EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

2018 m. rugpjūčio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/1148 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo (ECB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/91


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/1148

2018 m. rugpjūčio 10 d.

dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2016/1041 panaikinamo (ECB/2018/21)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gaires (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (1) (Bendrųjų dokumentų gairės), ypač į jų 1 straipsnio 4 dalį, ketvirtos dalies I, II, IV, V, VI ir VIII antraštines dalis ir jų šeštą dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 9 d. Gaires ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (2), ypač į jų 1 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu;

(2)

standartiniai kriterijai ir būtinieji kredito kokybės ribų reikalavimai, apibrėžiantys antrinę rinką turinčio turto tinkamumą būti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, yra nustatyti Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60), ypač jų 59 straipsnyje ir ketvirtos dalies II antraštinėje dalyje;

(3)

vadovaudamasi Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimo priemones, reikalavimus, kriterijus ir procedūras. Vadovaudamasi Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59 straipsnio 6 dalimi, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka Eurosistemos kredito kokybės reikalavimus remiantis bet kokia, jos manymu, aktualia informacija tinkamai Eurosistemos rizikos apsaugai užtikrinti;

(4)

taikant nukrypti nuo Eurosistemos kredito kokybės reikalavimų antrinę rinką turinčiam turtui leidžiančias nuostatas, Gairių ECB/2014/31 8 straipsnio 2 dalimi numatoma, kad Eurosistemos kredito kokybės minimalios ribos netaikomos antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, kurias išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybių narių, kurioms taikoma Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programa, centrinės Vyriausybės, nebent Valdančioji taryba nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė nevykdo finansinės paramos ir (arba) makroekonominės programos sąlygų;

(5)

2015 m. rugpjūčio 19 d. pasibaigus ankstesnei Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) finansinės paramos Graikijai programai, Europos stabilumo mechanizmo (ESM) valdytojų valdyba patvirtino dabartinę trejų metų finansinės paramos Graikijai programą;

(6)

Valdančioji taryba įvertino pirmiau paminėtos ESM programos Graikijai poveikį, jos tęstinį įgyvendinimą bei Graikijos institucijų parodytą įsipareigojimą visiškai įgyvendinti programą. Remdamasi šiuo vertinimu, Valdančioji taryba laikėsi nuomonės, kad Graikijos Respublika vykdė programos sąlygas. Dėl šios priežasties Valdančioji taryba 2016 m. birželio 22 d. priėmė Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2016/1041 (ECB/2016/18) (3), kuriuo buvo atnaujintas Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų Eurosistemos pinigų politikos operacijoms skirtų antrinę rinką turinčių skolos priemonių, kurioms taikomi konkretūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte, tinkamumas ir numatyta, kad Graikijos Respublika turėtų būti laikoma euro zonos valstybe nare, vykdančia Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programą;

(7)

šiuo metu Gairių ECB/2014/31 1 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad taikant jų 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį, Graikijos Respublika turėtų būti laikoma euro zonos valstybe nare, vykdančia Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programą. Be to, tų gairių 8 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi tų gairių I priede nustatyti konkretūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte;

(8)

pagal susitarimo dėl finansinės pagalbos programos, kurį 2015 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Europos stabilumo mechanizmas (ESM), Graikijos Respublika, Bank of Greece ir Graikijos finansinio stabilumo fondas (4), 1 straipsnį dabartinės ESM programos pabaigos data yra 2018 m. rugpjūčio 20 d. Todėl nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. Graikijos Respublika negali būti ilgiau laikoma valstybe nare, kuriai taikoma Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programa. Dėl to nuo tos datos nebesilaikoma Gairių ECB/2014/31 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių Eurosistemos kredito kokybės riboms taikomų laikino suspendavimo sąlygų;

(9)

todėl Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms turėtų būti taikomi standartiniai kriterijai ir kredito kokybės ribos ir kad tokioms skolos priemonėms bus taikomi Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (5) nustatyti standartiniai įvertinimai mažesne nei rinkos verte,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumas

1.   Taikant Gairių ECB/2014/31 1 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį, Graikijos Respublika nebelaikoma euro zonos valstybe nare, kuriai taikoma Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programa.

2.   Eurosistemos būtinieji kredito kokybės ribų reikalavimai, nustatyti Gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ir ypač jų 59 straipsnyje ir ketvirtos dalies II antraštinėje dalyje, taikomi Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms.

3.   Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms nebetaikomi Gairių ECB/2014/31 I priede nustatyti konkretūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte.

2 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas (ES) 2016/1041 (ECB/2016/18) panaikinamas.

3 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 21 d.

2.   Esant bet kokiam šio sprendimo ir nacionaliniu lygiu tų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų įgyvendintų Gairių (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) bei Gairių ECB/2014/31 neatitikimui, vadovaujamasi šiuo sprendimu.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. rugpjūčio 10 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 91, 2015 4 2, p. 3.

(2)  OL L 240, 2014 8 13, p. 28.

(3)  2016 m. birželio 22 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/1041 (ECB/2016/18) dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinamo (OL L 169, 2016 6 28, p. 14).

(4)  Paskelbta ESM svetainėje www.esm.europa.eu.

(5)  2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) (OL L 14, 2016 1 21, p. 30).


Top