EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0198

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/198 dėl priemonių, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 460)

C/2017/0460

OJ L 31, 4.2.2017, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/198/oj

4.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/198

2017 m. vasario 2 d.

dėl priemonių, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 460)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečiąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/756/ES (2) nustatytos priemonės, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (toliau – nurodytasis organizmas), sukeliančios kivių vėžį. To įgyvendinimo sprendimo galiojimas baigėsi 2016 m. kovo 31 d.;

(2)

kelios valstybės narės paprašė, kad Įgyvendinimo sprendimo 2012/756/ES priemonės būtų toliau taikomos, nes nurodytasis organizmas tebekelia fitosanitarinę riziką. Dėl šios priežasties reikėtų patvirtinti tokias pat priemones, kurios buvo nustatytos tame įgyvendinimo sprendime, taikomas sodinti skirtų Actinidia Lindl. augalų (toliau – nurodytieji augalai) įvežimui į Sąjungą iš trečiųjų šalių ir jų gabenimui Sąjungos viduje;

(3)

be to, taikant Įgyvendinimo sprendimą 2012/756/ES paaiškėjo, kad, kadangi lygiavertės vizualinei patikrai, visų nurodytųjų augalų sunaikinimui arba atskiram ištyrimui alternatyvos taip pat yra tinkamos priemonės nurodytojo organizmo plitimui tam tikrose zonose, ir kad tos priemonės yra vienodai veiksmingas atsakas kilus nurodytojo organizmo protrūkiui, turėtų būti leista taikyti šias priemones taikyti Sąjungos ar trečiųjų šalių kilmės nurodytiesiems augalams. Iš patirties taip pat matyti, kad, norint pasiekti šio sprendimo tikslų, užtenka nustatyti 100, o ne 500 metrų pločio zoną aplink kenksmingaisiais organizmais neužkrėstą auginimo vietą arba kenksmingaisiais organizmais neužkrėstą auginimo plotą, kurie izoliuoti ir apsaugoti taip, kad nurodytasis organizmas į juos visiškai negalėtų patekti iš išorinės aplinkos;

(4)

jei būtina, valstybės narės turėtų priderinti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus;

(5)

kad pakaktų laiko stebėti padėties raidą, šis sprendimas turėtų būti taikomas iki 2020 m. kovo 31 d.;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Draudimas įvežti kenksmingąjį organizmą Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto

Pseudomonas syringae pv. Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (toliau – nurodytasis organizmas) neturi patekti į Sąjungą ar joje plisti.

2 straipsnis

Actinidia Lindl. įvežimas į Sąjungą

Trečiųjų šalių kilmės Actinidia Lindl. augalų gyvas žiedadulkes ir sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, (toliau – nurodytieji augalai) į Sąjungą galima įvežti tik jei jie atitinka I priede nustatytus konkrečius įvežimo reikalavimus.

3 straipsnis

Nurodytųjų augalų gabenimas Sąjungoje

Nurodytieji augalai Sąjungoje gali būti gabenami tik jei jie atitinka II priede nustatytus reikalavimus.

4 straipsnis

Nurodytojo organizmo tyrimai ir pranešimai apie juos

1.   Valstybės narės kasmet atlieka oficialius tyrimus, siekdamos nustatyti, ar ant nurodytųjų augalų yra nurodytųjų organizmų.

Atlikusios tyrimus, iki kitų metų sausio 31 d. valstybės narės apie šių tyrimų rezultatus praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

2.   Kai profesionalus veiklos vykdytojas įtaria arba sužino, kad jo kontroliuojamuose augaluose, augaliniuose produktuose ar kituose objektuose aptiktas nurodytasis organizmas, ir tai yra teritorijoje, kurioje apie to organizmo buvimą anksčiau nebuvo žinoma, jis apie tai nedelsdamas praneša atsakingai oficialiai įstaigai, kad pastaroji imtųsi atitinkamų veiksmų. Jei taikoma, profesionalus veiklos vykdytojas taip pat nedelsdamas imasi atsargumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias to nurodytojo organizmo įsitvirtinimui ar išplitimui.

5 straipsnis

Atitiktis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių jos ėmėsi, kad būtų laikomasi šio sprendimo.

6 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. kovo 31 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/756/ES dėl priemonių, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų bakterijos Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu ir Goto (OL L 335, 2012 12 7, p. 49).


