EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1927

2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1927 dėl stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų ataskaitų ir atitikties patvirtinimo dokumentų šablonų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (Tekstas svarbus EEE )

C/2016/6948

OJ L 299, 5.11.2016, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1927/oj

5.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1927

2016 m. lapkričio 4 d.

dėl stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų ataskaitų ir atitikties patvirtinimo dokumentų šablonų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse reikalaujama, kad bendrovės tikrintojams pateiktų kiekvienam į to reglamento taikymo sritį patenkančiam laivui taikomą stebėsenos planą, kuriame būtų pateikti išsamūs ir aiškūs stebėsenos metodikos dokumentai;

(2)

siekiant užtikrinti, kad informacija tuose stebėsenos planuose būtų standartizuota ir taip būtų galima suderintai įgyvendinti stebėsenos ir ataskaitų teikimo prievoles, būtina nustatyti šablonus bei technines vienodo jų taikymo taisykles;

(3)

stebėsenos planą turi sudaryti bent jau Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija. Jame taip pat turėtų būti naudojami Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1928 (2) nurodyti pervežto krovinio nustatymo vienetai. Atsižvelgiant į dvi skirtingas transporto paslaugas, kurias teikia ro-ro keleiviniai laivai, tokiuose laivuose reikės atskirti kuro suvartojimo ir išmetamo CO2 kiekio duomenis pagal krovinį ir pagal keleivius. Taip būtų galima geriau nustatyti jų vidutinio eksploatavimo energijos vartojimo efektyvumo rodiklius;

(4)

nedarant poveikio Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 3 daliai ir laikantis to reglamento 10 straipsnio paskutinės dalies, stebėsenos plane reikėtų numatyti galimybę stebėti kuro suvartojimą ir išmestą CO2 kiekį ir teikti jų ataskaitas remiantis kitais savanoriškai pasirinktais kriterijais. Tokiu būdu būtų galima geriau suprasti vidutinį ataskaitose pateiktą energijos efektyvumą. Be kita ko, tai susiję su diferencijuota krovinio šildymo ir dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudų stebėsena, taip pat su diferencijuota pakrautų reisų ir plaukiojimo ledo sąlygomis stebėsena;

(5)

kad keletą laivų turinčioms bendrovėms stebėsenos planus rengti būtų lengviau, tikslinga bendrovėms leisti nurodyti, kurios stebėsenos plane apibūdintos procedūros bus atitinkamai taikomos visiems bendrovės valdomiems laivams;

(6)

teikdamos informaciją apie stebėsenos plano elementus ir procedūras, kaip numatyta Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnio 3 dalyje, bendrovės turėtų turėti galimybę taip pat nurodyti veiksmingai pagal jų esamas valdymo sistemas, pvz., Tarptautinį saugos valdymo (ISM) kodeksą (3) arba Laivų energijos vartojimo efektyvumo valdymo planą (SEEMP) (4), įgyvendintas procedūras arba sistemas arba sistemas ir kontrolės priemones, nustatytas darniuosiuose kokybės, aplinkos ir energijos vadybos standartuose, pvz., EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 arba EN ISO 50001:2011;

(7)

kad stebėseną vykdyti būtų lengviau, tikslinga leisti naudoti numatytąsias su kuro stebėsena susijusio neapibrėžties lygio vertes;

(8)

kad visą atitikties ciklą (įskaitant stebėseną, ataskaitų teikimą ir tikrinimą) vykdyti būtų lengviau, naudinga turėtų būti laikoma informacija apie valdymą, visų pirma apie tinkamą duomenų tvarkymą ir kontrolės veiksmus. Tam skirta stebėsenos šablono dalis turėtų padėti bendrovėms struktūrizuoti reikiamus valdymo sistemos elementus;

(9)

būtina nustatyti elektroninio išmetamųjų teršalų ataskaitų šablono specifikacijas. To reikia siekiant užtikrinti, kad patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitos būtų teikiamos elektroniniu būdu ir kad jose būtų nurodyta išsami ir standartizuota metinė informacija, kurią galima viešai skelbti ir kuria remdamasi Komisija galėtų parengti ataskaitas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2015/757 21 straipsnyje;

(10)

išmetamųjų teršalų ataskaitose turėtų būti pateikiamas bent minimalus Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas turinys, įskaitant metinės stebėsenos rezultatus. Taip pat turėtų būti galima pateikti papildomos informacijos, galinčios padėti suprasti savanoriškai teikiamus vidutinio eksploatavimo energijos vartojimo efektyvumo rodiklius. Visų pirma tai susiję su savanoriška kuro sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio, diferencijuojamų remiantis stebėsenos plane nurodytais kriterijais, stebėsena;

