Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

2016 m. gegužės 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/568, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma leidimo prekiauti finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje techniniais reguliavimo standartais (Tekstas svarbus EEE. )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/117


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/568

2016 m. gegužės 24 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma leidimo prekiauti finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 51 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

perleidžiamieji vertybiniai popieriai turėtų būti laikomi laisvai cirkuliuojančiais tik tais atvejais, kai prieš leidžiant jais prekiauti netaikomi jokie apribojimai, dėl kurių būtų neįmanoma šių vertybinių popierių perleisti, taip sutrikdant sąžiningos, organizuotos ir efektyvios rinkos kūrimą;

(2)

dėl leidimo prekiauti perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES, vertybinio popieriaus, apibrėžto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB (2), atveju reikia viešai paskelbti pakankamai informacijos, kad būtų galima įvertinti tą finansinę priemonę siekiant ja prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai. Be to, akcijų atveju visuomenei turėtų būti teikiamas išplatinti pakankamas jų skaičius, o vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių atveju turėtų būti nustatytos tinkamos atsiskaitymo ir pateikimo priemonės;

(3)

perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/34/EB (3) atitinka įtraukimo į oficialųjį prekybos sąrašą reikalavimus, turėtų būti laikomi laisvai cirkuliuojančiais, be to, laikoma, kad jais galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai;

(4)

leidimas prekiauti reguliuojamoje rinkoje kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų arba alternatyvaus investavimo fondų išleistais investiciniais vienetais neturėtų atleisti nuo pareigos laikytis atitinkamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (4) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (5) nuostatų. Todėl reguliuojamos rinkos operatorius privalo patikrinti, ar investiciniai vienetai, kuriais jis leidžia prekiauti, priklauso kolektyvinio investavimo subjektui, kuris laikosi atitinkamų sektoriaus teisės aktų. Biržinių fondų atveju reguliuojamos rinkos operatorius privalo užtikrinti, kad investuotojams visą laiką būtų prieinamos tinkamos išpirkimo priemonės;

(5)

sprendžiant, ar suteikti leidimą prekiauti reguliuojamoje rinkoje išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, nurodytomis Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4–10 punktuose, reikėtų atsižvelgti į tai, ar viešai paskelbtos informacijos pakanka, kad būtų galima įvertinti išvestinę finansinę priemonę ir pagrindinę finansinę priemonę, o sutarčių, už kurias fiziškai atsiskaitoma, atveju – ar yra nustatytos tinkamos atsiskaitymo ir pateikimo procedūros;

(6)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (6) apyvartiniams taršos leidimams yra nustatytos tam tikros sąlygos, kuriomis užtikrinama laisva jų cirkuliacija ir sąžininga, organizuota ir efektyvi prekyba jais. Todėl Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 11 punkte nurodytais apyvartiniais taršos leidimais, kurie pripažįstami atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus, turėtų būti leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir šiuo reglamentu neturėtų būti nustatyta papildomų reikalavimų;

(7)

priemonėmis, kurias reguliuojamos rinkos turi nustatyti, kad patikrintų, ar emitentai laikosi pagal Sąjungos teisę nustatytų pareigų, ir kad palengvintų prieigą prie informacijos, paviešintos pagal Sąjungos teisę, turėtų būti tikrinama, ar vykdomos pareigos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 596/2014 (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis 2003/71/EB ir 2004/109/EB (8), nes šiuose teisės aktuose nustatytos pagrindinės ir pačios svarbiausios emitentų pareigos, atsirandančios po pirminio leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje;

(8)

reguliuojamos rinkos turėtų nustatyti patikrinimo, ar perleidžiamųjų vertybinių popierių emitentai laikosi pareigų pagal Sąjungos teisę, procedūras, kurios turėtų būti prieinamos emitentams ir visuomenei. Šia strategija turėtų būti užtikrintos veiksmingos atitikties patikros, o reguliuojama rinka turėtų emitentus informuoti apie jų pareigas;

(9)

reguliuojamos rinkos turėtų palengvinti narių ir dalyvių prieigą prie informacijos, paskelbtos laikantis pagal Sąjungos teisę nustatytų sąlygų, taikydamos priemones, kuriomis visiems nariams ir dalyviams suteikiama paprasta, sąžininga ir nediskriminacinė prieiga. Atitinkami šios srities Sąjungos teisės aktai yra Direktyva 2003/71/EB, Direktyva 2004/109/EB, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 (9). Prieigos priemonėmis reikėtų nariams ir dalyviams vienodomis sąlygomis užtikrinti prieigą prie atitinkamos informacijos, galinčios daryti įtaką finansinės priemonės vertinimui;

(10)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente nustatytos nuostatos ir susijusios nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

(11)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(12)

EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (10) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laisva perleidžiamųjų vertybinių popierių cirkuliacija

1.   Perleidžiamieji vertybiniai popieriai laikomi laisvai cirkuliuojančiais, jeigu sandorio šalys gali jais prekiauti, o vėliau juos perleisti be jokių apribojimų, ir jeigu visi vertybiniai popieriai, priskiriami prie tos pačios klasės kaip konkretus vertybinis popierius, yra pakeičiami.

