EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1184

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1184, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalėmis ir pranešimais apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas

C/2017/2413

OJ L 171, 4.7.2017, p. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

4.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/103


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1184

2017 m. balandžio 20 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalėmis ir pranešimais apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 20 straipsnio c, p, q, r, s ir u punktus ir 223 straipsnio 3 dalies c ir d punktus,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3). Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje išdėstytos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės, įskaitant galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo ir pranešimų apie tų skerdenų kainas taisykles, o Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios srities deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant pagal naująją teisinę sistemą užtikrinti sklandų Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymą ir palyginti skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Naujosiomis taisyklėmis turėtų būti pakeisti Komisijos reglamentai (EB) Nr. 315/2002 (4), (EB) Nr. 1249/2008 (5) ir (ES) Nr. 807/2013 (6). Tie reglamentai panaikinti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1182 (7);

(2)

kad tiekėjams būtų užtikrintas skaidrumas, aštuonių mėnesių ar vyresnius galvijus, kiaules arba avis suklasifikavusi skerdykla, klasifikavimo agentūra arba kvalifikuotas vertintojas turėtų informuoti tiekėją apie skersti pristatytų gyvulių klasifikavimo rezultatus. Tokią perduodamą informaciją turėtų sudaryti tokie elementai kaip klasifikavimo rezultatai, skerdenų svoris, skerdenų pateikimo būdas ir, kai taikoma, informacija apie tai, kad klasifikuota taikant automatizuotą klasifikavimo būdą;

(3)

aštuonių mėnesių ar vyresnių galvijų skerdenų, kiaulių skerdenų ir avių skerdenų klasifikavimo patikimumui patikrinti patikras vietoje reguliariai turėtų atlikti nuo tikrinamų įmonių, klasifikavimo agentūrų ir kvalifikuotų vertintojų nepriklausomos įstaigos. Reikėtų nustatyti šių patikrų sąlygas ir minimaliuosius reikalavimus, įskaitant vietoje atliktų patikrų ataskaitų teikimą ir tolesnius veiksmus. Kad valstybės narės galėtų lanksčiau atlikti patikras vietoje pagal savo poreikius, būtina numatyti galimybę atlikti rizikos vertinimą;

(4)

kad būtų galima palyginti rinkos kainas Sąjungoje, būtina nustatyti tipinį skerdenų pateikimo būdą, nuo kurio priklausytų skerdenos svoris ir teisinga kaina. Kad kai kuriose valstybėse narėse naudojami skerdenų pateikimo būdai būtų pritaikyti pagal Sąjungos tipinį skerdenų pateikimo būdą, taip pat reikėtų nustatyti tam tikrus korekcinius koeficientus;

(5)

kainų registravimo tikslu valstybės narės turėtų nuspręsti, ar jų teritorija padalinta ir, jeigu taip, į kiek regionų. Jungtinė Karalystė pareiškė ketinanti išlaikyti savo teritoriją padalintą į du regionus, todėl skaidrumo sumetimais tikslinga nustatyti, kad registruojant Jungtinės Karalystės kainas reikėtų išskirti du regionus – Didžiąją Britaniją ir Šiaurės Airiją;

(6)

siekiant užtikrinti, kad skerdenų ir gyvų gyvulių kainos atspindėtų valstybių narių produkcijos apimtį galvijų, kiaulių ir avių sektoriuose, būtina apibrėžti kategorijas, klases ir tipus, taip pat nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatoma, kurios įmonės arba asmenys privalo registruoti kainas;

(7)

reikėtų nustatyti praktinį metodą, kurį valstybės narės taikytų vidutinėms savaitės kainoms apskaičiuoti. Šios kainos turėtų būti pranešamos, o pranešimai Komisijai turėtų būti teikiami pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 (8), išskyrus tuos pranešimus, kurių reikia organizuojant tikrinimus vietoje arba kuriais remiantis rengiama išsami mėsos rinkos apžvalga;

(8)

siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymą, reikėtų parengti tikrinimų vietoje, kuriuos turi atlikti iš Komisijos ekspertų ir valstybių narių paskirtų ekspertų sudarytas Sąjungos tikrinimo komitetas, nuostatas. Turėtų būti nustatytos komiteto sudėties ir veiklos taisyklės;

