Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1240

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2836

OJ L 206, 30.7.2016, p. 71–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1240/oj

30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/71


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1240

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 20 straipsnio a, b, d, e, i, j, k, l, m, n ir o punktus ir į 223 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktus,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a, b, c ir i punktus ir 64 straipsnio 7 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (3), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (4) ir nustatytos naujos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės. Juo Komisija taip pat įgaliojama priimti šios srities deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programų taikymą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeisti Komisijos reglamentai (EEB) Nr. 3427/87 (5), (EEB) Nr. 2351/91 (6), (EB) Nr. 720/2008 (7), (EB) Nr 826/2008 (8), (EB) Nr. 1130/2009 (9) ir (ES) Nr. 1272/2009 (10). Tie reglamentai yra panaikinti Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1238 (11);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje nustatyta, kad valstybės intervencija taikoma paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams, žaliaviniams ryžiams, šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, sviestui ir nugriebto pieno milteliams, laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje nustatyta, kad parama privačiajam sandėliavimui gali būti skiriama už baltąjį cukrų, alyvuogių aliejų, linų pluoštą, šviežią arba atšaldytą aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų mėsą, sviestą, sūrį, nugriebto pieno miltelius, kiaulieną, avieną ir ožkieną, laikantis tame reglamente nustatytų sąlygų;

(4)

Reglamente (ES) Nr. 1370/2013 nustatytos taisyklės, susijusios su valstybės intervencinėmis kainomis, kiekybiniais supirkimo taikant valstybės intervenciją apribojimais ir paramos privačiajam sandėliavimui sumos nustatymu;

(5)

siekiant supaprastinti su valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programomis susijusias administravimo bei kontrolės priemones ir padidinti jų veiksmingumą, atitinkamai visiems Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 ir 17 straipsniuose išvardytiems produktams turėtų būti nustatytos bendros taisyklės;

(6)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalimi, Komisija gali nuspręsti vykdyti kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių supirkimą, jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Valstybės intervencija gali būti pradėta taikyti ir jautienai, jeigu reprezentatyviuoju laikotarpiu vidutinė rinkos kaina yra mažesnė nei 85 % referencinės ribinės kainos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 7 straipsnio 1 dalyje. Tokiais atvejais supirkimas vykdomas konkurso tvarka;

(7)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsnio 1 dalimi, Komisija paramos privačiajam sandėliavimui už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje išvardytus produktus sumą gali nustatyti konkurso tvarka arba iš anksto nustatydama paramos sumą;

(8)

kad valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programos veiktų efektyviai, ūkio subjektai turėtų taikyti mokėjimo agentūros pateiktą pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų teikimo metodą;

(9)

siekiant užtikrinti tinkamą programų administravimą, reikėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias intervenciją fiksuota kaina ir konkurso tvarką, pagal kurią vykdomas intervencinis supirkimas ir pardavimas arba nustatoma didžiausia paramos privačiajam sandėliavimui suma, taip pat taisykles, reglamentuojančias iš anksto nustatomą paramą privačiajam sandėliavimui ir paraiškų dalyvauti konkurse, pasiūlymų bei paraiškų teikimą ir priimtinumą;

(10)

kad nustojus naudoti nedidelius sandėlius, kurie gali būti išsidėstę įvairiose regiono vietose, valstybės intervencija būtų taikoma veiksmingiau, turėtų būti nustatytas mažiausias intervencinio sandėliavimo vietų talpumas; šis reikalavimas neturėtų būti taikomas, jei sandėliavimo vietoje yra patogus susisiekimas upe, jūra arba geležinkeliu;

(11)

kadangi produktų, kuriems taikomos valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programos, gamybos arba derliaus nuėmimo laikas ir sandėliavimo reikalavimai skiriasi, reikėtų nustatyti specialias produktų atitikties reikalavimams sąlygas;

(12)

siekiant patikimo valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programų administravimo būtina nustatyti mažiausią kiekį, kurio nepasiekus mokėjimo agentūra tiek supirkimo, tiek ir pardavimo atvejais negali priimti pasiūlymo ar paraiškos dalyvauti konkurse arba nuspręsti, ar reikia nustatyti didžiausią paramos privačiajam sandėliavimui sumą. Tačiau, jei didesni nei šiame reglamente nustatyti mažiausi kiekiai yra pagrįsti valstybėje narėje galiojančiomis didmeninės prekybos sąlygomis ir praktika arba aplinkos apsaugos taisyklėmis, atitinkamai mokėjimo agentūrai turėtų būti suteikta teisė reikalauti supirkimo fiksuota kaina atveju laikytis šių didesnių mažiausių kiekių;

(13)

siekiant garantuoti pasiūlymo ar paraiškos dalyvauti konkurse dėl intervencijos svarumą ir užtikrinti, kad priemonė turėtų pageidaujamą poveikį rinkai tiek intervencijos taikant fiksuotą kainą atveju, tiek ir konkurso atveju, turėtų būti nustatytas užstato dydis;

(14)

siekiant užtikrinti veiksmingą valstybės intervencijos programos administravimą, valstybės narės Komisijai turėtų teikti pranešimus apie pateiktus pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse. Reikėtų nustatyti priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnyje nustatytų kiekybinių apribojimų;

(15)

atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse, gali būti nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba didžiausia paramos privačiajam sandėliavimui suma. Tačiau rinkoje gali susidaryti padėtis, kai dėl ekonominių ar kitų aspektų gali tekti atsisakyti nustatyti tokią kainą arba paramą ir atmesti visas gautas paraiškas dalyvauti konkurse;

(16)

siekiant užtikrinti, kad valstybės intervencijos programa būtų taikoma aiškiai ir veiksmingai, būtina nustatyti bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas pristatymo užsakymo išdavimas ir produktų pristatymas į mokėjimo agentūros paskirtą sandėliavimo vietą. Be to, atsižvelgiant į grūdų ir ryžių, taip pat jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių sektorių ypatumus, būtina nustatyti konkrečias tiems sektoriams skirtas taisykles;

(17)

kad sandėliuojamos intervencinės atsargos būtų tinkamai tvarkomos, atsižvelgiant į grūdų ir ryžių sektorių ypatumus, reikėtų nustatyti valstybių narių pareigas, susijusias su didžiausiu atstumu iki sandėliavimo vietos ir išlaidų padengimu, kai šis atstumas viršijamas;

(18)

kad būtų taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (12) bendros taisyklės, tikslinga nustatyti, kad sandėliuojamų produktų patikros būtų atliekamos, kaip nustatyta to reglamento 3 straipsnyje. Remiantis tomis patikromis ir analize, turėtų būti išduodamas perėmimo aktas;

(19)

siekiant užtikrinti, kad taikant valstybės intervenciją sandėliuojamų produktų kokybė būtų gera, tuo atveju, kai produktai neatitinka taikomų atitikties reikalavimų, ūkio subjektui reikėtų nustatyti prievolę atsiimti produktus ir padengti visas išlaidas, patirtas produktų laikymo sandėliavimo vietose laikotarpiu;

(20)

jei reikalaujama, kad jautiena būtų iškaulinėta, būtina nustatyti specialias tam sektoriui skirtas taisykles, kurios papildytų bendrąsias taisykles;

(21)

reikėtų nustatyti mokėjimo taisykles, taikomas kai dėl produkto kokybės ar sandėliavimo vietos padėties koreguojama kaina. Kad ūkio subjektams būtų duota laiko prisitaikyti prie naujosios valstybės intervencijos programos, kai kurios su grūdų kainos koregavimu susijusios sąlygos turėtų būti taikomos tik nuo 2017–2018 prekybos metų pradžios;

(22)

mokėjimo agentūra, turinti parduoti skirtų intervencinių atsargų, turėtų parengti ir paskelbti kvietimus dalyvauti konkurse, kad būtų suteikta reikiama informacija apie produktų charakteristikas ir vietą, kurioje jie sandėliuojami. Šiuo tikslu turėtų būti numatytas pagrįstas laikotarpis nuo tokio paskelbimo dienos iki pirmos paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo termino dienos;

(23)

remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse ir padėtimi Sąjungos rinkoje, Komisija turėtų priimti sprendimą, ar reikia nustatyti mažiausią intervencinę pardavimo kainą. Vadovaudamosi tuo sprendimu, mokėjimo agentūros priima arba atmeta paraiškas dalyvauti konkurse dėl parduoti skirtų produktų. Turėtų būti priimtos specialios jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių paskirstymo taisyklės;

(24)

siekiant palengvinti mažų kiekių, likusių valstybės narės sandėliavimo vietose, pardavimą ir užtikrinti patikimą sistemos administravimą, tikslinga numatyti, kad mokėjimo agentūra turėtų teisę savo pačios atsakomybe skelbti tokių intervencinių produktų kiekių perpardavimo konkursą, mutatis mutandis taikydama taisykles, susijusias su Sąjungos paskelbtais konkursais, siekdama užtikrinti lygias galimybes visoms susijusioms šalims. Dėl tų pačių priežasčių mokėjimo agentūrai turėtų būti leista tiesiogiai parduoti kiekius, kurie, remiantis apžiūros, kuri vykdoma per kasmetinę atsargų inventorizaciją arba per patikrinimą, atliekamą po intervencijos, rezultatais, nebegali būti perpakuojami arba yra pablogėjusios kokybės;

(25)

siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai stebėti paramos privačiajam sandėliavimui programą, reikėtų nustatyti duomenis, kurių reikia sandėliavimo sutarčiai sudaryti, taip pat apibrėžti susitariančiųjų šalių pareigas ir atidavimo sandėliuoti sąlygas, visų pirma sąlygas, kuriomis užtikrinama, kad už sandėliavimo operacijų tikrinimą atsakinga kompetentinga institucija galėtų veiksmingai patikrinti sandėliavimo sąlygas. Be to, reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su sutartyje numatytu sandėliavimo laikotarpiu;

(26)

siekiant užtikrinti, kad paramos privačiajam sandėliavimui programa būtų taikoma veiksmingai, būtina nustatyti bendrąsias taisykles dėl produktų išvežimo iš sandėliavimo vietų ir dėl paramos privačiajam sandėliavimui išmokų. Sviestui ir nugriebto pieno milteliams, dėl šių produktų specifinio pobūdžio, būtinos specialios taisyklės, kurios papildytų bendrąsias taisykles;

(27)

jei paramos privačiajam sandėliavimui suma nustatoma iš anksto, tikslinga numatyti svarstymo laikotarpį, per kurį, prie pranešant sprendimus dėl paramos paraiškų, būtų galima įvertinti padėtį rinkoje. Be to, prireikus reikėtų priimti nuostatas dėl specialių priemonių, taikomų visų pirma nebaigtoms nagrinėti paraiškoms, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ar spekuliacijų taikant privačiojo sandėliavimo programą. Taikant tokias priemones reikia imtis skubių veiksmų, todėl Komisija turėtų būti įgaliota veikti netaikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros ir nedelsdama imtis visų būtinų priemonių;

(28)

siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, reikėtų priimti kovai su pažeidimais ir sukčiavimu tinkamas kontrolės priemones. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti išsamų administracinį tikrinimą, kuris papildomas patikromis vietoje. Siekiant užtikrinti nešališką ir vienodą valstybių narių poziciją, reikėtų nustatyti šių kontrolės priemonių taikymo sritį, turinį, dažnumą ir jų taikymo ataskaitų teikimo reikalavimus;

(29)

nepagrįstai išmokėtos sumos turėtų būti susigrąžinamos laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (13);

(30)

kad valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui programos būtų administruojamos veiksmingai, būtina nustatyti, jog valstybės narės reguliariai informuotų Komisiją apie atsargų būklę, į sandėliavimo vietas atvežamus ir iš jų išvežamus produktus ir apie padėtį, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 ir 17 straipsniuose išvardytų produktų kainomis ir gamyba;

(31)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Įvadinės nuostatos

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 taikymo taisyklės, susijusios su:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje išvardytų produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją;

b)

paramos privačiajam sandėliavimui skyrimu už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje išvardytus produktus.

2.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant specialių nuostatų, nustatytų įgyvendinimo reglamentuose, kuriais:

a)

skelbiamas intervencinių produktų supirkimo arba intervencinių produktų pardavimo konkursas arba

b)

skelbiamas paramos privačiajam sandėliavimui konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

II SKYRIUS

Bendrosios taisyklės

2 straipsnis

Pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų teikimas ir priimtinumas

1.   Ūkio subjektai teikia pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse dėl valstybinės intervencijos, taip pat paraiškas dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraiškas naudodamiesi atitinkamos valstybės narės mokėjimo agentūros nustatytu metodu.

2.   Pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška yra laikomi priimtinais, jei jie pateikiami valstybine kalba arba viena iš valstybinių tos valstybės narės, kurioje teikiamas pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, kalbų; juose, naudojant mokėjimo agentūros nustatytą formą, nurodoma bent ši informacija:

a)

ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ir PVM mokėtojo kodas valstybėje narėje, kurioje ūkio subjektas vykdo pagrindinę veiklą;

b)

produktas ar produkto rūšis ir atitinkamas KN kodas, jei taikoma;

c)

kiekis, dėl kurio teikiamas pasiūlymas, paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, atsižvelgiant į 5 straipsnyje nustatytus mažiausius kiekius, jei taikoma.

3.   Pasiūlyme, paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje nepateikiama jokių papildomų ūkio subjekto nustatytų sąlygų, išskyrus tas, kurios nustatytos šiame reglamente arba susijusiame įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

4.   Kai pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse arba paraiškų pateikimo terminas sutampa su valstybine švente, pasiūlymai, paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos pateikiami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš valstybinę šventę.

5.   Laikoma, kad šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną pateiktus pasiūlymus, paraiškas dalyvauti konkurse arba paraiškas mokėjimo agentūra gavo pirmą darbo dieną po jų pateikimo dienos.

6.   Pateiktų pasiūlymų, paraiškų dalyvauti konkurse arba paraiškų atsiimti arba keisti negalima.

7.   Mokėjimo agentūra priimtinus pasiūlymus, paraiškas dalyvauti konkurse arba paraiškas ir atitinkamus kiekius registruoja jų gavimo dieną.

8.   Teisės ir pareigos, susijusios su pasiūlymo, paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos priėmimu, yra neperduodamos.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBĖS INTERVENCIJA

I SKYRIUS

Specialios su valstybės intervencija susijusios taisyklės

3 straipsnis

Intervencinio sandėliavimo vietos

1.   Kiekvienos intervencinio sandėliavimo vietos (toliau – sandėliavimo vieta) mažiausias sandėliavimo talpumas yra:

a)

grūdams: 5 000 tonų, 2017–2018 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 7 500 tonų, 2018–2019 m. laikotarpiu – 10 000 tonų, 2019–2020 m. laikotarpiu – 15 000 tonų;

b)

ryžiams: 5 000 tonų, 2017–2018 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 7 500 tonų, 2018–2019 m. laikotarpiu – 10 000 tonų;

c)

sviestui ir nugriebto pieno milteliams: 400 tonų, 2017 m. valstybės intervencijos laikotarpiu – 600 tonų, 2018 m. laikotarpiu – 800 tonų.

Valstybės narės, kurių vidutinė metinė grūdų produkcija yra mažesnė nei 20 mln. tonų, nuo 2019–2020 m. laikotarpio gali toliau taikyti 10 000 tonų mažiausią sandėliavimo talpumą.

2.   Šiame straipsnyje mažiausias sandėliavimo vietos talpumas reiškia mažiausią talpumą, kuris nebūtinai turi būti užtikrinamas nuolat, bet privalo būti užtikrinamas laikotarpiu, kuriuo gali vykti supirkimas.

3.   Mokėjimo agentūra gali nukrypti nuo šio straipsnio 1 dalies tik jei įrodo, kad toje dalyje nurodyto mažiausio talpumo sandėliavimo vieta nėra prieinama, ir jei pakaitinėse sandėliavimo vietose yra patogus susisiekimas upe, jūra ar geležinkeliu.

4 straipsnis

Produktų atitikties reikalavimams nustatymas

1.   Produktų atitiktis valstybės intervencijos reikalavimams nustatoma remiantis metodais, nustatytais šiose nuostatose:

a)

grūdų – I priedo I, II, III ir IV dalyse;

b)

ryžių – II priedo I dalyje;

c)

jautienos – III priedo I dalyje;

d)

sviesto – šio reglamento IV priedo I dalyje ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 273/2008 (14);

e)

nugriebto pieno miltelių – šio reglamento V priedo I dalyje ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 273/2008.

2.   Valstybės intervencijai pateikiamų grūdų kokybei nustatyti taikomi I priede nurodyti metodai, kurie esant reikalui nustatomi remiantis naujausiomis atitinkamų Europos arba tarptautinių standartų versijomis, galiojančiomis pirmąją kiekvienų prekybos metų dieną.

II SKYRIUS

Produktų supirkimas taikant intervenciją

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

5 straipsnis

Mažiausi pasiūlymuose ar paraiškose dalyvauti konkurse siūlomi produktų kiekiai

1.   Mažiausias produktų kiekis, kurį pasiūlymuose ar paraiškose dalyvauti konkurse gali būti siūloma supirkti, yra:

a)

paprastųjų kviečių, miežių ir kukurūzų – 160 tonų;

b)

kietųjų kviečių – 20 tonų;

c)

ryžių – 40 tonų;

d)

jautienos – 20 tonų;

e)

sviesto – 30 tonų;

f)

nugriebto pieno miltelių – 30 tonų.

Valstybės narės, kurių vidutinė metinė grūdų produkcija yra mažesnė nei 20 mln. tonų, gali nuspręsti paprastiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams taikyti 120 tonų mažiausią kiekį.

