Help Print this page 

Document 32017D0176

Title and reference
2017 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/176, kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 303) (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/0303
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/176

2017 m. sausio 25 d.

kuriuo nustatomi kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 303)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas gaminiams, kurie per visą būvio ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

Komisijos sprendimu 2010/18/EB (2) nustatyti medinėms grindų dangoms taikomi ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, kurie galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(4)

siekiant geriau atspindėti iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintų grindų dangų asortimentą rinkoje bei dabartinę šių gaminių padėtį ir atsižvelgti į paskutinių kelerių metų naujoves, tikslinga pakeisti gaminių grupės pavadinimą ir apimtį ir nustatyti persvarstytus ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus;

(5)

persvarstytais ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijais siekiama, kad būtų naudojamos tausesniu būdu pagamintos medžiagos (remiantis būvio ciklo analizės metodu), ribojamas pavojingų junginių naudojimas, pavojingų likučių kiekiai ir grindų dangų poveikis patalpų oro taršai, taip pat populiarinami patvarūs aukštos kokybės gaminiai. Atsižvelgiant į šios gaminių grupės inovacijų ciklą, persvarstyti kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti šešerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos;

(6)

gaminių grupės kodas yra neatsiejama ES ekologinio ženklo registracijos numerių dalis. Kad kompetentingos institucijos galėtų suteikti ES ekologinio ženklo registracijos numerį ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus atitinkančioms iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms, būtina šiai gaminių grupei priskirti kodą;

(7)

todėl Sprendimas 2010/18/EB turėtų būti panaikintas;

(8)

tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį gamintojams, kurių gaminiams medinių grindų dangų ES ekologinis ženklas suteiktas remiantis Sprendime 2010/18/EB nustatytais ekologiniais kriterijais, ir taip suteikti jiems pakankamai laiko pritaikyti savo gaminius, kad šie atitiktų persvarstytus kriterijus ir reikalavimus. Be to, gamintojams reikėtų leisti pakankamai ilgą laiką teikti paraiškas, parengtas pagal Sprendime 2010/18/EB nustatytus ekologinius kriterijus;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gaminių grupę „iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ sudaro vidaus grindų dangos, įskaitant medines grindų dangas, laminato grindis, kamštienos grindų dangas ir bambuko grindų dangas, kurių sudėtyje (vertinant pagal galutinio gaminio masę) yra daugiau kaip 80 % medienos, kamštienos arba bambuko arba iš jų pagamintų medžiagų ar pluoštų ir kurių sudėtiniuose sluoksniuose nėra jokio sintetinio pluošto.

Gaminių grupei nepriskiriami sienų apmušalai, lauke naudoti skirtos dangos, konstrukcinę funkciją turinčios dangos ir išlyginamieji mišiniai.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   medinė grindų danga– medienos elementų, surinktųjų grindlenčių arba parketo plokščių, sudarančių dėvimąjį grindų paviršių, rinkinys;

2)   kamštienos grindų danga– grindų danga, pagaminta iš granuliuotos kamštienos, kuri sumaišoma su rišikliu ir po to sukietinama, g arba iš kelių suklijuotų ir suspaustų kamščio, aglomeruotos kamštienos arba vienasluoksnės kamštienos faneros sluoksnių, kuri skirta naudoti su dengimo medžiaga;

3)   dengimo medžiaga– mišinys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB (3) 2 straipsnio 8 punkte;

4)   bambuko grindų danga– grindų danga, pagaminta iš bambuko masyvo arba iš su rišikliu sumaišyto bambuko aglomerato;

5)   laminuotoji grindų danga– kieta grindų danga, kurios paviršinį sluoksnį sudaro vienas ar daugiau ant pagrindo presuotų arba klijuotų plonų plaušinės medžiagos (paprastai popieriaus) lakštų, įmirkytų termoreaktyviosiomis aminoplastiko dervomis (paprastai melaminu), dažniausiai su stabilizaciniu sluoksniu;

6)   pusiau lakus organinis junginys (PLOJ)– bet kuris organinis junginys, kuris matuojant kapiliarinėje kolonėlėje, dengtoje 5 % fenilpolisiloksano ir 95 % metilpolisiloksano, išplaunamas sulaikymo intervale nuo n-heksadeksano (jo neįskaitant) iki n-dokozano (imtinai);

7)   R vertė– visų Ri verčių suma, kai Ri yra lygi santykiui Ci/MDKi, kur Ci yra junginio i masės koncentracija bandymo kameroje, o MDKi yra junginio i MDK (mažiausia dominanti koncentracija), nustatyta pagal Europos bendradarbiavimo veiksmo „Miesto oras, patalpų aplinka ir poveikis žmonėms“ (4) ataskaitas;

8)   cheminė medžiaga– cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5) 3 straipsnio 1 punkte;

9)   mišinys– preparatas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;

10)   biocidinis produktas– biocidinis produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 (6) 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

11)   konservantas– bet kuris produktas, priskiriamas 8 produktų tipui (medienos konservantai), nurodytam Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, taip pat produktai, skirti kamštienai ir bambukui apsaugoti;

12)   veiklioji medžiaga– veiklioji medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies c punkte;

13)   perdirbtoji medžiaga– ISO 14021 standarte apibrėžta medžiaga, pakartotinai apdirbta iš atliekų naudojimui tinkamos medžiagos gamyklinio proceso būdu ir tapusi galutiniu produktu arba produkto komponentu, išskyrus ruošiant ir pjaustant medieną susidarančias medienos atliekas, skiedras ir plaušus;

14)   medienos medžiaga– medžiaga, pagaminta iš medienos plaušų, medienos drožlių arba medienos viena iš kelių skirtingų technologijų, kaip antai kaitinimas, presavimas ir rišamųjų dervų arba klijų pridėjimas. Medienos medžiagos apima: statybinį kartoną, medienos plaušų plokštes, vidutinio ir didelio tankio medienos plaušų plokštes, smulkinių plokštes, orientuotų skiedrantų plokštes (OSB), fanerą ir medienos masyvo plokštes. Gaminant grindų dangas šios medžiagos gali būti padengiamos apdailos sluoksniu;

15)   kamštienos medžiaga– medžiaga, pagaminta iš kamštienos plaušų, kamštienos drožlių arba kamštienos viena iš kelių skirtingų technologijų, kaip antai kaitinimas, presavimas ir rišamųjų dervų arba klijų pridėjimas;

16)   bambuko medžiaga– medžiaga, pagaminta iš bambuko plaušų, bambuko drožlių arba bambuko viena iš kelių skirtingų technologijų, kaip antai kaitinimas, presavimas ir rišamųjų dervų arba klijų pridėjimas;

17)   sintetinis pluoštas– bet koks polimerinis pluoštas;

18)   atsinaujinančioji energija– atsinaujinančių išteklių energija, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB (7) 2 straipsnio a punkte;

19)   kilmės garantija– kilmės garantija, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio j punkte.

3 straipsnis

Kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 gaminiui būtų galima suteikti ES ekologinį ženklą, jis turi būti priskiriamas prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos gaminių grupės „Iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ ir atitikti šio sprendimo priede nustatytus ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

4 straipsnis

Gaminių grupei „Iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ taikomi ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja šešerius metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais gaminių grupei „Iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintos grindų dangos“ priskiriamas kodas 035.

6 straipsnis

Sprendimas 2010/18/EB panaikinamas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos pateiktos paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą gaminių grupei „Medinės grindų dangos“ priskiriamiems gaminiams gali būti grindžiamos Sprendime 2010/18/EB arba šiame sprendime nustatytais kriterijais.

Pagal Sprendime 2010/18/EB nustatytus kriterijus suteiktos ES ekologinio ženklo licencijos gali būti naudojamos 12 mėnesių nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/18/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą medinėms grindų dangoms (OL L 8, 2010 1 13, p. 32).

(3)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB (OL L 143, 2004 4 30, p. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(6)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(7)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

ES EKOLOGINIO ŽENKLO SUTEIKIMO KRITERIJAI

ES ekologinio ženklo suteikimo iš medienos, kamštienos arba bambuko pagamintoms grindų dangoms kriterijai:

1 kriterijus.

Gaminio aprašymas

2 kriterijus.

