EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2279, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo II, IV, VI, VII ir VIII priedai (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2279

2017 m. gruodžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo II, IV, VI, VII ir VIII priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantį Tarybos direktyvą 79/373/EEB, Komisijos direktyvą 80/511/EEB, Tarybos direktyvas 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Komisijos sprendimą 2004/217/EB (1), ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį ir 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

tam, kad žymėjimas būtų reikšmingas, leidžiama kai kuriomis Sąjungos kalbomis naudoti konkrečius gyvūnų augintinių ėdalui skirtus teiginius. Dėl naujų pokyčių gyvūnų augintinių ėdalo sektoriuje dviejose valstybėse narėse galima spręsti, kad gyvūnų augintinių ėdalui skirti teiginiai taip pat tinkami naudoti tų valstybių narių kalbomis;

(2)

todėl Reglamento (EB) Nr. 767/2009 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

analitinių sudedamųjų dalių ir pašaro priedų pašarinėse žaliavose nuokrypiai turėtų būti patikslinti atsižvelgiant į analizės technologinę pažangą ir geros laboratorinės praktikos patirtį. Todėl Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

vis daugiau pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 (2) išduotų pašarų priedų leidimų nustatytas didžiausias priedų kiekis kombinuotuosiuose pašaruose ir pašarinėse žaliavose – anksčiau šis kiekis nebuvo nustatytas, o kituose leidimuose naujai nustatyta didžiausio rekomenduojamo priedo kiekio visaverčiuose pašaruose sąvoka. Be to, dėl pašaro gamybos technologijos gali sumažėti dedamo priedo kiekis, pavyzdžiui, vitaminų, kurių taip pat gali natūraliai būti galutinio produkto sudėtyje. Dėl šios priežasties praktikoje gali atsirasti dviprasmybių, jei veiklos vykdytojas turi nurodyti pridėtą kiekį, tačiau kontrolės institucija gali analizuoti ir patvirtinti tik galutiniame produkte esančio priedo kiekį. Siekiant atsižvelgti į šiuos pokyčius ir nustatyti suderintą, tinkamą ir reikšmingą pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimą, Reglamento (EB) Nr. 767/2009 VI ir VII priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(5)

dėl technologinės plėtros žmonėms vartoti nebetinkamas maistas vis dažniau naudojamas kaip pašaras; Komisijos reglamente (ES) Nr. 68/2013 (3) tokie nebevartotini maisto produktai priskiriami prie pašarinių žaliavų. Tačiau kadangi tokių nebevartotinų maisto produktų kokybė tam tikrais atvejais gali neatitikti pašaro reikalavimų, tokių nebevartotinų maisto produktų etiketėse turėtų būti nurodyta, kad juos naudoti kaip pašarą galima tik apdorojus. Todėl Reglamento (EB) Nr. 767/2009 VIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

saugos sumetimais nebūtina nedelsiant pradėti taikyti priedų pakeitimų, todėl siekiant išvengti bereikalingo komercinės veiklos sutrikimo ir kad veiklos vykdytojams nesusidarytų bereikalinga administracinė našta, tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, kad būtų galima sklandžiai pereiti prie kitokio ženklinimo;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 II, IV, VI, VII ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

1.   Pašarines medžiagas ir kombinuotuosius pašarus, kurie yra paženklinti iki 2019 m. sausio 1 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. sausio 1 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

2.   Pašarines medžiagas ir kombinuotuosius pašarus, kurie yra paženklinti iki 2020 m. sausio 1 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. sausio 1 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 229, 2009 9 1, p. 1.

(2)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29).

(3)  2013 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo (OL L 29, 2013 1 30, p. 1).


PRIEDAS

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

3 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

gyvūnų augintinių ėdalo pavadinime leidžiama vartoti tokius teiginius: bulgarų kalba – „храна“; ispanų kalba – „alimento“; čekų kalba pavadinimas „kompletní krmná směs“ gali būti pakeistas pavadinimu „kompletní krmivo“, o pavadinimas „doplňková krmná směs“ – pavadinimu „doplňkové krmivo“; anglų kalba – „pet food“; italų kalba – „alimento“; vengrų kalba – „állateledel“; olandų kalba – „samengesteld voeder“; lenkų kalba – „karma“; slovėnų kalba – „hrana za hišne živali“; suomių kalba – „lemmikkieläinten ruoka“; estų kalba – „lemmikloomatoit“; kroatų kalba – „hrana za kućne ljubimce“.“

2)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

A dalis pakeičiama taip:

„A dalis. Nuokrypiai, taikomi I, V, VI ir VII prieduose išvardytoms analitinėms sudedamosioms dalims

1.