2.   Mokėjimo agentūra gali nustatyti kiekius, kurie yra didesni už 1 dalyje nustatytus mažiausius kiekius, jei tai pagrįsta atitinkamoje valstybėje narėje galiojančiomis didmeninės prekybos sąlygomis ir praktika arba aplinkos apsaugos taisyklėmis.

6 straipsnis

Produktų supirkimui taikomo užstato dydis

Užstato, kurio pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 4 straipsnio a punktą reikalaujama teikiant pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse dėl produktų supirkimo taikant valstybės intervenciją, dydis yra:

a)

grūdams – 20 EUR už toną;

b)

ryžiams – 30 EUR už toną;

c)

jautienai – 300 EUR už toną;

d)

sviestui – 50 EUR už toną;

e)

nugriebto pieno milteliams – 50 EUR už toną.

7 straipsnis

Pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priimtinumas

1.   Pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse yra laikomi priimtinais, jei atitinka šio reglamento 2 straipsnyje ir – konkurso atveju – įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse turi tenkinti šias sąlygas:

a)

juose nurodoma bent ši informacija:

i)

ryžių atveju – rūšis ir veislė;

ii)

vieta, kurioje produktas laikomas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu (netaikoma jautienai);

iii)

grūdų ir ryžių atveju – sandėliavimo vieta, su kuria susijęs teikiamas pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse;

iv)

grūdų ir ryžių atveju – derliaus nuėmimo metai ir gamybos vietovė (-ės) Sąjungoje;

v)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – pagaminimo data;

vi)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – patvirtintos įmonės, kurioje jie buvo pagaminti, pavadinimas ir patvirtinimo numeris;

b)

ūkio subjektas turi būti pateikęs užstatą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 4 straipsnio a punktą;

c)

grūdų ir ryžių atveju ūkio subjektas turi būti deklaravęs:

i)

kad produktai yra Sąjungos kilmės;

ii)

kad pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse susiję su vienarūše partija, kurią ryžių atveju turi sudaryti tos pačios veislės žaliaviniai ryžiai;

iii)

ar nuėmus derlių atliktas koks nors apdorojimas (ir atitinkamais atvejais panaudoto produkto pavadinimas) ir tai, kad jis panaudotas laikantis naudojimo sąlygų ir yra leidžiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (15).

2.   Ūkio subjektas, naudodamas 2 straipsnio 2 punkte nurodytą formą, gali prašyti, kad produktai, išskyrus jautieną, būtų perimami toje sandėliavimo vietoje, kurioje jie laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, jei sandėliavimo vieta atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 7 straipsnio 1 dalyje ir šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Mokėjimo agentūros vykdomas pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse tikrinimas

1.   Mokėjimo agentūros, remdamosi 2 ir 7 straipsniuose nustatytais reikalavimais, priima sprendimą dėl pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse priimtinumo.

Jei mokėjimo agentūra nusprendžia, kad pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse yra nepriimtini, ji informuoja apie tai atitinkamą ūkio subjektą per tris darbo dienas po pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse gavimo. Pasiūlymų atveju, jei ūkio subjektas tokios informacijos negauna, jo pasiūlymas laikomas priimtinu.

2.   Grūdų ir ryžių atveju 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų deklaracijų atitiktis gali būti patikrinta administracinėmis priemonėmis po to, kai mokėjimo agentūra patvirtina, kad pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti konkurse yra priimtini, jei reikia, pasinaudodama mokėjimo agentūros, atsakingos už ūkio subjekto nurodytą sandėliavimo vietą, pagalba, atsižvelgiant į 57 straipsnio 2 dalį.

9 straipsnis

Pranešimai Komisijai apie pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus priimtinus pasiūlymus ir paraiškas dalyvauti konkurse laikydamosi šių terminų:

a)

pasiūlymų atveju pranešimai teikiami kiekvieną antradienį ne vėliau kaip 12.00 (Briuselio laiku) ir yra susiję su produktų kiekiais, dėl kurių praėjusią savaitę buvo pateikti priimtini pasiūlymai, ir su susijusia informacija.

Kai siūlomų kiekių suma priartėja prie Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų apribojimų, Komisija informuoja valstybes nares, nuo kurios dienos pranešimus Komisijai jos turi teikti kiekvieną darbo dieną.

Nuo tos dienos valstybės narės kiekvieną darbo dieną ne vėliau kaip 14.00 (Briuselio laiku) Komisijai pateikia pranešimą apie kiekius, kurie buvo pasiūlyti intervencijai praėjusią darbo dieną;

b)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju taikomi įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, terminai.

2.   1 dalies a ir b punktuose nurodytuose pranešimuose negali būti nurodomas ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar PVM mokėtojo kodas, o sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – patvirtintos įmonės pavadinimas ar patvirtinimo numeris.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša Komisijai apie jokį priimtiną pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse per 1 dalies a ir b punktuose nurodytus terminus, laikoma, kad Komisijai pranešta, jog pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti konkurse negauta.

2 skirsnis

Supirkimas fiksuota kaina

10 straipsnis

Pasiūlymų fiksuota kaina supirkti paprastuosius kviečius, sviestą ir nugriebto pieno miltelius teikimas

Pasiūlymai mokėjimo agentūrai gali būti teikiami prasidėjus Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 12 straipsnyje nustatytiems valstybės intervencijos laikotarpiams.

11 straipsnis

Priemonės, kuriomis užtikrinamas kiekybinių apribojimų laikymasis

1.   Kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų kiekybinių apribojimų, Komisija, kaip numatyta to reglamento 3 straipsnio 6 dalies a punkte, nusprendžia:

a)

nutraukti intervencinį supirkimą fiksuota kaina;

b)

jeigu supirkus visą siūlomą kiekį būtų viršytas didžiausias kiekis – nustatyti paskirstymo koeficientą, taikomą bendram kiekiui, kuris nurodytas sprendimo dieną gautuose visų ūkio subjektų pasiūlymuose, apie kuriuos Komisijai pranešta;

c)

atitinkamais atvejais atmesti valstybių narių mokėjimo agentūroms pateiktus pasiūlymus, dėl kurių sprendimas dar nepriimtas.

Komisija sprendimą priima per dvi darbo dienas nuo 9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo ir per penkias darbo dienas nuo 9 straipsnio 1 dalies a punkto trečioje pastraipoje nurodyto pranešimo.

Taikant šį straipsnį, kai pranešimo data Komisijai yra valstybinė šventė, terminas pradedamas skaičiuoti pirmą darbo dieną po tos valstybinės šventės. Jei tokios valstybinės šventės patenka į Komisijos sprendimui priimti skirtą laikotarpį, skaičiuojamos tik darbo dienos.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, ūkio subjektas, kuriam taikomas 1 dalies b punkte nurodytas paskirstymo koeficientas, gali atsiimti savo pasiūlymą per penkias darbo dienas nuo sprendimo, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

3 skirsnis

Supirkimas konkurso tvarka

12 straipsnis

Konkurso tvarka

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 11 straipsnyje nurodytų produktų supirkimo konkursas skelbiamas priimant įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas konkursas ir kuriame visų pirma nurodoma ši informacija:

a)

susiję produktai ir:

i)

ryžių atveju – rūšis ir veislė;

ii)

jautienos atveju – ar konkursas skelbiamas supirkti skerdenoms, kurios turi būti iškaulinėtos, ar neiškaulinėtoms skerdenoms sandėliuoti;

b)

susijęs laikotarpis (paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo laikotarpis) ir, jei būtina, atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima teikti paraiškas dalyvauti konkurse.

2.   Komisija gali skelbti jautienos supirkimo konkursą pagal kategoriją ir valstybę narę arba jos regioną, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalies c punkte, remdamasi užregistruotomis dviejų paskutinių savaičių rinkos kainomis. Komisija gali nutraukti konkursą, kaip numatyta to reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, remdamasi užregistruotomis paskutinės savaitės rinkos kainomis.

3.   Jei Komisija skelbia Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą ribotą konkursą, įgyvendinimo reglamente, kuriuo tas konkursas skelbiamas, nurodoma konkreti valstybė narė ar valstybės narės regionas (-ai), su kuriais susijęs konkursas.

4.   Ryžių atveju konkursas gali apsiriboti konkrečiomis veislėmis arba vienos ar kelių rūšių žaliaviniais ryžiais, t. y. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo I dalies I.2 punkto a, b ar c papunkčiuose apibrėžtais ilgagrūdžiais ryžiais, vidutinių grūdų ryžiais, A ilgagrūdžiais ryžiais arba B ilgagrūdžiais ryžiais.

5.   Jautienai taikomos šios taisyklės:

a)

valstybėje narėje arba jos regione galiojanti vidutinė rinkos kaina pagal reikalavimus atitinkančias kategorijas nustatoma remiantis tos valstybės narės arba atitinkamo intervencinio regiono U, R ir O kokybės kainomis, perskaičiuotomis į R3 kokybę taikant III priedo II dalyje nustatytus perskaičiavimo koeficientus;

b)

vidutinės rinkos kainos registruojamos remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1249/2008 (16);

c)

valstybėje narėje arba jos regione galiojanti vidutinė rinkos kaina pagal reikalavimus atitinkančias kategorijas yra visų b punkte minimų kokybės klasių rinkos kainų vidurkis, apskaičiuojamas remiantis kiekvienai iš jų tenkančia bendro toje valstybėje narėje arba jos regione paskerstų gyvulių skaičiaus dalimi.

Jungtinę Karalystę sudaro šie du intervenciniai regionai:

i)

I regionas – Didžiosios Britanijos;

ii)

II regionas – Šiaurės Airijos.

13 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priimtinumas

1.   Be bendrųjų sąlygų, išdėstytų 2 ir 7 straipsniuose, paraiška dalyvauti konkurse laikoma priimtina tik jei joje nurodyta siūloma produkto kiekio matavimo vieneto kaina eurais, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, be PVM.

Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta grūdų ir ryžių kaina už toną produktų yra būtiniausios kokybės (apibrėžtos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 I priedo II dalyje) grūdų arba standartinės kokybės (apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A skirsnyje) ryžių kaina su pristatymu į sandėliavimo vietą, be iškrovimo.

Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta sviesto ir nugriebto pieno miltelių kaina yra kaina už 100 kg produktų su pristatymu į sandėliavimo vietos krovimo aikštelę.

Jautienos atveju kaina paraiškoje dalyvauti konkurse nurodoma laikantis 12 straipsnio 5 dalies a punkto už toną R3 kokybės produktų, taip pat nurodoma, ar kaina yra už mėsą su kaulais, kuri skirta iškaulinėti, ar už neiškaulinėtos mėsos sandėliavimą.

2.   Nepažeidžiant šio reglamento 15 straipsnio 2 dalies, paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta kaina neviršija Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės intervencinių kainų lygio.

14 straipsnis

Sprendimai dėl supirkimo kainos

1.   Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 9 straipsnį, Komisija nusprendžia:

a)

didžiausios supirkimo kainos nenustatyti arba

b)

didžiausią supirkimo kainą nustatyti.

2.   1 dalyje nurodytas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jei didžiausia supirkimo kaina nustatyta nebuvo, visos paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

2.   Jei didžiausia supirkimo kaina nustatyta, mokėjimo agentūra priima paraiškas dalyvauti konkurse, kuriose nurodyta kaina yra lygi arba mažesnė už tą sumą. Visos kitos paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

Mokėjimo agentūra priima tik paraiškas, apie kurias Komisijai pranešta pagal 9 straipsnį.

3.   Mokėjimo agentūra šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sprendimus priima po 43 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo.

Mokėjimo agentūra praneša ūkio subjektams apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

Priėmus paraišką dalyvauti konkurse apie ją pranešti nebūtina, jei mokėjimo agentūra per penkias darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo išduoda 17 straipsnyje nurodytą pristatymo užsakymą. Tokiu atveju pristatymo užsakymo išdavimo laikotarpis negali būti pratęstas pagal 17 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

16 straipsnis

Jautienos supirkimo apribojimas

Jei mokėjimo agentūroms pasiūlomi didesni jautienos kiekiai, negu jos gali perimti, perimamų kiekių supirkimą jos gali apriboti iki tokio kiekio, kokį jos gali perimti savo teritorijoje arba viename iš savo intervencinių regionų, nurodytų 12 straipsnio 5 dalyje.

Jei taikomas toks apribojimas, mokėjimo agentūros visoms susijusioms šalims užtikrina lygias galimybes.

4 skirsnis

Pristatymas ir transporto išlaidos

17 straipsnis

Pristatymo užsakymas

1.   Mokėjimo agentūra, pagal 8 ir 13 straipsnius patikrinusi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse priimtinumą, per penkias darbo dienas nuo 11 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto termino arba 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos išduoda pristatymo užsakymą.

Mokėjimo agentūra gali nuspręsti pratęsti pristatymo užsakymo išdavimo laikotarpį, jei tai būtina dėl didelių priimtų grūdų arba ryžių kiekių. Tačiau galutinė produktų pristatymo diena negali būti vėlesnė nei 65 dienos po pirmoje pastraipoje nurodyto termino arba sprendimo įsigaliojimo dienos. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

2.   Pristatymo užsakyme nurodoma data ir numeris ir pateikiama ši informacija:

a)

pristatytinas kiekis;

b)

galutinė produktų pristatymo data;

c)

sandėliavimo vieta, į kurią produktai pristatomi;

d)

kaina, nurodyta priimtame pasiūlyme arba paraiškoje dalyvauti konkurse.

3.   Pristatymo užsakymas išduodamos tik tiems kiekiams, apie kuriuos pranešta Komisijai, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

18 straipsnis

Specialios grūdų ir ryžių pristatymo sąlygos

1.   Mokėjimo agentūra paskiria sandėliavimo vietą, į kurią grūdai arba ryžiai pristatomi mažiausiomis sąnaudomis.

2.   Produktai į sandėliavimo vietą pristatomi ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Tačiau, atsižvelgdama į priimtus kiekius, mokėjimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip 14 dienų. Tokiais atvejais 17 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas pristatymo laikotarpis gali būti atitinkamai pratęstas. Mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

3.   Ūkio subjektas padengia išlaidas, susijusias su šiais grūdų tyrimais, atliekamais pagal I priedo IV dalyje nurodytą metodiką:

i)

amilazės aktyvumo (Hagberg) bandymu;

ii)

baltymų kiekio kietuosiuose kviečiuose ir paprastuosiuose kviečiuose nustatymo bandymu;

iii)

Zeleny bandymu;

iv)

apdorojamumo mašinomis bandymu;

v)

teršalų tyrimu.

19 straipsnis

Grūdų ir ryžių transporto išlaidos

1.   Grūdų ir ryžių pervežimo iš vietos, kurioje produktas buvo sandėliuojamas pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, į pristatymo užsakyme nurodytą sandėliavimo vietą išlaidas dengia ūkio subjektas, jei pervežimo atstumas yra lygus arba mažesnis negu 50 km.

Viršijus minėtą didžiausią atstumą, papildomas transporto išlaidas dengia mokėjimo agentūra, o Komisija jas kompensuoja mokėdama po 0,05 EUR už vieną toną 1 km.

2.   Jeigu grūdus ar ryžius superkanti mokėjimo agentūra yra ne toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje sandėliuojamas produktas, apskaičiuojant didžiausią 1 dalyje nurodytą atstumą neatsižvelgiama į atstumą, esantį nuo ūkio subjekto sandėlio iki valstybės narės, kurioje yra perkančioji mokėjimo agentūra, sienos.

20 straipsnis

Specialios jautienos pristatymo sąlygos

1.   Jautienos supirkimo kaina yra jautienos, pristatytos į sandėliavimo vietos svėrimo punktą arba į išpjaustymo įmonę, jei mėsa turi būti iškaulinėta, kaina.

2.   Iškrovimo išlaidas dengia ūkio subjektas.

3.   Ūkio subjektai produktus pristato ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Tačiau, atsižvelgdama į paskirtus kiekius, mokėjimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip septyniomis dienomis. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

21 straipsnis

Specialios sviesto ir nugriebto pieno miltelių pakavimo, pristatymo ir sandėliavimo sąlygos

1.   Sviestas supakuojamas ir pristatomas ne mažesniais kaip 25 kilogramų (grynojo svorio) blokais, laikantis IV priedo II dalyje išdėstytų reikalavimų.

2.   Nugriebto pieno milteliai supakuojami ir pristatomi ne mažesniais kaip 25 kilogramų (grynojo svorio) maišais, laikantis V priedo II dalyje išdėstytų reikalavimų.

3.   Ūkio subjektas pristato sviestą arba nugriebto pieno miltelius į sandėliavimo vietos krovimo aikštelę per 21 dieną nuo pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Tačiau, atsižvelgdama į priimtus kiekius, mokėjimo agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip septyniomis dienomis. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

Sviestas ir nugriebto pieno milteliai pristatomi ant padėklų, tinkamų ilgalaikiam sandėliavimui, kurie iškeičiami į lygiaverčius padėklus. Mokėjimo agentūra gali patvirtinti lygiavertę alternatyvią sistemą.

Sviesto arba nugriebto pieno miltelių iškrovimo sandėliavimo vietos krovimo aikštelėje išlaidas dengia mokėjimo agentūra.

4.   Mokėjimo agentūra reikalauja, kad sviestas ir nugriebto pieno milteliai būtų sukrauti ir sandėliuojami ant padėklų lengvai identifikuojamomis ir nesunkiai prieinamomis partijomis.

