priedo 1.2 skirsnyje pateiktoms norminėms apibrėžtims;

(4)

Komisija, padedama Jungtinio tyrimų centro, padėjo atlikti tris bendro kalibravimo etapus; siekiant palengvinti bendro kalibravimo procesą, pagal Bendrąją Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo strategiją buvo parengti keturi rekomendaciniai dokumentai (Nr. 6 (3), 14 (dvi versijos (4)) ir 30 (5)). Juose apžvelgti pagrindiniai bendro kalibravimo proceso principai ir galimybės, įskaitant laiko terminus ir ataskaitų teikimo reikalavimus. Juose taip pat pateikiama procedūra, kaip naujus arba peržiūrėtus nacionalinius klasifikavimo metodus pritaikyti prie suderintos geros ekologinės būklės apibrėžties;

(5)

iki 2007 m. Komisija gavo dalies biologinių kokybės elementų bendro kalibravimo rezultatus. Jie įtraukti į Komisijos sprendimą 2008/915/EB (6), kuriame nustatytos klasių ribų vertės, kurias valstybės narės turėtų naudoti nacionalinių monitoringo sistemų klasifikacijose. Pirmojo bendro kalibravimo etapo rezultatai buvo neišsamūs, kadangi kalibruoti ne visi biologinės kokybės elementai. Tačiau gautus bendro kalibravimo rezultatus reikėjo patvirtinti, kad juos būtų galima naudoti pagal Direktyvos 2000/60/EB 11 ir 13 straipsnius rengiant pirmąsias upių baseinų rajonų priemonių programas ir pirmuosius upių baseinų rajonų valdymo planus;

(6)

siekdama panaikinti trūkumus ir užtikrinti didesnį bendro kalibravimo rezultatų palyginamumą iki 2015 m., kai buvo rengiami antrieji upių baseinų rajonų valdymo planai, Komisija pradėjo antrąjį bendro kalibravimo etapą; šio bendro kalibravimo etapo rezultatai buvo įtraukti į Komisijos sprendimą 2013/480/ES (7). Paaiškėjo, kad tam tikrais atvejais bendras kalibravimas buvo tik dalinis. Kai kurių geografinių bendro kalibravimo grupių ir biologinių kokybės elementų rezultatų, kuriuos būtų galima įtraukti į tą sprendimą, negauta;

(7)

todėl, siekiant, kad laiku būtų galima pašalinti šiuos trūkumus ir padaryti bendro kalibravimo rezultatus labiau palyginamus prieš tai, kai reikės parengti trečiuosius upių baseinų rajonų valdymo planus 2021 m., reikėjo trečiojo bendro kalibravimo etapo. Šio trečiojo bendro kalibravimo etapo rezultatai įtraukti į šio sprendimo priedą;

(8)

šio sprendimo priede pateikiami bendro kalibravimo rezultatai. Priedo 1 dalyje pateikiami rezultatai, gauti atlikus visus rekomendaciniuose dokumentuose išdėstytus bendro kalibravimo proceso žingsnius. Priedo 2 dalyje pateikiami nacionaliniai klasifikavimo metodai ir jų atitinkamos ribinės vertės, kurių palyginamumo dėl techninių priežasčių buvo neįmanoma įvertinti, nes stigo bendrų tipų, buvo nagrinėjami skirtingi poveikiai arba buvo naudojamos skirtingos vertinimo koncepcijos. Kadangi priedo 1 ir 2 dalyse pateikiami rezultatai atitinka Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.2 skirsnyje pateiktas normines apibrėžtis, valstybių narių monitoringo sistemų klasifikacijose turėtų būti naudojamos atitinkamos ribinės vertės;

(9)

jei bendrai kalibruotus tipus atitinkantys vandens telkiniai yra laikomi dirbtiniais arba labai pakeistais vandens telkiniais pagal Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 3 dalį, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama šio sprendimo priede pateiktus rezultatus naudoti jų geram ekologiniam potencialui nustatyti, atsižvelgiant į jų fizinius pokyčius ir susijusį vandens naudojimą pagal Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.2.5 skirsnyje pateiktas normines apibrėžtis;

(10)

valstybės narės bendro kalibravimo rezultatus turėtų taikyti savo nacionalinėse klasifikavimo sistemose, kad visiems savo nacionaliniams tipams nustatytų ribas tarp „labai geros“ ir „geros“ būklės bei „geros“ ir „vidutinės“ būklės;

(11)

informacija, kuri gaunama įgyvendinant monitoringo programas, parengtas remiantis Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsniu, ir peržiūrėjus bei atnaujinus tos direktyvos 5 straipsnyje nurodytas upių baseinų rajonų charakteristikas, galėtų suteikti naujų duomenų, dėl kurių valstybių narių monitoringo ir klasifikavimo sistemas gali tekti suderinti su mokslo bei technikos pažanga; valstybės narės taip pat gali sukurti naujų nacionalinių klasifikavimo metodų, apimančių biologinės kokybės elementų arba biologinės kokybės elementų sudedamąsias dalis ir atitinkamas ribines vertes, kurių derėjimą su Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.2 skirsnyje pateiktomis norminėmis apibrėžtimis reikėtų įvertinti. Dėl to gali tekti peržiūrėti bendro kalibravimo rezultatus siekiant pašalinti trūkumus, pagerinti bendro kalibravimo rezultatų kokybę ir padaryti juos labiau palyginamus ir atitinkamai atnaujinti šio sprendimo priede pateikiamus rezultatus;

(12)

Sprendimas 2013/480/ES turėtų būti atitinkamai panaikintas ir pakeistas;

(13)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Taikydamos Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.4.1 skirsnio iii punktą, valstybės narės savo monitoringo sistemų klasifikacijoje naudoja šio sprendimo priedo 1 dalyje nustatytas ribų tarp klasių vertes.

2.   Jei geografinėje bendro kalibravimo grupėje biologinės kokybės elemento palyginamumas nebuvo įvertintas, valstybės narės taikydamos Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.4.1 skirsnio iii punktą savo monitoringo sistemų klasifikacijoje naudoja šio sprendimo priedo 2 dalyje pateiktus metodus ir ribų tarp klasių vertes.

3.   Valstybės narės gali šio sprendimo priede pateiktus metodus ir ribų tarp klasių vertes naudoti vandens telkinių, kurie pagal Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 3 dalį laikomi dirbtiniais arba labai pakeistais, geram ekologiniam potencialui nustatyti.

2 straipsnis

Sprendimas 2013/480/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 12 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

(2)  2005 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos sprendimas 2005/646/EB dėl vietų, sudarančių interkalibracinį tinklą, registro sukūrimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 243, 2005 9 19, p. 1.).

(3)  Bendrosios Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB) įgyvendinimo strategijos rekomendacinis dokumentas Nr. 6 „Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise“ (Bendro kalibravimo tinklo sudarymo ir bendro kalibravimo proceso rekomendacijos), Europos Bendrijos, 2003 m. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Bendrosios Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB) įgyvendinimo strategijos rekomendacinis dokumentas Nr. 14 „Guidance document on the Intercalibration Process 2004–2006“ (2004–2006 m. bendro kalibravimo proceso rekomendacijos), ISBN 92-894-9471-9.

Bendrosios Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB) įgyvendinimo strategijos rekomendacinis dokumentas Nr. 14 „Guidance document on the Intercalibration Process 2008–2011“ (2008–2011 m. bendro kalibravimo proceso rekomendacijos), ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Rekomendacinis dokumentas Nr. 30 „Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise. Technical Report 2015-085“ (Naujų arba atnaujintų klasifikacijos metodų pritaikymo prie užbaigto bendro kalibravimo rezultatų procedūra. Techninė ataskaita 2015-085), ISBN 978-92-79-38434-9.

(6)  2008 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas 2008/915/EB, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus interkalibraciją gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės (OL L 332, 2008 12 10, p. 20).

(7)  2013 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimas 2013/480/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos atlikus interkalibraciją gautos valstybių narių monitoringo sistemų klasių vertės ir panaikinamas Sprendimas 2008/915/EB (OL L 266, 2013 10 8, p. 1).


PRIEDAS

Šio priedo 1 dalyje pateikiami bendro kalibravimo, kurio visi etapai buvo atlikti ir gautos atitinkamos ribinės vertės, rezultatai.

Priedo 2 dalyje pateikiami nacionaliniai klasifikavimo metodai ir jų atitinkamos ribinės vertės, kurie atitinka Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.2 skirsnyje pateiktas normines apibrėžtis, tačiau kurių palyginamumo dėl techninių priežasčių buvo neįmanoma įvertinti, nes stigo bendrų tipų, buvo nagrinėjami skirtingi poveikiai arba buvo naudojamos skirtingos vertinimo sąvokos.

1 DALIS

Vandens kategorija

Upės

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Alpių upių

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Upių apibūdinimas

Baseinas (km2)

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio) ir geomorfologija

Šarmingumas

Nuotėkio režimas

R-A1

Priealpių, nuo mažų iki vidutinio dydžio, dideliame absoliučiajame aukštyje, kalkinės

10–1 000

800–2 500  m (baseinas), rieduliai ir (ar) gargždas

Didelis (bet ne labai didelis) šarmingumas

 

R-A2

Nuo mažų iki vidutinio dydžio, dideliame absoliučiajame aukštyje, silicinės

10–1 000

500–1 000  m (didžiausias baseino absoliutusis aukštis – 3 000  m, vidutinis absoliutusis aukštis – 1 500  m), rieduliai

Nekalkingas (granitinis, metamorfinis), šarmingumas nuo vidutinio iki mažo

Snieginis – ledyninis nuotėkio režimas

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

R-A1 tipas:

Vokietija, Austrija, Prancūzija, Italija, Slovėnija

R-A2 tipas:

Austrija, Prancūzija, Italija, Ispanija

ALPIŲ UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-A1 tipas

 

 

 

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Dugno bestuburiai [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Prancūzija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Vokietija

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italija

MacrOper, pagrįstas STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksu (STAR Intercalibration Common Metric Index, STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

R-A2 tipas

 

 

 

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Dugno bestuburiai [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Prancūzija (Alpės)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Prancūzija (Pirėnai)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italija

MacrOper, pagrįstas STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksu (STAR Intercalibration Common Metric Index, STAR_ICMi)

0,95

0,71

Ispanija

Iberijos BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

ALPIŲ UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Fitobentosas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Tipas ir šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-A1 tipas

 

 

 

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Fitobentosas [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (Intercalibration Common Metric Index, ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)]

0,87

0,7

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

R-A2 tipas

 

 

 

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Fitobentosas [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Ispanija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)]

0,85

0,64

Vandens kategorija

Upės

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Vidurio Europos – Baltijos upių

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Upių apibūdinimas

Baseinas (km2)

Absoliutusis aukštis ir geomorfologija

Šarmingumas (mekv/l)

R-C1

Mažos, žemumų, silicinės, smėlis

10–100

Žemumų, vyrauja smėlio substratas (mažų dalelių dydžio), 3–8 m (krantų apriboto) pločio

> 0,4

R-C2

Mažos, žemumų, silicinės, uoliena

10–100

Žemumų, uoliena,

3–8 m (krantų apriboto) pločio

< 0,4

R-C3

Mažos, vidutiniame absoliučiajame aukštyje, silicinės

10–100

Vidutiniame absoliučiajame aukštyje, uolienos (granito) – žvyro substratas, 2–10 m (krantų apriboto) pločio

< 0,4

R-C4

Vidutinio dydžio, žemumų, mišrios

100–1 000

Žemumų, smėlio – žvyro substratas, 8–25 m (krantų apriboto) pločio

> 0,4

R-C5

Didelės, žemumų, mišrios

1 000 –10 000

Žemuma, ūsorių zona, kintantis greitis, didžiausias absoliutusis aukštis baseine – 800 m virš jūros lygio, > 25 m (krantų apriboto) pločio

> 0,4

R-C6

Mažos, žemumų, kalkinės

10–300

Žemumų, žvyro substratas (klintys), 3–10 m (krantų apriboto) pločio

> 2

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

R-C1 tipas:

Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Vokietija, Danija, Prancūzija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-C2 tipas:

Ispanija, Prancūzija, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-C3 tipas:

Austrija, Belgija (Valonija), Čekija, Vokietija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Prancūzija, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė

R-C4 tipas:

Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Čekija, Vokietija, Danija, Estija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-C5 tipas:

Belgija (Valonija), Čekija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Airija Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-C6 tipas:

Belgija (Valonija), Danija, Estija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Dugno bestuburiai

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

Flandrijos daugiamatis makrobestuburių indeksas (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders, MMIF)

0,90

0,70

Belgija (Valonija)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(R-C1 tipas)

0,97

(R-C3, R-C5, R-C6 tipai)

0,75

(R-C1 tipas)

0,74

(R-C3, R-C5, R-C6 tipai)

Čekija

Čekijos upių ekologinės būklės vertinimo pagal dugno makrobestuburius sistema

0,80

0,60

Danija

Danijos upių faunos indeksas (Danish Stream Fauna Index, DSFI)

1,00

0,71

Estija

Estijos paviršinių vandens telkinių ekologinės kokybės vertinimas pagal upių makrobestuburius

0,90

0,70

Vokietija

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Prancūzija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90–350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Airija

Kokybės vertinimo sistema (Quality Rating System) (Q-value)

0,85

0,75

Italija

MacrOper, pagrįstas STAR_ICM indekso apskaičiavimu

0,96

0,72

Latvija

Latvijos makrobestuburių indeksas (LMI)

0,92

0,72

Lietuva

Lietuvos upės makrobestuburių indeksas (LUMI)

0,80

0,60

Liuksemburgas

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350, AFNOR XP T 90–333 ir XP T 90–388

0,96

0,72

Nyderlandai

KRW-maatlat

0,80

0,60

Lenkija

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (R-C1 tipas)

0,72 (R-C1 tipas)

Ispanija

METI

0,93

0,70

Švedija

DJ indeksas (Dahl & Johnson, 2004)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Upių bestuburių klasifikavimo priemonė (River Invertebrate Classification Tool, RICT) – WHPT

0,97

0,86

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Austrijos upių makrofitų indeksas (Austrian Index Macrophytes for rivers, AIM for Rivers)

RC-3

0,875

0,625

Belgija (Flandrija)

Flandrijos makrofitų vertinimo sistema (MAFWAT)

R-C1

0,80

0,60

Belgija (Valonija)

IBMR-WL – Upių biologinis makrofitų indeksas (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Čekija

Čekijos paviršinių tekančio vandens telkinių vertinimo pagal makrofitų biologinės kokybės elementą metodas

R-C3 (1 nacionalinis tipas)

0,83

0,67

R-C3 (4 nacionalinis tipas)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Danija

Danijos upių augalų indeksas (Danish Stream Plant Index, DSPI)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Vokietija

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Prancūzija

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Prancūzijos standartas NF T90–395 (2003–10–01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Airija

Vidutinis trofinis klasifikavimas (Mean Trophic Ranking, MTR-IE)

R-C4

0,74

0,62

Italija

IBMR-IT – upių biologinis makrofitų indeksas

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Lietuva

Lietuvos upės makrofitų indeksas

R-C4

0,61

0,41

Latvija

Latvijos vertinimo pagal makrofitus metodas

R-C4

0,75

0,55

Liuksemburgas

Upių biologinis makrofitų indeksas (IBMR-LU)

R-C3, R-C4, R-C5 ir R-C6

0,89

0,79

Nyderlandai

Atnaujintas Nyderlandų upių vertinimo pagal makrofitus metodas

R-C1 ir R-C

0,80

0,60

Lenkija

Upių makrofitų indeksas (Macrophyte Index for Rivers, MIR)

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Jungtinė Karalystė

Upėms skirtas LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 ir R-C4 (*1)

0,80

0,60

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Fitobentosas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Fitobentosas [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Visi tipai, absoliutusis aukštis < 500 m

0,70

0,42

Visi tipai, absoliutusis aukštis > 500 m

0,71

0,43

Belgija (Flandrija)

Poveikiui jautrių ir su poveikiu susijusių titnagdumblių proporcijos (PISIAD)

Visi tipai

0,80

0,60

Belgija (Valonija)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Visi tipai

0,98

0,73

Čekija

Čekijos upių vertinimo pagal fitobentosą sistema

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estija

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Visi tipai

0,85

0,70

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Visi tipai

0,94

0,78

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Airija

Titnagdumblių trofinio indekso atnaujinta versija (Trophic Diatom Index, TDI)

Visi tipai

0,93

0,78

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Visi tipai

0,89

0,70

Airija

Titnagdumblių trofinio indekso atnaujinta versija (Trophic Diatom Index, TDI)

Visi tipai

0,93

0,78

Lietuva

Lietuvos fitobentoso indeksas

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Liuksemburgas

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (mažas šarmingumas)

0,98

0,78

R-C4 (didelis šarmingumas), R-C5 ir R-C6

0,99

0,78

Nyderlandai

KRW Maatlat

Visi tipai

0,80

0,60

Lenkija

Upių titnagdumblių indeksas (Indeks Okrzemkowy IO dla rzek)

Visi tipai

0,80

0,58

Ispanija

Titnagdumblių daugiamatis indeksas (Diatom multimetric, MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Švedija

Švedijos vertinimo metodai, Švedijos EPA reglamentai (NFS 2008:1), pagrįsti Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Visi tipai

0,89

0,74

Jungtinė Karalystė

Upių ekologinės būklės vertinimas pagal titnagdumblius (DARLEQ2)

Visi tipai

1,00

0,75

Vandens kategorija

Upės

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Rytų žemyninio regiono upių

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Upių apibūdinimas

Ekoregionas

Baseinas (km2)

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio)

Geologija

Substratas

R-E1a

Karpatų: nuo mažų iki vidutinio dydžio, vidutiniame aukštyje virš jūros lygio

10

10–1 000

500–800

Mišrios

 

R-E1b

Karpatų: nuo mažų iki vidutinio dydžio, vidutiniame aukštyje virš jūros lygio

10

10–1 000

200–500

Mišrios

 

R-E2

Lygumų: vidutinio dydžio, žemumų

11 ir 12

100–1 000

< 200

Mišrios

Smėlis ir dumblas

R-E3

Lygumų: didelės, žemumų

11 ir 12

> 1 000

< 200

Mišrios

Smėlis, dumblas ir žvyras

R-E4

Lygumų: vidutinio dydžio, vidutiniame aukštyje virš jūros lygio

11 ir 12

100–1 000

200–500

Mišrios

Smėlis ir žvyras

R-EX4

Didelės, vidutiniame aukštyje virš jūros lygio

10, 11 ir 12

> 1 000

200–500

Mišrios

Žvyras ir rieduliai

R-EX5

Lygumų: mažos, žemumų

11 ir 12

10–100

< 200

Mišrios

Smėlis ir dumblas

R-EX6

Lygumų: mažos, vidutiniame aukštyje virš jūros lygio

11 ir 12

10–100

200–500

Mišrios

Žvyras

R-EX7

Balkanų: mažos, kalkinės, vidutiniame aukštyje virš jūros lygio

5

10–100

200–500

Kalkinės

Žvyras

R-EX8

Balkanų: nuo mažų iki vidutinio dydžio, kalkinės, karstinė versmė

5

10–1 000

 

Kalkinės

Žvyras, smėlis ir dumblas

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

R-E1a:

Bulgarija, Čekija, Rumunija, Slovakija

R-E1b:

Bulgarija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija

R-E2:

Bulgarija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija

R-E3:

Bulgarija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija

R-E4:

Austrija, Čekija, Bulgarija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija

R-EX4:

Čekija, Rumunija, Slovakija

R-EX5:

Vengrija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija

R-EX6:

Vengrija, Rumunija, Slovėnija

R-EX7:

Slovėnija

R-EX8:

Slovėnija

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Dugno bestuburiai

R-E4

0,80

0,60

Bulgarija

IBI (BG) (Airijos biotinis indeksas (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Čekija

Čekijos upių ekologinės būklės vertinimo pagal dugno makrobestuburius sistema

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Vengrija

Vengrijos daugiamatis makrobestuburių indeksas

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumunija

Vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo pagal makrobestuburius metodas

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovakija

Slovakijos upių dugno bestuburių vertinimas

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Austrijos upių makrofitų indeksas (Austrian Index Macrophytes for privers, AIM for Rivers)

R-E4

0,875

0,625

Bulgarija

Etaloninis indeksas

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Čekija

Čekijos paviršinių tekančio vandens telkinių vertinimo pagal makrofitų biologinės kokybės elementą metodas

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Čekija

Čekijos paviršinių tekančio vandens telkinių vertinimo pagal makrofitų biologinės kokybės elementą metodas

R-E4

0,770

0,560

Vengrija

Etaloninis indeksas

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumunija

Rumunijos upių vertinimo pagal makrofitus sistema (Macrophyte River Index, MARI)

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 ir R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Visi tipai 0,625

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovakija

Upių makrofitų biologinis indeksas (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Fitobentosas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Fitobentosas

R-E4

0,70

0,42

Bulgarija

Bulgarijos upių ekologinės būklės vertinimas, pagrįstas IPS titnagdumblių indeksu

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (nacionalinis tipas R2, R4)

0,85 (nacionalinis tipas R7, R8)

0,66 (nacionalinis tipas R2, R4)

0,64 (nacionalinis tipas R7, R8)

Čekija

Upių vertinimo pagal fitobentosą sistema

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Vengrija

Upių ekologinės būklės vertinimas pagal titnagdumblius

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumunija

Nacionalinis (Rumunijos) upių ekologinės būklės vertinimo pagal fitobentosą (titnagdumblius) metodas RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovakija

Upių ekologinės būklės vertinimo pagal fitobentosą sistema

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Vandens kategorija

Upės

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Viduržemio jūros regiono upių

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Upių apibūdinimas

Baseinas (km2)

Geologija

Nuotėkio režimas

R-M1

Maži Viduržemio jūros baseino upeliai

< 100

Mišrios (išskyrus silicines)

Labai priklauso nuo sezono

R-M2

Vidutinio dydžio Viduržemio jūros baseino upeliai

100–1 000

Mišrios (išskyrus silicines)

Labai priklauso nuo sezono

R-M4

Viduržemio jūros baseino kalnų upokšniai

 

Nesilicinės

Labai priklauso nuo sezono

R-M5

Laikini upeliai

 

 

Laikinas

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

R-M1:

Bulgarija, Prancūzija, Graikija, Italija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija

R-M2:

Bulgarija, Prancūzija, Graikija, Italija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija

R-M4:

Kipras, Prancūzija, Graikija, Italija, Ispanija

R-M5:

Kipras, Italija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Tipas ir šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-M1

 

 

 

Prancūzija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90–350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Graikija

Graikijos vertinimo sistema Nr. 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Italija

MacrOper (pagrįstas STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksu ICMi)

0,970

0,720

Portugalija

Upių biologinės kokybės vertinimo pagal dugno bestuburius metodas (IPtIN, IPtIS)

0,870 (1 tipas)

0,678 (1 tipas)

0,850 (3 tipas)

0,686 (3 tipas)

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Ispanija

Iberijos biologinio monitoringo darbo grupė (IBMWP)

0,845

0,698

Ispanija

Iberijos Viduržemio jūros regiono daugiamatis indeksas, kuriam naudojami kiekybiniai duomenys (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgarija

IBI (BG) (Airijos biotinis indeksas (BG))

0,800

0,600

Prancūzija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90–350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Graikija

Graikijos vertinimo sistema Nr. 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Italija

MacrOper (pagrįstas STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksu ICMi)

0,940

0,700

Portugalija

Upių biologinės kokybės vertinimo pagal dugno bestuburius metodas (IPtIN, IPtIS)

0,830 (2 tipas)

0,693 (2 tipas)

0,880 (4 tipas)

0,676 (4 tipas)

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Ispanija

Iberijos biologinio monitoringo darbo grupė (IBMWP)

