EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

2016 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/78, kuriuo nustatomos motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemas transporto priemonėse, administracinės nuostatos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/758 nuostatų dėl tokių sistemų naudotojų privatumo ir duomenų apsaugos įgyvendinimo vienodos sąlygos (Tekstas svarbus EEE. )

C/2016/4386

OJ L 12, 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/78

2016 m. liepos 15 d.

kuriuo nustatomos motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemas transporto priemonėse, administracinės nuostatos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/758 nuostatų dėl tokių sistemų naudotojų privatumo ir duomenų apsaugos įgyvendinimo vienodos sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 13 dalį ir 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2015/758 nustatyta bendra prievolė nuo 2018 m. kovo 31 d. naujų tipų M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse įrengti numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/79 (2) nustatomi konkretūs techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros, susiję su motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimu, atsižvelgiant į jose įrengtą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą, taip pat transporto priemonėse montuojamų tokios iškvietos atskirų techninių mazgų ir sudedamųjų dalių EB tipo patvirtinimu;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB (3) nustatyta motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo bendra sistema ir nustatytas įvairių patvirtinimo proceso etapų dalyvių vaidmuo ir atsakomybė. Be to, būtina nustatyti konkrečias motorinių transporto priemonių, kuriose sumontuotos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, tokios iškvietos atskirų techninių mazgų ir sudedamųjų dalių EB tipo patvirtinimo administracines nuostatas;

(4)

siekiant užtikrinti vienodas su EB tipo patvirtinimu susijusių bandymų procedūrų įgyvendinimo sąlygas ir supaprastinti patvirtinimo paraiškos pateikimo tvarką, turėtų būti sukurtas standartizuotas informacinių dokumentų, EB tipo patvirtinimo sertifikatų formų ir EB tipo patvirtinimo ženklų pavyzdžių rinkinys;

(5)

gamintojai turėtų užtikrinti, kad numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų transporto priemonėse nebūtų galima atsekti ir jos nebūtų nuolat sekamos. Tuo tikslu reikėtų užtikrinti, kad ryšys su įprastai veikiančia numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema transporto priemonėje būtų neįmanomas ir kad, prieš suaktyvinant „eCall“ iškvietą, jų vidinės atminties duomenys nebūtų prieinami jokiems su sistemos veikimu tiesiogiai nesusijusiems subjektams. Gamintojai taip pat turėtų įdiegti tinkamas apsaugos priemones sistemos vidinės atminties duomenims apsaugoti nuo neleistinos prieigos arba netinkamo naudojimo;

(6)

visi numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje tvarkomi duomenys turi būti tinkami, svarbūs ir proporcingi, palyginti su tikslais, kuriais duomenys buvo surinkti ir apdoroti;

(7)

vartotojams turėtų būti pateikta visapusiška ir patikima informacija apie numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje veikimą, ypač apie duomenų tvarkymo toje sistemoje būdą ir jų apsaugą. Vartotojai turėtų būti informuoti ir apie bet kokios privačios skubios pagalbos paslaugos ar kitų papildomų paslaugų savybes ir ypatumus, jei tokių paslaugų sistemos yra sumontuotos motorinėje transporto priemonėje;

(8)

jei informacija vartotojams apie numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje veikimą turi būti teikiama nuosekliai, reikia sukurti būtiniausios informacijos vartotojui pateikimo formą, teikiamą kartu su transporto priemonės techniniais dokumentais;

(9)

transporto priemonės gamintojams reikėtų suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje patvirtinimo techninių reikalavimų. Valstybėms narėms taip pat reikėtų suteikti pakankamai laiko įrengti savo teritorijose reikiamą Bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūrą „eCall“ iškvietoms tinkamai priimti ir tvarkyti. Todėl šio reglamento taikymo data turėtų būti tokia pati, kaip ir numeriu 112 grindžiamų „eCall“ iškvietos sistemų transporto priemonėse privalomo taikymo pradžios data pagal Reglamentą (ES) 2015/758;

(10)

dėl šiame reglamente numatytų priemonių buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (4) 28 straipsnio 2 dalį;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Variklinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos naujų transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemas transporto priemonėse, numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskirų techninių mazgų ir tokios iškvietos sistemos sudedamųjų dalių, suprojektuotų ir sukonstruotų tokioms transporto priemonėms, EB tipo patvirtinimo administracinės nuostatos.

