Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/566, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio, apskaičiuojamo siekiant išvengti tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygų, techniniais reguliavimo standartais (Tekstas svarbus EEE. )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/84


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/566

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio, apskaičiuojamo siekiant išvengti tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygų, techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 48 straipsnio 12 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

prekybos vietos turėtų turėti tam tikrų sistemų, procedūrų ir priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad algoritminės prekybos sistemos negalėtų sukurti arba paskatinti tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų susidarymo rinkoje, įskaitant sistemas, kuriomis stebimas ir prireikus ribojamas neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykis;

(2)

žodinės prekybos sistemų dėl jų pobūdžio į šio reglamento taikymo sritį įtraukti nereikėtų, nes jis turėtų būti taikomas tik prekybos vietoms, naudojančioms elektroninę nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono arba kotiravimu pagrįstą ar mišrią prekybos sistemą;

(3)

reikalavimų, susijusių su neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio nustatymu, taikymo sritis Direktyva 2014/65/ES yra išplečiama, kad apimtų daugiašales prekybos sistemas ir organizuotos prekybos sistemas. Todėl svarbu, kad tos prekybos vietos būtų įtrauktos ir į šio reglamento taikymo sritį;

(4)

prekybos vietos kiekvienos jose prekiaujamos finansinės priemonės lygmeniu turėtų apskaičiuoti neįvykdytų pavedimų ir sandorių, kuriuos jų nariai arba dalyviai faktiškai įvykdo, santykį, kad veiksmingai užtikrintų, kad santykis nesukels pernelyg didelio tos priemonės kintamumo;

(5)

siekiant visoje Sąjungoje pakankamai suderinti priemones, kuriomis ribojant neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį užkertamas kelias tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygoms, reikėtų nustatyti aiškią visų rinkos dalyvių neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio apskaičiavimo metodiką;

(6)

reikėtų paaiškinti tam tikrų esminių parametrų, naudotinų apskaičiuojant neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, prasmę;

(7)

apskaičiuotas neįvykdytų pavedimų ir sandorių, kuriuos į sistemą įveda narys arba dalyvis, santykis turėtų būti pagrįstas pakankamu stebėjimo laikotarpiu. Tuo remiantis neįvykdytų pavedimų ir sandorių faktinio santykio apskaičiavimo laikotarpis neturėtų trukti ilgiau nei prekybos sesija. Tačiau prekybos vietoms turėtų būti leista nustatyti trumpesnius stebėjimo laikotarpius, jei trumpesni stebėjimo laikotarpiai padėtų veiksmingiau palaikyti tvarkingas prekybos sąlygas;

(8)

nuoseklumo sumetimais ir siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, būtina, kad šiame reglamente nustatytos nuostatos ir susijusios nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2014/65/ES, būtų pradėtos taikyti nuo tos pačios dienos;

(9)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(10)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

pavedimas apima visus įvestus pranešimus, įskaitant prekybos vietos valdomai prekybos sistemai išsiųstus pranešimus apie pavedimo arba kotiruotės pateikimą, pakeitimą arba anuliavimą, bet neįskaitant anuliavimo pranešimų, išsiųstų:

i)

anuliavus pavedimus aukcione (neradus atitinkančio pavedimo);

ii)

praradus ryšį su prekybos vieta;

iii)

panaudojus visiško atjungimo funkciją;

b)

sandoris – visiškai arba iš dalies įvykdytas pavedimas;

c)

apimtis – finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama, kiekis, išreikštas vienu iš šių būdų:

i)

akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų bei sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių kiekiu;

ii)

obligacijų ir struktūrizuotų finansinių produktų nominaliąja verte;

iii)

išvestinių finansinių priemonių lotų dydžio arba sutarčių kiekiu;

iv)

apyvartinių taršos leidimų atveju – anglies dioksido metrinėmis tonomis.

2 straipsnis

Pareiga apskaičiuoti neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį

Prekybos vietos apskaičiuoja kiekvieno savo nario ir dalyvio į sistemą faktiškai įvestų kiekvienos finansinės priemonės, kuria prekiaujama elektroninėje nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono, kotiravimu pagrįstoje arba mišrioje prekybos sistemoje, neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį.

3 straipsnis

Metodika

1.   Prekybos vietos apskaičiuoja kiekvieno savo nario arba dalyvio neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį bent kiekvienos prekybos sesijos pabaigoje abiem šiais būdais:

a)

:

pagal apimtį

:

(bendra pavedimų apimtis, palyginti su bendra sandorių apimtimi) – 1;

b)

:

pagal kiekį

:

(bendras pavedimų kiekis, palyginti su bendru sandorių kiekiu) – 1.