(9)

kadangi valstybėms narėms būtina leisti prisitaikyti prie naujosios teisinės sistemos, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti praėjus 12 mėnesių nuo jo įsigaliojimo;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

SKERDENŲ KLASIFIKAVIMAS IR PATIKROS VIETOJE

1 straipsnis

Klasifikavimo rezultatų perdavimas

1.   Skerdyklos, klasifikavimo agentūros arba Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti kvalifikuoti vertintojai, atliekantys klasifikavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II ir III punktus, B dalies II punktą ir C dalies II ir III punktus, klasifikavimo rezultatus perduoda gyvulio tiekėjui. Jie perduodami popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis; apie kiekvieną skerdeną pateikiama ši informacija:

a)

klasifikavimo rezultatai naudojant atitinkamas raides ir skaitmenis, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II ir III punktuose, B dalies II punkte ir C dalies II ir III punktuose;

b)

skerdenos svoris, nustatytas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 7 straipsnį, nurodant, ar tai šiltos, ar atvėsintos skerdenos svoris;

c)

skerdenos pateikimas ją sveriant ir klasifikuojant pakabintą ant kablio; skerdenos pateikimo būdo nurodyti neprivaloma, jei pagal nacionalinės teisės aktus atitinkamos valstybės narės teritorijoje arba regione leidžiamas tik vienas skerdenos pateikimo būdas;

d)

jeigu taikytina, nurodoma, kad klasifikuota taikant automatizuotą klasifikavimo būdą.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad į šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą perduodamą informaciją būtų įtraukti poklasiai, jei tokios informacijos turima.

2 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Patikros vietoje atliekamos visose skerdyklose, kuriose taikomas privalomas skerdenų klasifikavimas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnio pirmoje pastraipoje.

2.   Kvalifikuotų vertintojų darbą ir taikomus klasifikavimo metodus, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A dalies II, III ir V punktuose, B dalies II bei V punktuose ir C dalies II, III, IV ir V punktuose nurodytą skerdenų klasifikavimą, pateikimą bei identifikavimą skerdyklose be išankstinio įspėjimo vietoje tikrina nuo skerdyklų, klasifikavimo agentūrų ir kvalifikuotų vertintojų nepriklausoma įstaiga.

Jei tokią kontrolę valstybės narės kompetentinga institucija atlieka pati, reikalavimas būti nepriklausomam nuo klasifikavimo agentūrų ir kvalifikuotų vertintojų netaikomas.

3.   Jei už patikras vietoje atsakinga įstaiga nėra pavaldi kompetentingai institucijai, kompetentinga institucija, atlikdama tiesioginę priežiūrą tomis pačiomis sąlygomis, bent kartą per metus patikrina, ar patikros vietoje atliekamos tinkamai.

3 straipsnis

Minimalieji patikrų vietoje reikalavimai

1.   Jeigu valstybė narė, siekdama nustatyti minimaliuosius patikrų vietoje reikalavimus, atlieka rizikos vertinimą, šiuo rizikos vertinimu remiamasi nustatant tokių patikrų dažnumą ir mažiausią tikrintinų skerdenų skaičių, visų pirma atsižvelgiant į atitinkamose skerdyklose paskerdžiamų gyvulių skaičių ir ankstesnių šiose skerdyklose atliktų patikrų vietoje rezultatus.

2.   Jeigu rizikos vertinimas valstybėje narėje neatliekamas, patikros vietoje vykdomos taip:

a)

visose skerdyklose, kuriose vidutinis metinis per savaitę paskerdžiamų aštuonių mėnesių ar vyresnių galvijų skaičius yra ne mažesnis kaip 150, – bent du kartus per tris mėnesius; per kiekvieną patikrą vietoje tikrinama bent 40 atsitiktinai atrinktų skerdenų, o jei turima mažiau nei 40 skerdenų, tikrinamos visos skerdenos;

b)

visose skerdyklose, kuriose vidutinis metinis per savaitę paskerdžiamų kiaulių skaičius yra ne mažesnis kaip 500, – bent du kartus per tris mėnesius;

c)

valstybės narės nustato patikrų vietoje dažnumą ir mažiausią tikrintinų skerdenų skaičių skerdyklose, kuriose:

i)

vidutinis metinis per savaitę paskerdžiamų aštuonių mėnesių ar vyresnių galvijų skaičius yra mažesnis kaip 150,

ii)

vidutinis metinis per savaitę paskerdžiamų kiaulių skaičius yra mažesnis kaip 500,

iii)

atliekamas avių skerdenų klasifikavimas.