Juo taip pat nustatomos Reglamento (ES) 2015/758 nuostatų dėl numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemų transporto priemonėse naudotojų privatumo ir duomenų apsaugos įgyvendinimo vienodos sąlygos.

2 straipsnis

Transporto priemonių EB tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į numeriu 112 grindžiamas „eCall“ iškvietos sistemas transporto priemonėse

1.   Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai, apibrėžtai Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 29 dalyje, paraišką dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemas transporto priemonėse.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta paraiška rengiama pagal I priedo 1 dalyje nustatytą formą.

3.   Jeigu laikomasi Deleguotojo reglamento (ES) 2017/79 5 straipsnyje nustatytų techninių reikalavimų, patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą ir išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą, sunumeruotą pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą sistemą.

Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam transporto priemonių tipui.

4.   EB tipo patvirtinimo sertifikatas rengiamas pagal I priedo 2 dalyje nustatytą formą.

5.   Gamintojas, laikydamasis šio reglamento I priedo 3 dalyje nustatytos formos, savininkui skirtame naudojimo vadove pateikia informaciją apie duomenų tvarkymą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemoje, įrengtoje transporto priemonėje.

3 straipsnis

Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskirų techninių mazgų ar tokios iškvietos sistemos sudedamųjų dalių EB tipo patvirtinimas

1.   Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai, apibrėžtai Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 29 dalyje, paraišką dėl numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskirų techninių mazgų ar tokios iškvietos sistemos sudedamųjų dalių EB tipo patvirtinimo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta paraiška rengiama pagal II priedo 1 dalyje nustatytą formą.

3.   Jeigu laikomasi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/79 6 straipsnyje nustatytų sudedamųjų dalių techninių reikalavimų ir 7 straipsnyje nustatytų atskirų techninių mazgų techninių reikalavimų, patvirtinimo institucija suteikia EB tipo patvirtinimą, išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą ir suteikia jam tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą sistemą.

Valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies tipui.

4.   EB tipo patvirtinimo sertifikatas rengiamas pagal II priedo 2 dalyje nustatytą formą.

4 straipsnis

EB tipo patvirtinimo ženklas

Kiekviena sudedamoji dalis ar atskiras techninis mazgas, atitinkantis tipą, kurio atžvilgiu sudedamajai daliai arba atskiram techniniam mazgui buvo suteiktas EB tipo patvirtinimas pagal šį reglamentą, paženklinamas II priedo 3 dalyje nustatytos formos EB tipo patvirtinimo ženklu.

5 straipsnis

Privatumo ir duomenų apsauga

1.   Gamintojas imasi reikiamų priemonių, kad įprastai veikiančios numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje ar tokios iškvietos atskiro techninio mazgo nebūtų galima atsekti ir jie nebūtų nuolat sekami. Gamintojas užtikrina, kad iš numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje ar tokios iškvietos atskiro techninio mazgo vidinės atminties duomenys būtų automatiškai nuolat ištrinami ir, prieš suaktyvinant„eCall“ iškvietą, būtų neprieinami jokiems subjektams, tiesiogiai nesusijusiems su už tokios sistemos ar atskiro techninio mazgo veikimu.

2.   Gamintojas, naudodamas šio reglamento I priedo 3 dalyje nustatytą formą, informuoja transporto priemonės savininką apie priemones, kurių imtasi pagal Reglamento (ES) 2015/758 6 straipsnio 9 dalį.

3.   Gamintojas imasi tinkamų apsaugos priemonių (pavyzdžiui, naudoja šifravimo technologijas), kad apsaugotų numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ar tokios iškvietos atskiro techninio mazgo transporto priemonėje vidinėje atmintyje esančius asmens duomenis ir užkirsti kelią sekimui ir netinkamam naudojimui. Tokios priemonės turi būti tinkamos, griežtai proporcingos ir būtinos siekiant numatytų tikslų.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 123, 2015 5 19, p. 77.