Šioje dalyje nustatyti nuokrypiai apima techninius ir analitinius nuokrypius. Sąjungos lygmeniu nustačius analitinius nuokrypius, apimančius matavimo neapibrėžtis ir procedūrų skirtumus, 2 dalyje nustatytos vertės turėtų būti atitinkamai patikslintos, kad jos būtų taikomos tik techniniams nuokrypiams.

2.

Jeigu nustatoma, kad pašarinių žaliavų arba kombinuotųjų pašarų sudėtis skiriasi nuo ženklinant nurodytos I, V, VI ir VII prieduose išvardytų analitinių sudedamųjų dalių sudėties, taikomi tokie nuokrypiai:

Sudedamoji dalis

Deklaruotas sudedamosios dalies kiekis

Nuokrypis (1)

 

[%]

Mažiau nei nurodyta etiketėje

Daugiau nei nurodyta etiketėje

žali riebalai

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

žali riebalai, nemaistinių gyvūnų pašaras

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

žali baltymai

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

žali baltymai, nemaistinių gyvūnų pašaras

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

žali pelenai

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

žalia ląsteliena

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

cukrus

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

krakmolas

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

kalcis

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnis

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

natris

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

bendrasis fosforo kiekis

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

druskos rūgštyje netirpstantys pelenai

< 1

ribos nenustatytos

0,3

1–< 5

30 %

> 5

1,5

kalis

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

drėgnis

< 2

ribos nenustatytos

0,4

2–< 5

20 %

5–< 12,5

1

> 12,5

8 %

energinė vertė (2)

 

5 %

10 %

baltyminė vertė (2)

 

10 %

20 %

3)

VI priedas pakeičiamas taip:

VI PRIEDAS

Pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimo duomenys maistui skirtų gyvūnų atveju

I skyrius. Privalomas ir savanoriškas pašarų priedų ženklinimas, kaip nurodyta 15 straipsnio f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje

1.

Šie priedai išvardijami nurodant konkretų jų pavadinimą, identifikavimo numerį, pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba minėtojo reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą kategoriją:

a)

priedai, kurių nustatytas maksimalus kiekis bent vienam maistiniam gyvūnui;

b)

priedai, priskiriami prie „zootechninių priedų“ ir „kokcidiostatikų bei histomonostatų“ kategorijų;

c)

priedai, kurių rekomenduojamas didžiausias kiekis, nustatytas teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, yra viršijamas.

Ženklinimo duomenys nurodomi vadovaujantis teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pridėtas kiekis išreiškiamas kaip pašarų priedo kiekis, išskyrus atvejus, kai teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, skiltyje „mažiausias/didžiausias kiekis“ yra nurodyta medžiaga. Pastaruoju atveju pridėtas kiekis išreiškiamas kaip tos medžiagos kiekis.

2.

Pašarų priedų, priklausančių vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų funkcinėms grupėms, kurie turi būti įtraukti į sąrašą pagal 1 dalį, etiketėse gali būti nurodytas ne pridėtas kiekis skirsnyje „Priedai“, o bendras garantuojamas kiekis visu laikymo trukmės laikotarpiu skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“.

3.

Funkcinių grupių pavadinimai, kaip nurodyta 1, 4 ir 6 dalyse, gali būti pakeisti toliau pateiktomis santrumpomis, jei tokios santrumpos nenustatytos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede:

Funkcinė grupė

Pavadinimas ir apibūdinimas

Sutrumpintas pavadinimas

1h

Taršos radionuklidais reguliavimo medžiagos: medžiagos, kurios stabdo radionuklidų sugėrimą ar skatina jų šalinimą

Radionuklidų reguliatoriai

1m

Pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos: medžiagos, kurios gali stabdyti arba mažinti mikotoksinų absorbciją, skatinti jų šalinimą arba pakeisti jų veikimo pobūdį

Mikotoksinų mažinimo medžiagos

1n

Higieninių savybių stiprikliai: medžiagos arba, jei taikoma, mikroorganizmai, kurie mažina specifinę mikrobiologinę taršą ir taip daro teigiamą poveikį pašarų higieninėms savybėms

Higienos gerinimo medžiagos

2b

Kvapieji junginiai: medžiagos, kurių įdėjus į pašarus, pagerėja pašarų aromato ir skonio savybės

Kvapiosios medžiagos

3a

Vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos

Vitaminai

3b

Mikroelementų junginiai

Mikroelementai

3c

Aminorūgštys, jų druskos ir analogai

Aminorūgštys

3d

Karbamidas ir jo produktai

Karbamidas

4c

Medžiagos, palankiai veikiančios aplinką

Aplinkos gerinimo medžiagos

4.

