EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

2017 m. birželio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2055, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/4250

OL L 294, 2017 11 11, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2055

2017 m. birželio 23 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (1), ypač į jos 28 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant sustiprinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti mokėjimo įstaigų, ketinančių pasinaudoti įsisteigimo teise ir tarpvalstybinio paslaugų teikimo laisve, pranešimų teikimo proceso nuoseklumą ir efektyvumą, būtina patikslinti buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistemą, nurodant bendradarbiavimo metodą, priemones ir detales, visų pirma teiktinos informacijos aprėptį ir tvarkymą, įskaitant bendrą terminiją ir standartinius pranešimo šablonus;

(2)

siekiant bendros terminijos ir standartinių pranešimo šablonų, būtina apibrėžti kai kuriuos techninius terminus, kad būtų galima aiškiai atskirti mokėjimo įstaigų, pageidaujančių savo veiklą vykdyti kitoje valstybėje narėje, prašymus dėl filialų, prašymus dėl paslaugų ir prašymus dėl tarpininkų;

(3)

standartinių procedūrų, taikomų buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms perduodamų prašymų išduoti pasą kalbai ir perdavimo priemonėms, nustatymas palengvina naudojimąsi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas bei buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų atitinkamų užduočių vykdymo veiksmingumą ir atsakomybę;

(4)

siekiant užtikrinti pranešimų dėl paso kokybę, iš buveinės valstybių narių kompetentingų institucijų turėtų būti reikalaujama įvertinti informacijos, kurią teikia mokėjimo įstaigos, ketinančios teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje, tikslumą ir išsamumą. Todėl buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų mokėjimo įstaigoms nurodyti konkrečius aspektus, pagal kuriuos prašymai išduoti pasą įvertinami kaip neišsamūs arba neteisingi, siekiant palengvinti trūkstamų arba klaidingų elementų nustatymo, perdavimo ir pateikimo procesą. Be to, išsamumo ir tikslumo vertinimu turėtų būti užtikrinamas pranešimų teikimo proceso efektyvumas: aiškiai nustatomi vieno mėnesio ir trijų mėnesių laikotarpiai, atitinkamai minimi Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 28 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, kurie prasideda prašymo išduoti pasą, kuriame nurodytą informaciją buveinės kompetentingos institucijos įvertino kaip išsamią ir teisingą, gavimo dieną;

(5)

jeigu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 19 straipsnį inicijuojama skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimo procedūra, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos mokėjimo įstaigai turėtų pranešti, kad sprendimas dėl prašymo išduoti pasą atidėtas laukiant sprendimo pagal minėtą nuostatą;

(6)

siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų pranešimų teikimo procesą, kuris leistų buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms atlikti savo vertinimus pagal Direktyvą (ES) 2015/2366, informacija, kuria turėtų tarpusavyje keistis kompetentingos institucijos dėl prašymų išduoti pasą, turėtų būti aiškiai apibrėžta atitinkamai dėl prašymų išduoti filialo pasą, prašymų išduoti tarpininko pasą ir prašymų išduoti paslaugų pasą. Taip pat tikslinga nustatyti standartinius tokios informacijos teikimo šablonus. Tuose šablonuose juridinio asmens atveju taip pat galėtų būti nurodomas juridinio asmens identifikatorius, jei toks yra;

(7)

kad būtų lengviau nustatyti skirtingose valstybėse narėse tarpvalstybiniu mastu veikiančias mokėjimo įstaigas, tikslinga nustatyti kiekvienoje valstybėje narėje mokėjimo įstaigoms, jų filialams arba tarpininkams, kuriuos mokėjimo įstaigos pasitelkia siekdamos teikti mokėjimo paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, identifikuoti naudojamo atitinkamo unikalaus identifikavimo numerio formatą;

(8)

jeigu mokėjimo įstaiga, savo veiklą vykdanti kitoje valstybėje narėje, pakeičia informaciją, perduotą su pradiniu prašymu, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 4 dalį turėtų priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoti tik su pakeitimais susijusią informaciją;

(9)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB (3) 6 straipsnio 1 dalies a punktą elektroninių pinigų įstaigos, be to, kad išleidžia elektroninius pinigus, turi teisę teikti mokėjimo paslaugas. Be to, pagal tos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį, mokėjimo įstaigų pranešimo dėl paso procedūros mutatis mutandis taikomos ir elektroninių pinigų įstaigoms. Direktyvos 2009/110/EB 3 straipsnio 4 dalyje taip pat nustatyta, kad mokėjimo įstaigų pranešimų dėl paso nuostatos mutatis mutandis taikomos elektroninių pinigų įstaigoms, kurios skirsto elektroninius pinigus kitoje valstybėje narėje naudodamosi jų vardu veikiančių fizinių ar juridinių asmenų paslaugomis. Direktyvos 2009/110/EB 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad elektroninių pinigų įstaigos neleidžia elektroninių pinigų pasitelkdamos tarpininkus, nors joms leidžiama pasitelkiant tarpininkus teikti mokėjimo paslaugas, jei laikomasi Direktyvos (ES) 2015/2366 19 straipsnio sąlygų. Todėl kompetentingų institucijų tarpusavio pranešimų teikimas turėtų palengvėti, kiek tai susiję su informacija dėl prašymo išduoti pasą, kurį teikia elektroninių pinigų įstaiga, ketinanti pasinaudoti įsisteigimo teise arba paslaugų teikimo laisve, taip pat pasitelkdama tarpininką mokėjimo paslaugoms teikti arba skirstydama ir grąžindama elektroninius pinigus per platintojus, kurie veikia jų vardu kitoje valstybėje narėje, pagal taikomą veiklos, kurią elektroninių pinigų įstaigos turi teisę vykdyti, sistemą;

(10)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(11)

EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį, nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija, kiek tai susiję su pranešimais dėl mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise arba paslaugų teikimo laisve, taisyklės pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnį.

