EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0821

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo

OJ L 130, 19.5.2017, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj

19.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 130/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/821

2017 m. gegužės 17 d.

kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

nors gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma siekti vystymosi, gero valdymo ir teisinės valstybės. Siekiant užtikrinti taiką, vystymąsi ir stabilumą tose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

(2)

vyriausybės ir tarptautinės organizacijos kartu su ekonominės veiklos vykdytojais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant moterų organizacijas, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį atkreipiant dėmesį į ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų sudaromas išnaudojimo sąlygas, taip pat į žaginimus ir smurtą, naudojamus vietos gyventojams kontroliuoti, imasi veiksmų siekdamos užkirsti kelią ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų finansavimui daug išteklių turinčiose zonose;

(3)

žmogaus teisių pažeidimai yra dažni daug išteklių turinčiose konfliktinėse ir didelės rizikos zonose ir gali apimti vaikų darbą, seksualinį smurtą, žmonių dingimą, priverstinį perkėlimą ir ritualiniu ar kultūros požiūriu svarbių vietovių sunaikinimą;

(4)

Sąjunga aktyviai dalyvavo įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas vyriausybės remiamas procesas, kuriame dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (toliau – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos), įskaitant jų priedus ir priedėlius. 2011 m. gegužės mėn. EBPO ministrų taryba rekomendavo aktyviai skatinti tų rekomendacijų taikymą;

(5)

atsakingo pirkimo idėja nurodyta atnaujintose EBPO rekomendacijose daugiašalėms įmonėms (2), ji atitinka JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus (3). Tais dokumentais siekiama tobulinti išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktiką, kai bendrovės perka iš konfliktinių ir nestabilių zonų. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1952 (2010 m.), konkrečiai skirtoje Kongo Demokratinei Respublikai ir kaimyninėms Centrinės Afrikos šalims, aukščiausiu tarptautiniu lygmeniu paraginta imtis išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo. JT ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupė, atsižvelgdama į tą rezoliuciją, taip pat ragina taikyti EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas;

(6)

imtasi ne tik daugiašalių iniciatyvų – 2010 m. gruodžio 15 d. Afrikos Didžiųjų ežerų regiono valstybių ir vyriausybių vadovai Lusakoje prisiėmė politinį įsipareigojimą kovoti su neteisėtu gamtos išteklių naudojimu regione ir patvirtino, inter alia, regioninio sertifikavimo mechanizmą, pagrįstą EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis;

(7)

šis reglamentas, kuriuo bus kontroliuojama prekyba naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių zonų, – tai viena iš priemonių siekiant nutraukti ginkluotų grupuočių finansavimą. Sąjungos užsienio ir vystymosi politikos veiksmais taip pat prisidedama kovojant su vietos lygmens korupcija, stiprinant sienas ir teikiant mokymus vietos gyventojams bei jų atstovams, siekiant padėti jiems atkreipti dėmesį į pažeidimus;

(8)

savo 2008 m. lapkričio 4 d. komunikate „Žaliavų iniciatyva – įgyvendinant svarbiausius poreikius užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje“ Komisija pripažino, kad siekiant Sąjungos konkurencingumo svarbu užtikrinti patikimą galimybę neiškraipytomis sąlygomis gauti žaliavų. Žaliavų iniciatyva, pateikta tame Komisijos komunikate, yra integruota strategija, kuria siekiama spręsti įvairias problemas, susijusias su galimybe gauti neenergetinių ir ne žemės ūkio žaliavų. Įgyvendinant tą iniciatyvą pripažįstamas ir skatinamas finansinis ir tiekimo grandinės skaidrumas bei įmonių socialinės atsakomybės standartų taikymas;

(9)

savo 2010 m. spalio 7 d., 2011 m. kovo 8 d., 2011 m. liepos 5 d. ir 2014 m. vasario 26 d. rezoliucijose Europos Parlamentas ragino Sąjungą priimti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktą, Ch. Doddo ir B. Franko Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį. Komisija savo 2011 m. vasario 2 d. komunikate „Dėl uždavinių, susijusių su biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“ ir 2012 m. sausio 27 d. komunikate „Prekyba, augimas ir vystymasis. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai“ paskelbė apie savo ketinimą nagrinėti būdus, kaip padidinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimą, prisiimtą 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;

(10)

Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės subjektai didino informuotumą apie Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojus, kurie nepatraukiami atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų gavyba ir prekyba. Dėl tokių naudingųjų iškasenų, kurių gali būti vartotojų produktuose, vartotojai susiejami su konfliktais už Sąjungos ribų. Taigi vartotojai netiesiogiai susiejami su konfliktais, kurie turi itin neigiamą poveikį žmogaus teisėms, visų pirma moterų teisėms, nes ginkluotos grupuotės kaip tyčinę strategiją dažnai naudoja masinius žaginimus, siekdamos įbauginti ir kontroliuoti vietos gyventojus, kad išlaikytų savo interesus. Todėl Sąjungos piliečiai (visų pirma teikdami peticijas) prašė, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pagal kurį ekonominės veiklos vykdytojus būtų galima patraukti atsakomybėn laikantis atitinkamų JT ir EBPO nustatytų rekomendacijų;

(11)

pagal šį reglamentą ir kaip yra nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose, išsamus tiekimo grandinės patikrinimas yra nuolatinis, iniciatyvus ir reaktyvus procesas, kurį taikydami ekonominės veiklos vykdytojai stebi ir valdo savo pirkimą ir pardavimą, siekdami užtikrinti, kad jais nebūtų prisidedama prie konfliktų ar su jais susijusio neigiamo poveikio;

(12)

trečiajai šaliai atliekant ekonominės veiklos vykdytojo išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos auditą užtikrinamas galutinės grandies ekonominės veiklos vykdytojų patikimumas ir padedama gerinti pradinės grandies išsamaus patikrinimo praktiką;

(13)

ekonominės veiklos vykdytojui teikiant viešas ataskaitas dėl jo išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo politikos ir praktikos suteikiama reikiamo skaidrumo, kad būtų užtikrintas visuomenės pasitikėjimas ekonominės veiklos vykdytojų įgyvendinamomis priemonėmis;

(14)