Medienos, kamštienos ir bambuko medžiagos

3 kriterijus.

Pavojingosioms medžiagoms ir mišiniams taikomi bendrieji reikalavimai

4 kriterijus.

Konkretūs medžiagoms taikomi reikalavimai

5 kriterijus.

Gamybos proceso energijos sąnaudos

6 kriterijus.

Grindų dangų išskiriami LOJ

7 kriterijus.

Grindų dangų ir stalių plokščių išskiriamas formaldehidas

8 kriterijus.

Tinkamumas naudoti

9 kriterijus.

Remonto galimybė ir ilgesnė garantija

10 kriterijus.

Informacija vartotojams

11 kriterijus.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

I priedėlis.

LOJ kiekio apskaičiavimo gairės

II priedėlis.

Gamybos proceso energijos sąnaudų apskaičiavimo gairės

III priedėlis.

Standartų sąrašas

VERTINIMAS IR PATIKRA

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimų rezultatus, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties kriterijams įrodymus, juos gali pateikti pareiškėjas arba tam tikrais atvejais jo tiekėjas (-ai) ir pan.

Kompetentingos įstaigos pirmiausia pripažįsta patvirtinimus, kuriuos išdavė įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį bandymų ir kalibravimo laboratorijų standartą, ir patikras, kurias atliko įstaigos, akredituotos pagal atitinkamą darnųjį gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigų standartą. Įstaigos akredituojamos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (1) nuostatų.

Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus bandymo metodus nei nurodyti kriterijaus apraše, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga įstaiga.

Prireikus kompetentingos įstaigos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas patikras ar apsilankyti vietoje.

Būtina sąlyga – gaminys turi atitikti visus taikytinus šalies (-ių), kurioje (-se) gaminį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus. Pareiškėjas turi pateikti deklaraciją, kad gaminys atitinka šį reikalavimą.

Jei tiekėjas nenori pareiškėjui atskleisti, kokios medžiagos įeina į mišinio sudėtį, šią informaciją jis gali siųsti tiesiogiai kompetentingai įstaigai.

1 kriterijus.   Gaminio aprašymas

Kompetentingai įstaigai pateikiamas techninis grindų dangos aprašymas, įskaitant brėžinius, kuriuose parodytos galutinį grindų dangos gaminį sudarančios detalės ir medžiagos, jo matmenys ir gamybos proceso aprašymas. Prie to aprašymo pridedamas gaminio medžiagų aprašas, kuriame nurodomas bendras gaminio svoris ir kokia jo dalis tenka kiekvienai medžiagai.

Įrodoma, kad gaminys priskirtinas prie gaminių grupės, nurodytos 1 straipsnyje.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją, prie kurios pridedama tokia informacija apie grindų dangą:

prekės ženklas ir (arba) prekės pavadinimas (2);

gaminio aprašymas, įskaitant brėžinius, kuriuose parodytos galutinį gaminį sudarančios detalės ir medžiagos;

medžiagų aprašas: procentinė galutinio gaminio žaliavų, cheminių medžiagų ir mišinių sudėtis pagal masę, įskaitant visus priedus ir paviršiaus apdorojimo medžiagas, kai taikytina;

visų gaminio sudedamųjų dalių (3) sąrašas, nurodant kiekvienos iš jų masę;

gamybos proceso aprašymas. Apibūdinami žaliavų arba cheminių medžiagų tiekėjai: nurodomas juridinis pavadinimas, gamybos vieta, kontaktiniai duomenys, apibūdinami gamybos etapai, kuriuos jie atliko arba kuriuose jie dalyvavo.

Kaip atitikties šiam kriterijui įrodymą galima pateikti gaminio duomenų lapą, aplinkosauginę gaminio deklaraciją arba lygiavertį dokumentą, jei juose nurodyta pirmiau išvardyta informacija.

2 kriterijus.   Medienos, kamštienos ir bambuko medžiagos

Šis reikalavimas taikomas medienai, medienos medžiagoms, kamštienai, kamštienos medžiagoms, bambukui ir bambuko medžiagoms, kurios sudaro daugiau nei 1 % gatavo gaminio masės.

Visa mediena, medienos medžiagos, kamštiena, kamštienos medžiagos, bambukas ir bambuko medžiagos turi būti gauta iš genetiškai nemodifikuotų organizmų ir turėti galiojančius kilmės patvirtinimo sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., Miškų valdymo tarybos (FSC) taikomą sistemą, Miškų sertifikavimo schemų pripažinimo programą (PEFC) ar lygiavertę sistemą.

Visa pirminė mediena, kamštiena ir bambukas turi turėti galiojančius tvarios miškotvarkos sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Jei pagal sertifikavimo sistemą gaminyje arba gaminių linijoje galima nesertifikuotas medžiagas maišyti su sertifikuotomis ir (arba) perdirbtosiomis medžiagomis, ne mažiau kaip 70 % medienos, kamštienos ir (arba) bambuko turi sudaryti tvarumo sertifikuotos pirminės medžiagos ir (arba) perdirbtoji medžiaga.

Nesertifikuotai medžiagai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad ji būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai medžiagai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos arba pripažįstamos pagal tą sertifikavimo sistemą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją, prie kurios prideda galiojantį (-čius), nepriklausomai išduotą (-us) visos gaminiui arba gamybos linijoje naudojamos medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų kilmės patvirtinimo sertifikatą (-us) ir įrodymą, kad jokia pirminė medžiaga nebuvo gauta iš GMO. Pareiškėjas pateikia audituotus apskaitos dokumentus, iš kurių matyti, kad bent 70 % medžiagų gauta iš miškų arba vietovių, valdomų pagal tvarios miškotvarkos principus, ir (arba) iš perdirbtų medžiagų šaltinių, atitinkančių nepriklausomos kilmės patvirtinimo sistemos reikalavimus. Kaip nepriklausomos trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos pripažįstamos FSC, PEFC arba lygiavertės sistemos.

Jeigu gaminiui arba gamybos linijoje naudojama nesertifikuota medžiaga, pateikiami įrodymai, kad nesertifikuotos pirminės medžiagos dalis sudaro ne daugiau kaip 30 % ir kad jai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad medžiaga būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai medžiagai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

3 kriterijus.   Pavojingosioms medžiagoms ir mišiniams taikomi bendrieji reikalavimai

Cheminių medžiagų, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį nustatomos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC), arba cheminių medžiagų ir mišinių, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (4) nustatytus klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) kriterijus priskiriami prie šio sprendimo 3.1 lentelėje išvardytų pavojaus grupių, kiekis gaminyje ir bet kurioje jo sudedamojoje dalyje ribojamas pagal 3.a ir 3.b kriterijus. Šio kriterijaus taikymo tikslais 3.1 lentelėje pateikiamos pagal jų pavojingas savybes į grupes suskirstytos cheminės medžiagos, įtrauktos į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą, ir cheminės medžiagos, klasifikuojamos pagal KŽP pavojingumo klasifikaciją.

3.1 lentelė

Pavojų, dėl kurių taikomi apribojimai, grupės

1 grupės pavojai. SVHC ir KŽP

Pavojai, dėl kurių cheminė medžiaga priskiriama 1 grupei:

cheminės medžiagos, įtrauktos į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą,

1A arba 1B kategorijos kancerogeniškumas, mutageniškumas ir (arba) toksiškumas reprodukcijai (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

2 grupės pavojai. KŽP

Pavojai, dėl kurių cheminė medžiaga priskiriama 2 grupei:

2 kategorijos CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362,

1 kategorijos toksiškumas vandens organizmams: H400, H410,

1 ir 2 kategorijų ūmus toksiškumas: H300, H310, H330, H304,

1 kategorijos toksiškumas įkvėpus: H304,

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui: H370, H372,

1 kategorijos odą jautrinanti cheminė medžiaga: H317.

3 grupės pavojai. KŽP

Pavojai, dėl kurių cheminė medžiaga priskiriama 3 grupei:

2, 3 ir 4 kategorijų toksiškumas vandens organizmams: H411, H412, H413,

3 kategorijos ūmus toksiškumas: H301, H311, H331, EUH070,

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui: H371, H373.

3.a.   Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) ribojimas

SVHC koncentracija gaminyje ir bet kurioje jo sudedamojoje dalyje turi neviršyti 0,10 % masės.

