EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0038

2017 m. lapkričio 23 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38)

OJ L 333, 15.12.2017, p. 66–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2335/oj

15.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/66


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2017/2335

2017 m. lapkričio 23 d.

dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) kuria bendrą neapibendrintų kredito duomenų analitinę bazę (angl. granular analytical credit database, toliau – AnaCredit), kurią sudaro visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, kredito duomenys. AnaCredit padės Eurosistemai, ECBS ir Europos sisteminės rizikos valdybai (ERSV) vykdyti jų uždavinius, įskaitant pinigų politikos analizę ir pinigų politikos operacijas, rizikos valdymą, finansinio stabilumo priežiūrą, taip pat makroprudencinę politiką ir mokslinius tyrimus bei bankų priežiūrą;

(2)

Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) (1) nustato, kad atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai privalo teikti kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis tos valstybės narės nacionaliniam centriniam bankui (NCB). Atskaitingųjų valstybių narių NCB turi perduoti šiuos duomenis Europos Centriniam Bankui (ECB). Dėl to reikia apibrėžti tokio perdavimo tvarką, atitinkančią Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) reikalavimus. Konkrečiai NCB turi perduoti kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis ir, kai taikytina, įregistruoti kitas sandorio šalis Institucijų ir susijusių įmonių duomenų rinkinio registre (angl. Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD), t. y. centrinėje saugykloje, kurioje laikomi atskirų organizacinių vienetų požymiai ir įvairios jų tarpusavio sąsajos, o tai, be kita ko, leidžia, pateikus nuorodą į skirtingas apibrėžtis RIAD, laiku išvesti grupių struktūras;

(3)

be to, reikia aiškiai paskirstyti NCB pareigas teikiant ECB stebimų agentų, kurie yra atskaitingosios valstybės narės užsienio filialai, kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, kad būtų sumažintas dvigubas duomenų teikimas ir taip būtų užtikrinta, jog statistikos rengimo grandinėje įgyvendinamos veiksmingos ir efektyvios statistikos procedūros;

(4)

AnaCredit taip pat gali būti kredito duomenų iš valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, bet kurios priima sprendimą tapti atskaitingąja valstybe nare, į savo nacionalinę teisę įtraukdamos Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) nuostatas arba kitais būdais nustatydamos atitinkamus atskaitomybės reikalavimus pagal savo nacionalinę teisę. Tos valstybės narės taip pat gali įtraukti šių gairių nuostatas į savo nacionalinę teisę arba kitaip įgyvendinti priemones pagal savo nacionalinę teisę, kad būtų užtikrinta, jog jos suderintai vykdo taikytinas pareigas perduoti duomenis ECB;

(5)

pagal Gairių ECB/2014/15 (2) 24 straipsnį, NCB perduoda ir tvarko visus statistikos tikslams reikalingus ataskaitinius duomenis, apibūdinančius institucinius arba teisinius vienetus, kai taikytina, juos perduodami per RIAD. RIAD duomenys taip pat naudojami sudarant oficialius pinigų finansų įstaigų (PFĮ), investicinių fondų, finansinių priemonių bendrovių, mokėjimo statistikai svarbių institucijų ir draudimo bendrovių sąrašus;

(6)

RIAD turėtų būti ataskaitinių duomenų apie visas Reglamente (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) apibrėžtas kitas sandorio šalis saugykla. Visų kitų sandorio šalių unikalus identifikavimas yra būtina teisingo AnaCredit veikimo sąlyga;

(7)

būtina apibrėžti duomenų apimtį, teiktiną pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 11 straipsnį, pagal kurį NCB gali nustatyti grįžtamojo ryšio ciklus arba patobulinti esamus grįžtamojo ryšio ciklus su atskaitingaisiais agentais, naudodami kredito duomenų, surinktų pagal tą reglamentą, pogrupį. Šie grįžtamojo ryšio ciklai suteikia atskaitingiesiems agentams galimybę plačiau pagrįsti kreditingumo, visų pirma – tarpvalstybinių skolininkų, vertinimą, taip pat leidžia pagerinti kredito įstaigų ir kitų skolintojų rizikos valdymą. Grįžtamojo ryšio ciklas gali sustiprinti ECBS įnašą į kredito įstaigų prudencinę priežiūrą ir finansų sistemos stabilumą;

(8)

ECB, bendradarbiaudamas su atskaitingųjų valstybių narių NCB, vėlesniame etape turėtų sukurti teisinę sistemą, įtvirtinančią grįžtamojo ryšio ciklų apimtį ir įgyvendinimo tvarką. Ši teisinė sistema neturėtų sukliudyti NCB keistis su savo atitinkamais atskaitingaisiais agentais kitų sandorio šalių ataskaitiniais duomenimis, jei tai yra būtina siekiant pagerinti duomenų teikimo tvarkos veiksmingumą ir nuoseklumą ir prisidėti prie to, kad RIAD būtų saugomi geresnės kokybės kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys;

(9)

reikia nustatyti tvarką, pagal kurią būtų veiksmingai atlikti šių gairių priedų techniniai daliniai pakeitimai, jeigu jie nepakeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitomybės naštai. Taikant šią tvarką, turėtų būti atsižvelgiama į ECBS statistikos komiteto (toliau – SK) nuomonę. NCB ir kiti ECBS komitetai gali siūlyti tokius priedų techninius dalinius pakeitimus per SK,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiose gairėse nustatomi konkretūs NCB įsipareigojimai perduoti ECB kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, surinktus pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13), įskaitant NCB įsipareigojimus įregistruoti kitas sandorio šalis RIAD, taip pat nustatoma tokių duomenų perdavimo tvarka.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse vartojamos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/867 (ECB/2016/13).

Šiose gairėse taikomos šios apibrėžtys:

(1)   kredito duomenys– neapibendrinti kredito ir kredito rizikos duomenys;

(2)   atskaitingosios valstybės narės užsienio filialas– atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantis užsienio filialas, kuris teisiškai priklauso kitoje atskaitingoje valstybėje narėje reziduojančiai kredito įstaigai;

(3)   įmonės pagrindinė būstinė– juridinis asmuo, kurio teisiškai priklausoma dalimi yra užsienio filialas;

(4)   buveinės NCB– valstybės narės, kurioje reziduoja kredito įstaiga, kurios teisiškai priklausoma dalimi yra užsienio filialas, NCB;

(5)   priimantysis NCB– atskaitingosios valstybės narės, kurioje reziduoja užsienio filialas, NCB;

(6)   RIAD kodas– unikalus kitos sandorio šalies identifikatorius, kurį turi visos kitos sandorio šalys, kai NCB teikia duomenis ECB;

(7)   kompetentingas NCB– apibrėžiant vaidmenis ir pareigas kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų srityje, atskaitingosios valstybės narės, kurioje reziduoja kita sandorio šalis, NCB. ECB laikomas kompetentingu NCB kitų sandorio šalių, kurios nereziduoja atskaitingoje valstybėje narėje, atžvilgiu;