Sąjungos importuotojams tenka individuali atsakomybė laikytis šiame reglamente nustatytų išsamaus patikrinimo prievolių. Tačiau daugelis esamų ir būsimų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų (toliau – išsamaus patikrinimo schemos) galėtų padėti įgyvendinti šio reglamento tikslus. Jau esama išsamaus patikrinimo schemų, kuriomis siekiama nutraukti sąsają tarp konfliktų ir alavo, tantalo, volframo ir aukso pirkimo. Pagal tokias schemas naudojami nepriklausomi trečiųjų šalių atliekami auditai, kuriais siekiama patvirtinti lydyklas ir rafinavimo įmones, turinčias įdiegtas sistemas, kuriomis užtikrinamas atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas. Turėtų būti galima pripažinti tas schemas Sąjungos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemoje (toliau – Sąjungos sistema). Pagal tokias schemas taikomi metodai ir kriterijai, pripažįstami lygiaverčiais šio reglamento reikalavimams, turėtų būti nustatyti deleguotajame akte, kad būtų sudarytos sąlygos atskiriems ekonominės veiklos vykdytojams, kurie taiko tas schemas, atitikti šį reglamentą ir būtų išvengta dvigubo audito. Į tokias schemas turėtų būti įtraukti visa apimantys išsamaus patikrinimo principai ir pagal jas turėtų būti užtikrinta, kad reikalavimai būtų suderinti su konkrečiomis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis ir būtų laikomasi tokių procedūrinių reikalavimų, kaip suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, informavimo mechanizmai ir gebėjimas reaguoti;

(15)

per viešas konsultacijas Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojai pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines išsamaus patikrinimo schemas, skirtas įmonių socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojai taip pat pranešė apie daugybę sunkumų ir praktinių problemų, kurie kyla atliekant išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug ekonominės veiklos vykdytojų, kurie dažnai turi nepakankamai žinių arba nepaiso etikos normų. Komisija turėtų persvarstyti atsakingo pirkimo ir trečiųjų šalių atliekamo audito sąnaudas, tokio pirkimo ir audito administracines pasekmes ir galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumui, ir turėtų pranešti savo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai. Siekiant įgyvendinti šį reglamentą Komisija turėtų užtikrinti, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės pasinaudotų atitinkama technine pagalba, ir turėtų sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija. Todėl naudingąsias iškasenas ir metalus importuojančios Sąjungoje įsisteigusios labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės turėtų pasinaudoti programa COSME, sukurta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/2013 (4);

(16)

lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai yra paskutinė grandis, kurioje galima veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir valdymo grandinę. Dažnai laikoma, kad po šio transformacijos etapo atsekti naudingųjų iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Tai taikytina ir perdirbtiems metalams, kurių transformacijos procesas būna dar toliau pažengęs. Todėl sudarius pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos sąrašą galutinės grandies ekonominės veiklos vykdytojams būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos. Atsižvelgiant į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, tokiems pradinės grandies ekonominės veiklos vykdytojams kaip lydyklos ir rafinavimo įmonės turėtų būti taikomas nepriklausomas trečiųjų šalių atliekamas jų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos auditas, kad jie taip pat būtų įtraukti į pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą;

(17)

nepaprastai svarbu, kad Sąjungos naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai, be kita ko, Sąjungos lydyklos ir rafinavimo įmonės, kurios importuoja ir perdirba naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus, laikytųsi šio reglamento nuostatų;

(18)

siekiant užtikrinti Sąjungos sistemos tinkamą veikimą, taip pat garantuoti, kad didžiajai daliai į šio reglamento taikymo sritį patenkančių ir į Sąjungą importuojamų naudingųjų iškasenų ir metalų būtų taikomi jo reikalavimai, šis reglamentas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai Sąjungos importuotojų įvežtos kiekvienos atitinkamos naudingosios iškasenos arba metalo metinė importo apimtis yra mažesnė nei šio reglamento I priede išvardytos apimties ribos;

(19)

siekiant užtikrinti tinkamą Sąjungos sistemos veikimą ir palengvinti išsamaus patikrinimo schemų, kurios gali būti pripažintos pagal šį reglamentą, vertinimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas šio reglamento I priedas nustatant ir iš dalies keičiant naudingųjų iškasenų ir metalų apimties ribas ir kuriais būtų apibrėžti to vertinimo metu taikomi metodai ir kriterijai šiuo požiūriu atsižvelgiant į EBPO darbą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (5) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(20)

valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų būti atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta vienoda naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, Sąjungos importuotojų atitiktis, atliekant atitinkamus ex post patikrinimus. Tokių patikrinimų duomenys turėtų būti saugomi bent penkerius metus. Valstybių narių turėtų būti reikalaujama nustatyti taisykles, taikytinas už šio reglamento pažeidimus;

(21)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su išsamaus patikrinimo schemų lygiavertiškumo pripažinimu, lygiavertiškumo pripažinimo panaikinimu trūkumų atveju, taip pat pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašo nustatymu, turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (6). Atsižvelgiant į tų įgyvendinimo aktų pobūdį ir į ribotus Komisijos įgaliojimus, pagal kuriuos tie aktai turėtų būti grindžiami metodika ir kriterijais, kurie Komisijos bus priimami deleguotuoju aktu dėl išsamaus patikrinimo schemų lygiavertiškumo pripažinimo, patariamoji procedūra laikoma tinkama procedūra tiems įgyvendinimo aktams priimti;

(22)

siekiant užtikrinti efektyvų šio reglamento įgyvendinimą, reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį, be kita ko, būtų sukurtos valstybių narių kompetentingos institucijos, Komisija pripažintų išsamaus patikrinimo schemas, o ekonominės veiklos vykdytojai susipažintų su savo prievolėmis pagal šį reglamentą;

(23)

Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai turėtų reguliariai persvarstyti savo finansinę pagalbą ir politinius įsipareigojimus konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, kur išgaunami alavas, tantalas, volframas ir auksas, visų pirma Afrikos Didžiųjų ežerų regione, siekiant užtikrinti politikos suderinamumą ir paskatinti bei stiprinti gero valdymo, teisinės valstybės ir etiškos kasybos principų paisymą;

(24)

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti reguliarias šiame reglamente nustatytos Sąjungos sistemos poveikio ataskaitas. Ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d., o po to kas trejus metus Komisija turėtų persvarstyti Sąjungos sistemos veikimą ir veiksmingumą, jos poveikį vietoje, susijusį su atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimu, ir poveikį Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant MVĮ, ir turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus, su tomis ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuose gali būti nustatytos tolesnės privalomos priemonės;