2.   Šis reglamentas mutatis mutandis taikomas buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pranešimams dėl elektroninių pinigų įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise arba paslaugų teikimo laisve, taip pat tais atvejais, kai šios įstaigos skirsto elektroninius pinigus naudodamosi fizinių ar juridinių asmenų paslaugomis pagal Direktyvos 2009/110/EB 3 straipsnio 1, 4 ir 5 dalis ir Direktyvos (ES) 2015/2366 111 straipsnį.

3.   Informacijos, kuria keičiasi kompetentingos institucijos pagal šiuo reglamentu nustatytą bendradarbiavimo sistemą, aprėptis ir tvarkymas neturi jokio poveikio buveinės ir priimančiosios valstybių narių institucijų kompetencijai, kaip apibrėžta pagal Direktyvą (ES) 2015/2366.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   prašymas išduoti pasą– prašymas išduoti filialo pasą, prašymas išduoti paslaugų pasą arba prašymas išduoti tarpininko pasą;

b)   prašymas išduoti filialo pasą– prašymas, kurį pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 1 dalį teikia leidimą turinti mokėjimo įstaiga, norinti įsteigti filialą kitoje valstybėje narėje;

c)   prašymas išduoti paslaugų pasą– prašymas, kurį pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 1 dalį teikia leidimą turinti mokėjimo įstaiga, norinti teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje;

d)   prašymas išduoti tarpininko pasą– prašymas, kurį pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 1 dalį teikia leidimą turinti mokėjimo įstaiga, norinti teikti mokėjimo paslaugas kitoje valstybėje narėje per tarpininką, kaip nurodyta tos direktyvos 19 straipsnio 5 dalyje.

3 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Pranešimai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalyje, perduodami naudojant šablonus, nustatytus II, III, V ir VI prieduose.

2.   Pranešimai, nurodyti 1 straipsnio 2 dalyje, perduodami naudojant šablonus, nustatytus II, III, V ir VI prieduose.

3.   Jeigu elektroninių pinigų įstaigos skirsto elektroninius pinigus naudodamosi fizinių ar juridinių asmenų paslaugomis, pranešimai, nurodyti 1 straipsnio 2 dalyje, perduodami naudojant šablonus, nustatytus IV ir VI prieduose.

4.   1, 2 ir 3 dalyse nurodyti šablonai ir juose pateikta informacija atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie rengiami raštiškai kalba, kuri priimtina tiek buveinės, tiek priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

b)

jie perduodami elektroninėmis priemonėmis, kurios priimtinos priimančiosios valstybės narės, kurioje mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas, kompetentingoms institucijoms, po to gaunant tų kompetentingų institucijų elektroninį gavimo patvirtinimą, arba perduodami paštu su gavimo patvirtinimu.

5.   Kiekviena kompetentinga institucija kitai kompetentingai institucijai teikia šią informaciją:

a)

apie kalbas, kurios joms priimtinos pagal 4 dalies a punktą;

b)

e. pašto adresą, kuriuo informacija ir šablonai turi būti perduodami, kai jie perduodami elektroninėmis priemonėmis, arba adresą, kuriuo informacija ir šablonai turi būti perduodami, kai jie siunčiami paštu.

4 straipsnis

Išsamumo ir tikslumo vertinimas

1.   Gavusios mokėjimo įstaigos prašymą išduoti pasą buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 1 dalį įvertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

2.   Jeigu prašyme pateikta informacija pagal 1 dalį įvertinama kaip neišsami arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tai nedelsdama praneša mokėjimo įstaigai, nurodydama, kokia informacija laikoma neišsamia arba neteisinga.

3.   Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 28 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje minimi laikotarpiai prasideda išsamaus ir tikslaus prašymo išduoti pasą gavimo dieną.

5 straipsnis

Kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimas

Jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 27 straipsnį inicijuojama skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų nesutarimų sprendimo procedūra, susijusi su mokėjimo įstaigos prašymu išduoti pasą pagal tos direktyvos 28 straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos mokėjimo įstaigai praneša, kad sprendimas dėl prašymo atidėtas laukiant sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį.