Cheminėms medžiagoms, kurios įtrauktos į SVHC kandidatinį sąrašą ir kurių koncentracija gaminyje arba bet kurioje jo sudedamojoje dalyje yra didesnė nei 0,10 % masės, išimčių nedaroma.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas parengia deklaracijas, kuriose nurodo, kad SVHC kiekis gaminyje ir jo sudedamosiose dalyse neviršija nustatytos ribinės koncentracijos. Deklaracijos rengiamos remiantis naujausiu Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) paskelbtu kandidatiniu sąrašu (5).

3.b.   Pagal KŽP reglamentą klasifikuojamų cheminių medžiagų ir mišinių, naudojamų grindų dangoms, ribojimas

Grindų dangos gamintojo arba jo tiekėjų ruošiant žaliavas, gaminant, montuojant ar kaip nors kitaip apdorojant grindų dangas naudojamos cheminės medžiagos ir mišiniai negali būti priskiriami jokiai 3.1 lentelėje nurodytai KŽP reglamente nustatytai pavojaus grupei. Ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai apima klijus, dažus, gruntus, lakus, beicus, dervas, biocidinius produktus, užpildus, vaškus, alyvas, sandūrų hermetikus, dažiklius ir sandariklius.

Tačiau tokias ribojamas chemines medžiagas leidžiama naudoti, jei galioja bent viena iš šių sąlygų:

naudotas ribojamos cheminės medžiagos arba mišinio kiekis yra mažesnis nei 0,10 % visos grindų dangos ir visų jos sudedamųjų dalių masės;

ribojamos medžiagos savybės pasikeičia dėl apdorojimo (pvz., ji pasidaro biologiškai neįsisavinama arba chemiškai sureaguoja) ir ji nebepatenka į ribojamą KŽP reglamente nustatytą pavojaus grupę, o nesureagavusios ribojamos medžiagos likutis sudaro mažiau nei 0,10 % visos grindų dangos ir visų jos sudedamųjų dalių masės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas ir (arba) jo tiekėjai kompetentingai įstaigai pateikia atitikties 3.b kriterijui deklaraciją ir, jei taikytina, prideda atitinkamų panaudotų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašą bei deklaracijas, kuriose nurodoma, ar jie priskiriami, ar nepriskiriami prie pavojaus grupių, pridėtas medžiagų kiekis ir informacija, ar šių medžiagų arba mišinių savybės dėl apdorojimo pakinta taip, kad jos nebepatenka į ribojamas KŽP reglamente nustatytas pavojaus grupes. Pastaruoju atveju nurodoma, kiek liko nesureagavusių ribojamųjų medžiagų.

Nurodant, kad cheminė medžiaga priskiriama arba nepriskiriama prie pavojaus grupių, apie kiekvieną iš jų pateikiama tokia informacija:

i)

medžiagos Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) (6), Europos bendrijos (EB) (7) arba kito sąrašo numeris (jei turima – mišinių);

ii)

naudojamos cheminės medžiagos arba mišinio fizinė forma ir būvis;

iii)

klasifikavimas pagal darniąją KŽP pavojingumo klasifikaciją;

iv)

savarankiško klasifikavimo įrašai ECHA REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje (8) (jei suderintos klasifikacijos nėra);

v)

mišinių klasifikavimas pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

Norint pasiremti savarankiško klasifikavimo įrašais REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje, pirmenybė teiktina bendrai teikiant informaciją sudarytiems įrašams.

Jei REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazėje nurodyta, kad medžiagai suklasifikuoti „trūksta duomenų“ arba klasifikacija „negalutinė“, arba jei medžiaga pagal REACH sistemą dar neužregistruota, pateikiami Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priedo reikalavimus atitinkantys toksikologiniai duomenys, kurių pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą ir ECHA pagalbines gaires pakanka galutiniam savarankiškam klasifikavimui patvirtinti. Jei duomenų bazėje nurodyta „trūksta duomenų“ ar „negalutinė“, savarankiško klasifikavimo įrašai tikrinami. Tuo tikslu priimtinais laikomi šie informacijos šaltiniai:

i)

toksikologiniai tyrimai ir pavojaus vertinimai, kuriuos atliko kitos tos pačios kaip ECHA srities reguliavimo agentūros (9), valstybių narių reguliavimo įstaigos arba tarpvyriausybinės organizacijos;

ii)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą visiškai užpildytas saugos duomenų lapas;

iii)

dokumentais patvirtinta toksikologijos specialisto nuomonė, kuri privalo būti grindžiama mokslinės literatūros apžvalga ir turimais bandymų duomenimis, prireikus pagrindžiama naujų bandymų, kuriuos pagal ECHA patvirtintus bandymo metodus atlieka nepriklausomos laboratorijos, rezultatais;

iv)

cheminių medžiagų pavojingumo vertinimą pagal Pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS) arba KŽP pavojingumo klasifikacijos sistemą atliekančios akredituotos atitikties vertinimo įstaigos išduota pažyma, kuri prireikus grindžiama ekspertų nuomone.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedą informacija apie cheminių medžiagų pavojingas savybes gali būti gaunama kitomis priemonėmis nei bandymai, pvz., naudojant alternatyvius metodus, kaip antai in vitro metodus, kiekybinius struktūros ir aktyvumo santykio modelius arba naudojant grupavimo arba analogijos metodą.

4 kriterijus.   Konkretūs medžiagoms taikomi reikalavimai

4.a.   Perdirbtos medienos, kamštienos ir bambuko teršalai

Visi gatavoms grindų dangoms gaminti naudojami perdirbti plaušai ir drožlės tikrinami pagal Europos medienos plokščių gamintojų federacijos (EPF) taikomą perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartą (10) arba jam lygiavertį standartą, kuriame nustatytos tokios pačios arba griežtesnės ribinės vertės, ir turi atitikti 4.1 lentelėje nurodytas teršalų ribines vertes.

4.1 lentelė

Perdirbtos medienos, kamštienos, bambuko ir jų plaušų bei drožlių teršalų ribinės vertės (mg/kg sausos perdirbtos medžiagos)

Teršalai

Ribinės vertės

Teršalai

Ribinės vertės

Arsenas (As)

25

Gyvsidabris (Hg)

25

Kadmis (Cd)

50

Fluoras (F)

100

Chromas (Cr)

25

Chloras (Cl)

1 000

Varis (Cu)

40

Pentachlorfenolis (PCP)

5

Švinas (Pb)

90

Deguto alyvos (benzo(a)pirenas)

0,5

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia:

gamintojo arba plokščių tiekėjo deklaraciją, kad grindų dangoje perdirbta mediena, kamštiena, bambukas, jų plaušai ir drožlės nenaudoti, arba

gamintojo arba plokščių tiekėjo deklaraciją, kad visos perdirbtos medienos, kamštienos, bambuko, jų plaušų ir drožlių reprezentatyvieji bandiniai ištirti pagal EPF perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartą arba pagal kitą lygiavertį standartą, kuriame nustatytos tokios pačios arba griežtesnės ribinės vertės, ir prideda atitinkamas bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad perdirbtų medžiagų bandiniai atitinka 4.1 lentelėje nurodytas ribines vertes.

4.b.   Biocidiniai produktai

Negalima apdoroti medienos, kamštienos ir (arba) bambuko grindų dangų biocidiniais produktais.

Toliau nurodytų veikliųjų medžiagų negalima naudoti paruoštiems naudoti supakuotiems mišiniams, kurių pagrindą sudaro vanduo, tokiems kaip klijai arba lakai, konservuoti:

didesnės nei 15 ppm koncentracijos chlormetilizotiazolinono ir metilizotiazolinono mišinio (3:1) (CMIT/MIT CAS Nr. 55965–84–9),

didesnės nei 200 ppm koncentracijos metilizotiazolinono,

kitų didesnės nei 500 ppm koncentracijos izotiazolinonų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia deklaraciją, kad biocidinių produktų nenaudota, arba, jei taikytina, deklaraciją, prie kurios pridedamas vandens pagrindu gaminamų mišinių saugos duomenų lapas (SDS), kuriame nurodyta, kokios veikliosios medžiagos naudotos šiems paruoštiems naudoti mišiniams konservuoti.