(8)   inicijuojantis NCB– apibrėžiant vaidmenis ir pareigas kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų srityje, atskaitingosios valstybės narės, kuri teikia ECB kitų sandorio šalių, reziduojančių kitoje valstybėje narėje, ataskaitinius duomenis, NCB;

(9)   išvesties duomenys– kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų pagrindu ECB parengti duomenys;

(10)   duomenų kokybės valdymas arba DKV– išvesties duomenų kokybės užtikrinimas, tikrinimas ir palaikymas naudojant ir taikant DKV tikslus, DKV metriką ir DKV ribas;

(11)   DKV tikslas– išvesties atnaujintų duomenų kokybės vertinimo riba;

(12)   DKV metrika– statistinis rodiklis, matuojantis tam tikro DKV tikslo pasiektą lygį;

(13)   DKV riba– minimalus patikrinimo lygis, būtinas, kad būtų išpildyti DKV sistemos reikalavimai DKV tikslui.

II SKYRIUS

NCB DUOMENŲ TEIKIMO ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU KREDITO DUOMENIMIS IR KITŲ SANDORIO ŠALIŲ ATASKAITINIAIS DUOMENIMIS

3 straipsnis

Bendri NCB duomenų teikimo įsipareigojimai, susiję su kredito duomenimis ir kitų sandorio šalių ataskaitiniais duomenimis

NCB renka ir teikia ECB kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis pagal schemas, įtvirtintas Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I–IV prieduose, atsižvelgiant į NCB teisę pagal to reglamento 16 straipsnį taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas arba leisti duomenis teikti rečiau.

4 straipsnis

Specialūs NCB duomenų teikimo įsipareigojimai, dažnumas ir savalaikiškumas

1.   NCB perduoda ECB kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, surinktus pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13), kaip nurodyta to reglamento 13 straipsnio 4–8 dalyse.

2.   NCB nurodo kiekvieną duomenų požymį:

a)

kuris yra netaikytinas: tai reiškia duomenų požymį, kuris netaikomas priemonei, apsaugai ar kitai sandorio šaliai, su kuriais jis susijęs; arba

b)

kurio nereikalaujama teikti: tai reiškia duomenų požymį, kuris yra tiesiogiai nurodytas kaip informacija, kurios nereikalaujama teikti pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13), arba kurios NCB, vadovaudamasis tuo reglamentu nusprendė nerinkti.

3.   NCB užtikrina, kad kiekvieną ataskaitinę datą visos atitinkamos kitos sandorio šalys yra įregistruotos RIAD ir kad kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys yra galiojantys tą ataskaitinę datą. Nors tiek kredito duomenims, tiek ir kitų sandorio šalių ataskaitiniams duomenims taikoma ta pati perdavimo data pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 13 straipsnio 8 dalį, NCB turi dėti protingas pastangas ir pateikti kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis ir, kai taikytina, įregistruoti kitą sandorio šalį RIAD, likus ne mažiau kaip vienai dienai iki atitinkamų kredito duomenų perdavimo.

5 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.   NCB nustato ir peržiūri faktinę atskaitingąją visumą remdamiesi:

a)

faktinės atskaitingosios visumos apibrėžtimi Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 3 straipsnyje;

b)

NCB pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnį taikomomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, atsižvelgiant į bendrą negrąžintų paskolų visiems sektoriams, kurių duomenys teikiami NCB praėjusių kalendorinių metų gruodžio pabaigoje pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (3), sumą;

c)

informacija, kurią atskaitingieji agentai pateikė NCB apie bet kokį susijungimą, skaidymąsi ar reorganizaciją, kurie galėtų padaryti poveikį atskaitingųjų agentų statistinių įsipareigojimų vykdymui;

d)

visus susitarimus, sudarytus tarp atitinkamų NCB, kuriais siekiama išvengti dvigubo duomenų apie užsienio filialus teikimo pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį;

e)

visus susitarimus, sudarytus tarp atitinkamų NCB, kuriais pagal šių gairių 6 straipsnį paskirstomos pareigos, susijusios su atskaitingosios valstybės narės užsienio filialais.

2.   Nepažeidžiant naujų atskaitingųjų agentų įtraukimo į faktinę atskaitingąją visumą atskaitingose valstybėse narėse po pirmojo duomenų pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) teikimo, NCB patikrina, ar tenkinamos to reglamento 16 straipsnyje įtvirtintos sąlygos taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas arba jas panaikinti. Šį patikrinimą NCB atlieka kiekvienų metų pirmą ketvirtį, remdamiesi faktinės atskaitingosios visumos statusu praėjusių metų gruodžio mėnesį. NCB gali nuspręsti atidėti šį patikrinimą iki 2021 m. pirmo ketvirčio.

3.   NCB užtikrina, kad kiekvieną ataskaitinę datą RIAD yra įregistruotos šios kitos sandorio šalys:

a)

atskaitingieji agentai pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 1 straipsnio 8 punktą, reziduojantys toje pačioje, kaip ir NCB, atskaitingoje valstybėje narėje;

b)

stebimi agentai, kurie yra atskaitingųjų agentų, kaip nurodyta a punkte, užsienio filialai pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 1 straipsnio 9 punktą;

c)

stebimų agentų, kaip nurodyta b punkte, įmonių pagrindinės būstinės.

NCB įregistruoja šias kitas sandorio šalis, kai tik jos atitinka kriterijus, reikalingus tapti: i) atskaitinguoju agentu, ii) stebimu agentu, arba iii) stebimo agento įmonės pagrindine būstine, ir visada prieš pirmą ataskaitinę datą, po kurios jie atitinka kriterijus tapti tokiomis kitomis sandorio šalimis.

4.   NCB užtikrina, kad kiekvieną ataskaitinę datą RIAD yra įregistruota ši informacija apie kiekvieną stebimą agentą:

a)

santykis tarp stebimo agento ir juridinio asmens, kurio dalimi yra stebimas agentas;

b)

ataskaitinė data, kada stebimi agentai teikia informaciją AnaCredit;

c)

visos taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, nurodant ar:

i)

nukrypti leidžianti nuostata buvo taikyta pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį;

ii)

nukrypti leidžianti nuostata apima visus atskaitomybės reikalavimus ar jų dalį, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalyje; arba

iii)

nukrypti leidžianti nuostata buvo taikyta užsienio filialams pagal susitarimą, sudarytą tarp atitinkamų NCB siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį;

d)

patvirtinimas apie tai, ar NCB nusprendė nerinkti informacijos pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 4 dalį;

e)

patvirtinimas apie tai, ar taikoma pareiga teikti kredito duomenis tik kartą per ketvirtį pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 2 dalį; ir

f)

patvirtinimas apie tai, ar stebimas agentas turi teikti kitos sandorio šalies rizikos duomenis tik kartą per ketvirtį pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 2 pavyzdinę formą.

