Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2035

2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2035, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų fipronilo ir manebo patvirtinimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (Tekstas svarbus EEE )

C/2016/7374

OJ L 314, 22.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2035/oj

22.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2035

2016 m. lapkričio 21 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų fipronilo ir manebo patvirtinimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos, laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliosios medžiagos manebo patvirtinimo laikotarpis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 762/2013 (3) pratęstas nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2018 m. sausio 31 d.;

(3)

veikliosios medžiagos fipronilo patvirtinimo laikotarpis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/404 (4) pratęstas nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. iki 2018 m. liepos 31 d.;

(4)

pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį pateiktos paraiškos dėl veikliųjų medžiagų manebo ir fipronilo patvirtinimo galiojimo pratęsimo. Tačiau nebuvo pateikta jokių papildomų dokumentų rinkinių pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 844/2012 6 straipsnį, kuriais būtų pagrįstas šių veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimas;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytą tikslą, įgyvendinimo reglamentuose (ES) Nr. 762/2013 ir (ES) 2015/404 numatytas patvirtinimo galiojimo pratęsimas nebėra pagrįstas. Todėl tikslinga nustatyti, kad fipronilo patvirtinimas baigtų galioti tą dieną, kurią jis baigtų galioti jo nepratęsiant, ir numatyti anksčiausią įmanomą manebo patvirtinimo galiojimo pabaigos datą, atsižvelgiant į laikotarpį, kurio valstybėms narėms reikia, kad jos galėtų laikytis reikalavimų, kylančių dėl veikliosios medžiagos manebo patvirtinimo galiojimo pabaigos;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2013 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 762/2013, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų chlorpirifoso, chlorpirifoso metilo, mankozebo, manebo, MCPA, MCPB ir metiramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 213, 2013 8 8, p. 14).

(4)  2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/404, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų beflubutamido, kaptano, dimetoato, dimetomorfo, etoprofoso, fipronilo, folpeto, formetanato, gliufozinato, metiokarbo, metribuzino, fosmeto, metilpirimifoso ir propamokarbo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 67, 2015 3 12, p. 6).

(5)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje manebo (113 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2018 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2017 m. sausio 31 d.“;

2)

šeštoje skiltyje fipronilo (157 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2018 m. liepos 31 d.“ pakeičiama į „2017 m. rugsėjo 30 d.“


Top