Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0881

2017 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/881, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatos, susijusios su kokybės ataskaitų teikimo būdais, struktūra ir techniniu duomenų perdavimo formatu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2010 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/3397

OJ L 135, 24.5.2017, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/881/oj

24.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/881

2017 m. gegužės 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatos, susijusios su kokybės ataskaitų teikimo būdais, struktūra ir techniniu duomenų perdavimo formatu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 763/2008 nustatytos bendros kas dešimt metų vykdomo išsamių duomenų apie gyventojus ir būstus teikimo taisyklės;

(2)

Komisijos reglamente (ES) 2017/712 (2) nustatyta, kad kitas gyventojų ir būstų surašymas turėtų būti siejamas su 2021 ataskaitiniais metais;

(3)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 1151/2010 (3) nustatyti kokybės ataskaitų teikimo būdai ir struktūra ir 2011 ataskaitinių metų gyventojų ir būstų surašymų techninis duomenų perdavimo formatas;

(4)

rengiantis 2021 m. vyksiančiam gyventojų ir būstų surašymui ir norint įvertinti Komisijai (Eurostatui) perduodamų duomenų kokybę, reikia nustatyti naujus kokybės ataskaitų teikimo būdus, struktūrą ir techninį duomenų perdavimo formatą;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 763/2008 5 straipsnio 5 dalį valstybės narės turėtų perduoti patikrintus duomenis ir metaduomenis elektroniniu būdu, laikydamosi tinkamo Komisijos nustatyto techninio formato. Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Europos Centrinis Bankas, Komisija (Eurostatas), Tarptautinis valiutos fondas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Jungtinės Tautos ir Pasaulio bankas parengė keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyvą dėl keitimosi ir dalijimosi duomenimis ir metaduomenimis statistinių bei techninių standartų, kuria pagrįsta surašymų duomenų bazė. Keičiantis oficialia statistika naudojamasi SDMX ir surašymų duomenų bazės statistiniais, techniniais ir duomenų perdavimo standartais. Todėl reikėtų nustatyti šiuos standartus atitinkantį techninį formatą;

(6)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2010 reikalaujama, kad valstybės narės saugotų 2011 ataskaitinių metų gyventojų ir būstų surašymų duomenis iki 2025 m. sausio 1 d. Tam, kad naudotojai galėtų lyginti šiuos du surašymus, 2011 m. surašymo duomenys turėtų būti prieinami iki 2035 m. sausio 1 d., kaip ir 2021 m. duomenys;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1151/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi 2021 ataskaitinių metų gyventojų ir būstų surašymų duomenų, kuriuos valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui), kokybės ataskaitų teikimo būdai, struktūra ir techninis duomenų perdavimo formatas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys ir techninės specifikacijos nustatytos Reglamente (EB) Nr. 763/2008, Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/543 (4) ir Reglamente (ES) 2017/712.

Taip pat vartojami šie terminai:

1)   statistinis vienetas– pagrindinis stebimas vienetas, t. y. fizinis asmuo, namų ūkis, šeima, gyvenamosios patalpos ar įprastinis būstas;

2)   atskirų vienetų surašymas– informacijos apie kiekvieną statistinį vienetą rinkimas tokiu būdu, kad jo charakteristikas galima įrašyti atskirai ir kryžmiškai klasifikuoti su kitomis charakteristikomis;

3)   vienalaikiškumas– surašymo metu gauta informacija susijusi su tuo pačiu laiko momentu (ataskaitine data);

4)   universalumas nustatytoje teritorijoje– teikiami visų tiksliai nustatytos teritorijos statistinių vienetų duomenys. Kai statistiniai vienetai yra asmenys, universalumas nustatytoje teritorijoje reiškia, kad teikiami duomenys pagrįsti informacija apie visus asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra nustatytoje teritorijoje (visi gyventojai);

5)   galimybė naudotis mažų teritorijų duomenimis– galimybė naudotis mažų geografinių teritorijų ir mažų statistinių vienetų grupių duomenimis;

6)   nustatytas periodiškumas– reguliarus surašymų atlikimas kiekvieno dešimtmečio pradžioje, įskaitant registrų tęstinumą;