(11)

būtina nustatyti technines elektroninio atitikties patvirtinimo dokumentų šablono taisykles. Taip užtikrinama, kad į atitikties patvirtinimo dokumentus, kuriuos tikrintojai siunčia pagal Reglamento (ES) 2015/757 17 straipsnio 4 dalyje nustatytą prievolę nedelsiant informuoti Komisiją ir vėliavos valstybės valdžios institucijas apie atitikties patvirtinimo dokumentų išdavimą, būtų galima įtraukti standartizuotą, lengvai apdorojamą informaciją;

(12)

bendrovės ir akredituoti tikrintojai turėtų galėti naudotis THETIS SAT, Europos jūrų saugumo agentūros sukurta ir tvarkoma specialia Sąjungos informacijos sistema, ir taip elektroniniu būdu pateikti tinkamai patikrintas išmetamųjų teršalų ataskaitas ir susijusius atitikties patvirtinimo dokumentus Komisijai ir vėliavos valstybėms. Sistema turėtų būti lanksti, reikėtų atsižvelgti į pasaulinio išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo galimybę;

(13)

Komisija pasikonsultavo su susijusiomis šalimis dėl su šiuo reglamentu reguliuojamais dalykais susijusios geriausios praktikos. Konsultacijos buvo vykdomos per Europos tvarios laivybos forume sudarytą Laivybos SATT ekspertų pogrupį;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 (5) 26 straipsniu įsteigto Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi stebėsenos planų, išmetamųjų teršalų ataskaitų ir atitikties patvirtinimo dokumentų teikimo pagal Reglamentą (ES) 2015/757 šablonai ir techninės taisyklės.

2 straipsnis

Stebėsenos plano šablonas

1.   Bendrovės Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnyje nurodytą stebėsenos planą sudaro naudodamos I priede nustatytą pavyzdį atitinkantį šabloną.

2.   Stebėsenos planą bendrovės gali padalyti į su bendrove susijusią dalį ir į su laivu susijusią dalį, tačiau turi būti nurodyti visi I priede nustatyti elementai.

Su bendrove susijusioje dalyje pateikta informacija, kuri gali apimti I priedo B.2, B.5, D, E ir F.1 lenteles, yra taikoma visiems laivams, kurių stebėsenos planus bendrovė teikia pagal Reglamento (ES) 2015/757 6 straipsnį.

3 straipsnis

Elektroninis išmetamųjų teršalų ataskaitos šablonas

1.   Teikdamos išmetamųjų teršalų ataskaitas pagal Reglamento (ES) 2015/757 11 straipsnio 1 dalį, bendrovės naudoja Europos jūrų saugumo agentūros tvarkomoje automatinėje Sąjungos informacijos sistemoje THETIS SAT (toliau – THETIS SAT) esančią elektroninę šablono versiją.

2.   1 dalyje nurodytoje elektroninėje išmetamųjų teršalų ataskaitos šablono versijoje pateikiama II priede nustatyta informacija.

4 straipsnis

Elektroninis atitikties patvirtinimo dokumento šablonas

1.   Išduodamas atitikties patvirtinimo dokumentą pagal Reglamento (ES) 2015/757 17 straipsnio 4 dalį tikrintojas atitinkamus duomenis pateikia naudodamas THETIS SAT esančią elektroninę šablono versiją.

2.   1 dalyje nurodytoje elektroninėje atitikties patvirtinimo dokumento šablono versijoje pateikiama III priede nustatyta informacija.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 123, 2015 5 19, p. 55.

(2)  2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1928 dėl kitų nei keleiviniai, ro-ro laivai ir konteinervežiai laivų vežamo krovinio nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).

(3)  Priimtas Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) asamblėjos rezoliucija A.741(18).

(4)  MARPOL konvencijos VI priedo 22 taisyklė.

(5)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).


I PRIEDAS

Stebėsenos planų šablonas

A dalis   Persvarstymo duomenų lapas

Versijos Nr.

Ataskaitinė data

Būklė ataskaitos datą (1)

Nuoroda į peržiūrėtus arba pakeistus skyrius, įskaitant trumpą pakeitimų paaiškinimą.

 

 

 

 

B dalis   Pagrindiniai duomenys

B.1. lentelė   Laivo identifikavimo duomenys

Laivo pavadinimas

 

TJO identifikavimo numeris

 

Registracijos uostas

 

Prirašymo uostas (jei nesutampa su registracijos uostu)

 

Laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas)

 

TJO bendrovės ir registruotojo savininko unikalus atpažinties numeris

 

Laivo tipas (2)

 

Dedveitas (metrinėmis tonomis)

 

Bendroji talpa

 

Laivų klasifikavimo bendrovė (neprivaloma)

 

Ledo klasė (neprivaloma) (3)

 

Vėliavos valstybė (neprivaloma)

 

Papildomai informacijai apie laivo charakteristikas skirtas savanoriško aprašymo laisva forma langelis.