(25)

savo 2014 m. kovo 5 d. bendrame komunikate „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (2014 m. kovo 5 d. bendras komunikatas) Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai įsipareigojo kartu su šiuo reglamentu įgyvendinti papildomas priemones, kurios padėtų suformuoti integruotą Sąjungos požiūrį į atsakingą pirkimą, siekiant užtikrinti ne tik aktyvų ekonominės veiklos vykdytojų dalyvavimą šiame reglamente numatytoje Sąjungos sistemoje, bet ir visuotinio, nuoseklaus ir išsamaus požiūrio, kuriuo būtų skatinamas atsakingas pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, taikymą;

(26)

įgyvendinus išsamų patikrinimą, užtikrinus skaidrumą ir taip užkirtus kelią tam, kad pelnas, gautas iš prekybos naudingosiomis iškasenomis ir metalais, būtų panaudotas kariniams konfliktams finansuoti, bus skatinamas geras valdymas ir tvari ekonominė plėtra. Taigi šis reglamentas apima ne tik pagrindinę Sąjungos bendrai prekybos politikai priklausančią sritį, bet ir klausimus, priklausančius Sąjungos politikai vystomojo bendradarbiavimo srityje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistema (toliau – Sąjungos sistema), siekiant apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų galimybes prekiauti alavu, tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu. Šis reglamentas skirtas suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl Sąjungos importuotojų ir dėl lydyklų ir rafinavimo įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo praktikos.

2.   Šiame reglamente nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos Sąjungos importuotojams, kurie importuoja naudingąsias iškasenas ar metalus, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ar aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I priede.

3.   Šis reglamentas netaikomas naudingųjų iškasenų ar metalų Sąjungos importuotojams, kai jų kiekvienos atitinkamos naudingosios iškasenos arba metalo metinė importo apimtis yra mažesnė nei I priede nurodyta apimties riba.

Visos apimties ribos nustatomos tokio dydžio, kuriuo būtų užtikrinta, kad didžiajai daliai kiekvienos naudingosios iškasenos ir metalo pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodą visos importo į Sąjungą apimties, bet ne mažiau kaip 95 %, būtų taikomos šiame reglamente nustatytos Sąjungos importuotojų prievolės.

4.   Pagal 18 ir 19 straipsnius Komisija priima deleguotąjį aktą, jei įmanoma, iki 2020 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 1 d., kuriuo būtų iš dalies pakeistas I priedas nustatant tantalo arba niobio rūdos ir koncentratų, aukso rūdos ir koncentratų, alavo oksidų ir hidroksidų, tantalatų ir tantalo karbidų apimties ribas.

5.   Komisijai pagal 18 ir 19 straipsnius suteikiami įgaliojimai kas trejus metus po 2021 m. sausio 1 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos I priede išvardytos ribos.

6.   Išskyrus 7 straipsnio 4 dalį, šis reglamentas netaikomas perdirbtiems metalams.

7.   Šis reglamentas netaikomas atsargoms, kai Sąjungos importuotojas parodo, kad tos atsargos buvo sukauptos tokios, kokios yra dabar, patikrinamą datą, kuri yra ankstesnė nei 2013 m. vasario 1 d.

8.   Šis reglamentas taikomas I priede nurodytoms naudingosioms iškasenoms ir metalams, kurie gauti kaip šalutiniai produktai, kaip apibrėžta 2 straipsnio t punkte.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

naudingosios iškasenos, kaip išvardyta I priedo A dalyje, yra:

rūdos ir koncentratai, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo ar volframo ir

auksas;

b)

metalai – metalai, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ar aukso arba kurie iš jų sudaryti, kaip išvardyta I priedo B dalyje;

c)

naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė – veiklos, organizacijų, subjektų, technologijų, informacijos, išteklių ir paslaugų, susijusių su naudingųjų iškasenų gabenimu ir perdirbimu nuo gavybos vietos iki jų panaudojimo galutiniame produkte, sistema;

d)

išsamus tiekimo grandinės patikrinimas – alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso Sąjungos importuotojų prievolės, susijusios su jų valdymo sistemomis, rizikos valdymu, nepriklausomų trečiųjų šalių auditu ir informacijos atskleidimu, kuriomis siekiama nustatyti ir pašalinti esamus ir galimus pavojus, susijusius su konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, kad būtų galima išvengti perkant šias naudingąsias iškasenas ir metalus atsirandančio neigiamo poveikio ar jį sušvelninti;

e)

valdymo grandinės arba tiekimo grandinės atsekamumo sistema – ekonominės veiklos vykdytojų, kurie valdo naudingąsias iškasenas ir metalus įvairiose tiekimo grandinės grandyse, sekos registravimas;

f)

konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus;

g)

ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede nurodytos grupuotės;

h)

lydykla ir rafinavimo įmonė – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, taikantis perdirbimo etapus apimančius metalurgijos būdus metalui iš naudingosios iškasenos išgauti;

i)

pasaulio atsakingos lydyklos ir rafinavimo įmonės – lydyklos ir rafinavimo įmonės, įsisteigusios Sąjungoje ar už jos ribų, kurios, laikoma, atitinka šio reglamento reikalavimus;

j)

pradinė grandis – naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė nuo gavybos vietų iki lydyklų ir rafinavimo įmonių imtinai;

k)

galutinė grandis – metalų tiekimo grandinė nuo po lydyklų ir rafinavimo įmonių einančios grandies iki galutinio produkto;

l)

Sąjungos importuotojas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, deklaruojantis naudingąsias iškasenas ar metalus, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (7) 201 straipsnyje, arba bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu pateikiama tokia deklaracija, kaip nurodoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (8) B priedo duomenų elementuose 3/15 ir 3/16;

m)

išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schema arba išsamaus patikrinimo schema – savanoriškų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo procedūrų, priemonių ir mechanizmų, įskaitant nepriklausomų trečiųjų šalių auditus, derinys, kurį parengia ir prižiūri vyriausybės, pramonės asociacijos ar suinteresuotųjų organizacijų grupės;

n)

valstybių narių kompetentingos institucijos – valstybių narių laikantis 10 straipsnio paskirtos institucijos, turinčios ekspertinių žinių apie žaliavas, pramoninius procesus ir auditą;

o)

EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (antrasis leidimas, EBPO, 2013 m.), įskaitant visus jų priedus ir priedėlius;

p)

informavimo mechanizmas – išankstinio perspėjimo apie riziką mechanizmas, kuriuo naudodamasi bet kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant informatorius, gali pranešti susirūpinimą keliančią informaciją apie naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo ir naudingųjų iškasenų eksporto iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų sąlygas;

q)

pavyzdinės tiekimo grandinės politika – tiekimo grandinės politika, kuri atitinka EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą, kuriame apibrėžiama didelio neigiamo poveikio rizika, kuri gali būti susijusi su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba ir tvarkymu ir naudingųjų iškasenų eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų;

r)

rizikos valdymo planas – rašytinis Sąjungos importuotojo atsakymas dėl nustatytos tiekimo grandinės rizikos, teikiamas pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų III priedą;

s)

perdirbti metalai – pakartotinai naudojami galutinio vartotojo arba po vartojimo naudojami produktai arba produkto gamybos metu iš metalo laužo gautas metalas įskaitant perteklines, pasenusias, turinčias trūkumų ir metalo laužo medžiagas, kurių sudėtyje yra rafinuotų arba apdorotų metalų, kurie tinkami perdirbti į alavą, tantalą, volframą ar auksą. Šioje apibrėžtyje iš dalies perdirbtos, neperdirbtos arba kaip šalutinis produktas iš kitos rūdos gaunamos naudingosios iškasenos nelaikomos perdirbtais metalais;

t)

šalutinis produktas – naudingoji iškasena arba metalas, kuriems taikomas šis reglamentas, gauti apdorojant naudingąją iškaseną arba metalą, kuriems netaikomas šis reglamentas, ir kurie nebūtų gauti, jeigu nebūtų apdorota pirminė naudingoji iškasena arba metalas, kuriems netaikomas šis reglamentas;

u)

patikrinama data – data, kuri gali būti patikrinta nagrinėjant fizinius datos antspaudus ant produktų arba inventoriaus sąrašus.

3 straipsnis

Sąjungos importuotojų prievolių dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo vykdymas

1.   Naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai laikosi šiame reglamente nustatytų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių ir saugo dokumentus, įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies atlikto audito rezultatus, kuriais parodoma, kad jie laikosi tų prievolių.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų atliekami tinkami ex post patikrinimai pagal 11 straipsnį.

3.   Laikantis 8 straipsnio 1 dalies, suinteresuotosios šalys gali pateikti išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemas, kad jas pripažintų Komisija, siekiant Sąjungos importuotojams sudaryti palankesnes sąlygas laikytis atitinkamų 4–7 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

Su valdymo sistema susijusios prievolės

Naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai:

a)

patvirtina naujausią informaciją apie savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su naudingosiomis iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir šią informaciją aiškiai pateikia tiekėjams ir visuomenei;

b)

į savo tiekimo grandinės politiką įtraukia standartus, pagal kuriuos turi būti atliekamas išsamus tiekimo grandinės patikrinimas ir kurie atitinka EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede išdėstytus pavyzdinės tiekimo grandinės politikos standartus;

c)

pritaiko savo atitinkamas vidaus valdymo sistemas, kad būtų galima atlikti išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, pavesdamas aukštesnio rango vadovams, tais atvejais, kai Sąjungos importuotojas nėra fizinis asmuo, prižiūrėti išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo procesą, ir saugo šių sistemų duomenis bent penkerius metus;

d)

stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, įtraukdamas savo tiekimo grandinės politiką į sutartis ir susitarimus su tiekėjais pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą;

e)

įsteigia informavimo mechanizmą kaip išankstinio perspėjimo apie riziką sistemą arba sukuria tokį mechanizmą susitardamas dėl bendradarbiavimo su kitais ekonominės veiklos vykdytojais ar organizacijomis arba sudarydamas palankias sąlygas kreiptis į išorės ekspertą arba įstaigą (pvz., ombudsmeną);

f)

taiko naudingųjų iškasenų valdymo grandinės arba tiekimo grandinės atsekamumo sistemą, pagal kurią pateikiama ši dokumentais patvirtinta informacija:

i)

naudingosios iškasenos aprašas, įskaitant jos prekės pavadinimą ir rūšį;

ii)

Sąjungos importuotojui tiekiančio tiekėjo pavadinimas ir adresas;

iii)

naudingųjų iškasenų kilmės šalis;

iv)

išgavimo kiekis ir datos, išreikšti apimtimi ar svoriu, jei tokia informacija turima;

v)

kai naudingosios iškasenos yra iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų arba kai Sąjungos importuotojas nustato kitą tiekimo grandinės riziką, nurodomą EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose, papildoma informacija, laikantis konkrečių pradinės grandies ekonominės veiklos vykdytojams skirtų rekomendacijų, kaip nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose, pvz., naudingųjų iškasenų kilmės kasykla, vietovės, kuriose naudingosios iškasenos sutelkiamos, parduodamos ir perdirbamos, bei mokesčiai, rinkliavos ir honorarai;

g)

taiko metalų valdymo grandinės arba tiekimo grandinės atsekamumo sistemą, pagal kurią pateikiama ši dokumentais patvirtinta informacija:

i)

metalo aprašas, įskaitant jo prekės pavadinimą ir rūšį;

ii)

Sąjungos importuotojui tiekiančio tiekėjo pavadinimas ir adresas;

iii)

Sąjungos importuotojo tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir adresai;

iv)

jei tokia informacija yra, trečiosios šalies atlikto lydyklų ir rafinavimo įmonių audito ataskaitų duomenys arba atitikties išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemai, kurią pripažino Komisija pagal 8 straipsnį, įrodymai;

v)

jei iv papunktyje nurodytų duomenų nėra:

lydyklų ir rafinavimo įmonių tiekimo grandinėje esančių naudingųjų iškasenų kilmės šalys,

kai metalų pagrindą sudaro naudingosios iškasenos iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų arba kai Sąjungos importuotojas nustato kitą tiekimo grandinės riziką, nurodomą EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose, papildoma informacija laikantis konkrečių galutinės grandies ekonominės veiklos vykdytojams skirtų rekomendacijų, nustatytų tose rekomendacijose;

h)

dokumentais patvirtinta informacija apie šalutinius produktus teikiama nuo tų šalutinių produktų kilmės momento, t. y. momento, kai šalutinis produktas pirmą kartą išgaunamas iš pirminės naudingosios iškasenos arba metalo, kuriems netaikomas šis reglamentas.