0,845

0,698

Ispanija

Iberijos Viduržemio jūros regiono daugiamatis indeksas, kuriam naudojami kiekybiniai duomenys (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Kipras

STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Prancūzija

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90–350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Graikija

Graikijos vertinimo sistema Nr. 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Italija

MacrOper (pagrįstas STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksu ICMi)

0,940

0,700

Ispanija

Iberijos biologinio monitoringo darbo grupė (IBMWP)

0,840

0,700

Ispanija

Iberijos Viduržemio jūros regiono daugiamatis indeksas, kuriam naudojami kiekybiniai duomenys (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Kipras

STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Graikija

Graikijos vertinimo sistema Nr. 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Italija

MacrOper (pagrįstas STAR kalibracinio bendrojo rodiklio indeksu ICMi)

0,970

0,730

Portugalija

Upių biologinės kokybės vertinimo pagal dugno bestuburius metodas (IPtIN, IPtIS)

0,973 (5 tipas)

0,705 (5 tipas)

0,961 (6 tipas)

0,708 (6 tipas)

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Ispanija

Iberijos biologinio monitoringo darbo grupė (IBMWP)

0,830

0,630

Ispanija

Iberijos Viduržemio jūros regiono daugiamatis indeksas, kuriam naudojami kiekybiniai duomenys (IMMi-T)

0,830

0,620

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Tipas ir šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgarija (R-M1 ir R-M2)

RI (BG) (etaloninis indeksas (BG))

0,640

0,350

Kipras

Upių biologinis makrofitų indeksas (IBMR)

0,795

0,596

Prancūzija

Prancūzijos standartas NF T90–395 (2003–10–01) (Indice Biologique Macrophytique en Rivière, IBMR)

0,930

0,745

Graikija

Upių biologinis makrofitų indeksas (IBMR)

0,750

0,560

Italija

Upių biologinis makrofitų indeksas (IBMR)

0,900

0,800

Portugalija

Upių biologinis makrofitų indeksas (IBMR)

0,920

0,690

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Ispanija

Upių biologinis makrofitų indeksas (IBMR)

0,950

0,740

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Fitobentosas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Tipas ir šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-M1

 

 

 

Bulgarija

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Graikija

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)]

0,800

0,610

Portugalija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (1 tipas)

0,730 (1 tipas)

0,910 (3 tipas)

0,680 (3 tipas)

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Ispanija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgarija

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Graikija

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (2 tipas)

0,680 (2 tipas)

0,970 (4 tipas)

0,730 (4 tipas)

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Ispanija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Kipras

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Graikija

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Ispanija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Kipras

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugalija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (5 tipas)

0,651 (5 tipas)

0,940 (6 tipas)

0,700 (6 tipas)

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Ispanija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Vandens kategorija

Upės

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Šiaurinio regiono upių

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Upių apibūdinimas

Upės atkarpos baseino plotas (km2)

Absoliutusis aukštis ir geomorfologija

Šarmingumas

(mekv/l)

Organinė medžiaga

(mg Pt/l)

R-N1

Mažos, žemumų, silicinės, vidutinio šarmingumo

10–100

< 200 m virš jūros lygio arba žemiau aukščiausios kranto linijos

0,2 –1

< 30

(< 150 Airijoje)

R-N3

Nuo mažų iki vidutinio dydžio, žemumų, daug organinių medžiagų, mažo šarmingumo

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Vidutinio dydžio, žemumų, silicinės, vidutinio šarmingumo

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

Mažos, vidutiniame absoliučiajame aukštyje, silicinės, mažo šarmingumo

10–100

Tarp žemumos ir aukštumos

< 0,2

< 30

R-N9

Nuo mažų iki vidutinio dydžio vidutiniame absoliučiajame aukštyje, silicinės, mažo šarmingumo, daug organinių medžiagų (humusinės)

10–1 000

Tarp žemumos ir aukštumos

< 0,2

> 30

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

R-N1:

Suomija, Airija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-N3:

Suomija, Airija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-N4:

Suomija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-N5:

Suomija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

R-N9:

Suomija, Norvegija, Švedija

ŠIAURINIO REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai (metodai, priklausantys nuo organinių medžiagų kiekio didėjimo ir bendro skaidymo)

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Suomija

Atnaujintas Suomijos upių bestuburių vertinimo metodas

0,80

0,60

Airija

Kokybės vertinimo sistema (Quality Rating System, Q-value)

0,85

0,75

Norvegija

ASPT

0,99

0,87

Švedija

DJ indeksas (Dahl & Johnson, 2004)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Upių bestuburių klasifikavimo priemonė (River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT)

0,97

0,86

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai (metodai rūgštėjimui nustatyti)

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Toliau pateikti rezultatai taikomi skaidrių, mažo šarmingumo upių tipams.

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Norvegija

AcidIndex2 (pakeistas Raddum index2) (upių rūgštėjimas)

0,675

0,515

Jungtinė Karalystė – Škotija

WFD-AWIC

0,910

0,830

Jungtinė Karalystė – Anglija ir Velsas

WFD-AWIC

0,980

0,890

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Toliau pateikti rezultatai taikomi humusinių, mažo šarmingumo upių tipams.

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Švedija

Daugiamatis bestuburių indeksas upių rūgštėjimui nustatyti (Multimetric Invertebrate Stream Acidification index, MISA)

0,550

0,400

Jungtinė Karalystė

WFD-AWIC

0,930

0,830

ŠIAURINIO REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Tipas ir šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-N3 ir R-N9

 

 

 

Suomija

Trofinis indeksas TIc

0,889

0,610

Švedija

Trofinis indeksas TIc

0,889

0,610

Norvegija

Trofinis indeksas TIc

0,889

0,610

ŠIAURINIO REGIONO UPIŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Fitobentosas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Suomija

Suomijos upių fitobentoso metodas

0,80

0,60

Švedija

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Airija

Titnagdumblių trofinio indekso atnaujinta versija (Trophic Diatom Index, TDI)

0,93

0,78

Jungtinė Karalystė

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norvegija

Trofinės būklės perifitono indeksas (Periphyton Index of Trophic Status, PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Vandens kategorija

Upės

Geografinės bendro kalibravimo grupės

Visos

Biologinis kokybės elementas

Žuvys

Regioninių grupių, sudarytų upių žuvų bendram kalibravimui atlikti, apžvalga:

Lygumų ir centrinės dalies grupė  – Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Lietuva, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė (Anglija ir Velsas), Lenkija, Latvija, Estija, Danija, Vengrija

Šiaurės grupė  – Suomija, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė (Škotija ir Šiaurės Airija), Norvegija

Alpių tipo kalnų grupė  – Austrija, Prancūzija, Vokietija, Slovėnija, Italija

Viduržemio jūros pietų Atlanto grupė  – Portugalija, Ispanija, Italija, Graikija, Bulgarija

Dunojaus grupė  – Čekija, Rumunija, Slovakija, Bulgarija

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Lygumų ir centrinės dalies grupė

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Belgija (Flandrija)

Aukštupių ir žemumų IBI

0,850

0,650

Belgija (Valonija)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Prancūzija

Indeksas pagal žuvis (FBI): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90–344.

1,131

0,835

Vokietija

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Latvija

Latvijos žuvų indeksas

0,880

0,660

Lietuva

Lietuvos upės žuvų indeksas

0,940

0,720

Liuksemburgas

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90–344

1,131

0,835

Nyderlandai

NLFISR

0,800

0,600

Lenkija

EFI+PL indeksas

0,800

0,600

Šiaurės grupė

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Suomija

Suomijos žuvų indeksas (FiFi) – L2 tipas

0,665

0,499

Suomija

Suomijos žuvų indeksas (FiFi) – L3 tipas

0,658

0,493

Suomija

Suomijos žuvų indeksas (FiFi) – M1 tipas

0,709

0,532

Suomija

Suomijos žuvų indeksas (FiFi) – M2 tipas

0,734

0,550

Suomija

Suomijos žuvų indeksas (FiFi) – M3 tipas

0,723

0,542

Airija

Airijos žuvų klasifikavimo schema Nr. 2 (FCS2)

0,845

0,540

Švedija

Švedijos metodas VIX

0,739

0,467

Jungtinė Karalystė – Šiaurės Airija

IR_FCS2

0,845

0,540

Jungtinė Karalystė – Škotija

Škotijos FCS2 (FCS2 Scotland)

0,850

0,600

Viduržemio jūros grupė

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Graikija

Graikijos žuvų indeksas (HeFI)

0,800

0,600

Portugalija

Negilių Portugalijos upių biotinio vientisumo indeksas pagal žuvis (Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams, F-IBIP)

0,850

0,675

Ispanija

IBIMED – T2 tipas

0,816

0,705

Ispanija

IBIMED – T3 tipas

0,929

0,733

Ispanija

IBIMED – T4 tipas

0,864

0,758

Ispanija

IBIMED – T5 tipas

0,866

0,650

Ispanija

IBIMED – T6 tipas

0,916

0,764

Alpių grupė

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

FIA

0,875

0,625

Prancūzija

Indeksas pagal žuvis (FBI): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90–344

1,131

0,876

Vokietija

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italija

Naujas žuvų bendruomenių ekologinės būklės indeksas (NISECI indeksas)

0,800

0,520

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Dunojaus grupė

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

Bulgarijos žuvų indeksas pagal tipą (TsBRI)

0,860

0,650

Čekija

Čekijos daugiamatis metodas (CZI)

0,780

0,585

Rumunija

EFI+ Europos žuvų indeksas (karpinių žuvų tipas)

0,939

0,700

Rumunija

EFI+ Europos žuvų indeksas (lašišinių žuvų tipas)

0,911

0,755

Slovakija

Slovakijos žuvų indeksas (FIS)

0,710

0,570

Vandens kategorija

Upės

Geografinės bendro kalibravimo grupės

Visų labai didelių upių

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Upių apibūdinimas

Upės atkarpos baseino plotas (km2)

Šarmingumas (mekv/l)

R-L1

Labai didelės mažo šarmingumo upės

> 10 000

< 0,5

R-L2

Labai didelės, nuo vidutinio iki didelio šarmingumo upės

> 10 000

> 0,5

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

R-L1:

Suomija, Norvegija, Švedija

R-L2:

Austrija, Belgija (Flandrija), Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija

LABAI DIDELIŲ UPIŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Dugno bestuburiai (didelių aukštikalnių upių)

0,80

0,60

Austrija

Slovakijos didelių upių dugno bestuburių vertinimas (didelių žemumų upių)

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

Flandrijos daugiamatis makrobestuburių indeksas (MMIF – Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders)

0,90

0,70

Bulgarija

Modifikuotas greitas biologinis vertinimas (mRBA)

0,80

0,60

Kroatija

Dugno bestuburiais pagrįsta ekologinės būklės vertinimo labai didelėse upėse sistema

0,80

0,60

Čekija

Čekijos didelių gilių upių ekologinės būklės vertinimo pagal dugno makrobestuburius sistema

0,80

0,60

Vokietija

Vokietijos PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estija

Estijos paviršinių vandens telkinių ekologinės kokybės vertinimas pagal didelių upių makrobestuburius

0,90

0,70

Ispanija

Iberijos biologinio monitoringo darbo grupė (IBMWP)

0,79

0,48

Suomija

Atnaujintas Suomijos upių bestuburių vertinimo metodas

0,80

0,60

Vengrija

Vengrijos daugiamatis makrobestuburių indeksas, skirtas didelėms ir labai didelėms upėms (HMMI_II, Multimetric Macroinvertebrate Index for large and very large rivers)

0,80

0,60

Italija

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – Viduržemio jūros regiono upės

0,94

0,70

Italija

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – ne Viduržemio jūros regiono upės

0,96

0,72

Lietuva

Lietuvos upės makrobestuburių indeksas

0,80

0,60

Latvija

Latvijos didelių upių makrobestuburių indeksas (LRMI)

0,88

0,63

Nyderlandai

VPD natūralių vandens telkinių tipų rodikliai

0,80

0,60

Norvegija

Norvegijos vidutinis balas pagal taksoną (Average Score Per Taxon, ASPT)