I PRIEDAS

Konkretūs įvežimo į Sąjungą reikalavimai, nurodyti 2 straipsnyje

I SKIRSNIS

Fitosanitarinis sertifikatas

1.

Prie trečiųjų šalių kilmės nurodytųjų augalų pridedamas Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas fitosanitarinis sertifikatas (toliau – sertifikatas), kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ pateikiama 2 ir 3 punktuose nurodyta informacija.

2.

Sertifikate pateikiama informacija, kad įvykdyti vieno iš tolesnių punktų reikalavimai:

a)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami šalyje, kurioje nurodytojo organizmo nebuvo aptikta;

b)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje teritorijoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą (toliau – ISPM) Nr. 4 (1) nustatė kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija (toliau – NAAO);

c)

nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje auginimo vietoje arba kenksmingaisiais organizmais neužkrėstame auginimo plote, kurį nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 (2) nustatė NAAO. Nurodytieji augalai buvo auginami aplinkoje, kuri izoliuota ir apsaugota taip, kad nurodytasis organizmas į ją visiškai negalėtų patekti iš išorinės aplinkos. Toje vietoje ar plote nurodytieji augalai tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą ar plotą supa ne mažiau kaip 100 metrų spindulio zona, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir visi augalai, kuriems minėtų patikrinimų metu buvo nustatyta infekcijos požymių, buvo nedelsiant sunaikinti;

ii)

visi nurodytieji augalai buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu;

d)

Nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje auginimo vietoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 nustatė NAAO. Toje vietoje nurodytieji augalai tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku buvo oficialiai patikrinti, paimti jų mėginiai ir atlikti tyrimai ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą supa ne mažiau kaip 4 500 metrų spindulio zona, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

toje zonoje tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš eksportą laiku du kartus atlikti oficialūs patikrinimai, paimti mėginiai ir atlikti tyrimai. Atlikus oficialius patikrinimus, paėmus mėginius ir atlikus tyrimus nurodytojo organizmo neaptikta;

ii)

visi nurodytieji augalai 500 metrų spinduliu nuo auginimo vietos buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas 500 metrų spinduliu nuo tos auginimo vietos reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu.

ii) ir iii) punktų atveju visi nurodytieji augalai 500–4 500 metrų nuo auginimo vietos spinduliu buvo sunaikinti arba ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuosiuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

3.

Jei yra pateikta 2 dalies c arba d punktuose nurodyta informacija, sertifikate papildomai nurodoma, kad laikomasi vieno iš tolesnių punktų nuostatų:

a)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie buvo užauginti laikantis 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytų sąlygų;

b)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie prieš tai buvo atskirai ištirti ir buvo patvirtinta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

c)

nurodytieji augalai buvo ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

4.

Jei pateikiama 2 dalies b punkte nurodyta informacija, sertifikato dalyje „Kilmės vietos“ nurodomas kenksmingaisiais organizmais neužkrėstos teritorijos pavadinimas.

II SKIRSNIS

Tikrinimas

Nurodytieji augalai, įvežami į Sąjungą su fitosanitariniu sertifikatu, atitinkančiu I skirsnio reikalavimus, griežtai tikrinami įvežimo į Sąjungą punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (3), ir prireikus atliekami tyrimai, ar jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Jeigu nurodytieji augalai įvežami į Sąjungą per valstybę narę, kuri nėra tų augalų paskirties valstybė narė, tos valstybės narės, per kurią augalai įvežami, atsakinga oficialioji įstaiga praneša apie tai paskirties valstybei narei.


(1)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų teritorijų nustatymo. ISPM Nr. 4 (1995 m.), Roma, IPPC, FAO 2016 m.

(2)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos vietų ir kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos plotų nustatymo. ISPM Nr. 10 (1999 m.), Rome, IPPC, FAO 2016 m.

(3)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB, dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


II PRIEDAS

Gabenimo Sąjungoje reikalavimai, nurodyti 3 straipsnyje

1.

Sąjungos kilmės nurodytieji augalai Sąjungoje gali būti gabenami tik jei kartu pateikiamas augalo pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (1), ir jeigu jie atitinka 2 punkte nustatytus reikalavimus.

2.