(2)  2016 m. rugsėjo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/79, kuriuo nustatomi motorinių transporto priemonių EB tipo tvirtinimo išsamūs techniniai reikalavimai ir bandymo procedūros, susijusios su jose montuojamomis numeriu 112 grindžiamų iškvietų „eCall“ sistemomis ir atskiraisiais techniniais jų mazgais bei komponentais, ir kuriuo papildomos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758 nuostatos dėl išimčių ir taikomų standartų (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 44).

(3)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva ) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(4)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


I PRIEDAS

Motorinių transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jose įrengtas numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemas, administraciniai dokumentai

1 DALIS

Informacinis dokumentas

PAVYZDYS

Informacinis dokumentas Nr. … dėl motorinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į joje įrengtą numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą.

Toliau nurodyti duomenys prireikus pateikiami trimis egzemplioriais ir su jais pateikiamas turinys. Brėžiniai pateikiami atitinkamu masteliu, jie turi būti pakankamai detalūs ir pateikti ant A4 formato lapų arba A4 formatu sulankstytų kitų formatų lapų. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

Jei šiame informaciniame dokumente nurodyta sistema, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai valdomi elektroniniu būdu, pateikiama informacija apie jų veikimą.

0   BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra) …

0.3.   Tipo identifikavimo priemonės, jei transporto priemonė jomis paženklinta (1): …

0.3.1.   Tokio ženklinimo vieta: …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (2): …

0.5.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

1.   BENDROSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas (4): …

9.10.   Vidaus įranga

9.10.2.   Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymas ir identifikavimas

9.10.2.1.   Simbolių ir valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, visų pirma rodantys signalinės lemputės ir (arba) rodytuvo (jei yra) simbolį ir padėtį, arba kitų priemonių, naudojamų transporto priemonių keleiviams perspėti apie kritinę padėtį, kuriai esant sistema negalėtų įvykdyti numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos, aprašymas: …

9.12.2.   Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir padėtis (nurodoma taip/ne/neprivaloma)

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

 

Priekinė oro pagalvė

Šoninė oro pagalvė

Diržo išankstinės apkrovos įtaisas

Pirma sėdynių eilė

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antra sėdynių eilė (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Trumpas elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių aprašas (jeigu jų yra): …

12.   ĮVAIRIOS NUOSTATOS

12.8.   Sistema „eCall“

12.8.1.   Įrengta: taip/ne (3).

12.8.2.   Techninis aprašymas ir (arba) schemos: …

12.8.3.   Transporto priemonėje įrengtos „eCall“ iškvietos atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo numeris (jei yra): …

12.8.4.   Jei sistema „eCall“ nėra patvirtinta kaip atskiras techninis mazgas:

12.8.4.1.   Sistemos „eCall“ ir jos vietos transporto priemonėje išsamus aprašymas, nuotraukos ir (arba) brėžiniai: …

12.8.4.2.   Pagrindinių sistemos „eCall“ detalių sąrašas: …

12.8.4.3.   Visų elektrinių jungčių schema: …

12.8.5.   TPS „eCall“ sistema įrengta: taip/ne (3).

12.8.6.   Kitų papildomų paslaugų sistemos įrengtos: taip/ne (3).

12.8.7.   Atitikties standartams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 2015/758 5 straipsnio 8 dalyje, deklaracija: taip/ne (3).

Data, parašas

Aiškinamosios pastabos

(1)

Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(2)

Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EEB II priedo A dalyje.

(3)

Jei netaikoma, išbraukti.

(4)

Naudojami kodai, apibrėžti Direktyvos 2007/46/EEB II priedo A dalyje.

2 DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Pranešimas dėl transporto priemonės:

EB tipo patvirtinimo (1)

patvirtinto EB tipo išplėtimo (1)

EB tipo nepatvirtinimo (1)

EB tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

transporto priemonės, atsižvelgiant į numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įrengimą,

pagal Reglamentą (EB) Nr. 2015/758 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) …/…

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Išplėtimo motyvas: …

I SKIRSNIS

0.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.2.1.   Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra) …

0.3.   Tipo identifikavimo priemonės, jei transporto priemonė paženklinta tipo ženklu (2): …

0.3.1.   Tokio ženklinimo vieta: …

0.4.   Transporto priemonės kategorija (3): …

0.5.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai) ir pavadinimas (-ai): …

0.9.   Gamintojo (jo įgaliotojo atstovo) pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (jei taikoma): žr. papildymą

2.   Už patvirtinimo bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

3.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

4.   Bandymų ataskaitos numeris: …

5.   Pastabos (jeigu jų yra): žr. papildymą.

6.   Vieta: …

7.   Data: …

8.   Parašas: …

Priedai:

1.