3.   Atliekant patikras vietoje visų pirma patikrinama:

a)

galvijų ir avių skerdenų kategorija;

b)

skerdenų klasifikavimas, svėrimas ir ženklinimas;

c)

galvijų ir avių skerdenų automatizuotų klasifikavimo metodų tikslumas, naudojant taškų ir ribinių verčių sistemą, pagal kurią nustatomas nuolatinis klasifikavimo metodo tikslumas;

d)

skerdenos pateikimas;

e)

jei tinkama, kasdienis funkcinis bandymas ir bet kokie kiti techniniai klasifikavimo metodų aspektai;

f)

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 12 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos kasdienės kontrolės ataskaitos.

4 straipsnis

Ataskaitos ir licencijų bei patvirtinimų atšaukimas

1.   Kompetentinga institucija rengia ir saugo 2 straipsnyje nurodytų patikrų vietoje ataskaitas.

2.   Jeigu per 2 straipsnyje nurodytas patikras vietoje nustatoma, kad klasifikavimas, pateikimas ar identifikavimas daug kartų atliktas neteisingai arba automatizuoto klasifikavimo būdo taikymas neatitinka taisyklių, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 9 straipsnyje numatytos kvalifikuotiems vertintojams suteiktos arba automatizuotą klasifikavimo būdą taikyti leidžiančios licencijos arba patvirtinimai gali būti atšaukti. Tais atvejais, kai suklystama dėl kategorijos, raumeningumo arba riebumo, už patikras vietoje atsakinga įstaiga gali reikalauti, kad veiklos vykdytojas skerdenų ženklinimo ir atitinkamų dokumentų klaidą ištaisytų.

II SKYRIUS

SKERDENŲ IR GYVŲ GYVULIŲ KAINŲ REGISTRAVIMAS IR PRANEŠIMAS

5 straipsnis

Skerdenų pateikimas

1.   Jei skerdenos pateikimas ją sveriant ir klasifikuojant pakabintą ant kablio skiriasi nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priede ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 6 straipsnyje nustatyto pateikimo, šiltos skerdenos svoris koreguojamas taikant korekcinius koeficientus.

Kiaulių, jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų ir avių skerdenoms taikomus korekcinius koeficientus nustato valstybės narės.

Aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenoms taikomi šio reglamento priede nustatyti korekciniai koeficientai.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodytas koregavimas yra toks pats visoje valstybės narės teritorijoje, jis gali būti apskaičiuojamas šalies mastu. Jeigu tokios korekcijos įvairiose skerdyklose skiriasi, jos apskaičiuojamos skerdyklos mastu.

6 straipsnis

Teritorinis padalijimas, kuriuo remiantis registruojamos skerdenų rinkos kainos

Valstybės narės nusprendžia, ar jų teritorija sudaro vieną regioną, ar ji dalijama į kelis regionus. Šis sprendimas priimamas atsižvelgiant į:

a)

jų teritorijos dydį;

b)

administracinį suskirstymą, jei toks yra;

c)

geografinius kainų svyravimus.

Galvijų skerdenų rinkos kainų registravimo tikslais Jungtinė Karalystė dalijama į bent du regionus – Didžiąją Britaniją ir Šiaurės Airiją, kuriuos galima dalyti toliau, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytus kriterijus.

7 straipsnis

Su rinkos kainų registravimu susijusios galvijų skerdenų klasės

Rinkos kainos, registruojamos remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnyje nurodytomis Sąjungos skalėmis, yra siejamos su to reglamento IV priedo A dalies II punkte nurodytomis kategorijomis ir su šiomis raumeningumo ir riebumo klasėmis:

a)

aštuonių mėnesių ir jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų skerdenų: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

12 mėnesių ir jaunesnių nei 24 mėnesių nekastruotų galvijų patinų (buliukų) skerdenų: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

24 mėnesių ir vyresnių nekastruotų galvijų patinų (bulių) skerdenų: R3;

d)