0,99

0,87

Lenkija

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumunija

Vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo pagal makrobestuburius metodas ECO-BENT

0,79

0,53

Švedija

Vidutinis balas pagal taksoną (Average Score Per Taxon, ASPT) ir DJ indeksas

0,80

0,60

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovakija

Slovakijos dugno bestuburių vertinimas didelėse upėse

0,80

0,60

LABAI DIDELIŲ UPIŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Vokietijos PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

Vokietijos PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulgarija

Vokietijos PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Kroatija

Vengrijos upių fitoplanktono indeksas (HRPI)

0,80

0,60

Čekija

Čekijos upių ekologinės būklės vertinimo pagal makrobestuburius metodas

0,80

0,60

Vokietija

Vokietijos PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Estija

Estijos didelių upių fitoplanktono indeksas (EST_PHYPLA_R)

0,85

0,65

Vengrija

Vengrijos upių fitoplanktono indeksas (HRPI)

0,80

0,60

Lietuva

Vokietijos PhytoFluss-Index 15.2 tipo žemumų upėms

0,80

0,60

Latvija

Latvijos didelių upių fitoplanktono indeksas

0,80

0,60

Lenkija

Didelių upių vertinimo pagal fitoplanktoną metodo rodiklis IFPL

1,08

0,92

Rumunija

Vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo pagal fitoplanktoną metodas (ECO-FITO)

0,92

0,76

Slovakija

Slovakijos fitoplanktono vertinimo didelėse upėse metodas (Phytoplankton-SK)

0,80

0,60

LABAI DIDELIŲ UPIŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Fitobentosas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

R-L1

 

 

 

Suomija

Suomijos upių fitobentoso metodas

0,80

0,60

Švedija

Dugno dumbliai tekančiame vandenyje – titnagdumblių analizė

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimas. Fitobentosas

0,85

0,57

Bulgarija

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Čekija

Upių vertinimo pagal fitobentosą sistema

0,80

0,60

Estija

Estijos paviršinių vandens telkinių ekologinės kokybės vertinimas pagal upių fitobentosą

0,83

0,64

Prancūzija

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90–354, April 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Ispanija

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Kroatija

Upių fitobentoso ekologinės būklės vertinimo pagal titnagdumblius sistema

0,8

0,61

Vengrija

Upių ekologinės būklės vertinimas pagal titnagdumblius

0,762

0,60

Italija

Kalibracinio bendrojo rodiklio indeksas (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)]

0,89 (nacionalinis tipas C)

0,70 (nacionalinis tipas C)

0,82 (nacionalinis tipas M3)

0,62 (nacionalinis tipas M3)

Nyderlandai

VPD natūralių vandens telkinių tipų rodikliai

0,80

0,60

Portugalija

Specifinis jautrumo taršai indeksas (Specific Pollution Sensitivity Index) IPS

0,90 (nacionalinis tipas R_GRS/Gvadjanos upė)

0,67 (nacionalinis tipas R_GRS/Gvadjanos upė)

Slovakija

Upių ekologinės būklės vertinimo pagal fitobentosą sistema

0,90

0,70

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Vandens kategorija

Ežerai

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Alpių ežerų

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio)

Vidutinis gylis (m)

Šarmingumas (mekv/l)

Ežero dydis (km2)

L-AL3

Žemumų ar vidutiniame absoliučiajame aukštyje, gilūs, nuo vidutinio iki didelio šarmingumo (Alpių poveikis), dideli

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Vidutiniame absoliučiajame aukštyje, seklūs, nuo vidutinio iki didelio šarmingumo (Alpių poveikis), dideli

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

L-AL3 tipas:

Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Slovėnija

L-AL4 tipas:

Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija

ALPIŲ EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Biologinių kokybės elementų vertinimo B2 dalis – fitoplanktonas

0,80

0,60

Prancūzija

Ežerų fitoplanktono indeksas (Indice Phytoplancton Lacustre, IPLAC)

0,80

0,60

Vokietija

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italija

Italijos fitoplanktono vertinimo metodas (IPAM)

0,80

0,60

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

ALPIŲ EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

IK tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Austrijos ežerų makrofitų indeksas (Austrian Index Macrophytes (AIM) for lakes)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Prancūzija

Prancūzijos ežerų makrofitų indeksas (Indice Biologique Macrophytique en Lacs, IBML)

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italija

MacroIMMI (Makrofitų indeksas, naudojamas Italijos ežerų ekologinei kokybei vertinti)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

ALPIŲ EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Vokietija

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

ALPIŲ EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Žuvys

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Austrija

Austrijos ežerų žuvų indeksas (ALFI): žuvų rodikliais pagrįstas daugiamatis indeksas, naudojamas Alpių ežerų ekologinei būklei vertinti

0,80

0,60

Vokietija

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italija

Ežerų žuvų indeksas (LFI)

0,82

0,64

Vandens kategorija

Ežerai

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Vidurio Europos – Baltijos regiono ežerų

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio)

Vidutinis gylis (m)

Šarmingumas (mekv/l)

Vandens apytakos trukmė (metai)

L-CB1

Žemumų, seklūs, kalkiniai

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Žemumų, labai seklūs, kalkiniai

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas

L-CB1 tipas:

Belgija, Vokietija, Danija, Estija, Airija, Lietuva, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Jungtinė Karalystė

L-CB2 tipas:

Belgija, Vokietija, Danija, Estija, Airija, Lietuva, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Jungtinė Karalystė

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Rezultatai:

kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Belgija (Flandrija)

Flandrijos ežerų fitoplanktono vertinimo metodas

0,80

0,60

Danija

Danijos ežerų fitoplanktono indeksas

0,80

0,60

Estija

Estijos paviršinių vandens telkinių ekologinės kokybės vertinimas pagal ežerų fitoplanktoną

0,80

0,60

Vokietija

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Airija

Airijos ežerų fitoplanktono indeksas

0,80

0,60

Latvija

Latvijos ežerų fitoplanktono indeksas

0,81

0,61

Lietuva

Vokietijos fitoplanktono indeksas (PSI)

0,81

0,61

Nyderlandai

VPD natūralių vandens telkinių tipų rodikliai

0,80

0,60

Lenkija

Lenkijos ežerų fitoplanktono metodas (PMPL)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Ežerų fitoplanktono vertinimo priemonė su neapibrėžties moduliu (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module, PLUTO)

0,80

0,60

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

IK tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Belgija (Flandrija)

Flandrijos makrofitų vertinimo sistema

Visi tipai

0,80

0,60

Danija

Danijos ežerų makrofitų indeksas

Visi tipai

0,80

0,60

Estija

Estijos paviršinių vandens telkinių ekologinės kokybės vertinimas pagal ežerų makrofitus

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Visi tipai

0,80

0,60

Latvija

Latvijos makrofitų vertinimo metodas

Visi tipai

0,80

0,60

Lietuva

Lietuvos ežero makrofitų indeksas

Visi tipai

0,75

0,50

Nyderlandai

VPD natūralių vandens telkinių tipų rodikliai

Visi tipai

0,80

0,60

Lenkija

Makrofitų rodikliais pagrįstas ežerų būklės nustatymo metodas – ekologinės būklės makrofitų indeksas ESMI (daugiamatis)

Visi tipai

0,68

0,41

Jungtinė Karalystė

Ežerams skirtas LEAFPACS 2 (*2)

Visi tipai

0,80

0,66

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Belgija (Flandrija)

Flandrijos daugiamatis makrobestuburių indeksas (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders, MMIF)

0,90

0,70

Estija

Estijos paviršinių vandens telkinių ekologinės kokybės vertinimas pagal ežerų makrobestuburius

0,86

0,70

Vokietija

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Latvija

Latvijos ežerų makrobestuburių daugiamatis indeksas (LLMMI)

0,85

0,52

Lietuva

Lietuvos ežero makrobestuburių indeksas

0,74

0,50

Nyderlandai

VPD natūralių vandens telkinių tipų rodikliai

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Chironomidų lėliukių išnarų metodas (CPET)

0,77

0,64

VIDURIO EUROPOS – BALTIJOS REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Žuvys

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio)

Vidutinis gylis (m)

Šarmingumas (mekv/l)

Vandens apytakos trukmė (metai)

L-CB1

Žemumų, seklūs, kalkiniai

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Žemumų, labai seklūs, kalkiniai

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

Žemumų, seklūs, maži, silicingi (vidutinio šarmingumo)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Labai pakeisti vandens telkiniai

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas

L-CB1 tipas:

Belgija, Vokietija, Danija, Estija, Airija, Lietuva, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Jungtinė Karalystė

L-CB2 tipas:

Belgija, Vokietija, Danija, Estija, Airija, Lietuva, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Jungtinė Karalystė

L-CB3 tipas:

Belgija, Danija, Estija, Prancūzija, Latvija, Lenkija

L-CB4 tipas:

Čekija

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Čekija

CZ-FBI

0,870

0,619

Danija

Danijos ežerų žuvų indeksas

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Vokietija

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Prancūzija

Europos ežerų žuvų indeksas (angl. ELFI), Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Latvija

Latvijos ežerų žuvų indeksas

0,76

0,57

Lietuva

Lietuvos ežero žuvų indeksas

0,865

0,605

Nyderlandai

VISMAATLAT

0,80

0,60

Lenkija

LFI+

0,866

0,595

Lenkija

LFI EN

0,804

0,557

Vandens kategorija

Ežerai

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Rytų žemyninio regiono ežerų

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio)

Vidutinis gylis (m)

Šarmingumas (mekv/l)

Laidumas (μS/cm)

L-EC1

Žemumų, labai seklūs, kietas vanduo

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas

L-EC1 tipas:

Bulgarija, Vengrija, Rumunija

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

Vengrijos ežerų fitoplanktono indeksas (HLPI)

0,80

0,60

Vengrija

Vengrijos ežerų fitoplanktono indeksas (HLPI)

0,80

0,60

Rumunija

Vengrijos ežerų fitoplanktono indeksas (HLPI)

0,80

0,60

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

Pritaikytas etaloninis indeksas (RI-BG)

0,83

0,58

Vengrija

Pritaikytas etaloninis indeksas (HU-IR)

0,89

0,67

Rumunija

Rumunijos ežerų makrofitų indeksas MIRO (pritaikytas etaloninis indeksas)

0,86

0,66

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo metodų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

Vengrijos daugiamatis makrozoobentoso indeksas, skirtas ežerams (HMMI_lakes)

0,85

0,65

Vengrija

Vengrijos daugiamatis makrozoobentoso indeksas, skirtas ežerams (HMMI_lakes)

0,85

0,65

Rumunija

Rumunijos natūralių ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal dugno bestuburius sistema (ECO-NL-BENT)

0,93

0,60

RYTŲ ŽEMYNINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖ BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖ

Biologinis kokybės elementas

Žuvys

BENDRAS KALIBRAVIMAS NEBAIGTAS

Vandens kategorija

Ežerai

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Viduržemio jūros regiono ežerų

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Absoliutusis aukštis

(m)

Vidutinis metinis kritulių kiekis (mm) ir T ( oC)

Vidutinis gylis (m)

Plotas (km2)

Baseinas (km2)

Šarmingumas (mekv/l)

L-M5/7

Tvenkiniai, gilūs, dideli, siliciniai, šlapi plotai

< 1 000

> 800 ir (arba) < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

Tvenkiniai, gilūs, dideli, kalkiniai

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas

L-M5/7 tipas:

Prancūzija, Graikija, Italija, Portugalija, Ispanija

L-M8 tipas:

Kipras, Prancūzija, Graikija, Italija, Ispanija

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruoti nacionaliniai klasifikavimo metodai

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

L-M 5/7

Prancūzija

Ežerų fitoplanktono indeksas (Indice Phytoplancton Lacustre, IPLAC)

Nenustatyta (*3)

0,60

Graikija

Naujoji Viduržemio jūros regiono tvenkinių vertinimo sistema (NMASRP)

Nenustatyta (*3)

0,60

Italija

Naujasis Italijos metodas (NITMET)

Nenustatyta (*3)

0,60

Portugalija

Tvenkinių biologinės kokybės vertinimo metodas. Fitoplanktonas (Naujoji Viduržemio jūros regiono tvenkinių fitoplanktono vertinimo sistema, NMASRP).