Pašarų priedai, etiketėse išskirtinai nurodyti žodžiais, piešiniais ar grafiniais ženklais, nurodomi vadovaujantis 1 arba 2 dalimi, jei tinkama.

5.

Už ženklinimą atsakingas asmuo pirkėjo prašymu atskleidžia 1, 2 ir 4 dalyse nenurodytų pašarų priedų pavadinimus, identifikavimo numerį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą. Ši nuostata netaikoma kvapiesiems junginiams.

6.

1, 2 ir 4 dalyje nenurodytų pašarų priedų atvejais gali būti savanoriškai nurodomas bent jų pavadinimas arba kvapiųjų junginių atveju – bent jų funkcinė grupė.

7.

Nedarant poveikio 6 daliai, jei juslinis arba maistinis pašarų priedas ženklinamas savanoriškai, jo pridėtas kiekis nurodomas vadovaujantis 1 arba 2 dalimi, jei taikoma.

8.

Jei priedas priskiriamas prie daugiau kaip vienos funkcinės grupės, nurodoma jo pagrindinę funkciją susijusių pašarų atžvilgiu atitinkanti funkcinė grupė arba kategorija.

9.

Nurodomi ženklinimo duomenys, susiję su tinkamu pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų, nurodytų teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą pašarų priedą, naudojimu.

II skyrius. Analitinių sudedamųjų dalių, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalies f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje, ženklinimas

1.

Maistinių gyvūnų kombinuotųjų pašarų analitinės sudedamosios dalys nurodomos etiketėje skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“ (3) taip:

Kombinuotieji pašarai

Tikslinės rūšys

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai

Visaverčiai pašarai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Žali baltymai

Žalia ląsteliena

Žali riebalai

Žali pelenai

Kalcis

Natris

Fosforas

Lizinas

Metioninas

Mineraliniai pašarų papildai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Atrajotojai

Kalcis

Natris

Fosforas

Lizinas

Metioninas

Magnis

Kiti pašarų papildai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Kiaulės ir naminiai paukščiai

Atrajotojai

Žali baltymai

Žalia ląsteliena

Žali riebalai

Žali pelenai

Kalcis ≥ 5 %

Natris

Fosforas ≥ 2 %

Lizinas

Metioninas

Magnis ≥ 0,5 %

2.

Turi būti nurodytas visas šiame skirsnyje nurodytų medžiagų, kurios taip pat yra jusliniai ar maistiniai priedai, kiekis.

3.

Jei nurodoma energinė vertė ir (arba) baltyminė vertė, ši nuoroda turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnį.

4)

VII priedas pakeičiamas taip:

VII PRIEDAS

Nemaistinių gyvūnų pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimo duomenys

I skyrius. Privalomas ir savanoriškas pašarų priedų ženklinimas, kaip nurodyta 15 straipsnio f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje

1.

Šie priedai išvardijami nurodant konkretų jų pavadinimą, ir (arba) identifikavimo numerį, pridėtą kiekį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede, arba minėtojo reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą kategoriją:

a)

priedai, kurių nustatytas maksimalus kiekis bent vienam nemaistiniam gyvūnui;

b)

priedai, priskiriami prie „zootechninių priedų“ ir „kokcidiostatikų bei histomonostatų“ kategorijų;

c)

priedai, kurių rekomenduojamas didžiausias kiekis, nustatytas teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, yra viršijamas.

Ženklinimo duomenys nurodomi vadovaujantis teisės aktu, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pridėtas kiekis išreiškiamas kaip pašarų priedo kiekis, išskyrus atvejus, kai teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą priedą, skiltyje „mažiausias/didžiausias kiekis“ yra nurodyta medžiaga. Pastaruoju atveju pridėtas kiekis išreiškiamas kaip tos medžiagos kiekis.

2.

Pašarų priedų, priklausančių vitaminų, provitaminų ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų funkcinėms grupėms, kurie turi būti įtraukti į sąrašą pagal 1 dalį, etiketėse gali būti nurodytas ne pridėtas kiekis skirsnyje „Priedai“, o bendras garantuojamas kiekis visu laikymo trukmės laikotarpiu skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“.

3.

Funkcinių grupių pavadinimai, kaip nurodyta 1, 5 ir 7 dalyse, gali būti pakeisti santrumpomis pagal VI priedo 3 dalyje pateiktą lentelę, jei tokios santrumpos nenustatytos Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priede.

4.

Pašarų priedai, etiketėse išskirtinai nurodyti žodžiais, piešiniais ar grafiniais ženklais, nurodomi vadovaujantis 1 arba 2 dalimi, jei tinkama.

5.

