EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; panaikino 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/183


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/45

2018 m. lapkričio 29 d.

kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 28 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko sprendime (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) nustatomi pakoreguoti nacionaliniams centriniams bankams (NCB) skiriami indeksai Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalo pasirašymo rakte (toliau atitinkamai – indeksai kapitalo rakte ir kapitalo raktas). Dėl šio koregavimo Valdančioji taryba turi nustatyti kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp NCB, kurie 2018 m. gruodžio 31 d. yra Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai, sąlygas, siekdama užtikrinti, kad šių dalių paskirstymas atitiktų padarytus pakoregavimus. Todėl reikia priimti naują sprendimą, kuriuo nuo 2019 m. sausio 1 d. būtų panaikintas Sprendimas ECB/2013/29 (2);

(2)

Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/44 (ECB/2018/28) (3) nustato, kaip ir kokia apimtimi valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – euro zonos NCB) privalo apmokėti Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalą, atsižvelgiant į pakoreguotą kapitalo raktą. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/48 (ECB/2018/32) (4) nustato procentą, kurį valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – ne euro zonos NCB) privalo apmokėti nuo 2019 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į pakoreguotą kapitalo raktą;

(3)

kadangi kiekvienas euro zonos NCB jau apmokėjo visą savo pasirašyto ECB kapitalo dalį, kaip taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. pagal Europos Centrinio Banko sprendimą ECB/2013/30 (5), ir Lietuvos banko atveju pagal Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2015/287 (ECB/2014/61) (6) 2 straipsnį kartu su Sprendimu ECB/2013/31 (7), kiekvienas euro zonos NCB turi atitinkamai pervesti papildomą sumą Europos Centriniam Bankui arba iš ECB gauti grąžintiną sumą, kad būtų gautos sumos, nurodytos Sprendimo (ES) 2019/44 (ECB/2018/28) 1 straipsnyje pateiktoje lentelėje;

(4)

taip pat, kadangi kiekvienas ne euro zonos NCB jau apmokėjo savo pasirašyto ECB kapitalo dalies procentinę dalį, kaip taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. pagal Sprendimą ECB/2013/31, kiekvienas iš jų turi atitinkamai pervesti papildomą sumą Europos Centriniam Bankui arba iš ECB gauti grąžintiną sumą, kad būtų gautos sumos, nurodytos Sprendimo (ES) 2019/48 (ECB/2018/32) 1 straipsnyje pateiktos lentelės trečioje skiltyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kapitalo dalių pervedimas

Atsižvelgiant į ECB kapitalo dalis, kurias kiekvienas NCB bus pasirašęs 2018 m. gruodžio 31 d., ir ECB kapitalo dalis, kurias kiekvienas NCB pasirašys nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl Sprendimo (ES) 2019/43 (ECB/2018/27) 2 straipsnyje nustatyto indeksų kapitalo rakte koregavimo, NCB perveda tarpusavyje kapitalo dalis pervedimais Europos Centriniam Bankui ir iš jo, siekdami užtikrinti, kad kapitalo dalių paskirstymas nuo 2019 m. sausio 1 d. atitiktų pakoreguotus indeksus. Šiuo tikslu laikoma, kad kiekvienas NCB, remdamasis šiuo straipsniu ir nereikalaudamas jokių kitų formalumų ar veiksmų, 2019 m. sausio 1 d. yra pervedęs arba gavęs pasirašyto ECB kapitalo dalį, nurodytą šalia jo pavadinimo šio sprendimo I priede pateiktos lentelės ketvirtoje skiltyje, kur „+“ žymi kapitalo dalį, kurią ECB perveda nacionaliniam centriniam bankui, o „–“ žymi kapitalo dalį, kurią NCB perveda Europos Centriniam Bankui.