5.   Buveinės NCB įregistruoja RIAD sprendimą iš juridinio asmens, kuriam priklauso užsienio filialas, nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 pavyzdinėje formoje, jei tokios priemonės laikomos užsienio filiale, reziduojančiame kitoje atskaitingoje valstybėje narėje, arba toks užsienio filialas jas administruoja pagal to reglamento 6 straipsnio 3 dalies a punktą.

6.   Priimantysis NCB įregistruoja RIAD sprendimą, priimtą pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalies b punktą, iš užsienio filialo, kuris priklauso juridiniam asmeniui, reziduojančiame kitoje atskaitingoje valstybėje narėje, nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 2 pavyzdinėje formoje.

7.   Atitinkamas NCB informuoja ECB apie procedūras, planuojamas pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 15 straipsnį, tame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti, jeigu susijungimas, skaidymasis ar reorganizacija, kuriuose dalyvauja vienas ar keli atskaitingieji agentai, galėtų padaryti poveikį tų atskaitingųjų agentų statistinių reikalavimų vykdymui.

6 straipsnis

Pareigų, susijusių su atskaitingosios valstybės narės užsienio filialais, paskirstymas

1.   Tais atvejais, kai juridinis asmuo ir bet kuris iš jo užsienio filialų reziduoja skirtingose atskaitingose valstybėse narėse, NCB deda protingas pastangas siekdami išvengti tų pačių duomenų dvigubo teikimo pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalį, koordinuodami to reglamento I priedo 1 ir 2 pavyzdinėse formose išvardytų duomenų požymių rinkimą iš atitinkamo atskaitingojo agento ir jo užsienio filialų.

2.   Šių gairių II priede apibrėžiamas NCB, teikiančių ECB atskaitingosios valstybės narės užsienio filialų kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, pareigų paskirstymas, atsižvelgiant į atskaitingiesiems agentams taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas.

3.   Buveinės NCB ir priimantysis NCB, dalyvaujantys renkant duomenis iš atskaitingosios valstybės narės užsienio filialo, gali susitarti dėl kitokio pareigų paskirstymo teikiant ECB kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, ir šis susitarimas, laikantis 4 dalies, panaikina šių gairių II priede įtvirtintą pareigų paskirstymą. Vadovaujantis tokiais susitarimais, buveinės NCB arba priimantysis NCB informuoja ECB ir įregistruoja RIAD tokią informaciją:

a)

NCB, atsakingas už informacijos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 pavyzdinėje formoje, perdavimą ECB; ir

b)

NCB, atsakingas už informacijos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 2 pavyzdinėje formoje, perdavimą ECB.

Abu NCB įregistruoja RIAD atitinkamus kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis.

4.   Susitarimas, panaikinantis pareigų teikti Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 ir 2 pavyzdines formas paskirstymą, negali lemti, kad ECB bus perduodama mažiau kredito duomenų lyginant su II priede nurodyta tvarka, nepažeidžiant NCB sprendimo nerinkti konkrečių duomenų požymių pagal to reglamento 7 straipsnį.

5.   Jeigu pagal dviejų atitinkamų NCB sudarytą susitarimą pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalį tik vienas iš jų renka ir perduoda ECB visus atskaitingosios valstybės narės užsienio filialų duomenis (1 ir 2 pavyzdinės formos), tokiais atvejais:

a)

duomenų ECB neperduodantis NCB gali nuspręsti nerinkti jokių duomenų iš šio atskaitingosios valstybės narės užsienio filialo pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 8 straipsnio 5 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį, siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo; ir

b)

pateiktus duomenis apie atskaitingosios valstybės narės užsienio filialą ECB siunčia NCB, neperduodančiam duomenų ECB, naudotis šiais duomenimis pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 10 straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimo

1.   Kai NCB naudojasi Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 19 straipsnyje įtvirtinta savo teise atidėti pirmąjį kredito duomenų už visus ataskaitinius laikotarpius iki 2019 m. vasario 1 d. perdavimą ECB, duomenys pirmą kartą turi būti perduoti ne vėliau kaip 2019 m. kovo 31 d.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 2 straipsnio 2 dalies, jeigu NCB naudojasi pereinamojo laikotarpio nuostata dėl 1 dalyje nurodytų kredito duomenų, jis gali atidėti pirmąjį kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimą ECB, jeigu jis perduoda ECB tokius duomenis likus šešiems mėnesiams iki pirmojo kredito duomenų teikimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 30 d.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 19 straipsnio, NCB įregistruoja RIAD savo sprendimą atidėti pirmąjį kredito duomenų perdavimą ECB iki 2018 m. birželio 30 d. Tokia informacija gali būti atnaujinta iki pirmojo kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų teikimo, jeigu NCB turi atidėti pirmąjį perdavimą.

4.   Pirmojo mėnesio ir ketvirčio kredito duomenų teikimo atveju NCB iki 2018 m. kovo 31 d. informuoja ECB apie savo pasirinktą faktinę atskaitingąją visumą, įregistruodami šią informaciją RIAD.

III SKYRIUS

SPECIALŪS DUOMENŲ TEIKIMO ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU KITŲ SANDORIO ŠALIŲ ATASKAITINIAIS DUOMENIMIS RIAD

8 straipsnis

Kitų sandorio šalių identifikavimas RIAD

1.   Atsižvelgdami į šiose gairėse įtvirtintas sąlygas, NCB unikaliu RIAD kodu identifikuoja kiekvieną rezidentę ar nerezidentę kitą sandorio šalį, kurios duomenis jie teikia.

2.   NCB imasi visų įmanomų priemonių siekdami teisingai identifikuoti atitinkamas kitas sandorio šalis RIAD, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jos reziduoja, ir nurodo jas naudodami atitinkamą RIAD kodą. Tai taikoma tais atvejais, kai, rinkdamas ir perduodamas ECB kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, NCB naudoja tik Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 2 pavyzdinę formą, o kitas NCB, rinkdamas ir perduodamas duomenis apie tą pačią kitą sandorio šalį, naudoja to reglamento I priedo 1 pavyzdinę formą, ir kai atskaitingiesiems agentams taikomos dalinės nukrypti leidžiančios nuostatos.

3.   Nurodydami visas kitas sandorio šalis NCB nuosekliai naudoja teisingus RIAD kodus ir, jeigu yra pasikeitimų, laiku juos atnaujina, pavyzdžiui, kai kompetentingas NCB pakeičia laikiną kodą oficialiu RIAD kodu.