5 straipsnis

Su rizikos valdymu susijusios prievolės

1.   Naudingųjų iškasenų Sąjungos importuotojai:

a)

remdamiesi pagal 4 straipsnį pateikta informacija ir tiekimo grandinės politikos standartais, kurie atitinka EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose nustatytas išsamaus patikrinimo rekomendacijas, nustato ir įvertina savo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje kylančią neigiamo poveikio riziką;

b)

įgyvendina strategiją, pagal kurią imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos ir kuria siekiama užkirsti kelią neigiamam poveikiui ar jį sumažinti:

i)

pranešant apie tiekimo grandinės rizikos vertinimo rezultatus tuo tikslu paskirtiems aukštesnio rango vadovams tais atvejais, kai Sąjungos importuotojas nėra fizinis asmuo;

ii)

priimant rizikos valdymo priemones, kurios atitinka EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose nustatytas išsamaus patikrinimo rekomendacijas, atsižvelgiant į jų galimą poveikį, ir prireikus imantis veiksmų, kuriais būtų daromas spaudimas tiekėjams, galintiems veiksmingiausiai užkirsti kelią nustatytai rizikai arba ją sumažinti, kad būtų galima:

tęsti prekybą ir kartu imtis kiekybiškai įvertinamų rizikos mažinimo priemonių;

laikinai sustabdyti prekybą, kol įgyvendinamos kiekybiškai įvertinamos rizikos mažinimo priemonės, arba

jei rizikos sumažinti nepavyksta, nutraukti ryšius su tiekėju;

iii)

įgyvendinant rizikos valdymo planą, stebint ir sekant rizikos mažinimo priemonių rezultatus, pranešant apie juos šiuo tikslu paskirtiems aukštesnio rango vadovams tais atvejais, kai Sąjungos importuotojas nėra fizinis asmuo; ir, jei rizikos sumažinti nepavyksta, apsvarstant galimybę sustabdyti arba nutraukti ryšius su tiekėju;

iv)

atliekant papildomus informacijos ir rizikos vertinimus, jei reikia sumažinti riziką arba pasikeitė aplinkybės.

2.   Jei naudingųjų iškasenų Sąjungos importuotojas imasi rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant vietos ir centrinės valdžios institucijas, tarptautines ar pilietinės visuomenės organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos valdymo planą.

3.   Siekdami nustatyti į rizikos valdymo planą įtrauktinas rizikos mažinimo strategijas, kurias įgyvendinant būtų atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, naudingųjų iškasenų Sąjungos importuotojai remiasi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų III priede nurodytomis priemonėmis bei rodikliais ir vertina laipsnišką gerėjimą.

4.   Sąjungos metalų importuotojai pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą ir konkrečias tose rekomendacijose nustatytas rekomendacijas nustato ir įvertina riziką savo tiekimo grandinėje remdamiesi turimomis trečiosios šalies atlikto audito ataskaitomis, susijusiomis su lydyklomis ir rafinavimo įmonėmis, esančiomis toje grandinėje, ir įvertindami, jei reikia, tų lydyklų ir rafinavimo įmonių išsamaus patikrinimo praktiką. Tos audito ataskaitos parengiamos pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį. Jei tokios trečiosios šalies audito ataskaitos, susijusios su lydyklomis ir rafinavimo įmonėmis, esančiomis jų tiekimo grandinėje, neparengiamos, Sąjungos metalų importuotojai riziką savo tiekimo grandinėje nustato ir įvertina naudodamiesi savo pačių rizikos valdymo sistema. Tokiais atvejais Sąjungos metalų importuotojai atlieka išsamaus savo pačių tiekimo grandinės patikrinimo auditą pasitelkdami nepriklausomą trečiąją šalį pagal šio reglamento 6 straipsnį.

5.   Kai Sąjungos metalų importuotojai nėra fiziniai asmenys, jie praneša apie 4 dalyje nurodyto rizikos vertinimo rezultatus šiuo tikslu paskirtiems savo aukštesnio rango vadovams ir jie įgyvendina reagavimo strategiją, pagal kurią užkertamas kelias neigiamam poveikiui ar jis sumažinamas, laikantis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedo ir konkrečių tose rekomendacijose nustatytų rekomendacijų.

6 straipsnis

Su trečiosios šalies atliekamu auditu susijusios prievolės

1.   Naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai užtikrina, kad auditas būtų atliekamas nepriklausomos trečiosios šalies (toliau – trečiosios šalies auditas).

Atliekant tą trečiosios šalies auditą:

a)

tikrinama visa su naudingosiomis iškasenomis arba metalais, kuriems taikomas šis reglamentas, susijusi Sąjungos importuotojo veikla, procesai ir sistemos, naudojami išsamiam tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant Sąjungos importuotojo valdymo sistemą, rizikos valdymą ir informacijos atskleidimą atitinkamai pagal 4, 5 ir 7 straipsnius;

b)

kaip audito tikslas nustatoma, ar Sąjungos importuotojo išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktika atitinka 4, 5 ir 7 straipsnius;

c)

pateikiamos rekomendacijos Sąjungos importuotojui, kaip patobulinti jo išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktiką ir

d)

laikomasi audito principų – nepriklausomumo, kompetencijos ir atskaitomybės, kaip nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

2.   Sąjungos metalų importuotojams netaikoma prievolė atlikti trečiosios šalies vykdomą auditą pagal 1 dalį, jei jie pateikia esminių įrodymų, įskaitant trečiosios šalies audito ataskaitas, kad visos jų tiekimo grandinėje esančios lydyklos ir rafinavimo įmonės laikosi šio reglamento.

Laikoma, kad esminių įrodymų reikalavimas yra įvykdytas, jei Sąjungos metalų importuotojai įrodo, kad jie perka tik iš lydyklų ir rafinavimo įmonių, Komisijos įtrauktų į sąrašą pagal 9 straipsnį.

7 straipsnis

Su informacijos atskleidimu susijusios prievolės

1.   Naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikia bet kurio trečiosios šalies audito, atlikto pagal 6 straipsnį, ataskaitas arba atitikties išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemai, kurią pripažino Komisija pagal 8 straipsnį, įrodymus.

