Help Print this page 

Document 32016R0918

Title and reference
2016 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/918, kuriuo siekiant priderinti prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2882
  • In force
OJ L 156, 14.6.2016, p. 1–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/918/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/918

2016 m. gegužės 19 d.

kuriuo siekiant priderinti prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 visoje Sąjungoje suderinami cheminių medžiagų, mišinių ir tam tikrų konkrečių gaminių klasifikavimo ir ženklinimo nuostatos bei kriterijai;

(2)

tame reglamente atsižvelgiama į Jungtinių Tautų (toliau – JT) Pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (toliau – GHS);

(3)

JT reguliariai peržiūri GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles. Penktasis pataisytas GHS leidimas parengtas pagal JT pavojingų krovinių vežimo ir pasauliniu mastu suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos ekspertų komiteto 2012 m. gruodžio mėn. priimtus pakeitimus. Jame yra pakeitimų, susijusių su, inter alia, nauju, alternatyviu oksiduojančiųjų kietųjų medžiagų klasifikavimo metodu, iš dalies pakeistomis nuostatomis dėl klasifikavimo pagal pavojingumo klases (odos ėsdinimas/dirginimas ir smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas), taip pat dėl aerozolių. Be to, jame pakeistos kelios atsargumo frazės ir tam tikrų atsargumo frazių eiliškumas, nes vienas įrašas buvo išbrauktas ir įrašytas atskirai naujoje vietoje. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 priedų technines nuostatas ir kriterijus būtina priderinti prie penktojo pataisyto GHS leidimo;

(4)

ketvirtą kartą pataisius GHS leidimą Komisijos reglamentu (ES) Nr. 487/2013 (2) buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl cheminių medžiagų arba mišinių, klasifikuojamų kaip ėsdinantys metalus, bet neklasifikuojamų kaip ėsdinantys odą arba smarkiai pažeidžiantys akis, ženklinimo. Kadangi nukrypti leidžiančios nuostatos turinys neturėtų būti keičiamas, reikėtų nustatyti tikslesnę nukrypti leidžiančioje nuostatoje numatytų pavojų formuluotę;

(5)

reikėtų vengti mišinių, kurių sudėtyje yra izocianatų ir kai kurių epoksidinių komponentų, ženklinimo dubliavimo, bet palikti nusistovėjusią žinomą specifinę informaciją apie šių konkrečių jautrinančių medžiagų buvimą. Todėl pavojingumo frazė EUH 208 neturėtų būti privaloma tais atvejais, kai mišinys jau paženklintas pavojingumo frazėmis EUH204 arba EUH205;

(6)

tam, kad cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjai turėtų laiko prisitaikyti prie šiuo reglamentu nustatytų naujų klasifikavimo ir ženklinimo nuostatų, turėtų būti nurodytas pereinamasis laikotarpis, o šio reglamento taikymas atidėtas. Tokiu būdu šiame reglamente nustatytas nuostatas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų galima taikyti savanoriškai;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (3) 133 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

23 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:

„f)

cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neklasifikuojami kaip ėsdinantys odą arba smarkiai pažeidžiantys akis (1 kategorija)“.

2)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

3)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

5)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

6)

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

7)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą.

8)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo 3 straipsnio, cheminės medžiagos ir mišiniai gali būti iki 2018 m. vasario 1 d. klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008, su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, nuostatų.

Nukrypstant nuo 3 straipsnio, cheminių medžiagų ir mišinių, suklasifikuotų, paženklintų ir supakuotų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų ir patiektų rinkai iki 2018 m. vasario 1 d., laikantis šio reglamento nuostatų iki 2020 m. vasario 1 d. nereikalaujama iš naujo paženklinti ir iš naujo supakuoti.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2018 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(2)  2013 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 487/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL L 149, 2013 6 1, p. 1).

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

A.

1 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

1.1.3.4 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„1.1.3.4.   Interpoliavimas vienoje pavojingumo kategorijoje

2)

1.3.6 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.3.6.    Cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neklasifikuojami kaip ėsdinantys odą arba smarkiai pažeidžiantys akis (1 kategorija)

Cheminės medžiagos arba mišiniai, klasifikuojami kaip ėsdinantys metalus, bet neklasifikuojami kaip ėsdinantys odą arba smarkiai pažeidžiantys akis (1 kategorija), kurie yra gatavi ir vartotojui skirti produktai, etiketėje neprivalo būti ženklinami pavojaus piktograma GHS05.“

B.

2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

2.1.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.1.3.    Informacija apie pavojų

Ženklinant priskyrimo šiai pavojingumo klasei kriterijus atitinkančias medžiagas, mišinius ir gaminius turi būti naudojami etikečių elementai, nurodyti 2.1.2 lentelėje.

2.1.2 lentelė

Sprogmenų etikečių elementai

Klasifikavimas

Nestabilios sprogiosios medžiagos

1.1 poklasis

1.2 poklasis

1.3 poklasis

1.4 poklasis

1.5 poklasis

1.6 poklasis

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojinga

Signalinio žodžio nėra

Pavojingumo frazė

H200: Nestabilios sprogiosios medžiagos

H201: Sprogiosios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų

H202: Sprogiosios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų

H203: Sprogiosios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojų

H204: Gaisro arba išsvaidymo pavojus

H205: Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą

Pavojingumo frazės nėra

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Atsargumo frazės nėra

Atsargumo frazė dėl poveikio

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Atsargumo frazės nėra

Atsargumo frazė dėl laikymo

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Atsargumo frazės nėra

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Atsargumo frazės nėra

1 PASTABA. Nesupakuotų sprogmenų ar į kitą, o ne į originalią ar į ją panašią, pakuotę perpakuotų sprogmenų etiketėse nurodoma:

a)

piktograma: sprogstanti bomba;

b)

signalinis žodis: „pavojinga“ ir

c)

pavojingumo frazė: „Sprogiosios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų“

nebent įrodyta, kad pavojus atitinka vieną iš 2.1.2 lentelėje nurodytų pavojingumo kategorijų, kai priskiriamas atitinkamas simbolis, signalinis žodis ir (arba) pavojingumo frazė.