4.   NCB gali reikalauti iš atskaitingųjų agentų naudoti konkretų kitų sandorio šalių identifikatorių rinkinį. Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) IV priede numatyta, kad atitinkamas NCB gali leisti atskaitingiesiems agentams pirminio duomenų perdavimo metu kitos sandorio šalies identifikatoriumi naudoti atskaitingajam agentui savitą kitos sandorio šalies identifikatorių. Šiuo atveju NCB, kuris naudoja tik Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 pavyzdinę formą rinkdamas ir perduodamas ECB kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, nustato įvairių kitų sandorių šalių identifikatorių, kuriuos atskaitingieji agentai naudoja nurodydami tą pačią kitą sandorio šalį, ir atitinkamo RIAD kodo, naudotino antriniam duomenų perdavimui, sąsajas.

5.   NCB užtikrina, kad visos kitos sandorio šalys, susietos su priemonėmis, kurių duomenys teikiami AnaCredit, nepriklausomai nuo vaidmens ir nuo šalies, kurioje reziduoja kita sandorio šalis, yra įregistruotos RIAD atitinkamą ataskaitinę datą. NCB deda protingas pastangas tam, kad nauja kita sandorio šalis būtų įregistruota RIAD likus bent vienai dienai iki kredito duomenų apie priemonę, su kuria kita sandorio šalis yra susieta, perdavimo ECB.

9 straipsnis

Kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimas RIAD

1.   NCB teikia ECB kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis pagal kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų rinkinį Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 pavyzdinėje formoje ir III priedo 2 ir 3 lentelėse.

2.   NCB gali gauti kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, įskaitant identifikatorius, arba iš atitinkamų atskaitingųjų agentų, arba sudarydami susitarimo memorandumus su nacionaliniais statistikos institutais, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, jeigu tokia informacija gali būti naudojama Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 (4) apibrėžtiems tikslams.

3.   NCB atnaujina kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, kuriuos jie perduoda ECB, kai tik sužino apie vieno ar daugiau duomenų požymių pokyčius. Tai taikoma rezidentėms ir nerezidentėms kitoms sandorio šalims.

4.   Nors NCB gali nuspręsti nerinkti iš atskirų atskaitingųjų agentų tam tikrų kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų, pvz., kai Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) III priedo 2 ir 3 lentelėse požymis pažymėtas „N“, pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 9 straipsnio 1 dalį NCB visada teikia RIAD, nepriklausomai nuo vaidmens ir šalies, kurioje reziduoja kita sandorio šalis, Juridinio asmens identifikatorių (JAI). Jei kitai sandorio šaliai JAI nėra priskirtas, NCB teikia nacionalinį identifikatorių iš ECB interneto svetainėje skelbiamo nacionalinių identifikatorių sąrašo, pateikto AnaCredit duomenų teikimo vadovo priede.

5.   Be privalomo asmens identifikatoriaus, reikalaujamo pagal Reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13), NCB teikia RIAD bet kokį kitą nacionalinį identifikatorių, suteiktą konkrečiai kitai sandorio šaliai, jeigu šią informaciją galima naudoti pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 nustatytą konfidencialumo režimą.

6.   NCB neprivalo teikti jokių kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų RIAD, jeigu kita sandorio šalis yra įtraukta į ECB interneto svetainėje skelbiamą tarptautinių organizacijų sąrašą, pateiktą AnaCredit duomenų teikimo vadovo priede, kurį ECB, bendradarbiaudamas su NCB, nuolat atnaujina. Tokiais atvejais NCB, perduodami kredito duomenis ECB, tarptautinei organizacijai identifikuoti naudoja tik teisingą RIAD kodą. Tai taip pat taikoma kitoms sandorio šalims, įtrauktoms į PFI sąrašą, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis veikia kaip skolininkas, šiuo atveju NCB laikosi bendrųjų duomenų teikimo reikalavimų, taikomų teikiant kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis.

10 straipsnis

NCB atsakomybė už RIAD įregistruotų rezidenčių kitų sandorio šalių identifikavimą

1.   NCB yra atsakingi už visų rezidenčių kitų sandorio šalių unikalų identifikavimą RIAD ir imasi visų galimų priemonių siekdami išvengti atvejų, kai du ar daugiau skirtingų įrašų RIAD nurodo tą pačią rezidentę kitą sandorio šalį.

2.   Išsami informacija apie veiksmus, kurių imasi NCB siekdami užtikrinti unikalų kitų sandorio šalių identifikavimą RIAD, ir apie jų ataskaitinių duomenų valdymą nurodyta I priede.

3.   Kai rezidentė kita sandorio šalis įregistruojama RIAD naudojant laikiną RIAD kodą, kompetentingas NCB įvertina, vėliausiai iki antro mėnesio nuo galimų dublikatų sąrašo, parengto naudojant centrinę identifikavimo priemonę, gavimo paskutinės darbo dienos, ar nauja laikina kita sandorio šalis yra egzistuojančios rezidentės kitos sandorio šalies dublikatas ar visai nauja kita sandorio šalis. Pirmuoju atveju, t. y. kai yra sutaptis, kompetentingas NCB parenka labiausiai tinkančią sutaptį iš pasiūlyto sąrašo, taip anuliuodamas („įšaldydamas“) naują laikiną kitą sandorio šalį atitinkamos egzistuojančios rezidentės kitos sandorio šalies naudai („išliekanti“ kita sandorio šalis). Antruoju atveju, t. y. kai sutapties nėra, kompetentingas NCB priskiria oficialų RIAD kodą naujai laikinai kitai sandorio šaliai.

4.   Spręsdami dublikatų klausimą, NCB pirmiausia sprendžia atvejus dėl naujų laikinų rezidenčių kitų sandorio šalių, turinčių didžiausias pozicijas pagal kredito duomenis, kurie buvo pateikti ECB.

5.   NCB naudoja visą nacionaliniu lygiu prieinamą informaciją siekdami kiek įmanoma labiau užtikrinti, kad RIAD įregistruota ataskaitinė informacija apie rezidentes kitas sandorio šalis yra išsami, tiksli ir naujausia. Šiuo tikslu NCB įvertina visus patikimus informacijos šaltinius, jeigu šią informaciją galima naudoti vadovaujantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 nustatytu konfidencialumo režimu, kad į RIAD būtų įtraukta tiksliausia ataskaitinė informacija apie visas atitinkamas kitas sandorio šalis.

6.   Tais atvejais, kai kitos sandorio šalys reziduoja šalyje, kurioje nėra kompetentingo NCB, galinčio pateikti kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, ECB pateikia unikalius identifikavimo ir ataskaitinius duomenis apie tas kitas sandorio šalis, dėdamas protingas pastangas ir remdamasis turima informacija, atlikdamas šių gairių I priede nurodytus veiksmus, kuriuos turi atlikti „kompetentingas NCB/ECB“. Tai atlikdamas ECB pirmiausia sprendžia atvejus dėl kitų sandorio šalių, turinčių didžiausias pozicijas pagal AnaCredit esančią informaciją.