2 SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI FILIALO PASĄ

6 straipsnis

Perduotina informacija

1.   Taikant Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, jeigu mokėjimo įstaiga pateikia prašymą išduoti filialo pasą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją:

a)

išsamaus ir tikslaus mokėjimo įstaigos prašymo išduoti pasą gavimo datą pagal 4 straipsnį;

b)

valstybę narę, kurioje mokėjimo įstaiga ketina vykdyti veiklą;

c)

prašymo išduoti pasą rūšį;

d)

mokėjimo įstaigos pavadinimą, adresą ir, jeigu taikoma, leidimo numerį ir unikalų identifikavimo numerį buveinės valstybėje narėje pagal I priede nustatytus formatus;

e)

jei yra, mokėjimo įstaigos juridinio asmens identifikatorių;

f)

mokėjimo įstaigos, teikiančios pranešimą dėl filialo, asmens ryšiams tapatybės ir kontaktinius duomenis;

g)

filialo, kurį ketinama steigti priimančiojoje valstybėje narėje, adresą;

h)

asmenų, atsakingų už filialo, kurį ketinama steigti priimančiojoje valstybėje narėje, valdymą, tapatybės ir kontaktinius duomenis;

i)

mokėjimo paslaugas, kurias ketinama teikti priimančiojoje valstybėje narėje;

j)

filialo, kurį ketinama steigti priimančiojoje valstybėje narėje, organizacinę struktūrą;

k)

verslo planą, įskaitant numatomą pirmųjų trejų finansinių metų biudžeto sąmatą, įrodančią, kad filialas priimančiojoje valstybėje narėje gali patikimai veikti naudodamas tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras;

l)

filialo valdymo sistemos ir vidaus kontrolės mechanizmo, įskaitant administracines procedūras ir rizikos valdymo procedūras, kurios parodo, kad ši valdymo sistema, kontrolės mechanizmai ir procedūros yra proporcingos, tinkamos, patikimos ir atitinka mokėjimo paslaugų verslo veiklą priimančiojoje valstybėje narėje, taip pat atitinka reikalavimus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 (4), aprašymą.

2.   Jeigu mokėjimo įstaiga buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pranešė apie savo ketinimą mokėjimo paslaugų veiklos funkcijas perduoti išorės subjektams priimančioje valstybėje narėje, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai atitinkamai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

7 straipsnis

Informacijos perdavimas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos 6 straipsnyje nurodytą informaciją perduoda priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms naudodamos II priede nustatytą šabloną ir, kad tą informaciją perdavė, praneša mokėjimo įstaigai.

2.   Jeigu reikia perduoti kelis pranešimus, kompetentingos institucijos gali perduoti apibendrintą informaciją naudodamos II priede nustatytus laukelius.

8 straipsnis

Pranešimas apie prašymo pakeitimus

1.   Jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 4 dalį mokėjimo įstaiga buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie bet kokius svarbius ankstesnio prašymo pakeitimus, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tuos svarbius pakeitimus praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.   Taikydamos šio straipsnio 1 dalį, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda informaciją apie svarbius pakeitimus naudodamos tik tas šio reglamento II priede nustatyto šablono dalis, kurios susijusios su pakeitimais.

9 straipsnis

Informacija apie filialo veiklos pradžią

Taikydamos Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms nedelsdamos praneša datą, nuo kurios mokėjimo įstaiga pradeda savo veiklą priimančiojoje valstybėje narėje, naudodamos šio reglamento VI priede nustatytą šabloną.

3 SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI TARPININKO PASĄ

10 straipsnis

Perduotina informacija

1.   Taikant Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, jeigu mokėjimo įstaiga pateikia prašymą išduoti tarpininko pasą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją:

a)

išsamaus ir tikslaus mokėjimo įstaigos prašymo išduoti pasą gavimo datą pagal 4 straipsnį;

b)

valstybę narę, kurioje mokėjimo įstaiga ketina vykdyti veiklą pasitelkdama tarpininką;

c)

prašymo išduoti pasą rūšį;

d)

prašymo išduoti pasą pobūdį ir, jeigu dėl naudojimosi tarpininku priimančiojoje valstybėje narėje nereikalaujama įsisteigti, aplinkybių, į kurias savo vertinime atsižvelgė buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, aprašymą;

e)

mokėjimo įstaigos pavadinimą, adresą ir, jeigu taikoma, leidimo numerį ir unikalų identifikavimo numerį buveinės valstybėje narėje pagal I priede nustatytus formatus;

f)

jei yra, mokėjimo įstaigos juridinio asmens identifikatorių;

g)

mokėjimo įstaigos, teikiančios pranešimą dėl tarpininko paso, asmens ryšiams tapatybės ir kontaktinius duomenis;

h)

tarpininko, kurį pasitelkė mokėjimo įstaiga, tapatybės ir kontaktinius duomenis;

i)

tarpininko, jeigu taikoma, unikalų identifikavimo numerį valstybėje narėje, kurioje jis yra, pagal I priede pateiktus formatus;

j)

jeigu taikoma, asmenų, atsakingų už pagrindinį kontaktinį punktą, jei toks buvo paskirtas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį, tapatybės ir kontaktinius duomenis;

k)

mokėjimo paslaugas, kurias ketinama teikti priimančiojoje valstybėje narėje pasitelkiant tarpininką;

l)

vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos tarpininkas naudos, kad įvykdytų reikalavimus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagal Direktyvą (ES) 2015/849, aprašymą;

m)

direktorių ir asmenų, atsakingų už mokėjimo paslaugoms teikti pasitelkto tarpininko valdymą, tapatybės ir kontaktinius duomenis, o tarpininkų, kurie nėra mokėjimo paslaugų teikėjai, atveju – įrodymą, kad jie yra kompetentingi ir tinkami asmenys.