2 PASTABA. Tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurių bandymų 2 serijos, nustatytos JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 12 skirsnyje, rezultatai teigiami ir kurie neklasifikuojami kaip sprogiosios medžiagos (remiantis JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo bandymų ir kriterijų vadovo I dalies 16 skirsnyje nustatytų bandymų 6 serijos neigiamais rezultatais), vis dar turi sprogiųjų savybių. Naudotojas turi būti informuotas apie šias esmines sprogstamąsias savybes, nes tokią cheminę medžiagą arba mišinį reikia atsargiai tvarkyti, ypač, jeigu jie išimami iš pakuotės arba perpakuojami, ir laikyti. Todėl informacija apie cheminės medžiagos ar mišinio sprogstamąsias savybes turi būti pateikta saugos duomenų lapo 2 skirsnyje (Galimi pavojai) ir 9 skirsnyje (Fizinės ir cheminės savybės) ir prireikus kituose saugos duomenų lapo skirsniuose.“

2)

2.1.4 skirsnio 2.1.3 paveikslas pakeičiamas taip:

„2.1.3 paveikslas

Priskyrimo sprogmenų klasės (1 vežimo klasės) poklasiui procedūra

Image

3)

2.2.3 skirsnio 2.2.3 lentelė pakeičiama taip:

„2.2.3 lentelė

Degiųjų dujų (įskaitant chemiškai nestabilias dujas) etikečių elementai

Klasifikavimas

Degiosios dujos

Chemiškai nestabilios dujos

1 kategorija

2 kategorija

A kategorija

B kategorija

GHS piktograma

Image

Piktogramos nėra

Papildomos piktogramos nėra

Papildomos piktogramos nėra

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Papildomo signalinio žodžio nėra

Papildomo signalinio žodžio nėra

Pavojingumo frazė

H220: Ypač degios dujos

H221: Degiosios dujos

Papildoma pavojingumo frazė H 230: Gali tapti sprogiomis net ir nesant oro

Papildoma pavojingumo frazė H 231: Gali tapti sprogiomis net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P210

P202

P202“

Atsargumo frazė dėl poveikio

P377

P381

P377

P381

 

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P403

P403

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

 

 

 

4)

2.3.2.1 skirsnis pakeičiamas taip:

2.3.2.1.   Aerozoliai, atsižvelgiant į jų degumo savybes ir degimo šilumą, priskiriami vienai iš trijų šios pavojingumo klasės kategorijų. Jie laikomi priskirtinais 1 arba 2 kategorijai, jei jų sudėtyje yra daugiau nei 1 % masės sudedamųjų dalių, kurios pagal šioje dalyje toliau išdėstytus kriterijus priskiriamos degiosioms:

degiosios dujos (žr. 2.2 skirsnį),

skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra ≤ 93 °C, įskaitant degiuosius skysčius pagal 2.6 skirsnį,

degiosios kietosios medžiagos (žr. 2.7 skirsnį),

arba, jei jų degimo šiluma yra ne mažesnė kaip 20 kJ/g.

1 PASTABA. Degioms sudedamosioms dalims nepriskiriama piroforinės, savaime kaistančiosios ar su vandeniu reaguojančios medžiagos ir mišiniai, kadangi šios sudedamosios dalys niekuomet nenaudojamos aerozoliuose.

2 PASTABA. Aerozoliams papildomai netaikomos 2.2 skirsnio (Degiosios dujos), 2.5 skirsnio (Slėgio veikiamos dujos), 2.6 skirsnio (Degieji skysčiai) arba 2.7 skirsnio (Degiosios kietosios medžiagos) nuostatos. Atsižvelgiant į turinį, aerozoliai taip pat gali būti priskiriami kitoms pavojingumo klasėms, įskaitant jų ženklinimo elementus.“

5)

2.3.2 skirsnio 2.3.1 a) paveikslas pakeičiamas taip:

„2.3.1 a) paveikslas. Aerozoliai

Image

6)

2.3.3 skirsnio 2.3.1 lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

Aerozolių etikečių elementai

7)

2.5.3 skirsnio 2.5.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.5.2 lentelė

Slėgio veikiamų dujų etikečių elementai

Klasifikavimas

Suslėgtosios dujos

Suskystintosios dujos

Atšaldytos suskystintosios dujos

Ištirpintosios dujos

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Image

Signalinis žodis

Atsargiai

Atsargiai

Atsargiai

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

H281: Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus

H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

Atsargumo frazė dėl prevencijos

 

 

P282

 

Atsargumo frazė dėl poveikio

 

 

P336 + P315

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P410 + P403

P410 + P403

P403

P410 + P403“

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

 

 

 

8)

2.8.3 skirsnio 2.8.1 lentelė pakeičiama taip:

„2.8.1 lentelė

Savaime reaguojančių medžiagų ir mišinių etikečių elementai

Klasifikavimas

A tipas

B tipas

C ir D tipai

E ir F tipai

G tipas (1)

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Image

Šiai pavojaus kategorijai nėra priskiriama etikečių elementų

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H240: Kaitinant gali sprogti

H241: Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti

H242: Kaitinant gali sukelti gaisrą

H242: Kaitinant gali sukelti gaisrą

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (2)

P370 + P378

P370 + P378

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501

P501

 

9)

2.8.4 skirsnio 2.8.1 paveikslas pakeičiamas taip:

„2.8.1 paveikslas

Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai

Image

10)

2.9.3 skirsnio 2.9.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.9.2 lentelė

Piroforinių skysčių etikečių elementai

Klasifikavimas

1 kategorija

GHS piktograma

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazė

H250: Veikiami oro savaime užsidega

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P302 + P334

P370 + P378“

Atsargumo frazė dėl laikymo

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

11)

2.10.3 skirsnio 2.10.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.10.2 lentelė

Piroforinių kietųjų medžiagų etikečių elementai

Klasifikavimas

1 kategorija

GHS piktograma

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazė

H250: Veikiami oro savaime užsidega

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P302 + P335 + P334

P370 + P378“

Atsargumo frazė dėl laikymo

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

12)

2.11.3 skirsnio 2.11.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.11.2 lentelė

Savaime kaistančių medžiagų ir mišinių etikečių elementai

Klasifikavimas

1 kategorija

2 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H251: Savaime kaistančios, gali užsidegti

H252: Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P235

P280

P235

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

 

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P407

P413

P420

P407

P413

P420“

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

 

13)

2.12.3 skirsnio 2.12.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.12.2 lentelė

Cheminių medžiagų ir mišinių, kurie kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, etikečių elementai

Klasifikavimas

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H260: Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti

H261: Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas

H261: Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P223

P231 + P232

P280

P223

P231 + P232

P280

P231 + P232

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P370 + P378

Atsargumo frazė dėl laikymo

P402 + P404

P402 + P404

P402 + P404

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501“

14)

2.13.3 skirsnio 2.13.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.13.2 lentelė

