EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/46, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; panaikino 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/190


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/46

2018 m. lapkričio 29 d.

kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 29 straipsnio 3 dalį Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2019/43 (ECB/2018/27]) (1) nustatomas pakoreguotas Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalo pasirašymo raktas (toliau – kapitalo raktas) ir nuo 2019 m. sausio 1 d. kiekvienam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) skiriami nauji indeksai pakoreguotame kapitalo rakte (toliau – indeksai kapitalo rakte);

(2)

dėl indeksų kapitalo rakte koregavimo ir dėl to pakintančių NCB dalių pasirašytame ECB kapitale būtina pakoreguoti reikalavimus, kuriais ECB, remdamasis ECBS statuto 30 straipsnio 3 dalimi, kreditavo valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB (toliau – euro zonos NCB), ir kurie yra lygūs euro zonos NCB įnašams į ECB užsienio atsargas (toliau – reikalavimai). Tie euro zonos NCB, kurių reikalavimai padidėja dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. padidėjusių jų indeksų kapitalo rakte, turėtų atlikti kompensuojamąjį pervedimą Europos Centriniam Bankui, o ECB turėtų atlikti kompensuojamąjį pervedimą tiems euro zonos NCB, kurių reikalavimai sumažėja dėl sumažėjusių jų indeksų kapitalo rakte;

(3)

vadovaujantis bendraisiais teisingumo, vienodo elgesio ir teisėtų lūkesčių apsaugos principais, kuriais paremtas ECBS statutas, tie euro zonos NCB, kurių santykinė dalis ECB sukauptoje nuosavo turto vertėje padidėja dėl pirmiau minėtų pakoregavimų, taip pat turėtų atlikti kompensuojamąjį pervedimą tiems euro zonos NCB, kurių santykinės dalys sumažėja;

(4)

siekiant apskaičiuoti kiekvieno euro zonos NCB dalies ECB sukauptoje nuosavo turto vertėje pakoreguotą vertę, atitinkami kiekvieno euro zonos NCB indeksai kapitalo rakte iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2019 m. sausio 1 d. turėtų būti išreikšti procentais ECB bendrame kapitale, pasirašytame visų euro zonos NCB;

(5)

todėl reikia priimti naują ECB sprendimą, kuriuo būtų panaikintas Sprendimas EBC/2013/26 (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

a)   sukaupta nuosavo turto vertė– ECB atsargų, perkainojimo sąskaitų ir atidėjinių, kurie prilyginami atsargoms, ECB apskaičiuotų 2018 m. gruodžio 31 d., visuma. Neapribojant sukauptos nuosavo turto vertės bendrumo, ECB atsargos ir tie atidėjiniai, kurie prilyginami atsargoms, apima bendrą atsargų fondą ir atidėjinius dėl užsienio valiutų kursų, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikos;

b)   pervedimo diena– antra darbo diena po to, kai Valdančioji taryba patvirtina ECB 2018 finansinių metų finansines ataskaitas.

2 straipsnis

Įnašas į ECB atsargas ir atidėjinius

1.   Jei euro zonos NCB dalis sukauptoje nuosavo turto vertėje, 2019 m. sausio 1 d. padidėjus jo indeksui kapitalo rakte, padidėja, toks euro zonos NCB pervedimo dieną perveda Europos Centriniam Bankui sumą, nustatytą pagal 3 dalį.

2.   Jei euro zonos NCB dalis sukauptoje nuosavo turto vertėje, 2019 m. sausio 1 d. sumažėjus jo indeksui kapitalo rakte, sumažėja, toks euro zonos NCB pervedimo dieną gauna iš ECB sumą, nustatytą pagal 3 dalį.

3.   Prieš arba tą dieną, kai Valdančioji taryba patvirtina 2018 finansinių metų ECB finansines ataskaitas, ECB apskaičiuoja ir patvirtina kiekvienam euro zonos NCB sumą, kurią tas euro zonos NCB turi pervesti Europos Centriniam Bankui, jei taikoma 1 dalis, arba sumą, kurią tas euro zonos NCB gauna iš ECB, jei taikoma 2 dalis. Atsižvelgiant į apvalinimą, kiekviena suma, kurią reikia pervesti ar gauti, skaičiuojama padauginant sukauptą nuosavo turto vertę iš absoliutaus skirtumo tarp kiekvieno euro zonos NCB indekso kapitalo rakte 2018 m. gruodžio 31 d. ir jo indekso kapitalo rakte nuo 2019 m. sausio 1 d., ir padalijant rezultatą iš 100.