7)   duomenų šaltinis– statistinių vienetų ir (arba) su statistiniais vienetais susijusių įvykių duomenų įrašų aibė, kuria remiantis rengiami surašymo duomenys apie vieną ar kelias nurodytas tikslinės grupės temas;

8)   tikslinė grupė– statistinių vienetų visuma nustatytoje geografinėje vietovėje ataskaitinę datą, atitinkanti vienos ar kelių nurodytų temų duomenų teikimo kriterijus. Kiekvienas patvirtintas statistinis vienetas į tikslinę grupę įtraukiamas tik vieną kartą;

9)   apytiksliai apskaičiuota tikslinė grupė– tiksliausias įmanomas tikslinės grupės artinys. Apytiksliai apskaičiuota tikslinė grupė nustatoma prie surašomų gyventojų pridedant nepakankamą aprėptį ir atėmus perteklinę aprėptį;

10)   surašomi gyventojai– statistinių vienetų aibė, kurią faktiškai atitinka nustatytos tikslinės grupės surašymo rezultatai, susiję su viena ar daugiau nurodytų temų. Su surašomais gyventojais susiję duomenų įrašai tai nurodytos tikslinės grupės duomenų šaltinyje esantys duomenų įrašai, įskaitant visus priskirtus įrašus ir išskyrus visus panaikintus įrašus. Jei pagal metodinį principą duomenų šaltinį sudaro duomenų įrašai, susiję tik su statistinių vienetų imtimi apytiksliai apskaičiuotoje tikslinėje grupėje, į surašomus gyventojus be statistinių vienetų imties įtraukiama papildoma statistinių vienetų aibė;

11)   papildoma statistinių vienetų aibė– statistinių vienetų, kurie priklauso apytiksliai apskaičiuotai tikslinei grupei, bet kurių duomenų įrašų duomenų šaltinyje nėra dėl taikytos imčių metodikos, aibė;

12)   aprėpties vertinimas– skirtumo tarp nurodytos tikslinės grupės ir jai priklausančių surašomų gyventojų tyrimas;

13)   apklausa po atskirų vienetų surašymo– iš karto po atskirų vienetų surašymo vykdoma apklausa, siekiant nustatyti aprėptį ir įvertinti turinį;

14)   nepakankama aprėptis– visų statistinių vienetų, priklausančių nurodytai tikslinei grupei, bet neįtrauktų į susijusius surašomus gyventojus, aibė;

15)   perteklinė aprėptis– visų statistinių vienetų, įtrauktų į surašomus gyventojus, skirtus duomenims apie nurodytą tikslinę grupę teikti, bet nepriklausančius tai tikslinei grupei, aibė;

16)   įrašo priskyrimas– dirbtinio, bet tikėtino duomenų įrašo priskyrimas tik vienai geografinei vietovei išsamiausiu geografiniu lygmeniu, kurio surašymo duomenys rengiami, ir minėto duomenų įrašo priskyrimas duomenų šaltiniui;

17)   įrašo panaikinimas– duomenų šaltinyje, skirtame duomenims apie nurodytą tikslinę grupę teikti, esančio duomenų įrašo, kuriuo nepateikiama pagrįstos informacijos apie tos tikslinės grupės statistinį vienetą, panaikinimas arba neįtraukimas ar neatsižvelgimas į jį;

18)   trūkstamo elemento priskyrimas– dirbtinės, bet tikėtinos konkrečios temos vertės įtraukimas į duomenų įrašą, kuris jau yra duomenų šaltinyje, bet kuriame tos vertės nėra arba ji nelaikoma tikėtina;

19)   klausimynu pagrįsti duomenys– duomenys, gauti respondentams atsakius į klausimyną statistinių duomenų, susijusių su nurodytu laiko momentu, rinkimo metu;

20)   įrašų siejimas– iš skirtingų duomenų šaltinių gautos informacijos jungimas, lyginant atskirų statistinių vienetų įrašus ir jungiant informaciją apie tą patį statistinį vienetą;

21)   unikalus identifikatorius– duomenų šaltinyje arba bet kokiame statistinių vienetų sąraše esančių duomenų įrašų kintamasis arba kintamųjų grupė, naudojami:

įvertinti, ar į duomenų šaltinį (ar statistinių vienetų sąrašą) įtrauktas ne daugiau kaip vienas kiekvieno statistinio vieneto duomenų įrašas, ir (arba)

įrašams susieti;

22)   registras– informacijos apie statistinius vienetus, kuri statistiniams vienetams poveikio turinčiais atvejais tiesiogiai atnaujinama, saugykla;

23)   registro duomenys– registre esantys arba iš jo gauti duomenys;

24)   registrų derinimas– įrašų siejimas, kai visi suderinti duomenų šaltiniai yra registruose;

25)   duomenų išgavimas– surašymo metu gautos informacijos atrinkimas iš registre esančių duomenų, susijusių su atskirais statistiniais vienetais;

26)   kodavimas– informacijos keitimas kodais, atitinkančiais klasifikavimo sistemos klases;

27)   kaupimas– surinktų duomenų keitimas į tolimesniam apdorojimui tinkamą formatą;

28)   įrašų tvarkymas– duomenų įrašų tikrinimas ir keitimas, siekiant jų patikimumo, tačiau išsaugant pagrindinę šių įrašų informaciją;

29)   namų ūkio nustatymas– asmeninio namų ūkio nustatymas taikant namų ūkio–būsto sąvoką, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/543 priedo temoje „Namų ūkio statusas“;

30)   šeimos nustatymas– šeimos nustatymas remiantis informacija apie tai, ar asmenys gyvena tame pačiame namų ūkyje, bet neturint informacijos arba turint neišsamios informacijos apie tų asmenų šeiminius santykius. Terminas „šeima“ reiškia „šeimos branduolį“, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/543 priedo temoje „Šeiminė padėtis“;

31)   informacijos apie vienetą nebuvimas– padėtis, kai nesurinkta jokių statistinio vieneto, priklausančio surašomiems gyventojams, duomenų;

32)   statistinių duomenų atskleidimo kontrolė– metodai ir procesai, taikomi siekiant sumažinti informacijos apie atskirus statistinius vienetus atskleidimo riziką skelbiant statistinę informaciją;

33)   apytikslis apskaičiavimas– statistinių įverčių apskaičiavimas, turimiems duomenims taikant matematinę formulę ir (arba) algoritmą;

34)   duomenų struktūros apibrėžtis– su duomenų aibe susijusi struktūrinių metaduomenų aibė, įskaitant informaciją apie tai, kaip temos yra susijusios su hiperkubo matmenimis, dydžiais ir požymiais, suskirstymo principus ir informaciją apie duomenų ir susijusių aprašomųjų metaduomenų pateikimą.

3 straipsnis

Metaduomenys ir kokybės ataskaitų teikimas

Valstybės narės iki 2024 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai (Eurostatui) šio reglamento priede nurodytą bendrąją informaciją ir kokybės duomenis ir metaduomenis, susijusius su jų gyventojų ir būstų surašymais 2021 ataskaitiniais metais ir pagal Reglamentą (ES) 2017/712 Komisijai (Eurostatui) perduotais duomenimis ir metaduomenimis.

4 straipsnis

Duomenų šaltiniai

Valstybės narės praneša apie visus duomenų šaltinius, naudotus renkant informaciją, būtiną Reglamento (EB) Nr. 763/2008 reikalavimams įgyvendinti, visų pirma:

a)

pagrindiniams ypatumams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 763/2008 2 straipsnio i punkte, apibūdinti;

b)

tikslinei grupei reprezentuoti;

c)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/543 nustatytoms atitinkamoms techninėms specifikacijoms įgyvendinti ir

d)

prisidėti prie duomenų teikimo pagal statistinių duomenų teikimo programą, nustatytą Reglamentu (ES) 2017/712.

5 straipsnis

Galimybė gauti svarbią informaciją

1.   Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti bet kokią informaciją, svarbią vertinant pagal Reglamentą (ES) 2017/712 perduotų duomenų ir metaduomenų kokybę.

2.   Įgyvendindamos 1 dalį valstybės narės neprivalo pateikti Komisijai (Eurostatui) mikroduomenų ar konfidencialių duomenų.