22 straipsnis

Pristatymas

1.   Pristatymo data yra:

a)

grūdų, ryžių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – data, kurią patvirtinama, kad į paskirtą sandėliavimo vietą atvežtas visas pristatymo užsakyme nurodytas kiekis. Ši data negali būti ankstesnė už pristatymo užsakymo išdavimo dieną;

b)

kiekvienos jautienos siuntos atveju – data, kurią mėsa atvežama į sandėliavimo vietos svėrimo punktą arba į išpjaustymo įmonę, jei mėsa turi būti iškaulinėta.

2.   Mokėjimo agentūra gali nuspręsti, kad grūdų, ryžių, sviesto arba nugriebto pieno miltelių perėmimas būtų vykdomas sandėliavimo vietoje, kurioje produktai laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, jei sandėliavimo vieta atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 7 straipsnio 1 dalyje ir šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Tuo atveju pristatymo data yra kita diena po pristatymo užsakymo išdavimo dienos; ši data taikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 18 straipsnio 2 dalies a punkto tikslais.

3.   Produktus perima mokėjimo agentūra arba jos atstovas, kuris yra nepriklausomas nuo ūkio subjekto.

5 skirsnis

Kontrolė ir perėmimas

23 straipsnis

Perėmimo aktas

1.   Perėmimo aktą mokėjimo agentūra išduoda po to, kai reikalaujamų patikrų ir tyrimų rezultatais patvirtinama, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 3 straipsnyje nustatyti atitikties reikalavimai yra įvykdyti. Akte nurodoma bent ši informacija:

a)

pristatyti kiekiai ir, ryžių atveju, veislė;

b)

produktų charakteristikos, nustatytos atlikus tyrimus, kiek tai susiję su kainos apskaičiavimu;

c)

jei taikoma, kiekiai, kurie nebuvo perimti. Tokiu atveju ūkio subjektas apie tai atitinkamai informuojamas.

2.   Perėmimo aktas su nurodyta data išsiunčiamas ūkio subjektui ir sandėlio valdytojui.

24 straipsnis

Ūkio subjekto pareigos

Produktai turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 3 straipsnyje išdėstytus atitikties reikalavimus. Kai reikalaujamų patikrų metu nustatoma, kad produktai neatitinka atitikties reikalavimų, ūkio subjektas:

a)

savo sąskaita atsiima atitinkamus produktus;

b)

padengia susijusias išlaidas, patirtas nuo produktų atvežimo į sandėliavimo vietą dienos iki jų išvežimo iš sandėlio dienos.

Ūkio subjekto mokėtinos išlaidos nustatomos remiantis standartinėmis atvežimo, išvežimo ir sandėliavimo išlaidų sumomis pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 3 straipsnį (17).

25 straipsnis

Reikalavimas iškaulinėti jautieną

Jei pagal konkurso sąlygas mėsą reikalaujama iškaulinėti, mokėjimo agentūra užtikrina, kad visa supirkta jautiena būtų iškaulinėta pagal III priedo III dalį.

6 skirsnis

Kainų koregavimas ir mokėjimai

26 straipsnis

Grūdų ir ryžių kainų koregavimas

1.   Kainos koreguojamos kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 2 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje:

a)

grūdų atveju – pagal šio reglamento I priedo V ir VI dalis,

b)

ryžių atveju – pagal šio reglamento II priedo II dalį.

2.   Jei mokėjimo agentūra grūdus ir ryžius perima ir sandėliuoja sandėliavimo vietoje pagal 22 straipsnio 2 dalį, supirkimo kaina mažinama 5 EUR už toną.

27 straipsnis

Mokėjimai

1.   Mokėjimai už perėmimo akte nurodytus kiekius vykdomi ne vėliau kaip 65-tą dieną po 22 straipsnyje nurodytos pristatymo datos, jeigu nevyksta administracinis tyrimas.

2.   Mokama tik už faktiškai pristatytą ir priimtą kiekį. Tačiau, jei tas kiekis yra didesnis už pristatymo užsakyme nurodytą kiekį, mokama tik už pristatymo užsakyme nurodytą kiekį.

III SKYRIUS

Intervencinių produktų pardavimas

28 straipsnis

Konkurso paskelbimas

1.   Taikant valstybės intervenciją perimti ir pardavimui skirti produktai parduodami konkurso tvarka.

2.   Konkursas skelbiamas priimant įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas pardavimas.

Pirmasis paraiškų pateikimo terminas nustatomas praėjus ne mažiau kaip šešioms dienoms nuo to įgyvendinimo reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Konkursai gali būti atviri, jei varžomasi dėl produktų, sandėliuojamų viename ar keliuose Sąjungos ar valstybės narės regionuose, pardavimo.

4.   Įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, visų pirma pateikiama ši informacija:

a)

susiję produktai ir visų pirma:

i)

ryžių atveju – rūšis ir veislė,

ii)

jautienos atveju – atitinkamos skerdenų dalys;

b)

susijęs laikotarpis (paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo laikotarpis) ir atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima teikti paraiškas dalyvauti konkurse;

c)

jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – mažiausias kiekis, dėl kurio galima teikti paraišką dalyvauti konkurse;

d)

užstato, kuris pateikiamas teikiant paraišką dalyvauti konkurse, suma.

Tame įgyvendinimo reglamente taip pat gali būti nurodoma:

a)

bendri konkursiniai kiekiai, dėl kurių skelbiamas konkursas;

b)

grūdų ir ryžių atveju (jei taikoma) – su transporto išlaidomis susijusios nuostatos.

5.   Konkursai gali būti riboti ir skelbiami tik dėl konkretaus produktų naudojimo arba konkrečių paskirties vietų, juose gali būti numatytos produktų naudojimo ar paskirties vietos tikrinimo nuostatos.

29 straipsnis

Skelbimas apie kvietimą dalyvauti konkurse ir su kvietimu dalyvauti konkurse susijusios nuostatos

1.   Kiekviena mokėjimo agentūra, turinti parduoti skirtų intervencinių atsargų, parengia skelbimą apie kvietimą dalyvauti konkurse ir paskelbia jį bent keturias dienas prieš pirmąją paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dieną.

2.   Skelbime apie kvietimą dalyvauti konkurse visų pirma nurodoma:

a)

kvietimą dalyvauti konkurse skelbiančios mokėjimo agentūros pavadinimas ir adresas;

b)

nuoroda į įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas pardavimas;

c)

kiekvieno dalinio kvietimo dalyvauti konkurse paraiškų pateikimo terminai;

d)

kiekvienos sandėliavimo vietos pavadinimas, adresas, sandėlio valdytojas ir atitinkamai:

i)

grūdų ir ryžių atveju – turimi kiekiai pardavimo partijomis, kurios sudarytos taip, kad visiems ūkio subjektams būtų užtikrintos lygios galimybės, taip pat kiekvienos pardavimo partijos kokybės aprašas;

ii)

jautienos atveju – turimi kiekiai pagal skerdenų dalis pagal III priedo IV dalį ir pristatymo data;

iii)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju – turimi kiekiai ir pristatymo data;

e)

pristatymo etapas, kaip nurodyta 30 straipsnio 1 dalies d punkte, ir, jei taikoma, pakavimo tipas;

f)

sandėliavimo vietoje esanti pakrovimo į transporto priemonę įranga;

g)

sviesto atveju, jei tinkama, kiekvienoje sandėliavimo vietoje turimas IV priedo II dalies 2 punkto d papunktyje nurodyto grietinėlės sviesto kiekis.

3.   Mokėjimo agentūra užtikrina, kad kvietimai dalyvauti konkurse būtų tinkamai paskelbti viešai.

4.   Mokėjimo agentūra imasi būtinų priemonių, kad suinteresuotosios šalys galėtų:

a)

prieš pateikdamos paraišką dalyvauti konkurse, savo sąskaita patikrinti ir ištirti paimtus parduodamų grūdų ir ryžių mėginius;

b)

atitinkamai susipažinti su I priedo IV dalyje, II priedo I dalyje, IV priedo I dalyje arba V priedo I dalyje nurodytų tyrimų rezultatais.

30 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse teikimas ir priimtinumas

1.   Paraiška dalyvauti konkurse yra laikoma priimtina, jeigu atitinka 2 straipsnyje ir įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, nustatytus reikalavimus. Be to, ji turi tenkinti toliau nurodytas sąlygas:

a)

joje pateikiama nuoroda į įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas pardavimas, ir tarpinio pasiūlymų pateikimo laikotarpio pabaigos data;

b)

jautienos atveju joje nurodomos atitinkamos skerdenų dalys;

c)

grūdų ir ryžių atveju joje nurodomas bendras pardavimo partiją sudarantis kiekis;

d)

joje nurodoma siūloma matavimo vieneto kaina eurais, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, be PVM, kaip nurodyta toliau:

i)

grūdų ir ryžių atveju – už produktus, pakrautus į transporto priemonę;

ii)

sviesto ar nugriebto pieno miltelių atveju – už sandėliavimo vietos krovimo aikštelėje ant padėklų pateiktus produktus arba prireikus į transporto priemonę (jei tai sunkvežimis arba geležinkelio vagonas) ant padėklų pakrautus produktus;

iii)

jautienos atveju – už produktus, pristatytus į sandėliavimo vietos krovimo aikštelę;

e)

jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju paraiška dalyvauti konkurse yra susijusi bent su mažiausiu kiekiu, nurodytu įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas;

f)

joje nurodyta sandėliavimo vieta, kurioje laikomi produktai, o sviesto ir nugriebto pieno miltelių atveju gali būti nurodyta alternatyvi sandėliavimo vieta;

g)

ūkio subjektas pateikė įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, numatytą užstato sumą.

2.   Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta grūdų kaina yra būtiniausios kokybės (apibrėžtos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 I priedo II dalyje) grūdų kaina, o paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta ryžių kaina – standartinės kokybės (apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A skirsnyje) ryžių kaina.

3.   Paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kaina taikoma grynajam svoriui.

Sviesto atveju paraiškoje dalyvauti konkurse gali būti nurodyta, kad ji pateikta tik dėl grietinėlės sviesto, kaip nurodyta 29 straipsnio 2 dalies g punkte.

31 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie paraiškas dalyvauti konkurse

1.   Valstybės narės per įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas pardavimas, nustatytą laikotarpį praneša Komisijai apie visas priimtinas paraiškas dalyvauti konkurse.

2.   1 dalyje numatytuose pranešimuose negali būti nurodomas ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar PVM mokėtojo kodas.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša Komisijai apie jokią priimtiną paraišką dalyvauti konkurse per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Komisijai pranešta, jog paraiškų dalyvauti konkurse negauta.

32 straipsnis

Sprendimai dėl pardavimo kainos

1.   Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 31 straipsnį, Komisija Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia:

a)

mažiausios pardavimo kainos nenustatyti arba

b)

mažiausią pardavimo kainą nustatyti.

Mažiausia sviesto ir nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina gali skirtis priklausomai nuo parduoti siūlomų produktų buvimo vietos.

2.   1 dalyje nurodytas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

33 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jeigu mažiausia pardavimo kaina nenustatyta, atmetamos visos paraiškos dalyvauti konkurse.

2.   Kai mažiausia pardavimo kaina nustatyta, mokėjimo agentūros atmeta visas paraiškas dalyvauti konkurse, kuriose nurodyta kaina yra mažesnė už mažiausią pardavimo kainą.

Mokėjimo agentūros priima tik tas paraiškas dalyvauti konkurse, apie kurias Komisijai pranešta pagal 31 straipsnį.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sprendimus mokėjimo agentūros priima po 32 straipsnyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo.

Mokėjimo agentūra praneša ūkio subjektams apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

34 straipsnis

Specialios jautienos, sviesto ir nugriebto pieno miltelių paskirstymo taisyklės

1.   Konkurso dėl sviesto ir nugriebto pieno miltelių laimėtojas yra didžiausią kainą pasiūlęs ūkio subjektas. Jei visas turimas kiekis nėra paskiriamas, likutis skiriamas kitiems ūkio subjektams pagal jų paraiškose dalyvauti konkurse nurodytą kainą, pradedant nuo didžiausios kainos.

2.   Jei priėmus paraišką dalyvauti konkurse sutartys turėtų būti sudaromos dėl didesnio jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių kiekio nei turimas konkrečioje sandėliavimo vietoje, atitinkamam ūkio subjektui skiriamas tik tas turimas kiekis. Tačiau, ūkio subjektui sutikus, mokėjimo agentūra gali paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyto kiekio trūkstamą dalį skirti iš kitų sandėliavimo vietų.

3.   Jei priėmus dvi ar daugiau paraiškų dalyvauti konkurse, kuriose siūloma vienoda tam tikroje sandėliavimo vietoje laikomų produktų kaina, sutartys turėtų būti sudaromos dėl didesnio jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių kiekio nei turimas, o turimas kiekis paskirstomas proporcingai tose paraiškose dalyvauti konkurse nurodytiems kiekiams. Tačiau, jeigu dėl tokio paskirstymo tektų skirti mažesnius kiekius negu 28 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytas mažiausias kiekis, kiekiai būtų skiriami traukiant burtus.

4.   Jei priėmus visas konkurso laimėtojų paraiškas sandėliavimo vietoje likęs jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių kiekis yra mažesnis negu 28 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytas mažiausias kiekis, mokėjimo agentūra pasiūlo šį likusį kiekį konkurso laimėtojams, pirmumą teikdama didžiausios kainos siūlytojui. Konkurso laimėtojams pasiūloma galimybė likusį kiekį pirkti mažiausia pardavimo kaina.

5.   Mokėjimo agentūra skirsto produktus, atsižvelgdama į jų atvežimo į sandėlį datą, pradėdama nuo tų produktų, kurie atvežti anksčiausiai iš bendro produktų kiekio, esančio ūkio subjekto paskirtoje sandėliavimo vietoje, arba atitinkamais atvejais nuo to sviesto, grietinėlės sviesto arba jautienos skerdenų dalių, kurie atvežti anksčiausiai iš bendro sviesto ar grietinėlės sviesto arba jautienos skerdenų dalių kiekio, esančio ūkio subjekto paskirtame šaldymo sandėlyje.

35 straipsnis

Mokėjimai

Prieš išvežant produktus iš sandėlių, laikydamiesi 37 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio, ūkio subjektai mokėjimo agentūrai sumoka paraiškoje dalyvauti konkurse nurodytą sumą už kiekvieną kiekį, kurį jie atsiima iš sandėliavimo vietos, laikydamiesi pagal 33 straipsnio 3 dalį pranešto mokėjimo agentūros sprendimo.

36 straipsnis

Valstybių narių vykdomas pardavimas

1.   Valstybėje narėje, kurioje konkursas pagal 28 straipsnį nepaskelbtas, mokėjimo agentūra gali pati paskelbti intervencinių produktų pardavimo konkursą, jei bendras visose jos sandėliavimo vietose likęs kiekis yra mažesnis kaip:

a)

kiekvienų grūdų – 10 000 tonų;

b)

ryžių – 2 000 tonų;

c)

jautienos, sviesto arba nugriebto pieno miltelių – 200 tonų.

2.   Konkursams, kuriuos mokėjimo agentūra paskelbia pagal 1 dalį, taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 II skyrius ir šis skyrius, išskyrus šio reglamento 28 straipsnio 2 dalį, 29 straipsnio 2 dalies b punktą, 30 straipsnio 1 dalies a ir e punktus, 31 straipsnį ir 32 straipsnio 2 dalį. Atitinkam valstybės narės sprendimui mutatis mutandis taikoma 32 straipsnio 1 dalis.

3.   Mokėjimo agentūros, neviršydamos 1 dalyje nustatytų kiekių, gali tiesiogiai parduoti produktus, kurie, remiantis apžiūros, atliekamos per metinę atsargų inventorizaciją, rengiamą pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktą ir 4 dalį, arba per patikrinimą, atliekamą po intervencijos, rezultatais, negali būti perpakuojami arba yra pablogėjusios kokybės.

4.   Mokėjimo agentūros užtikrina lygias galimybes visoms susijusioms šalims.

37 straipsnis

Leidimas išvežti

1.   Sumokėjus 35 straipsnyje nurodytą sumą, mokėjimo agentūra išduoda leidimą išvežti, kuriame nurodoma:

a)

kiekis, už kurį sumokėta atitinkama suma;

b)

sandėliavimo vieta, kurioje laikomi produktai;

c)

galutinė produktų išvežimo data.

2.   Ūkio subjektas išsiveža jam skirtus produktus per 30 dienų nuo 33 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo gavimo. Pasibaigus tam laikotarpiui išlaidas ir riziką prisiima ūkio subjektas.

38 straipsnis

Sviesto ir nugriebto pieno miltelių išvežimas

1.   Išvežant sviestą ir nugriebto pieno miltelius iš sandėliavimo vietos, mokėjimo agentūra pasirūpina, kad tais atvejais, kai jie pristatomi kitur nei į sandėliavimo vietą, jie būtų sukrauti ant padėklų sandėliavimo vietos krovimo aikštelėje, o jei vežama sunkvežimiu arba geležinkelio vagonais – pakrauti į transporto priemonę. Su tuo susijusias išlaidas apmoka mokėjimo agentūra.

2.   Padėklus išvežus iš sandėliavimo vietos ūkio subjektas mokėjimo agentūrai grąžina lygiavertės kokybės padėklus. Su mokėjimo agentūra gali būti susitarta ir dėl lygiavertės alternatyvios tvarkos.