4.c.   Sunkieji metalai dažuose, gruntuose ir lakuose

Jokiuose ant medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų naudojamuose dažuose, gruntuose arba lakuose negali būti cheminių medžiagų su šiais metalais: kadmiu, švinu, chromu VI, gyvsidabriu, arsenu arba selenu, jei bent vieno jų koncentracija paruoštuose naudoti supakuotuose dažuose, gruntuose arba lakuose yra didesnė nei 0,010 % masės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas arba atitinkamais atvejais jo tiekėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir atitinkamus naudotų dažų, gruntų ir lakų tiekėjų saugos duomenų lapus.

4.d.   LOJ kiekis paviršiaus apdorojimo medžiagose

Medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų paviršiaus apdorojimo produktai turi tenkinti vieną iš šių kriterijų:

bendras LOJ kiekis turi būti mažesnis arba lygus 5 % masės (koncentracija paruoštame naudoti supakuotame produkte);

bendras LOJ kiekis gali būti didesnis nei 5 % masės, jei parodoma, kad produkto naudojama mažiau nei 10 g/m2 apdorojamo paviršiaus ploto.

Šis kriterijus taikomas bendram LOJ kiekiui paviršiaus apdorojimo produktuose, remiantis jų chemine sudėtimi, kai jie yra drėgno pavidalo. Jei prieš naudojant produktus reikia skiesti, skaičiavimai atliekami remiantis praskiesto produkto sudėtimi.

Šio kriterijaus taikymo tikslais LOJ – lakusis organinis junginys, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/42/EB 2 straipsnio 5 punkte.

Šis kriterijus netaikomas mišiniams, gamybos procese naudojamiems taisymo reikmėms (pvz., šakų skylėms, plyšeliams, įdubimams ir pan. užtaisyti).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda visų medienos, medienos medžiagų, kamštienos, kamštienos medžiagų, bambuko arba bambuko medžiagų paviršiui apdoroti naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių SDS. Jei SDS nurodyta, kad LOJ naudotose paviršiaus apdorojimo cheminėse medžiagose ir mišiniuose sudaro mažiau nei 5 % masės, daugiau jokios patikros nereikia.

Jei SDS informacijos apie LOJ kiekį nėra, jį reikia apskaičiuoti remiantis paviršiaus apdorojimo mišinį sudarančių cheminių medžiagų sąrašu. Kiekvieno sudėtyje esančio LOJ koncentracija išreiškiama masės procentais.

Jei LOJ kiekis sudaro daugiau nei 5 % masės, pareiškėjas pateikia skaičiavimus, iš kurių matyti, kad, remiantis I priedėlyje pateiktomis gairėmis, 1 m2 apdorojamo grindų dangos paviršiaus ploto tenkantis faktinis LOJ kiekis yra mažesnis nei 10 g/m2.

4.e.   LOJ kiekis kitose naudotose cheminėse medžiagose ir mišiniuose

LOJ kiekis turi būti mažesnis nei:

3 % masės grindų dangoms gaminti skirtuose paruoštuose naudoti klijuose ir dervose;

1 % masės kitose cheminėse medžiagose, išskyrus grindų dangoms gaminti skirtus paruoštus naudoti klijus, dervas ir paviršiaus apdorojimo medžiagas (4.d kriterijus).

Grindų dangų gamyboje naudojamų skystųjų aminoplastiko dervų sudėtyje esantis laisvasis formaldehidas turi sudaryti mažiau nei 0,2 % masės.

Šis kriterijus taikomas bendram LOJ kiekiui medžiagose, remiantis jų chemine sudėtimi, kai jos yra drėgno pavidalo. Jei prieš naudojant mišinius reikia skiesti, skaičiavimai atliekami remiantis praskiesto produkto sudėtimi.

Šio kriterijaus taikymo tikslais LOJ – lakusis organinis junginys, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/42/EB 2 straipsnio 5 punkte.

Šis kriterijus netaikomas mišiniams, gamybos procese naudojamiems taisymo reikmėms (pvz., šakotumams, plyšeliams, įlenkimams ir pan. taisyti).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda visų naudotų paruoštų naudoti klijų, dervų ar kitų medžiagų SDS arba lygiaverčius atitiktį įrodančius dokumentus, taip pat visą receptūrą, kurioje nurodyti sudedamųjų dalių kiekiai ir CAS numeriai.

Jei SDS nurodyta, kad LOJ naudotuose paruoštuose naudoti klijuose ir dervose sudaro mažiau nei 3 % masės, o kitose naudotose cheminėse medžiagose – mažiau nei 1 %, daugiau jokios patikros nereikia.

Jei SDS informacijos apie LOJ kiekį nėra, jį reikia apskaičiuoti remiantis cheminių medžiagų sąrašu. Kiekvieno sudėtyje esančio LOJ koncentracija išreiškiama masine dalimi.

Pareiškėjas pateikia bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad skystųjų aminoplastiko dervų sudėtyje esančio laisvojo formaldehido masinė dalis, matuojant pagal EN1243 standartą, sudaro mažiau nei 0,2 %.

4.f.   Plastifikatoriai

Nei klijuose, nei dervose, nei paviršiaus apdorojimo medžiagose kaip plastifikatoriai negali būti naudoti ftalatai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje. Laikoma, kad tokių ftalatų nėra, jei susumavus visus išvardytus ftalatus gautas kiekis sudaro mažiau nei 0,10 % klijų, dervų arba paviršiaus apdorojimo medžiagos ar mišinio masės (1 000 mg/kg).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia vieną iš šių dokumentų:

tiekėjo arba grindų dangų gamintojo parengtą atitikties šiam kriterijui deklaraciją, kurioje deklaruojama, kad kaip plastifikatoriai nebuvo naudoti ftalatai, arba

tiekėjo arba grindų dangų gamintojo parengtą atitikties šiam kriterijui deklaraciją, kurioje deklaruojama, kad klijuose, dervose arba paviršiaus apdorojimo medžiagose ar mišiniuose ftalatai buvo naudoti kaip plastifikatoriai, tačiau nė vienas iš naudotų ftalatų neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje nurodytų kriterijų. Nepateikus tinkamos deklaracijos, klijai, dervos ir paviršiaus apdorojimo medžiagos ar mišiniai bandomi pagal ISO 8214–6 standartą, siekiant patikrinti, ar jų sudėtyje yra tokių ftalatų.

4.g.   Halogeninti organiniai junginiai

Grindų dangų gamyboje naudojamose medžiagose (rišikliuose, klijuose, dengimo medžiagose ir pan.) negali būti halogenintų organinių junginių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją ir prideda cheminių medžiagų gamintojo deklaraciją, kad nenaudota halogenintų organinių junginių. Taip pat pateikiami atitinkami cheminių medžiagų SDS.

4.h.   Antipirenai

Grindų dangų gamyboje naudojamose medžiagose negali būti antipirenų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją ir prideda cheminių medžiagų gamintojo deklaraciją, kad nenaudota antipirenų. Taip pat pateikiami atitinkami cheminių medžiagų SDS.

4.i.   Aziridinas ir poliaziridinas

Grindų dangų gamyboje naudojamose medžiagose (paviršiaus apdorojimo, dengimo medžiagose ir pan.) negali būti aziridino ir poliaziridino.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją ir prideda cheminių medžiagų gamintojo deklaraciją, kad nenaudota nei aziridino, nei poliaziridino. Taip pat pateikiami atitinkami cheminių medžiagų SDS.

5 kriterijus.   Gamybos proceso energijos sąnaudos

Vidutinis metinis energijos suvartojimas gaminant grindų dangas apskaičiuojamas pagal 5.1 lentelėje ir II priedėlyje pateiktus nurodymus ir turi viršyti šias ribas (E balą):

Produktas

E balas

Masyvinės medienos grindų dangos

> 11,0

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Medienos faneros grindų dangos

Kamštienos grindų dangos ir kamštienos plytelės

Bambuko grindų dangos

Laminuotosios grindų dangos

> 8,0


5.1 lentelė

E balo apskaičiavimas

Formulė

 

Aplinkos parametras

Maksimali vertė

Formula

A

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis bendrame per metus suvartojamos energijos kiekyje

%

B

Per metus įsigyta elektros energija

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Metinės kuro sąnaudos

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Čia A – energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir bendro energijos kiekio santykis.