2.   Jeigu mokėjimo įstaiga buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pranešė apie savo ketinimą mokėjimo paslaugų veiklos funkcijas perduoti išorės subjektams priimančiojoje valstybėje narėje, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai atitinkamai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

11 straipsnis

Informacijos perdavimas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos 10 straipsnyje nurodytą informaciją perduoda priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms naudodamos III priede nustatytą šabloną ir, kad tą informaciją perdavė, praneša mokėjimo įstaigai.

2.   Jeigu reikia perduoti kelis pranešimus, kompetentingos institucijos gali perduoti apibendrintą informaciją naudodamos III priede nustatytus laukelius.

12 straipsnis

Pranešimas apie prašymo pakeitimus

1.   Jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 4 dalį mokėjimo įstaiga buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie bet kokius svarbius ankstesnio prašymo išduoti tarpininko pasą pakeitimus, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tuos svarbius pakeitimus praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.   Taikydamos šio straipsnio 1 dalį, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją apie svarbius pakeitimus perduoda naudodamos tik tas III priede nustatyto šablono dalis, kurios susijusios su pakeitimais.

13 straipsnis

Informacija apie tarpininko veiklos pradžią

Taikydamos Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms nedelsdamos praneša datą, nuo kurios mokėjimo įstaiga pradeda savo veiklą pasitelkdama tarpininką toje priimančiojoje valstybėje narėje, naudodamos šio reglamento VI priede nustatytą šabloną.

4 SKYRIUS

PRAŠYMAS IŠDUOTI PASLAUGŲ PASĄ

14 straipsnis

Perduotina informacija

1.   Taikant Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, jeigu mokėjimo įstaiga pateikia prašymą išduoti paslaugų pasą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją:

a)

išsamaus ir tikslaus mokėjimo įstaigos prašymo išduoti pasą gavimo datą pagal 4 straipsnį;

b)

valstybę narę, kurioje mokėjimo įstaiga ketina teikti paslaugas;

c)

prašymo išduoti pasą rūšį;

d)

mokėjimo įstaigos pavadinimą, adresą ir, jeigu taikoma, leidimo numerį ir unikalų identifikavimo numerį buveinės valstybėje narėje pagal I priede nustatytus formatus;

e)

jei yra, mokėjimo įstaigos juridinio asmens identifikatorių;

f)

mokėjimo įstaigos, teikiančios prašymą išduoti paslaugų pasą, asmens ryšiams tapatybės ir kontaktinius duomenis;

g)

datą, kurią ketinama pradėti teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje;

h)

mokėjimo paslaugą (-as), kurią (-ias) ketinama teikti priimančiojoje valstybėje narėje.

2.   Jeigu mokėjimo įstaiga buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pranešė apie savo ketinimą mokėjimo paslaugų veiklos funkcijas perduoti išorės subjektams priimančiojoje valstybėje narėje, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tai atitinkamai praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

15 straipsnis

Informacijos perdavimas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos 14 straipsnyje nurodytą informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda naudodamos V priede nustatytą šabloną ir, kad tą informaciją perdavė, praneša mokėjimo įstaigai.

2.   Jeigu reikia perduoti kelis pranešimus, kompetentingos institucijos gali perduoti apibendrintą informaciją naudodamos V priede nustatytus laukelius.

16 straipsnis

Pranešimas apie prašymo išduoti paslaugų pasą pakeitimus

1.   Jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 4 dalį mokėjimo įstaiga buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie bet kokius svarbius ankstesnio prašymo išduoti paslaugų pasą pakeitimus, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tuos svarbius pakeitimus praneša priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.   Taikydamos šio straipsnio 1 dalį, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms informaciją apie svarbius pakeitimus perduoda naudodamos tik tas V priede nustatyto šablono dalis, kurios susijusios su pakeitimais.

5 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 35.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(3)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).

(4)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).


I PRIEDAS

Atitinkamo unikalaus identifikavimo numerio formatas kiekvienoje valstybėje narėje

Valstybė narė

Juridinis asmuo

Fizinis asmuo

ID numerio rūšis

ID numerio formatas

ID numerio rūšis

ID numerio formatas

Austrija

Jeigu registruotas –

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Ne daugiau kaip šeši skaitmenys ir viena kontrolinė raidė

Jeigu neregistruotas –

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgija

KBO/BCE numeris (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + PVM mokėtojo kodas (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE numeris (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 skaitmenų (0 + 9 skaitmenų PVM mokėtojo kodas)

Bulgarija

Vienodas identifikacinis kodas, kaip nustatyta Bulgarijos prekybos registro įstatymo 23 str. 1 dalyje

9 skaitmenys

Vienodas identifikacinis kodas, kaip nustatyta Bulgarijos prekybos registro įstatymo 23 str. 1 dalyje

9 skaitmenys

Kroatija

OIB

(fiskalinis numeris; Osobni identifikacijski broj – asmens identifikacinis numeris

11 skaitmenų

(10 atsitiktinių skaitmenų + 1 kontrolinis skaitmuo)

OIB

(fiskalinis numeris; Osobni identifikacijski broj – asmens identifikacinis numeris)

11 skaitmenų

(10 atsitiktinių skaitmenų + 1 kontrolinis skaitmuo)

Kipras

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 skaitmenys ir 1 raidė (pvz., 99999999L)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 skaitmenys ir 1 raidė (pirmasis skaitmuo visada – nulis)

Čekija

Asmens identifikacinis numeris (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 skaitmenys (pvz., 12345678)