3.   Bet kokias išdėstymo transporto priemonėje ir nuėmimo nuo padėklų išlaidas apmoka sviestą arba nugriebto pieno miltelius perkantis ūkio subjektas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAMA PRIVAČIAJAM SANDĖLIAVIMUI

I SKYRIUS

Specialios paramos privačiajam sandėliavimui taisyklės

I skirsnis

Bendrosios nuostatos

39 straipsnis

Konkurso skelbimas ir išankstinis paramos nustatymas

1.   Įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos suma, gali būti pateikta ši informacija:

a)

produktai ar produktų rūšys ir jų KN kodai, jei taikoma;

b)

jei parama nustatoma iš anksto – paramos sandėliavimui suma už atitinkamų produktų kiekio matavimo vienetą;

c)

kiekio matavimo vienetas;

d)

ar paraiška dalyvauti konkurse arba iš anksto nustatyta parama yra susijusi su produktais, kurie jau atiduoti sandėliuoti;

e)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju – jų teikimo laikotarpis ir, jei būtina, atskiri tarpiniai laikotarpiai, per kuriuos galima jas teikti, o išankstinio paramos nustatymo atveju – paraiškų teikimo laikotarpis;

f)

sandėliavimo laikotarpis;

g)

bendras konkursinis kiekis, jei taikoma;

h)

mažiausias kiekis vienai paraiškai dalyvauti konkurse arba vienai paraiškai;

i)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju ir, jei taikoma, paraiškų atveju – užstato suma už vieną kiekio matavimo vienetą;

j)

atidavimo sandėliuoti ir išvežimo iš sandėlio laikotarpiai;

k)

išsami informacija, kurią būtina nurodyti ant pakuočių, jei taikoma.

2.   Kai parama privačiajam sandėliavimui skiriama tik tam tikrose valstybėse narėse arba jų regionuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 18 straipsnio 2 dalies b punkte, paraiškos dalyvauti konkurse ir paraiškos gali būti teikiamos tik toje (-se) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse).

3.   Konkurso atveju pirmoji paraiškų dalyvauti konkurse teikimo diena gal būti ne anksčiau kaip praėjus šešioms dienoms nuo įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, įsigaliojimo.

40 straipsnis

Paraiškų dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraiškų teikimas ir priimtinumas

Paraiška dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba paramos privačiajam sandėliavimui paraiška laikoma priimtina, jei atitinka 2 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir tenkina šias sąlygas:

a)

joje pateikiama bent ši informacija:

i)

nuoroda į įgyvendinimo reglamentą, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma;

ii)

sandėliavimo laikotarpis, jei to reikalaujama įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma;

iii)

produktų, dėl kurių teikiama paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška, kiekis;

iv)

jei produktai jau sandėliuojami, kiekvienos privačiojo sandėliavimo vietos pavadinimas ir adresas, sandėliavimo partijų, paketų, cisternų ar silosinių su atitinkamais kiekiais vieta, ir, jei taikoma, patvirtintos įmonės identifikavimo numeris;

v)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju – jų pateikimo tarpiniai laikotarpiai;

vi)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju – siūloma paramos suma eurais už vieną matavimo vienetą, suapvalinta iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, be PVM;

b)

ūkio subjektas pateikė užstato sumą, nurodytą įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

41 straipsnis

Mokėjimo agentūros vykdomas paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų tikrinimas

1.   Mokėjimo agentūra, remdamasi 2 ir 40 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, priima sprendimą dėl paraiškų dalyvauti konkurse ir paraiškų priimtinumo.

2.   Jei mokėjimo agentūra nusprendžia, kad paraiška dalyvauti konkurse arba paraiška yra nepriimtina, ji informuoja apie tai atitinkamą ūkio subjektą per tris darbo dienas po paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos gavimo.

42 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie paraiškas dalyvauti konkurse ir paraiškas

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priimtinas paraiškas dalyvauti konkurse ir paraiškas laikydamosi šių terminų:

a)

paraiškų dalyvauti konkurse atveju taikomi įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, terminai;

b)

paraiškų atveju pranešimai pateikiami kiekvieną antradienį ne vėliau kaip 12.00 (Briuselio laiku) ir juose nurodomi produktų kiekiai, dėl kurių praėjusią savaitę buvo pateiktos priimtinos paraiškos, taip pat su tomis paraiškomis susijusi informacija. Jei tokia informacija būtina programos administravimo tikslais, Komisija gali paprašyti, kad tokie pranešimai būtų teikiami dažniau.

2.   1 dalies a ir b punktuose numatytuose pranešimuose negali būti nurodomas ūkio subjekto vardas ir pavardė (pavadinimas), adresas ar PVM mokėtojo kodas.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša Komisijai apie priimtiną paraišką dalyvauti konkurse arba paraišką per 1 dalies a ir b punktuose nurodytus terminus, laikoma, kad Komisijai pranešta, jog paraiškų dalyvauti konkurse arba paraiškų negauta.

II skirsnis

Paramos privačiajam sandėliavimui sumos nustatymas konkurso tvarka

43 straipsnis

Sprendimai dėl paramos privačiajam sandėliavimui didžiausios sumos

1.   Remdamasi paraiškomis dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 42 straipsnį, Komisija, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 4 straipsnio 2 dalies a punkte, nusprendžia:

a)

didžiausios paramos sumos nenustatyti arba

b)

didžiausią paramos sumą nustatyti.

2.   Jei paraiška dalyvauti konkurse pateikta dėl bendro konkursinio kiekio, nurodyto 39 straipsnio 1 dalies g punkte, ir jei skyrus bendrus kiekius, už kuriuos pasiūlyta ta suma, būtų viršytas bendras konkursinis kiekis, Komisija laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros priima sprendimą, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas. Koeficientas taikomas paraiškoms dalyvauti konkurse, kurios neviršija didžiausios paramos sumos.

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, ūkio subjektas, kuriam taikomas paskirstymo koeficientas, gali atsiimti savo paraišką dalyvauti konkurse per dešimt darbo dienų nuo sprendimo, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

3.   Sprendimai dėl 1 ir 2 dalyse nurodytos paramos skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

44 straipsnis

Atskiri sprendimai dėl paraiškų dalyvauti konkurse

1.   Jei didžiausia paramos privačiajam sandėliavimui suma nebuvo nustatyta, atmetamos visos paraiškos dalyvauti konkurse.

2.   Kai didžiausia paramos suma yra nustatyta, mokėjimo agentūra, nepažeisdama 43 straipsnio 2 dalies, priima paraiškas dalyvauti konkurse, kurios atitinka tą sumą arba jos nesiekia. Visos kitos paraiškos dalyvauti konkurse atmetamos.

Mokėjimo agentūra priima tik tas paraiškas dalyvauti konkurse, apie kurias pranešta pagal 42 straipsnį.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sprendimus mokėjimo agentūra priima po 43 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo paskelbimo.

Mokėjimo agentūra praneša ūkio subjektams apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus per tris darbo dienas nuo to Komisijos sprendimo įsigaliojimo.

III skirsnis

Išankstinis paramos privačiajam sandėliavimui sumos nustatymas

45 straipsnis

Sprendimai dėl iš anksto nustatytos paramos privačiajam sandėliavimui paraiškų

1.   Dėl jau sandėliuojamų produktų pateiktos priimtinos paraiškos laikomos priimtomis aštuntą darbo dieną po tos paraiškos gavimo dienos su sąlyga, kad Komisija per tą laiką nepriima sprendimo pagal 3 dalį.

2.   Mokėjimo agentūra sprendimus dėl priimtinų paraiškų, pateiktų dėl dar nesandėliuojamų produktų, priėmimo ūkio subjektams praneša aštuntą darbo dieną po tos paraiškos gavimo dienos su sąlyga, kad Komisija per tą laiką nepriima sprendimo pagal 3 dalį.

3.   Jei išnagrinėjus padėtį paaiškėja, kad buvo piktnaudžiauta paramos privačiajam sandėliavimui programa arba kad kilusi piktnaudžiavimo arba spekuliacijos rizika, Komisija gali netaikydama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros nuspręsti:

a)

sustabdyti programos taikymą ne daugiau kaip penkioms darbo dienoms; tuo laikotarpiu teikiamos paraiškos nepriimamos;

b)

nustatyti bendrą procentinį dydį, kuriuo sumažinamas paraiškose nurodytas kiekis, atitinkamais atvejais laikantis mažiausio sutartyje nustatyto kiekio;

c)

atmesti iki sustabdymo laikotarpio pateiktas paraiškas, dėl kurių priėmimo būtų buvę sprendžiama sustabdymo laikotarpiu.

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 6 dalies, ūkio subjektas, kuriam taikomas pirmos pastraipos b punktas, gali atsiimti savo paraišką per dešimt darbo dienų nuo sprendimo, kuriuo nustatomas sumažinimo procentinis dydis, įsigaliojimo dienos.

IV skirsnis

Produktų atidavimas privačiajam sandėliavimui

46 straipsnis

Su dar nesandėliuojamiems produktams skirta privačiojo sandėliavimo vieta susijusi informacija

Ūkio subjektas, gavęs 44 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą pranešimą arba 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą apie sprendimą, mokėjimo agentūrai praneša produktų atvežimo sandėliuoti terminus, kiekvienos privačiojo sandėliavimo vietos pavadinimą ir adresą ir atitinkamus kiekius. Pranešimas mokėjimo agentūrai pateikiamas ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki partijų atidavimo sandėliuoti pradžios. Mokėjimo agentūra gali nutarti sutikti dėl trumpesnio laikotarpio nei penkios darbo dienos.

47 straipsnis

Dar nesandėliuojamų produktų atidavimas sandėliuoti

1.   Produktai atiduodami sandėliuoti per 28 dienas nuo 44 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo (paraiškų dalyvauti konkurse atveju) arba 45 straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo (paraiškų atveju).

2.   Mėsos kiekio, nurodyto paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje, kiekvienos atskiros partijos atidavimo sandėliuoti pradžia laikoma ta diena, kai ją pradeda administruoti kompetentinga institucija. Tai yra diena, kada nustatomas šviežio arba atšaldyto produkto grynasis svoris:

a)

privačiojo sandėliavimo vietoje, jeigu mėsa užšaldoma patalpose;

b)

užšaldymo vietoje, jeigu mėsa užšaldoma tinkamose patalpose, kurios nėra privačiojo sandėliavimo vietoje.

3.   Atidavimo sandėliuoti pabaiga laikoma ta diena, kurią atiduodama sandėliuoti paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje nurodyto kiekio paskutinė atskira partija.

II SKYRIUS

Sandėliavimo sutartys

I skirsnis

Sutarčių sudarymas

48 straipsnis

Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis

1.   Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis prasideda kitą dieną po:

a)

dienos, kurią pateiktas 44 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimas arba kurią gauta priimtina paraiška nepažeidžiant 45 straipsnio 1 dalies, sandėliuojamų produktų atveju;

b)

dienos, kurią atidavimas sandėliuoti laikomas užbaigtu pagal 47 straipsnio 3 dalį, dar nesandėliuojamų produktų atveju.

2.   Sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis gali būti nustatytas įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas dėl paramos privačiajam sandėliavimui arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, kaip nurodyta 39 straipsnio 1 dalies f punkte.

Nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (18) 3 straipsnio 4 dalies, kai paskutinė sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio diena yra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė, sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis baigiasi baigiantis paskutinei tos dienos valandai.

49 straipsnis

Sutarčių sudarymas

Sutartis sudaro valstybės narės, kurios teritorijoje sandėliuojami ar bus sandėliuojami produktai, mokėjimo agentūra ir Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 2 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai, kurių paraiškos dalyvauti konkurse arba paraiškos buvo priimtos.

Sutartys sudaromos dėl sandėliuoti faktiškai atiduoto kiekio (sutartyje nurodyto kiekio), kuris negali viršyti 44 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyto kiekio (paraiškų dalyvauti konkurse atveju), paraiškoje dėl jau sandėliuojamų produktų nurodyto kiekio arba 45 straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime apie sprendimą nurodyto kiekio (paraiškų dėl dar nesandėliuojamų produktų atveju).

Jei sandėliuoti atiduotas faktinis kiekis sudaro mažiau nei 95 % paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje nurodyto kiekio arba kiekio, susidariusio pritaikius 45 straipsnio 3 dalies b punktą, sutartis nėra sudaroma.

Sutartys nėra sudaromos, jei nėra patvirtinta produktų atitiktis reikalavimams.

50 straipsnis

Pranešimas apie sutarčių sudarymą

Mokėjimo agentūra apie tai, kad sutartis laikoma sudaryta, laimėtojui praneša per penkias darbo dienas nuo 61 straipsnio 1 dalyje nurodytos tikrinimo ataskaitos paskelbimo su sąlyga, kad yra gavusi visus sutarčiai sudaryti reikalingus dokumentus.

Sutarties sudarymo data yra data, kurią mokėjimo agentūra pateikia ūkio subjektui minėtą pranešimą.

II skirsnis

Sutarties elementai ir ūkio subjekto pareigos

51 straipsnis

Sutarties elementai

Sutartis atitinkamais atvejais laikoma apimančia 52 straipsnyje numatytus elementus ir elementus, numatytus:

a)

atitinkamose įgyvendinimo reglamento, kuriuo skelbiamas konkursas, nuostatose ir paraiškoje dalyvauti konkurse arba

b)

atitinkamose įgyvendinimo reglamento, kuriuo iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, nuostatose ir paraiškoje.

52 straipsnis

Ūkio subjekto pareigos

1.   Sutartyse nustatomos bent šios ūkio subjekto pareigos:

a)

savo rizika ir lėšomis atiduoti sutartyje numatytą produktų kiekį į sandėlį ir sutartyje numatytą sandėliavimo laikotarpį sandėliuoti jį tokiomis sąlygomis, kad produktai išlaikytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 3 straipsnyje nurodytas charakteristikas:

i)

nepakeičiant sandėliuojamų produktų kitais, išskyrus cukraus atveju pagal 3 dalį;

ii)

neperkeliant jų į kitą privačiojo sandėliavimo vietą arba cukraus atveju – į kitą silosinę;

b)

saugoti svėrimo dokumentus, sudarytus atvežimo į privačiojo sandėliavimo vietą dieną;

c)

su atidavimo sandėliuoti operacijomis, įskaitant sandėliavimo partijų, paketų, cisternų ar silosinių su atitinkamais kiekiais vietą, susijusius dokumentus išsiųsti mokėjimo agentūrai ne vėliau kaip praėjus penkioms darbo dienoms po 47 straipsnio 3 dalyje nurodytos atidavimo sandėliuoti datos;

d)

leisti mokėjimo agentūrai bet kuriuo metu patikrinti, ar vykdomos visos sutartyje nustatytos pareigos;

e)

užtikrinti, kad sandėliuojami produktai būtų lengvai prieinami, o atskiras sandėliavimo partijas, paketus, cisternas ar silosines būtų galima identifikuoti.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies a punkto ii papunkčio mokėjimo agentūra gali leisti sandėliuojamus produktus perkelti į kitą vietą šiomis sąlygomis:

i)

sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ar saugoma geografine nuoroda (SGN), atveju – kai ūkio subjektas pateikia pagrįstą prašymą;

ii)

kitų produktų atvejais – išimtinėmis aplinkybėmis, kai ūkio subjektas pateikia pagrįstą prašymą.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies a punkto cukrus, dėl kurio sudaryta sutartis, gali būti sandėliuojamas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje su kitu cukrumi su sąlyga, kad sutartyje nurodytas kiekis yra sandėliuojamas paskirtojoje silosinėje sutartyje numatytą laikotarpį, laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 8 straipsnio 1 dalies.

4.   Už visų dokumentų tikrinimą atsakingos mokėjimo agentūros prašymu ūkio subjektas jai pateikia toliau nurodytus kiekvienos sutarties elementus, kad ji visų pirma galėtų patikrinti šią informaciją apie sandėliuoti atiduotus produktus:

a)

numerį, pagal kurį identifikuojama patvirtinta įmonė ir, jei reikia, valstybė narė, kurioje produktai pagaminti;

b)

produktų kilmę ir produktų pagaminimo datą arba prekybos metus, kuriais produktas pagamintas, jei tai cukrus, ir gyvulių paskerdimo datą, jei tai mėsa;

c)

atidavimo sandėliuoti datą;

d)

svorį, o mėsos atveju – ir supakuotų skerdenų dalių skaičių;

e)

privačiojo sandėliavimo vietos adresą ir produktų identifikavimo privačiojo sandėliavimo vietoje priemones, o nefasuoto cukraus atveju – ūkio subjekto paskirtos silosinės identifikavimo priemonę;

f)

sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos datą ir išvežimo iš sutartyje numatytos sandėliavimo vietos faktinę datą.

5.   Ūkio subjektas arba atitinkamais atvejais sandėlio valdytojas veda sandėlio registrą, kuriame pagal kiekvienos sutarties numerį registruoja:

a)

sandėliuoti atiduotų produktų partijų, paketų, cisternų ar silosinių identifikacinius duomenis;

b)

atidavimo sandėliuoti į sandėlį ir išvežimo iš jo datas;

c)

sandėliuojamų produktų kiekius partijose, paketuose, cisternose ar silosinėse;

d)

produktų partijų, paketų, cisternų ar silosinių vietą sandėlyje.

III SKYRIUS

Produktų išvežimas ir paramos privačiajam sandėliavimui išmokėjimas

I skirsnis

Produktų išvežimas iš sandėlio

53 straipsnis

Išvežimas iš sandėlio

1.   Išvežimas iš sandėlio gali būti pradėtas dieną, kuri eina po paskutinės sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio dienos arba tam tikrais atvejais – dieną, nurodytą įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma.

2.   Iš sandėlio išvežama visa sandėliuota partija, nebent mokėjimo agentūra leidžia išvežti mažesniais kiekiais.

Tačiau užplombuotų produktų atveju, kaip nurodyta 60 straipsnyje, iš sandėlio galima išvežti tik užplombuotą kiekį.

