EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

2018 m. kovo 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/546 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/105


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2018/546

2018 m. kovo 15 d.

dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimo (ECB/2018/10)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį ir 28, 29, 77 ir 78 straipsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (2), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies d punktą,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (3), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktu, Europos Centrinis Bankas (ECB), kaip kompetentinga institucija svarbių prižiūrimų subjektų atžvilgiu, įvertina, ar bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių išleidimas atitinka Reglamente (ES) Nr. 575/2013 įtvirtintus kriterijus. Svarbūs prižiūrimi subjektai gali priskirti kapitalo priemones prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių tik turėdamos išankstinį ECB leidimą;

(2)

kaip to reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, Europos bankininkystės institucija (EBI) sudarė ir nuolat atnaujina viešą sąrašą, į kurį įtraukiamos priemonių rūšys, kurios laikomos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonėmis kiekvienoje valstybėje narėje. Tam tikros priemonės rūšies įtraukimas į EBI sąrašą reiškia, kad ji atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 28 straipsnyje arba, jei taikytina, 29 straipsnyje nustatytus tinkamumo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, kad kompetentingos institucijos, o po 2013 m. birželio 28 d. – EBI atlieka priemonių rūšių tikrinimą, taip pat į tai, kad EBI sąrašas yra viešas ir nuolat atnaujinamas, šis sąrašas gali būti naudojamas nustatant sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimo apimtį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 3 dalį;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 75 konstatuojamąją dalį tas reglamentas neturi įtakos kompetentingų institucijų galimybėms toliau taikyti išankstinio leidimo procedūras sutartims, reglamentuojančioms papildomo 1 lygio ir 2 lygio kapitalo priemones. Atitinkamai kai kurių valstybių narių įstatymai nustato tokius procesus, pagal kuriuos kapitalo priemonės priskiriamos prie papildomo 1 lygio ar 2 lygio kapitalo priemonių. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktą ECB yra kompetentinga institucija duoti tokį leidimą svarbiems prižiūrimiems subjektams;

(4)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktu, ECB taip pat duoda išankstinį leidimą svarbiems prižiūrimiems subjektams sumažinti, išpirkti arba atpirkti jų išleistas bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones pagal taikytiną nacionalinę teisę leidžiamu būdu ir pareikalauti papildomo 1 lygio arba 2 lygio priemonių, jas išpirkti, grąžinti arba atpirkti iki nustatyto termino;

(5)

vertindamas svarbių prižiūrimų subjektų prašymus duoti išankstinį leidimą mažinti nuosavas lėšas, ECB taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 (4) IV skyriaus 2 skirsnį;

(6)

ECB, kaip kompetentinga institucija, kiekvienais metais privalo priimti daug sprendimų dėl nuosavų lėšų. Siekiant palengvinti sprendimų priėmimo procesą, reikalingas delegavimo sprendimas tokiems sprendimams priimti. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad įgaliojimų delegavimas yra reikalingas tam, kad, institucija, turinti priimti daug sprendimų, galėtų vykdyti savo pareigas. Taip pat šis teismas yra pripažinęs, kad būtinybė užtikrinti, kad sprendimus priimantys organai galėtų veikti, yra visoms institucinėms sistemoms būdingas principas (5);

(7)

sprendimų priėmimo įgaliojimų delegavimas turėtų būti ribotas ir proporcingas, o delegavimo apimtis turėtų būti aiškiai apibrėžta;

(8)

Sprendime (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) nustatoma procedūra, kurios reikia laikytis priimant delegavimo sprendimus priežiūros srityje, ir nurodomi asmenys, kuriems galima deleguoti sprendimų priėmimo įgaliojimus. Tas sprendimas neturi įtakos ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir nedaro poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(9)

jei šiame sprendime nustatyti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai nėra įvykdyti, sprendimai turėtų būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje (6). Be to, jei sprendimų dėl nuosavų lėšų atveju struktūrinių vienetų vadovams kyla abejonių dėl to, ar tenkinami vertinimo kriterijai, dėl tos priežasties, kad svarbūs prižiūrimi subjektai pateikė nepakankamą informaciją, arba dėl to, kad reikia atlikti sudėtingą vertinimą, taip pat turėtų būti taikoma neprieštaravimo procedūra;

(10)