Oksiduojančiųjų skysčių etikečių elementai

Klasifikavimas

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H271: Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius

H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Atsargumo frazė dėl laikymo

P420

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501“

15)

2.14.2.1 skirsnyje įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Oksiduojančioji kietoji medžiaga priskiriama vienai iš trijų 2.14.1 lentelėje nurodytų šios klasės kategorijų pagal JT RDPKV bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 34.4.1 poskirsnio O.1 bandymo arba III dalies 34.4.3 poskirsnio 0.3 bandymo rezultatus:“

16)

2.14.2.1 skirsnio 2.14.1 lentelė pakeičiama taip:

„2.14.1 lentelė

Oksiduojančiųjų kietųjų medžiagų kriterijai

Kategorija

Kriterijai pagal 0.1 bandymo rezultatus

Kriterijai pagal 0.3 bandymo rezultatus

1

Bet kuri medžiaga ar mišinys, kurių 4:1 arba vienodų (masės) dalių mišinio su celiulioze vidutinė degimo trukmė yra trumpesnė už 3:2 (masės) dalių kalio bromato ir celiuliozės mišinio vidutinę degimo trukmę.

Bet kuri medžiaga ar mišinys, kurių 4:1 arba vienodų (masės) dalių mišinio su celiulioze vidutinė degimo sparta yra didesnė už 3:1 (masės) dalių kalcio peroksido ir celiuliozės mišinio vidutinę degimo spartą.

2

Bet kuri medžiaga ar mišinys, kurių 4:1 arba vienodų (masės) dalių mišinio su celiulioze vidutinė degimo trukmė yra ne ilgesnė už 2:3 masės (dalių) kalio bromato ir celiuliozės mišinio vidutinę degimo trukmę ir kurie neatitinka 1 kategorijos kriterijų.

Bet kuri medžiaga ar mišinys, kurių 4:1 arba vienodų (masės) dalių mišinio su celiulioze vidutinė degimo sparta yra vienoda arba didesnė už 1:1 (masės) dalių kalcio peroksido ir celiuliozės mišinio vidutinę degimo spartą ir kurie neatitinka 1 kategorijos kriterijų.

3

Bet kuri medžiaga ar mišinys, kurių 4:1 arba vienodų (masės) dalių mišinio su celiulioze vidutinė degimo trukmė yra ne ilgesnė už 3:7 (masės) dalių kalio bromato ir celiuliozės mišinio vidutinę degimo trukmę ir kurie neatitinka 1 bei 2 kategorijų kriterijų.

Bet kuri medžiaga ar mišinys, kurių 4:1 arba vienodų (masės) dalių mišinio su celiulioze vidutinė degimo sparta yra ne didesnė už 1:2 (masės) dalių kalcio peroksido ir celiuliozės mišinio vidutinę degimo spartą ir kurie neatitinka 1 bei 2 kategorijų kriterijų.“

17)

2.14.2.1 skirsnio 2.14.1 lentelės 1 pastaba „(BC Code, 3 priedas, 5 bandymas)“ pakeičiama žodžiais „(Tarptautinis jūrų kietų biriųjų krovinių kodeksas (IMSBC kodeksas), TJO), 2 priedėlio 5 skirsnis)“.

18)

2.14.3 skirsnio 2.14.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.14.2 lentelė

Oksiduojančiųjų kietųjų medžiagų etikečių elementai

 

1 kategorija

2 kategorija

3 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H271: Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius

H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Atsargumo frazė dėl laikymo

P420

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501“

19)

2.15.3 skirsnio 2.15.1 lentelė pakeičiama taip:

„2.15.1 lentelė

Organinių peroksidų etikečių elementai

Klasifikavimas

A tipas

B tipas

C ir D tipai

E ir F tipai

G tipas

GHS piktogramos

Image

Image

Image

Image

Šiai pavojaus kategorijai nėra priskiriama etikečių elementų

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojinga

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H240: Kaitinant gali sprogti

H241: Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti

H242: Kaitinant gali sukelti gaisrą

H242: Kaitinant gali sukelti gaisrą

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (3)

P370 + P378

P370 + P378

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501

P501

 

20)

2.15.4 skirsnio 2.15.1 paveikslas pakeičiamas taip:

„2.15.1 paveikslas

Organiniai peroksidai

Image

C)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

3.1.2.1 skirsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Medžiagos gali būti priskiriamos vienai iš keturių pavojingumo kategorijų remiantis ūmiu toksiškumu prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus pagal skaitinius kriterijus, nurodytus 3.1.1 lentelėje.“

2)

3.1.2.3.2 skirsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Klasifikuojant toksiškumą įkvėpus ypač svarbu taikyti aiškiai išreikštas aukščiausių pavojingumo kategorijų dulkių ir rūkų vertes.“

3)

3.1.3.6.1 skirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„įvertinamos sudedamosios dalys, kurių ūmus toksiškumas žinomas ir patenka į bet kurią iš 3.1.1 lentelėje nurodytų ūmaus pavojingumo kategorijų;“

4)

3.2 skyrius pakeičiamas taip:

„3.2.   Odos ėsdinimas / dirginimas

3.2.1.    Apibrėžtys ir bendrosios nuostatos

Odos ėsdinimas– tai negrįžtamasis odos žalojimas, t. y. matoma epidermio ir dermos nekrozė po bandomosios medžiagos uždėjimo ne ilgiau kaip 4 valandoms. Ėsdinimo reakcijai būdingos opos, kraujavimas, kraujingi šašai, o stebėjimo pabaigoje, praėjus 14 dienų – odos nubalimas, ištisos nuplikimo sritys ir randai. Abejotiniems pažeidimams įvertinti taikoma histopatologija.

Odos dirginimas– tai grįžtamasis sužalojimas bandomąja medžiaga veikiant ne ilgiau kaip 4 valandas.

3.2.1.2.   Taikant pakopinį metodą didžiausias dėmesys skiriamas turimiems duomenims, gautiems tiriant žmones, po to – gyvūnus, in vitro duomenims ir kitiems informacijos šaltiniams. Klasifikavimas atliekamas iš karto, kai duomenys atitinka kriterijus. Tam tikrais atvejais cheminė medžiaga arba mišinys klasifikuojami remiantis pakopiniu įrodomosios duomenų galios nustatymo metodu. Taikant visų duomenų įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą kartu atsižvelgiama į visą turimą informaciją, turinčią įtakos nustatant odos ėsdinimą / dirginimą, taip pat į tinkamai patvirtintų in vitro bandymų rezultatus, susijusius duomenis gautus tiriant gyvūnus ir žmones, pvz., epidemiologinių bei klinikinių tyrimų ir tinkamai dokumentuotų konkrečių atvejų ataskaitų ir stebėjimo duomenis (žr. I priedo 1 dalies 1.1.1.3, 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 skirsnius).

