EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

2017 m. sausio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1475 dėl keraminių čerpių, kurioms taikomas standartas EN 1304, su atsparumu šalčiui susijusių eksploatacinių savybių klasifikacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/0315

OJ L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1475

2017 m. sausio 26 d.

dėl keraminių čerpių, kurioms taikomas standartas EN 1304, su atsparumu šalčiui susijusių eksploatacinių savybių klasifikacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

jeigu Komisija nenustatė su esminėmis statybos produktų charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių klasių, pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 27 straipsnio 2 dalį jas gali nustatyti Europos standartizacijos institucijos, tačiau tik remdamosi patikslintu įgaliojimu;

(2)

Europos produktų standartas EN 1304 dėl dengiamųjų ir jungiamųjų keraminių čerpių yra vienas iš standartų, nuo 2005 m. suderintų pagal Tarybos direktyvą 89/106/EEB (2);

(3)

į naująją to standarto redakciją įtraukta nauja naudoti lauke skirtų keraminių čerpių, kurioms taikomas standartas EN 1304, su atsparumu šalčiui susijusių eksploatacinių savybių klasifikacija. Ši klasifikacija grindžiama laipsniškai tobulinamais suderintais vertinimo metodais, taigi tai yra pažanga siekiant konsoliduoti aptariamų produktų vidaus rinką;

(4)

dėl šios naujos klasifikacijos patikslinto įgaliojimo neišduota;

(5)

todėl reikėtų nustatyti naują naudoti lauke skirtų produktų, kuriems taikomas standartas EN 1304, klasifikacijos sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su esmine charakteristika atsparumu šalčiui susijusios naudoti lauke skirtų keraminių čerpių eksploatacinės savybės klasifikuojamos pagal priede nustatytą klasifikacijos sistemą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

(2)  1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (OL L 40, 1989 2 11, p. 12).


PRIEDAS

Nustatoma tokia nauja su esmine charakteristika atsparumu šalčiui susijusi naudoti lauke skirtų produktų, kuriems taikomas standartas EN 1304 „Dengiamosios ir jungiamosios keraminės čerpės. Gaminių apibrėžtys ir techniniai reikalavimai“, klasifikacija:

 

1 klasė (150 ciklų): bent 150 ciklų. Jeigu po 150 ciklų nė viena čerpė neturi pažeidimų, pagal standarto EN 539–2:2013 1 lentelę apibūdinamų kaip nepriimtini, žymių.

 

2 klasė (90 ciklų): 90–149 ciklai. Jeigu po 90 ciklų nė viena čerpė neturi pažeidimų, pagal standarto EN 539–2:2013 1 lentelę apibūdinamų kaip nepriimtini, žymių.

 

3 klasė (30 ciklų): 30–89 ciklai. Jeigu po 30 ciklų nė viena čerpė neturi pažeidimų, pagal standarto EN 539–2:2013 1 lentelę apibūdinamų kaip nepriimtini, žymių.


Top