2.   Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurių perleidimui taikomas apribojimas, nelaikomi laisvai cirkuliuojančiais pagal 1 dalį, nebent nėra tikėtina, kad tas apribojimas sutrikdys rinką. Nevisiškai apmokėti perleidžiamieji vertybiniai popieriai gali būti laikomi laisvai cirkuliuojančiais, jeigu yra imtasi priemonių, užtikrinančių, kad tokių vertybinių popierių cirkuliacija nebūtų apribota ir kad būtų viešai paskelbta pakankamai informacijos apie tai, kad vertybiniai popieriai yra nevisiškai apmokėti, ir šio fakto pasekmes akcininkams.

2 straipsnis

Sąžininga, organizuota ir efektyvi prekyba perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais

1.   Vertindama, ar perleidžiamuoju vertybiniu popieriumi galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į informaciją, kurią privaloma parengti pagal Direktyvą 2003/71/EB, arba kitą viešai paskelbtą informaciją, pavyzdžiui:

a)

istorinę finansinę informaciją;

b)

informaciją apie emitentą;

c)

verslo apžvalgos informaciją.

2.   Be 1 dalyje nurodytos informacijos, vertinant, ar akcija galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į šių akcijų platinimą visuomenei.

3.   Vertindama, ar Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje nurodytu perleidžiamuoju vertybiniu popieriumi galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka pagal vertybinio popieriaus, kuriuo leidžiama prekiauti, pobūdį atsižvelgia į tai, ar tenkinami šie kriterijai:

a)

vertybinio popieriaus sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos bei leidžia nustatyti ryšį tarp vertybinio popieriaus kainos ir pagrindinės finansinės priemonės kainos ar kito vertės mato;

b)

pagrindinės finansinės priemonės kaina ar kitas vertės matas yra patikimas ir viešai prieinamas;

c)

yra pakankamai viešai prieinamos tam tikros rūšies informacijos vertybiniam popieriui įvertinti;

d)

priemonėmis, kuriomis nustatoma vertybinio popieriaus atsiskaitymo kaina, užtikrinama, kad ši kaina tinkamai atspindėtų pagrindinės finansinės priemonės kainą ar kitą vertės matą;

e)

jeigu siekiant atsiskaityti už vertybinį popierių, vietoj atsiskaitymo grynaisiais pinigais, būtina arba galima pateikti pagrindinę finansinę priemonę ar turtą, yra nustatytos tinkamos atsiskaitymo už tą pagrindinę finansinę priemonę ir jos pateikimo procedūros ir tinkamos priemonės gauti susijusios informacijos apie ją.

3 straipsnis

Perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimas į oficialųjį prekybos sąrašą

Perleidžiamasis vertybinis popierius, kuris pagal Direktyvą 2001/34/EB yra įtrauktas į oficialųjį prekybos sąrašą ir kurio įtraukimas į sąrašą nėra sustabdytas, laikomas laisvai cirkuliuojančiu, be to, laikoma, kad juo galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai.

4 straipsnis

Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

1.   Leisdama prekiauti kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais ar akcijomis, reguliuojama rinka užtikrina, kad tais investiciniais vienetais ar akcijomis būtų leista prekiauti reguliuojamos rinkos valstybėje narėje.

2.   Vertindama, ar atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais arba akcijomis galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į šiuos aspektus:

a)

tų investicinių vienetų arba akcijų viešą išplatinimą;

b)

tai, ar egzistuoja atitinkamos rinkos formavimo priemonės arba ar subjekto valdymo įmonė teikia investuotojams tinkamas alternatyvias priemones investiciniams vienetams arba akcijoms išpirkti;

c)

biržinių fondų atveju – ar bent tais atvejais, kai investicinių vienetų arba akcijų vertė smarkiai skiriasi nuo grynojo turto vertės, be rinkos formavimo priemonių, investuotojams yra prieinamos tinkamos alternatyvios priemonės investiciniams vienetams arba akcijoms išpirkti;

d)

tai, ar, periodiškai viešai skelbiant grynojo turto vertę, investicinių vienetų arba akcijų vertė yra pakankamai skaidriai pateikiama investuotojams.

3.   Vertindama, ar uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais arba akcijomis galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka atsižvelgia į šiuos aspektus:

a)

tų investicinių vienetų arba akcijų viešą išplatinimą;

b)

tai, ar investicinių vienetų arba akcijų vertė pateikiama investuotojams pakankamai skaidriai, viešai skelbiant informaciją apie fondo investavimo strategiją arba periodiškai viešai skelbiant grynojo turto vertę.