Asmens identifikacinis numeris (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 skaitmenys (pvz., 12345678)

Danija

Bendrovės registracijos numeris (CVR numeris)

8 skaitmenų numeris (pvz., 12345678)

Asmens registracijos numeris (CPR numeris)

10 skaitmenų numeris tokiu formatu „123456–7890“

Estija

Bendrovės registracijos kodas, kurį galima rasti Bendrovių prekybos registro svetainėje https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8 skaitmenų numeris

Asmens identifikacinis kodas (ID kodas)

Asmens identifikacinis kodas (ID kodas)

Suomija

Vietos įmonės ID (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

arba

tarptautinis PVM mokėtojo kodas

Vietos įmonės ID – 7 skaitmenys, brūkšnys ir kontrolinis skaičius, pvz., 1234567–8

PVM mokėtojo kodas: 8 skaitmenys – pvz., FI12345678

Prancūzija

SIREN

9 skaitmenys

SIREN

9 skaitmenys

Vokietija

Jeigu registruotas –

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (prekybos registro numeris; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), įskaitant registracijos vietą

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Atsižvelgę į (juridinio) fizinio asmens rūšį, pasirinkite taikytiną formatą, o po to – skirtingo ilgio skaičių derinį

Jeigu neregistruotas –

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(PVM mokėtojo kodas)

DExxxxxxxxx,

po jo – 9 skaitmenų numeris

Graikija

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 skaitmenys

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 skaitmenys

Vengrija

Bendrovės registracijos numeris

Skaičiai (##-##-######)

Privačių verslininkų registro numeris

Vienanarių bendrovių registracijos numeris

Skaičiai (########);

Skaičiai (##-##-######)

Islandija

Airija

Bendrovės registracijos numeris

https://www.cro.ie/

6 skaitmenys

Italija

Registracijos numeris

5 skaitmenys

Fiskalinis kodas, kuris pateikiamas OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei MEDIAtori Creditizi) interneto svetainėje

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

16 ženklų raidinis skaitinis kodas (raidės SP, paskui eina skaitmenys)

Latvija

Mokesčių mokėtojo registracijos numeris (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 skaitmenų

Asmens ID numeris (XXXXXX-XXXXX) arba, jeigu asmuo yra mokesčių mokėtojas, individualus verslininkas, – mokesčių mokėtojo registracijos numeris (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Mokesčių mokėtojo registracijos numeris – 11 skaitmenų

Lichtenšteinas

Subjekto juridinio asmens identifikatorius, jei toks yra, jei ne –

prekybos registro numeris (Handelsregister-Nummer)

Raidės prieš numerį – FL + 11 skaitmenų (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (asmens identifikacinis numeris)

Ne daugiau kaip 12 skaitmenų

Lietuva

Juridinio asmens kodas iš Juridinių asmenų registro, kurį tvarko Lietuvos Respublikos registrų centras (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

arba

9 skaitmenys (iki 2004 m. buvo 7 skaitmenys)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: – vardas, pavardė (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris tapatus asmens kodui; tačiau dėl duomenų apsaugos jis paprastai neatskleidžiamas), arba

vardas, pavardė (raidėmis)

Liuksemburgas

Bendrovės registracijos numeris

Raidė B, o po jos 6 skaitmenys (pvz., B 123456)

Socialinio draudimo numeris

13 skaitmenų (pirmi 8 skaitmenys – asmens gimimo data, MMMMMMDD)

Мalta

Bendrovės registracijos numeris

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Raidė C, o po jos 5 skaitmenys, pvz., C 28938

Tapatybės kortelės numeris ARBA paso numeris

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 skaitmenys ir didžioji raidė, pvz., 034976M

ARBA

6 skaitmenys, pvz., 728349

Nyderlandai

Prekybos rūmų (KvK) numeris

8 skaitmenys

Prekybos rūmų (KvK) numeris

8 skaitmenys

Norvegija

Įmonių registro numeris (organizacijos numeris)

9 skaitmenys (pvz., 981 276 957)

Nacionalinis tapatybės numeris/D numeris

11 skaitmenų (pirmi 6 skaitmenys – asmens gimimo data, DD.MM.MM)

Lenkija

Lenkijos NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Lenkijos NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugalija

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 skaitmenys

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 skaitmenys

Rumunija

Slovakija

Identifikačné číslo organizácie/bendrovės registracijos numeris (IČO)

8 skaitmenys

IČO – 00 000 000

Bendrovės registracijos numeris (IČO) skiriamas juridiniams asmenims ir verslininkams

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 skaitmenys

IČO – 00 000 000

Slovėnija

Identifikacinį (registracijos) numerį skiria Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (www.ajpes.si)

10 skaitmenų

Identifikacinį (registracijos) numerį skiria Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (www.ajpes.si)

10 skaitmenų

Ispanija

LEI kodas

Jeigu jo nėra:

NIF (Número de Identificación Fiscal), t. y. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Papildoma informacija apie mokesčių mokėtojo ID numerio struktūrą pateikta:

NIF (juridinių asmenų atveju):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Jį sudaro šie 20 ženklų:

1–4 ženklai: pirmi 4 atskiri ženklai skiriami kiekvienam LOU (vietoje veikiančiam padaliniui);

5–6 ženklai: 2 rezervuoti ženklai, nuliai;

7–18 ženklai: konkrečiam subjektui skirta kodo dalis, kurią LOU sukuria ir skiria pagal skaidrius, patikimus ir tvirtus skyrimo politikos principus;

19–20 ženklai: du kontroliniai skaitmenys, kaip aprašyta ISO 17442 standarte.