A santykio skaitiklyje skaičiuojama taip: įsigytas atsinaujinančiųjų energijos išteklių kuras (kuro kiekis × standartinė vertė) plius vietoje pagaminta šiluma iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × vietoje pagaminta elektros energija iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × įsigyta elektros energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

A santykio vardiklyje skaičiuojama taip: įsigytas atsinaujinančiųjų energijos išteklių kuras (kuro kiekis × standartinė vertė) plius įsigytas kuras ne iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (kuro kiekis × standartinė vertė) plius vietoje pagaminta šiluma iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × vietoje pagaminta elektros energija iš ne kuro atsinaujinančiųjų energijos išteklių plius 2,5 × įsigyta elektros energija iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir plius 2,5 × įsigyta elektros energija ne iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių.

 

B-per metus įsigyta elektros energija reiškia iš išorės tiekėjo įsigytos elektros energijos sumą. Jei įsigyta elektros energija yra gauta iš atsinaujinančiųjų elektros energijos šaltinių, taikomas koeficientas 0,8.

 

C – metinės kuro sąnaudos reiškia visų įsigytų arba grindų dangų gamyboje kaip šalutiniai produktai gautų ir energijai vietoje gaminti panaudotų kuro rūšių sumą.

 

E balas skaičiuojamas vienam pagamintos grindų dangos m2, atsižvelgiant į tiesiogiai grindų dangos gamyboje suvartotą energiją. Į netiesioginį energijos suvartojimą neatsižvelgiama.

Toliau pateikiamas orientacinis veiklos rūšių, kurias reikia arba kurių nereikia įtraukti į energijos suvartojimo skaičiavimus, sąrašas. Veikla laikoma pradėta, kai gamintojas arba jo tiekėjai savo gamybos vietoje gauna nukirstus medžius (medžių rąstus), kamštieną arba bambuką, o baigiama pasibaigus gamybos procesui.

Produktas

Elektros energijos ir kuro suvartojimo sąlygos (orientacinis sąrašas)

Įtraukiama

Neįtraukiama

Masyvinės medienos grindų dangos

džiovinimas, smulkinimas ir pjaustymas

klijavimas ir apipjaustymas

šlifavimas

dengimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

lakų arba kitų supakuotų paruoštų naudoti preparatų gamyba

atliekant kokybės patikras suvartojama energija

netiesioginės energijos sąnaudos (pvz., šildymo, apšvietimo, vidaus transporto ir pan. reikmėms)

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

džiovinimas, smulkinimas ir pjaustymas

klijavimas ir apipjaustymas

šlifavimas

presavimas

dengimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

Kamštienos grindų dangos ir kamštienos plytelės

džiovinimas, smulkinimas ir pjaustymas

klijavimas ir apipjaustymas

šlifavimas

presavimas

jei naudojamos grindų dangų konstrukcijoje, stalių plokščių gamyba

dengimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

Bambuko grindų dangos

Laminuotosios grindų dangos

stalių plokščių gamyba

puošybos ir klojamųjų elementų, taip pat dengiamojo popieriaus sluoksnio įmirkymas

presavimas

klijavimas

pakavimas

bet kokia kita gamyboje reikalinga veikla

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas nurodo ir įrodo:

vidutiniškai per metus iš išorės tiekėjo įsigytos elektros energijos rūšį ir kiekį. Jei įsigyta elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, reikia pateikti kilmės garantijas pagal Direktyvą 2009/28/EB. Jei šalyje, kurioje gaminamos grindų dangos, Direktyva 2009/28/EB netaikoma, reikia pateikti kitokius lygiaverčius įrodymus;

gaminant grindų dangas naudoto kuro rūšį (-is) ir kiekius, pateikiant sutartis, sąskaitas arba lygiaverčius dokumentus, kuriuose nurodytos datos, pristatyti arba įsigyti kiekiai ir kuro specifikacijos (pvz., fizikocheminės savybės, apatinis šilumingumas ir pan.). Reikia pridėti deklaraciją, kurioje pagal Direktyvą 2009/28/EB nurodoma, kuris panaudotas kuras yra iš atsinaujinančiųjų išteklių;

gamybos etapuose, kurie įtraukiami apskaičiuojant E balą, sunaudotos energijos kiekį, kartu pridedant pagrindžiančius dokumentus (pvz., energetinių matavimų, atliktų įvairiuose gamybos taškuose, rezultatus, įrangos dokumentacijoje nurodytą energijos suvartojimą ir pan.);

parduotos energijos rūšį ir kiekį. Į skaičiavimus, jei yra, reikia įtraukti kuro, naudojamo parduotai energijai gaminti, rūšis ir kiekius, datas arba laikotarpius, kai energija buvo gaminama, bei pardavimo datas;

vidutiniškai per metus pagaminamo grindų dangų, kurioms prašoma suteikti ES ekologinį ženklą, kiekio (m2) deklaracija.

Atitikčiai šiam kriterijui įrodyti gali būti naudojami dokumentai, kuriais deklaruojamas energijos suvartojimas, kuro pirkimas ir energijos gamyba, taip pat dokumentai, naudojami grindų dangų gamybai deklaruoti nacionalinėms institucijoms.

6 kriterijus.   Grindų dangų išskiriami LOJ

Grindų dangos neturi išskirti daugiau junginių, nei nurodyta 6.1 lentelėje, matavimus atliekant bandymo kameroje pagal bandymo standartą CEN/TS16516. Bandymams atlikti siunčiamų mėginių pakavimas ir pristatymas, tvarkymas ir laikymas turi atitikti CEN/TS 16516 standarte nustatytas procedūras.

6.1 lentelė

Išskiriamų teršalų kiekio reikalavimai

Produktai

Išskiriamų teršalų kiekio reikalavimai

Junginiai

Ribinė vertė 28 dienas palaikius vėdinamoje bandymo kameroje (žr. CEN/TS16516), mg/m3 oro (d)

Masyvinės medienos grindų dangos

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Medienos faneros grindų dangos

Bendras LOJ, išskyrus acto rūgštį

(CAS 64–19–7), kiekis

< 0,3

Kamštienos grindų dangos

Bambuko grindų dangos

Bendras LOJ kiekis

Laminuotosios grindų dangos

Bendras LOJ kiekis

< 0,16

Visos grindų dangos

Bendras PLOJ kiekis

< 0,1

Masyvinės medienos grindų dangos

Daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Medienos faneros grindų dangos

Mažiausios dominančios koncentracijos (MDK) medžiagų, išskyrus acto rūgštį (CAS 64–19–7), R vertė

≤ 1

Kamštienos grindų dangos

Bambuko grindų dangos

Laminuotosios grindų dangos

MDK medžiagų R vertė

≤ 1

Visos grindų dangos

Kancerogeninės medžiagos

< 0,001

Šio kriterijaus taikymo tikslais LOJ – bet kuris lakusis organinis junginys, kuris dujų chromatografo kolonėlėje išskiriamas tarp (imtinai) n-heksano ir n-heksadekano ir kurio apytikrė virimo temperatūra yra 68–287 °C, kai matuojama kapiliarinėje kolonėlėje, dengtoje 5 % fenilpolisiloksano ir 95 % metilpolisiloksano.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją, prie kurios prideda pagal CEN/TS16516 standartą arba lygiavertį metodą kameroje atliktų bandymų ataskaitas, iš kurių matyti, kad gaminys atitinka 6.1 lentelėje nurodytas ribines vertes. Bandymų ataskaitose turi būti nurodyta:

taikytas bandymo metodas;

bandymo rezultatai ir atlikti skaičiavimai, kad būtų matyti 6.1 lentelėje nurodytos ribinės vertės.

Jei koncentracijos ribinės vertės, kurios kameroje turi būti pasiektos 28-tą dieną, gali būti pasiektos praėjus 3 dienoms po mėginio įdėjimo į kamerą arba bet kuriam kitam laikotarpiui (nuo 3 iki 27 dienų po mėginio įdėjimo į kamerą), galima deklaruoti, kad mėginys atitinka reikalavimus ir bandymą nutraukti anksčiau.