 


B.2. lentelė   Informacija apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas

 

1 adreso eilutė

 

2 adreso eilutė

 

Miestas

 

Valstija/provincija/regionas

 

Pašto kodas/ZIP

 

Šalis

 

Asmuo ryšiams

 

Telefono numeris

 

E. pašto adresas

 


B.3. lentelė   Išmetamųjų teršalų šaltiniai ir naudojamo kuro tipai

Išmetamųjų teršalų šaltinio Nr.

Išmetamųjų teršalų šaltinis (pavadinimas, tipas)

Techninis šaltinio aprašymas

(efektyvumas/galia, savitasis mazuto suvartojimas (SFOC), įrengimo metai, jei yra daugiau identiškų išmetamųjų šaltinių – identifikacinis numeris, ir kt.)

(Galimai) naudojamo kuro tipai (4)

 

 

 

 


B.4. lentelė   Išmetamųjų teršalų faktoriai

Kuro tipas

TJO išmetamųjų teršalų faktoriai

(CO2 tonomis iš vienos tonos kuro)

Mazutas (ISO 8217, nuo RME iki RMK markių)

3,114

Lengvas skystasis kuras (ISO 8217, nuo RMA iki RMD markių)

3,151

Dyzelinas/gazolis (ISO 8217, nuo DMX iki DMB markių)

3,206

Suskystintos naftos dujos (propanas)

3,000

Suskystintos naftos dujos (butanas)

3,030

Suskystintos gamtinės dujos

2,750

Metanolis

1,375

Etanolis

1,913

Kitoks kuras, kurio išmetamųjų teršalų faktorius yra nestandartinis

 

 

 

Jei naudojami nestandartiniai išmetamųjų teršalų faktoriai:

Nestandartinis kuras

Išmetamųjų teršalų faktorius

Išmetamųjų teršalų faktoriaus nustatymo metodika (bandinio ėmimo metodika, analizės metodai ir, jei yra, naudotų laboratorijų aprašymas)

 

 

 


B.5. lentelė   Procedūros, sistemos ir pareigos, naudotos išmetamųjų teršalų šaltinių sąrašo išsamumui atnaujinti

Procedūros pavadinimas

Išmetamųjų teršalų šaltinių sąrašo išsamumo valdymas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

C dalis   Veiklos duomenys

C.1. lentelė   Su 9 straipsnio 2 dalimi susijusių išimčių sąlygos

Punktas

Patvirtinimo langelis

Mažiausias per ataskaitinį laikotarpį numatomų reisų, kuriems taikomas ES SATT reglamentas, skaičius pagal laivo tvarkaraštį

 

Ar pagal laivo tvarkaraštį ataskaitiniu laikotarpiu numatoma reisų, kuriems netaikomas ES SATT reglamentas (5)?

 

Ar išpildytos 9 straipsnio 2 dalies sąlygos (6)?

 

Jei taip, ar ketinate pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata dėl per kiekvieną reisą sunaudoto kuro kiekio stebėsenos (7)?

 

C.2. lentelė   Kuro sąnaudų stebėsena

C.2.1.   Kiekvieno išmetamųjų teršalų šaltinio kuro sąnaudoms nustatyti naudojami metodai:

Išmetamųjų teršalų šaltinis (8)

Pasirinkti kuro sąnaudų nustatymo metodai (9)

 

 


C.2.2.   Bunkerinio kuro ir rezervuaruose esančio kuro kiekio nustatymo procedūros:

Procedūros pavadinimas

Bunkerinio kuro ir rezervuaruose esančio kuro kiekio nustatymas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.2.3.   Reguliariai atliekamos kryžminės BAPV nurodyto bunkerinio kiekio ir laive įrengtomis matavimo sistemomis nustatyto bunkerinio kiekio patikros:

Procedūros pavadinimas

Reguliariai atliekamos kryžminės BAPV nurodyto bunkerinio kiekio ir laive įrengtomis matavimo sistemomis nustatyto bunkerinio kiekio patikros

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 


C.2.4.   Naudotų matavimo priemonių aprašymas:

Matavimo įranga

(pavadinimas)

Kam taikoma (pvz., išmetamųjų teršalų šaltiniams, rezervuarams)

Techninis aprašymas

(specifikacija, senumas, techninės priežiūros intervalai)

 

 

 


C.2.5.   Su matavimo duomenimis susijusios informacijos registravimo, gavimo, perdavimo ir saugojimo procedūros:

Procedūros pavadinimas

Su matavimo duomenimis susijusios informacijos registravimas, gavimas, perdavimas ir saugojimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.2.6.   Tankio nustatymo metodas:

Kuro tipas/rezervuaras

Metodas, kuriuo nustatoma faktinė bunkerinio kuro tankio vertė (10)

Metodas, kuriuo nustatoma faktinė rezervuaruose esančio kuro tankio vertė (11)

 

 

 


C.2.7.   Su kuro stebėsena susijęs neapibrėžties lygis:

Stebėsenos metodas (12)

Naudotas būdas (13)

Vertė

 

 

 