6 straipsnis

Techninis duomenų perdavimo formatas

Techninis formatas, naudotinas 2021 ataskaitinių metų duomenims ir metaduomenims perduoti, yra elektroninio keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) formatas, įdiegtas surašymų duomenų bazėje. Valstybės narės perduoda reikiamus duomenis laikydamosi Komisijos (Eurostato) nustatytų duomenų struktūros apibrėžčių ir susijusių techninių specifikacijų. Valstybės narės saugo reikiamus duomenis ir metaduomenis iki 2035 m. sausio 1 d., kad galėtų juos perduoti Komisijai (Eurostatui), jei ši prašytų.

7 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1151/2010 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1151/2010 6 straipsnio trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės saugo 2011 ataskaitinių metų duomenis ir metaduomenis iki 2035 m. sausio 1 d. Valstybės narės neprivalo keisti ar tikslinti šių duomenų po 2025 m. sausio 1 d. Jei valstybės narės nusprendžia juos keisti ar tikslinti, jos prieš padarydamos tokius pakeitimus ar patikslinimus apie juos praneša Komisijai (Eurostatui).“

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 218, 2008 8 13, p. 14.

(2)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/712, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 763/2008 nustatytų gyventojų ir būstų surašymų statistinių duomenų bei metaduomenų ataskaitiniai metai ir programa (OL L 105, 2017 4 21, p. 1).

(3)  2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1151/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatos, susijusios su kokybės ataskaitų teikimo būdais, struktūra ir techniniu duomenų perdavimo formatu (OL L 324, 2010 12 9, p. 1).

(4)  2017 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/543, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų nuostatų, susijusių su temų ir jų suskirstymo techninėmis specifikacijomis, taikymo taisyklės (OL L 78, 2017 3 23, p. 13).


PRIEDAS

Duomenų perdavimo kokybės ataskaitų turinys ir struktūra

Valstybėse narėse atliktų 2021 ataskaitinių metų gyventojų ir būstų surašymų tekstinė ir kiekybinė metaduomenų informacija pateikiama suskirstyta pagal toliau nurodytus skirsnius.

1.   APŽVALGA

1.1.   Teisinis pagrindas

1.2.   Atsakingos įstaigos

2.   DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1.   Duomenų šaltinių klasifikavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 763/2008 4 straipsnio 1 dalį

2.2.   2021 m. surašymui naudotų duomenų šaltinių sąrašas

2.3.   Lentelė „Duomenų šaltiniai x Temos“

2.4.   Duomenų šaltinių tinkamumas, t. y. kiek jie atitinka pagrindinius ypatumus (Reglamento (EB) Nr. 763/2008 4 straipsnio 4 dalis)

2.4.1.   Atskirų vienetų surašymas

2.4.2.   Vienalaikiškumas

2.4.3.   Universalumas nustatytoje teritorijoje

2.4.4.   Galimybė naudotis mažų teritorijų duomenimis

2.4.5.   Nustatytas periodiškumas

3.   SURAŠYMO CIKLAS

3.1.   Ataskaitinė data

Valstybės narės nurodo Komisijai (Eurostatui) ataskaitinę datą, remdamosi Komisijos reglamento (ES) 2017/712 3 straipsniu.

3.2.   Pasirengimas rinkti duomenis ir duomenų rinkimas

3.2.1.   Klausimynu pagrįsti duomenys

Klausimynų rengimas ir bandymas (įskaitant visų galutinių klausimynų egzempliorius),

Adresų sąrašų rengimas, pasirengimas rinkti faktinius duomenis, žemėlapių sudarymas, reklama,

Duomenų rinkimas (įskaitant faktinių duomenų rinkimą),

Teisinė prievolė rinkti informaciją, teisingos informacijos teikimo paskatos arba klaidingos informacijos teikimo galimos priežastys.