Informacinis rinkinys.

2.

Bandymų ataskaita

Aiškinamosios pastabos

(1)

Jei netaikoma, išbraukti.

(2)

Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(3)

Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EEB II priedo A dalyje.

Papildymas

prie EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

1.   Papildoma informacija

1.1.   Trumpas transporto priemonėje sumontuotos sistemos „eCall“ aprašas: …

1.2.   Sistemos „eCall“ vieta: …

1.3.   Sistemos „eCall“ suaktyvinimo priemonės: …

1.4.   Sistemos „eCall“ maitinimo šaltinis: …

1.5.   TPS „eCall“ sistema, įrengta transporto priemonėje: taip/ne (1).

1.6.   Kitų papildomų paslaugų sistemos: taip/ne (1).

2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo/sudedamosios dalies (1), sumontuotos transporto priemonėje (jei yra), tipo patvirtinimo numeris, pritvirtintas laikantis Reglamento (ES) Nr. 2015/758 ir jo įgyvendinimo aktų: …

3.   Pastabos (jeigu jų yra): …

3 DALIS

Informacijos naudotojui forma

Techniniuose dokumentuose (savininko vadove), perduodamuose kartu su transporto priemone, turi būti pateikta aiški, išsami ir lengvai prieinama informacija apie numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemą transporto priemonėje ir tai, kaip ji veikia, taip pat apie trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą „eCall“ sistemą (TPS sistemą) ar kitų papildomų paslaugų sistemas toje transporto priemonėje ir jų papildomas funkcijas.

Aiškiai nurodomi numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos ir TPS sistemos ar kitų papildomų paslaugų sistemų atliekamo duomenų tvarkymo skirtumai, jei jų yra.

Pateikiama aiški informacija apie privatumo ir duomenų apsaugą – atskirai dėl numeriu 112 grindžiamos ir TPS sistemų prieš pradedant jas naudoti, kad būtų galima išvengti painiavos, susijusios su duomenų tvarkymo tikslais ir papildoma nauda.

Šioje formoje nustatyta būtiniausia reikalaujama informacija, teiktina vartotojui, kuri gali būti papildyta kita tinkama informacija, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis duomenys renkami ar tvarkomi.

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖJE ĮRENGTOS SISTEMOS „eCALL“ APRAŠYMAS

1.1.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, jos veikimo ir funkcijų apžvalga: …

1.2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos paslauga yra viešoji visuotinės svarbos paslauga, kuria galima naudotis nemokamai.

1.3.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema yra aktyvinama pagal numatytuosius nustatymus. Ji aktyvinama automatiškai, naudojant transporto priemonėje sumontuotus jutiklius įvykus didelei avarijai. Ji taip pat bus aktyvinama automatiškai, jei transporto priemonėje sumontuota TPS sistema, kuri neveikia didelės avarijos atveju.

1.4.   Prireikus numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema gali būti aktyvinama ir rankiniu būdu. Nurodymai, kaip rankiniu būdu aktyvinti sistemą: …

1.5.   Įvykus kritiniam sistemos gedimui, dėl kurio sutrinka numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos veikimas, transporto priemonėje esantiems keleiviams pateikiamas toks įspėjimas: …

2.   INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

2.1.   Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojantis transporto priemonėje įrengta numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema turi atitikti asmens duomenų apsaugos taisykles, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 95/46/EB (2) ir 2002/58/EB (3), ir visų pirma turi būti grindžiamas būtinybe apsaugoti gyvybinius fizinių asmenų interesus, kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB (4) 7 straipsnio d punkte

2.2.   Tokių duomenų tvarkymas vykdomas tik reaguojant į skubios pagalbos „eCall“ iškvietą Europos bendruoju pagalbos numeriu 112.