7.   Kiekvienos kitos sandorio šalies atžvilgiu RIAD, remdamasis iš anksto apibrėžtomis bendrinimo taisyklėmis (angl. compounding rules), priskirdamas pirmenybę visiems galimiems šaltiniams, apskaičiuoja kiekvieno duomenų požymio patikimą įrašą. Jeigu ECB apibrėžtos įprastinės bendrinimo taisyklės (visų galimų šaltinių hierarchija) nelaikomos tinkamomis, NCB apibrėžia bendrinimo taisykles, taikytinas RIAD apskaičiuojant visų rezidenčių kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų patikimą įrašą, ir raštu jas perduoda ECB. Kompetentingas NCB kiekvieno kitos sandorio šalies duomenų požymio atžvilgiu gali apibrėžti kitokį metodą ir kartas nuo karto, jei mano, kad tai yra tinkama, gali tokį metodą pakeisti.

8.   NCB užtikrina, kad ECB interneto svetainėje paskelbtame nacionalinių identifikatorių ir teisinių formų sąraše, pateiktame AnaCredit duomenų teikimo vadovo priede, yra naujausia informacija apie kiekvieną valstybę narę. NCB laiku raštu informuoja ECB apie bet kokius pokyčius, apie kuriuos reikia informuoti.

IV SKYRIUS

PERDAVIMO RIAD TVARKA IR STANDARTAI

11 straipsnis

RIAD kodo priskyrimas

1.   Pirmosios registracijos RIAD metu NCB, laikydamiesi reikalaujamo formato, priskiria oficialų RIAD kodą kiekvienai rezidentei kitai sandorio šaliai ir laikiną RIAD kodą nerezidentėms kitoms sandorio šalims.

2.   NCB užtikrina, kad RIAD kodai, kuriuos jie priskiria kitoms sandorio šalims, tiek rezidentėms, tiek nerezidentėms, yra išimtiniai, t. y. jie nėra susieti su daugiau nei su viena kita sandorio šalimi, ir kad jie laikui bėgant nesikeičia.

3.   NCB yra atsakingi už oficialaus RIAD kodo priskyrimą visoms rezidentėms kitoms sandorio šalims, kurias inicijuojantis NCB arba ECB iš pradžių RIAD įregistravo naudodami laikiną RIAD kodą.

4.   ECB informuoja atskaitingųjų valstybių narių NCB, jeigu pasikeičia kitos sandorio šalies RIAD kodas, nepriklausomai nuo jos rezidavimo šalies. NCB naudoja dabartinį RIAD kodą visoms kitoms sandorio šalims nuo tuos datos, kai yra perduodami sekantys taikytini kredito duomenys ir kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys.

12 straipsnis

Perdavimo standartai, susiję su RIAD

1.   NCB kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis ECB perduoda naudodamiesi RIAD. Reguliariai įkeliant informaciją, standartinėmis ECBS priemonėmis yra perduodama rinkmena. Alternatyviai nedidelių apimčių atveju NCB gali apdoroti gavimo patvirtinimo žinutes arba atnaujinti požymius internetu.

2.   Siekiant sumažinti operacines klaidas ir užtikrinti RIAD pateiktų atnaujinimų tikslumą ir nuoseklumą, NCB, prieš perduodami duomenis ECB, atlieka tinkamumo patikrinimus, atitinkančius duomenų apsikeitimo specifikaciją.

13 straipsnis

Gavimo ir klaidų patvirtinimai

1.   Gavęs atnaujintus duomenis, ECB tuoj pat atlieka patikrinimus dėl pateiktos informacijos kokybės patvirtinimo.

2.   Remiantis Gairių ECB/2014/15 24 straipsnio 5 dalimi, ECB išsiunčia NCB:

a)

gavimo patvirtinimą, kuriuo pateikiama atnaujintų duomenų, apdorotų ir sėkmingai įtrauktų į atitinkamų duomenų rinkinį, santrauka; ir (arba)

b)

klaidos patvirtinimą, kuriuo pateikiama išsami informacija apie atnaujintus duomenis ir patvirtinimo patikrinimus, kurių rezultatai buvo neigiami.

3.   NCB imasi veiksmų nedelsiant perduoti pataisytą informaciją.

14 straipsnis

Pirmasis kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimas RIAD

1.   NCB perduoda ECB pirmąjį kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų rinkinį ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki pirmojo kredito duomenų perdavimo pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 2 straipsnio 2 dalį ir deda protingas pastangas atlikti tai iki atitinkamo šių gairių 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos.

2.   Pirmojo kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų rinkinio perdavimo pagal 1 dalį turinio atžvilgiu NCB perduoda bent jau tokius kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, kurie, remiantis turima informacija, gali būti protingai įvertinti kaip svarbūs.

3.   Pirmajam kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų teikimui ECB pagal 1 dalį taikomi tokie patys būtinieji bendrieji perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartai, kokie nurodyti Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) V priede.

4.   Kai taikytina, pirmajame kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų rinkinyje, kurį turi teikti NCB, nurodomi šie duomenų požymiai:

a)

kitos sandorio šalies identifikatorius (RIAD kodas);

b)

JAI;

c)

jei JAI nėra priskirtas – nacionalinis identifikatorius iš nacionalinių identifikatorių sąrašo, skelbiamo ECB interneto svetainėje, kurį sudaro du skirtingi kintamieji, t. y. identifikatoriaus rūšis (arba jo aprašymas, kai aktualu) ir atitinkamas kodas (išskyrus atvejus, kai identifikatoriaus rūšis yra „netaikoma“);

d)

pavadinimas;

e)

adresas: šalis;

f)

adresas: miestas / miestelis / kaimas;

g)

adresas: gatvė;

h)

teisinė forma;

i)

institucinis sektorius.

5.   Konkretus ataskaitinių duomenų požymių sąrašas, kurį NCB teikia apie kiekvieną kitą sandorio šalį pirmojo kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimo RIAD metu, gali skirtis priklausomai nuo įvairių požymių, taikytinų konkrečiam kitos sandorio šalies vaidmeniui ir rūšiai, kaip apibūdinta Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) III priedo 2 ir 3 lentelėse.

V SKYRIUS

NCB RENKAMI KREDITO IR KITŲ SANDORIO ŠALIŲ ATASKAITINIAI DUOMENYS

15 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos ir retesnis duomenų teikimas

1.   Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 ir 2 dalies tikslais, apskaičiuodamas bendrą negrąžintų paskolų visiems sektoriams, kurių duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 teikia visi atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai, sumą, NCB atsižvelgia tik į visų atskaitingųjų agentų bendrą negrąžintų paskolų sumą, užfiksuotą faktinėje atskaitingoje visumoje, numatytoje Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant visų atskaitingųjų agentų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, paskolų sumą. Siekiant išvengti abejonių, NCB neatsižvelgia į užsienio filialų, nereziduojančių to NCB atskaitingoje valstybėje narėje, bendrą negrąžintų paskolų sumą.