Gaminių bandymų, kurie buvo atlikti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą pateikimo, duomenys galioja, jei nebuvo padaryta gamybos proceso arba naudojamų cheminių medžiagų sudėties pakeitimų, dėl kurių galėtų padidėti galutinio gaminio išskiriamų LOJ kiekis.

Atitiktį įrodyti galima ir pateikiant galiojantį patalpų mikroklimato ženklinimo sertifikatą, jei toks ženklinimas atitinka reikalavimus pagal šį kriterijų ir jei kompetentinga įstaiga laiko jį lygiaverčiu.

7 kriterijus.   Grindų dangų ir stalių plokščių išskiriamas formaldehidas

Grindų dangos, pagamintos naudojant formaldehidu apdorotas stalių plokštes, formaldehidinius klijus, dervas ar apdailos medžiagas ir, jei naudota, neapdorotas stalių plokštes, pagamintas naudojant formaldehidinius klijus arba dervas, turi tenkinti vieną iš šių kriterijų:

išskiriamas formaldehido kiekis yra mažesnis nei 50 % slenkstinės vertės, todėl juos galima priskirti E1 klasei, kaip apibrėžta EN 13986+A1 standarto B priede (taikoma visoms grindų dangoms ir ne MDF (vidutinio tankio medienos plaušų) bei ne HDF (didelio tankio medienos plaušų) stalių plokštėms),

išskiriamas formaledehido kiekis yra mažesnis nei 65 % EN 13986+A1 standarto B priede nustatytos E1 klasės slenkstinės vertės (taikoma neapdorotoms MDF ir HDF stalių plokštėms),

išskiriamo formaldehido kiekis nesiekia Kalifornijos oro išteklių valdybos (CARB) „Phase II“ reikalavimuose arba Japonijos standartuose „F-3 star“ ar „F-4 star“ nustatytų ribų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją. Grindų dangų ir stalių plokščių, iš kurių išsiskiria mažas formaldehido kiekis, vertinimas ir patikra priklauso nuo jiems taikomos sertifikavimo sistemos. 7.1 lentelėje išvardyta, kokius dokumentus reikia pateikti pagal kiekvieną sistemą.

7.1 lentelė

Grindų dangų, iš kurių išsiskiria mažas formaldehido kiekis, tikrinimo dokumentai

Sertifikavimo sistema

Vertinimas ir patikra

E1

(kaip apibrėžta EN 13986+A1 standarto B priede)

Gamintojo ir, jei taikytina, stalių plokščių tiekėjo deklaracija, kurioje nurodyta, kad grindų dangos ir neapdorotos ne MDF ir ne HDF stalių plokštės atitinka 50 % EN 13986+A1 standarto B priede E1 klasei nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės reikalavimą (11) arba, jei tai neapdorotos MDF arba HDF plokštės, 65 % EN 13986+A1 standarto B priede E1 klasei nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės reikalavimą; prie deklaracijos pridedamos pagal EN 120, EN 717–2 arba EN 717–1 standartus arba lygiavertį metodą atliktų bandymų ataskaitos.

CARB. „Phase II“ ribinės vertės

Gamintojo ir, jei taikytina, stalių plokščių tiekėjo deklaracija, iš kurios būtų matyti, kad grindų danga atitinka Kalifornijos sudėtinių medienos gaminių reglamente Nr. 93120 (12) apibrėžtas formaldehido išsiskyrimo „Phase II“ ribines vertes, ir kuri pagrindžiama pagal ASTM E1333 arba ASTM D6007 atliktų bandymų rezultatais.

Grindų danga arba, jei taikytina, stalių plokštė gali būti ženklinama pagal Reglamento Nr. 93120 3 skirsnio e punktą, nurodant gamintojo pavadinimą, gaminio serijos arba pagamintos partijos numerį ir trečiosios šalies sertifikuotojui CARB suteiktą numerį (ši dalis neprivaloma, jei gaminiai parduodami už Kalifornijos ribų arba pagaminti papildomai nepridedant formaldehido ar naudojant tam tikras formaldehidines dervas, iš kurių išsiskiria ypač mažas teršalų kiekis).

„F-3“ arba „F-4 star“ ribinės vertės

Gamintojo ir, jei taikytina, stalių plokščių tiekėjo parengta atitikties pagal JIS A 5905 (plaušų plokštėms) arba JIS A 5908:2003 (smulkinių plokštėms ir sluoksniuotajai medienai) nustatytoms formaldehido išsiskyrimo ribinėms vertėms deklaracija, prie kurios pridedamos pagal JIS A 1460 nurodytą desikatoriaus metodą atliktų bandymų ataskaitos.

8 kriterijus.   Tinkamumas naudoti

Turi būti tenkinami tik su konkrečia grindų dangos rūšimi susiję reikalavimai.

Grindų dangas reikia išbandyti ir klasifikuoti pagal naujausias 8.1 lentelėje pateiktų standartų ir nurodymų versijas.

8.1 lentelė

Grindų dangų bandymo ir klasifikavimo standartai

Grindų danga

Bandymo metodas

Klasifikavimas

Medienos faneros grindų dangos (13)

EN 1534, atsparumo įspaudimui nustatymas

EN 13329, išsipūtimo nustatymas

Tinkamas bandymo metodas, pagal kurį nustatomas atsparumas smūgiams (14)

Tinkamas bandymo metodas, pagal kurį nustatomas atsparumas dilinimui (14)

ISO 24334, sukibimo stiprio nustatymas

EN ISO 10874 (1)

Gamykloje lakuotos masyvinės ir daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Viršutinio sluoksnio storis

Paviršinio sluoksnio medienos kietumas (2)

EN 685 (2) CTBA

Gamykloje alyvuotos, nedengtos masyvinės medienos ir nedengtos daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Kamštienos plytelių grindų dangos

EN 12104

EN ISO 10874

Kamštienos grindų dangos

EN 660–1, atsparumo dėvėjimuisi grupės nustatymas

EN 425, kėdės ratukų poveikio nustatymas

EN 425, baldo kojos poveikio nustatymas

ISO 24343–1, liekamųjų įspaudų nustatymas

Bambuko grindų dangos

EN 1534, atsparumo įspaudimui nustatymas

EN 13696, viršutinio sluoksnio arba dilimo sluoksnio storio nustatymas

Laminuotosios grindų dangos

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Grindų dangos turi siekti bent toliau pateiktoje lentelėje nurodytas vertes.

Grindų danga

Ribinės vertės

Medienos faneros grindų danga

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms patalpoms skirtos grindų dangos

32 klasės naudojimo lygis – komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Gamykloje lakuotos masyvinės ir daugiasluoksnės medienos grindų dangos

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Gamykloje alyvuotos, nedengtos medienos masyvo ir nedengtos daugiasluoksnės medienos grindų dangos

Kamštienos plytelių grindų dangos

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms patalpoms skirtos grindų dangos

32 klasės naudojimo lygis – komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Kamštienos grindų dangos

Bambuko grindų dangos

Pusiausvirasis drėgnis: 8 % esant 20 °C ir 50 % santykiniam oro drėgnumui

Atsparumas įspaudimui:

≥ 4 kg/mm2 horizontaliai arba vertikaliai supresuotoms grindų dangoms

≥ 9,5 kg/mm2 didelio tankio grindų dangoms

Laminuotosios grindų dangos

23 klasės naudojimo lygis – gyvenamosioms patalpoms skirtos grindų dangos

32 klasės naudojimo lygis – komercinėms patalpoms skirtos grindų dangos

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją. Deklaracija pagrindžiama bandymų ataskaitomis, kuriose nurodoma:

grindų dangos rūšis;

pasirinktas (-i) bandymo metodas (-ai);

bandymų rezultatai ir pagal juos bei pagal atitinkamą standartą, jei taikytina, priskirta grindų dangos klasė.

Jei grindų danga bandyta pagal pirmiau nenurodytą bandymo metodą, rezultatai gali būti priimami, jei, kompetentingos įstaigos manymu, šis bandymo metodas yra palyginamas su nurodytaisiais.

9 kriterijus.   Remonto galimybė ir ilgesnės trukmės garantija

Turi būti tenkinami tik su konkrečia grindų dangos rūšimi susiję reikalavimai.

Kad būtų galima remontuoti arba pakeisti susidėvėjusias dalis, grindų dangos turi atitikti toliau pateiktus reikalavimus.