ECB priežiūros sprendimams gali būti taikoma vidaus administracinė peržiūra vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 24 straipsniu ir Sprendime ECB/2014/16 (7) nustatyta tvarka. Atlikdama tokią administracinę peržiūrą, Priežiūros valdyba turėtų atsižvelgti į Administracinės peržiūros valdybos nuomonę ir pateikti Valdančiajai tarybai priimti naują sprendimo projektą pagal neprieštaravimo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:

1.

sprendimas dėl nuosavų lėšų – ECB sprendimas, kuriuo duodamas išankstinis leidimas priskirti priemonę prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio arba 2 lygio kapitalo priemonių, taip pat dėl nuosavų lėšų sumažinimo;

2.

nuosavų lėšų sumažinimas – Reglamento (ES) Nr. 575/2013 77 straipsnyje nurodytas veiksmas;

3.

sumažinimas atliekant pakeitimą – nuosavų lėšų sumažinimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnio 1 dalies a punkte;

4.

sumažinimas neatliekant pakeitimo – nuosavų lėšų sumažinimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnio 1 dalies b punkte;

5.

EBI sąrašas – pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 3 dalį EBI sudarytas, tvarkomas ir skelbiamas (8) visų formų kapitalo priemonių kiekvienoje valstybėje narėje, kurios, remiantis kiekvienos kompetentingos institucijos pateikta informacija, priskiriamos prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių, rūšių sąrašas;

6.

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonė, papildomo 1 lygio priemonė arba 2 lygio kapitalo priemonė – kapitalo priemonė, kuri pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 laikoma atitinkamai bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemone, papildomo 1 lygio kapitalo priemone arba 2 lygio kapitalo priemone;

7.

pakeičiančioji priemonė – kapitalo priemonė, kuri pakeičia kapitalo priemonę, kuri turi būti sumažinta, atpirkta, pareikalauta arba išpirkta, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnio 1 dalies a punkte;

8.

pakeista priemonė – kapitalo priemonė, kurios atžvilgiu atliekamas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 77 straipsnyje nurodytas veiksmas ir kurią pakeičia pakeičiančioji priemonė tais atvejais, kai sumažinama atliekant pakeitimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsnio 1 dalies a punktą;

9.

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientas – bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientas, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalyje;

10.

SREP sprendimas – sprendimas, kurį priima ECB pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnį po to, kai atliekamas metinis priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnį (9), ir kuriame įtvirtinami prudenciniai reikalavimai;

11.

delegavimo sprendimas ir deleguotasis sprendimas turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta atitinkamai Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3 straipsnio 2 ir 4 punktuose;

12.

struktūrinių vienetų vadovai – ECB struktūrinių vienetų vadovai, kuriems deleguojami įgaliojimai priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų;

13.

neprieštaravimo procedūra – Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta ir Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje išsamiau išdėstyta procedūra;

14.

neigiamas sprendimas – sprendimas, kuriuo leidimas neduodamas arba leidimas neduodamas visa apimtimi, kaip to prašė svarbus prižiūrimas subjektas. Sprendimas, kuriame yra papildomų nuostatų, kaip antai sąlygų ar įpareigojimų, laikomas neigiamu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokios papildomos nuostatos a) užtikrina, kad prižiūrimas subjektas vykdo atitinkamos Sąjungos teisės reikalavimus, nurodytus 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje, ir dėl tokių nuostatų buvo susitarta raštu arba b) jos tiesiog pakartoja vieną ar daugiau esamų reikalavimų, kurių turi laikytis įstaiga pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnio 6 dalį, arba reikalauja pateikti informaciją apie tai, kaip vykdomi vienas ar daugiau šių reikalavimų;

15.

svarbus prižiūrimas subjektas – svarbus prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (10) 2 straipsnio 16 punkte.

2 straipsnis

Įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuosavų lėšų delegavimas

1.   Remiantis Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4 straipsniu, Valdančioji taryba deleguoja struktūrinių vienetų vadovams, kuriuos paskiria Vykdančioji valdyba pagal to sprendimo 5 straipsnį, įgaliojimus priimti sprendimus dėl a) išankstinio leidimo priskirti kapitalo priemones prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 3 dalį; b) išankstinio leidimo priskirti kapitalo priemones prie papildomo 1 lygio arba 2 lygio kapitalo priemonių, kai to reikalauja nacionalinė teisė; ir c) išankstinio leidimo sumažinti nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 77 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytas sprendimas dėl nuosavų lėšų priimamas deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami 3, 4 ir 5 straipsniuose įtvirtinti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai.