2.3.   Duomenų tipai ir jų gavėjai

2.3.1.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema gali būti renkami ir tvarkomi tik šie duomenys:

transporto priemonės identifikacinis numeris;

transporto priemonės tipas (lengvųjų automobilių arba mažos keliamosios galios komercinių transporto priemonių);

transporto priemonės varymo sistemos tipas (benzininė/dyzelinė/SGD/SND/elektrinė/vandenilinė);

trys paskutinės transporto priemonės buvimo vietos ir važiavimo kryptis;

automatinio sistemos suaktyvinimo žurnalas ir jo laiko žyma;

visi papildomi duomenys (jei taikoma): …

2.3.2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema tvarkomų duomenų gavėjai yra atitinkamų valdžios institucijų paskirti atitinkami viešojo saugumo reagavimo punktai, veikiantys tų institucijų šalių teritorijose ir pirmutiniai priimantys ir tvarkantys pagalbos iškvietas „eCall“ Europos bendruoju pagalbos numeriu 112.

Papildoma informacija (jei yra): …

2.4.   Duomenų tvarkymo tvarka

2.4.1.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema transporto priemonėje yra suprojektuota taip, kad sistemos atmintyje esantys duomenys nebūtų prieinami už sistemos ribų prieš suaktyvinant iškvietą „eCall“.

Papildomos pastabos (jei yra): …

2.4.2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema transporto priemonėje yra suprojektuota taip, kad nebūtų įmanoma jos susekti ir nuolat sekti, kai sistema veikia įprastai.

Papildomos pastabos (jei yra): …

2.4.3.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema transporto priemonėje yra suprojektuota taip, kad sistemos vidinės atminties duomenys būtų automatiškai nuolat ištrinami.

2.4.3.1.   Transporto priemonės buvimo vietos duomenys nuolat perrašomi į vidinę sistemos atmintį taip, kad joje visada būtų saugomi ne daugiau nei trijų paskutinių transporto priemonės buvimo vietų duomenys, būtini įprastam sistemos veikimui.

2.4.3.2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje įrašai sistemoje yra saugomi ne ilgiau nei būtina skubios pagalbos iškvietai „eCall“ tvarkyti ir bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 13 valandų nuo to momento, kai skubios pagalbos iškvieta „eCall“ buvo aktyvinta.

Papildomos pastabos (jei yra): …

2.5.   Sąlygos naudotis duomenų subjekto teisėmis

2.5.1.   Duomenų subjektas (transporto priemonės savininkas) turi teisę susipažinti su duomenimis ir prireikus paprašyti ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti su juo susijusius duomenis, kurių tvarkymas neatitinka Direktyvos 95/46/EB nuostatų. Visoms trečiosioms šalims, kurioms duomenys buvo atskleisti, turi būti pranešta, kad duomenys buvo ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti, laikantis tos direktyvos, nebent tai padaryti būtų neįmanoma arba pernelyg sunku.

2.5.2.   Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, jeigu mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės.

2.5.3.   Kontaktinė tarnyba, atsakinga už prieigos prašymų tvarkymą (jei yra): …

3.   INFORMACIJA APIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOMIS GRINDŽIAMAS BEI KITŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ SISTEMAS (JEI ĮRENGTOS)

3.1.   TPS sistemos/papildomų paslaugų sistemos veikimo ir funkcijų aprašymas: …

3.2.   Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojantis transporto priemonėje įrengta TPS sistema ir (arba) kitų papildomų paslaugų sistema turi atitikti asmens duomenų apsaugos taisykles, nustatytas direktyvose 95/46/EB ir 2002/58/EB.

3.2.1.   TPS sistemos ir (arba) papildomų paslaugų sistemos naudojimo ir sistemose saugomų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: …

3.3.   Naudojantis TPS sistema ir (arba) kitų papildomų paslaugų sistemomis asmens duomenys tvarkomi tik gavus aiškų duomenų subjekto (transporto priemonės savininko ar savininkų) sutikimą.

3.4.   Duomenų tvarkymo, naudojantis TPS sistema ir (arba) kitų papildomų paslaugų sistemomis, sąlygos, įskaitant visą būtiną papildomą informaciją dėl atsekamumo, sekimo ir asmens duomenų tvarkymo: …

3.5.   Transporto priemonės, kurioje, be numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos, įrengta ir TPS „eCall“ sistema ir (arba) kitų papildomų paslaugų sistema, savininkas turi teisę pasirinkti naudotis numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistema, o ne TPS „eCall“ sistema ir kitų papildomų paslaugų sistema.

