EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0186

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/186, kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos siuntų iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežimo į Sąjungą specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/0462

OJ L 29, 3.2.2017, p. 24–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; panaikino 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/186/oj

3.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/186

2017 m. vasario 2 d.

kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos siuntų iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežimo į Sąjungą specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį;

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai taikyti reikiamas skubias priemones iš trečiosios šalies importuotam maistui, siekiant apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką, kai akivaizdu, kad esama didelio pavojaus, kurio pavienių valstybių narių taikomomis priemonėmis tinkamai išvengti neįmanoma;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 11 straipsnyje reikalaujama, kad maistas, importuojamas į Sąjungą tam, kad būtų pateiktas į jos rinką, turi atitikti tam tikrus maisto produktus reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus reikalavimus arba sąlygas, kurias Sąjunga pripažįsta jiems lygiavertėmis, arba, tuomet, kai Sąjunga ir eksportuojanti šalis yra sudariusios atskirą sutartį, – tos sutarties reikalavimus;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 (3) maisto tvarkymo subjektams nustatytos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnyje nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų, naudojamų atliekant oficialią kontrolę, reikalavimai;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnyje nustatyta, kad nesaugus maistas nebūtų pateikiamas rinkai. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 kompetentingos valdžios institucijos turi patikrinti, ar maisto tvarkymo subjektai laikosi Sąjungos teisės aktų;

(6)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 669/2009 (4) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų, išvardytų to reglamento I priede, importo oficialiosios kontrolės;

(7)

daugelį metų importuojant iš Indijos sezamo sėklas (Sesamum) ir betelinio pipiro lapus (Piper betle L.) buvo dažnai nesilaikoma mikrobiologinių saugos reikalavimų. Todėl 2014 m. buvo pradėta vykdyti sustiprinta tų maisto produktų importo oficiali kontrolė, siekiant nustatyti, ar juose nėra salmonelių (Salmonella spp.). Vis dėlto po šios sustiprintos kontrolės patvirtinta, kad minėti maisto produktai dažnai neatitinka mikrobiologinių saugos reikalavimų dėl salmonelių. Vadinasi, minėti importuojami maisto produktai kelią didelį pavojų visuomenės sveikatai Sąjungoje, todėl reikia priimti skubias Sąjungos priemones;

(8)

siekiant apsaugoti žmonių sveikatą Sąjungoje, eksportuojančių šalių kompetentingos institucijos turi pateikti garantijas, kad tie maisto produktai pagaminti laikantis Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytų higienos nuostatų. Siekiant užtikrinti darnų importo kontrolės vykdymą visoje Sąjungoje, prie visų tokių maisto produktų siuntų turėtų būti pridedamas tinkamumo maistui sertifikatas, pasirašytas eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos, ir analitinių tyrimų rezultatai, kuriais patvirtinama, kad buvo imami ir tiriami tų produktų mėginiai, o gauti rezultatai dėl mikrobiologinių patogenų – patenkinami;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 6 straipsnyje reikalaujama, kad už siuntas atsakingi maisto tvarkymo subjektai iš anksto praneštų nustatytam įvežimo punktui (NĮP) apie siuntų atvežimą ir pobūdį;

(10)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 8 straipsnyje reikalaujama, kad vykdant sustiprintą oficialią kontrolę būtų atliekami dokumentų, atitikties ir fiziniai tikrinimai. Visų siuntų dokumentų tikrinimas turi būti atliekamas nedelsiant per dvi darbo dienas nuo atvežimo į NĮP, o atitikties ir fiziniai tikrinimai, įskaitant laboratorinius tyrimus, – to reglamento I priede nurodytu dažnumu;

(11)

siekiant užtikrinti veiksmingą organizavimą ir darnią importo kontrolę Sąjungos lygmeniu, vykdomą norint nustatyti, ar tam tikruose maisto produktuose iš tam tikrų trečiųjų šalių nėra mikrobiologinių patogenų, turėtų būti nustatytos specialiosios tokių maisto produktų importo sąlygos. Dėl teisinio aiškumo tikslinga visus maisto produktus iš trečiųjų šalių, kuriems taikomos specialios sąlygos dėl mikrobiologinės rizikos, surašyti į vieną reglamentą. Todėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/166 (5) nuostatos dėl betelinio pipiro lapų iš Indijos turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą, o Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/166 turėtų būti panaikintas ir kartu pakeistas bendresniu reglamentu, kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos maisto produktų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių nuostatos;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas, kai įvežami I priede išvardyti maisto produktai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 ir 3 straipsniuose, Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 669/2009 3 straipsnyje.

3 straipsnis

Įvežimas į Sąjungą

Maisto tvarkymo subjektas užtikrina, kad:

a)

I priede nurodytų maisto produktų siuntas būtų galima įvežti į Sąjungą tik šiame reglamente nustatyta tvarka.

b)

Maisto produktų siuntas būtų galima įvežti į Sąjungą tik per nustatytuosius įvežimo punktus (NĮP).