3.2.2.    Medžiagų klasifikavimo kriterijai

Medžiagos priskiriamos vienai iš toliau pateiktų dviejų šios pavojingumo klasės kategorijų:

a)

1 kategorija (odos ėsdinimas);

ši kategorija toliau skirstoma į tris subkategorijas (1A, 1B, 1C). Jei turimų duomenų nepakanka priskirti subkategorijai, ėsdinančios medžiagos priskiriamos 1 kategorijai. Kai duomenų pakanka, medžiagos priskiriamos vienai iš trijų – 1A, 1B arba 1C – subkategorijų (žr. 3.2.1 lentelę).

b)

2 kategorija (odos dirginimas) (žr. 3.2.2 lentelę).

3.2.2.1.   Klasifikavimas, grindžiamas duomenimis apie standartinius bandymus su gyvūnais

3.2.2.1.1.   Odos ėsdinimas

3.2.2.1.1.1.

Medžiaga yra ėsdinanti, jeigu ji ardo odos audinį, t. y. po bandomosios medžiagos uždėjimo ne ilgiau kaip 4 valandoms atsiranda bent vieno bandomojo gyvūno epidermio ir dermos nekrozė.

3.2.2.1.1.2.

Jei turimų duomenų nepakanka priskirti subkategorijai, ėsdinančios medžiagos priskiriamos 1 kategorijai.

3.2.2.1.1.3.

Kai duomenų pakanka, pagal 3.2.1 lentelėje nurodytus kriterijus medžiagos priskiriamos vienai iš trijų subkategorijų (1A, 1B arba 1C).

3.2.2.1.1.4.

Ėsdinimo kategorija skirstoma į tris subkategorijas: 1A subkategorija – kai ėsdinamasis poveikis pastebimas nuo paveikimo pradžios praėjus iki 3 minučių ir stebimas iki 1 valandos; 1B subkategorija – kai ėsdinamasis poveikis aprašomas nuo paveikimo pradžios praėjus nuo 3 minučių iki 1 valandos ir stebimas iki 14 dienų ir 1C subkategorija – kai ėsdinamasis poveikis pasireiškia nuo paveikimo pradžios praėjus nuo daugiau kaip 1 iki 4 valandų ir stebimas iki 14 dienų.

3.2.1 lentelė

Odos ėsdinimo kategorija ir subkategorijos

Kategorija

Kriterijai

1 kategorija (4)

Odos audinių ardymas, t. y. po bandomosios medžiagos uždėjimo ≤ 4 valandoms atsiranda bent vieno bandomojo gyvūno epidermio ir dermos nekrozė.

1A subkategorija

Ėsdinamasis poveikis stebėjimo laikotarpiu (≤ 1 valandos) pastebėtas bent vienam gyvūnui nuo paveikimo pradžios praėjus ≤ 3 minutėms.

1 B subkategorija

Ėsdinamasis poveikis stebėjimo laikotarpiu (≤ 14 dienų) pastebėtas bent vienam gyvūnui nuo paveikimo pradžios praėjus > 3 minutėms iki ≤ 1 valandos.

1C subkategorija

Ėsdinamasis poveikis stebėjimo laikotarpiu (≤ 14 dienų) pastebėtas bent vienam gyvūnui nuo paveikimo pradžios praėjus 1 valandai, bet ≤ 4 valandoms.

3.2.2.1.1.5.

Duomenų, gautų tiriant žmones, naudojimas aptariamas 3.2.1.2, 3.2.2.2 skirsniuose, taip pat 1.1.1.3, 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 skirsniuose.

3.2.2.1.2.   Odos dirginimas

3.2.2.1.2.1.

Cheminė medžiaga dirgina odą, kai ją veikiant ne ilgiau kaip 4 valandas susidaro išnykstantis odos pažeidimas. Pagrindinis dirginimo kategorijos kriterijus – kad bent dviejų iš trijų bandomųjų gyvūnų vidutinis rezultatas būtų nuo ≥ 2,3 iki ≤ 4,0.

3.2.2.1.2.2.

Vienkartinio dirginimo kategorija (2 kategorija) pateikta 3.2.2 lentelėje, naudojant bandymų su gyvūnais rezultatus.

3.2.2.1.2.3.

Vertinant dirginantį poveikį taip pat vertinamas odos pažeidimų grįžtamumas. Jei dviejų ar daugiau bandomųjų gyvūnų atveju uždegimas išlieka iki stebėjimo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į nuplikimą (nedideliame plote), hiperkeratozę, hiperplaziją ir pleiskanojimą, medžiaga laikoma dirgikliu.

3.2.2.1.2.4.

Dirginantis poveikis gyvūnams gali būti įvairus, kaip ir ėsdinantis poveikis. Atskiras dirgiklio kriterijus aprėpia atvejus, kai yra reikšmingas dirginantis poveikis, tačiau mažesnis už teigiamo bandymo vidutinio rezultato kriterijų. Pavyzdžiui, bandomoji medžiaga gali būti priskiriama dirgikliams, jei bent vieno iš trijų bandomųjų gyvūnų vidutinis rezultatas viso tyrimo metu yra labai aukštas, ir odos pažeidimai neišnyksta iki stebėjimo laikotarpio, kuris paprastai trunka 14 dienų, pabaigos. Šį kriterijų gali atitikti ir kitas poveikis. Tačiau reikėtų įsitikinti, ar šį poveikį sukėlė cheminės medžiagos.

3.2.2 lentelė

Odos dirginimo kategorija  (1)

Kategorija

Kriterijai

Dirginimas (2 kategorija)

(1)

Bent dviejų iš trijų bandomųjų gyvūnų eritemos / šašų ar edemos vidutinis rezultatas praėjus 24, 48 ir 72 atskaitinėms valandoms po raiščio nuėmimo arba, jei reakcija uždelsta, praėjus atskaitiniam laikui per 3 dienų iš eilės laikotarpį po odos reakcijų pradžios, yra nuo ≥ 2,3 iki ≤ 4,0, arba

(2)

Bent dviejų gyvūnų atveju uždegimas trunka iki stebėjimo laikotarpio pabaigos (paprastai – 14 dienų), ypač atsižvelgiant į nuplikimo (nedideliame plote), hiperkeratozės, hiperplazijos ir pleiskanojimo reakcijas, arba

(3)

Kai kuriais atvejais, kai poveikis gyvūnams yra aiškiai skirtingas, pavyzdžiui, vienam gyvūnui yra aiškus teigiamas poveikis, susijęs su cheminiu paveikimu, tačiau neatitinkantis pirmiau nurodytų kriterijų.