Nenustatyta (*3)

0,60

Ispanija

Viduržemio jūros regiono tvenkinių fitoplanktono vertinimo sistema (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton, MASRP)

Nenustatyta (*3)

0,58

L-M8

Kipras

Naujoji Viduržemio jūros regiono tvenkinių fitoplanktono vertinimo sistema (NMASRP)

Nenustatyta (*3)

0,60

Prancūzija

Ežerų fitoplanktono indeksas (Indice Phytoplancton Lacustre, IPLAC)

Nenustatyta (*3)

0,60

Graikija

Naujoji Viduržemio jūros regiono tvenkinių vertinimo sistema (NMASRP)

Nenustatyta (*3)

0,60

Italija

Naujasis Italijos metodas (NITMET)

Nenustatyta (*3)

0,60

Ispanija

Viduržemio jūros regiono tvenkinių fitoplanktono vertinimo sistema (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton, MASRP)

Nenustatyta (*3)

0,60

Vandens kategorija

Ežerai

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Šiaurinio regiono ežerų

ŠIAURINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Absoliutusis aukštis (m virš jūros lygio)

Vidutinis gylis (m)

Šarmingumas (mekv/l)

Spalva

(mg Pt/l)

L-N1

Žemumų, seklūs, vidutinio šarmingumo, skaidrūs

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

Žemumų, seklūs, mažo šarmingumo, skaidrūs

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

Žemumų, gilūs, mažo šarmingumo, skaidrūs

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Žemumų, seklūs, mažo šarmingumo, vidutiniškai humusingi

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

Vidutiniame absoliučiajame aukštyje, seklūs, mažo šarmingumo, skaidrūs

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

Vidutiniame absoliučiajame aukštyje, seklūs, mažo šarmingumo, vidutiniškai humusingi

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

Žemumų, seklūs, vidutinio šarmingumo, vidutiniškai humusingi

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a tipai:

Airija, Suomija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

LN-2b tipai:

Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

LN-5, LN-6a tipai:

Norvegija, Švedija

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruoti nacionaliniai

klasifikavimo metodai

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Suomija

Suomijos ežerų fitoplanktono vertinimo metodas

0,80

0,60

Airija

Airijos ežerų fitoplanktono indeksas

0,80

0,60

Norvegija

Ežerų ekologinės būklės klasifikavimo pagal fitoplanktoną metodas

0,80

0,60

Švedija

Ežerų ekologinio vertinimo metodas. Kokybės veiksnys – fitoplanktonas

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Ežerų fitoplanktono vertinimo priemonė su neapibrėžties moduliu (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module, PLUTO)

0,80

0,60

ŠIAURINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrofitai ir fitobentosas

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrofitai

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Šarmingumas (mekv/l)

Spalva (mg Pt/l)

L-N-M 101

Mažo šarmingumo, skaidrūs

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

Mažo šarmingumo, humusiniai

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

Vidutinio šarmingumo, skaidrūs

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

Vidutinio šarmingumo, humusiniai

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

Didelio šarmingumo, skaidrūs, atlantinio potipio

> 1,0

< 30

L-N-M 302a

Didelio šarmingumo, humusiniai, atlantinio potipio

> 1,0

> 30

101, 102, 201 ir 202 tipai:

Airija, Suomija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

301a tipas:

Airija, Jungtinė Karalystė

302a tipas:

Airija, Jungtinė Karalystė

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruoti nacionaliniai klasifikavimo metodai

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Suomija

Suomijos makrofitų klasifikavimo sistema (Finnmac)

0,8 (visi tipai)

0,6 (visi tipai)

Airija

Laisvų (neprisitvirtinusių) makrofitų indeksas

0,9 (visi tipai)

0,68 (visi tipai)

Norvegija

Nacionalinis makrofitų indeksas (Trofinis indeksas, TIc)

101 tipas: 0,98

102 tipas: 0,96

201 tipas: 0,95

202 tipas: 0,99

101 tipas: 0,87

102 tipas: 0,87

201 tipas: 0,75

202 tipas: 0,77

Švedija

Trofinis makrofitų indeksas (TMI)

101 tipas: 0,93

102 tipas: 0,93

201 tipas: 0,89

202 tipas: 0,91

101 tipas: 0,80

102 tipas: 0,83

201 tipas: 0,78

202 tipas: 0,78

Jungtinė Karalystė

Ežerams skirtas LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (visi tipai)

0,66 (visi tipai)

Jungtinė Karalystė

Laisvų (neprisitvirtinusių) makrofitų indeksas (*5)

0,9 (visi tipai)

0,68 (visi tipai)

ŠIAURINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Ekoregionas

Absoliutusis aukštis

(m virš jūros lygio)

Šarmingumas (mekv/l)

Spalva (mg Pt/l)

Ežero litoralės rūgštėjimas

 

 

 

 

L-N-BF1

Žemumų arba vidutiniame absoliutiniame aukštyje, mažo šarmingumo, skaidrūs

Nenustatyta

< 800

0,05 –0,2

< 30

Ežero profundalės eutrofikacija

 

 

 

 

L-N-BF2

22 ekoregionas, mažo šarmingumo, skaidrūs ir humusiniai

22

Plotas > 1 km2, didžiausias gylis > 6 m

< 0,2

Nenustatyta

L-N-BF1 tipas:

Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Airija, Suomija

L-N-BF2 tipas:

Suomija, Švedija

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruoti nacionaliniai klasifikavimo metodai

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

 

Ežero litoralės rūgštėjimas

 

 

Norvegija

Skaidrių ežerų daugiamatis bestuburių indeksas (MultiClear: Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes)

0,95

0,74

Švedija

Daugiamatis bestuburių indeksas ežerų rūgštėjimui nustatyti (MILA: Multimetric Invertebrate Lake Acidification index)

0,85

0,60

Jungtinė Karalystė

Makrobestuburių rodiklis ežerų rūgštėjimui nustatyti (LAMM – Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)

0,86

0,70

 

Ežero profundalės eutrofikacija

 

 

Suomija

Atnaujintas Suomijos upių bestuburių vertinimo metodas (PICM)

0,80

0,60

Švedija

Bentoso kokybės indeksas (BQI – Benthic Quality Index)

0,84

0,67

ŠIAURINIO REGIONO EŽERŲ GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Žuvys

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Ežero plotas (km2)

Šarmingumas (mekv/l)

Spalva (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktiniai skaidraus vandens ežerai

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktiniai humusiniai ežerai

< 5

< 0,2

30–90

L-N-F1 tipas:

Airija, Suomija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

L-N-F2 tipas:

Airija, Suomija, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruoti nacionaliniai klasifikavimo metodai

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Eutrofikacija

Suomija

EQR4

0,80

0,60

Airija

FIL2

0,76

0,53

JK (Šiaurės Airija)

FIL2

0,76

0,53

Norvegija

EindexW3

0,75

0,56

Švedija

EindexW3

0,75

0,56

Rūgštėjimas

Norvegija

AindexW5

0,74

0,55

Švedija

AindexW5

0,74

0,55

Vandens kategorija

Ežerai

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Mišri geografinė bendro kalibravimo grupė, skirta fitobentosui

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Ežerų apibūdinimas

Šarmingumas (mekv/l)

Ekoregionai

HA

Didelio šarmingumo ežerai

> 1

Alpių, Vidurio Europos–Baltijos, Rytų žemyninis, Viduržemio jūros

MA

Vidutinio šarmingumo ežerai

0,2 –1

Alpių, Vidurio Europos–Baltijos, Rytų žemyninis, Viduržemio jūros, Šiaurinis

LA

Mažo šarmingumo ežerai

< 0,2

Šiaurinis

HA tipas:

Belgija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Lenkija, Švedija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė

MA tipas:

Belgija, Suomija, Airija, Italija, Rumunija, Švedija, Jungtinė Karalystė

LA tipas:

Suomija, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruoti nacionaliniai klasifikavimo metodai

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

HA tipas

Belgija (Flandrija)

Poveikiui jautrių ir su poveikiu susijusių titnagdumblių proporcijos (PISIAD)

0,80

0,60

Vokietija

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Vengrija

Daugiamatis ežerų indeksas (Multimetric Index for Lakes, MIL)

0,80

0,69

Airija

Airijos ežerų titnagdumblių trofinis indeksas

0,90

0,63

Italija

Italijos nacionalinis ežerų ekologinės kokybės vertinimo pagal dugno titnagdumblius metodas (EPI-L)

0,75

0,5

Lietuva

Lietuvos ežero fitobentoso indeksas

0,63

0,47

Lenkija

Daugiamatis ežerų titnagdumblių indeksas (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior, PL IOJ)

0,91

0,76

Švedija

IPS

0,89

0,74

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

DARLEQ 2

0,92

0,70

MA tipas

Belgija (Flandrija)

Poveikiui jautrių ir su poveikiu susijusių titnagdumblių proporcijos (PISIAD)

0,80

0,60

Suomija

Suomijos ežerų fitobentoso metodas

0,80

0,60

Airija

Airijos ežerų titnagdumblių trofinis indeksas

0,90

0,63

Italija

Italijos nacionalinis ežerų ekologinės kokybės vertinimo pagal dugno titnagdumblius metodas (EPI-L)

0,75

0,5

Rumunija

Nacionalinis (Rumunijos) natūralių ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal fitobentosą (titnagdumblius) metodas (RO-AMLP)

0,80

0,60

Švedija

IPS

0,89

0,74

Jungtinė Karalystė

DARLEQ 2

0,93

0,66

LA tipas

Airija

Airijos ežerų titnagdumblių trofinis indeksas

0,90

0,66

Jungtinė Karalystė

DARLEQ 2

0,92

0,70

Vandens kategorija

Priekrantės vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Baltijos jūros

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Paviršiaus druskingumas (psu)

Priedugnio druskingumas

(psu)

Atvirumas

Ledo danga (dienos)

Kitos charakteristikos

BC1

0,5 –6 Oligohaliniai

1–6

Atviri

90–150

Teritorijos Kvarkene ir Botnijos jūroje iki Archipelago jūros (fitoplanktono tyrimams pastaroji sritis priskiriama ne šiam tipui, bet BC9 tipui). Humusinių medžiagų poveikis

BC2

6–22 Mezohaliniai

2–6

Labai apsaugoti

 

Lagūnos

BC3

3–6 Oligohaliniai

3–6

Apsaugoti

90–150

Suomijos įlankos Suomijos ir Estijos pakrantės

BC4

5–8 Mažai mezohaliniai

5–8

Apsaugoti

< 90

Estijos ir Latvijos teritorijos Rygos įlankoje

BC5

6–8 Mažai mezohaliniai

6–12

Atviri

< 90

Teritorijos pietrytinėje Baltijos jūros dalyje palei Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos pakrantę

BC6

8–12 Vidutiniškai mezohaliniai

8–12

Apsaugoti

< 90

Vietos vakarinės Baltijos jūros dalies pietinėje Švedijos pakrantėje ir pietrytinėje Danijos pakrantėje

BC7

6–8 Vidutiniškai mezohaliniai

8–11

Atviri

< 90

Vakarinė Lenkijos pakrantė ir rytinė Vokietijos pakrantė

BC8

13–18 Labai mezohaliniai

18–23

Apsaugoti

< 90

Danijos ir Vokietijos pakrantės vakarinėje Baltijos jūros dalyje

BC9

3–6 Mažai mezohaliniai

3–6

Nuo vidutiniškai atvirų iki atvirų

90–150

Teritorijos vakarinėje Suomijos įlankos dalyje, Archipelago jūroje ir Askės archipelage (tik fitoplanktono tyrimams)

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

BC1 tipas:

Suomija, Švedija

BC2 tipas:

Vokietija

BC3 tipas:

Estija, Suomija

BC4 tipas:

Estija, Latvija

BC5 tipas:

Latvija, Lietuva

BC6 tipas:

Švedija, Danija

BC7 tipas:

Vokietija, Lenkija

BC8 tipas:

Vokietija, Danija

BC9 tipas:

Suomija, Švedija, Estija (tipas tik fitoplanktono tyrimams)

BALTIJOS JŪROS GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

BC7

Vokietija

Vokietijos priekrančių fitoplanktono metodas

0,8

0,6

Lenkija

Lenkijos priekrančių fitoplanktono metodas

0,8

0,6

BC8

Danija

Danijos priekrančių fitoplanktono metodas

0,8

0,6

Vokietija

Vokietijos priekrančių fitoplanktono metodas

0,8

0,6

Fitoplanktono biomasę apibūdinančio parametro (chlorofilo a) rezultatai

Šalis ir tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Vertės (μg/l)

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

BC1

Suomija (išorinė Kvarkeno dalis)

0,76

0,59

1,7

2,2

Suomija (išorinė Botnijos jūros dalis)

0,78

0,60

1,6

2,1

Švedija (išorinė Kvarkeno dalis)

0,75

0,58

1,6

2,1

Švedija (išorinė Botnijos jūros dalis)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estija

0,830

0,670

2,4

3,0

Latvija

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Latvija

0,650

0,390

1,85

3,1

Lietuva

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Danija

0,78

0,62

1,36

1,72

Švedija

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estija

0,82

0,67

2,20

2,70

Suomija

0,79

0,65

1,90

2,30

Švedija

0,80

0,67

1,50

1,80

BALTIJOS JŪROS GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

BC3

Estija

Estijos priekrantės vandenų fitobentoso indeksas EPI (makrodumbliai ir gaubtasėkliai)

0,98

0,86

Suomija

Dumblių gylio riba (makrodumbliai)

0,92

0,79

BC4

Estija

Estijos priekrantės vandenų fitobentoso indeksas EPI (makrodumbliai ir gaubtasėkliai)

0,91

0,70

Latvija

Fitobentoso ekologinės kokybės indeksas (Phytobenthos Ecological Quality Index, PEQI)

0,90

0,75

BC5

Latvija

Raudondumblių Furcellaria lumbricalis (makrodumblių) maksimalus paplitimo gylis (Maximum depth of the redalga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae), MDFLD)

0,90

0,75

Lietuva

Raudondumblių Furcellaria lumbricalis (makrodumblių) maksimalus paplitimo gylis Lietuvos priekrantėje (Lithuanian maximum depth of the redalga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae), MDFLD)

0,84

0,68

BALTIJOS JŪROS GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

BC1

Suomija

Suomijos sūrokų vandenų bentoso indeksas (Finnish Brackish water Benthic Index, BBI)

0,96

0,56

Švedija

Švedijos daugiamatis biologinės kokybės indeksas (minkštųjų nuosėdų infauna) (BQI)

0,77

0,31

BC3

Estija

Estijos priekrantės vandenų makrozoobentoso bendrijų indeksas (ZKI)

0,39

0,24

Suomija

Suomijos sūrokų vandenų bentoso indeksas (Finnish Brackish water Benthic Index, BBI)

0,94

0,56

BC5

Latvija

Bentoso kokybės indeksas (Benthic quality index, BQI)

0,87

0,61

Lietuva

Lietuvos priekrantės makrobestuburių kokybės indeksas (Lithuanian benthic quality index, BQI)

0,94

0,81

BC6

Danija

Danijos kokybės indekso 2 versija (DKI ver2)

0,84

0,68

Švedija

Švedijos daugiamatis biologinės kokybės indeksas (minkštųjų nuosėdų infauna) (BQI)

0,76

0,27

BC7

Vokietija

Jūrų biotinio indekso priemonė (MarBIT)

0,60

Lenkija

B makrozoobentoso biologinio kokybės elemento vertinimas naudojant multimetrinį indeksą (B-Macrozoobenthos BQE assessment by multimetric index)

0,58

BC8

Danija

Danijos kokybės indekso 2 versija (DKI ver2)

0,86

0,72

Vokietija

Jūrų biotinio indekso priemonė (MarBIT)

0,80

0,60

Vandens kategorija

Priekrantės vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Šiaurės rytų Atlanto

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Apibūdinimas

Druskingumas (psu)

Potvynių ir atoslūgių lygių skirtumas (m)

Gylis (m)

Srovės greitis (mazgais) ir atvirumas

Maišymosi ir vandens apytakos trukmė

Oportunistinių žydinčių makrodumblių, jūržolių, druskingų maršų ir dugno bestuburių tipas

NEA 1/26

Atviras vandenynas arba uždaros jūros, atviri arba apsaugoti, euhaliniai, seklūs vandenys

< 30

Vidutinio dydžio potvyniai 1–5

< 30

Vidutinis 1–3

Atviri arba apsaugoti

Visiškai persimaišę

Dienos (iki savaičių Vadenzėje)

Eulitoralės makrodumblių potipiai

NEA 1/26 A2

Atviras vandenynas, atviri arba apsaugoti, euhaliniai, seklūs, vidutiniškai šilti vandenys (paprastai > 13 oC) ir didelė apšvieta (paprastai PAR > 29 Mol/m2 per dieną)

> 30

Vidutinio dydžio potvyniai 1–5

< 30

Vidutinis 1–3

Atviri arba apsaugoti

Visiškai persimaišę Dienos

NEA 1/26 B21

Atviras vandenynas arba uždaros jūros, atviri arba apsaugoti, euhaliniai, seklūs, šalti vandenys (paprastai < 13 oC) ir vidutinė apšvieta (paprastai PAR < 29 Mol/m2 per dieną)

> 30 Paprastai vidutinio dydžio potvyniai 1–5 < 30

Vidutinis 1–3 Atviri arba apsaugoti

Visiškai persimaišę Dienos

Fitoplanktono potipiai

NEA 1/26a

Atviras vandenynas, atviri arba apsaugoti, euhaliniai, seklūs vandenys

> 30 Vidutinio dydžio potvyniai 1–5 < 30

Vidutinis 1–3 Atviri arba apsaugoti

Visiškai persimaišę Dienos

NEA 1/26b

Uždaros jūros, atviri arba apsaugoti, euhaliniai, seklūs vandenys

> 30 Vidutinio dydžio potvyniai 1–5 < 30

Vidutinis 1–3 Atviri arba apsaugoti

Visiškai persimaišę Dienos

NEA 1/26c

Uždaros jūros, uždari arba apsaugoti, iš dalies stratifikuoti vandenys

> 30 Maži arba vidutinio dydžio potvyniai < 1–5 < 30

Vidutinis 1–3 Atviri arba apsaugoti

Iš dalies stratifikuoti Nuo dienų iki savaičių

NEA 1/26d

Skandinavijos pakrantė, atviri arba apsaugoti, seklūs vandenys

> 30 Maži potvyniai < 1 < 30

Mažas < 1 Atviri arba vidutiniškai atviri

Iš dalies stratifikuoti Nuo dienų iki savaičių

NEA 1/26e

Apvelingo zonos, atviri arba apsaugoti, euhaliniai, seklūs vandenys

> 30 Vidutinio dydžio potvyniai < 1 < 30

Vidutinis 1–3 Atviri arba apsaugoti

Visiškai persimaišę Dienos

Fitoplanktono, makrodumblių, jūržolių, druskingų maršų ir dugno bestuburių tipai

NEA 5

Helgolandas (Helgolando įlanka), akmentuoti, atviri ir iš dalies stratifikuoti vandenys

> 30

Vidutinio dydžio potvyniai

< 30

Vidutinis 1–3 Atviri

Iš dalies stratifikuoti Dienos

NEA 3/4

Polihaliniai, atviri arba vidutiniškai atviri vandenys (Vadenzės įlankos tipas)

Polihaliniai 18–30 Vidutinio dydžio potvyniai 1–5 < 30

Vidutinis 1–3 Atviri arba vidutiniškai atviri

Visiškai persimaišę Dienos

NEA 7

Giliųjų fiordų ir siaurų jūros įlankų sistemos

> 30 Vidutinio dydžio potvyniai 1–5 > 30

Mažas < 1 Apsaugoti

Visiškai persimaišę Dienos

NEA 8a

Skagerako sąsiaurio vidinės arkos tipo, polihaliniai, su mažais potvyniais, vidutiniškai atviri, seklūs vandenys

Polihaliniai 25–30 Maži potvyniai < 1 > 30

Mažas < 1 Vidutiniškai atviri

Visiškai persimaišę Nuo dienų iki savaičių

NEA 8b

Skagerako sąsiaurio vidinės arkos tipo, polihaliniai, su mažais potvyniais, vidutiniškai apsaugoti, seklūs vandenys

Polihaliniai 10–30 Maži potvyniai < 1 < 30

Mažas < 1 Apsaugoti arba vidutiniškai atviri

Iš dalies stratifikuoti Nuo dienų iki savaičių

NEA 9

Fiordas su sekliu slenksčiu prie žiočių, labai dideliu maksimaliu gyliu centriniame baseine, prasta giluminių vandenų kaita

Polihaliniai 25–30 Maži potvyniai < 1 > 30

Mažas < 1 Apsaugoti

Iš dalies stratifikuoti Savaitės

NEA 10

Skagerako sąsiaurio išorinės arkos tipo, polihaliniai, su mažais potvyniais, atviri, gilūs vandenys

Polihaliniai 25–30 Maži potvyniai < 1 > 30

Mažas < 1 Atviri

Iš dalies stratifikuoti Dienos

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

NEA1/26 tipas – oportunistiniai žydintys makrodumbliai, jūržolės, druskingos maršos ir dugno bestuburiai: Belgija, Prancūzija, Vokietija, Danija, Airija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

NEA1/26 A2 tipas –eulitoralės makrodumbliai: Prancūzija, Ispanija, Portugalija

NEA1/26 B21 tipas –eulitoralės makrodumbliai: Prancūzija, Airija, Norvegija, Jungtinė Karalystė

NEA1/26a tipas –fitoplanktonas: Ispanija, Prancūzija, Airija, Norvegija, Jungtinė Karalystė

NEA1/26b tipas –fitoplanktonas: Belgija, Prancūzija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė

NEA1/26c tipas –fitoplanktonas: Vokietija, Danija

NEA1/26d tipas –fitoplanktonas: Danija

NEA1/26e tipas –fitoplanktonas: Portugalija, Ispanija

NEA 5 tipas: Vokietija

NEA3/4 tipas: Vokietija, Nyderlandai

NEA7 tipas: Norvegija, Jungtinė Karalystė

NEA8a tipas: Norvegija, Švedija

NEA8b tipas: Danija, Švedija

NEA9 tipas: Norvegija, Švedija

NEA10 tipas: Norvegija, Švedija

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Fitoplanktonas:

biomasę apibūdinantis parametras (chlorofilas a)

Rezultatai:

ekologinės kokybės santykiai ir parametrų vertės

Parametro vertės išreikštos μg/l 90-ai procentilei, apskaičiavus per šešerių metų laikotarpiu nustatytą vegetacijos periodą.