3.   Jei įgyvendinimo reglamente, kuriuo skelbiamas konkursas arba iš anksto nustatoma paramos privačiajam sandėliavimui suma, nurodyta, kad sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis yra nuo tam tikro dienų skaičiaus iki tam tikro dienų skaičiaus, ūkio subjektas apie ketinimą išvežti produktus iš sandėlio, nurodydamas susijusias sandėliavimo partijas, paketus, cisternas ar silosines, mokėjimo agentūrai praneša ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki išvežimo operacijų pradžios.

Mokėjimo agentūra gali nutarti sutikti dėl trumpesnio laikotarpio nei penkios darbo dienos.

II skirsnis

Mokėjimas

54 straipsnis

Paraiškos dėl paramos privačiajam sandėliavimui išmokų

Ūkio subjektas paraišką dėl išmokos pateikia per tris mėnesius nuo sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos.

55 straipsnis

Paramos privačiajam sandėliavimui mokėjimas

Parama išmokama ne vėliau kaip per 120 dienų po paraiškos dėl išmokos pateikimo dienos su sąlyga, kad įvykdytos visos sutartyje nustatytos pareigos.

Tačiau, jei dar vyksta administracinis tyrimas, išmoka nemokama, kol nepripažįstama teisė ją gauti.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PATIKROS IR NUOBAUDOS

I SKYRIUS

Patikros

56 straipsnis

Su valstybės intervencija ir parama privačiajam sandėliavimui susijusių patikrų bendrosios nuostatos

1.   Mokėjimo agentūros imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi su valstybės intervencija ir paramos privačiajam sandėliavimui skyrimu susijusių reikalavimų, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1238, šiame reglamente ir šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytuose įgyvendinimo reglamentuose.

Priemonės apima išsamų pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti konkurse dėl valstybės intervencijos, taip pat paraiškų dalyvauti konkurse dėl paramos privačiajam sandėliavimui ir paramos privačiajam sandėliavimui paraiškų administracinį tikrinimą, kuris papildomas dokumentų patikromis ir fizinėmis patikromis vietoje, kaip nurodyta šioje antraštinėje dalyje.

2.   Valstybės intervencijai pristatytų produktų svoris, o paramos privačiajam sandėliavimui atveju – sutartyje nurodytas kiekis tikrinami dalyvaujant mokėjimo agentūros pareigūnams.

3.   Produktų, kuriems taikoma valstybės intervencija ir už kuriuos skiriama parama privačiajam sandėliavimui, fizinius mėginius ima mokėjimo agentūros pareigūnai arba jie imami šiems pareigūnams dalyvaujant.

4.   Siekiant užtikrinti audito seką, visi mokėjimo agentūros patikrinti atsargų apskaitos ir finansiniai įrašai bei dokumentai per kontrolinį vizitą antspauduojami arba pažymimi inicialais. Jei tikrinami kompiuteriniai įrašai, atliktos patikros duomenys įtraukiami į tikrinimo bylą – ant popieriaus arba elektronine forma. Komisijai paprašius tie duomenys jai pateikiami.

57 straipsnis

Specialios nuostatos dėl patikrų, susijusių su valstybės intervencija

1.   Nepažeidžiant šiuo reglamentu reikalaujamų patikrų, reikalingų produktams perimti, intervencinių atsargų patikros atliekamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnį.

2.   Kai 7 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodyta sandėliavimo vieta yra ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas pasiūlymas arba paraiška dalyvauti konkurse, pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse gavusi mokėjimo agentūra gali prašyti už tą sandėliavimo vietą atsakingos mokėjimo agentūros jai padėti, be kita ko, atlikti patikrą vietoje. Pagalba suteikiama per laikotarpį, kurio prašo pasiūlymą arba paraišką dalyvauti konkurse gavusi mokėjimo agentūra.

3.   Jautienos atveju patikros atliekamos pagal III priedo I ir III dalis.

58 straipsnis

Specialios nuostatos dėl patikrų, susijusių su grūdams ir ryžiams taikoma valstybės intervencija

1.   Nepaisant 56 straipsnio 2 dalies, pristatytas kiekis sveriamas dalyvaujant ūkio subjektui ir mokėjimo agentūros atstovui, kuris nepriklausomas nuo ūkio subjekto.

Tačiau, jei mokėjimo agentūros atstovas yra ir sandėlio valdytojas, mokėjimo agentūra per 30 dienų nuo pristatymo dienos atlieka bent jau tūrio patikrinimą. Skirtumas tarp svėrimo būdu nustatyto kiekio ir kiekio, įvertinto taikant tūrinį metodą, negali būti didesnis kaip 5 %.

Jei 5 % leistina paklaida neviršijama, o vėliau pasvėrus paaiškėja, jog esamas kiekis skiriasi nuo kiekio, įrašyto į sąskaitas perimant produktą, sandėlio valdytojas padengia visas su tuo skirtumu susijusias išlaidas.

Jei 5 % leistina paklaida viršijama, grūdai arba ryžiai pasveriami nedelsiant. Jei nustatytas svoris yra mažesnis už užregistruotąjį, svėrimo išlaidas padengia sandėlio valdytojas. Kitu atveju svėrimo išlaidas apmoka mokėjimo agentūra.

2.   Jei teršalų lygis grūduose tikrinamas remiantis šio Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 I priedo I dalies 3 punkte nurodyta rizikos analize, mokėjimo agentūra atsako už didžiausio leidžiamo teršalų lygio nesilaikymo finansinius padarinius pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 6 dalyje nustatytas taisykles.

Tačiau ochratoksino A ir aflatoksino atveju finansinė atsakomybė priskiriama Sąjungos biudžetui, jei atitinkama mokėjimo agentūra gali Komisijai pateikti įrodymus, kad sandėliuoti atvežti produktai atitiko normas, buvo sudarytos normalios sandėliavimo sąlygos ir vykdomos kitos sandėlio valdytojo prievolės.

59 straipsnis

Specialios grūdų ir ryžių perėmimo sąlygos sandėlio valdytojui priklausančioje sandėliavimo vietoje

1.   Jei grūdų ir ryžių perėmimas vykdomas sandėliavimo vietoje, kurioje produktai laikomi pasiūlymo arba paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo metu, perimamas kiekis nustatomas remiantis sandėlio registru, atitinkančiu profesinius standartus, kuriais užtikrinama atitiktis Sąjungos teisės aktams, visų pirma Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 III priedui, taip pat turi būti tenkinamos tokios sąlygos:

a)

sandėlio registre registruojama:

i)

sveriant nustatytas svoris, kai sveriama iki perėmimo likus ne daugiau kaip 10 mėnesių;

ii)

svėrimo metu nustatytos fizinės kokybės charakteristikos ir visų pirma drėgnumas;

iii)

informacija apie silosavimą (jei jo būta) ir atliktą apdorojimą;

b)

sandėlio valdytojas patvirtina, kad siūloma partija visiškai atitinka sandėlio registre įrašytus duomenis;

c)

svėrimo metu nustatytos kokybės charakteristikos yra tokios pačios, kaip ir tipinio mėginio, sudaryto iš mokėjimo agentūros arba jos atstovo paimtų mėginių, paimtų po vieną iš kiekvieno 60 tonų produkto kiekio.

2.   Jei taikoma 1 dalis, svoris, kuris turi būti užregistruotas sandėlio registre ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytose finansinėse sąskaitose, yra sandėlio registre įrašytas svoris, jei reikia, pakoreguotas atsižvelgiant į svėrimo metu užregistruoto ir pagal tipinį mėginį nustatyto drėgnumo arba įvairių priemaišų (Schwarzbesatz) procentinio kiekio skirtumus. Į įvairių priemaišų procentinio kiekio skirtumą gali būti atsižvelgiama tik siekiant sumažinti sandėlio registre įrašytą svorį.

Per 30 dienų nuo perėmimo mokėjimo agentūra atlieka tūrio patikrą. Skirtumas tarp svėrimo būdu nustatyto kiekio ir kiekio, įvertinto taikant tūrinį metodą, negali būti didesnis kaip 5 %.

Jei 5 % leistina paklaida neviršijama, o vėliau pasvėrus paaiškėja, jog esamas kiekis skiriasi nuo kiekio, įrašyto į sąskaitas perimant produktą, sandėlio valdytojas padengia visas su tuo skirtumu susijusias išlaidas.

Jei 5 % leistina paklaida viršijama, grūdai arba ryžiai pasveriami nedelsiant. Jei nustatytas svoris yra mažesnis už užregistruotąjį atsižvelgiant į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 IV priedo 1 punkte numatytas leistino nuokrypio ribas, svėrimo išlaidas padengia sandėlio valdytojas. Kitu atveju svėrimo išlaidas apmoka Europos žemės ūkio garantijų fondas.

60 straipsnis

Specialios nuostatos dėl patikrų, susijusių su parama privačiajam sandėliavimui

1.   Per 30 dienų nuo 48 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pradžios mokėjimo agentūra atlieka visų sandėliuoti atiduotų partijų dokumentų patikras vietoje siekdama patikrinti atitiktį 49 straipsnyje nurodytam sutartyje numatytam kiekiui. Per šias patikras tikrinamas 52 straipsnio 5 dalyje nurodytas sandėlio registras ir patvirtinamieji dokumentai, kaip antai svėrimo bei pristatymo dokumentai, taip pat fiziškai tikrinama, ar produktų partijos tikrai yra privačiojo sandėliavimo vietoje ir ar tai tikrai tie produktai.

Mėsos atveju patikros atliekamos produktus atiduodant privačiai sandėliuoti, o alyvuogių aliejaus atveju – prieš oficialiai užplombuojant cisternas.

Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis mokėjimo agentūra gali ne daugiau kaip 15 dienų pratęsti pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį. Tokiais atvejais mokėjimo agentūra informuoja susijusius ūkio subjektus.

2.   Be patikrų, reikalaujamų pagal 1 dalį, fiziškai tikrinama ir tipinė statistinė imtis, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % sandėliuoti atiduotų bendrų kiekių, siekiant užtikrinti, kad produktų ir sandėliavimo partijų kiekis, pobūdis ir sudėtis, pakuotės bei ženklinimas atitinka privačiojo sandėliavimo reikalavimus ir duomenis, kuriuos ūkio subjektas nurodė paraiškoje dalyvauti konkurse arba paraiškoje.

Sūrio atveju atliekamos visų partijų fizinės patikros siekiant patikrinti atitiktį sutartyje nurodytam kiekiui.

3.   Sandėliavimo laikotarpiu mokėjimo agentūra taip pat atlieka patikras vietoje iš anksto neįspėjusi, siekdama įsitikinti, kad privačiojo sandėliavimo vietoje tikrai yra sutartyje nurodytas kiekis ir sutartyje nurodyti produktai ir kad nefasuotas cukrus yra laikomas ūkio subjekto paskirtoje silosinėje. Patikra atliekama remiantis atsitiktine tvarka paimta statistine imtimi, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % bendrų kiekių, dėl kurių sudarytos sutartys. Šioje imtyje negali būti daugiau kaip 25 % partijų, jau patikrintų pagal 2 dalį, nebent nebūtų įmanoma vietoje patikrinti ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % bendrų kiekių, dėl kurių sudarytos sutartys.

Pagal pirmą pastraipą atlikti patikras iš anksto neįspėjus nėra būtina, jei mokėjimo agentūra, ūkio subjektui sutikus, užplombavo produktus taip, kad sutartyje nurodyti kiekiai negali būti išvežti iš sandėliavimo vietos nenuplėšus plombos.

4.   Sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigoje arba, jei taikoma 53 straipsnio 3 dalis, prieš pradedant išvežti produktus mokėjimo agentūra, siekdama patikrinti, ar sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti, atlieka patikras vietoje, per kurias tikrina sandėlio registrą ir patvirtinamuosius dokumentus, taip pat žiūri, ar produktų partijos tikrai yra privačiojo sandėliavimo vietoje ir ar tai tikrai tie produktai, kad įsitikintų, jog įvykdyti pagal sutartį prisiimti įsipareigojimai.

Be pirmoje pastraipoje nurodytų patikrų, fiziškai tikrinama ir tipinė statistinė imtis, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 % partijų, atitinkančių ne mažiau kaip 5 % bendrų kiekių, dėl kurių sudarytos sutartys, siekiant patikrinti privačiojo sandėliavimo vietoje esančių produktų kiekį, tipą, pakuotes ir ženklinimą ir įsitikinti, kad tai tikrai tie produktai.

5.   Jei mokėjimo agentūra, ūkio subjektui sutikus, užplombavo produktus taip, kad sandėliuojamas kiekis negali būti išimtas iš atskiros partijos nenuplėšus plombos, per 3 ir 4 dalyse nurodytas patikras gali būti tikrinama tik ar yra atitinkamos plombos ir ar jos nepažeistos.

61 straipsnis

Patikrų ataskaitos

1.   Mokėjimo agentūra per penkias darbo dienas nuo kiekvienos patikros vietoje ir atitinkamais atvejais nuo 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos patikros užbaigimo parengia tikrinimo ataskaitą. Ataskaitoje tikslai aprašomi įvairūs tikrinti elementai ir nurodoma:

a)

patikros pradžios data ir laikas;

b)

informacija apie išankstinį įspėjimą, jei buvo;

c)

patikros trukmė;

d)

dalyvavę atsakingieji asmenys;

e)

atliktų patikrų pobūdis ir mastas, visų pirma pateikiant išsamią informaciją apie patikrintus dokumentus ir produktus;

f)

nustatyti faktai ir išvados;

g)

ar reikalingi tolesni veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingasis mokėjimo agentūros pareigūnas ir savo parašu patvirtina ūkio subjektas ar atitinkamais atvejais sandėlio valdytojas arba ji išsiunčiama ūkio subjektui priemonėmis, kurias galima užregistruoti. Ataskaita įtraukiama į išmokos bylą.

2.   Jei per patikrą tikrinami produktai neatitinka reikalavimų, tikrinama statistinė imtis padidinama tiek, kiek nusprendžia mokėjimo agentūra.

3.   Mokėjimo agentūra registruoja kiekvieną neatitikties atvejį, remdamasi sunkumo, masto, trukmės ir pasikartojimo kriterijais – dėl šių atvejų pareiškėjui pagal 62 straipsnio 1 dalį gali būti nebeleidžiama dalyvauti paramos skyrimo procedūroje arba jam gali tekti grąžinti neteisėtai išmokėtą paramą privačiajam sandėliavimui ir, jei taikoma, sumokėti palūkanas pagal to straipsnio 62 straipsnio 4 dalį.

II SKYRIUS

Nuobaudos ir administracinės priemonės

62 straipsnis

Su parama privačiajam sandėliavimui susijusios nuobaudos ir administracinės priemonės

1.   Jei mokėjimo agentūra nustato, kad dokumente, kurį ūkio subjektas turi pateikti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1238, šį reglamentą arba šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą įgyvendinimo reglamentą, pateikta neteisinga informacija ir jei ta neteisinga informacija yra lemiama sprendžiant dėl paramos privačiajam sandėliavimui skyrimo, mokėjimo agentūra tam ūkio subjektui nebeleidžia dalyvauti paramos skyrimo už tą produktą, apie kurį pateikta neteisinga informacija, procedūroje vienus metus nuo dienos, kurią priimtas galutinis administracinis sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas.

2.   1 dalies nuostata dėl neleidimo dalyvauti procedūroje netaikoma, jei ūkio subjektas mokėjimo agentūrai priimtinu būdu įrodo, kad toje dalyje nurodyta padėtis susidarė dėl force majeure aplinkybių arba akivaizdžios klaidos.

3.   Atitinkami veiklos vykdytojai grąžina neteisėtai išmokėtą paramą ir sumoka palūkanas. Mutatis mutandis taikomos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 27 straipsnyje nustatytos taisyklės.

4.   Taikant administracines nuobaudas ir susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas, kaip numatyta šiame straipsnyje, nedaromas poveikis nuostatoms dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo Komisijai pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1848/2006 (19).

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PRANEŠIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Pranešimai

I skirsnis

Bendrosios nuostatos dėl pranešimų

63 straipsnis

Pranešimo būdas

Šiame reglamente ir 1 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo reglamentuose nurodyti pranešimai teikiami pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (20).

64 straipsnis

Su mokėjimo agentūromis susiję pranešimai

1.   Valstybės narės praneša Komisijai patvirtintas mokėjimo agentūras, atsakingas už intervencinį supirkimą bei pardavimą ir paramą privačiajam sandėliavimui.