4 straipsnis

Prie siuntos pridedami mėginių ėmimo ir analizių rezultatai

1.   Prie kiekvienos maisto produktų siuntos pridedami mėginių ėmimo ir analizių, kuriuos atliko trečiosios išsiuntimo šalies kompetentinga institucija, siekdama patikrinti, ar nėra I priede nurodyto pavojaus, rezultatai.

2.   1 dalyje nurodytas mėginių ėmimas ir analizė atliekami vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 II antraštinės dalies III skyriumi „Mėginių ėmimas ir analizė.“ Visų pirma mėginiai imami vadovaujantis atitinkamais ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) standartais ir Maisto kodekso (Codex Alimentarius) gairėmis, o salmonelių tyrimai atliekami vadovaujantis etaloniniu metodu EN/ISO 6579 (naujausia nustatymo metodo versija) arba metodu, kurio tinkamumas patvirtintas pagal šį metodą vadovaujantis naujausia EN/ISO 16140 standarto versija ar kitais tarptautiniu mastu patvirtintais panašiais protokolais.

5 straipsnis

Tinkamumo maistui sertifikatas

1.   Prie I priede išvardytų maisto produktų siuntų pridedamas ir tinkamumo maistui sertifikatas, atitinkantis III priede pateiktą pavyzdį.

2.   Tinkamumo maistui sertifikatas turi būti su trečiosios išsiuntimo šalies kompetentingos institucijos įgalioto atstovo parašu ir antspaudu.

3.   Tinkamumo maistui sertifikatas ir jo priedai turi būti parengti oficialia ar viena iš oficialių valstybės narės, kurioje yra NĮP, kalbų. Tačiau valstybė narė, kurioje yra NĮP, gali sutikti, kad tinkamumo maistui sertifikatai būtų parengti kita oficialia Sąjungos kalba.

4.   Tinkamumo maistui sertifikatas turi galioti keturis mėnesius nuo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo paskutinio mikrobiologinio laboratorinio tyrimo.

6 straipsnis

Identifikavimas

Visos maisto produktų siuntos turi būti paženklintos identifikaciniu kodu (siuntos kodu), atitinkančiu identifikacinį kodą, nurodytą 4 straipsnyje nurodytuose mėginių ėmimo ir analizės rezultatuose ir 5 straipsnyje nurodytame tinkamumo maistui sertifikate. Tuo identifikaciniu kodu turi būti paženklintas kiekvienas siuntos maišelis arba kito pavidalo pakuotė.

7 straipsnis

Išankstinis pranešimas apie siuntas

1.   Maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovai iš anksto praneša kompetentingai NĮP institucijai apie numatomą fizinio siuntos atvežimo datą, laiką ir siuntos pobūdį.

2.   Išankstiniam pranešimui maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovai užpildo bendro įvežimo dokumento (BĮD) I dalį ir likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo persiunčia tą dokumentą kompetentingai NĮP institucijai.

3.   Pildydami BĮD, maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovai atsižvelgia į Reglamento (EB) Nr. 669/2009 II priede nustatytas BĮD pildymo gaires.

4.   BĮD rengiami tos valstybės narės, kurioje yra NĮP, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų. Tačiau valstybė narė, kurioje yra NĮP, gali sutikti, kad BĮD būtų parengti kita oficialia Sąjungos kalba.

8 straipsnis

Oficialioji kontrolė

1.   Kompetentinga NĮP institucija patikrina kiekvienos maisto produktų siuntos dokumentus, kad užtikrintų atitiktį 4 ir 5 straipsniuose nustatytiems reikalavimams.

2.   Maisto produktų atitikties ir fizinis tikrinimas atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 8, 9 ir 19 straipsnius šio reglamento II priede nustatytu dažnumu.

3.   Jeigu prie maisto produktų siuntos nepridėti 4 straipsnyje nurodyti mėginių ėmimo ir analizės rezultatai ir 5 straipsnyje nurodytas tinkamumo maistui sertifikatas, arba jeigu tie rezultatai ar tinkamumo maistui sertifikatas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, siunta į Sąjungą neimportuojama ir siunčiama atgal į kilmės trečiąją šalį arba sunaikinama.

4.   Atlikusios atitikties ir fizinius tikrinimus kompetentingos institucijos:

a)

užpildo reikiamas BĮD II dalies vietas;

b)

prideda mėginių ėmimo ir analizių, atliktų pagal šio straipsnio 2 dalį, rezultatus;

c)

bendro įvežimo dokumente įrašo BĮD numerį;

d)

uždeda antspaudą ant BĮD originalo ir jį pasirašo;

e)

padaro pasirašyto ir antspauduoto BĮD kopiją ir ją saugo.