Šalis ir tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Vertės (μg/l)

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

NEA 1/26a

Prancūzija

0,76

0,33

4,40

10,00

Airija

0,82

0,60

9,90

15,00

Norvegija

0,67

0,33

2,50

5,00

Ispanija (rytų Kantabrijos pakrantė)

0,67

0,33

1,50

3,00

Ispanija (vidurio–vakarų Kantabrijos pakrantė)

0,67

0,33

3,00

6,00

Ispanija (įlanka prie Kadiso pakrantės)

0,67

0,33

5,00

10,00

Jungtinė Karalystė

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgija

0,80

0,67

12,50

15,00

Prancūzija

0,67

0,44

10,00

15,00

Nyderlandai

0,67

0,44

10,00

15,00

Jungtinė Karalystė (pietūs)

0,82

0,63

9,80

14,30

Jungtinė Karalystė (šiaurė)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Vokietija

0,67

0,44

5,0

7,5

Danija

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugalija (Iberija, smarkus apvelingas (A5))

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugalija (A6, A7 apvelingas)

0,880

0,490

4,500

8,200

Ispanija (vakarų Iberijos pakrantės apvelingas)

0,67

0,44

6,00

9,00

Ispanija (vakarų Iberijos pakrantės ir upių žiočių apvelingas)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Vokietija (Emo Dolartas)

0,80

0,60

7,00

11,00

Vokietija (Vadenzė)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nyderlandai (Emo Dolartas)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nyderlandai (Vadenzė)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nyderlandai (Šiaurės jūra)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norvegija

0,79

0,57

3,95

5,53

Švedija

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Zundas)

Danija

0,79

0,59

1,22

1,63

Švedija

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kategatas ir Didysis Beltas)

Danija

0,83

0,64

1,22

1,58

Švedija

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norvegija

0,76

0,43

3,92

6,90

Švedija

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norvegija

0,73

0,49

3,53

5,26

Švedija

0,71

0,46

1,39

2,14

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrodumbliai

Uolinio dugno eulitoralės arba použlajyje esantys makrodumbliai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

NEA1/26 A2 tipas – eulitoralės makrodumbliai

Prancūzija

Eulitoralės uolinio dugno danga, būdingos rūšys ir oportunistinės rūšys (Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms, CCO)

0,80

0,60

Portugalija

Jūrų makrodumblių vertinimo priemonė (Marine Macroalgae Assessment Tool, PMarMAT)

0,80

0,61

Ispanija

Uolinio dugno kokybė (Quality of Rocky Bottoms, CFR)

0,81

0,60

Ispanija

Uolinės eulitoralės bendrijų kokybės indeksas (Rocky Intertidal Community Quality Index, RICQI)

0,82

0,60

Ispanija

Sutrumpintas rūšių sąrašas (Reduced Species List, RSL)

0,75

0,48

NEA1/26 B21 tipas – eulitoralės makrodumbliai

Airija

Uolinio kranto sutrumpintas rūšių sąrašas (Rocky Shore Reduced Species List, RSL)

0,80

0,60

Norvegija

Uolinio kranto sutrumpintas rūšių sąrašas su gausumo rodikliu (Rocky Shore Reduced Species List with Abundance, RSLA)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Uolinio kranto sutrumpintas rūšių sąrašas (Rocky Shore Reduced Species List, RSL)

0,80

0,60

NEA7 tipas – eulitoralės makrodumbliai

 

Norvegija

Uolinio kranto sutrumpintas rūšių sąrašas su gausumo rodikliu (Rocky Shore Reduced Species List with Abundance, RSLA)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Uolinio kranto sutrumpintas rūšių sąrašas (Rocky Shore Reduced Species List, RSL)

0,80

0,60

NEA8a/9/10 tipas – použlajyje esantys makrodumbliai

Norvegija

Įvairių rūšių didžiausio gylio indeksas (Multi Species Maximum Depth Index, MSMDI)

0,80

0,60

Švedija

Įvairių rūšių didžiausio gylio indeksas (Multi Species Maximum Depth Index, MSMDI)

0,80

0,60

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrodumbliai

Gausą rodantys minkšto dugno eulitoralės žydintys makrodumbliai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

NEA 1/26 tipas

Vokietija

Oportunistinių makrodumblių danga minkštųjų nuosėdų eulitoralėje pakrančių vandenyse (Opportunistic Macroalgae-cover/acreage on soft sediment intertidal in coastal waters, OMAI)

0,78

0,59

Prancūzija

Makrodumblių žydėjimo vertinimas (Macroalgal Bloom Assessment, CWOGA)

0,825

0,617

Airija

Oportunistinių žaliųjų makrodumblių gausos vertinimo priemonė (Opportunistic Green Macroalgal Abundance, OGA Tool)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Oportunistinių makrodumblių žydėjimo vertinimo priemonė (Opportunistic macroalgal blooming tool, OMBT)

0,80

0,60

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Gaubtasėkliai

Jūržolės

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

NEA 1/26 tipas

Vokietija

Eulitoralės jūržolių pakrančių ir tarpiniuose vandenyse vertinimo priemonė (SG-Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters)

0,80

0,60

Prancūzija

Jūržolių sąžalynų kokybė priekrantės ir tarpinių vandenų telkiniuose (Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies, SBQ)

0,80

0,645

Airija

Eulitoralės jūržolių vertinimo priemonė

0,80

0,61

Nyderlandai

Jūržolių sąžalynų vandens telkinyje monitoringas naudojant aeronuotraukas, stebint padėtį vietoje ir ir nurodant rūšies plotą ir tankį

0,80

0,60

Portugalija

Jūržolių kokybės indeksas (Seagrass quality index, SQI)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Eulitoralės jūržolių vertinimo priemonė

0,80

0,61

NEA 3/4 tipas

Vokietija

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nyderlandai

Jūržolių sąžalynų vandens telkinyje monitoringas naudojant aeronuotraukas, stebint padėtį vietoje ir nurodant rūšies plotą ir tankį

0,80

0,60

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

NEA 1/26 tipas

Belgija

Dugno ekosistemos kokybės indeksas (Benthic Ecosystem Quality Index, BEQI)

0,80

0,60

Danija

Danijos kokybės indeksas (Danish Quality Index, DKI)

0,80

0,60

Vokietija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,85

0,70

Prancūzija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,77

0,53

Airija

Infaunos kokybės indeksas (Infaunal Quality Index, IQI)

0,75

0,64

Nyderlandai

Dugno ekosistemos kokybės 2 indeksas (Benthic Ecosystem Quality Index 2, BEQI2)

0,80

0,60

Norvegija

Norvegijos kokybės indeksas (NQI)

0,72

0,63

Portugalija

Dugno vertinimo priemonė (Benthic Assessment Tool, BAT)

0,79

0,58

Ispanija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,77

0,63

Jungtinė Karalystė

Infaunos kokybės indeksas (Infaunal Quality Index, IQI)

0,75

0,64

NEA 3/4 tipas

Vokietija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,85

0,70

Nyderlandai

Dugno ekosistemos kokybės 2 indeksas (Benthic Ecosystem Quality Index 2, BEQI2)

0,80

0,60

NEA 7 tipas

Norvegija

Norvegijos kokybės indeksas (NQI)

0,72

0,63

Jungtinė Karalystė

Infaunos kokybės indeksas (Infaunal Quality Index, IQI)

0,75

0,64

NEA 8b tipas

Danija

Danijos kokybės indeksas (DKI)

0,84

0,68

Švedija

Švedijos daugiamatis biologinės kokybės indeksas (minkštųjų nuosėdų infauna) (BQI)

0,71

0,54

NEA 8a/9/10 tipas

Norvegija

Norvegijos kokybės indeksas (NQI)

0,82

0,63

Švedija

Švedijos daugiamatis biologinės kokybės indeksas (minkštųjų nuosėdų infauna) (BQI)

0,71

0,54

Vandens kategorija

Priekrantės vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Viduržemio jūros

Kalibruotų tipų apibūdinimas (taikomas tik fitoplanktonui)

Su dugno bestuburiais, makrodumbliais ir jūržolėmis susiję bendro kalibravimo rezultatai taikomi visai Viduržemio jūrai, kuri įeina į šalies teritoriją

Tipas

Apibūdinimas

Tankis (kg/m3)

Vidutinis metinis druskingumas (psu)

I tipas

Įtekantis gėlas vanduo turi didelį poveikį

< 25

< 34,5

IIA Adrijos tipas

Įtekantis gėlas vanduo turi vidutinišką poveikį (žemyno įtaka)

25–27

34,5 –37,5

IIIW tipas

Žemyno pakrantė, kuriai įtekantis gėlas vanduo neturi poveikio (Vakarų baseinas)

> 27

> 37,5

IIIE tipas

Įtekantis gėlas vanduo neturi poveikio (Rytų baseinas)

> 27

> 37,5

Salos W tipas*

Salos pakrantė (Vakarų baseinas)

Bet koks

Bet koks

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

I tipas:

Prancūzija, Italija

IIA tipas:

Prancūzija, Ispanija, Italija

IIA Adrijos tipas:

Italija, Slovėnija

Salos W tipas* (dėl pagrįstų priežasčių šio tipo ribos nebuvo nenustatytos ir atlikti bendro kalibravimo nebuvo galima):

Prancūzija, Ispanija, Italija

IIIW tipas:

Prancūzija, Ispanija, Italija

IIIE tipas:

Graikija, Kipras

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Fitoplanktonas:

biomasę apibūdinantis parametras (chlorofilas a)

Rezultatai:

ekologinės kokybės santykiai ir parametrų vertės

Parametro vertės išreikštos chlorofilo a kiekiu μg/l 90-ai procentilei, apskaičiavus per vienus bent penkerių metų laikotarpio metus.

Šalis ir tipas

Ekologinės kokybės santykiai

Vertės (μg/l)

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

IIA tipas

Prancūzija

0,67

0,37

1,92

3,50

Ispanija

0,67

0,37

1,92

3,50

IIA Adrijos tipas

Kroatija

0,82

0,61

1,70

4,00

Italija

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovėnija

0,82

0,61

1,70

4,00

IIIW tipas

Prancūzija

0,67

0,42

1,18

1,89

Ispanija

0,67

0,42

1,18

1,89

IIIE tipas

Kipras

0,66

0,37

0,29

0,53

Graikija

0,66

0,37

0,29

0,53

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrodumbliai

Rezultatai:

kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Toliau pateikti rezultatai taikomi uolinių pakrančių viršutinei infralitoralinei zonai (3,5–0,2 m gylis).

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Kipras

Ekologinio vertinimo indeksas (Ecological Evaluation Index, EEI-c)

0,76

0,48

Prancūzija

Litoralės ir viršutinės sublitoralės uolinių krantų bendrijų kartografija (Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities, CARLIT)

0,75

0,60

Graikija

Ekologinio vertinimo indeksas (Ecological Evaluation Index, EEI-c)

0,76

0,48

Kroatija

Litoralės ir viršutinės sublitoralės uolinių krantų bendrijų kartografija (Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities, CARLIT)

0,75

0,60

Italija

Litoralės ir viršutinės sublitoralės uolinių krantų bendrijų kartografija (Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities, CARLIT)

0,75

0,60

Мalta

Litoralės ir viršutinės sublitoralės uolinių krantų bendrijų kartografija (Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities, CARLIT)

0,75

0,60

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Ispanija

Litoralės ir viršutinės sublitoralės uolinių krantų bendrijų kartografija (Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities, CARLIT)

0,75

0,60

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Gaubtasėkliai

Rezultatai:

kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Kroatija

Posidonia oceanica daugiamatis indeksas (Posidonia oceanica Multivariate Index, POMI)

0,775

0,55

Kipras

Posidonia oceanica greitas lengvas indeksas (Posidonia oceanica Rapid Easy Index, PREI)

0,775

0,55

Prancūzija

Posidonia oceanica greitas lengvas indeksas (Posidonia oceanica Rapid Easy Index, PREI)

0,775

0,55

Italija

Posidonia oceanica greitas lengvas indeksas (Posidonia oceanica Rapid Easy Index, PREI)

0,775

0,55

Мalta

Posidonia oceanica greitas lengvas indeksas (Posidonia oceanica Rapid Easy Index, PREI)

0,775

0,55

Ispanija

Posidonia oceanica daugiamatis indeksas (Posidonia oceanica Multivariate Index, POMI)

0,775

0,55

Ispanija

Valencijos klasifikavimo sistema (Valencian-CS)

0,775

0,55

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Biologinis kokybės elementas

 

Rezultatai:

kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Italija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,81

0,61

Slovėnija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Kipras

Bentix

0,75

0,58

Prancūzija

AMBI

0,83

0,58

Graikija

Bentix

0,75

0,58

Ispanija

BOPA

0,95

0,54

Ispanija

MEDOCC

0,73

0,47

Vandens kategorija

Priekrantės vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Juodosios jūros

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Apibūdinimas

CW-BL1

Mezohaliniai, su mažais potvyniais (< 1 m), seklūs (< 30 m), nuo vidutiniškai atvirų iki labai atvirų, mišrus substratas (smulkus smėlis zoobentosui)

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas: Bulgarija ir Rumunija

JUODOSIOS JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

IBI

0,80

0,63

Rumunija

IBI

0,80

0,63

JUODOSIOS JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

Ekologinis indeksas EI

0,837

0,644

Rumunija

Ekologinis indeksas EI

0,837

0,644

JUODOSIOS JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Bulgarija

M-AMBI(n)-Multivariate AZTI normalizuotas jūros biotinis indeksas

0,90

0,68

Rumunija

M-AMBI(n)-Multivariate AZTI normalizuotas jūros biotinis indeksas

0,90

0,68

Vandens kategorija

Tarpiniai vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Baltijos jūros

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Paviršiaus druskingumas (psu)

Priedugnio druskingumas (psu)

Atvirumas

Ledo danga (dienos)

Kitos charakteristikos

BT1

0–8 Oligohalinės sritys

0–8

Labai apsaugota

Lenkijos Vistulos lagūna ir Lietuvos Kuršių marios

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

Lietuva ir Lenkija.