Remonto galimybė. Informacija turi būti pateikiama naudotojo instrukcijose arba gamintojo interneto svetainėje, kad naudotojai ir montuotojai galėtų ja pasinaudoti.

a)

Remonto konstrukcija ir remonto dokumentas. Jei grindų dangos nepriklijuojamos, jų konstrukcija turi būti išmontuojama, kad jas būtų lengviau remontuoti, pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Pateikiamos paprastos iliustruotos instrukcijos, kaip išmontuoti grindų dangą ir pakeisti sugadintas dalis. Išmontavimo ir pakeitimo veiksmus turi būti galima atlikti naudojantis įprastais ir paprastais rankiniais įrankiais. Pateikiama informacija ir rekomendacijos, kad geriausia turėti atsarginių grindų dangos dalių, jei prireiktų remonto.

Ilgesnė garantija.

b)

Pareiškėjas nemokamai suteikia garantiją, kuri yra ne trumpesnė nei penkeri metai nuo gaminio pristatymo dienos. Ši garantija suteikiama nepažeidžiant nacionalinės teisės aktais nustatytų teisinių įpareigojimų gamintojui ir pardavėjui.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties deklaraciją kartu su:

remonto dokumento arba kitokios medžiagos, kurioje pateikiama informacija apie remonto konstrukciją, kopija,

garantijos dokumento, kuriame nurodytos ilgesnės garantijos suteikimo sąlygos, kurios išdėstomos vartotojams skirtuose informaciniuose dokumentuose ir atitinka būtiniausius šio kriterijaus apraše nustatytus reikalavimus, kopija.

10 kriterijus.   Informacija vartotojams

Gaminys turi būti parduodamas kartu su vartotojui svarbia informacija, pateikiama ant pakuotės arba kituose prie gaminio pridedamuose dokumentuose. Turi būti tenkinami tik su konkrečia grindų dangos rūšimi susiję reikalavimai.

Instrukcijos turi būti įskaitomos ir pateikiamos tos šalies, kurios rinkai tiekiamas gaminys, kalba ir (arba) su grafiniu atvaizdavimu arba piktogramomis bei apimti toliau išvardytus aspektus:

informaciją apie pogrupį, kuriam priklauso gaminys (masyvinė ar daugiasluoksnė medienos grindų danga, kamštienos grindų danga, kamštienos plytelių danga, bambuko grindų danga, laminuotoji grindų danga ir pan.), medienos, kamštienos arba bambuko medžiagos kiekį galutiniame gaminyje (masinę dalį) ir informaciją, ar naudotojo patalpose reikės apdoroti paviršių; montavimo rekomendacijas.

Reikia nurodyti visas instrukcijas, susijusias su geriausia aplinką tausojančio montavimo praktika:

kai tik įmanoma, rekomenduojama rinktis kloti plūdriąsias grindis. Reikia nurodyti, kaip būtina paruošti klojimo pagrindą ir kokių papildomų medžiagų reikės,

jei dėl galimos ilgesnės naudojimo trukmės rekomenduojama kloti klijuojant, reikia pridėti rekomendaciją naudoti klijus, kuriems suteiktas I tipo ekologinio ženklo sertifikatas, arba mažai teršalų išskiriančius klijus, kurie atitinka EMICODE EC1, arba lygiaverčius klijus,

iliustruotas sumontavimo ir išmontavimo instrukcijas pagal 9.a kriterijaus apraše pateiktus reikalavimus (jei taikytina).

Jei grindų dangos nedengtos arba jas reikia alyvuoti, pateikiama paviršiaus apdorojimo rekomendacija:

atitinkama informacija apie tai, kiek ir kokių dengimo produktų (pvz., alyvos arba lako) reikia, kad būtų užtikrintas numatytasis ilgaamžiškumas,

atitinkama informacija apie grindų dangų dengimą mažai teršalų išskiriančiais produktais pagal Direktyvą 2004/42/EB,

informacija apie tai, kaip galima pratęsti grindų naudojimo trukmę jas remontuojant, pvz., šlifuojant arba apdorojant jų paviršių.

Rekomendacijos, kaip naudoti, valyti ir prižiūrėti gaminį:

jei taikytina grindų dangos rūšiai, pridedama susijusi informacija, kaip atlikti įprastinį valymą, nurodant I tipo ekologiniu ženklu paženklintus valymo produktus,

priežiūros instrukcijos, įskaitant priežiūros produktus, taip pat grindų dangai atnaujinti ir intensyviai valyti skirtus produktus. Jei įmanoma, reikėtų rekomenduoti I tipo ekologiniu ženklu paženklintus priežiūros produktus,

aiškiai nurodoma, kur galima naudoti grindų dangą, taip pat gaminio atitiktis atitinkamiems EN standartams, kaip nurodyta 8 kriterijaus apraše.

Su galimybe remontuoti susijusią informaciją:

aiškiai nurodoma rekomendacija pasirūpinti atsarginėmis dalimis, atitinkanti 9.a kriterijaus apraše pateiktus reikalavimus,

atitinkama informacija apie sąlygas, kuriomis suteikiama garantija pagal 9.b kriterijaus apraše nurodytus reikalavimus.

Informaciją, susijusią su gaminio eksploatacijos pabaiga:

vartotojui skirtą išsamų geriausių gaminio šalinimo būdų (t. y. pakartotinio naudojimo, perdirbimo, panaudojimo energijai gauti ir pan.) aprašymą, kuriame tie būdai išvardijami eilės tvarka pagal jų poveikį aplinkai.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda vartotojams skirtų informacinių dokumentų, kurie bus teikiami su gaminiu, kopiją. Iš kopijos turi būti matyti atitiktis kiekvienam tinkamam šio kriterijaus punktui.

11 kriterijus.   ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Logotipas turi būti matomas ir įskaitomas. Ant gaminio turi būti įskaitomai ir aiškiai matomai nurodytas ES ekologinio ženklo registracijos arba licencijos numeris.

Neprivaloma etiketė, kurioje yra teksto langelis su tokiu įrašu:

medienos, kamštienos arba bambuko medžiaga iš miškų, valdomų pagal tvarios miškotvarkos principus;

gaminant šį gaminį suvartojama mažiau energijos;

mažai teršalų išskiriantis gaminys.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas kompetentingai įstaigai pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją, prie kurios prideda ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiamos informacijos kopiją.


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(2)  Prekės pavadinimas – visi medžiagos pavadinimai, kuriais ji teikiama Europos Sąjungos rinkai.

(3)  Sudedamoji dalis – kiekvienas grindų dangos sluoksnis, kuris dėl savo sudėties, pavidalo arba formos atlieka tam tikrą funkciją. Pavyzdžiui, dėvėjimuisi atsparus sluoksnis, rašto arba lukšto sluoksnis, padėklinis ir stabilizacinis sluoksnis.

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(5)  ECHA, Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas: http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(6)  CAS registras: https://www.cas.org/content/chemical-substances.

(7)  EB aprašas: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.

(8)  ECHA, REACH užregistruotų cheminių medžiagų duomenų bazė http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA. Bendradarbiavimas su kitomis tos pačios srities reguliavimo agentūromis, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „EPF Perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartas“ (2002 m. spalio mėn.) http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Bandymas kameroje turi būti atliekamas praėjus 28 dienoms po paviršiaus apdorojimo. Iki tol bandomas gaminys laikomas sandarioje pakuotėje gamybos vietoje ir taip pristatomas į laboratoriją.

(11)  Šie reikalavimai taikomi grindų dangoms, kurių drėgnis H = 6,5 %.

(12)  Reglamentas Nr. 93120 „Oru pernešamų toksinių medžiagų kontrolės priemonė, skirta iš sudėtinių medienos gaminių išsiskiriančio formaldehido kiekiui mažinti“ (Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products), Kalifornijos administracinis kodeksas.

(13)  Medienos faneros grindų danga – tampri grindų danga, kurią sudaro medienos plokštės pagrindas ir viršutinis medienos faneros sluoksnis, taip pat gali būti stabilizacinis sluoksnis.