Jį sudaro šie 9 ženklai:

a)

raidė, kuri suteikia informaciją apie teisinę formą:

A– korporacijos

B– ribotos atsakomybės bendrovės

C– tikrosios ūkinės bendrijos

D– paprastosios komanditinės ūkinės bendrijos

E– bendra atsakomybė ir paveldėtas turtas be savininko

F– kooperatyvai

G– asociacijos

H– namų savininkų bendrijos

J– civilinės teisės reglamentuojamos korporacijos

N– užsienio subjektai

P– vietos valdžia

Q– valdžios organai

R– religinės kongregacijos ir institucijos

S– centrinės valdžios ir autonominių regionų įstaigos

U– teisinį subjektiškumą turinčios bendrosios įmonės

V– į pirmesnį sąrašą neįtraukti subjektai

W– subjektų nerezidentų įsteigtos nuolatinės būstinės;

b)

atsitiktinis 7 skaitmenų numeris;

c)

raidė arba skaičius, priklausomai nuo teisinės formos (kontrolinis kodas).

NIF (Número de Identificación Fiscal), arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Nerezidentams ispanams, ispanams, jaunesniems nei 14 metų, ir nerezidentams užsieniečiams, kurie vykdo sandorius, kurie turi mokestinių pasekmių:

užsieniečiams: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Papildoma informacija apie mokesčių mokėtojo ID numerio struktūrą pateikta:

NIF (fiziniams asmenims) ir NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Jį sudaro 9 ženklai:

8 skaitmenys užbaigiami raide, kuri yra kontrolinis kodas.

Jį sudaro raidė (L – nerezidentams ispanams, K – jaunesniems negu 14 metų ir M – nerezidentams užsieniečiams).

7 raidiniai skaitiniai ženklai ir raidė (kontrolinis ženklas)

Jį sudaro 9 ženklai: pradžioje – raidė X, po jos eina 7 skaitmenys, kurie baigiasi raide – kontroliniu kodu.

Kai bus išnaudotos visos skaitinės galimybės su raide X, tada seka bus tęsiama abėcėlės tvarka (pirma su Y, tada su Z).

Švedija

Registracijos numeris (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Socialinio draudimo numeris

MMMMDD-XXXX

Jungtinė Karalystė

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


II PRIEDAS

Keitimosi informacija apie mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstaigų prašymų išduoti filialo pasą pranešimo šablonas

1)

Buveinės valstybė narė

 

2)

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas

 

3)

Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą

DD/MM/MM

4)

Valstybė narė, kurioje ketinama įsteigti filialą

 

5)

Prašymo rūšis

☐ Pirmasis prašymas

☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas

☐ Veiklos pabaiga/nutraukimas

6)

Įstaigos rūšis

☐ Mokėjimo įstaiga

☐ E. pinigų įstaiga

7)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pavadinimas

 

8)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas

 

9)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)

 

10)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)

 

11)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jeigu taikoma)

 

12)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams

 

13)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas

 

14)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris

 

15)

Filialo adresas

 

16)

Už filialo valdymą atsakingų asmenų tapatybės duomenys

 

17)

Už filialo valdymą atsakingų asmenų e. paštas

 

18)

Už filialo valdymą atsakingų asmenų telefono numeris

 

19)

Mokėjimo paslaugos, kurias ketinama teikti

1.

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

2.

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

3.

Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje:

a)

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, ☐

b)

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

c)

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐

4.

Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją:

a)

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, ☐

b)

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

c)

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne

5.

☐ Mokėjimo priemonių išleidimas

☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne

6.

☐ Piniginės perlaidos

7.

☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos

8.

☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos

20)

Elektroninių pinigų paslaugos, kurias ketinama teikti (taikoma tik e. pinigų įstaigoms)

☐ Elektroninių pinigų leidimas

☐ Elektroninių pinigų skirstymas ir (arba) grąžinimas

21)

Filialo organizacinės struktūros aprašymas

 

22)

Verslo planas, kuris parodo, kad filialas priimančiojoje valstybėje narėje gali patikimai veikti naudodamas tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras, ir kurį sudaro:

a.

filialo pagrindiniai tikslai ir veiklos strategija ir paaiškinimas, kaip filialas prisidės prie įstaigos ir, jeigu taikoma, savo grupės strategijos;

b.

pirmųjų visų trejų finansinių metų biudžeto sąmata.

 

23)

Valdymo sistemos ir vidaus kontrolės mechanizmai, kuriuos sudaro šie elementai:

a.

filialo valdymo struktūros aprašymas, įskaitant funkcinius ir teisinius atskaitomybės ryšius bei filialo padėtį ir vaidmenį įstaigos ir, jeigu taikoma, jos grupės struktūroje;

b.

filialo vidaus kontrolės mechanizmų aprašymas, įskaitant šiuos elementus:

i.

filialo vidaus rizikos kontrolės procedūras, ryšį su mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos ir, jeigu taikoma, jos grupės vidaus rizikos kontrolės procedūra;

ii.

informaciją apie filialo vidaus audito tvarką;

iii.

informaciją apie pinigų plovimo prevencijos procedūras, kurias filialas priimančiojoje valstybėje narėje turi priimti pagal Direktyvą (ES) 2015/849.

