EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1093

2016 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1093, kuriuo didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/4106

OJ L 182, 7.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1093/oj

7.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1093

2016 m. liepos 6 d.

kuriuo didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1062/2014 (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, kad būtų galima patvirtinti kaip tinkamas biocidinių produktų gamybai, sąrašas. Tame sąraše yra didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatas;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) 16 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatą galima naudoti 8-o tipo produktams (medienos konservantams), aprašytiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 8-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Italija buvo paskirta vertinančiąja kompetentinga institucija ir 2007 m. lapkričio 20 d. ji pateikė vertinimo ataskaitas ir savo rekomendacijas;

(4)

pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 7 straipsnio 2 dalį 2015 m. gruodžio 8 d. Biocidinių produktų komitetas, atsižvelgdamas į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, suformulavo Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę;

(5)

remiantis ta nuomone, biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 8-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionato, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl tikslinga didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatą patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, su sąlyga, kad bus laikomasi tam tikrų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų imtis parengiamųjų priemonių, kurios būtinos, kad būtų galima laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos

Didecilmetilpoli(oksietil)amonio propionatas

IUPAC pavadinimas:

Αlfa-[2- (didecilmetilamonio) etil]-omega-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil)propionatas

EC Nr. Nė vienas nepaskirtas

CAS Nr. 94667-33-1

86,1 % m/m (sausos medžiagos svorio)

2018 m. sausio 1 d.

2027 m. gruodžio 31 d.

8

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1.

vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiomis naudojimo paskirtimis, kurios yra įtrauktos į paraišką išduoti autorizacijos liudijimą, bet nebuvo įvertintos atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą;

2.

atsižvelgiant į pagal vertintas paskirtis nustatytą riziką, produkto vertinime ypatingas dėmesys kreipiamas į:

a)

pramonės arba profesionalius naudotojus;

b)

požeminį vandenį, kai eksploatuojama mediena dažnai bus naudojama atvirame ore;

3.

atsižvelgiant į nustatytą riziką paviršiniam ir požeminiam vandeniui, produktų etiketėse ir, jei yra, saugos duomenų lapuose nurodoma, kad produktai, kuriuos leidžiama naudoti pramonės arba profesionaliems naudotojams, turi būti naudojami izoliuotame plote arba ant nepralaidaus kieto pagrindo su apsauginiais barjerais, kad ką tik apdorota mediena po apdorojimo turi būti laikoma patalpoje po stogu arba ant nepralaidaus kieto pagrindo, arba po stogu, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį arba vandenį, o bet koks nutekėjęs produkto kiekis turi būti surinktas ir pakartotinai panaudojamas arba pašalinamas.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – mažiausias veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalį, grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokio paties arba kitokio grynumo, jei įrodyta, kad ji yra techniniu požiūriu lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.


Top