3.   Sprendimai dėl nuosavų lėšų nepriimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu dėl nepakankamos informacijos arba vertinimo sudėtingumo jie turi būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą.

3 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl išankstinio leidimo priskirti priemones prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl išankstinio leidimo priskirti priemones prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu priemonių rūšis, kurios atžvilgiu prašoma išankstinio leidimo, yra įtraukta į EBI sąrašą tuo metu, kai ECB gauna prašymą.

2.   Neigiami sprendimai ir sprendimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 31 straipsnį nepriimami deleguotojo sprendimo forma.

3.   Tais atvejais, kai pagal 1 ir 2 dalis sprendimas dėl kapitalo priemonių priskyrimo prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių negali būti priimtas deleguotojo sprendimo forma, jis priimamas pagal neprieštaravimo procedūrą.

4.   Priemonių priskyrimo prie bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonių vertinimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 27, 28 ir 29 straipsniais ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 4–11 straipsniais.

4 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl išankstinio leidimo priskirti priemones prie papildomo 1 lygio kapitalo arba 2 lygio kapitalo priemonių priėmimo kriterijai

1.   Tais atvejais, kai išankstinio leidimo reikia pagal nacionalinę teisę, sprendimai dėl išankstinio leidimo priskirti kapitalo priemones prie papildomo 1 lygio arba 2 lygio kapitalo priemonių priimami deleguotojo sprendimo forma.

2.   Neigiami sprendimai priimami ne deleguotojo sprendimo forma, o pagal neprieštaravimo procedūrą.

3.   Priemonių priskyrimo prie papildomo 1 lygio nuosavo kapitalo ir 2 lygio kapitalo priemonių vertinimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 52–54 ir 63 straipsniais ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 8, 9 ir 20–24a straipsniais.

5 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl išankstinio leidimo sumažinti nuosavas lėšas priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl išankstinio leidimo sumažinti nuosavas lėšas priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinamos 2 arba 3 dalyje įtvirtintos sąlygos.

2.   Sprendimas dėl sumažinimo atliekant pakeitimą priimamas deleguotojo sprendimo forma, jei:

a)

pakeičiančioji priemonė yra bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemonė, kurios bendra nominali vertė yra nemažesnė, nei pakeičiamos priemonės nominali vertė; arba

b)

pakeičiančioji priemonė yra papildomo 1 lygio kapitalo priemonė, kurios bendra nominali vertė yra nemažesnė nei pakeičiamos priemonės nominali vertė, jeigu pakeičiama priemonė yra papildomo 1 lygio kapitalo priemonė; arba

c)

pakeičiančioji priemonė yra papildomo 1 lygio arba 2 lygio kapitalo priemonė, kurios bendra nominali vertė yra nemažesnė, nei pakeičiamos priemonės nominali vertė, jeigu pakeičiama priemonė yra 2 lygio priemonė.

3.   Sprendimai dėl sumažinimo neatliekant pakeitimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jei:

a)

po sumažinimo, nuosavos lėšos viršija ir numatoma, kad bent trejus finansinius metus nuo taikymo dienos ir toliau viršys reikalavimų sumą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 1 dalyje, nuosavas lėšas, kurias reikia turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, jungtinio rezervo reikalavimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 punkte, ir 2 ramsčio kapitalo rekomendacijas, kaip išdėstyta naujausiame priimtame SREP sprendime; ir

b)

bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficiento, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficiento ir bendro kapitalo pakankamumo koeficiento sumažinimas yra mažesnis už 100 bazinių punktų.

4.   Neigiami sprendimai nepriimami deleguotojo sprendimo forma.

5.   Jei pagal 1–4 dalis sprendimo dėl nuosavų lėšų negalima priimti deleguotojo sprendimo forma, jis priimamas pagal neprieštaravimo procedūrą.

6.   Nuosavų lėšų sumažinimo vertinimas atliekamas vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 575/2013 78 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 241/2014 IV skyriaus 2 skirsniu.

6 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis sprendimas netaikomas tais atvejais, kai prašymas buvo pateiktas ECB iki šio sprendimo įsigaliojimo.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. kovo 15 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(3)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(4)  2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl pagrindinių sandorio šalių kolegijų techninių reguliavimo standartų (OL L 74, 2014 3 14, p. 8).

(5)  AKZO Chemie/Komisija, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37 punktas ir Carmine Salvatore Tralli/ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59 punktas.

(6)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(7)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).

(8)  Paskelbta EBI interneto svetainėje www.eba.europa.eu

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(10)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


Top