3.5.1.   TPS „eCall“ sistemos išjungimo prašymus tvarkančių asmenų kontaktiniai duomenys: …


(*1)  Prireikus į lentelę dar galima įrašyti tas transporto priemones, kuriose įrengtos daugiau nei dvi sėdynių eilės arba daugiau nei trys sėdynės skersai transporto priemonės.

(1)  Jei netaikoma, išbraukti.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(3)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(4)  Direktyva 95/46/EB panaikinta 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). Tas reglamentas taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.


II PRIEDAS

Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo arba numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos sudedamosios dalies EB tipo patvirtinimo administraciniai dokumentai

1 DALIS

Informacinis dokumentas

PAVYZDYS

Su numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo arba numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos sudedamosios dalies EB tipo patvirtinimu susijęs informacinis dokumentas Nr. … (3)

Toliau nurodyti duomenys prireikus pateikiami trimis egzemplioriais ir su jais pateikiamas turinys. Brėžiniai pateikiami atitinkamu masteliu, jie turi būti pakankamai detalūs ir pateikti ant A4 formato lapų arba A4 formatu sulankstytų kitų formatų lapų. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

Jei šiame informaciniame dokumente nurodytas atskiras techninis mazgas ar sudedamoji dalis valdomi elektroniniu būdu, pateikiama informacija apie jų veikimą.

0.   BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.3.   Tipo identifikavimo priemonės, jeigu atskiras techninis mazgas jomis paženklintas (1): …

0.3.1.   Tokio ženklinimo vieta: …

0.4.   Jei tai atskiras techninis mazgas, transporto priemonės kategorija, kuriai jis skirtas (2): …

0.5.   Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: …

0.7.   EB patvirtinimo ženklo pritvirtinimo vieta ir būdas: …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

12.8.   Sistema „eCall“

12.8.2.   Techninis aprašymas ir (arba) schemos: …

12.8.3.1.   Nuotraukos ir (arba) brėžiniai, pakankamai detalūs ir atitinkamo mastelio, kad atskiras techninis mazgas arba sudedamoji dalis galėtų būti identifikuoti. Brėžiniuose privaloma nurodyti numatomą atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies padėtį transporto priemonėje ir vietą, skirtą atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies EB tipo patvirtinimo ženklui: …

12.8.3.1.1.   Nurodymai dėl įrengimo transporto priemonėje, įskaitant numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos sudedamosios dalies padėtį ir kryptį: …

12.8.3.1.2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos atskiro techninio mazgo vieta transporto priemonėje ir montavimo būdas: …

12.8.3.2.   Pagrindinių atskiro techninio mazgo ar sudedamosios dalies detalių sąrašas: …

12.8.7.   Atitikties standartams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 2015/758 5 straipsnio 8 dalyje, deklaracija: taip/ne. (3)

Aiškinamosios pastabos

(1)

Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(2)

Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EEB II priedo A dalyje.

(3)

Jei netaikoma, išbraukti.

2 DALIS

EB tipo patvirtinimo sertifikatas

PAVYZDYS

Formatas A4 (210 × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Pranešimas dėl transporto priemonės:

EB tipo patvirtinimo (1)

patvirtinto EB tipo išplėtimo (1)

EB tipo nepatvirtinimo (1)

B tipo patvirtinimo panaikinimo (1)

numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo arba tokios iškvietos sistemos sudedamosios dalies (1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/758

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Išplėtimo motyvas: …

I SKIRSNIS

0.1.   Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.   Tipas: …

0.3.   Tipo identifikavimo priemonės, jeigu sudedamoji dalis ir (arba) atskiras techninis mazgas jomis paženklintas (2): …

0.3.1.   Tokio ženklinimo vieta: …

0.4.   Jei tai atskiras techninis mazgas, transporto priemonės kategorija, kuriai jis skirtas (3): …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.7.   EB patvirtinimo ženklo pritvirtinimo vieta ir būdas: …

0.9.   Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (jei taikoma): žr. papildymą

2.   Už patvirtinimo bandymus atsakinga techninė tarnyba: …

3.   Bandymų ataskaitos parengimo data: …

4.   Bandymų ataskaitos numeris: …

5.   Pastabos (jeigu jų yra): žr. papildymą.

6.   Vieta: …

7.   Data: …

8.   Parašas: …

Priedai:

1.