2.   Naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai betarpiškai su jais susijusiems galutinės grandies pirkėjams sudaro sąlygas susipažinti su visa informacija, kurią jie gavo ir išsaugojo atlikę išsamų savo tiekimo grandinės patikrinimą, tinkamai atsižvelgdami į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus.

3.   Naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai kasmet viešai kuo plačiau, taip pat internete, skelbia išsamaus savo tiekimo grandinės patikrinimo politikos ir atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. Į tą ataskaitą įtraukiami veiksmai, kurių jie ėmėsi, siekdami laikytis prievolių, susijusių su jų valdymo sistema pagal 4 straipsnį, ir prievolių, susijusių su jų rizikos valdymu pagal 5 straipsnį, taip pat trečiosios šalies atliktų auditų apibendrinamoji ataskaita, įskaitant auditoriaus vardą ir pavardę arba pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus.

4.   Jeigu Sąjungos importuotojas gali pagrįstai daryti išvadą, kad metalai yra gauti tik perdirbus ar panaudojus metalo laužą, jis, tinkamai atsižvelgdamas į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus:

a)

viešai paskelbia savo išvadą ir

b)

pagrįstai ir išsamiai apibūdina išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo priemones, kurias jis taikė prieidamas prie tos išvados.

8 straipsnis

Išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų pripažinimas

1.   Vyriausybės, pramonės asociacijos ir kitos suinteresuotųjų organizacijų grupės, turinčios išsamaus patikrinimo schemas (toliau – schemos savininkės), gali kreiptis į Komisiją, kad Komisija pripažintų jų parengtas ir prižiūrimas išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemas. Tokie prašymai grindžiami tinkamais įrodymais ir informacija.

2.   Komisija pagal 19 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir apibrėžiami metodai ir kriterijai, kuriuos pasitelkdama Komisija gali įvertinti, ar taikant išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemas ekonominės veiklos vykdytojams sudaromos palankesnės sąlygos įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, ir kuriuos pasitelkdama Komisija gali pripažinti schemas.

3.   Tais atvejais, kai, remdamasi įrodymais ir informacija, pateiktais pagal 1 dalį, ir pasitelkdama pagal 2 dalį nustatytus pripažinimo metodus ir kriterijus, Komisija nustato, kad išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schema, veiksmingai įgyvendinama Sąjungos naudingųjų iškasenų arba metalų importuotojo, sudaro tam importuotojui galimybes laikytis šio reglamento, ji priima įgyvendinimo aktą, pagal kurį pripažįstamas tos schemos lygiavertiškumas šio reglamento reikalavimams. Jeigu reikia, prieš priimant tokius įgyvendinimo aktus, konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

Priimdama sprendimą dėl išsamaus patikrinimo schemos pripažinimo, Komisija atsižvelgia į įvairią sektoriaus praktiką įgyvendinant tą schemą ir taip pat atsižvelgia į rizika pagrįstą požiūrį ir metodą, taikytus pagal tą schemą siekiant nustatyti konfliktines ir didelės rizikos zonas, ir į pasiektų rezultatų sąrašą. Tų rezultatų sąrašą atskleidžia schemos savininkas.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

4.   Komisija, jei reikia, taip pat periodiškai tikrina, kad pripažintos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemos ir toliau atitiktų kriterijus, dėl kurių buvo priimtas lygiavertiškumo pripažinimo sprendimas pagal 3 dalį.

5.   Išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemos, kurios lygiavertiškumas buvo pripažintas pagal 3 dalį, savininkas nedelsdamas praneša Komisijai apie visus tos schemos, pakeitimus arba atnaujinimus.

6.   Jeigu esama įrodymų apie pakartotinius ar rimtus atvejus, kai ekonominės veiklos vykdytojai, įgyvendindami pagal 3 dalį pripažintą schemą, neįgyvendino šio reglamento reikalavimų, konsultuodamasi su pripažintos schemos savininku Komisija nagrinėja, ar tie atvejai parodo schemos trūkumus.

7.   Jei Komisija nustato, kad nesilaikoma šio reglamento arba esama pripažintos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemos trūkumų, ji schemos savininkui gali suteikti tinkamą laikotarpį imtis taisomųjų veiksmų.

Jei schemos savininkas nesiima arba atsisako imtis būtinų taisomųjų veiksmų ir jei Komisija nustatė, kad šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pažeidimas ar trūkumai kenkia schemą įgyvendinančio Sąjungos importuotojo gebėjimui laikytis šio reglamento, arba jei pakartotiniai arba rimti schemą įgyvendinančių ekonominės veiklos vykdytojų neatitikties atvejai kyla dėl sistemos trūkumų, Komisija, laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, priima įgyvendinimo aktą, pagal kurį panaikinamas šios schemos pripažinimas.

8.   Komisija sudaro ir nuolat atnaujina pripažintų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų registrą. Tas registras viešai skelbiamas internete.

9 straipsnis

Pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašas

1.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos sudaromas arba iš dalies keičiamas pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimų ir adresų sąrašas.

Tas sąrašas sudaromas atsižvelgiant į pasaulio atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones, kurioms taikomos pagal 8 straipsnį Komisijos pripažintos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemos, ir į valstybių narių pagal 17 straipsnio 1 dalį pateiktą informaciją.

2.   Komisija šio straipsnio 1 dalyje nurodytame sąraše kuo labiau stengiasi nurodyti lydyklas ir rafinavimo įmones, kurios bent iš dalies perka iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, visų pirma remdamasi pagal 8 straipsnį pripažintų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų savininkų pateikta informacija.

3.   Komisija sudaro ar iš dalies pakeičia sąrašą naudodama II priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Prieš priimant tą sąrašą, kai tinkama, konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

4.   Komisija, priimdama įgyvendinimo aktą, išbraukia iš sąrašo lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios nebepripažįstamos atsakingomis remiantis informacija, gauta pagal 8 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalį, pavadinimus ir adresus. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

5.   Komisija laiku atnaujina ir viešai paskelbia, taip pat internete, į pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą įtrauktą informaciją.