3.2.2.   Registrais pagrįsti duomenys

Po 2011 m. sukurti nauji registrai (jei taikoma),

Po 2011 m. pertvarkyti esami registrai (įskaitant registrų turinio keitimą, surašomų gyventojų patikslinimą, apibrėžčių ir (arba) techninių specifikacijų pritaikymą) (jei taikoma),

Registrų tvarkymas (taikoma kiekvienam registrui, naudotam atliekant 2021 m. surašymą), įskaitant:

registrų turinio tvarkymą (registre esantys statistiniai vienetai ir informacija apie juos, įrašų tvarkymas ir (arba) elementų ir įrašų priskyrimas registrui),

administracines prievoles,

teisinę prievolę įtraukti informaciją į registrą, teisingos informacijos teikimo paskatas arba klaidingos informacijos teikimo galimas priežastis,

vėlavimą teikti duomenis, ypač teisėtą ir (arba) oficialų vėlavimą, vėlavimą įtraukti duomenis į registrą, duomenų pateikimą po termino,

neįtraukimo, nepanaikinimo, pasikartojančio įtraukimo vertinimą ir leidimą,

bet kokį svarbų įrašų tikslinimą ar atnaujinimą, turintį poveikio 2021 m. surašymo duomenims, registrų peržiūrų periodiškumą,

naudojimą, įskaitant registro naudojimą statistikos, bet ne surašymo tikslams, ir registro naudojimą ne statistikos reikmėms (pvz., administracinėms reikmėms),

Registrų derinimas ir siejimas (įskaitant unikalų (-ius) identifikatorių (-ius), naudotą (-us) įrašams sieti),

Duomenų išgavimas.

3.2.3.   Duomenys, surinkti naudojant imtis

Kai informacija apie temas buvo surinkta naudojant imtis, metaduomenimis taip pat apibūdinami:

imties planas,

įvertinimui, modeliams ar priskyrimui taikytos metodikos,

dėl taikytų metodikų atsiradęs galimas poslinkis,

standartinei paklaidai skaičiuoti taikytos formulės ir algoritmai.

3.2.4.   Mišriai surinkti duomenys (pagrįsti daugiau nei vienos rūšies duomenų šaltiniu)

Kai informacija apie temas buvo surinkta mišriai, metaduomenimis taip pat apibūdinami:

taikyti metodai (naudotų duomenų šaltinių rūšys ir kaip derinta iš jų gauta informacija, kaip įvairūs naudoti šaltiniai ir taikyti metodai vienas kitą papildo ir remia ir, jei taikoma, kuriai gyventojų daliai taikytas kuris šaltinis),

bet kokie kiti kokybės klausimai, susiję su mišrių metodų naudojimu.

3.3.   Apdorojimas ir vertinimas

3.3.1.   Duomenų apdorojimas (įskaitant kaupimą, kodavimą, kintamojo (-ųjų) nustatymą, įrašų tvarkymą, įrašų priskyrimą, įrašų panaikinimą, apytikslį apskaičiavimą, įrašų siejimą, įskaitant įrašams sieti naudojamą (-us) identifikavimo kintamąjį (-uosius), namų ūkių ir šeimų nustatymą, priemones nustatyti vienetus, apie kuriuos informacijos nepateikta, arba sumažinti tokių vienetų skaičių).

3.3.2.   Aprėpties vertinimas, metodai, taikomi negavus atsakymų, apklausa (-os) po atskirų vienetų surašymo (jei taikoma), galutinis duomenų tvirtinimas: nepakankamos aprėpties ir perteklinės aprėpties apytikslio apskaičiavimo metodas, įskaitant informaciją apie nepakankamos aprėpties ir perteklinės aprėpties įverčių kokybę.

3.4.   Sklaida (sklaidos priemonės, statistinių duomenų konfidencialumo užtikrinimas, įskaitant statistinių duomenų atskleidimo kontrolę)

3.5.   Priemonės išlaidų efektyvumui užtikrinti

4.   DUOMENŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

4.1.   Palyginamumas

Valstybės narės praneša apie visus nukrypimus nuo būtinų sąvokų ir apibrėžčių ar bet kokius valstybių narių veiksmus, kurie galėtų pakenkti duomenų palyginamumui Sąjungos mastu.