Informacinis rinkinys.

2.

Bandymų ataskaita

Papildymas

prie EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

1.   Papildoma informacija

1.1.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo ir (arba) numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje sudedamosios dalies trumpas aprašas (3): …

1.1.1.   Nurodymai dėl įrengimo transporto priemonėje, įskaitant numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos sudedamosios dalies padėtį ir kryptį: …

1.1.2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo ir (arba) numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje sudedamosios dalies EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys (3)

1.2.   „eCall“ iškvietos atskiro techninio mazgo vieta transporto priemonėje ir montavimo būdas: …

1.3.   Aktyvinimo priemonės: …

1.4.   Maitinimo šaltinis: …

2.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos sudedamoji dalis atitinka techninius reikalavimus, nustatytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/79 I priede. Be to, ji taip pat atitinka techninius reikalavimus, nustatytus:

2.1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/79 IV priede: taip/ne (3).

2.2.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/79 VI priede: taip/ne (3).

2.3.   Deleguotojo reglamento (ES) 2017/79 VII priede: taip/ne (3).

3.   Pastabos (jeigu jų yra): …

3 DALIS

Atskirų techninių mazgų ir sudedamųjų dalių EB tipo patvirtinimo ženklas

1.   Sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo ženklą sudaro:

1.1.   stačiakampis, kuriame įrašyta mažoji raidė e ir valstybės narės, suteikusios sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris:

1

Vokietija

12

Austrija

26

Slovėnija

2

Prancūzija

13

Liuksemburgas

27

Slovakija

3

Italija

17

Suomija

29

Estija

4

Nyderlandai

18

Danija

32

Latvija

5

Švedija

19

Rumunija

34

Bulgarija

6

Belgija

20

Lenkija

36

Lietuva

7

Vengrija

21

Portugalija

49

Kipras

8

Čekijos Respublika

23

Graikija

50

Malta

9

Ispanija

24

Airija

 

 

11

Jungtinė Karalystė

25

Kroatija

 

 

1.2.   greta stačiakampio įrašytas „pagrindinis patvirtinimo numeris“, atitinkantis tipo patvirtinimo numerio ketvirtąjį segmentą, o prieš jį – du skaitmenys, reiškiantys eilės numerį, priskirtą šiuo reglamentu. Šiuo metu eilės numeris yra 00.

1.3.   Jei tai numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiras techninis mazgas, prieš eilės numerį rašomos raidės „ECALL“.

2.   EB tipo patvirtinimo ženklas tvirtinamas prie numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo arba tokios iškvietos sistemos sudedamosios dalies taip, kad matytųsi ant jų pagrindinės detalės ir būtų nenutrinamas ir lengvai ir aiškiai įskaitomas.

3.   Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo ir (arba) tokios iškvietos sistemos sudedamosios dalies EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai parodyti 1 ir 2 paveiksluose.

1 pav.

Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos transporto priemonėje atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

Image

Aiškinamoji pastaba

Sutartiniai ženklai

EB atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas, kurio numeris yra 0046, suteiktas Bulgarijoje. Pirmieji du skaitmenys – 00 – rodo, kad atskiras techninis mazgas patvirtintas pagal šį reglamentą.

2 pav.

Numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos transporto priemonėje sudedamųjų dalių EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

Image

Aiškinamoji pastaba

Sutartiniai ženklai

EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimas, kurio numeris yra 00026, suteiktas Vokietijoje. Pirmieji du skaitmenys – 00 – rodo, kad sudedamoji dalis patvirtinta pagal šį reglamentą.


(1)  Jei netaikoma, išbraukti.

(2)  Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra simbolių, nesusijusių su transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų tipų, aprašomų šiame informaciniame dokumente, identifikavimu, dokumentuose tokie simboliai žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(3)  Jei netaikoma, išbraukti.


Top