Nurodytieji augalai atitinka vieno iš tolesnių punktų nuostatas:

a)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami valstybėje narėje, kurioje nurodytojo organizmo nebuvo nustatyta;

b)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami pripažintoje apsaugotoje zonoje, kuri nurodytojo organizmo atžvilgiu nustatyta pagal Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punktą;

c)

nurodytieji augalai visą auginimo laikotarpį buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje teritorijoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 4 (2) nustatė valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga;

d)

nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje gamybos vietoje arba kenksmingaisiais organizmais neužkrėstame auginimo plote, kurį nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 (3) nustatė kilmės šalies valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga. Nurodytieji augalai buvo auginami aplinkoje, kuri izoliuota ir apsaugota taip, kad nurodytasis organizmas į ją visiškai negalėtų patekti iš išorinės aplinkos. Toje vietoje ar plote nurodytieji augalai tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą ar plotą supa ne mažiau kaip 100 metrų spindulio zona, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku buvo du kartus oficialiai patikrinti ir visi augalai, kuriems minėtų patikrinimų metu buvo nustatyta infekcijos požymių, buvo nedelsiant sunaikinti;

ii)

visi nurodytieji augalai buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu;

e)

nurodytieji augalai buvo auginami kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje auginimo vietoje, kurią nurodytojo organizmo atžvilgiu pagal FAO ISPM Nr. 10 nustatė kilmės šalies valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga. Toje vietoje nurodytieji augalai tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku buvo oficialiai patikrinti, paimti jų mėginiai ir atlikti tyrimai ir nustatyta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu.

Tą auginimo vietą supa ne mažiau kaip 500 metrų spindulio zona (toliau – supančioji zona), kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

supančiojoje zonoje tinkamiausiu per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku du kartus atlikti oficialūs patikrinimai, paimti mėginiai ir atlikti tyrimai. Atlikus oficialius patikrinimus, paėmus mėginius ir atlikus tyrimus nurodytojo organizmo neaptikta;

ii)

visi nurodytieji augalai supančiojoje zonoje buvo nedelsiant sunaikinti;

iii)

kiekvienas nurodytasis augalas supančiojoje zonoje reguliariai tinkamiausiu laiku ištirtas ir nustatyta, kad jis neužkrėstas nurodytuoju organizmu.

Supančiąją zoną supa ne mažiau kaip 4 km pločio juosta, kuri atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)

tinkamiausiu infekcijos požymiams nustatyti per visą paskutinį vegetacijos ciklą prieš gabenimą laiku atlikus oficialius patikrinimus, paėmus mėginius ir atlikus tyrimus ir nustačius, kad nurodytieji augalai užkrėsti nurodytuoju organizmu, visais atvejais buvo imtasi likvidavimo priemonių. Šios priemonės – neatidėliotinas užkrėstų nurodytųjų augalų sunaikinimas;

ii)

visi nurodytieji augalai toje zonoje buvo sunaikinti;

iii)

visi nurodytieji augalai toje zonoje buvo ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuosiuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

3.

Jei laikomasi 2 dalies d arba e punktuose nustatytų reikalavimų, nurodytieji augalai taip pat turi atitikti vieną iš toliau nurodytų reikalavimų:

a)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie buvo auginami laikantis 2 dalies a, b, c arba d punktuose nurodytų sąlygų;

b)

nurodytieji augalai buvo gauti tiesiogiai iš motininių augalų, kurie prieš tai buvo atskirai ištirti ir buvo patvirtinta, kad jie neužkrėsti nurodytuoju organizmu;

c)

nurodytieji augalai buvo ištirti pagal imties planą, pagal kurį 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad nurodytuose augaluose nurodytojo organizmo yra mažiau nei 0,1 %.

4.

Nurodytieji augalai, įvežami į Sąjungą iš trečiųjų šalių pagal I priedą, gali būti gabenami Sąjungoje tik jei su jais kartu pateikiamas augalo pasas, nurodytas 1 punkte.


(1)  1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas (OL L 4, 1993 1 8, p. 22).

(2)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų teritorijų nustatymo. ISPM Nr. 4 (1995 m.), Roma, IPPC, FAO 2016 m.

(3)  Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos vietų ir kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų gamybos plotų nustatymo. ISPM Nr. 10 (1999 m.), Rome, IPPC, FAO 2016 m.


Top