3.2.2.1.2.5.

Duomenų, gautų tiriant žmones, naudojimas aptariamas 3.2.1.2, 3.2.2.2 skirsniuose, taip pat 1.1.1.3, 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 skirsniuose.

3.2.2.2.   Pakopinis klasifikavimo metodas

3.2.2.2.1.   Atitinkamais atvejais pradinė informacija vertinama pagal pakopinį metodą, pripažįstant, jog ne visi elementai gali būti svarbūs.

3.2.2.2.2.   Pirmiausia vertinami turimi duomenys gauti tiriant žmones ir gyvūnus, įskaitant informaciją apie vienkartinį ar kartotinį poveikį, kadangi jie suteikia su poveikiu odai tiesiogiai susijusią informaciją.

3.2.2.2.3.   Duomenys apie ūmų toksiškumą per odą gali būti naudojami klasifikavimo tikslais. Jei medžiaga yra labai toksiška patekusi ant odos, odos ėsdinimo / dirginimo tyrimas netinka, nes naudotinos bandomosios medžiagos kiekis žymiai viršytų toksišką dozę, taigi, gyvūnai žūtų. Kai odos ėsdinimas / dirginimas stebimas atliekant ūmaus toksiškumo tyrimus ir iki ribinės dozės, šie duomenys gali būti naudojami klasifikavimo tikslais, jei taikytas praskiedimas ir gyvūnų rūšys yra lygiaverčiai. Kietosios medžiagos (milteliai) gali tapti ėsdinantys ar dirginantys, kai yra sudrėkinti arba patenka ant drėgnos odos ar gleivinės.

3.2.2.2.4.   Klasifikavimo sprendimams priimti taikomos patvirtintos ir pripažintos in vitro alternatyvos.

3.2.2.2.5.   Galimą poveikį odai taip pat gali rodyti ribinės pH vertės, pvz., ≤ 2 ir ≥ 11,5, ypač jei tai susiję su didele buferine talpa. Paprastai tokios medžiagos turėtų smarkiai veikti odą. Neturint jokios kitos informacijos, laikoma, kad cheminė medžiaga yra ėsdinanti odą (1 kategorijos odos ėsdinimas), jeigu jos pH ≤ 2 arba pH ≥ 11,5. Tačiau, jei buferinės talpos vertinimas rodo, kad medžiaga negali būti ėsdinanti nepaisant žemos ar aukštos pH vertės, tam patvirtinti reikia kitų duomenų, geriausia – duomenų, gautų atlikus atitinkamus patvirtintus in vitro bandymus.

3.2.2.2.6.   Kai kuriais atvejais turimos informacijos apie giminingos struktūros medžiagas gali užtekti klasifikavimo sprendimams priimti.

3.2.2.2.7.   Taikant pakopinį metodą sudaromos sąlygos susisteminti turimą informaciją apie chemines medžiagas ir priimti sprendimus, susijusius su įrodomosios duomenų galios analize, dėl pavojingumo vertinimo ir pavojingumo klasifikacijos.

Nors informacija gali būti gaunama vertinant pavienius pakopos parametrus (žr. 3.2.2.2.1 skirsnį), reikia atsižvelgti į visą turimą informaciją ir atlikti visą įrodomosios duomenų galios analizę. Tai ypač taikytina, jeigu turima informacija apie kai kuriuos parametrus skiriasi.

3.2.3.    Mišinių klasifikavimo kriterijai

3.2.3.1.   Mišinių klasifikavimas, kai turima duomenų apie visą mišinį

3.2.3.1.1.   Mišinys klasifikuojamas pagal cheminėms medžiagoms taikomus kriterijus ir atsižvelgiant į pakopinį metodą siekiant įvertinti šios pavojingumo klasės duomenis.

3.2.3.1.2.   Siekiant užtikrinti tikslų klasifikavimą ir išvengti nebūtinų bandymų su gyvūnais mišinio bandymą norintiems atlikti klasifikuotojams patariama taikyti pakopinį įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą, įtrauktą į medžiagų klasifikavimo pagal odos ėsdinimą ir dirginimą kriterijus (3.2.1.2 ir 3.2.2.2 skirsniai). Neturint jokios kitos informacijos, laikoma, kad mišinys yra ėsdinantis odą (1 kategorijos odos ėsdinimas), jeigu jo pH ≤ 2 arba pH ≥ 11,5. Tačiau, jei buferinės talpos vertinimas rodo, kad mišinys negali būti ėsdinantis nepaisant žemos ar aukštos pH vertės, tam patvirtinti reikia kitų duomenų, geriausia – duomenų, gautų atlikus atitinkamus patvirtintus in vitro bandymus.

3.2.3.2.   Mišinių klasifikavimas, kai neturima duomenų apie visą mišinį. Siejimo principai

3.2.3.2.1.   Jei pats mišinys nebuvo išbandytas odos ėsdinimo / dirginimo potencialui nustatyti, tačiau yra pakankamai duomenų apie atskiras sudedamąsias dalis ir panašius išbandytus mišinius, kurie pakankamai apibūdina mišinio pavojingumą, šiais duomenimis turi būti naudojamasi pagal 1.1.3 skirsnyje nustatytas siejimo taisykles.

3.2.3.3.   Mišinių klasifikavimas, kai turima duomenų apie visas ar tik kai kurias mišinio sudedamąsias dalis

3.2.3.3.1.   Norint panaudoti visus turimus duomenis mišinių ėsdinimo / dirginimo pavojingumui klasifikuoti padaryta prielaida, kuri, jei reikia, taikoma pagal pakopinį metodą:

mišinio svarbios sudedamosios dalys – tai tos, kurių koncentracija ≥ 1 % (masės dalimis, kai yra kietosios medžiagos, skysčiai, dulkės, rūkai ir garai, ir tūrio dalimis, jei yra dujos), nebent manoma (pvz., jei tai – odą ėsdinančios sudedamosios dalys), kad dėl sudedamosios dalies, kurios koncentracija < 1 %, mišinys vis tiek gali būti klasifikuojamas kaip ėsdinantis / dirginantis odą.