4.   Kiekviena 3 dalyje aprašyta suma yra mokėtina eurais 2019 m. sausio 1 d., tačiau iš tikrųjų yra pervedama pervedimo dieną.

5.   Pervedimo dieną euro zonos NCB arba ECB, kurie privalo pervesti sumą pagal 1 arba 2 dalį, taip pat atskirai perveda bet kokias palūkanas, sukauptas laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki pervedimo dienos už kiekvieną tokio euro zonos NCB ir ECB atitinkamai mokėtiną sumą. Šių palūkanų perdavėjai ir gavėjai yra tie patys, kaip ir sumų, už kurias susikaupia palūkanos, perdavėjai ir gavėjai.

6.   Jei sukaupta nuosavo turto vertė yra mažesnė už nulį, sumos, kurios turi būti pervedamos arba gaunamos pagal 3 ir 5 dalis, mokamos kryptimis, priešingomis 3 ir 5 dalyse nurodytoms kryptims.

3 straipsnis

Reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, koregavimas

1.   euro zonos NCB reikalavimai yra koreguojami 2019 m. sausio 1 d. vadovaujantis jų pakoreguotais indeksais kapitalo rakte. euro zonos NCB reikalavimų vertė nuo 2019 m. sausio 1 d. yra nurodyta šio sprendimo priede pateiktos lentelės trečioje skiltyje.

2.   Kiekvienas euro zonos NCB, remdamasis šia nuostata ir nereikalaudamas jokių kitų formalumų ar veiksmų, yra laikomas 2019 m. sausio 1 d. pervedęs ar gavęs absoliučią reikalavimo vertę eurais, nurodytą šalia jo pavadinimo šio sprendimo priede pateiktos lentelės ketvirtoje skiltyje, kur „–“ žymi reikalavimą, kurį euro zonos NCB perveda Europos Centriniam Bankui, o „+“ žymi reikalavimą, kurį ECB perveda į euro zonos NCB.

3.   Pirmą Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) veikimo dieną po 2019 m. sausio 1 d. kiekvienas euro zonos NCB perveda arba gauna absoliučią sumos vertę eurais, nurodytą šalia jo pavadinimo šio sprendimo priede esančios lentelės ketvirtoje skiltyje, kur „+“ žymi sumą, kurią euro zonos NCB perveda Europos Centriniam Bankui, o „–“ žymi sumą, kurią ECB perveda euro zonos NCB.

4.   Pirmą TARGET2 veikimo dieną po 2019 m. sausio 1 d. euro zonos NCB arba ECB, kurie privalo pervesti sumas pagal šio straipsnio 3 dalį, taip pat atskirai perveda bet kokias palūkanas, sukauptas laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki šio pervedimo dienos už tokių euro zonos NCB ir ECB atitinkamas mokėtinas sumas. Šių palūkanų perdavėjai ir gavėjai yra tie patys, kaip ir sumų, už kurias susikaupia palūkanos, perdavėjai ir gavėjai.

4 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Pagal 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį sukauptos palūkanos yra skaičiuojamos kasdien, naudojant faktinį 360 dienų apskaičiavimo metodą, taikant normą, lygią Eurosistemos konkursuose dėl pagrindinių refinansavimo operacijų Eurosistemos taikomai naujausiai žinomai ribinei palūkanų normai.

2.   Kiekvienas pervedimas pagal 2 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis, 3 straipsnio 3 ir 4 dalis vykdomas atskirai, naudojantis TARGET2.

3.   ECB ir euro zonos NCB, kurie privalo atlikti kurį nors 2 dalyje nurodytą pervedimą, tinkamu laiku duoda reikiamus nurodymus, kad tokie pervedimai būtų įvykdyti tinkamai ir laiku.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.   Sprendimas ECB/2013/26 panaikinamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2013/26 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. lapkričio 29 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo (ECB/2018/27) (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 178).

(2)  2013 m. rugpjūčio 29 d. Sprendimas ECB/2013/26, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės (OL L 16, 2014 1 21, p. 47).


PRIEDAS

REIKALAVIMAI, LYGŪS EUROPOS CENTRINIAM BANKUI PERVESTOMS UŽSIENIO ATSARGOMS

euro zonos NCB

Reikalavimai, lygūs į ECB pervestoms užsienio atsargoms, 2018 m. gruodžio 31 d.

(EUR)

Reikalavimai, lygūs į ECB pervestoms užsienio atsargoms, nuo 2019 m. sausio 1 d.

(EUR)

Pervedama suma

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Iš viso  (1) :

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Dėl apvalinimo sumos grafoje „iš viso“ gali neatitikti visų nurodytų skaičių sumos.


Top