C.2.8.   Matavimo įrangos kokybės laidavimo užtikrinimo procedūros:

Procedūros pavadinimas

Matavimo įrangos kokybės laidavimo užtikrinimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.2.9.   Kuro sąnaudų padalijimo į krovinio ir keleivių dalį metodas (taikoma tik ro-ro keleiviniams laivams):

Metodo pavadinimas

Kuro sąnaudų padalijimas į krovinio ir keleivių dalį

Taikomas paskirstymo metodas pagal EN 16258 (14)

 

Metodo, skirto krovinio ir keleivių masei nustatyti, aprašymas, įskaitant galimą numatytųjų krovinio svorio vienetų arba trasos metrų verčių panaudojimą (jei naudojamas nustatymo pagal masę metodas)

 

Metodo, skirto kroviniui ir keleiviams skirtam denio plotui nustatyti, aprašymas, atsižvelgiant į kabančiuosius denius ir į keleivių automobilius krovinių deniuose (jei naudojamas nustatymo pagal plotą metodas)

 

Kuro sąnaudų padalijimas (%) į krovinio ir keleivių dalį (tik jei naudojamas nustatymo pagal plotą metodas)

 

Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.2.10.   Pakrautų reisų kuro sąnaudų nustatymo ir registravimo procedūros (savanoriška stebėsena):

Procedūros pavadinimas

Pakrautų reisų kuro sąnaudų nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.2.11.   Kuro sąnaudų kroviniui šildyti nustatymo ir registravimo procedūros (cheminių medžiagų tanklaiviams taikoma savanoriška stebėsena):

Procedūros pavadinimas

Kuro sąnaudų kroviniui šildyti nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.2.12.   Dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudų nustatymo ir registravimo procedūros (naftos tanklaiviams ir „kitų rūšių laivams“ taikoma savanoriška stebėsena):

Procedūros pavadinimas

Dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudų nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

C.3. lentelė   Reisų sąrašas

Procedūros pavadinimas

Reisų sąrašo išsamumo registracija ir apsauga

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant reisų registravimą, reisų stebėseną ir pan.) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.4. lentelė   Nuplauktas atstumas

Procedūros pavadinimas

Per reisą nuplaukto atstumo registravimas ir nustatymas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant informacijos apie atstumą registravimą ir tvarkymą) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

Ledo sąlygomis nuplaukto atstumo nustatymo ir registravimo procedūros (savanoriška stebėsena):

Procedūros pavadinimas

Ledo sąlygomis nuplaukto atstumo nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant informacijos apie atstumą ir žiemos sąlygas registravimą ir tvarkymą) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.5. lentelė   Pervežto krovinio kiekis ir keleivių skaičius

Procedūros pavadinimas

Pervežto krovinio ir (arba) keleivių skaičiaus registravimas ir nustatymas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant pervežto krovinio ir (arba) keleivių skaičiaus registravimo ir nustatymo ir, jei taikytina, krovinio vienetų masės numatytųjų verčių naudojimo) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Krovinio vienetai/keleiviai (15)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

Vidutinio gabenamų krovinių tankio nustatymo ir registravimo procedūros (cheminių medžiagų tankeriams, balkeriams ir biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivams taikoma savanoriška stebėsena):

Procedūros pavadinimas

Vidutinio gabenamų krovinių tankio nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant informacijos apie krovinio tankį registravimą ir tvarkymą) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


C.6. lentelė   Jūroje praleistas laikas

Procedūros pavadinimas

Nuo išvykimo uosto prieplaukos iki atvykimo uosto prieplaukos jūroje praleisto laiko nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant informacijos apie išvykimą iš uosto ir atvykimą į uostą registravimą ir tvarkymą) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

Ledo sąlygomis jūroje praleisto atstumo nustatymo ir registravimo procedūros (savanoriška stebėsena):

Procedūros pavadinimas

Ledo sąlygomis jūroje praleisto atstumo nustatymas ir registravimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų (įskaitant informacijos apie išvykimą iš uosto ir atvykimą į uostą, taip pat žiemos sąlygas registravimą ir tvarkymą) aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Formulės ir duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

D dalis   Trūkstami duomenys

D.1. lentelė   Kuro sąnaudoms įvertinti naudotini metodai

Metodo pavadinimas

Kuro sąnaudoms įvertinti naudotinas metodas

Atsarginis stebėsenos metodas (16)

 

Naudojamos formulės

 

Kuro sąnaudų įvertinimo metodo aprašymas

 

Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


D.2. lentelė   Naudotini trūkstamų duomenų apie nuplauktą atstumą pildymo metodai

Metodo pavadinimas

Trūkstamų duomenų apie nuplauktą atstumą pildymo metodai

Naudojamos formulės

 

Trūkstamų duomenų pildymo metodo aprašymas

 

Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


D.3. lentelė   Naudotini trūkstamų duomenų apie pervežtą krovinį pildymo metodai

Metodo pavadinimas

Trūkstamų duomenų apie pervežtą krovinį pildymo metodai

Naudojamos formulės

 

Trūkstamų duomenų pildymo metodo aprašymas

 

Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


D.4. lentelė   Naudotini trūkstamų duomenų apie jūroje praleistą laiką pildymo metodai

Metodo pavadinimas

Trūkstamų duomenų apie jūroje praleistą laiką pildymo metodai

Naudojamos formulės

 

Trūkstamų duomenų pildymo metodo aprašymas

 

Už šį metodą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Duomenų šaltiniai

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

E dalis   Valdymas

E.1. lentelė   Reguliarios stebėsenos plano tinkamumo patikros

Procedūros pavadinimas

Reguliarios stebėsenos plano tinkamumo patikros

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


E.2. lentelė   Kontrolės veikla. Kokybės laidavimas ir informacinių sistemų patikimumas

Procedūros pavadinimas

Informacinių technologijų valdymas (pvz., prieigos kontrolė, atsarginės kopijos, atkūrimas ir saugumas)

Procedūros nuoroda

 

Trumpas procedūros aprašymas

 

Už techninę duomenų priežiūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos sistemos pavadinimas (jei taikytina)

 

Susijusių esamų valdymo sistemų sąrašas

 


E.3. lentelė   Kontrolės veikla. Vidaus peržiūros ir atitinkamų ES SATT duomenų patvirtinimas

Procedūros pavadinimas

Vidaus peržiūros ir atitinkamų ES SATT duomenų patvirtinimas

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


E.4. lentelė   Kontrolės veikla. Taisymai ir taisomieji veiksmai

Procedūros pavadinimas

Taisymai ir taisomieji veiksmai

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


E.5. lentelė   Kontrolės veikla. Trečiajai šaliai patikėta veikla (jei taikytina)

Procedūros pavadinimas

Trečiajai šaliai patikėta veikla

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 


E.6. lentelė   Kontrolės veikla. Dokumentai

Procedūros pavadinimas

Dokumentai

Nuoroda į esamą procedūrą

 

Esamos procedūros versija

 

ES SATT procedūrų aprašymas (jei dar nėra kitur nei valdymo plane)

 

Už šią procedūrą atsakingo asmens vardas ir pavardė arba pareigos

 

Vieta, kurioje laikomi įrašai

 

Naudojamos IT sistemos pavadinimas (jei taikoma)

 

F dalis   Papildomi duomenys

F.1. lentelė   Apibrėžčių ir santrumpų sąrašas

Santrumpa, akronimas, apibrėžtis

Paaiškinimas

 

 

F.2. lentelė

Papildoma informacija

(1)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „rengiamas projektas“, „tikrintojui pateiktas galutinis projektas“, „įvertintas“, „pakeistas, tačiau iš naujo vertinti nereikia“.

(2)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „keleivinis laivas“, ro-ro laivas, „konteinervežis“, „naftos tanklaivis“, „cheminių medžiagų tanklaivis“, „SGD laivas-saugykla“, „dujų tanklaivis“, „bendro pobūdžio krovininis laivas“, „laivas transporto priemonėms vežti“, „biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivas“, „ro-ro keleivinis laivas“, „konteinervežis-ro-ro krovininis laivas“, „kitos rūšies laivas“.

(3)  Pasirinkite vieną iš PC1–PC7 poliarinių klasių arba vieną iš Suomijos-Švedijos ledo klasių (IC, IB, IA arba IA Super).

(4)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „mazutas (HFO)“, „lengvas skystasis kuras (LFO)“, „dyzelinas/gazolis ((MDO/MGO)“, „suskystintos naftos dujos (propanas, SND)“, „suskystintos naftos dujos (butanas, SND)“, „suskystintos gamtinės dujos (SGD)“, „metanolis“, „etanolis“, „kitoks kuras, kurio išmetamųjų teršalų faktorius yra nestandartinis“.

(5)  Pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.

(6)  Pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.

(7)  Pasirinkite „Taip“, „Ne“ arba „Netaikoma“.

(8)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „visi šaltiniai“, „pagrindiniai varikliai“, „pagalbiniai varikliai“, „dujų turbinos“, „katilai“ arba „inertinių dujų generatoriai“.

(9)  Pasirinkite vieną ar kelias iš šių kategorijų: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventorizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėsena laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“ arba „D metodas. Tiesioginiai išmetamo CO2 kiekio matavimai“.

(10)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „laive įrengta matavimo įranga“, „kuro tiekėjas“ arba „laboratorinis bandymas“.

(11)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „matavimo įranga“, „kuro tiekėjas“, „laboratorinis bandymas“.

(12)  Pasirinkite vieną ar kelias iš šių kategorijų: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventorizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėsena laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“ arba „D metodas. Tiesioginiai išmetamo CO2 kiekio matavimai“.