2.   Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 2 dalies tikslais, kai NCB leidžia mažiems atskaitingiesiems agentams teikti kredito duomenis už ataskaitines datas iki 2021 m. sausio 1 d. kartą per ketvirtį, o ne kartą per mėnesį, NCB atsižvelgia į:

a)

mažų atskaitingųjų agentų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį, ir

b)

atskaitingųjų agentų, kurie duomenis turi teikti kartą per ketvirtį pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 3 dalį,

bendrą įnašą į bendrą negrąžintų paskolų, kurių duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) teikia visi atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai, sumą, ir užtikrina, kad toks bendras įnašas neviršija 4 procentų.

3.   Pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 3 dalį atitinkamas NCB gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas atskaitingiesiems agentams, kurie yra atskaitingosios valstybės narės užsienio filialai, tokia apimtimi, kad NCB iš kitų šaltinių gautų duomenis, kurių kokybė ir savalaikiškumas atitiktų to reglamento 14 straipsnio 3 dalies reikalavimus. NCB teisė taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas priklauso nuo atitinkamų NCB bendradarbiavimo pagal susitarimus, sudarytus siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo pagal šių gairių 6 straipsnį. Siekiant išvengti abejonių, bet kuris atskaitingasis agentas, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 16 straipsnio 3 dalį, nelaikomas mažu atskaitinguoju agentu, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 16 straipsnio 1 dalį, arba mažu atskaitinguoju agentu, kuris gali teikti duomenis kartą per ketvirtį ar kartą per mėnesį pagal 16 straipsnio 2 dalį.

4.   Įgyvendindamas savo įgaliojimus pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį, atitinkamas NCB gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mažiems atskaitingiesiems agentams, kurie vykdo visus duomenų teikimo reikalavimus ar jų dalį, įskaitant tuos, kurie susiję išimtinai su konkrečiais stebimais agentais, priklausantiems atskaitingajam agentui, kuris yra juridinis asmuo.

16 straipsnis

Bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis

1.   Jei Reglamente (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) nurodyti duomenys arba jų dalis gali būti gauti ne iš NCB, o iš kitų kompetentingų institucijų, ir šie duomenys gali būti naudojami tokia apimtimi ir tokiems tikslams, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 2533/98, NCB gali nustatyti tinkamus bendradarbiavimo su šiomis institucijomis mechanizmus, kad užtikrintų nuolatinį pagrindą tokiems duomenims gauti.

2.   NCB užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti duomenys, prieš perduodant juos ECB, atitinka Reglamente (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) įtvirtintus reikalavimus.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ KOKYBĖS VALDYMAS

17 straipsnis

Perdavimo standartai naudojant ECBS tinklą

1.   ECB reikalaujamiems kredito duomenims ir kitų sandorių šalių ataskaitiniams duomenims perduoti elektroniniu būdu NCB naudoja ECBS teikiamą ECBS tinklą. NCB perduoda duomenis ECB vadovaudamiesi atskirai nustatytais SDMX (5) perdavimo standartais.

2.   Gavę išankstinį ECB sutikimą, NCB gali naudoti kitus būdus kredito duomenims ir kitų sandorio šalių ataskaitiniams duomenims perduoti.

18 straipsnis

Duomenų kokybės valdymas

1.   Nepažeidžiant reglamentuose (EB) Nr. 2533/98 ir (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) nustatytų ECB tikrinimo teisių, NCB stebi ir užtikrina ECB teikiamų kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų kokybę ir patikimumą ir bendro duomenų kokybės valdymo kontekste glaudžiai bendradarbiauja su ECB.

2.   NCB apibrėžia sąlygas, kurioms esant iš atskaitingųjų agentų gauti duomenys atmetami.

3.   NCB stebi stebimus agentus, kurių atžvilgiu informacija buvo atmesta, ir pažangą, pasiektą nuo vieno ataskaitinio laikotarpio iki kito. NCB informuoja ECB apie tokio stebėjimo rezultatus.

4.   NCB užtikrina, tikrina ir palaiko kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų kokybę, kad būtų užtikrinta: i) suvestinių išvesties duomenų kokybė; ii) kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų nuoseklumas ir iii) suderinamumas su kita statistika. Konkrečiai prieš perduodami kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis ECB, NCB patikrina, kad:

a)

ECB perduotos rinkmenos atitinka technines specifikacijas, taikomas duomenų perdavimui ECB;

b)

kiekvienas įrašas yra unikaliai identifikuotas;

c)

sutarties identifikatorius yra unikalus kiekvienai kredito riziką keliančiai to paties stebimo agento sutarčiai ir kad toks identifikatorius nėra panaudojamas dar kartą bet kuriuo metu identifikuojant kitą to paties stebimo agento sutartį;

d)

kiekvienas priemonės identifikatorius yra unikalus kiekvienai stebimo agento sutarčiai ir kad toks identifikatorius nėra panaudojamas dar kartą bet kuriuo metu identifikuojant kitą tos pačios sutarties ir to paties stebimo agento priemonę;

e)

apsaugos identifikatorius yra unikalus kiekvienai užtikrinimo priemonei, kurią gavo tas pats stebimas agentas, ir kad toks identifikatorius nėra panaudojamas dar kartą bet kuriuo metu identifikuojant kitą to paties stebimo agento gautą užtikrinimą;

f)

perduotini kredito duomenys ir kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys yra išsamūs ir nuoseklūs;

g)

visos kitos sandorio šalys yra susietos su priemonėmis, kurios įregistruotos RIAD sistemoje, ir nurodytos naudojant atitinkamą kitos sandorio šalies identifikatorių (RIAD kodą), remiantis atskaitingųjų agentų pateikta informacija.

5.   Prieš perduodami kredito duomenis ECB, NCB, perduodantys Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 ar 2 pavyzdinę formą, patikrina ir užtikrina, kad kiekvienos priemonės, teiktinos apie kiekvieną kitą sandorio šalį, susietą su priemone, atveju RIAD yra įregistruoti reikalaujami visų kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys.

6.   NCB perduodami kredito duomenys ir kitų sandorių šalių ataskaitiniai duomenys turi būti nuoseklūs su duomenimis, saugomais nacionaliniuose duomenų rinkiniuose, atlikus bet kuriuos duomenų kokybės valdymo veiksmus nacionaliniu lygiu.

7.   Kai du NCB pagal 6 straipsnį perduoda ECB kredito duomenis apie stebimus agentus, kurie yra atskaitingosios valstybės narės užsienio filialai, kiekvienas NCB yra atsakingas už jo teikiamų duomenų kokybę. Konkrečiai, jeigu du NCB susitaria pasidalinti pareigas antrinio duomenų teikimo atveju, atitinkamas NCB užtikrina, kad vieno NCB pateikti kredito duomenys ir kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys yra nuoseklūs su kito atitinkamo NCB pateiktais kredito duomenimis ir kitų sandorio šalių ataskaitiniais duomenimis. Šiuo tikslu ir po to, kai informacija įkeliama į AnaCredit, ECB atitinkamiems NCB siunčia perduotą informaciją, siekiant užtikrinti, kad kiekvienam iš jų pateikti kredito duomenys ir kitų sandorio šalių ataskaitiniai duomenys yra nuoseklūs.