(14)  Matavimai ir skaičiavimai atitikčiai įrodyti turi būti atliekami naudojant patikimus, tikslius ir atkartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus naujausius matavimo ir skaičiavimo metodus, įskaitant darniuosius standartus, nuorodos į kuriuos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie turi atitikti kriterijų naudotojo vadove nurodytas technines apibrėžtis, sąlygas ir parametrus.

(1)  Reikia nurodyti naudotą atsparumo abrazyviniam dilinimui bandymo metodą ir, jei tinka, viršutinio sluoksnio storį.

(2)  Medienos rūšių klasifikaciją pagal medienos kietumą ir EN 685 standarte nurodytų naudojimo klasių koreliaciją su viršutinio dilimo sluoksnio storiu ir medienos rūšimi galima rasti CTBA „Revetements interiors Parquet 71.01“.

I PRIEDĖLIS

LOJ kiekio apskaičiavimo gairės

Šis reikalavimas taikomas bendram LOJ kiekiui paviršiaus apdorojimo produktuose, remiantis jų chemine sudėtimi, kai jie yra drėgno pavidalo. Jei produktus reikia skiesti, skaičiavimai atliekami remiantis praskiesto produkto sudėtimi.

Šis metodas grindžiamas dengimo metodu, kai apskaičiuojamas vienam paviršiaus ploto m2 tenkantis kiekis. Juo nustatoma procentinė organinių tirpiklių dalis panaudotose paviršiaus apdorojimo medžiagose.

Panaudotas LOJ kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

Formulę sudaro:

paviršiaus apdorojimo produkto kiekis. Nurodomas dengiant kiekvieną sluoksnį į sistemą paduodamos paviršiaus apdorojimo medžiagos kiekis g/m2,

LOJ dalis paviršiaus apdorojimo produktuose. Koncentracija išreiškiama masine dalimi,

paviršiaus apdorojimo veiksmingumas, kuris priklauso nuo to, kokiu būdu dengiama. Veiksmingumas skirstomas pagal modernius pramoninius paviršiaus apdorojimo būdus, kaip nurodyta 4.2 lentelėje,

visų dangos sluoksnių suma.

4.2 lentelė

Paviršiaus apdorojimo veiksmingumas

Paviršiaus apdorojimo būdas

Veiksmingumas (%)

Paviršiaus apdorojimo būdas

Veiksmingumas (%)

Automatinis purškimas be recirkuliacijos

50

Valcinis dengimas

95

Automatinis purškimas su recirkuliacija

70

Plokščiačiurkšlis dengimas

95

Elektrostatinis purškimas

65

Vakuuminis dengimas

95

Purškimas panaudojant besisukančią taurę (diskinis purškimas)

80

 

 

II PRIEDĖLIS

Gamybos proceso energijos sąnaudų apskaičiavimo gairės

Vienam grindų dangos m2 per metus tenkantis energijos suvartojimas apskaičiuojamas kaip pastarųjų trejų metų aritmetinis vidurkis. Jei bendrovė tokių duomenų neturi, kompetentinga įstaiga įvertina, ar kiti atitinkami duomenys priimtini.

Jeigu gamintojas turi energijos perteklių, kuris parduodamas kaip elektros energija, garas ar šiluma, parduotą kiekį galima išskaityti iš kuro sąnaudų. Į skaičiavimus įtraukiamas tik tas kuras, kuris išties suvartojamas grindų dangoms gaminti.

Energijos suvartojimas pateikiamas kWh/m2, nors skaičiavimus galima atlikti ir MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Kuro energinė vertė apskaičiuojama pagal 5.2 lentelę. Jei gamybos vietoje gaminama elektros energija, kuro suvartojimui apskaičiuoti galima naudoti vieną iš šių metodų:

faktinis metinis kuro suvartojimas;

gamybos vietoje pagamintos elektros energijos suvartojimas, padaugintas iš 2,5, jei ji gaminama iš nedegiųjų atsinaujinančiųjų išteklių;

Energijos suvartojimo vertės apskaičiuojamos naudojant standartines kuro vertes. Įvairių kuro rūšių energinė vertė pateikiama 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė

Standartinės kuro vertės  (1)

Kuro rūšis

MJ/kg

Kuro rūšis

MJ/kg

Benzinas

44,0

Pjuvenų granulės (7 % drėgnis)

16,8

Dyzelinas

 

Durpės

7,8–13,8

SND

45,2

Šiaudai (15 % drėgnio)

 

Eo1 alyva

42,3

Biodujos

 

Eo5 alyva

44,0

Medienos skiedros (25 % drėgnio)

13,8

Gamtinės dujos

47,2

Medienos atliekos

 

Jėgainių anglys

28,5

GJ/t atitinka MJ/kg

Medienos skiedrų energinė vertė priklauso nuo vandens kiekio, šis parametras įtrauktas į formulę. Vandeniui iš medienos išgarinti reikia energijos. Dėl to sumažėja medienos skiedrų šilumingumas. Energinę vertę galima apskaičiuoti pagal formulę:

Formula

Koeficientas 21,442 gaunamas susumavus vandens garavimo šilumą (2,442 MJ/kg) ir sausos medienos energinę vertę (19,0 MJ/kg). Jei pareiškėjas turi kuro šilumingumo laboratorinės analizės rezultatus, kompetentingos įstaigos gali apsvarstyti galimybę energinę vertę skaičiuoti pagal šilumingumą.


(1)  Vertės nustatytos 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, IV priede (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

Drėgnis W, %– kure esančio vandens masinė dalis. Toliau pateiktoje formulėje žymimas raide f. Jei nenurodyta kitaip, f = 0 % W, o pelenų kiekis yra vidutinis.

III PRIEDĖLIS

Standartų ir kitų techninių specifikacijų sąrašas

III.1 lentelė

Standartų ir kitų techninių specifikacijų sąrašas

Standartas

Pavadinimas

Grindų dangų apibrėžtys

EN 12466

Tampriosios grindų dangos. Žodynas

EN 13329

Laminuotos grindų dangos. Aprašai, reikalavimai ir bandymo metodai

ISO 14021

Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Savarankiški aplinkosauginiai pranešimai (II tipo aplinkosauginis ženklinimas)

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) išsiskyrimas

CEN/TS 16516

Statybiniai gaminiai. Pavojingųjų medžiagų išmetimo įvertinimas. Išmetalų, patenkančių į patalpos orą, nustatymas

EN 717–1

Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu

EN 717–2

Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas dujų analizės metodu

EN 120

Medienos skydai. Laisvojo formaldehido kiekio nustatymas. Ekstrahavimo metodas, vadinamas perforatoriniu metodu

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Žaliavos

EPF

EPF perdirbtos medienos tiekimo sąlygų standartas (2002 m. spalio mėn.) http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Klijai. Laisvojo formaldehido kiekio aminoformaldehido ir amidoformaldehido kondensatuose nustatymas

ISO 8214–6

Žaislų sauga. 6 dalis. Tam tikri ftalatų esteriai žaisluose ir vaikams skirtuose gaminiuose

Tinkamumas naudoti

EN 425

Tampriosios grindų dangos. Kėdės ratukų poveikio nustatymas

EN 660–1

Tampriosios grindų dangos. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas. Stuttgart'o bandymas

EN 685

Tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos. Klasifikavimas

EN 1534

Medienos ir parketo grindys. Atsparumo įspaudimui nustatymas (Brinell). Bandymo metodas

EN ISO 10874

Tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos. Klasifikavimas

EN 12104

Tampriosios grindų dangos. Stačiakampio formos kamštienos grindų dangos. Techniniai reikalavimai

EN 13329

Laminuotosios grindų dangos. Aprašai, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 13696

Medinės grindys. Bandymo metodai nustatyti tamprumą ir atsparumą dilinimui bei smūgiams

EN 14978

Laminuotosios grindų dangos. Elementai su elektronų pluoštu apdorotu akriliniu paviršiniu sluoksniu. Specifikacijos, reikalavimai ir bandymo metodai

EN 15468

Laminuotosios grindų dangos. Elementai su tiesiogiai dengtu paruošiamuoju ir guminiu paviršiniu sluoksniu. Specifikacijos, reikalavimai ir bandymo metodai

ISO 24343–1

Tampriosios ir laminuotosios grindų dangos. Įspaudų ir liekamųjų įspaudų gylio nustatymas. 1 dalis. Liekamieji įspaudai


Top