(13)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „numatytoji vertė“ arba „konkretaus laivo įvertis“.

(14)  Pasirinkite „pagal masę“ arba „pagal plotą“.

(15)  Keleivinių laivų atveju „Krovinio vienetai/keleiviai“ skiltyje nurodoma „keleiviai“.

Ro-ro laivų, konteinervežių, naftos tankerių, cheminių medžiagų tankerių, dujų tanklaivių, balkerių, laivų refrižeratorių, biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivų atveju – „tonos“.

SGD laivų-saugyklų, konteinervežių bei ro-ro krovininių laivų atveju – „kubiniai metrai“.

Bendro pobūdžio krovininių laivų atveju „Krovinio vienetai/keleiviai“ skiltyje pasirenkama viena iš šių kategorijų: „pervežto dedveito tonos“, „pervežto dedveito tonos ir tonos“.

Laivų transporto priemonėms vežti atveju „Krovinio vienetai/keleiviai“ skiltyje pasirenkama viena iš šių kategorijų: „tonos“, „tonos ir pervežto dedveito tonos“.

Ro-ro keleivinių laivų atveju „Krovinio vienetai/keleiviai“ skiltyje nurodoma „tonos“ ir „keleiviai“.

Kitų rūšių laivų atveju „Krovinio vienetai/keleiviai“ skiltyje pasirenkama viena iš šių kategorijų: „tonos“, „pervežto dedveito tonos“.

(16)  Pasirinkite vieną iš šių kategorijų: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventorizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėsena laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“, „D metodas. Tiesioginiai išmetamo CO2 kiekio matavimai“ arba „Netaikoma“. Pasirinkta kategorija turi skirtis nuo C.2 lentelės (Kuro sąnaudų stebėsena. Kiekvieno išmetamųjų teršalų šaltinio kuro sąnaudoms nustatyti naudojami metodai) skiltyje „Pasirinkti kuro sąnaudų nustatymo metodai“ pasirinktos kategorijos.


II PRIEDAS

Išmetamųjų teršalų ataskaitų šablonas

A dalis.   Laivo ir bendrovės identifikavimo duomenys

1.

Laivo pavadinimas

2.

TJO identifikavimo numeris

3.

a)

Registracijos uostas ARBA

b)

Prirašymo uostas

4.

Laivo kategorija [išskleidžiamasis meniu: „keleivinis laivas“, ro-ro laivas, „konteinervežis“, „naftos tanklaivis“, „cheminių medžiagų tanklaivis“, „SGD laivas-saugykla“, „dujų tanklaivis“, „bendro pobūdžio krovininis laivas“, „laivas transporto priemonėms vežti“, „biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivas“, „ro-ro keleivinis laivas“, „konteinervežis-ro-ro krovininis laivas“, „kitos rūšies laivas“]

5.

Laivo ledo klasė (neprivaloma, nurodoma tik jei ji įtraukta į stebėsenos planą) [išskleidžiamasis meniu: poliarinė klasė PC1–PC7, Suomijos-Švedijos ledo klasė IC, IB, IA arba IA Super]

6.

Laivo techninis efektyvumas

a)

Jei reikalaujama pagal MARPOL konvencijos VI priedo, 4 skyriaus 19 ir 20 taisykles, energijos vartojimo efektyvumo dizaino rodiklis (EVEDR), gramais CO2 vienai tonų jūrmylei, ARBA

b)

apskaičiuotoji rodiklio vertė (ARV) pagal TJO rezoliuciją MEPC.215 (63), gramais CO2 vienai tonų jūrmylei

7.

Laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas)

8.

Laivo savininko adresas ir jo pagrindinė verslo vieta: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis

9.

Bendrovės pavadinimas (tik jeigu tai ne laivo savininkas)

10.

Bendrovės (tik jeigu tai ne laivo savininkas) adresas ir jo pagrindinė verslo vieta: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis

11.

Asmuo ryšiams

a)

Vardas: kreipinys, vardas, pavardė, pareigos

b)

Adresas: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis

c)

Telefonas

d)

E. paštas

B dalis.   Tikrinimas

1.

Tikrintojo vardas ir pavardė (pavadinimas)

2.

Tikrintojo adresas ir jo pagrindinė verslo vieta: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis

3.

Akreditacijos numeris

4.

Tikrintojo pareiškimas

C dalis.   Informacija apie taikomą stebėsenos metodą ir susijusį neapibrėžties lygį

1.

Išmetamųjų teršalų šaltinis [išskleidžiamasis meniu: „visi šaltiniai“, „pagrindiniai varikliai“, „pagalbiniai varikliai“, „dujų turbinos“, „katilai“, „inertinių dujų generatoriai“]

2.