12 mėnesių ir vyresnių kastruotų galvijų patinų (jaučių) skerdenų: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

apsiveršiavusių galvijų patelių (karvių) skerdenų: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

12 mėnesių ir vyresnių kitų galvijų patelių (telyčių) skerdenų: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

8 straipsnis

Galvijų skerdenų rinkos kainų registravimas

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 14 straipsnyje nurodytą praneštiną aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų rinkos kainą registruoja:

a)

visų skerdyklų, kuriose per metus paskerdžiama ne mažiau kaip 20 000 aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, veiklos vykdytojai;

b)

visų valstybės narės paskirtų skerdyklų, kuriose per metus paskerdžiama mažiau negu 20 000 aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, veiklos vykdytojai;

c)

visi fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie per metus skersti pristato ne mažiau kaip 10 000 aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, ir

d)

visi valstybės narės paskirti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie per metus skersti pristato mažiau negu 10 000 aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų.

2.   Valstybė narė užtikrina, kad būtų užregistruotos kainos bent:

a)

25 % paskerstų galvijų tuose regionuose, kuriuose iš viso paskerdžiama bent 75 % visų toje valstybėje narėje paskerdžiamų galvijų, ir

b)

30 % toje valstybėje narėje paskerstų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų.

3.   Pagal šio straipsnio 1 dalį registruojamos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, paskerstų atitinkamu kainų registravimo laikotarpiu, kainos; jos grindžiamos atvėsintos skerdenos svoriu, nurodytu Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 14 straipsnio 3 dalyje.

4.   Registruojant kiekvienos šio reglamento 7 straipsnyje nurodytos klasės skerdenos kainas nurodoma, už kokį vidutinį skerdenos svorį jos mokamos ir ar jos buvo koreguotos taikant 5 straipsnyje nurodytus koeficientus.

9 straipsnis

Su kiaulių skerdenų rinkos kainų registravimu susijusios klasės ir svoriai

Rinkos kainos, registruojamos remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 10 straipsnyje nurodytomis Sąjungos skalėmis, yra siejamos su šiomis svorio klasėmis:

a)

60–120 kg skerdenos: S, E;

b)

120–180 kg skerdenos: R.

10 straipsnis

Kiaulių ir jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų rinkos kainų registravimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 14 ir 15 straipsniuose nurodytą praneštiną kiaulių ir jaunesnių nei aštuonių mėnesių galvijų skerdenų rinkos kainą tipinėse rinkose užregistruoja valstybė narė, bet kurios skerdyklos veiklos vykdytojai arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tokius gyvulius pristato skersti ir yra paskirti valstybės narės.

11 straipsnis

Jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų rinkos kainų registravimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 15 straipsnyje nurodytą praneštiną jaunesnių nei 12 mėnesių avių skerdenų rinkos kainą tipinėse rinkose užregistruoja valstybė narė, bet kurios skerdyklos veiklos vykdytojai arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tokius gyvulius pristato skersti ir yra paskirti valstybės narės.

Rinkos kainų registravimas siejamas su šiomis svorio kategorijomis:

a)

lengvų ėriukų skerdenos, sveriančios mažiau kaip 13 kg,

b)

sunkių ėriukų skerdenos, sveriančios ne mažiau kaip 13 kg.

12 straipsnis

Gyvų gyvulių rinkos kainų registravimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 16 straipsnyje nurodytas praneštinas kiekvienos rūšies vyriškos lyties veršelių, kurių amžius nuo aštuonių dienų iki keturių savaičių, penimų galvijų ir paršelių, kurių gyvasis svoris maždaug 25 kg, rinkos kainas tipinėse rinkose užregistruoja valstybė narė arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie parduoda šiuos gyvulius ir yra paskirti valstybės narės.

13 straipsnis

Skerdenų ir gyvų gyvulių savaitinių rinkos kainų apskaičiavimas

1.   Jei kainos tipinėse rinkose neregistruojamos arba jei jų neregistruoja skerdyklų veiklos vykdytojai ir 10, 11 ir 12 straipsniuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainas registruoja atitinkamos valstybės narės žemės ūkio rūmai, kainų skelbimo centrai, ūkininkų kooperatyvai ar ūkininkų sąjungos.