10 straipsnis

Valstybių narių kompetentingos institucijos

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias už šio reglamento taikymą atsakingas kompetentingas institucijas.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 9 d. praneša Komisijai kompetentingų institucijų pavadinimus ir adresus. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus kompetentingų institucijų pavadinimų ar adresų pasikeitimus.

2.   Komisija paskelbia, taip pat internete, kompetentingų institucijų sąrašą naudodama III priede pateiktą pavyzdį. Komisija tą sąrašą nuolat atnaujina.

3.   Valstybių narių kompetentingos institucijos atsakingos už tai, jog būtų užtikrinta, kad šis reglamentas būtų veiksmingai ir vienodai įgyvendinamas visoje Sąjungoje.

11 straipsnis

Sąjungos importuotojų ex post patikrinimai

1.   Siekdamos užtikrinti, kad naudingųjų iškasenų arba metalų Sąjungos importuotojai laikytųsi 4–7 straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių narių kompetentingos institucijos yra atsakingos už tai, jog būtų atliekami tinkami ex post patikrinimai.

2.   Atliekant 1 dalyje nurodytus ex post patikrinimus taikomas rizikos vertinimu pagrįstas metodas, taip pat tais atvejais, kai kompetentinga institucija turi atitinkamos informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl Sąjungos importuotojo atitikties šio reglamento reikalavimams.

3.   Atliekant 1 dalyje nurodytus ex post patikrinimus, inter alia:

a)

tikrinama, kaip Sąjungos importuotojas laikosi šiame reglamente nustatytų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolių, įskaitant susijusias su valdymo sistema, rizikos valdymu, nepriklausomos trečiosios šalies atliekamu auditu ir informacijos atskleidimu;

b)

tikrinami dokumentai ir duomenys, įrodantys, kad tinkamai laikomasi a punkte nurodytų prievolių;

c)

pagal 6 straipsnyje nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus tikrinama, kaip laikomasi su auditu susijusių prievolių.

1 dalyje nurodyti ex post patikrinimai turėtų apimti tikrinimus vietoje, taip pat Sąjungos importuotojo patalpose.

4.   Sąjungos importuotojai suteikia visą reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems ex post patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro sąlygas patekti į patalpas ir pateikia dokumentus ir duomenis.

5.   Siekdama užtikrinti valstybių narių kompetentingų institucijų užduočių aiškumą ir veiksmų nuoseklumą, Komisija parengia neprivalomas gaires – vadovą, kuriame išdėstomi veiksmai, kurių turi laikytis valstybių narių kompetentingos institucijos atlikdamos 1 dalyje nurodytus ex post patikrinimus. Tos gairės apima, jei reikia, dokumentų pavyzdžius, palengvinančius šio reglamento įgyvendinimą.

12 straipsnis

Sąjungos importuotojų ex post patikrinimų duomenys

Valstybių narių kompetentingos institucijos saugo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų ex post patikrinimų duomenis, visų pirma apie tokių patikrinimų pobūdį ir rezultatus, taip pat bet kokį pagal 16 straipsnio 3 dalį pateiktą pranešimą dėl taisomųjų veiksmų.

11 straipsnio 1 dalyje nurodytų ex post patikrinimų duomenys saugomi bent penkerius metus.

13 straipsnis

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija, įskaitant su atitinkamomis savo muitinėmis, dėl klausimų, susijusių su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu ir atliktais ex post patikrinimais.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis bei Komisija keičiasi informacija apie trūkumus, nustatytus atliekant 11 straipsnio 1 dalyje nurodytus ex post patikrinimus, ir apie 16 straipsnyje nurodytas taisykles, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas.

3.   Bendradarbiaujant pagal 1 ir 2 dalis visapusiškai laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (9) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (10) dėl duomenų apsaugos ir Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatų, susijusių su konfidencialios informacijos atskleidimu.

14 straipsnis

Gairės

1.   Siekiant ekonominės veiklos vykdytojų, ypač MVĮ, praktikos aiškumo ir tikrumo ir nuoseklumo tarp jų, Komisija, konsultuodamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir EBPO, parengia neprivalomas gaires – vadovą ekonominės veiklos vykdytojams, kuriame būtų paaiškinta, kaip būtų galima geriausiai taikyti kriterijus konfliktinėms ir didelės rizikos zonoms nustatyti. Tas vadovas grindžiamas konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžimu, pateikiamu šio reglamento 2 straipsnio f punkte, ir jame atsižvelgiama į šios srities EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, įskaitant kitą tiekimo grandinės riziką, kuri lemia grėsmes, apibrėžtas atitinkamuose tų rekomendacijų priedėliuose.

2.   Komisija naudojasi išorės ekspertinėmis žiniomis, kurias pasitelkiant sudaromas orientacinis, neišsamus ir reguliariai atnaujinamas konfliktinių ir didelės rizikos zonų sąrašas. Tas sąrašas grindžiamas išorės ekspertų atlikta 1 dalyje nurodyto vadovo analize ir turima informacija, gauta, be kita ko, iš akademinės bendruomenės ir taikant išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemas. Sąjungos importuotojai, perkantys iš tame sąraše nenurodytų zonų, taip pat turi atsakomybę laikytis šiame reglamente nustatytų išsamaus patikrinimo prievolių.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.

16 straipsnis

Taisyklės, taikytinos pažeidus šio reglamento nuostatas

1.   Valstybės narės nustato taisykles, taikytinas pažeidus šį reglamentą.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

3.   Jei pažeidžiamas šis reglamentas, valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia pranešimą dėl taisomųjų veiksmų, kurių turi imtis Sąjungos importuotojas.

17 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir peržiūra

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, ypač dėl jų kompetentingų institucijų pagal 16 straipsnio 3 dalį pateiktų pranešimų dėl taisomųjų veiksmų ir dėl pagal 7 straipsnio 1 dalį pateiktų trečiosios šalies audito ataskaitų.

2.   Ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d., o po to kas trejus metus Komisija peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Atliekant tą peržiūrą atsižvelgiama į šio reglamento poveikį vietoje, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą ir sąnaudas ir šio reglamento poveikį Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams, įskaitant MVĮ, taip pat į papildomas priemones, išdėstytas 2014 m. kovo 5 d. bendrame komunikate. Peržiūros ataskaitą Komisija aptaria su Europos Parlamentu ir su Taryba. Peržiūra apima visų galutinės grandies Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, savo tiekimo grandinėje naudojančių alavą, tantalą, volframą ar auksą bei įdiegusių išsamaus patikrinimo schemas, dalies nepriklausomą vertinimą. Atliekant peržiūrą vertinamas šių išsamaus patikrinimo schemų tinkamumas ir įgyvendinimas ir Sąjungos sistemos poveikis vietoje, taip pat papildomų privalomų priemonių poreikis siekiant užtikrinti pakankamą visos Sąjungos rinkos sverto poveikį atsakingai pasaulio naudingųjų iškasenų tiekimo grandinei.