Naudojamas (-i) stebėsenos metodas (-ai) (pagal išmetamųjų teršalų šaltinį) [išskleidžiamasis meniu: „A metodas. Bunkerio atsargų papildymo važtaraštis (BAPV) ir periodinė kuro rezervuarų inventorizacija“, „B metodas. Bunkerinio kuro rezervuaro stebėsena laive“, „C metodas. Taikomų degimo procesų srautmačių naudojimas“, „D metodas. Tiesioginiai išmetamo CO2 kiekio matavimai“]

3.

Susijęs neapibrėžties lygis, % (pagal kiekvieną naudojamą stebėsenos metodą)

D dalis.   Pagal 10 straipsnį atliktos metinės parametrų stebėsenos rezultatai

KURO SĄNAUDOS IR IŠMESTO CO2 KIEKIS

1.

Kiekvienos sunaudotos rūšies kuro kiekis iš viso ir išmetamųjų teršalų faktorius:

a)

Kuro tipas [išskleidžiamasis meniu: „mazutas (HFO)“, „lengvas skystasis kuras (LFO)“, „dyzelinas/gazolis ((MDO/MGO)“, „suskystintos naftos dujos (propanas, SND)“, „suskystintos naftos dujos (butanas, SND)“, „suskystintos gamtinės dujos (SGD)“, „metanolis“, „etanolis“, „kitoks kuras, kurio išmetamųjų teršalų faktorius yra nestandartinis“]

b)

Išmetamųjų teršalų faktorius, tonomis CO2 vienai tonai kuro

c)

Kuro sąnaudos iš viso, tonomis kuro

2.

Bendras suminis išmesto CO2 kiekis, patenkantis į šio reglamento taikymo sritį, tonomis CO2

3.

Suminis per visus reisus tarp valstybės narės jurisdikcijai priklausančių uostų išmesto CO2 kiekis, tonomis CO2

4.

Suminis per visus reisus iš valstybės narės jurisdikcijai priklausančių uostų išmesto CO2 kiekis, tonomis CO2

5.

Suminis per visus reisus į valstybės narės jurisdikcijai priklausančius uostus išmesto CO2 kiekis, tonomis CO2

6.

Valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose uostuose prisišvartavusių laivų išmesto CO2 kiekis, tonomis CO2

7.

Keleiviniam transportui (ro-ro keleivinių laivų atveju) priskirtos bendros kuro sąnaudos ir bendras suminis išmesto CO2 kiekis, tonomis kuro ir tonomis CO2

8.

Krovininiam transportui (ro-ro keleivinių laivų atveju) priskirtos bendros kuro sąnaudos ir bendras suminis išmesto CO2 kiekis, tonomis kuro ir tonomis CO2

9.

Per pakrautus reisus patirtos bendros kuro sąnaudos ir bendras suminis išmesto CO2 kiekis (savanoriškai teikiama informacija), tonomis kuro ir tonomis CO2

10.

Bendros kuro sąnaudos kroviniui šildyti (cheminių medžiagų tanklaivių atveju savanoriškai teikiama informacija), tonomis kuro

11.

Bendros dinaminio padėties nustatymo kuro sąnaudos (naftos tanklaivių ir „kitų rūšių laivų“ atveju savanoriškai teikiama informacija), tonomis kuro

NUPLAUKTAS ATSTUMAS, JŪROJE PRALEISTAS LAIKAS IR TRANSPORTAVIMO APIMTIS

1.

Bendras nuplauktas atstumas, jūrmylėmis

2.

Bendras ledo sąlygomis nuplauktas atstumas (neprivaloma), jūrmylėmis

3.

Bendras jūroje praleistas laikas, valandomis

4.

Bendras ledo sąlygomis jūroje praleistas laikas (neprivaloma), valandomis

5.

bendra transportavimo apimtis, išreikšta:

 

keleivių jūrmylėm (keleivinių laivų atveju);

 

tonų jūrmylėmis (ro-ro laivų, konteinervežių, naftos tankerių, cheminių medžiagų tankerių, dujų tanklaivių, balkerių, laivų refrižeratorių, laivų transporto priemonėms vežti, biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivų atveju);

 

kubinių metrų jūrmylėmis (SGD laivų-saugyklų, konteinervežių bei ro-ro krovininių laivų atveju);

 

pervežto dedveito tonų jūrmylėmis (bendro pobūdžio krovininių laivų atveju);

 

keleivių jūrmylėmis IR tonų jūrmylėmis (ro-ro keleivinių laivų atveju);

 

tonų jūrmylėmis ARBA pervežto dedveito tonų jūrmylėmis (kitų rūšių laivų atveju)

6.

Antrasis bendros transportavimo apimties parametras (neprivaloma), išreikštas:

 

tonų jūrmylėmis (bendro pobūdžio krovininių laivų atveju);

 

pervežto dedveito tonų jūrmylėmis (laivų transporto priemonėms vežti atveju)

7.