5.   Bendro įvežimo dokumento ir 5 straipsnyje nurodyto tinkamumo maistui sertifikato originalai bei 4 straipsnyje nurodyti mėginių ėmimo ir analizių rezultatai pridedami prie vežamos siuntos, kol ji išleidžiama į laisvą apyvartą. Jeigu belaukiant fizinio tikrinimo rezultatų maisto produktų siuntas leidžiama vežti toliau, išduodama originalaus BĮD patvirtinta kopija. Suteikusi leidimą, kompetentinga NĮP institucija praneša kompetentingai kontrolės punkto institucijai ir imasi tinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad belaukiant fizinių tikrinimų rezultatų siuntą toliau nuolat tikrintų kompetentingos institucijos ir kad ji nebūtų kokiu nors būdu pažeista.

9 straipsnis

Siuntos padalijimas

1.   Siuntos gali būti dalijamos tik tada, kai baigti visi tikrinimai ir kompetentingos NĮP institucijos užpildė BĮD, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

2.   Jei siunta dar kartą dalijama, prie kiekvienos vežamos siuntos dalies pridedama patvirtinta BĮD kopija, kol siuntos dalis bus išleista į laisvą apyvartą.

10 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Baigus visą oficialiosios kontrolės procedūrą ir gavus teigiamus fizinio tikrinimo, jeigu jis buvo reikalingas, rezultatus, I priede išvardytų maisto produktų siuntos išleidžiamos į laisvą apyvartą, kai maisto tvarkymo subjektai arba jų atstovas muitinėms pateikia kompetentingos institucijos tinkamai užpildytą BĮD (popieriuje arba elektronine forma). Muitinės išleidžia siuntą į laisvą apyvartą, tik jei BĮD II.14 langelyje nurodyta, kad kompetentinga institucija priėmė palankų sprendimą, o BĮD II.21 langelyje yra parašas.

11 straipsnis

Neatitiktis reikalavimams

Jei atliekant oficialiąją kontrolę nustatoma neatitiktis atitinkamoms Reglamento (EB) Nr. 852/2004 nuostatoms, kompetentinga NĮP institucija užpildo BĮD III dalį ir imasi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 19, 20 ir 21 straipsnių nuostatas.

12 straipsnis

Ataskaitos

Valstybės narės pateikia Komisijai visų maisto produktų siuntų analizių rezultatų, gautų pagal šio reglamento 8 straipsnį, ataskaitą.

Ataskaita teikiama už šešių mėnesių laikotarpį du kartus per metus iki mėnesio pabaigos po kiekvieno semestro.

Ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

a)

įvežamų siuntų skaičius, jų dydis (grynasis svoris) ir kiekvienos siuntos kilmės šalis;

b)

siuntų, iš kurių paimti mėginiai analizei, skaičius;

c)

8 straipsnio 2 dalyje nurodytų atitikties ir fizinių tikrinimų rezultatai.

13 straipsnis

Išlaidos

Visas 8 straipsnyje nurodytos oficialiosios kontrolės, įskaitant mėginių ėmimą, analizę, sandėliavimą ir priemones, taikomas nustačius neatitiktį, kaip nurodyta 11 straipsnyje, išlaidas padengia maisto tvarkymo subjektai.

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės leidžia įvežti maisto produktų siuntas, kurios išvežtos iš kilmės šalies iki įsigaliojant šiam reglamentui, be 5 straipsnyje nurodyto tinkamumo maistui sertifikato ir 4 straipsnyje nurodytų mėginių ėmimo ir analizės rezultatų.

15 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/166 panaikinamas.

16 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 dalinis pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1).

(4)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).

(5)  2016 m. vasario 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/166, kuriuo nustatomos maisto produktų, kurių sudėtyje yra betelinio pipiro (lot. Piper betle) lapų arba kurie iš jų sudaryti, importo iš Indijos specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 (OL L 32, 2016 2 9, p. 143).


I PRIEDAS

1 straipsnyje minimų produktų sąrašas

Maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Sezamų sėklos (sėklos Sesamum)

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelė


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.


II PRIEDAS

1 straipsnyje minimų maisto produktų atitikties ir fizinių tikrinimų nustatytame įvežimo punkte pagal 8 straipsnio 2 dalį dažnumas

Maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

Sezamų sėklos (sėklos Sesamum)

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė  (2)

20

Betelinio pipiro lapai (Piper betle L.)

(Maisto produktai)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonelė  (2)

10


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.

(2)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 (naujausia nustatymo metodo versija) arba metodas, kurio tinkamumas patvirtintas pagal šį metodą vadovaujantis EN/ISO 16140 standarte nustatytu protokolu ar kitais tarptautiniu mastu patvirtintais panašiais protokolais.


III PRIEDAS

Tinkamumo maistui sertifikatas, naudojamas įvežant į Europos Sąjungą iš Indijos betelinio pipiro lapus ir sezamų sėklas

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

IV PRIEDAS

Iš Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedo išbraukiamas šis įrašas:

„Sezamo sėklos

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonelė (12)

20“


Top