8.   NCB patikrina kredito duomenų ir kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų nuoseklumą ir tikslumą, palygindami juos su kitais duomenų rinkiniais, surinktais nacionaliniu lygiu pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę, ir tuo metu, kai jie yra prieinami. NCB atsižvelgia į metodikos skirtumus ir duomenų rinkinių, naudojamų vertinant AnaCredit duomenų kokybę, savalaikiškumą.

9.   Kiekvieną kartą perduodant stebimo agento kredito duomenis, ataskaitinę datą ir duomenų teikimo rūšį, t. y. mėnesio duomenų požymius Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 ir 2 formose, ir ketvirčio duomenų požymius to Reglamento I priedo 2 formoje, informaciją perduodančiam NCB AnaCredit automatiškai perduoda patvirtinimo žinutę, kuria nurodoma, ar rinkmena buvo įkelta į sistemą ar jos atmesta. Pastaruoju atveju pranešime nurodoma atmetimo priežastis.

10.   ECB, glaudžiai bendradarbiaudamas su NCB ir atlikdamas tinkamumo patikrinimus, įvertina kredito duomenis ir kitų sandorių šalių ataskaitinius duomenis. Vertinimas atliekamas laiku. ECB ir NCB gali tarpusavyje koordinuoti duomenų kokybės valdymo veiksmus, atsižvelgdami į DKV metrikos ir DKV tikslų neatitikimų reikšmingumą tiek nacionaliniu, tiek ir eurozonos lygiu.

11.   Kiekvieną kartą perduodant stebimo agento kredito duomenis, ataskaitinę datą ir duomenų teikimo rūšį, kai perdavimas įkeliamas į AnaCredit, patvirtinimo žinutė automatiškai perduodama per AnaCredit, nurodant tinkamumo patikrinimų rezultatus. Šioje žinutėje nurodomi duomenys, kurie neatitiko AnaCredit tinkamumo patikrinimų, ir tinkamumo patikrinimas, nulėmęs klaidą.

12.   Jeigu stebimas agentas yra atskaitingosios valstybės narės užsienio filialas, ir informaciją apie stebimą agentą teikia du NCB:

a)

11 dalyje nurodyta žinutė perduodama dviem atitinkamiems NCB; ir

b)

kiekvienas NCB yra atsakingas už pavyzdinėje formoje pateiktos informacijos duomenų kokybę. Konkrečiai kiekvienas NCB yra atsakingas už tinkamumo patikrinimus, tikrinant Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priedo 1 ir 2 pavyzdinėse formose pateiktos informacijos nuoseklumą ir vientisumą. Šiuo tikslu kiekvienas NCB užtikrina, kad toje pavyzdinėje formoje, už kurią kiekvienas NCB yra atsakingas, pateikta informacija yra teisinga.

13.   NCB nustato ir stebi būtinus mechanizmus, kad ataskaitingieji agentai peržiūrėtų ir pataisytų pateiktus kredito duomenis ir kitų sandorių šalių ataskaitinius duomenis, kurie neatitiko AnaCredit tinkamumo patikrinimų, tam, kad NCB galėtų greitai pateikti turimus pataisymus.

14.   Siekiant stebėti, kaip įgyvendinamos tinkamos procedūros, skirtos rinkti, patikrinti, apdoroti ir skleisti informaciją, ir kurios užtikrina renkamų duomenų kokybę, ECB ir NCB kas dvejus metus Valdančiajai tarybai pateikia kokybės ataskaitą. Kokybės ataskaitos apima kredito duomenis ir kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis, jose taip pat pateikiama informacija apie metodus ir procedūras, kurias NCB nustato rezidentėms kitoms sandorio šalims unikaliai identifikuoti. Pirmoji kokybės ataskaita parengiama 2020 m. gruodžio mėn., ataskaitine data laikant 2020 m. rugsėjo mėn.

19 straipsnis

Duomenų taisymo politika

1.   NCB perduoda ECB visus iš atskaitingųjų agentų gautus pataisymus nedelsiant po to, kai jie apdorojami.

2.   NCB sudaro susitarimus su atskaitingaisiais agentais tam, kad duomenų, kurie 18 straipsnio 11 dalyje nurodytose patvirtinimo žinutėse buvo pripažinti neatitinkančiais AnaCredit tinkamumo patvirtinimų, pataisymai galėtų būti perduodami greitai ir ne vėliau kaip kitą datą, kai turi būti pateikiama informacija apie tą stebimą agentą.

3.   NCB perduoda pataisymus bet kuriuo metu po ataskaitinės dienos.

4.   NCB perduoda pataisymus, jei tokių yra, visų ataskaitinių laikotarpių atžvilgiu.

5.   ECB automatiškai apdoroja pataisymus ir saugo juos bendroje duomenų bazėje nedelsiant po to, kai jie buvo gauti iš NCB. ECB informuoja atitinkamus NCB apie papildomo kokybės vertinimo rezultatus, po to, kai pataisymai toliau apdorojami.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į SK nuomonę, ECB vykdomoji valdyba gali atlikti šių gairių priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie pakeitimai nekeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitingųjų agentų arba NCB atskaitomybės naštai. Vykdomoji valdyba apie tokius dalinius pakeitimus nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

22 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino 2017 m. lapkričio 23 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) (OL L 144, 2016 6 1, p. 44).

(2)  2014 m. balandžio 4 d. Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (OL L 340, 2014 11 26, p. 1).

(3)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

(4)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

(5)  Keitimasis statistiniais duomenimis ir metaduomenimis.


I PRIEDAS

Kitų sandorio šalių indentifikavimas ir ataskaitinių duomenų valdymas Institucijų ir susijusių įmonių duomenų rinkinio registre (RIAD)

Image

1.   Bendrosios prielaidos, kuriomis grindžiama proceso schema

1.1.

Daroma prielaida, kad visi NCB turi nacionalinį ataskaitinių duomenų rinkinį, kuriame kitos sandorio šalys (tiek vidaus, tiek nereziduojančios) yra unikaliai identifikuotos ir nacionaliniu lygiu jos nedubliuojamos (t. y. turi unikalų ir išimtinį vidaus NCB identifikatorių). Tai reiškia, kad nors skirtingi atskaitingieji agentai toje pačioje valstybėje narėje, bendraudami su atitinkamu NCB ir darydami nuorodą į kitą sandorio šalį, gali naudoti skirtingus kitų sandorio šalių identifikatorius, NCB galiausiai užtikrina, kad visi tokie identifikatoriai yra susiję su konkrečia unikalia kita sandorio šalimi.