 

24)

Jeigu mokėjimo/e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams:

a.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas;

b.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris);

c.

perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.

 


III PRIEDAS

Keitimosi informacija apie prašymus išduoti pasą, kuriuos pateikė tarpininkus pasitelkusios mokėjimo įstaigos ir e. pinigų įstaigos, pranešimo šablonas

1)

Buveinės valstybė narė

 

2)

Priimančioji valstybė narė, kurioje tarpininkas ketina teikti mokėjimo paslaugas

 

3)

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas

 

4)

Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš mokėjimo įstaigos arba e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą

DD/MM/MM

5)

Prašymo rūšis

☐ Pirmasis prašymas

☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas

☐ Papildomi tarpininkai

☐ Tarpininko atsisakymas

6)

Prašymo pobūdis (buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertinimas)

☐ Įsisteigimo teisė

☐ Paslaugų teikimo laisvė remiantis šiomis aplinkybėmis:

7)

Įstaigos rūšis

☐ Mokėjimo įstaiga

☐ E. pinigų įstaiga

8)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pavadinimas

 

9)

Mokėjimo/e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas

 

10)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)

 

11)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)

 

12)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jeigu taikoma)

 

13)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams

 

14)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas

 

15)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris

 

16)

Informacija apie tarpininką:

a.

jeigu juridinis asmuo:

i.

pavadinimas,

ii.

registruotasis (-ieji) adresas (-ai),

iii.

unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma),

iv.

(jei yra) tarpininko juridinio asmens identifikatorius (LEI),

v.

telefono numeris,

vi.

e. paštas,

vii.

teisinių atstovų vardai, pavardės, gimimo datos ir vietos;

b.

jeigu fizinis asmuo:

i.

vardas, pavardė, gimimo data ir vieta,

ii.

registruotasis (-ieji) buveinės adresas (-ai),

iii.

unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma),

iv.

telefono numeris,

v.

e. paštas.

 

17)

Jeigu pagal įsisteigimo teisę yra pagrindinis kontaktinis punktas, jei toks jau paskirtas ir (arba) jeigu jo reikalauja buveinės valstybės narės institucijos pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį:

a.

atstovo vardas, pavardė,

b.

adresas,

c.

telefono numeris,

d.

e. paštas.

 

18)

Mokėjimo paslaugos, kurias ketina teikti tarpininkas

1.

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

2.

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

3.

Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje:

a)

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, ☐

b)

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

c)

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐

4.

Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją:

a)

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, ☐

b)

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

c)

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne

5.

☐ Mokėjimo priemonių išleidimas

☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne

6.

☐ Piniginės perlaidos

7.

☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos

8.

☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos

19)

Vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos mokėjimo įstaiga/e. pinigų įstaiga/tarpininkas naudos, kad įvykdytų pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, aprašymas

 

20)

Direktorių ir asmenų, atsakingų už pasitelkto tarpininko valdymą, tapatybės ir kontaktiniai duomenys

 

21)

Tarpininkų, kurie nėra mokėjimo paslaugų teikėjai, atveju kriterijai, kuriais užtikrinama, kad direktoriai ir asmenys, atsakingi už mokėjimo paslaugoms teikti pasitelkto tarpininko valdymą, yra kompetentingi ir tinkami asmenys.

a.

☐ Mokėjimo įstaigos surinkti įrodymai, patvirtinantys, kad direktoriai ir asmenys, atsakingi už mokėjimo paslaugoms teikti pasitelkto tarpininko valdymą, yra kompetentingi ir tinkami asmenys;

b.

☐ Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atlikti veiksmai pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 19 straipsnio 3 dalį, siekiant patikrinti mokėjimo įstaigos pateiktą informaciją.

22)

Jeigu mokėjimo/e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams:

a.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas;

b.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris);

c.

perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.

 


IV PRIEDAS

Keitimosi informacija apie prašymus išduoti pasą, kuriuos pateikė platintojus pasitelkusios e. pinigų įstaigos, pranešimo šablonas

1)

Buveinės valstybė narė

 

2)

Priimančioji valstybė narė, kurioje ketinama teikti e. pinigų paslaugas

 

3)

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas

 

4)

Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą

DD/MM/MM

5)

Prašymo rūšis

☐ Pirmasis prašymas

☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas

☐ Papildomi platintojai

☐ Platintojo atsisakymas

6)

Prašymo pobūdis (buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos vertinimas)

☐ Įsisteigimo teisė

☐ Paslaugų teikimo laisvė remiantis šiomis aplinkybėmis:

7)

E. pinigų įstaigos pavadinimas

 

8)

E. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas

 

9)

E. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)

 

10)

E. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)

 

11)

E. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)

 

12)

E. pinigų įstaigos asmuo ryšiams

 

13)

E. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas

 

14)

E. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris

 

15)

Platintojo duomenys:

a.

jeigu juridinis asmuo:

i.

pavadinimas,

ii.

registruotasis (-ieji) adresas (-ai),

iii.

unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma),

iv.