2.   Laikoma, kad prekybos vietos narys arba dalyvis prekybos vietos apskaičiuotą didžiausią neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį per prekybos sesiją viršijo, jeigu to nario ar dalyvio prekybos viena konkrečia finansine priemone veikla, atsižvelgus į visus prekybos sesijos etapus, įskaitant aukcionus, viršija vieną arba abu 1 dalyje nurodytus santykius.

3.   Prekybos vietos pavedimų, gautų iš kiekvieno nario ar dalyvio, kiekį apskaičiuoja pagal kiekvienos priede nurodytos rūšies pavedimų apskaičiavimo metodiką.

4.   Kai prekybos vieta naudoja priede aiškiai nenurodytos rūšies pavedimus, ji skaičiuoja pranešimus pagal bendrą sistemą, kuria grindžiama apskaičiavimo metodika, ir panašiausią priede nurodytą pavedimų rūšį.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo datos, kuri pirmiausia nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 93 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

Kiekvienos rūšies pavedimų apskaičiavimo metodika

Pavedimų rūšys

Prekybos vietos gautų pavedimų, kuriuos reikia įtraukti apskaičiuojant neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį, kiekis (kiekvienas pateikimas, pakeitimas ir anuliavimas skaičiuojamas kaip vienas atskiras pavedimas)

Į atnaujinimus, kuriuos gali siųsti prekybos vieta, apskaičiuojant neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykį neatsižvelgiama (išskyrus rinkos operacijų vykdymą ir (arba) anuliavimą)

Limituotas pavedimas (angl. Limit)

1

0

Limituotas pavedimas – pridėti

1

0

Limituotas pavedimas – išbraukti

1

0

Limituotas pavedimas – pakeisti

2 (dėl bet kokių pakeitimų daromas anuliavimas ir naujas įrašas)

0

Nuostolio stabdymo pavedimas (angl. Stop)

1

1 (kai aktyvuojama)

Iš karto vykdomas rinkos pavedimas (angl. Market)

1

0

Iš karto vykdomas pavedimas (įvykdyti arba anuliuoti, įvykdyti iš karto arba anuliuoti) (angl. Fill-or-Kill, Immediate-or-Cancel)

1 (ir jei išbraukiama arba anuliuojama – 2)

0

Pavedimas su rezervu (angl. Iceberg/reserve)

1

0

Rinkos limituotas pavedimas (angl. Market-to-limit)

1

1 (kai aktyvuojama)

Kotiruotė (angl. Quote)

2 (1 pirkimui ir 1 pardavimui)

0

Kotiruotė – pridėti

2

0

Kotiruotė – išbraukti

2

0

Kotiruotė – pakeisti

4 (dėl bet kokių pakeitimų daromas anuliavimas ir naujas įrašas)

0

Susietas pavedimas (angl. Peg)

1

gali būti neribota, nes pavedimas susietas su BBO

Rinkos susiejimas (angl. Market peg): pavedimas susietas su priešingos pusės (Europos) geriausia pirkimo arba pardavimo kaina (angl. Best Bid and Offer, BBO).

Tiesioginis susiejimas (angl. Primary peg): pavedimas susietas su tos pačios pusės (Europos) BBO.

Vidurkio susiejimas (angl. Midpoint peg): pavedimas susietas su (Europos) BBO vidurkiu.

Kintamas susiejimas (angl. Alternate peg) su palankesniu vidurkiu arba 1 kainos pokyčiu.

Tos pačios pusės saugomos BBO vidurkis.

Vienas kitą anuliuojantys pavedimai (angl. One-cancels-the-other): du pavedimai, kurie tarpusavyje susieti taip, kad vieną įvykdžius kitas yra rinkos operacijomis pašalinamas

2

1 (kai viena dalimi prekiaujama, kita anuliuojama)

Vienas kitą anuliuojantys pavedimai – pridėti

2

 

Vienas kitą anuliuojantys pavedimai – išbraukti

2

 

Vienas kitą anuliuojantys pavedimai – pakeisti

4

 

Kintantis nuostolio stabdymo pavedimas (angl. Trailing stop): nuostolio stabdymo pavedimas, kurio įvykdymo kaina keičiasi keičiantis (Europos) BBO

1

gali būti neribota, nes įvykdymo kaina susieta su BBO

Limituotas pavedimas geriausia kaina (angl. best limit order), kai limituota kaina įvedimo metu sutampa su priešingos pusės (Europos) BBO