1.2.

Jei tai yra būtina, siekiant išvengti dubliavimo (pvz., kai ta pati kita sandorio šalis nacionaliniame ataskaitinių duomenų rinkinyje yra įregistruota du kartus), kitos sandorio šalies identifikatorius, kuriuos atskaitingieji agentai naudoja teikdami duomenis NCB, NCB susieja su unikaliu vidaus NCB identifikatoriumi. Perduodami informaciją RIAD ir AnaCredit, NCB, jei būtina, galiausiai susieja tokį vidaus NCB identifikatorių su unikaliu RIAD kodu.

2.   Pastabos dėl procedūros schemos:

2.1.

Žinoma kita sandorio šalis – kita sandorio šalis, kuri jau yra įregistruota RIAD ir kurios RIAD kodą inicijuojantis NCB žino.

2.2.

Nauja kita sandorio šalis gali būti įregistruota RIAD tik jeigu pateikiami reikalaujami būtinieji ataskaitinių duomenų požymiai (galiojantis įrašas), kaip numatyta RIAD reikalavimuose.

2.3.

RIAD negali būti įregistruota nauja kita sandorio šalis, turinti tokius pačius identifikatorius (JAI ir (arba) nacionalinį identifikatorių), kaip ir egzistuojanti kita sandorio šalis.

2.4.

Kiekvienas NCB gali nuspręsti nustatyti, ar vidaus kita sandorio šalis, kurią įregistravo kitas NCB, yra egzistuojančios kitos sandorio šalies dublikatas ar ne, šiuo tikslu naudodami ne tik centrinę identifikavimo priemonę (angl. central identification service, CIS), bet ir kitus procesus, pvz., savo vidinius procesus (sutapties algoritmą).

2.5.

CIS yra RIAD funkcija, leidžianti ieškoti galimų dublikatų tarp egzistuojančių kitų sandorio šalių, reziduojančių toje pačioje šalyje, naudojant tam skirtą sutapties priemonę (angl. matching tool) kiekvieną kartą, kai nauja kita sandorio šalis yra įregistruojama sistemoje naudojant laikiną RIAD kodą. Kitos sandorio šalys, kurias sutapties priemonė turi apdoroti, yra įrašomos į „įvesties eilę“, o sutapties proceso rezultatas sukaupiamas „išvesties eilėje“ ir, naudojant tam skirtą automatizuotą grįžtamąjį srautą, pateikiamas kompetentingam NCB, kad šis atliktų galutinį vertinimą.

2.6.

Kompetetingas NCB peržiūri iš RIAD gautą galimų dublikatų sąrašą, ir kiekvienos kitos sandorio šalies su laikinu kodu atveju parenka priimtiną kandidatą iš sąrašo (sutaptis) arba nustato, kad sąraše galiausiai nėra jokios pasirinkimo galimybės (sutapties nėra).

2.7.

Kitos sandorio šalies „dubliavimo panaikinimas“ yra procesas, kai kompetentingas NCB, remdamasis sėkminga sutaptimi tarp dviejų kitų sandorio šalių, įregistruotų RIAD, nusprendžia, kuri kita sandorio šalis turi būti anuliuota (įšaldyta kita sandorio šalis), o kuri turi būti palikta sistemoje (išliekanti kita sandorio šalis).


II PRIEDAS

Pareigų, susijusių su atskaitingosios valstybės narės užsienio filialais, paskirstymas

1 lentelėje nurodoma, kaip paskirstomos pareigos, kai NCB teikia ECB stebimų agentų, kurie yra atskaitingosios valstybės narės užsienio filialai, kredito duomenis ir kitų sandorių šalių ataskaitinius duomenis, remiantis informacija apie atskaitingiesiems agentams taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas.

Pareigų, susijusių su atskaitingosios valstybės narės užsienio filialais, paskirstymas

 

Atskaitingieji agentai, duomenis teikiantys buveinės NCB

Nukrypti leidžianti nuostata netaikoma

Rinkti tik T2

Ketvirčio duomenų teikimas

Dalinė nukrypti leidžianti nuostata

Pilna nukrypti leidžianti nuostata

Atskaitingieji agentai, duomenis teikiantys priimančiajam NCB

Nukrypti leidžianti nuostata netaikoma

Buveinės NCB: T1&T2

Priimantysis NCB: T1&T2

Priimantysis NCB: T1&T2

Priimantysis NCB: T1&T2

Priimantysis NCB: T1&T2

Rinkti tik T1

Buveinės NCB: T1&T2

Priimantysis NCB: T1

Buveinės NCB: T2

T2 reikalaujama teikti (1)

Priimantysis NCB: T1&T2

T2 reikalaujama teikti (1)

Priimantysis NCB: T1&T2

T2 reikalaujama teikti (1)

Priimantysis NCB: T1&T2

Ketvirčio duomenų teikimas

Buveinės NCB: T1&T2

T1 reikalaujama teikti (2)

Buveinės NCB: T1&T2

Buveinės NCB: T1&T2 (Q)

Priimantysis NCB: T1&T2 (Q)

Priimantysis NCB: T1&T2 (Q)

Dalinė nukrypti leidžianti nuostata

Buveinės NCB: T1&T2

T1 reikalaujama teikti (2)

Buveinės NCB: T1&T2

Buveinės NCB: T1&T2 (Q)

Pilna nukrypti leidžianti nuostata

Buveinės NCB: T1&T2

T1 reikalaujama teikti (2)

Buveinės NCB: T1&T2

Buveinės NCB: T1&T2 (Q)

Pastaba:

i)

T1: 1 pavyzdinė forma, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priede.

ii)

T2: 2 pavyzdinė forma, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) I priede.


(1)  Jeigu buveinės NCB:

a)

taiko nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį, arba

b)

leidžia teikti ketvirčio duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 2 dalį; ir

priimantysis NCB

c)

netaiko nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį; ir

d)

neleidžia teikti ketvirčio duomenų pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 2 dalį;

tokiu atveju priimantysis NCB negali nuspręsti nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų 2 pavyzdinėje formoje pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalies b punktą, ir perduos ECB 1 ir 2 pavyzdines formas.

(2)  Jei priimantysis NCB:

a)

taiko nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį, arba

b)

leidžia teikti ketvirčio duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 2 dalį; ir

buveinės NCB

c)

netaiko nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 1 dalį; ir

d)

neleidžia teikti ketvirčio duomenų pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 16 straipsnio 2 dalį;

tokiu atveju buveinės NCB negali nuspręsti nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų 1 pavyzdinėje formoje pagal Reglamento (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 6 straipsnio 3 dalies a punktą, ir perduos ECB 1 ir 2 pavyzdines formas.


Top