(jei yra) platintojo juridinio asmens identifikatorius (LEI),

v.

telefono numeris,

vi.

e. paštas,

vii.

teisinių atstovų vardai, pavardės, gimimo datos ir vietos;

b.

jeigu fizinis asmuo:

i.

vardas, pavardė, gimimo data ir vieta,

ii.

registruotasis (-ieji) buveinės adresas (-ai),

iii.

unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma),

iv.

telefono numeris,

v.

e. paštas.

 

16)

Elektroninių pinigų paslaugos, kurias ketina teikti platintojas

☐ Platinimas

☐ Elektroninių pinigų grąžinimas

17)

Vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos e. pinigų įstaiga/platintojas naudos, kad įvykdytų pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Direktyvą (ES) 2015/849, aprašymas

 

18)

Jeigu e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams:

a.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas;

b.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris);

c.

perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.

 


V PRIEDAS

Keitimosi informacija apie prašymus, susijusius su paslaugų teikimo laisve nepasitelkus tarpininko ar platintojo, pranešimo šablonas

1)

Buveinės valstybė narė

 

2)

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas

 

3)

Data, kurią buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos gavo išsamų ir tikslų prašymą

DD/MM/MM

4)

Valstybė narė, kurioje ketinama teikti paslaugas

 

5)

Prašymo rūšis

☐ Pirmasis prašymas

☐ Ankstesnio prašymo pakeitimas

☐ Veiklos pabaiga/nutraukimas

6)

Įstaigos rūšis

☐ Mokėjimo įstaiga

☐ E. pinigų įstaiga

7)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pavadinimas

 

8)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas

 

9)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)

 

10)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)

 

11)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)

 

12)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmuo ryšiams

 

13)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmens ryšiams e. paštas

 

14)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos asmens ryšiams telefono numeris

 

15)

Data, kurią ketinama pradėti teikti mokėjimo/e. pinigų paslaugas (ji nėra ankstesnė už datą, kada buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša apie sprendimą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 3 dalyje)

DD/MM/MMMM

16)

Mokėjimo paslaugos, kurias ketinama teikti

1.

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

2.

☐ Paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos

3.

Mokėjimo operacijų vykdymas, įskaitant lėšų pervedimą į mokėjimo sąskaitą, atidarytą vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje:

a)

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, ☐

b)

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

c)

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐

4.

Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją:

a)

tiesioginio debeto operacijų vykdymas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, ☐

b)

mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele arba panašiu įrenginiu, ☐

c)

kredito pervedimų vykdymas, įskaitant periodinio mokėjimo nurodymus. ☐

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne

5.

☐ Mokėjimo priemonių išleidimas

☐ Mokėjimo operacijų aptarnavimas

Įskaitant kredito suteikimą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 18 straipsnio 4 dalį: ☐ taip ☐ ne

6.

☐ Piniginės perlaidos

7.

☐ Mokėjimo inicijavimo paslaugos

8.

☐ Informavimo apie sąskaitas paslaugos

17)

E. pinigų paslaugos, kurias ketinama teikti (taikoma tik e. pinigų įstaigoms)

☐ Elektroninių pinigų leidimas

☐ Elektroninių pinigų skirstymas ir (arba) grąžinimas

18)

Jeigu mokėjimo/e. pinigų paslaugų veiklos funkcijos perduodamos išorės subjektams:

a.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, pavadinimas ir adresas;

b.

subjekto, kuriam turi būti perduodamos veiklos funkcijos, asmens ryšiams kontaktiniai duomenys (e. paštas ir telefono numeris);

c.

perduodamų veiklos funkcijų rūšys ir išsamus aprašymas.

 


VI PRIEDAS

Keitimosi informacija apie mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstaigų pradėtos filialo/tarpininko/platintojo veiklos pagal pasą pradžią pranešimo šablonas

Veiklos pradžia

1)

Buveinės valstybė narė

 

2)

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas

 

3)

Pradinio prašymo pagal II, III arba IV priedą data

 

4)

Valstybė narė, kurioje filialas/tarpininkas/platintojas ketina pradėti veiklą

 

5)

Įstaigos rūšis

☐ Mokėjimo įstaiga

☐ E. pinigų įstaiga

6)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pavadinimas

 

7)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos pagrindinės buveinės adresas

 

8)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos unikalus identifikavimo numeris buveinės valstybės narės formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma)

 

9)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra)

 

10)

Mokėjimo įstaigos/e. pinigų įstaigos buveinės valstybės narės leidimo numeris (jei taikoma)

 

11)

Paso rūšis

☐ Filialas

☐ Tarpininkas

☐ Platintojas

12)

Tarpininkams/platintojams

a.

jeigu juridinis asmuo:

i.

pavadinimas,

ii.

unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas/platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma),

iii.

(jei yra) tarpininko/platintojo juridinio asmens identifikatorius (LEI),

iv.

telefono numeris;

b.

jeigu fizinis asmuo:

i.

vardas, pavardė, gimimo data ir vieta,

ii.

unikalus identifikavimo numeris valstybės narės, kurioje tarpininkas/platintojas yra, formatu, kaip nustatyta I priede (jeigu taikoma).

13)

Tarpininkų ir filialų atveju įrašymo į buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos registrą data

DD/MM/MMMM

14)

Filialo/tarpininko/platintojo veiklos pradžia (tarpininkų ir filialų atveju data nėra ankstesnė už tarpininko/filialo įrašymo į buveinės valstybės narės registrą datą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/2366 28 straipsnio 3 dalyje).

DD/MM/MMMM


Top