Tačiau, jei valstybė narė atitinkamame regione yra įsteigusi komitetą to regiono kainoms nustatyti ir jei tokį komitetą sudaro vienodas aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų ir jų skerdenų pirkėjų ir pardavėjų skaičius, ta valstybė narė, apskaičiuodama praneštinas kainas gali pasinaudoti to komiteto nustatytomis kainomis.

2.   Jei fiksuota kaina perkama daugiau kaip 35 % visų valstybėje narėje paskerdžiamų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, ta valstybė narė gali nustatyti kriterijus, kuriais remiantis apskaičiuojant kainas tam tikros siuntos būtų neįtraukiamos, jei dėl tų siuntų kainoms daromas neproporcingas poveikis.

Tačiau jei fiksuota kaina perkama mažiau kaip 35 % visų valstybėje narėje paskerdžiamų aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų, ta valstybė narė gali priimti sprendimą atliekant kainų skaičiavimus į tokias pirkimo kainas neatsižvelgti.

Antroje pastraipoje nurodytais atvejais kiekvienos klasės tipinę nacionalinę kainą apskaičiuoja kompetentinga institucija, atsižvelgdama į Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 14 straipsnyje ir šio reglamento 5 straipsnyje nurodytus koeficientus.

14 straipsnis

Pranešimai apie rinkos kainas kompetentingai institucijai

Kainas, pagal 7–12 straipsnius užregistruotas kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki sekmadienio:

a)

skerdyklos veiklos vykdytojas arba 8, 10, 11 ir 12 straipsniuose nurodytas fizinis ar juridinis asmuo popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis praneša kompetentingai institucijai iki valstybės narės nustatyto termino arba

b)

jeigu valstybė narė taip nustatė, kompetentingai institucijai jos pateikiamos skerdykloje arba 8, 10, 11 ir 12 straipsniuose nurodyto fizinio ar juridinio asmens patalpose.

15 straipsnis

Pranešimai apie rinkos kainas ir pranešimai Komisijai

1.   Rinkos kainos pranešamos ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 13 ir 25 straipsniuose nurodyti pranešimai, išskyrus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1182 25 straipsnio 3 ir 5 dalyje nustatytus pranešimus, teikiami pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1185 nuostatas.

2.   Šios kainos susijusios su laikotarpiu nuo pirmadienio iki sekmadienio prieš tą savaitę, kurią apie jas pranešta.

III SKYRIUS

SĄJUNGOS TIKRINIMO KOMITETAS IR TIKRINIMAI VIETOJE

16 straipsnis

Sąjungos tikrinimo komitetas

1.   Sąjungos tikrinimo komitetas (toliau – Komitetas) yra atsakingas už vietoje atliekamus tikrinimus, apimančius:

a)

Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymą;

b)

rinkos kainų pagal tas klasifikavimo skales registravimą;

c)

produktų klasifikavimą, identifikavimą ir ženklinimą, jei galvijienos sektoriuje vykdomas supirkimas taikant valstybės intervenciją.

2.   Komitetą sudaro ne daugiau kaip:

a)

trys Komisijos ekspertai, kurių vienas skiriamas Komiteto pirmininku;

b)

vienas ekspertas iš atitinkamos valstybės narės;

c)

aštuoni kitų valstybių narių ekspertai.

Valstybės narės ekspertus skiria atsižvelgdamos į tai, ar jie nepriklausomi, į jų kompetenciją, visų pirma skerdenų klasifikavimo ir rinkos kainų registravimo srityse, ir į specifinį atliktino darbo pobūdį.

Ekspertai jokiomis aplinkybėmis informacija, gauta dirbant Komitete, nesinaudoja asmeniniais tikslais ir jos neatskleidžia.

3.   Su tikrinimais vietoje susijusias Komiteto narių kelionės ir pragyvenimo išlaidas padengia Komisija, laikydamasi su Komisija nesusijusių asmenų, jos pakviestų būti ekspertais, kelionės ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo taisyklių.

17 straipsnis

Tikrinimai vietoje

1.   Tikrinimai vietoje atliekami skerdyklose, mėsos turguose, intervenciniuose centruose, kainų skelbimo centruose ir regioninėse bei centrinėse tarnybose, įgyvendinančiose nuostatas, susijusias su:

a)

Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymu;

b)

rinkos kainų pagal tas klasifikavimo skales registravimu;

c)

produktų klasifikavimu, identifikavimu ir ženklinimu, jei galvijienos sektoriuje vykdomas supirkimas taikant valstybės intervenciją.

