EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H1140

2017 m. birželio 23 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/1140 dėl asmens duomenų, kuriais, dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai siekiant koordinuoti sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo veiksmus, gali būti keičiamasi naudojantis skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (SĮRS), sukurta pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4197) (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/4197

OJ L 164, 27.6.2017, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1140/oj

27.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/65


KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2017/1140

2017 m. birželio 23 d.

dėl asmens duomenų, kuriais, dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai siekiant koordinuoti sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo veiksmus, gali būti keičiamasi naudojantis skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (SĮRS), sukurta pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4197)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2119/98/EB (1), kaip nuolatinis Komisijos ir valstybių narių kompetentingų visuomenės sveikatos institucijų ryšių tinklas, skirtas tam tikrų užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei užtikrinti, buvo sukurta skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (toliau – SĮRS). SĮRS veikimo tvarka nustatyta Komisijos sprendimu 2000/57/EB (2);

(2)

Sprendimas Nr. 2119/98/EB buvo panaikintas ir pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1082/2013/ES (3). Naujuoju sprendimu SĮRS buvo iš naujo įteisinta. Be to, juo, siekiant aprėpti kitų rūšių biologines grėsmes ir kitų kategorijų dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, įskaitant chemines, ekologines ar nenustatytos kilmės grėsmes, buvo išplėsta nuolatinio ryšių tinklo veiklos sritis. Šiuo sprendimu taip pat nustatytos epidemiologinės priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir kovos su jomis taisyklės;

(3)

Sprendimas 2000/57/EB buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/253 (4);

(4)

pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 3 dalies i punktą į pranešimus apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, teikiamus naudojantis SĮRS, reikėtų įtraukti duomenis, reikalingus norint nustatyti užsikrėtusius asmenis ir asmenis, kuriems gresia pavojus užsikrėsti (sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo duomenis). Remiantis to sprendimo 16 straipsnio 9 dalies b punktu ir siekiant užtikrinti veiksmingą ir vienodą tokių pranešimų teikimą, tikslinga rekomenduoti parengti pavyzdinį asmens duomenų, kuriuos galėtų pateikti SĮRS kompetentingos institucijos, sąrašą;

(5)

naudojantis SĮRS asmens duomenimis turėtų būti keičiamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (5) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (6) reikalavimų. Nors paprastai Direktyva 95/46/EB ir Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 draudžiama tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, įskaitant su asmens sveikata susijusius duomenis, pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 2 dalies c punktą ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnio 2 dalies c punktą tokius duomenis vis dėlto leidžiama tvarkyti, jeigu tai yra būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto interesai, taip pat atitinkamai pagal tų teisės aktų 8 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį juos leidžiama tvarkyti siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus, jeigu taikomos Sąjungos ar valstybių narių teisės aktais nustatytos tinkamos apsaugos priemonės;

(6)

naudojantis SĮRS, turėtų būti keičiamasi tik pirmiau nurodytiems tikslams, kaip nustatoma kiekvienu atskiru atveju, reikalingais asmens duomenimis, ir šia rekomendacija neturėtų būti suteikiama teisė keistis visų rūšių asmens duomenimis, su kuriais ji yra susijusi;

(7)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis 2015 m. rugpjūčio 24 d. pateikė nuomonę (C 2015-0629),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

Šios rekomendacijos priede pateikiamas pavyzdinis asmens duomenų, kuriais gali būti keičiamasi siekiant koordinuoti sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo veiksmus, sąrašas.

2.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo (OL L 268, 1998 10 3, p. 1).

(2)  1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2000/57/EB dėl užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB nustatytos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos (OL L 21, 2000 1 26, p. 32).

(3)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(4)  2017 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/253, kuriuo nustatomos įspėjamųjų pranešimų, teikiamų naudojantis skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema, sukurta dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir keitimosi informacija, konsultacijų ir tokių grėsmių šalinimo veiksmų koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES, procedūros (OL L 37, 2017 2 14, p. 23).

(5)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


PRIEDAS

Asmens duomenų, kuriais gali būti keičiamasi siekiant koordinuoti sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo veiksmus, pavyzdinis sąrašas

1.   ASMENS DUOMENYS

Vardas ir pavardė

Pilietybė, gimimo data, lytis

Gyvenamoji šalis

Asmens dokumento tipas, numeris ir jį išdavusios institucijos pavadinimas

Dabartinis namų / gyvenamosios vietos adresas (gatvė ir namo numeris, miestas, šalis, pašto kodas)

Telefono (mobiliojo, namų, darbo) numeriai

El. paštas (privatus, tarnybinis)

2.   INFORMACIJA APIE KELIONĘ

Su transportu susiję duomenys (pvz., skrydžio numeris, skrydžio data ir trukmė, laivo pavadinimas, transporto priemonės registracijos numeris)

Keleivio vieta (-os)

Kajutės, kabinos numeris (-iai)

3.   KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Aplankytų asmenų vardai ir pavardės, nakvynės vietos

Nakvynės datos ir adresai (gatvė ir namo numeris, miestas, šalis, pašto kodas)

Telefono (mobiliojo, namų, darbo) numeriai

El. paštas (privatus, tarnybinis)

4.   INFORMACIJA APIE DRAUGE KELIAUJANČIUS ASMENIS

Vardas ir pavardė

Pilietybė

Gyvenamoji šalis

Asmens dokumento tipas, numeris ir jį išdavusios institucijos pavadinimas

Dabartinis namų adresas (gatvė ir namo numeris, miestas, šalis, pašto kodas)

Telefono (mobiliojo, namų, darbo) numeriai

El. paštas (privatus, tarnybinis)

5.   ASMENS, Į KURĮ TURI BŪTI KREIPIAMASI NELAIMĖS ATVEJU, KONTAKTINIAI DUOMENYS

Asmens, į kurį turi būti kreipiamasi, vardas ir pavardė

Adresas (gatvė ir namo numeris, miestas, šalis, pašto kodas)

Telefono (mobiliojo, namų, darbo) numeriai

El. paštas (privatus, tarnybinis)


Top