5 straipsnis

Išvestinės finansinės priemonės

1.   Vertindama, ar Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4–10 punktuose nurodyta finansine priemone galima prekiauti sąžiningai, organizuotai ir efektyviai, reguliuojama rinka patikrina, ar tenkinamos šios sąlygos:

a)

finansinę priemonę nustatančios sutarties sąlygos yra aiškios bei nedviprasmiškos ir leidžia nustatyti ryšį tarp finansinės priemonės kainos ir pagrindinės finansinės priemonės kainos ar kito vertės mato;

b)

pagrindinės finansinės priemonės kaina ar kitas vertės matas yra patikimas ir viešai prieinamas;

c)

pakanka viešai skelbiamos tam tikros rūšies informacijos išvestinei finansinei priemonei įvertinti;

d)

priemonėmis, kuriomis nustatoma sutarties atsiskaitymo kaina, užtikrinama, kad ši kaina tinkamai atspindėtų pagrindinės finansinės priemonės kainą ar kitą vertės matą;

e)

jeigu siekiant atsiskaityti už išvestinę finansinę priemonę, vietoj atsiskaitymo grynaisiais pinigais, būtina arba galima pateikti pagrindinę finansinę priemonę arba turtą, nustatytos tinkamos priemonės, kad rinkos dalyviai galėtų gauti susijusią informaciją apie tą pagrindinę finansinę priemonę, ir tinkamos atsiskaitymo už tą pagrindinę finansinę priemonę bei jos pateikimo procedūros.

2.   Šio straipsnio 1 dalies b punktas netaikomas finansinėms priemonėms, nurodytoms Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 5, 6, 7 ir 10 punktuose, kai tenkinamos šios sąlygos:

a)

tikėtina, kad šią finansinę priemonę nustatančioje sutartyje yra numatytas būdas atskleisti informaciją rinkai arba sudaryti rinkai sąlygas įvertinti pagrindinės finansinės priemonės kainą ar kitą vertės matą, kai ta kaina ar vertės matas nėra viešai skelbiami kitais būdais;

b)

reguliuojama rinka užtikrina, kad būtų įdiegtos tinkamos priežiūros priemonės, leidžiančios stebėti prekybą tokiomis finansinėmis priemonėmis ir atsiskaitymą už jas;

c)

reguliuojama rinka užtikrina, kad atsiskaitymą ir pateikimą, neatsižvelgiant į tai, ar tai būtų fizinis pateikimas ar atsiskaitymas grynaisiais pinigais, būtų galima atlikti laikantis tas finansines priemones nustatančių sutarčių sąlygų.

6 straipsnis

Apyvartiniai taršos leidimai

Bet kokiu Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 11 punkte nurodytu apyvartiniu taršos leidimu, kuris pripažįstamas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus, leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje netaikant papildomų reikalavimų.

7 straipsnis

Tikrinimas, ar emitentai vykdo savo pareigas

1.   Reguliuojamos rinkos priima ir savo interneto svetainėje paskelbia procedūras, kurių laikantis tikrinama, ar perleidžiamojo vertybinio popieriaus emitentas vykdo savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

2.   Reguliuojamos rinkos užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų pareigų vykdymas būtų veiksmingai tikrinamas pagal tikrinamos pareigos pobūdį, atsižvelgiant į atitinkamų kompetentingų institucijų vykdomas priežiūros užduotis.

3.   Reguliuojamos rinkos užtikrina, kad 1 dalyje nurodytose procedūrose būtų apibūdinti:

a)

procesai, kuriuos reguliuojamos rinkos taiko siekdamos 1 dalyje nurodyto rezultato;

b)

būdai, kuriais emitentas gali reguliuojamai rinkai tinkamiausiai įrodyti, kad vykdo 1 dalyje nurodytas pareigas.

4.   Reguliuojamos rinkos užtikrina, kad emitentas būtų supažindintas su 1 dalyje nurodytomis pareigomis, kai leidžiama prekiauti to emitento perleidžiamuoju vertybiniu popieriumi ir emitentui paprašius.

8 straipsnis

Lengvesnė prieiga prie informacijos

Reguliuojamos rinkos nustato lengvai pasiekiamas, nemokamas ir jų interneto svetainėje skelbiamas priemones, kuriomis būtų palengvinama jų dalyvių arba narių prieiga prie informacijos, viešai paskelbtos pagal Sąjungos teisę.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Direktyvos 2014/65/ES 93 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

(3)  2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (OL L 184, 2001 7 6, p. 1).

(4)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais, derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(5)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(6)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(7)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(8)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(9)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(10)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top