2.   Tikrinimai vietoje valstybėse narėse atliekami reguliariai, o jų dažnumas gali skirtis visų pirma atsižvelgiant į valstybės narės, kurioje lankomasi, santykinę galvijienos, kiaulienos ir avienos gamybos apimtį arba į pažeidimus, susijusius su klasifikavimo skalių taikymu ir pranešimais apie rinkos kainas.

Atliekant tikrinimus vietoje gali dalyvauti valstybės narės, kurioje lankomasi, atstovai.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje vykdytinus tikrinimus vietoje organizuoja laikydamasi Komisijos nustatytų reikalavimų. Tuo tikslu valstybė narė ne vėliau kaip 60 dienų iki tikrinimų vietoje Komisijai išsiunčia siūlomų tikrinimų vietoje programos projektą. Komisija gali paprašyti programą iš dalies pakeisti.

Prieš kiekvieną tikrinimą vietoje Komisija kuo anksčiau informuoja valstybes nares apie programos pakeitimus ir jos įgyvendinimą.

18 straipsnis

Ataskaitos

Kiekvieno apsilankymo pabaigoje Komiteto nariai ir aplankytos valstybės narės atstovai susirenka aptarti rezultatų. Komiteto nariai rengia tikrinimo vietoje išvadas, susijusias su:

a)

Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymu,

b)

rinkos kainų pagal tas klasifikavimo skales registravimu.

Komiteto pirmininkas parengia vietoje atliktų tikrinimų ataskaitą, kurioje pateikiamos pirmoje pastraipoje minimos išvados. Ši ataskaita kuo greičiau išsiunčiama valstybei narei, kurioje atliktas patikrinimas, o po to – ir kitoms valstybėms narėms.

Teikdama antroje pastraipoje nurodytą valstybėje narėje vietoje atliktų tikrinimų ataskaitą, Komisija susijusiai kompetentingai institucijai pateikia ataskaitos projektą, kad ji galėtų pateikti savo pastabas, atsižvelgia į tas pastabas rengdama galutinę ataskaitą ir kompetentingos institucijos pateiktas pastabas paskelbia viešai kartu su galutine ataskaita.

Jei vietoje atliktų tikrinimų ataskaitoje įvardijami įvairių tikrintų veiklos sričių trūkumai arba pateikiamos veiksmų tobulinimo rekomendacijos, valstybės narės ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo ataskaitos perdavimo dienos informuoja Komisiją apie visus numatytus arba jau atliktus pakeitimus.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2002 dėl šviežių ir atšaldytų avienos skerdenų kainų Bendrijos tipinėse rinkose ištyrimo (OL L 50, 2002 2 21, p. 47).

(5)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(6)  2013 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 807/2013, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl tam tikrų galvijų kainų tipinėse Sąjungos rinkose stebėjimo (OL L 228, 2013 8 27, p. 5).

(7)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 74).

(8)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 113)


PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalyje minimi aštuonių mėnesių arba vyresniems galvijams taikomi korekciniai koeficientai, išreikšti procentine skerdenų svorio dalimi, kurią reikia pridėti arba atimti

Procentinė dalis

Sumažinimas

Padidinimas

Riebumo klasės

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Inkstai

– 0,4

 

Inkstų riebalai

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Dubens ląstos riebalai

– 0,5

 

Kepenys

– 2,5

 

Plonoji diafragma

– 0,4

 

Storoji diafragma

– 0,4

 

Uodega

– 0,4

 

Stuburo smegenys

– 0,05

 

Tešmens riebalai

– 1,0

 

Sėklidės

– 0,3

 

Pilvo riebalai

– 0,5

 

Riebalai ant išorinio kumpio vidinės pusės

– 0,3

 

Jungo vena ir šalia esantys riebalai

– 0,3

 

Poodinių riebalų pašalinimas

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Krūtinės srities riebalų pašalinimas, paliekant riebalų sluoksnį (raumeninis audinys neturi būti matomas)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Paslėpsnio riebalų, esančių šalia pilvo riebalų, pašalinimas

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


Top