1

0

Limituotas kainų skirtumo pavedimas (angl. Spread limit order), kurio pajamingumas apskaičiuojamas prie lyginamojo indekso pajamingumo pridedant kainų skirtumą (du parametrai: kainų skirtumas ir lyginamasis indeksas)

1

gali būti neribota, nes limitas priklauso nuo kito turto kotiruotės

Tinkamiausios kainos pavedimas (angl. Strike match): pavedimas, kai pasirenkama mažiausia kaina pirkti ir didžiausia kaina parduoti

1

gali būti neribota, išskyrus ribojimą laiko atžvilgiu (aukciono trukme)

Įvykio inicijuotas pavedimas (angl. Order-on-event): pavedimas, kuris aktyvuojamas tik įvykus konkrečiam įvykiui (panašus į nuostolio stabdymo pavedimą, išskyrus tai, kad aktyvuoto pavedimo tendencija nebūtinai sutampa su pagrindinio turto tendencija: gali būti aktyvuotas pavedimas pirkti, nors dėl nukritusios finansinės priemonės kainos buvo aktyvuota nuostolio stabdymo kaina)

1

1 (kai aktyvuojama)

Atidarant ir uždarant biržą aktyvus pavedimas (angl. At the open/At the close): pavedimas, kuris yra neaktyvus tol, kol yra aktyvuojamas rinką atidarant arba uždarant

1

1 (kai aktyvuojama)

Pasyvus pavedimas (angl. Book-or-cancel/Post): pavedimas, kuris jį įrašant į pavedimų knygą yra nesuderinamas su kita pavedimų knygos puse

 

 

Pasyvus pavedimas – pridėti

1 (jei išbraukiama arba anuliuojama – 2)

0

Pasyvus pavedimas – išbraukti

1 (jei išbraukiama arba anuliuojama – 2)

0

Pasyvus pavedimas – pakeisti

2

0

Sulaikytas pavedimas (angl. Withheld): į pavedimų knygą įvestas pavedimas, kuris netrukus taps investicinės įmonės pavedimu

2 (pavedimo pateikimas ir patvirtinimas)

0

Susitarimo pavedimas, nežinomas kitiems dalyviams (angl. Deal order)

1

0

Pavedimas knygos viršuje (angl. TOP, TOP+), kuris arba nurodomas pavedimų knygos viršuje, arba atmetamas (TOP+ atveju tikrinama esama apimtis): pavedimas, kuris turi būti tiek pasyvus, tiek susijęs su BBO, o neįvykdžius šių sąlygų yra atmetamas

1

0

Balansuojantis pavedimas (angl. Imbalance Order, IOOP arba IOOC): pavedimas, kuris galioja tik aukcione ir kuriuo siekiama išlyginti kiekio disbalansą (tarp perviršio ir deficito), nedarant įtakos kainų pusiausvyrai

1

gali būti neribota, išskyrus ribojimą laiko atžvilgiu (aukciono trukme)

Sąryšio pavedimas (angl. Linked order): pavedimas, apimantis kelis pavienius pavedimus, kurių kiekvienas susietas su skirtinga finansine priemone. Kai vienas iš šių pavedimų įvykdomas, kitų apimtis bus iškart proporcingai sumažinta. Šios rūšies pavedimai paprastai naudojami obligacijų rinkoje.

1

gali sutapti su įvestu pagrindinių finansinių priemonių kiekiu

Skaidymo pavedimas (angl. Sweep), kuriuo dalyviams sudaromos sąlygos naudotis integruotomis pavedimų knygomis.

1

0

Geriausios kainos skaidymo pavedimas (angl. Best price sweep): pavedimas, sudaromas iš skirtingų kainos lygių naudojant pavedimų knygų derinius, kol pasiekiama limituota kaina.

Nuoseklaus skaidymo pavedimas (angl. Sequential lit sweep): pavedimas, kurį siekiama iš karto įvykdyti limituota kaina pirminėje pavedimų knygoje, prieš persiunčiant bet kokį jo kiekį į kitą pavedimų knygą

Vardinis pavedimas (angl. Named): ne anoniminis pavedimas

1

0

Kainos pasiekimo pavedimas (angl. If-touched): pavedimas, kuris aktyvuojamas, kai paskutinė pirkimo arba pardavimo kaina pasiekia tam tikrą lygį

1

1 (kai aktyvuojama)

Garantuotas nuostolio sustabdymo pavedimas (angl. Guaranteed stop): pavedimas, kuriuo garantuojamas įvykdymas nuostolio sustabdymo kaina

1

1 (kai aktyvuojama)

Pavedimų deriniai, pavyzdžiui, pasirinkimo sandorių strategija, ateities sandorių atnaujinimas ir pan.)

1

gali būti neribota


Top