EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1278

2017 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1278, kuriuo 2-metilizotiazol-3(2H)-onas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 11-o tipo biocidiniams produktams gaminti (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/4927

OJ L 184, 15.7.2017, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1278/oj

15.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1278

2017 m. liepos 14 d.

kuriuo 2-metilizotiazol-3(2H)-onas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 11-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2014 (2) pateikiamas esamų veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima patvirtinti kaip tinkamas biocidinių produktų gamybai, sąrašas. Tame sąraše yra 2-metilizotiazol-3(2H)-onas;

(2)

buvo įvertinta, ar 2-metilizotiazol-3(2H)-oną galima naudoti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede aprašytiems 11-o tipo produktams (šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantams) gaminti;

(3)

Slovėnija buvo paskirta vertinančiąja kompetentinga institucija ir 2016 m. balandžio 7 d. pateikė vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas;

(4)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 7 straipsnio 2 dalį 2016 m. gruodžio 15 d. Biocidinių produktų komitetas, atsižvelgdamas į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, parengė Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę;

(5)

remiantis ta nuomone, 11-o tipo biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra 2-metilizotiazol-3(2H)-ono, turėtų atitikti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies b punkto kriterijus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl 2-metilizotiazol-3(2H)-oną tikslinga patvirtinti kaip tinkamą 11-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

kadangi 2-metilizotiazol-3(2H)-onas atitinka 1A pakategorės odą jautrinančių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (3) I priedą, apdoroti gaminiai, kurie apdoroti 2-metilizotiazol-3(2H)-onu arba kuriuose yra 2-metilizotiazol-3(2H)-ono, turėtų būti tinkamai paženklinti prieš juos pateikiant rinkai;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų imtis parengiamųjų priemonių, kurios būtinos, kad būtų galima laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2-metilizotiazol-3(2H)-onas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga 11-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikavimo numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos

2-metilizotiazol-3(2H)-onas

IUPAC pavadinimas:

2-metilizotiazol-3(2H)-onas

EB Nr. 220-239-6

CAS Nr. 2682-20-4

950 g/kg

2019 m. sausio 1 d.

2028 m. gruodžio 31 d.

11

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1)

vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiomis naudojimo paskirtimis, kurios yra įtrauktos į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertintos atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą;

2)

atsižvelgiant į pagal vertintas naudojimo paskirtis nustatytą riziką, produkto vertinime ypatingas dėmesys skiriamas:

a)

pramoniniams ir profesionaliems naudotojams;

b)

paviršiniam vandeniui ir dirvožemiui, kai produktai naudojami didelėse ir mažose atvirojo tipo recirkuliacinėse aušinimo sistemose, tiesiogiai nukreiptose į paviršinį vandenį.

Apdoroti gaminiai rinkai pateikiami laikantis šios sąlygos:

asmuo, atsakingas už apdoroto gaminio, kuris apdorotas 2-metilizotiazol-3(2H)-onu arba kuriame yra 2-metilizotiazol-3(2H)-ono, pateikimą rinkai, užtikrina, kad to apdoroto gaminio etiketėje būtų pateikta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 58 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta informacija.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – tai mažiausias įvertintos veikliosios medžiagos grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokio paties arba kitokio grynumo, jei įrodyta, kad ji yra techniniu požiūriu lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.


Top