2 straipsnis

Apmokėto kapitalo koregavimas

1.   Atsižvelgdamas į ECB kapitalo sumą, kurią kiekvienas NCB apmokėjo, ir ECB kapitalo sumą, kurią kiekvienas NCB apmoka nuo 2019 m. sausio 1 d., remdamasis, atitinkamai, euro zonos NCB atveju – Sprendimo (ES) 2019/44 (ECB/2018/28) 1 straipsniu, ne euro zonos NCB atveju – Sprendimo (ES) 2019/48 (ECB/2018/32) 1 straipsniu, pirmą Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) veikimo dieną po 2019 m. sausio 1 d. kiekvienas NCB perveda arba gauna grynąją sumą, nurodytą šalia jo pavadinimo šio sprendimo II priede pateiktos lentelės ketvirtoje skiltyje, kur „+“ žymi sumą, kurią NCB perveda Europos Centriniam Bankui, o „–“ žymi sumą, kurią ECB perveda tam NCB.

2.   Pirmą TARGET2 veikimo dieną po 2019 m. sausio 1 d. ECB ir NCB, kurie privalo pervesti sumą pagal pirmą dalį, kiekvienas atskirai perveda bet kokias palūkanas už atitinkamas mokėtinas sumas, sukauptas laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki pervedimo dienos. Šių palūkanų perdavėjai ir gavėjai yra tie patys, kaip ir sumų, už kurias susikaupia palūkanos, perdavėjai ir gavėjai.

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   2 straipsnyje aprašyti pervedimai vykdomi naudojantis TARGET2.

2.   NCB, kurie nėra prisijungę prie TARGET2, perveda 2 straipsnyje aprašytas sumas kredituojant sąskaitą, kurią laiku paskiria ECB arba NCB.

3.   Pagal 2 straipsnio 2 dalį sukauptos palūkanos yra skaičiuojamos kasdien, naudojant faktinį 360 dienų apskaičiavimo metodą, taikant normą, lygią Eurosistemos konkursuose dėl pagrindinių refinansavimo operacijų Eurosistemos taikomai naujausiai žinomai ribinei palūkanų normai.

4.   ECB ir NCB, kurie privalo atlikti pervedimą pagal 2 straipsnį, tinkamu laiku duoda reikiamus nurodymus, kad tokie pervedimai būtų įvykdyti tinkamai ir laiku.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.   Sprendimas ECB/2013/29 panaikinamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

3.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2013/29 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. lapkričio 29 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo (ECB/2018/27) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 178).

(2)  2013 m. rugpjūčio 29 d. Sprendimas ECB/2013/29, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos (OL L 16, 2014 1 21, p. 55).

(3)  2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/44 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/61 ir panaikinamas Sprendimas ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 180).

(4)  2018 m. lapkričio 30 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/48 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo (ECB/2018/32) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 196).

(5)  2013 m. rugpjūčio 29 d. Sprendimas ECB/2013/30 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (OL L 16, 2014 1 21, p. 61).

(6)  2014 m. gruodžio 31 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/287 dėl Lietuvos banko atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į Europos Centrinio Banko atsargas ir atidėjinius (ECB/2014/61) (OL L 50, 2015 2 21, p. 44).

(7)  2013 m. rugpjūčio 30 d. Sprendimas ECB/2013/31 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (OL L 16, 2014 1 21, p. 63).


I PRIEDAS

NCB PASIRAŠYTAS KAPITALAS

 

2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta dalis

(EUR)

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasirašyta dalis

(EUR)

Dalis, kurią reikia pervesti

(EUR)

euro zonos NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Ne euro zonos NCB

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Iš viso  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Dėl apvalinimo sumos grafoje „iš viso“ gali neatitikti visų nurodytų skaičių sumos.


II PRIEDAS

NCB APMOKĖTAS KAPITALAS

 

2018 m. gruodžio 31 d. apmokėta dalis

(EUR)

Nuo 2019 m. sausio 1 d. apmokėta dalis

(EUR)

Pervedama suma

(EUR)

euro zonos NCB

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Ne euro zonos NCB

Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Iš viso  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Dėl apvalinimo sumos grafoje „iš viso“ gali neatitikti visų nurodytų skaičių sumos.


Top