BALTIJOS JŪROS GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Biomasę apibūdinančio parametro (chlorofilo a) rezultatai

Toliau nurodyti rezultatai yra vidutinės vasaros (nuo gegužės–birželio iki rugsėjo mėn.) vertės

Šalis

Ekologinės kokybės santykiai

Vertės (μg/l)

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Lietuva

0,83

0,57

31,70

46,60

Lenkija

0,77

0,61

33,46

42,20

Vandens kategorija

Tarpiniai vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Šiaurės rytų Atlanto

Bendrai kalibruotų tipų apibūdinimas

Tipas

Apibūdinimas

Druskingumas (psu)

Potvynių ir atoslūgių lygių skirtumas (m), gylis (m)

Srovės greitis (mazgais), atvirumas

Maišymosi charakteristikos ir trukmė

NEA 11

Tarpiniai vandenys

0–35 Nuo mažų iki didelių potvynių < 30

Kintantis Apsaugoti arba vidutiniškai atviri

Iš dalies nuolat stratifikuoti Nuo dienų iki savaičių

Šalys, kuriose atliktas tų pačių tipų bendras kalibravimas:

Belgija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

Biologinio kokybės elemento „dugno bestuburiai“ bendrai kalibruotų potipių apibūdinimas

Potipis

Apibūdinimas

VN, turinčios tą patį potipį

A

Lagūnos

Airija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

B

Gėlo–oligohalinio vandens, vidutinė upės tėkmė

Airija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

C

Estuarijos su vidutinio dydžio potvyniais, nereguliari upės tėkmė

Portugalija, Ispanija

D

Didelės estuarijos

Vokietija, Airija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

E

Nuo mažų iki vidutinio dydžio estuarijų, kai eulitoralė > 50 %

Airija, Vokietija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

F

Nuo mažų iki vidutinio dydžio estuarijų, kai eulitoralė < 50 %

Airija, Portugalija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Fitoplanktonas:

biomasę apibūdinantis parametras (chlorofilas a)

Rezultatai:

ekologinės kokybės santykiai ir parametrų vertės

Parametro vertės išreikštos μg/l, apskaičiuotos kaip nacionalinis chlorofilo a rodiklis per šešerių metų laikotarpį Nacionaliniams Prancūzijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Ispanijos rodikliams paprastai naudojama išmatuota P90 Chl-a vertė, o slenkstinės vertės pakoreguojamos atsižvelgiant į druskingumą, Airijoje naudojamas P90 Chl-a ir medianų verčių derinys, o Jungtinėje Karalystėje naudojamas rodiklis, pagrįstas statistinių priemonių viršijimo atvejų skaičiumi. Jungtinė Karalystė P90 vertes apskaičiavo tik bendrojo kalibravimo tikslu.

Šalis

Ekologinės kokybės santykiai

Vertės (μg/l)

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Prancūzija

0,67

0,397

5,33

8,88

Airija

0,80

0,60

12,96

25,96

Nyderlandai

0,80

0,60

12,00

18,00

Šiaurės Portugalija

0,667

0,467

10,000

14,288

Ispanija, vidurio Kantabrijos ir Galicijos estuarijos, maišymosi zona (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Ispanija, vidurio Kantabrijos ir Galicijos euhalinės (*6) estuarijos

0,67

0,33

4,00

8,00

Ispanija, rytų Kantabrijos euhalinės (*6) estuarijos

0,67

0,33

1,95

3,90

Ispanija, rytų Kantabrijos polihalinės (*6) estuarijos

0,67

0,33

3,30

6,60

Ispanija, rytų Kantabrijos mezohalinės (*6) estuarijos

0,67

0,33

5,10

10,20

Ispanija, rytų Kantabrijos oligohalinės (*6) estuarijos

0,67

0,33

6,60

13,20

Ispanija, Kadiso įlankos maišymosi zonos (*6) estuarijos

0,67

0,33

3,75

7,50

Ispanija, Kadiso įlankos euhalinės (*6) estuarijos

0,67

0,33

3,00

6,00

Jungtinė Karalystė

0,80

0,60

10,00

15,00

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Makrodumbliai

Gausą rodantys minkšto dugno eulitoralės žydintys makrodumbliai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Prancūzija

Makrodumblių žydėjimo vertinimas (Macroalgal Bloom Assessment, TWOGA)

0,80

0,60

Airija

Oportunistinių žaliųjų makrodumblių gausos vertinimo priemonė (OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Jungtinė Karalystė

Oportunistinių makrodumblių žydėjimo vertinimo priemonė (OMBT-Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Gaubtasėkliai

Jūržolės

Rezultatai:

kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Vokietija

Eulitoralės jūržolių priekrančių ir tarpiniuose vandenyse vertinimo priemonė (SG-Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters)

0,80

0,60

Prancūzija

Jūržolių sąžalynų kokybė priekrantės ir tarpinių vandenų telkiniuose (SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies)

0,80

0,645

Airija

Eulitoralės jūržolių vertinimo priemonė

0,80

0,61

Nyderlandai

Jūržolių sąžalynų vandens telkinyje monitoringas naudojant aeronuotraukas, stebint padėtį vietoje ir nurodant rūšies plotą ir tankį (SG- Monitoring beds of SG per waterbody using aerial photographs, ground truth and specifying surface & density per species)

0,80

0,60

Portugalija

Jūržolių kokybės indeksas (SQI-Seagrass quality index)

0,800

0,600

Jungtinė Karalystė

Eulitoralės jūržolių vertinimo priemonė

0,80

0,61

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Sudedamoji biologinio kokybės elemento dalis

Gaubtasėkliai

Druskingos maršos

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Ispanija, Kantabrija

Gaubtasėklių kokybės indeksas (Angiosperm Quality Index, AQI)

0,88

0,73

Portugalija

Gaubtasėklių kokybės vertinimo indeksas (Angiosperm Quality Assessment Index, AQuA)

0,800

0,600

Jungtinė Karalystė

JK druskingoms maršoms skirta priemonė (UK Saltmarsh Tool SM)

0,800

0,600

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

D potipis

Vokietija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,850

0,700

Nyderlandai

Dugno ekosistemos kokybės 2 indeksas (Benthic Ecosystem Quality Index 2, BEQI2)

0,800

0,600

Ispanija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,770

0,530

Portugalija

Dugno vertinimo priemonė (Benthic Assessment Tool, BAT)

0,838

0,582

E potipis

Ispanija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,770

0,530

Ispanija

Minkšto dugno kokybė (Quality of Soft Bottoms, QSB)

0,800

0,600

F potipis

Ispanija

M-AMBI-Multivariate AZTI jūros biotinis indeksas

0,770

0,530

Portugalija

Dugno vertinimo priemonė (Benthic Assessment Tool, BAT)

0,806

0,580

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Žuvys

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Belgija

Estuarinis biotinis indeksas (Zeeschelde Estuarine Biotic Index, EBI)

0,850

0,615

Prancūzija

Estuarinių ir lagūninių žuvų indeksas (Estuarine and Lagoon Fish Index, ELFI)

0,910

0,675

Vokietija

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Airija

Tarpinių vandenų žuvų klasifikavimo indeksas (Transitional Fish Classification Index, TFCI)

0,810

0,580

Airija

Estuarijų žuvų daugiamatis indeksas (Estuarine Multi-metric Fish Index, EMFI)

0,920

0,650

Nyderlandai

FAT – TW – WFD – O2 tipo tarpinių vandenų žuvų indeksas

0,800

0,600

Portugalija

Estuarinių žuvų vertinimo indeksas (Estuarine Fish Assessment Index, EFAI)

0,865

0,700

Ispanija

AFI – AZTI žuvų indeksas

0,780

0,550

Ispanija

Tarpinių vandenų žuvų klasifikavimo indeksas (Transitional Fish Classification Index, TFCI)

0,900

0,650

Jungtinė Karalystė

Tarpinių vandenų žuvų klasifikavimo indeksas (Transitional Fish Classification Index, TFCI)

0,810

0,580

Jungtinė Karalystė

Estuarijų žuvų daugiamatis indeksas (Estuarine Multi-metric Fish Index, EMFI)

0,920

0,650

Vandens kategorija

Tarpiniai vandenys

Geografinė bendro kalibravimo grupė

Viduržemio jūros

Kalibruotų tipų apibūdinimas

Bendras kalibruotas tipas

Tipo charakteristikos

VN, turinčios tą patį bendrą kalibruotą tipą

CL-Oligohaline (oligohalinės pakrančių lagūnos)

Pakrančių lagūnos (druskingumas < 5 psu)

Ispanija, Prancūzija, Italija

CL-Mesohaline chocked and restricted (mezohalinės pakrančių lagūnos su siauru kanalu ir apribotos)

Pakrančių lagūnos (druskingumas 5–18 psu)

Ispanija (*7), Prancūzija (*7), Italija, Graikija

CL-Polyhaline chocked and restricted (polihalinės pakrančių lagūnos su siauru kanalu ir apribotos)

Pakrančių lagūnos (druskingumas 18–40 psu)

Ispanija (*7), Prancūzija (*7), Italija, Graikija

Hyperhalines (hiperhaliniai > 40 psu)

Hyperhalines (hiperhaliniai > 40 psu)

Ispanija

Estuarijos

Estuarijos (kurioms būdingas druskingo vandens „pleištas“)

Ispanija, Kroatija

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Fitoplanktonas

Fitoplanktonas:

kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Polihalinės pakrantės lagūnos su siauru kanalu

Prancūzija

Viduržemio jūros polihalinių lagūnų fitoplanktono indeksas (Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons, PhIL)

0,710

0,390

Graikija

Daugiamatis planktono indeksas (Multimetric Phytoplankton Index, MPI)

0,780

0,510

Italija

Daugiamatis planktono indeksas (Multimetric Phytoplankton Index, MPI)

0,780

0,510

Apribotos polihalinės pakrantės lagūnos

Prancūzija

Viduržemio jūros polihalinių lagūnų fitoplanktono indeksas (Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons, PhIL)

0,710

0,390

Graikija

Daugiamatis planktono indeksas (Multimetric Phytoplankton Index, MPI)

0,820

0,540

Italija

Daugiamatis planktono indeksas (Multimetric Phytoplankton Index, MPI)

0,820

0,540

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Makrodumbliai ir gaubtasėkliai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis

Bendrai kalibruotos nacionalinės klasifikavimo sistemos

Ekologinės kokybės santykiai

Labai geros ir geros būklės riba

Geros ir vidutinės būklės riba

Prancūzija

Exclame

0,8

0,6

Graikija

Ekologinio vertinimo indeksas (– Ecological Evaluation Index, EEI-c)

0,7

0,4

Italija

Makrofitų kokybės indeksas (Macrophyte Quality Index, MaQI)

0,8

0,6

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO GEOGRAFINĖS BENDRO KALIBRAVIMO GRUPĖS REZULTATAI

Biologinis kokybės elementas

Dugno bestuburiai

Rezultatai:

bendrai kalibruotų nacionalinių klasifikavimo sistemų ekologinės kokybės santykiai

Šalis ir tipas