Dėl temos „Dabartinio aktyvumo statusas“ valstybės narės nurodo visus apytikslio apskaičiavimo metodus, naudotus duomenims koreguoti, kad jie geriau atitiktų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/543 priede nustatytą apibrėžtį. Valstybės narės nurodo, kokiu mastu nukrypimas nuo minėtame reglamente nustatytos temos „Dabartinio aktyvumo statusas“ apibrėžties susijęs su naudotais duomenų šaltiniais ir apytikslio apskaičiavimo metodais.

4.2.   Savalaikiškumas ir punktualumas

Nacionaliniu lygmeniu teikiama toliau nurodyta informacija:

pagal hiperkubus suskirstytų duomenų perdavimo Komisijai (Eurostatui) data (-os),

pagal hiperkubus suskirstytų duomenų esminio (-ių) tikslinimo (-ų) data (-os),

metaduomenų perdavimo data (-os).

Jei duomenys iš esmės tikslinami 2024 m. balandžio 1 d. ar vėliau, valstybės narės per vieną savaitę atskirai praneša Komisijai (Eurostatui) apie atitinkamą (-as) datą (-as).

4.3.   Suderinamumas

Valstybės narės nurodo bet kokius didelius skirtinguose duomenų rinkiniuose, apibrėžtuose Komisijos reglamente (ES) 2017/712.

4.4.   Aprėptis ir tikslumas

Aprėptis apibūdinama nurodant šias absoliučiąsias vertes, susijusias su asmenų apskaičiavimu nacionaliniu lygmeniu ir suskirstytas pagal lytį ir plačias amžiaus grupes, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/543:

a)

surašomi gyventojai;

b)

visų įrašų priskyrimo atvejų skaičius;

c)

visų įrašų panaikinimo atvejų skaičius;

d)

nepakankama aprėptis (apytiksliai apskaičiuota);

e)

perteklinė aprėptis (apytiksliai apskaičiuota):

f)

apytiksliai apskaičiuota tikslinė grupė.

Tikslumui įvertinti pateikiamos šios absoliučiosios vertės, susijusios su asmenų apskaičiavimu nacionaliniu lygmeniu ir suskirstytos pagal lytį ir plačias amžiaus grupes, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/543:

a)

surašomi gyventojai;

b)

tam tikros temos duomenų įrašų, gautų atliekant įprastą surašymą, skaičius;

c)

tam tikros temos duomenų įrašų, gautų iš administracinių registrų, skaičius;

d)

tam tikros temos duomenų įrašų, gautų iš imties tyrimų, skaičius;

e)

tam tikros temos duomenų įrašų, gautų iš kelių duomenų šaltinių, skaičius;

f)

papildoma tam tikros temos statistinių vienetų aibė (imčių atveju);

g)

tam tikros temos įrašytų reikšmių skaičius;

h)

duomenų įrašų su praleistomis reikšmėmis skaičius.

Minėtos absoliučiosios vertės, skirtos tikslumui įvertinti, teikiamos dėl šių surašymo temų:

a)

teisinė santuokinė padėtis (LMS);

b)

šeiminė padėtis (FST);

c)

namų ūkio statusas (HST);

d)

dabartinio aktyvumo statusas (CAS);

e)

profesija (OCC);

f)

veikla (IND);

g)

užimtumo statusas (SIE);

h)

darbovietės vieta (LPW);

i)

įgytas išsilavinimas (EDU);

j)

gimimo šalis / vieta (POB);

k)

pilietybės šalis (COC);

l)

atvykimo į šalį metai nuo 2010 m. (YAT);

m)

atvykimo į šalį metai nuo 1980 m. (YAE);

n)

nuolatinė gyvenamoji vieta prieš vienus metus iki surašymo (ROY);

o)

gyvenamosios vietos sąlygos (HAR).

4.5.   Išsamumas

Valstybės narės praneša apie duomenų išsamumą, t. y. atitiktį Reglamento (EB) Nr. 763/2008 reikalavimams. Jos pateikia išsamesnės informacijos apie visas surašymo temas ar susijusį suskirstymą, kurių duomenų nepateikta.

4.6.   Reikalingumas

Ši informacija pateikiama Sąjungos lygmeniu:

a)

veiksmai, kurių imtasi naudotojų poreikiams nustatyti ir patenkinti;

b)

išgautų duomenų masto stebėsena.


Top