3.   Remdamasi 2 dalyje nustatytos peržiūros rezultatais, Komisija įvertina, ar valstybių narių kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti sankcijas Sąjungos importuotojams tuo atveju, jei nuolat nesilaikoma šiame reglamente nustatytų prievolių. Ji gali, jei reikia, Europos Parlamentui ir Tarybai šiuo klausimu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

18 straipsnis

Ribų apskaičiavimo metodas

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, remdamasi muitinės informacija, kurią Komisijai paprašius turi pateikti valstybės narės, dėl metinės importo apimties savo atitinkamose teritorijose pagal Sąjungos importuotoją ir pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodą, kaip nurodyta I priede, Komisija kaip naują į I priedą įrašytiną ribą atrenka didžiausią metinę importo apimtį vienam Sąjungos importuotojui ir Kombinuotosios nomenklatūros kodui, kuri atitiktų ne mažiau kaip 95 % bendros metinės importo į Sąjungą apimties tam Kombinuotosios nomenklatūros kodui. Tai darydama Komisija remiasi dvejų praėjusių metų importo, tenkančio kiekvienam Sąjungos importuotojui, informacija, kurią pateikia valstybės narės.

19 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   1 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. birželio 8 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 1 straipsnio 5 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 1 straipsnio 4 ir 5 dalis ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

20 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Išskyrus 3 dalyje nurodytas nuostatas, šis reglamentas taikomas nuo 2017 m. liepos 9 d.

3.   1 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4–7 straipsniai, 8 straipsnio 6 ir 7 dalys, 10 straipsnio 3 dalis, 11 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys, 12 ir 13 straipsniai, 16 straipsnio 3 dalis ir 17 straipsnis taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. gegužės 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. ABELA


(1)  2017 m. kovo 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos sprendimas.

(2)  EBPO rekomendacijos daugiašalėms įmonėms, EBPO 2011 m. leidimas.

(3)  Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai: Įgyvendinant Jungtinių Tautų programą „Ginti, gerbti ir taisyti“, kuriai JT Žmogaus teisių taryba pritarė savo 2011 m. liepos 6 d. rezoliucijoje Nr. 17/4 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33).

(5)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(7)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(8)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(9)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(10)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


I PRIEDAS

Naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2017/821 ir kurie klasifikuojami pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, sąrašas

A dalis. Naudingosios iškasenos

Aprašymas

KN kodas

TARIC subpozicija

Apimties riba (kg)

Alavo rūdos ir koncentratai

2609 00 00

 

5 000

Volframo rūdos ir koncentratai

2611 00 00

 

250 000

Tantalo arba niobio rūdos ir koncentratai

ex 2615 90 00

10

Taikomi 1 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnis

Aukso rūdos ir koncentratai

ex 2616 90 00

10

Taikomi 1 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnis

Auksas, neapdorotas, pusiau apdorotas arba miltelių pavidalo, turintis mažesnę negu 99,5 % aukso koncentraciją ir nepraėjęs rafinavimo etapo

ex 7108  (*1)

 

100

B dalis. Metalai

Aprašymas

KN kodas

TARIC subpozicija

Apimties riba (kg)

Volframo oksidai ir hidroksidai

2825 90 40

 

100 000

Alavo oksidai ir hidroksidai

ex 2825 90 85

10

Taikomi 1 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnis

Alavo chloridai

2827 39 10

 

10 000

Volframatai

2841 80 00

 

100 000

Tantalatai

ex 2841 90 85

30

Taikomi 1 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnis

Volframo karbidai

2849 90 30

 

10 000

Tantalo karbidai

ex 2849 90 50

10

Taikomi 1 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnis

Auksas, neapdorotas, pusiau apdorotas arba miltelių pavidalo, turintis 99,5 % arba didesnę aukso koncentraciją ir praėjęs rafinavimo etapą

ex 7108  (*2)

 

100

Ferovolframas ir ferosilikovolframas

7202 80 00

 

25 000

Neapdorotas alavas

8001

 

100 000

Alavo strypai, juostos, profiliai ir viela

8003 00 00

 

1 400

Kiti alavo gaminiai

8007 00

 

2 100

Volframo milteliai

8101 10 00

 

2 500

Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo būdu

8101 94 00

 

500

Volframo viela

8101 96 00

 

250

Volframo strypai ir juostos, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, profiliai, plokštės, lakštai, juostelės, folija ir kiti

8101 99

 

350

Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir juostas, pagamintus paprasto sukepinimo būdu; milteliai

8103 20 00

 

2 500

Tantalo strypai ir juostos, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, profiliai, viela, plokštės, lakštai, juostelės, folija ir kiti

8103 90

 

150


(*1)  Norint pakeisti šią ribą, importo apimtis, apskaičiuojama taikant 18 straipsnyje nustatytą metodą ir kriterijus, nustatoma kaip riba abiem į I priedą įtrauktoms tarifų eilutėms, kurių KN kodas ex 7108.

(*2)  Norint pakeisti šią ribą, importo apimtis, apskaičiuojama taikant 18 straipsnyje nustatytą metodą ir kriterijus, nustatoma kaip riba abiem į I priedą įtrauktoms tarifų eilutėms, kurių KN kodas buvo 7108.


II PRIEDAS

9 straipsnyje nurodytas pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašo pavyzdys

A skiltis

Lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai abėcėlės tvarka

B skiltis

Lydyklos ar rafinavimo įmonės adresas

C skiltis

(*) – jei lydykla arba rafinavimo įmonė perka naudingąsias iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų


A

B

C


III PRIEDAS

10 straipsnyje nurodytas valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašo pavyzdys

A skiltis

Valstybių narių pavadinimai abėcėlės tvarka

B skiltis

Kompetentingos institucijos pavadinimas

C skiltis

Kompetentingos institucijos adresas


A

B

C


Top