2.   Komisija patvirtintų mokėjimo agentūrų sąrašą pateikia valstybėms narėms ir jį paskelbia, taip pat ir internete.

II skirsnis

Su valstybės intervencija susiję pranešimai

65 straipsnis

Informacijos apie intervencines atsargas pranešimas

1.   Valstybės narės, kurių mokėjimo agentūros turi intervencinių atsargų, ne vėliau kaip penkioliktą kiekvieno mėnesio dieną praneša Komisijai šiuos duomenis:

a)

grūdų ir ryžių:

i)

nuo prekybos metų pradžios sandėliuojamus kiekius;

ii)

bendrą nuo prekybos metų pradžios perimtą kiekį;

iii)

bendrą iš sandėliavimo vietų nuo prekybos metų pradžios išvežtą kiekį, atitinkamais atvejais nurodant panaudojimo tipą arba paskirties vietą, taip pat bendrą prarastą kiekį;

iv)

bendrą kiekį, dėl kurio sudarytos sutartys, atitinkamais atvejais nurodant panaudojimo tipą arba paskirties vietą;

v)

kiekius, dėl kurių pateikta pasiūlymų baigiantis ataskaitiniam mėnesiui;

b)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių:

i)

ankstesnio mėnesio pabaigoje sandėlyje esančius kiekvieno produkto kiekius ir per tą mėnesį į sandėliavimo vietas atvežtų ir iš jų išvežtų produktų kiekius;

ii)

kiekvieno per ankstesnį mėnesį iš sandėliavimo vietų išvežto produkto kiekius, suskirstytus pagal reglamentą, kuriuo skelbiamas tų produktų pardavimo konkursas;

iii)

kiekius, suskirstytus pagal laikymo sandėlyje trukmę ankstesnio mėnesio pabaigoje;

c)

jautienos:

i)

ankstesnio mėnesio pabaigoje sandėlyje esančius kiekvieno produkto kiekius ir per tą mėnesį į sandėliavimo vietas atvežtų ir iš jų išvežtų produktų kiekius;

ii)

kiekvieno per ankstesnį mėnesį iš sandėliavimo vietų išvežto produkto kiekius, suskirstytus pagal reglamentą, kuriuo skelbiamas tų produktų pardavimo konkursas;

iii)

kiekvienos skerdenų dalies kiekius, dėl kurių ankstesnį mėnesį buvo sudarytos pardavimo sutartys;

iv)

kiekvienos skerdenų dalies kiekius, nurodytus leidimuose išvežti, išduotuose ankstesnį mėnesį;

v)

kiekvienos skerdenų dalies kiekius, supirktus ankstesnį mėnesį;

vi)

kiekvienos skerdenų dalies nesutartines atsargas ir fizines atsargas ankstesnio mėnesio gale bei išsamią informaciją apie tai, kiek laiko nesutartinės atsargos jau yra sandėliuojamos;

d)

visų produktų:

i)

konkurso paskelbimo informaciją, paskirtus kiekius ir mažiausias pardavimo kainas, nustatytas jei taikomas 36 straipsnis;

ii)

informaciją apie kiekius, skirtus pagal labiausiai nepasiturintiems asmenims numatytą programą.

2.   Komisija gali pareikalauti, kad 1 dalyje numatyti pranešimai būtų teikiami dažniau, jei tai būtina veiksmingo intervencijos sistemos administravimo tikslais.

3.   Taikant 1 dalies b punktą:

a)   atvežti kiekiai– mokėjimo agentūros perimti arba neperimti į sandėlį fiziškai pristatyti kiekiai;

b)   išvežti kiekiai– iš sandėlio išvežti kiekiai arba pirkėjo perimti kiekiai, jeigu jie buvo perimti prieš išvežimą iš sandėlio.

4.   Taikant 1 dalies c punktą:

a)   nesutartinės atsargos– atsargos, dėl kurių pardavimo sutartis dar nesudaryta;

b)   fizinės atsargos– nesutartinės atsargos ir atsargos, dėl kurių sutartys jau sudarytos, tačiau pačios atsargos dar neperimtos.

III skirsnis

Su parama privačiajam sandėliavimui susiję pranešimai

66 straipsnis

Informacijos apie privatųjį sandėliavimą pranešimas

Valstybės narės, kuriose taikoma paramos privačiajam sandėliavimui programa, Komisijai praneša:

a)

bent kartą per savaitę – produktus ir kiekius, dėl kurių praėjusią savaitę sudarytos sutartys, suskirstytus pagal sandėliavimo laikotarpį;

b)

ne vėliau kaip penkioliktą kiekvieno mėnesio dieną šiuos ankstesnio mėnesio duomenis:

i)

tą mėnesį į privačiojo sandėliavimo vietas pristatytų ir iš jų išvežtų produktų kiekius, jei reikia, suskirstytus pagal kategorijas;

ii)

to mėnesio pabaigoje privačiojo sandėliavimo vietose esančių produktų kiekius, jei reikia, suskirstytus pagal kategorijas;

iii)

produktų, kurių sutartyje numatytas sandėliavimo laikotarpis pasibaigė, kiekius;

iv)

jei sandėliavimo laikotarpis sutrumpintas arba pratęstas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 20 straipsnio m punkte, produktus, kurių sandėliavimo laikotarpis patikslintas, ir jų kiekius, taip pat pradines ir patikslintas išvežimo iš sandėlio datas;

c)

iki kiekvienų metų kovo 31 d. praėjusiais kalendoriniais metais pagal IV antraštinę dalį atliktų patikrų vietoje rezultatus.

II SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

67 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. spalio 1 d. Tačiau I priedo V dalies III ir IV lentelės ir I priedo VI dalies b punktas valstybės intervenciniam supirkimui taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(4)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(5)  1987 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3427/87, nustatantis išsamias intervencijos ryžių rinkoje taisykles (OL L 326, 1987 11 17, p. 25).

(6)  1991 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2351/91, nustatantis išsamias taisykles, taikytinas perkant intervencinės agentūros laikomus ryžius, kurie bus tiekiami kaip pagalba maisto produktais (OL L 214, 1991 8 2, p. 51).

(7)  2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 720/2008, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų, susijusių su mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimu ir judėjimu, išsamias taikymo taisykles (OL L 198, 2008 7 26, p. 17).

(8)  2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (OL L 223, 2008 8 21, p. 3).

(9)  2009 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1130/2009, nustatantis bendrąsias išsamias intervencinių produktų naudojimo ir (arba) paskirties tikrinimo taisykles (OL L 310, 2009 11 25, p. 5).

(10)  2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL L 349, 2009 12 29, p. 1).

(11)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 15).

(12)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(13)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(14)  2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 273/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pieno ir pieno produktų analizės bei kokybės vertinimo metodais (OL L 88, 2008 3 29, p. 1).

(15)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(16)  2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL L 337, 2008 12 16, p. 3).

(17)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1).

(18)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(19)  2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 dėl su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 595/91 (OL L 355, 2006 12 15, p. 56).

(20)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).


I PRIEDAS

GRŪDINĖS KULTŪROS

I DALIS

1.   MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS NEPAŽEISTUS PAGRINDINIŲ GRŪDINIŲ KULTŪRŲ GRŪDUS, APIBRĖŽTYS

1.1.   Skaldyti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju skaldytų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju skaldytų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

1.2.   Grūdų priemaišos

a)   Sudžiūvę grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju sudžiūvusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte. Tačiau Estijos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos miežių atveju sudžiūvusiais grūdais laikomi šiose valstybėse narėse pasiūlyti, paraiškose dalyvauti konkurse nurodyti arba priimti intervencijai grūdai, kurių natūrinis svoris lygus 64 kg/hl ar didesnis ir kurie pašalinus visas kitas šiame priede nurodytas medžiagas išbyra per 2 mm skersmens pailgų akučių sietą.

Sudžiūvusių grūdų sąvoka netaikoma kukurūzams.

b)   Kiti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju kitų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju kitų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

c)   Kenkėjų pažeisti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju kenkėjų pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju kenkėjų pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

d)   Grūdai su pakitusios spalvos gemalais

Kietųjų kviečių ir paprastųjų kviečių atveju apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Grūdų su pakitusios spalvos gemalais sąvoka netaikoma miežiams ir kukurūzams.

e)   Džiovinant perkaitinti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju džiovinant perkaitintų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju džiovinant perkaitintų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

f)   Margi grūdai

Kietųjų kviečių atveju margų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Margų grūdų sąvoka netaikoma paprastiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams.

1.3.   Sudygę grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju sudygusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju sudygusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

1.4.   Įvairios priemaišos

a)   Pašalinės sėklos

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju pašalinių sėklų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju pašalinių sėklų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

Kenksmingųjų augalų sėklos– sėklos, kurios yra nuodingos žmonėms ir gyvuliams, kliudančios arba sunkinančios grūdų valymo bei malimo darbus ir bloginančios iš grūdų gaminamų produktų kokybę;

b)   Pažeisti grūdai

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju pažeistų grūdų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju EN 15587 standarte fuzariozės pažeistų grūdų apibrėžtis įtraukta į pažeistų grūdų apibrėžtį.

c)   Pašalinės medžiagos

Kietųjų kviečių, paprastųjų kviečių ir miežių atveju pašalinių medžiagų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Kukurūzų atveju pašalinių medžiagų apibrėžtis pateikta EN 16378 standarte.

d)   Lukštai (kukurūzų atveju – kukurūzų burbuolių dalys)

e)   Skalsės

f)   Sugedę grūdai

Kietųjų kviečių ir paprastųjų kviečių atveju sugedusių grūdų apibrėžtis pateikta EN 15587 standarte.

Sugedusių grūdų sąvoka netaikoma miežiams ir kukurūzams.

g)   Gyvūninės kilmės priemaišos

1.5.   Gyvi kenkėjai

1.6.    Mitadiné grūdai

Kietųjų kviečių atveju mitadiné (pusiau stikliški) grūdai – grūdai, kurių grūdas nėra visiškai stikliškas. Jų apibrėžtį galima rasti EN 15585 standarte.

2.   KIEKVIENAI JAVŲ RŪŠIAI BŪDINGOS PRIEMAIŠOS, KURIAS REIKIA ĮVERTINTI

2.1.   Kietieji kviečiai

Grūdų priemaišos– sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu, margi grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai (kartu su fuzariozės pažeistais grūdais), pašalinės medžiagos, lukštai, skalsės, sugedę grūdai, ir gyvūninės kilmės priemaišos.

2.2.   Paprastieji kviečiai

Grūdų priemaišos– sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai, grūdai su pakitusios spalvos gemalu (tik kai viršijama 8 %) ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai (kartu su fuzariozės pažeistais grūdais), pašalinės medžiagos, lukštai, skalsės, sugedę grūdai, ir gyvūninės kilmės priemaišos.

2.3.   Miežiai

Grūdų priemaišos– sudžiūvę grūdai, kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai (kartu su fuzariozės pažeistais grūdais), pašalinės medžiagos, lukštai ir gyvūninės kilmės priemaišos.

2.4.   Kukurūzai

Grūdų priemaišos– kitų javų grūdai, kenkėjų pažeisti grūdai ir džiovinant perkaitinti grūdai.

Įvairios priemaišos– pašalinės sėklos, pažeisti grūdai, pašalinės medžiagos, burbuolių dalys ir gyvūninės kilmės priemaišos.

II DALIS

Metodai, taikomi intervencijai siūlomų, paraiškoje dalyvauti atitinkamame konkurse nurodytų arba intervencijai priimtų grūdų kokybei nustatyti

Intervencijai siūlomų, paraiškoje dalyvauti atitinkamame konkurse nurodytų arba intervencijai priimtų grūdų kokybei nustatyti remiantis 4 straipsniu taikomi tokie metodai:

a)

standartinis medžiagų, išskyrus nepažeistus pagrindinių javų grūdus, nustatymo metodas:

i)

EN 15587 standartas paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių ir miežių atveju,

ii)

EN 16378 standartas kukurūzų atveju;

b)

standartinis drėgnio kiekio nustatymo metodas:

i)

EN ISO 6540 standartas kukurūzų atveju,

ii)

EN ISO 712 standartas javų, išskyrus kukurūzus, atveju arba infraraudonųjų spindulių technologija paremto metodas, atitinkantis EN 15948 standartą.

Kilus ginčui, lemia tik naudojant EN ISO 6540 standartą (kukurūzams) arba EN ISO 712 standartą (grūdams, išskyrus kukurūzus) gauti rezultatai;

c)

standartinis tešlos iš paprastųjų kviečių lipnumo ir tinkamumo mechaniniam apdorojimui nustatymo metodas – nurodytasis šio priedo III dalyje;

d)

baltymų kiekiui sumaltuose kietuosiuose ir paprastuosiuose kviečiuose nustatyti taikomas standartinis metodas – nurodytasis:

i)

EN ISO 20483 standarte arba

ii)

CEN ISO/TS 16634–2 standarte.

Kilus ginčui, lemia tik naudojant EN ISO 20483 standartą gauti rezultatai;

e)

standartinis maltų paprastųjų kviečių Zeleny koeficiento nustatymo metodas – nurodytasis EN ISO 5529 standarte;

f)

standartinis Hagberg kritimo skaičiaus nustatymo (amilazės aktyvumo bandymas) metodas – nurodytasis EN ISO 3093 standarte;

g)

standartinis kietųjų kviečių stikliškumo praradimo rodiklio nustatymo metodas – nurodytasis EN 15585 standarte;

h)

standartinis natūrinio svorio nustatymo metodas – nurodytasis EN ISO 7971/3 standarte;

i)

mėginių ėmimo ir mikotoksinų kiekio nustatymo analizės metodai – nurodytieji Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 (1) priede ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006 (2) I ir II prieduose.

III DALIS

Tešlos iš paprastųjų kviečių lipnumo ir tinkamumo mechaniniam apdorojimui nustatymo metodika

1.   Pavadinimas

Kvietinių miltų tiriamojo kepimo metodas.

2.   Taikymo sritis

Metodas taikomas eksperimentiniu būdu sumaltiems kvietiniams miltams, skirtiems mielinei duonai kepti.

3.   Principas

Tešla specialiu maišytuvu gaminama iš miltų, vandens, mielių, druskos ir sacharozės. Padalijus tešlą, tešlos ruošiniai apvalinami, laikomi 30 minučių; paskui formuojami, dedami ant lakštų ir kepami nustatytą laiką. Surašomos tešlos apdorojamumo charakteristikos. Įvertinamas kepalų tūris ir aukštis.

4.   Sudedamosios dalys

4.1.   Mielės

Saccharomyces cerevisiae aktyvios sausosios mielės iš DHW-Hamburg-Wansbeck arba tokių pačių charakteristikų produktas.

4.2.   Vandentiekio vanduo

4.3.   Cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalas

30 ± 0,5 g natrio chlorido (naudojamo prekyboje), 30 ± 0,5 g sacharozės (naudojamos prekyboje) ir 0,040 ± 0,001 g askorbo rūgšties ištirpinama 800 ± 5 g vandens. Kiekvieną dieną ruošiamas naujas tirpalas.

4.4.   Cukraus tirpalas

5 ± 0,1 g sacharozės (naudojamos prekyboje) ištirpinama 95 ± 1 g vandens. Kiekvieną dieną ruošiamas naujas tirpalas.

4.5.   Fermentiškai aktyvus maltas salyklas

Naudojamas prekyboje.

5.   Įranga ir aparatūra

5.1.   Kepimo patalpa

Joje palaikoma 22 °C–25 °C temperatūra.

5.2.   Šaldytuvas

Palaikantis 4 ± 2 °C temperatūrą.

5.3.   Likutis

Svėrimo galia 2 kg, svėrimo paklaida 2 g.

5.4.   Likutis

Svėrimo galia 0,5 kg, svėrimo paklaida 0,1 g.

5.5.   Analizinės svarstyklės

Svėrimo paklaida 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Maišytuvas

Stephan Soehne GmbH gamybos Stephan UMTA 10 su Detmold modelio maišikliu arba kitas analogiškų charakteristikų įrenginys.

5.7.   Kildinimo kamera

Naudojant reguliavimo sistemą palaikoma 30 ± 1 °C temperatūra.

5.8.   Atviros plastikinės dėžutės

Pagaminti iš polimetilmetakrilato (Plexiglas, Perspex). Vidiniai matmenys: Vidiniai matmenys 25 cm × 25 cm × 15 cm aukščio, sienelių storis0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Kvadratiniai plastikiniai lakštai

Pagaminti iš polimetilmetakrilato (Plexiglas, Perspex). Dydis ne mažiau kaip 30 cm × 30 cm, storis 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Formavimo įrenginys

Brabender rutulinis apvalintuvas (Brabender OHG) ar kitas analogiškų charakteristikų įrenginys.

6.   Mėginių ėmimas

Pagal EN ISO 24333.

7.   Procedūra

7.1.   Vandens kiekio nustatymas

Vandens absorbcija nustatoma pagal ICC standartą Nr. 115/1.

7.2.   Malto salyklo priedo nustatymas

Miltų kritimo skaičius nustatomas pagal EN ISO 3093. Jei kritimo skaičius yra didesnis kaip 250, naudojamas malto salyklo priedas. Salyklo kiekis, kurio reikia pasiekti kritimo skaičių nuo 200 iki 250, nustatomas ruošiant miltų mišinių seriją su didėjančiu malto salyklo (4.5 punktas) kiekiu. Jei kritimo skaičius yra 250 arba mažesnis, malto salyklo priedo nededama.

7.3.   Aktyvių sausųjų mielių reaktyvavimas

Nustatoma 35 ± 1 °C cukraus tirpalo (4.4 punktas) temperatūra. Viena aktyvių sausųjų mielių masės dalis supilama į keturias cukraus tirpalo atitinkamos temperatūros masės dalis. Nemaišoma. Jei reikia, lėtai pasukiojama.

Paliekama 10 ± 1 minučių, paskui maišoma, kol susidaro vienalytė suspensija. Ji panaudojama per 10 minučių.

7.4.   Miltų ir vandens temperatūra tešlos maišymui

Miltų ir vandens temperatūra turi būti tokia, kad įmaišytos tešlos temperatūra būtų 27 ± 1 °C.

7.5.   Tešlos sudėtis

2 g tikslumu pasveriama 10 y/3 g miltų pagal esamą drėgnumą (tai atitinka 1 kg miltų, kurių drėgnumas 14 %); čia „y“ yra naudotas miltų kiekis bandyme farinografu (žr. ICC standartąNr. 115/1).

0,2 g tikslumu pasveriamas salyklo miltelių kiekis, reikalingas sumažinti kritimo rodiklį iki ribų nuo 200 iki 250 sekundžių (7.2 punktas).