3.2.3.3.2.   Paprastai mišinių klasifikavimas kaip ėsdinančių ar dirginančių odą, kai turima duomenų apie sudedamąsias dalis, bet ne apie visą mišinį, grindžiamas adityvumo teorija, t. y. tuo, kad kiekviena odą ėsdinanti ar odą dirginanti sudedamoji dalis prisideda prie visų mišinio ėsdinančių odą ar dirginančių odą savybių proporcingai savo aktyvumui ir koncentracijai. Odą ėsdinančioms sudedamosioms dalims, kurių kiekis yra mažesnis už priskyrimo 1 kategorijai bendrąją ribinę koncentraciją, bet pakankamas mišinį klasifikuoti kaip odą dirginantį, taikomas svertinis koeficientas 10. Mišinys klasifikuojamas kaip ėsdinantis ar dirginantis odą, jei tokių sudedamųjų dalių koncentracijos suma viršija ribinę koncentraciją.

3.2.3.3.3.   3.2.3 lentelėje pateikiama bendroji ribinė koncentracija, skirta nustatyti, ar mišinys laikomas ėsdinančiu ar dirginančiu odą.

3.2.3.3.4.1.   Ypač atidžiai reikia klasifikuoti tam tikrų tipų mišinius, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų kaip rūgštys ir bazės, neorganinės druskos, aldehidai, fenoliai ir paviršinio aktyvumo medžiagos. 3.2.3.3.1 ir 3.2.3.3.2 skirsniuose paaiškintas metodas gali būti netinkamas todėl, kad daugelis šių medžiagų yra odą ėsdinančios ar dirginančios, kai jų koncentracija < 1 %.

3.2.3.3.4.2.   Mišiniams, kurių sudėtyje yra stiprių rūgščių ar bazių, klasifikavimo kriterijumi turi būti taikoma pH vertė (žr. 3.2.3.1.2 skirsnį), kadangi ji yra geresnis odos ėsdinimo rodiklis, nei 3.2.3 lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos.

3.2.3.3.4.3.   Mišinys, kurio sudėtyje yra sudedamųjų dalių, kurios yra ėsdinančios ar dirginančios odą ir kurių neįmanoma klasifikuoti pagal adityvumo metodą (3.2.3 lentelė) dėl cheminių savybių, dėl kurių šis metodas netinka, priskiriamas 1 odos ėsdinimo kategorijai, jei jame yra ≥1 % odos ėsdinimui priskiriamos sudedamosios dalies, arba odos dirginimo kategorijai (2 kategorija), jei jame yra ≥3 % odą dirginančios sudedamosios dalies. Mišinių, kurių sudedamosioms dalims 3.2.3 lentelės metodas netinka, klasifikavimas apibūdinamas 3.2.4 lentelėje.

3.2.3.3.5.   Kartais patikimi duomenys gali rodyti, kad sudedamosios dalies odos ėsdinimo / dirginimo pavojus nepasireikš, jei jos kiekis yra lygus 3.2.3.3.6 skirsnio 3.2.3 bei 3.2.4 lentelėse nurodytai bendrajai ribinei koncentracijai arba ją viršija. Tokiais atvejais mišinys klasifikuojamas pagal tuos duomenis (taip pat žr. 10 ir 11 straipsnius). Kitais atvejais, kai manoma, kad nėra akivaizdu, kad sudedamosios dalies odos ėsdinimo / dirginimo pavojus nepasireikš, jei jos kiekis yra lygus 3.2.3 bei 3.2.4 lentelėse nurodytai bendrajai ribinei koncentracijai arba ją viršija, apsvarstoma galimybė atlikti mišinio bandymus. Tokiais atvejais taikomas pakopinis įrodomosios duomenų galios nustatymo metodas, aprašytas 3.2.2.2 skirsnyje.

3.2.3.3.6.   Jei yra duomenų, kad sudedamoji (-osios) dalis (-ys) yra ėsdinanti (-čios) ar dirginanti (-čios) odą, kai jos koncentracija yra < 1 % (odą ėsdinančios) arba < 3 % (odą dirginančios), mišinys klasifikuojamas atitinkamai.

3.2.3 lentelė

Sudedamųjų dalių, klasifikuojamų kaip ėsdinančių odą (1, 1A, 1B arba 1C kategorijos) ir (arba) dirginančių odą (2 kategorija), bendroji ribinė koncentracija, dėl kurios mišinys, kuriam galioja adityvumo metodas, turėtų būti priskiriamas odos ėsdinimo ir (arba) odos dirginimo kategorijai

Suma sudedamųjų dalių, kurios klasifikuojamos kaip

Koncentracija, kuriai esant mišinys klasifikuojamas kaip:

 

Odos ėsdinimas

Odos dirginimas

 

1 kategorija (žr. pastabą toliau)

2 kategorija

Odos ėsdinimo 1A, 1B, 1C subkategorijos arba 1 kategorija

≥ 5 %

≥ 1 % bet < 5 %

Odos dirginimo 2 kategorija

 

≥ 10 %

(10 × odos ėsdinimo 1A, 1B, 1C subkategorijos arba 1 kategorija) + Odos dirginimo 2 kategorija

 

≥ 10 %

Pastaba.

Kad mišinys būtų priskiriamas odos ėsdinimo 1A, 1B arba 1C subkategorijoms, kiekvienos mišinio sudedamosios dalies, priskiriamos odos ėsdinimo 1A, 1B, 1C subkategorijoms, kiekis mišinyje turi būti ≥ 5 %. Jeigu odos ėsdinimo 1A subkategorijai priskiriamų sudedamųjų dalių suma yra < 5 %, o odos ėsdinimo 1A + 1B subkategorijoms priskiriamų sudedamųjų dalių suma yra ≥ 5 %, mišinys priskiriamas odos ėsdinimo 1B subkategorijai. Taip pat, jei odos ėsdinimo 1A + 1B subkategorijoms priskiriamų sudedamųjų dalių suma yra < 5 %, o 1A + 1B + 1C subkategorijai priskiriamų sudedamųjų dalių suma yra ≥ 5 %, mišinys priskiriamas odos ėsdinimo 1C subkategorijai. Jeigu bent viena iš susijusių mišinio sudedamųjų dalių priskiriama 1 kategorijai, bet ne subkategorijoms, mišinys priskiriamas 1 kategorijai, o ne subkategorijoms, jei visų odą ėsdinančių sudedamųjų dalių suma yra ≥ 5 %.