Nukrypstant nuo 1 dalies, prie „konservantų“, „antioksidantų“ ir „dažiklių“ ir „kvapiųjų junginių“ funkcinių grupių priskiriamų priedų atveju reikia nurodyti tik atitinkamą funkcinę grupę. Šiuo atveju 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją už ženklinimą atsakingas asmuo atskleidžia pirkėjo prašymu.

6.

Už ženklinimą atsakingas asmuo pirkėjo prašymu atskleidžia 1, 2 ir 4 dalyse nenurodytų pašarų priedų pavadinimus, identifikavimo numerį ir atitinkamą funkcinės grupės pavadinimą. Ši nuostata netaikoma kvapiesiems junginiams.

7.

1, 2 ir 4 dalyje nenurodytų pašarų priedų atvejais gali būti savanoriškai nurodomas bent jų pavadinimas arba kvapiųjų junginių atveju – bent jų funkcinė grupė.

8.

Juslinių ar maistinių pašarų priedų pridėtas kiekis nurodomas pagal 1 arba 2 dalį, jei jie ženklinami savanoriškai.

9.

Jei priedas priskiriamas prie daugiau kaip vienos funkcinės grupės, nurodoma jo pagrindinę funkciją susijusių pašarų atžvilgiu atitinkanti funkcinė grupė arba kategorija.

10.

Nurodomi ženklinimo duomenys, susiję su tinkamu pašarinių medžiagų ir kombinuotųjų pašarų, nurodytų teisės akte, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti atitinkamą pašarų priedą, naudojimu.

II skyrius. Analitinių sudedamųjų dalių, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalies f punkte ir 22 straipsnio 1 dalyje, ženklinimas

1.

Nemaistinių gyvūnų kombinuotųjų pašarų analitinės sudedamosios dalys nurodomos etiketėje skirsnyje „Analitinės sudedamosios dalys“ (4) taip:

Kombinuotieji pašarai

Tikslinės rūšys

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai

Visaverčiai pašarai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Žali baltymai

Žalia ląsteliena

Žali riebalai

Žali pelenai

Mineraliniai pašarų papildai

Visos rūšys

Visos rūšys

Visos rūšys

Kalcis

Natris

Fosforas

Kiti pašarų papildai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Katės, šunys ir kailiniai žvėreliai

Žali baltymai

Žalia ląsteliena

Žali riebalai

Žali pelenai

2.

Turi būti nurodytas visas šiame skirsnyje nurodytų medžiagų, kurios taip pat yra jusliniai ar maistiniai priedai, kiekis.

3.

Jei nurodoma energinė vertė ir (arba) baltyminė vertė, ši nuoroda turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnį.

5)

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Užterštos žaliavos ženklinamos kaip „pašarai, kurių sudėtyje yra pernelyg didelis … (nepageidaujamos (-ų) medžiagos (-ų) pavadinimas pagal Direktyvos 2002/32/EB I priedą) kiekis (-iai) ir kuriuos galima naudoti kaip pašarus tik po detoksikacijos patvirtintuose ūkio subjektuose“. Tokie ūkio subjektai patvirtinami remiantis Reglamento (EB) Nr. 183/2005 10 straipsnio 2 arba 3 dalimi.“

b)

pridedama ši dalis:

„3.

Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, nebevartotini maisto produktai, kurie turi būti apdoroti prieš juos naudojant kaip pašarą, ženklinami: „nebevartotini maisto produktai, kuriuos galima naudoti tik kaip pašarines žaliavas po … (tinkamo proceso pavadinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 68/2013 priedo B dalį)“.“


(1)  Nuokrypiai pateikti arba kaip absoliutus procentinis dydis (šis dydis turi būti atimtas iš deklaruoto kiekio/pridėtas prie deklaruoto kiekio), arba kaip santykinis dydis, rašomas su % ženklu (šis procentinis dydis turi būti taikomas deklaruotam kiekiui siekiant apskaičiuoti priimtiną nuokrypį).

(2)  Nuokrypiai taikomi tais atvejais, kai nuokrypis nenustatytas naudojant ES metodą arba naudojant oficialų nacionalinį valstybės narės, kurios rinkai teikiamas pašaras, metodą arba naudojant Europos standartizacijos komiteto patvirtintą metodą (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).“

(3)  Vokiečių kalba frazė „analytische Bestandteile“ gali būti pakeista žodžiu „Inhaltsstoffe“. Švedų kalba frazė „Analytiska beståndsdelar“ gali būti pakeista fraze „Analyserat innehåll“.

(4)  Vokiečių kalba frazė „analytische Bestandteile“ gali būti pakeista žodžiu „Inhaltsstoffe“. Švedų kalba frazė „Analytiska beståndsdelar“ gali būti pakeista fraze „Analyserat innehåll“.


Top