Pasveriama 430 ± 5 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo (4.3 punktas) ir įpilama tiek vandens, kad bendra masė sudarytų (x – 9) 10 y/3 g (žr. 10.2 punktą); čia „x“ yra bandyme farinografu (žr. ICC standartą Nr. 115/1) naudoto vandens kiekis. Bendra masė (paprastai nuo 450 g iki 650 g) turi būti sudaryta 1,5 g tikslumu.

Pasveriama 90 ± 1 g mielių suspensijos (7.3 punktas).

Bendra tešlos masė pažymima P ir apskaičiuojama kaip miltų, cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo, vandens, mielių suspensijos ir salyklo kiekio suma.

7.6.   Maišymas

Prieš maišant maišyklės temperatūra šiltu vandeniu pakeliama iki 27 ± 1 °C.

Į maišyklę supilami skysti tešlos ingredientai, ant jų suberiami miltai, sumaišyti su maltu salyklu.

Maišyklė įjungiama (pirmu greičiu, 1 400 aps./min.) ir tešla maišoma 60 sekundžių. Po 20 sekundžių nuo maišymo pradžios pritvirtinta prie maišyklės dangčio grandyklė du kartus apsukama.

Išmatuojama tešlos temperatūra. Ji turi būti ne mažesnė kaip 26 °C ir ne didesnė kaip 28 °C; jei ji neatitinka šio intervalo, tešla išmetama ir, parinkus reikiamą komponentų temperatūrą, užmaišoma nauja jos porcija.

Tešlos savybės įvertinamos vienu iš toliau nurodytų terminų:

nelipni ir tinkama mechaniniam apdorojimui, arba

lipni ir netinkama mechaniniam apdorojimui.

Nelipnia ir tinkama mechaniniam apdorojimui laikoma tešla, kurios masė rišli, beveik nelimpa prie maišyklės sienelių ir maišiklio. Tešla turi būti lengvai paimama rankomis ir vienu judesiu be žymių nuostolių išimama iš maišyklės.

7.7.   Dalijimas ir apvalinimas

2 g tikslumu pasveriami trys tešlos ruošiniai, kurių masė apskaičiuojama pagal formulę:

p

=

0,25 P, čia:

p

=

pasverto tešlos ruošinio masė,

P

=

visos tešlos masė.

Tuoj pat tešlos ruošiniai 15 sekundžių apvalinami formavimo įrenginiu (5.10 punktas), paskui sudedami ant kvadratinių plastikinių lakštų (5.9 punktas), uždengiami apverstomis plastikinėmis dėžutėmis (5.8 punktas) 30 ± 2 minučių laikomi kildinimo kameroje (5.7 punktas).

Miltais nebarstoma.

7.8.   Formavimas

Išimti iš kildinimo kameros ruošiniai, uždengti apverstomis dėžutėmis, ant plastikinių lakštų atnešami prie formavimo įrenginio (5.10 punktas) ir kiekvienas jų dar kartą apvalinamas 15 sekundžių. Tešlos ruošiniai atidengiami tik prieš apvalinimą. Tešlos savybės pakartotinai įvertinamos tais pačiais terminais:

a)

nelipni ir tinkama mechaniniam apdorojimui, arba

b)

lipni ir netinkama mechaniniam apdorojimui.

Nelipnia ir tinkama mechaniniam apdorojimui laikoma tešla, kurios ruošiniai beveik arba visai nelimpa prie formavimo įrenginio sienelių ir gali laisvai jame judėti, suformuojant taisyklingos formos rutulį. Operacijos pabaigoje, pakėlus formavimo įrenginio dangtelį, turi nesimatyti prie sienelių prilipusios tešlos.

8.   Tyrimo ataskaita

Tyrimo ataskaitoje turi būti pateikta:

a)

tešlos tinkamumo mechaniniam apdorojimui įvertinimas maišymo pabaigoje ir formavimo metu,

b)

miltų be malto salyklo priedo kritimo skaičius,

c)

visi pastebėti nukrypimai.

d)

taikytas tyrimo metodas;

e)

visa reikiama informacija mėginiui identifikuoti.

9.   Bendrosios pastabos

9.1.

Formulė suminiam tešlos skysčių kiekiui apskaičiuoti paremta tokiais principais:

Reikiamai konsistencijai gauti, į 300 g miltų, kurių drėgnumas 14 %, pilama x ml vandens. Kadangi tiriamasis kepimas atliekamas iš 1 kg miltų, kurių drėgnumas 14 %, o vandens kiekis x nustatytas 300 g miltų, tiriamajam kepimui reikiamas vandens kiekis apskaičiuojamas dalijant x iš trijų ir dauginant iš dešimties, kitaip tariant – 10 x/3 g.

430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpale yra 15 g druskos ir 15 g cukraus. Šis tirpalo kiekis įskaičiuojamas į suminį skysčio kiekį. Taigi, norint pridėti į tešlą 10 x/3 g vandens, į ją reikia pridėti (10 x/3 + 30) g skysčio; šį kiekį sudaro 430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties tirpalo ir vanduo.

Nors dalį mielių suspensijai gauti sunaudoto vandens sugeria mielės, šioje suspensijoje taip pat yra laisvo vandens. Nustatyta, kad 90 g mielių suspensijos yra 60 g laisvo vandens. Šis kiekis vandens turi būti išskaičiuotas iš tešlos skysčio kiekio, taigi būtina pridėti 10 x/3 plius 30 minus 60 g. Tai gali būti išreikšta taip: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/30 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, t. y. 7.5 punkte nurodyta formule. Jei, pvz., bandyme farinografu vandens kiekis x buvo 165 ml, šią vertę reikia įrašyti į minėtą formulę; taigi prie 430 g cukraus, druskos bei askorbo rūgšties reikia pridėti tokį kiekį vandens:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Šis metodas netaikomas tiesiogiai kviečiams. Norint pritaikyti jį kviečių kepimo savybėms įvertinti naudojama toliau pateikta metodika:

Iš kviečių išvalomos priemaišos ir nustatomas valytų kviečių drėgnumas. Jeigu jis yra nuo 15,0 % iki 16,0 %, kviečių drėkinti nereikia. Jei drėgnumas yra kitoks, likus ne mažiau kaip trims valandoms iki malimo jis sureguliuojamas, kad būtų 15,5 ± 0,5 %.

Kviečiai malami Buehler laboratoriniu malūnu MLU 202 ar Brabender Quadrantum Senior malūnu arba kitu analogiškų charakteristikų įrenginiu.

Malimo procesas sureguliuojamas taip, kad miltų išeiga būtų ne mažesnė kaip 72 %, o pelenų kiekis, išreikštas sausųjų medžiagų masės procentais, sudarytų nuo 0,50 iki 0,60 %.

Pelenų kiekis miltuose nustatomas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 234/2010 (3) II priedo nuostatas, o drėgnumas – pagal šio reglamento nuostatas. Išeiga apskaičiuojama pagal tokią lygtį:

E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %

čia:

E

=

išeiga,

f

=

miltų drėgnumas,

w

=

kviečių drėgnumas,

F

=

pagamintų f drėgnumo miltų masė,

W

=

w drėgnumo sumaltų kviečių masė.

Pastaba: Informacija apie naudotinus komponentus ir įrangą pateikta Instituut von Groan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Nyderlandai, 1977 m. kovo 31 d. dokumente T/77 300.

IV DALIS

Grūdų mėginių ėmimo ir analizės metodai

1.

Kiekvienos grūdų partijos kokybės charakteristikos nustatomos iš siūlomos siuntos tipinio mėginio, kurį sudaro kiekvieno pristatymo metu paimti mėginiai, imant po vieną mėginį iš ne mažesnio kaip 60 tonų grūdų kiekio.

2.

Intervencijai siūlomų, paraiškose dalyvauti atitinkamame konkurse nurodytų arba intervencijai priimtų grūdų kokybei nustatyti taikomi metodai yra nustatyti šio priedo I, II ir III dalyse.

3.

Kilus ginčui, mokėjimo agentūra atlieka būtinus pakartotinius grūdų tyrimus, kurių išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis.

V DALIS

Kainos padidinimas ir sumažinimas

I lentelė

Kainos padidinimas dėl drėgmės kiekio grūdų, išskyrus kukurūzus, atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR už toną)

Mažesnis nei 12,5–12

0,5

Mažesnis nei 12–11,5

1

Mažesnis nei 11,5

1,5


Kainos padidinimas dėl drėgmės kiekio kukurūzų atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR už toną)

Mažesnis nei 12–11,5

0,5

Mažesnis nei 11,5

1

II lentelė

Kainos sumažinimas dėl drėgmės kiekio grūdų, išskyrus kukurūzus, atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Sumažinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 13,0–13,5

0,5

Didesnis nei 13,5–14,0

1,0

Didesnis nei 14,0–14,5

1,5


Kainos sumažinimas dėl drėgmės kiekio kukurūzų atveju

Drėgmės kiekis

(%)

Sumažinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 12,5–13,0

0,5

Didesnis nei 13,0–13,5

1,0

III lentelė

Kainos padidinimas dėl baltymų kiekio paprastųjų kviečių atveju

Baltymų kiekis (4)

(N × 5,7)

Kainos padidinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 12,0

2,5


IV lentelė

Kainos sumažinimas dėl baltymų kiekio paprastųjų kviečių atveju

Baltymų kiekis (5)

(N × 5,7)

Kainos sumažinimas

(EUR už toną)

Mažesnis nei 11,5–11,0

2,5

VI DALIS

Kainos padidinimo ir sumažinimo apskaičiavimas

Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti konkurse dėl intervencijos atveju 26 straipsnio 1 dalyje numatytas kainų koregavimas išreiškiamas eurais už toną tame straipsnyje nurodytą kainą dauginant iš nustatyto sumažinimo ar padidinimo procentinių dydžių sumos, šia tvarka:

a)

jei intervencijai siūlomų arba paraiškoje dalyvauti konkurse dėl intervencijos nurodytų kukurūzų drėgnumas yra mažesnis nei 12,0 %, o kitų grūdinių kultūrų atveju – 12,5 %, taikomi šio priedo V dalies I lentelėje nurodyti kainos padidinimo dydžiai. Jei intervencijai siūlomų arba paraiškoje dalyvauti konkurse dėl intervencijos nurodytų kukurūzų drėgnumas yra didesnis nei 12,5 %, o kitų grūdinių kultūrų atveju – 13,0 %, taikomi šio priedo V dalies II lentelėje nurodyti kainos mažinimo dydžiai;

b)

jei baltymų kiekis paprastuosiuose kviečiuose yra didesnis kaip 12,0 %, kaina mažinama šio priedo V dalies III lentelėje nurodytais dydžiais. Jei baltymų kiekis paprastuosiuose kviečiuose yra mažesnis kaip 11,5 %, kaina mažinama šio priedo V dalies IV lentelėje nurodytais dydžiais.


(1)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(2)  2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL L 70, 2006 3 9, p. 12).

(3)  2010 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 234/2010, nustatantis kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (OL L 72, 2010 3 20, p. 3).

(4)  Sausosios medžiagos %.

(5)  Sausosios medžiagos %.


II PRIEDAS

RYŽIAI

I DALIS

Žaliavinių ryžių mėginių ėmimo ir analizės metodai

1.

Tam, kad būtų patikrinta, ar atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 II priedo I dalyje nustatytus kokybės reikalavimus, dalyvaujant ūkio subjektui arba tinkamai jo įgaliotam atstovui, mokėjimo agentūra ima mėginius.

Sudaromi trys mažiausios vienetinės masės vieno kilogramo svorio tipiniai mėginiai. Jie atitinkamai skirti:

a)

ūkio subjektui;

b)

sandėliavimo vietai, kurioje vyksta perėmimas;

c)

mokėjimo agentūrai.

Reikiamų tipinių mėginių skaičius gaunamas siuntos kiekį padalijus iš 10 tonų. Visi mėginiai sveria vienodai. Tipiniai mėginiai sudaromi iš mėginių sumos, padalintos iš trijų.

Kokybės reikalavimai yra tikrinami pagal saugyklai, kurioje vyksta perėmimas, skirtą tipinį mėginį.

2.

Tipiniai mėginiai imami iš kiekvienos siuntos dalies (pristatytos sunkvežimiais, baržomis, geležinkelio vagonais) 1 punkte numatytomis sąlygomis.

Jei prekės pristatomos dalimis, prieš siuntai patenkant į intervencinę saugyklą užtenka patikrinti tik kiekvienos pristatytos dalies drėgmės bei priemaišų kiekį ir ar nėra gyvų vabzdžių. Tačiau tais atvejais, kai vėliau nuodugniai patikrinus paaiškėja, kad siuntos dalis neatitinka minimalių kokybės reikalavimų, atitinkamą kiekį atsisakoma perimti. Jei mokėjimo agentūra gali patikrinti kiekvienos pristatytos dalies visus minimalius kokybės reikalavimus iki jai patenkant į saugyklą, ji atsisako perimti tas pristatytas dalis, kurios tų reikalavimų neatitinka.

3.

Radioaktyvumo lygio kontrolė atliekama, jeigu to reikalauja situacija ir tiktai ribotą laikotarpį.

4.

Kilus ginčui, intervencinė agentūra atlieka būtinus pakartotinius žaliavinių ryčių tyrimus, kurių išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis.

Naują naujo tipinio mėginio, sudaryto lygiomis dalimis iš ūkio subjekto ir mokėjimo agentūros turimų tipinių mėginių, analizę atlieka mokėjimo agentūros pripažinta laboratorija. Tais atvejais, kai paraiškoje dalyvauti konkurse nurodyta siunta pristatyta dalimis, pateikiamas kiekvieno pristatymo dalimis metu paimtų naujų tipinių mėginių atliktų analizių rezultatų svertinis vidurkis.

II DALIS

Kainų padidinimas ir sumažinimas

1.

26 straipsnio 1 dalyje numatytas kainų koregavimas išreiškiamas eurais už toną ir taikomas paraiškoms dalyvauti konkurse dėl intervencijos tame straipsnyje nurodytą kainą dauginant iš nustatyto padidinimo procentų, nurodytų šio dalies I, II ir III dalyse, sumos.

2.

Kainos padidinimai ir sumažinimai taikomi remiantis svertiniu šio priedo I dalyje nurodytų tipinių mėginių tyrimo rezultatų vidurkiu.

I lentelė

Kainos padidinimas dėl drėgmės kiekio

Drėgmės kiekis

(%)

Padidinimas

(EUR už toną)

Mažesnis nei 12,5–12

0,75

Mažesnis nei 12–11,5

1,5


II lentelė

Kainos sumažinimas dėl drėgmės kiekio

Drėgmės kiekis

(%)

Sumažinimas

(EUR už toną)

Didesnis nei 13,5–14,0

0,75

Didesnis nei 14,0–14,5

1,5


III lentelė

Kainos padidinimas dėl perdirbimo išeigos

Nulukštentų žaliavinių ryžių išeiga sveikais grūdais

Kainos padidinimas vienam išeigos punktui (1)

Didesnė už bazinę išeigą

Kaina padidinama 0,75 %

Bendra žaliavinių ryžių išeiga nulukštentais ryžiais

Kainos padidinimas vienam išeigos punktui

Didesnė už bazinę išeigą

Kaina padidinama 0,60 %


(1)  Taikytina, kai ryžių perdirbimo išeiga skiriasi nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 II priedo II dalyje nurodytos tos veislės ryžių bazinės perdirbimo išeigos.


III PRIEDAS

JAUTIENA

I DALIS

Perėmimo sąlygos ir kontrolė

1.

Perimdamos pristatytus produktus, mokėjimo agentūros tikrina, ar jie atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 III priedo I dalyje nustatytus reikalavimus. Visų pirma atliekamas kiekvienos pristatytos skerdenos, skerdenos pusės ir ketvirčio pateikimo formos, rūšies, svorio ir etikečių sistemingas patikrinimas.

2.

Jei nesilaikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 III priedo I dalyje nustatytų reikalavimų, produktai atmetami. Atmesti produktai negali būti vėl pateikti priimti.

3.

Mokėjimo agentūra sistemingai registruoja 1 punkte aprašytų patikrų išvadas.

II DALIS

Konversijos koeficientai

Atitikties klasė/riebalinė danga

Koeficientas

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

III DALIS

Iškaulinėjimas

I.   Bendrieji iškaulinėjimo reikalavimai

1.

Iškaulinėjimas gali būti atliekamas tik pjaustymo įmonėse, patvirtintose ir veikiančiose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (1) reikalavimus.

2.

Šiame reglamente iškaulinėjimo operacijos – su galvijiena atliekamos fizinės operacijos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014 II priede.

3.

Skerdenų dalys be kaulų turi atitikti šios priedo IV dalyje nustatytus reikalavimus.

II.   Sutartys ir specifikacijos

1.

Mėsa iškaulinėjama pagal sutartį, laikantis mokėjimo agentūrų nustatytų sąlygų, pagal jų specifikacijas ir šio reglamento reikalavimus.

2.

Mokėjimo agentūrų nustatytose specifikacijose pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis pjaustymo įmonės, nurodomos būtinos įmonės bei įrenginiai ir išdėstomos išsamios iškaulinėjimo operacijos taikomos sąlygos.

Pirmiausia jos nustato išsamias sąlygas, kuriose nurodoma, koks skerdenų dalių paruošimo, apipjaustymo, pakavimo, šaldymo ir išsaugojimo būdas turi būti taikomas, kad mokėjimo agentūra šias skerdenų dalis perimtų.

III.   Iškaulinėjimo operacijų kontrolė ir stebėsena

Mokėjimo agentūros imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad iškaulinėjimo operacijos būtų vykdomos laikantis šio reglamento reikalavimų ir šio dalies II skirsnyje nurodytų sutarčių nuostatų ir specifikacijų.