3.2.4 lentelė

Sudedamųjų dalių bendroji ribinė koncentracija, dėl kurios mišinys, kuriam negalioja adityvumo metodas, turėtų būti priskiriamas odos ėsdinimo ir (arba) odos dirginimo kategorijai

Sudedamoji dalis:

Koncentracija

Mišinys klasifikuojamas kaip:

Rūgštis, kurios pH ≤ 2

≥ 1 %

Odos ėsdinimo 1 kategorija

Bazė, kurios pH ≥ 11,5

≥ 1 %

Odos ėsdinimo 1 kategorija

Kitos odą ėsdinančios sudedamosios dalys (1A, 1B ir 1C pakategorės ir 1 kategorija)

≥ 1 %

Odos ėsdinimo 1 kategorija

Kitos odą dirginančios sudedamosios dalys (2 kategorija), įskaitant rūgštis ir bazes

≥ 3 %

Odos dirginimo 2 kategorija

3.2.4.    Informacija apie pavojų

3.2.4.1.   Ženklinant priskyrimo šiai pavojingumo klasei kriterijus atitinkančias medžiagas ar mišinius turi būti naudojami etikečių elementai, nurodyti 3.2.5 lentelėje.

3.2.5 lentelė

Odos ėsdinimo ir (arba) dirginimo etikečių elementai

Klasifikavimas

1A/1B/1C pakategorės ir 1 kategorija

2 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H315: Dirgina odą

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P260

P264

P280

P264

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Atsargumo frazė dėl laikymo

P405

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501“

 

5)

3.3 skyrius pakeičiamas taip:

„3.3   Smarkus akių pažeidimas ir (arba) sudirginimas

3.3.1.    Apibrėžtys ir bendrosios nuostatos

Smarkus akių pažeidimas– tai akies audinio pažeidimas arba smarkus fizinis regėjimo pablogėjimas, ant išorinio akies paviršiaus uždėjus bandomosios medžiagos, iki galo nepraeinantis per 21 dieną nuo uždėjimo.

Akių sudirginimas– tai akies pakitimų sukėlimas uždėjus bandomosios medžiagos ant išorinio akies paviršiaus, visiškai praeinantis per 21 dienas po uždėjimo.

3.3.1.2.   Taikant pakopinį metodą didžiausias dėmesys skiriamas turimiems duomenims, gautiems tiriant žmones, po to – gyvūnus, in vitro duomenims ir kitiems informacijos šaltiniams. Klasifikavimas atliekamas iš karto, kai duomenys atitinka kriterijus. Kitais atvejais cheminė medžiaga arba mišinys klasifikuojami remiantis pakopiniu įrodomosios duomenų galios nustatymo metodu. Taikant visų duomenų įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą kartu atsižvelgiama į visą turimą informaciją, turinčią įtakos nustatant smarkų akių pažeidimą / sudirginimą, taip pat į tinkamai patvirtintų in vitro bandymų rezultatus, susijusius duomenis, gautus tiriant gyvūnus ir žmones, pvz., epidemiologinių bei klinikinių tyrimų ir tinkamai dokumentuotų konkrečių atvejų ataskaitų ir stebėjimo duomenis (žr. I priedo 1 dalies 1.1.1.3 skirsnį).

3.3.2.    Cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijai

Cheminės medžiagos priskiriamos vienai iš šios pavojingumo klasės kategorijų: 1 kategorijai (smarkus akių pažeidimas) arba 2 kategorijai (akių sudirginimas):

a)

1 kategorija (smarkus akių pažeidimas):

cheminės medžiagos, galinčios smarkiai pažeisti akis (žr. 3.3.1 lentelę).

b)

2 kategorija (akių sudirginimas):

cheminės medžiagos, galinčios sukelti akių sudirginimą, kuris praeina (žr. 3.3.2 lentelę).

3.3.2.1.   Klasifikavimas, grindžiamas duomenimis apie standartinius bandymus su gyvūnais

3.3.2.1.1.   Smarkus akių pažeidimas (1 kategorija)

3.3.2.1.1.1.

Patvirtinta viena pavojingumo kategorija (1 kategorija) dėl cheminių medžiagų, galinčių smarkiai pažeisti akis. Prie šios pavojingumo kategorijos kaip kriterijai priskiriami stebėjimai, išvardyti 3.3.1 lentelėje. Stebimi gyvūnai su 4 kategorijos ragenos pažeidimais ir kitomis stipriomis reakcijomis (pvz., ragenos sunaikinimo), pastebimos bet kuriuo bandymo metu, taip pat – nuolatinis ragenos drumstumas, ragenos nusidažymas dažomąja medžiaga, sukibimas, panusas ir rainelės funkcijos sutrikdymas ar kitoks regą bloginantis poveikis. Šia prasme išliekančiais pažeidimais laikomi tokie pažeidimai, kurie nėra visiškai praeinantys per stebėjimo laikotarpį (paprastai – 21 dieną). Pavojingumo priskyrimas 1 kategorijai taip pat apima chemines medžiagas, atitinkančias ragenos drumstumo (≥ 3) arba rainelės uždegimo (> 1,5) kriterijus bent 2 iš 3 bandomųjų gyvūnų, kadangi tokie rimti patologiniai pakitimai paprastai nepraeina per 21 dienos stebėjimo laikotarpį.

3.3.2.1.1.2.

Duomenų, gautų tiriant žmones, naudojimas aptariamas 3.3.2.2 skirsnyje, taip pat 1.1.1.3, 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 skirsniuose.

3.3.1 lentelė

Smarkus akių pažeidimas  (2)

Kategorija

Kriterijai

1 kategorija

Cheminė medžiaga, kuri:

a)

bent vieno gyvūno ragenai, rainelei ar junginei turi poveikį, kuris, manoma, kad nepraeis ar visiškai nepraeina per stebėjimo laikotarpį (paprastai – 21 dieną), ir (arba)

b)

bent dviem iš trijų bandomųjų gyvūnų sukelia tokį poveikį:

i)

ragenos drumstumą (≥ 3) ir (arba)

ii)

rainelės uždegimą (> 1,5)

rezultatus apskaičiuojant kaip vidutinius praėjus atskaitinėms 24, 48 ir 72 valandoms po bandomosios medžiagos įlašinimo.

3.3.2.1.2.   Akių sudirginimas (2 kategorija)

3.3.2.1.2.1.

Cheminės medžiagos, galinčios sukelti akių sudirginimą, kuris praeina, priskiriamos 2 kategorijai (akių sudirginimas).

3.3.2.1.2.2.

Kai cheminės medžiagos poveikis gyvūnams yra aiškiai skirtingas, į šią informaciją reikia atsižvelgti klasifikuojant.

