EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0012

2018 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/667 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12)

OL L 111, 2018 5 2, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/667/oj

2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/667

2018 m. balandžio 19 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. (ECB/2018/12)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (2), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

visa metinių priežiūros mokesčių suma, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9 straipsnio 2 dalį, turėtų padengti Europos Centrinio Banko (ECB) išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršyti. Šios išlaidos – tai visų pirma išlaidos, tiesiogiai susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, administracines paslaugas, biudžeto planavimo ir kontrolės, apskaitos, teisines, komunikacijos ir vertimo paslaugas, vidaus audito, statistikos ir informacinių technologijų paslaugas;

(2)

apskaičiuojant metinius priežiūros mokesčius, kurie mokami už svarbius prižiūrimus subjektus ir svarbias prižiūrimas grupes bei mažiau svarbius prižiūrimus subjektus ir mažiau svarbias prižiūrimas grupes, visos sąnaudos turėtų būti padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą;

(3)

visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2018 m. turėtų būti apskaičiuota kaip šių kategorijų suma: a) numatomos priežiūros uždavinių metinės sąnaudos už 2018 m., pagrįstos patvirtintu 2018 m. ECB biudžetu, atsižvelgiant į bet kokius numatytų ECB metinių sąnaudų, kurios buvo žinomos priimant šį sprendimą, pokyčius ir b) 2017 m. perteklius arba deficitas;

(4)

perteklius arba deficitas turėtų būti nustatomas iš Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2017/760 (ECB/2017/11) (3) priede nustatytų 2017 m. numatytų metinių sąnaudų atėmus 2017 m. patirtas faktines metines priežiūros uždavinių sąnaudas, apibūdintas 2017 m. ECB finansinėse ataskaitose (4);

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalimi, 2018 m. numatomose priežiūros uždavinių metinėse sąnaudose taip pat reikėtų atsižvelgti į su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos, gautas palūkanas pagal 14 straipsnį ir kitas tam tikras gautas arba grąžintas sumas, jei jų yra, laikantis to reglamento 7 straipsnio 3 dalies,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos sąvokų apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2018 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2018 m. yra 474 785 269 EUR, apskaičiuota kaip nurodyta I priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą šią metinių priežiūros mokesčių sumą:

a)

svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės: 428 485 342 EUR;

b)

mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės: 46 299 927 EUR.

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos, mokėtinos už 2018 m., padalijimas kiekvienai kategorijai nurodytas II priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. balandžio 19 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(3)  2017 m. balandžio 24 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11) (OL L 113, 2017 4 29, p. 52).

(4)  Paskelbta 2018 m. vasario mėn. ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


I PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. apskaičiavimas

(EUR)

Numatomos 2018 m. metinės sąnaudos

502 467 814

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

247 584 306

Nuoma ir pastatų priežiūra

53 932 669

Kitos veiklos išlaidos

200 950 839

2017 m. perteklius/deficitas

– 27 930 375

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

247 830

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 7 079

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

254 909

IŠ VISO

474 785 269


II PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. padalijimas

(EUR)

 

Svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės

Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės

Iš viso

Numatomos 2018 m. metinės sąnaudos

458 594 063

43 873 751

502 467 814

2017 m. perteklius/deficitas

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

98 059

149 771

247 830

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

0

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

101 918

152 991

254 909

IŠ VISO

428 485 342

46 299 927

474 785 269


Top