Visų pirma mokėjimo agentūros parengia sistemą, padedančią užtikrinti nuolatinę visų iškaulinėjimo operacijų stebėseną ir tikrinimą. Tokios stebėsenos ir tikrinimo rezultatai registruojami.

IV.   Skerdenų dalių saugojimas

Skerdenos sandėliuojamos šaltuose sandėliuose, esančiuose valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso mokėjimo agentūra, teritorijoje.

V.   Iškaulinėjimo operacijų išlaidos

Šios dalies II skirsnyje nurodytos sutartys ir pagal jas išmokamos išmokos apima šios dalies I skirsnio 2 punkte nurodytų iškaulinėjimo operacijų išlaidas.

VI.   Iškaulinėjimo operacijų atlikimo terminai

Iškaulinėjimas, apipjaustymas, svėrimas, pakavimas ir greitas užšaldymas turi būti užbaigti per 10 kalendorinių dienų nuo paskerdimo. Tačiau mokėjimo agentūra gali nustatyti trumpesnius laikotarpius.

VII.   Produktų patikros ir atmetimas

1.

Kai per šios dalies III skirsnyje numatytas patikras nustatoma, kad produktai neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir šios dalies II skirsnyje nurodytų sutarčių nuostatų ir specifikacijų, jie atmetami.

2.

Nepažeisdama nuobaudų taikymo nuostatų mokėjimo agentūra iš atsakingųjų šalių susigrąžina sumas, atitinkančias šio priedo V dalyje nurodytas atmestų skerdenų dalių kainas.

IV DALIS

Nurodymai dėl intervencinio iškaulinėjimo

1.   UŽPAKALINIAI KETVIRČIAI

1.1.   Skerdenų dalių aprašymas

1.1.1.   Intervencinė blauzda (kodas INT 11)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: perpjaudami kelio sąnarį, atskirkite pagal vidinio ir išorinio raumens fascijų natūralias siūles, kulno raumenį palikdami prie blauzdos. Išimkite blauzdos kaulus (blauzdikaulį ir pakinklio sausgyslę).

Apipjaustymas: nupjaustykite raumens sausgysles.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šias skerdenų dalis į dėžes kiekvieną iš jų reikia suvynioti atskirai.

1.1.2.   Intervencinis paslėpsnis (kodas INT 12)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pagal natūralias siūles tiesiu pjūviu atskirkite išilgai šlaunikaulio vidinės ir išorinės pusių. Raumens fascija paliekama prisitvirtinusi.

Apipjaustymas: pašalinkite girnelę, sąnario kapsulę ir sausgyslę. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

1.1.3.   Intervencinis vidinis šlaunies raumuo (kodas INT 13)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pjaudami per natūralią siūlę, atskirkite nuo išorinio šlaunies raumens ir blauzdos raumens bei nuo šlaunikaulio. Pašalinkite dubens kaulą.

Apipjaustymas: pašalinkite patino lytinio organo įtraukiamąjį raumenį, šalia esančią kremzlę, vagotąjį limfmazgį (paviršinį kirkšninį). Pašalinkite kremzlę ir jungiamuosius audinius, susijusius su dubens kaulu. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

1.1.4.   Intervencinis išorinis šlaunies raumuo (kodas INT 14)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pjaudami per natūralią siūlę, atskirkite nuo vidinio šlaunies raumens ir blauzdos raumens. Pašalinkite šlaunikaulį.

Apipjaustymas: pašalinkite prie kelio sąnario esančią masyvią kelio sąnario kremzlę, pakinklinį limfinį mazgą, šalia esančius riebalus ir sausgyslę. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

1.1.5.   Intervencinė išpjova (kodas INT 15)

Pjaustymas: išpjovą išimkite visu ilgiu, atlaisvindami priekinę dalį nuo klubikaulio ir pjaudami išilgai stuburo slankstelių, taip atskirdami išpjovą nuo nugarinės.

Apipjaustymas: pašalinkite limfmazgį ir nuimkite riebalus. Palikite išorinį šlaunies raumenį bei grandininį raumenį nepažeistus ir visiškai prisitvirtinusius.

1.1.6.   Intervencinis pasturgalio raumuo (kodas INT 16)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite šį gabalą nuo išorinio šlaunies raumens (paslėpsnio) tiesiu pjūviu nuo tos vietos, kuri yra maždaug 5 cm už penktojo kryžkaulio slankstelio užpakalinės briaunos ir apie 5 cm prieš gaktikaulio priekinę briauną, stengdamiesi neperpjauti šlaunies raumens.

Atskirkite nuo nugarinės pjaudami tarp paskutiniojo juosmens ir pirmojo kryžmens slankstelių ir nupjaudami dubens kaulo priekinį kraštą. Pašalinkite kaulus ir kremzles.

Apipjaustymas: pašalinkite riebalų kišenę, esančią akies raumens išoriniame paviršiuje. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

1.1.7.   Intervencinė nugarinė (kodas INT 17)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: tiesiu pjūviu atskirkite nuo pasturgalio raumenų tarp paskutiniojo juosmens ir pirmojo kryžmens slankstelių. Tiesiu pjūviu atskirkite nuo penktojo šonkaulio priekinės dalies iki tarpo tarp 10–11 šonkaulio. Kruopščiai pašalinkite nugaros kaulus. Šonkaulis ir netikrieji šonkauliai pašalinami nepažeidžiant natūralios jungties.

Apipjaustymas: pašalinkite visus likusius kremzlių gabaliukus. Taip pat būtina pašalinti sausgysles. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

1.1.8.   Intervencinė šoninė (kodas INT 18)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: visą šoninę nuimkite nuo aštuntojo šonkaulio, tiesiai pjaudami link užpakalinių ketvirčių bei pagal natūralią siūlę žemyn šonkaulio užpakalinių raumenų paviršiumi ir toliau žemyn link taško, kuris yra horizontalus su paskutinio juosmens slankstelio viduriu.

Toliau pjaukite žemyn 13 ir 6 šonkaulio linija, kuri lygiagreti slankstelio keterinės ataugos nugariniam kraštui, kad visas žemyn einantis pjūvis būtų ne daugiau kaip 5 cm žemiau ilgojo raumens.

Visus kaulus ir kremzles pašalinkite vienu metu. Šoninės gabalas turi išlikti vientisas.

Apipjaustymas: pašalinkite šiurkščiųjų jungiamųjų audinių apvalkalą, dengiantį laisvus riebalus, palikdami juos nepažeistus. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 30 %.

1.1.9.   Intervenciniai priekiniai šonkauliai (penki šonkauliai) (kodas INT 19)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: ši dalis turi būti atskiriama nuo nugarinės tiesiu pjūviu nuo 11–10 šonkaulių iki 6–10 šonkaulių imtinai. Išimkite tarpšonkaulinius raumenis ir krūtinplėvę su plonu sluoksniu, dengiančiu šonkaulius. Išimkite stuburkaulį ir kremzlę, įskaitant mentės galą.

Apipjaustymas: pašalinkite nugaros raištį (ligamentum nuchae). Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Raumenų fascija turi būti paliekama prisitvirtinusi.

2.   PRIEKINIAI KETVIRČIAI

2.1.   Skerdenų dalių aprašymas

2.1.1.   Intervencinis dilbio raumuo (kodas INT 21)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: apipjaudami sąnarį, išimkite skiriantį stipinkaulį (radius) ir petikaulį (humerus). Išimkite stipinkaulį (radius).

Apipjaustymas: nupjaustykite raumens sausgysles.

Dilbio raumenys neturi būti pakuojami kartu su blauzdomis.

2.1.2.   Intervencinė mentė (kodas INT 22)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite mentes nuo priekinių ketvirčių pjaudami natūralią siūlę aplink mentės kraštą ir kremzlę ties mentės galu, tęsdami ties siūle taip, kad mentė išsilaisvintų iš savo natūralios kišenės. Išimkite mentę. Mentės raumuo, esantis po mente, turi būti pakeltas (tačiau paliktas prisitvirtinęs), kad galima būtų švariai pašalinti kaulą. Išimkite petikaulį (humerus).

Apipjaustymas: pašalinkite kremzles, sąnarių kapsules ir sausgysles. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 10 %.

2.1.3.   Intervencinis pakrūtinys (kodas INT 23)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite nuo priekinio ketvirčio pjaudami tiesia linija statmenai į pirmojo šonkaulio vidurį. Pašalinkite tarpšonkaulinius raumenis ir krūtinplėvę kartu su šonkauliais, krūtinkauliu ir kremzle. Krūtinplėvė paliekama prisitvirtinusi prie krūtinkaulio rankenos kremzlių. Po krūtinplėve esantys riebalai turi būti pašalinti.

Apipjaustymas: Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 30 %.

2.1.4.   Intervenciniai priekiniai ketvirčiai (kodas INT 24)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: dalis, likusi išėmus pakrūtinį, mentę ir blauzdas, priskiriama priekiniams ketvirčiams.

Nepažeisdami natūralios jungties, išimkite šonkaulius. Sprando kaulus privalu išimti švariai.

Grandininis raumuo paliekamas prisitvirtinęs prie šios dalies.

Apipjaustymas: sausgyslės, sąnarių kapsulės ir kremzlės turi būti pašalintos. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau nei 10 %.

V DALIS

Atmestų intervencinių skerdenų dalių individualios kainos

(EUR už toną)

Intervencinė išpjova

22 000

Intervencinė nugarinė

14 000

Intervencinis vidinis šlaunies raumuo, intervencinis pasturgalio raumuo

10 000

Intervencinis išorinis šlaunies raumuo, intervencinis paslėpsnis, intervencinis priekinis šonkaulis (5 šonkauliai)

8 000

Intervencinė mentė, intervencinis priekinis ketvirtis

6 000

Intervencinis pakrūtinys, intervencinė blauzda, intervencinis dilbio raumuo

5 000

Intervencinė šoninė

4 000


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).


IV PRIEDAS

SVIESTAS

I DALIS

Mėginių ėmimas cheminei bei mikrobiologinei analizei ir jusliniam įvertinimui

1.   Cheminė ir mikrobiologinė analizė

Sviesto kiekis

(kg)

Mažiausias mėginių skaičius

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 kiekvienam 25 000  kg kiekiui arba jo daliai

Mėginiai mikrobiologinei analizei paimami aseptiškai.

Iš penkių ar mažiau 100 g mėginių kruopščiai išmaišius galima sudaryti jungtinį mėginį.

Mėginiai paimami atsitiktine tvarka iš įvairių kiekvienos partijos dalių (luitų) prieš įvežimą į kompetentingos institucijos nurodytą šaldymo sandėlį arba įvežant.

Jungtinio sviesto mėginio ruošimas (cheminė analizė):

a)

švariu sausu sviesto grąžtu arba kitu panašiu įrankiu iš luito vidurio paimama mažiausiai 30 g sviesto ir įdedama į mėginio paėmimo indą. Jungtinis mėginys turi būti užplombuojamas ir siunčiamas į laboratoriją tyrimui;

b)

laboratorijoje jungtinis mėginys tame pačiame neatidarytame inde šildomas iki 30 °C ir dažnai purtomas tol, kol gaunama vienalytė, taki, kietų gabaliukų neturinti emulsija. Turėtų būti užpildyta nuo pusės iki dviejų trečdalių indo tūrio.

Iš vieno gamintojo intervencijai pasiūlyto sviesto per metus imami du mėginiai ne pieno riebalams nustatyti.

2.   Juslinis vertinimas

Sviesto kiekis

(kg)

Mažiausias mėginių skaičius

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 kiekvienam 25 000  kg kiekiui arba jo daliai

Po 30 dienų bandomojo sandėliavimo laikotarpio mėginiai paimami atsitiktine tvarka iš įvairių kiekvienos partijos dalių praėjus 30–45 dienoms po sviesto pristatymo ir įvertinami balais.

Kiekvienas mėginys turi būti vertinamas atskirai pagal Reglamento (EB) Nr. 273/2008 IV priedą. Mėginių ėmimo ir jų įvertinimo kartoti negalima.

3.   Rekomendacijos, kurių reikia laikytis, jei mėginiuose rasta defektų:

a)

cheminė ir mikrobiologinė analizė:

i)

jei tiriami vienetiniai mėginiai, leidžiamas vienas defektas viename iš 5–10 mėginių arba po vieną defektą dviejuose iš 11–15 mėginių. Jei mėginyje rastas defektas, iš abiejų mėginio, kuriame rastas defektas, pusių paimami du nauji mėginiai ir tiriamas tas rodiklis. Jei nė vienas iš šių mėginių neatitinka specifikacijos, iš pasiūlyto sviesto kiekio atmetamas visas sviesto kiekis, esantis tarp pradinių dviejų mėginių, paimtų iš abiejų mėginio, kur buvo rastas defektas, paėmimo pusių.

Kiekis, kuris turi būti atmetamas, jei naujame mėginyje rastas defektas:

Image

ii)

jei ištyrus jungtinius mėginius randamas vieno rodiklio defektas, iš pasiūlyto sviesto kiekio turi būti atmetamas kiekis, iš kurio buvo paimtas bendrasis mėginys. Prieš imant mėginius atsitiktine tvarka, sviesto kiekis, atitinkantis vieną jungtinį mėginį, gali būti nustatytas kiekį suskirstant į dalis;

b)

juslinis vertinimas: jei mėginio juslinio vertinimo rodikliai yra neigiami, iš partijos kiekio turi būti atmetamas kiekis, esantis tarp dviejų gretimų mėginių iš abiejų jo pusių;

c)

jei nustatomi juslinių ir cheminių arba mikrobiologinių rodiklių defektai, visas kiekis yra atmetamas.

II DALIS

Sviesto pristatymas ir pakavimas

1.

Sviestas pristatomas blokais ir įpakuojamas naudojant naujas stiprias medžiagas, taip kad jis būtų apsaugotas transportavimo, priėmimo sandėliuoti, sandėliavimo ir išvežimo iš sandėlio metu.

2.

Ant pakuotės nurodoma bent jau tokia tam tikrais atvejais koduojama informacija:

a)

patvirtinimo numerį, pagal kurį identifikuojama gamykla, ir produktą pagaminusi valstybė narė;

b)

pagaminimo data;

c)

produkcijos partijos ir pakuotės numeriai; pakuotės numeris gali būti pakeistas ant padėklo nurodytu padėklo numeriu;

d)

žodis „grietinėlė“, jei sviesto pH yra 6,2 arba didesnis.

3.

Sandėlio valdytojas veda registrą, kuriame atvežimo į sandėlį dieną įrašo 2 punkte nurodytus duomenis.


V PRIEDAS

NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI

I DALIS

Intervencijai siūlomų nugriebto pieno miltelių mėginių ėmimas ir analizė

1.

Kiekvienos partijos mėginiai imami laikantis tvarkos, nustatytos Tarptautiniu standartu ISO 707. Tačiau mokėjimo agentūros gali taikyti kitą mėginių ėmimo metodą, su sąlyga, kad jis atitinka to standarto principus.

2.

Analizei skirtiems mėginiams imti atrinktinų paketų skaičius:

a)

jei partiją sudaro iki 800 maišų po 25 kg – mažiausiai aštuoni,

b)

jei partiją sudaro daugiau kaip 800 maišų po 25 kg – mažiausiai aštuoni ir po vieną maišą iš kiekvienos papildomos 800 maišų grupės arba jos dalies.

3.

Mėginio svoris: iš kiekvienos maišo imami mažiausiai 200 g svorio mėginiai.

4.

Mėginių grupavimas: ne mažiau kaip devyni mėginiai turi būti sudedami į vieną bendrąjį mėginį.

5.

Mėginių analizė: kiekvienas bendrasis mėginys turi būti patikrintas, siekiant patikrinti visas Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1238 V priedo II dalyje nurodytas kokybės charakteristikas.

6.

Jeigu mėginiuose aptikta defektų:

a)

jeigu bendrame mėginyje aptiktas vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas;

b)

jeigu bendrame mėginys aptiktas daugiau kaip vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas, o iš likusių tos pačios gamyklos kiekių taip pat imami mėginiai; tų mėginių analizė yra lemiama. Tokiu atveju:

2 punktu nustatytas mėginių skaičius padvigubinamas,

bendrame mėginyje aptiktas daugiau kaip vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas.

II DALIS

Nugriebto pieno miltelių pristatymas ir pakavimas

1.

Nugriebto pieno milteliai pakuojami į naujus, švarius, sausus ir nepažeistus maišus, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

(a)

maišai yra mažiausiai trijų sluoksnių, kurie kartu atitinka mažiausiai 420 J/m2 TEA vidurkio;

(b)

antrasis sluoksnis padengtas mažiausiai 15 g/m2 polietileno sluoksniu;

(c)

popieriaus sluoksnių viduje – mažiausiai 0,08 mm storio polietileno maišas, prilydytas prie dugno;

(d)

maišai atitinka EN 770 standartą;

(e)

pripildant milteliai turėtų būti gerai supresuoti. Palaidi milteliai jokiu būdu negali prasiskverbti tarp skirtingų sluoksnių.

2.

Ant maišų reikia nurodyti tokią tam tikrais atvejais koduojamą informaciją:

a)

patvirtinimo numerį, pagal kurį identifikuojama gamykla, ir produktą pagaminusi valstybė narė;

b)

datą arba, kur tinkama, gamybos savaitę;

c)

gamybos partijos numerį;

d)

nuorodą „purškimo būdu pagaminti nugriebto pieno milteliai“.

3.

Sandėlio valdytojas pildo registrą, kuriame atvežimo į sandėlį dieną įrašo 2 punkte nurodytus duomenis.


Top