Vidutinis ataskaitiniu laikotarpiu gabentų krovinių tankis (cheminių medžiagų tankerių, balkerių ir biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivų atveju, neprivaloma), tonomis vienam kubiniam metrui

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

1.

Vidutinis energijos vartojimo efektyvumas

a)

Atstumui tenkančios kuro sąnaudos, kilogramais vienai jūrmylei

b)

Transportavimo apimčiai tenkančios kuro sąnaudos, gramais vienai keleivių jūrmylei, gramais vienai tonų jūrmylei, gramais vienai kubinių metrų jūrmylei, gramais pervežto dedveito tonų jūrmylei arba gramais keleivių jūrmylei IR gramais tonų jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivo kategorijai

c)

Atstumui tenkantis išmetamo CO2 kiekis, kilogramais CO2 vienai jūrmylei

d)

Transportavimo apimčiai tenkantis išmesto CO2 kiekis, gramais CO2 vienai keleivių jūrmylei, gramais CO2 vienai tonų jūrmylei, gramais CO2 vienai kubinių metrų jūrmylei, gramais CO2 pervežto dedveito tonų jūrmylei arba gramais CO2 keleivių jūrmylei IR gramais CO2 tonų jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivo kategorijai

2.

Antrasis transportavimo apimčiai tenkančio vidutinio energijos vartojimo efektyvumo parametras (neprivaloma), išreikštas:

 

gramais vienai tonų jūrmylei ir gramais CO2 vienai tonų jūrmylei (bendro pobūdžio krovininių laivų atveju);

 

gramais vienai pervežto dedveito tonų jūrmylei ir gramais CO2 pervežto dedveito tonų jūrmylei (laivų transporto priemonėms vežti atveju)

3.

Pakrautų reisų diferencijuotas vidutinis energijos vartojimo efektyvumas (kuro sąnaudos ir išmesto CO2 kiekis) (neprivaloma), išreikštas:

 

kilogramais vienai jūrmylei;

 

gramais vienai tonų jūrmylei, gramais vienai kubinių metrų jūrmylei, gramais vienai pervežto dedveito tonų jūrmylei arba gramais vienai keleivių jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivo kategorijai;

 

kilogramais CO2 vienai jūrmylei;

 

gramais CO2 vienai tonų jūrmylei, gramais CO2 vienai kubinių metrų jūrmylei, gramais CO2 vienai pervežto dedveito tonų jūrmylei arba gramais CO2 vienai keleivių jūrmylei, kaip taikytina atitinkamai laivo kategorijai

4.

Papildoma informacija, padedanti geriau suprasti teikiamus vidutinio eksploatavimo energijos vartojimo efektyvumo rodiklius (neprivaloma)


III PRIEDAS

Atitikties patvirtinimo dokumentų šablonas

Patvirtinama, kad pagal Reglamento (ES) 2015/757 reikalavimus laivo „PAVADINIMAS“ išmetamųjų teršalų ataskaita už „N – 1 METAI“ metų ataskaitinį laikotarpį laikoma tinkama.

Šis atitikties patvirtinimo dokumentas išduotas „DIENA/MĖNUO/N METAI“.

Šis atitikties patvirtinimo dokumentas yra susijęs su išmetamųjų teršalų ataskaitas Nr. „NUMERIS“ ir galioja iki „N + 1 METAI“ BIRŽELIO 30 D.

I)   Duomenys apie laivą

1.

Laivo pavadinimas

2.

TJO identifikavimo numeris

3.

a)

Registracijos uostas ARBA

b)

Prirašymo uostas

4.

Laivo kategorija [išskleidžiamasis meniu: „keleivinis laivas“, ro-ro laivas, „konteinervežis“, „naftos tanklaivis“, „cheminių medžiagų tanklaivis“, „SGD laivas-saugykla“, „dujų tanklaivis“, „bendro pobūdžio krovininis laivas“, „laivas transporto priemonėms vežti“, „biriųjų krovinių ar naftos vežimo laivas“, „ro-ro keleivinis laivas“, „konteinervežis-ro-ro krovininis laivas“, „kitos rūšies laivas“]

5.

Vėliavos valstybė/registracijos vieta

6.

Bendroji talpa

II)   Informacija apie laivo savininką

1.

Laivo savininko vardas ir pavardė (pavadinimas)

2.

Laivo savininko adresas ir jo pagrindinė verslo vieta: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis

III)   Informacija apie Reglamente (ES) 2015/757 nustatytas prievoles vykdančią bendrovę (neprivaloma dalis)

1.

Bendrovės pavadinimas

2.

Bendrovės adresas ir pagrindinė verslo vieta: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis

IV)   Tikrintojas

1.

Akreditacijos numeris

2.

Tikrintojo vardas ir pavardė (pavadinimas)

3.

Bendrovės adresas ir pagrindinė verslo vieta: 1 adreso eilutė, 2 adreso eilutė, miestas, valstija/provincija/regionas, pašto kodas/ZIP, šalis


Top