3.3.2.1.2.3.

Duomenų, gautų tiriant žmones, naudojimas aptariamas 3.3.2.2 skirsnyje, taip pat 1.1.1.3, 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 skirsniuose.

3.3.2 lentelė

Akių sudirginimas  (3)

Kategorija

Kriterijai

2 kategorija

Cheminės medžiagos, kurios bent dviem iš trijų bandomųjų gyvūnų sukelia tokį poveikį:

a)

ragenos drumstumą (≥ 1) ir (arba)

b)

rainelės uždegimą (≥ 1) ir (arba)

c)

junginės raudonį (≥ 2) ir (arba)

d)

junginės edemą (chemozę) (≥ 2),

rezultatus apskaičiuojant kaip vidutinius praėjus atskaitinėms 24, 48 ir 72 valandoms po bandomosios medžiagos įlašinimo, ir poveikis visiškai praeina per stebėjimo laikotarpį (paprastai – 21 dieną).

3.3.2.2.   Pakopinis klasifikavimo metodas

3.3.2.2.1.   Atitinkamais atvejais pradinė informacija vertinama pakopomis, pripažįstant, jog ne visi elementai gali būti svarbūs.

3.3.2.2.2.   Pirmiausia vertinami turimi duomenys, gauti tiriant žmones ir gyvūnus, kadangi jie suteikia su poveikiu odai tiesiogiai susijusią informaciją. Prieš atliekant bandymus dėl smarkaus akių pažeidimo ir (arba) sudirginimo turi būti įvertintas galimas odos ėsdinimas, kad būtų išvengta bandymų dėl vietinio poveikio akims naudojant odą ėsdinančias medžiagas. Laikoma, kad odą ėsdinančios medžiagos taip pat smarkiai pažeidžia akis (1 kategorija) ir kad odą dirginančios medžiagos gali sukelti akių sudirginimą (2 kategorija).

3.3.2.2.3.   Klasifikavimo sprendimams priimti taikomos patvirtintos ir pripažintos in vitro alternatyvos.

3.3.2.2.4.   Smarkų akių pažeidimą taip pat gali rodyti ribinės pH vertės, pvz., ≤ 2 ir ≥ 11,5, ypač jei tai susiję su didele buferine talpa. Paprastai tokios medžiagos turėtų smarkiai veikti akis. Neturint jokios kitos informacijos, laikoma, kad cheminė medžiaga smarkiai pažeidžia akis (1 kategorija), jeigu jos pH ≤ 2 arba pH ≥ 11,5. Tačiau, jei buferinės talpos vertinimas rodo, kad nepaisant žemos ar aukštos pH vertės medžiaga smarkiai pažeisti akių negali, tam patvirtinti reikia kitų duomenų, geriausia – duomenų gautų atlikus atitinkamus patvirtintus in vitro bandymus.

3.3.2.2.5.   Kai kuriais atvejais turimos informacijos apie giminingos struktūros medžiagas gali užtekti klasifikavimo sprendimams priimti.

3.3.2.2.6.   Taikant pakopinį metodą sudaromos sąlygos susisteminti turimą informaciją ir priimti sprendimus, susijusius su įrodomosios duomenų galios analize, dėl pavojingumo vertinimo ir pavojingumo klasifikacijos. Bandymų su gyvūnais naudojant ėsdinančias medžiagas turėtų būti vengiama, kai tik įmanoma. Nors informacija gali būti gaunama vertinant pavienius pakopos parametrus (žr. 3.3.2.1. skirsnį), reikia atsižvelgti į visą turimą informaciją ir atlikti visą įrodomosios duomenų galios analizę. Tai ypač taikytina, jeigu turima informacija apie kai kuriuos parametrus skiriasi.

3.3.3.    Mišinių klasifikavimo kriterijai

3.3.3.1.   Mišinių klasifikavimas, kai turima duomenų apie visą mišinį

3.3.3.1.1.   Mišinys klasifikuojamas pagal cheminėms medžiagoms taikomus kriterijus ir atsižvelgiant į pakopinį metodą siekiant įvertinti šios pavojingumo klasės duomenis.

3.3.3.1.2.   Siekiant užtikrinti tikslų klasifikavimą ir išvengti nebūtinų bandymų su gyvūnais mišinio bandymą norintiems atlikti klasifikuotojams patariama taikyti pakopinį įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą, įtrauktą į medžiagų klasifikavimo pagal odos ėsdinimą ir smarkų akių pažeidimą ir (arba) akių sudirginimą kriterijus. Neturint jokios kitos informacijos, laikoma, kad mišinys smarkiai pažeidžia akis (1 kategorija), jeigu jo pH ≤ 2 arba pH ≥ 11,5. Tačiau, jei buferinės talpos vertinimas rodo, kad nepaisant žemos ar aukštos pH vertės mišinys smarkiai pažeisti akių negali, tam patvirtinti reikia kitų duomenų, geriausia – duomenų gautų atlikus atitinkamus patvirtintus in vitro bandymus.

3.3.3.2.   Mišinių klasifikavimas, kai neturima duomenų apie visą mišinį. Siejimo principai

3.3.3.2.1.   Jei pats mišinys nebuvo išbandytas jo odos ėsdinimui ar smarkaus akių pažeidimo ir (arba) akių sudirginimo potencialui nustatyti, tačiau yra pakankamai duomenų apie atskiras sudedamąsias dalis ir panašius išbandytus mišinius, kurie pakankamai apibūdina mišinio pavojus, šiais duomenimis turi būti naudojamasi pagal 1.1.3 skirsnyje nustatytas siejimo taisykles.

3.3.3.3.   Mišinių klasifikavimas, kai turima duomenų apie visas ar tik kai kurias mišinio sudedamąsias dalis

3.3.3.3.1.   Norint panaudoti visus turimus duomenis mišinių smarkaus akių pažeidimo ir (arba) akių sudirginimo savybėms klasifikuoti padaryta prielaida, kuri, jei reikia, taikoma pagal pakopinį metodą:

svarbios mišinio sudedamosios dalys – tai tos, kurių koncentracija ≥ 1 % (masės dalimis, kai yra kietosios medžiagos, skysčiai, dulkės, rūkai ir garai, ir tūrio dalimis, jei yra dujos), nebent manoma (pvz., jei tai – odą ėsdinančios sudedamosios dalys), kad dėl sudedamosios dalies, kurios koncentracija < 1 %, mišinys vis tiek gali būti klasifikuojamas kaip smarkiai pažeidžiantis ir (arba) dirginantis akis.

3.3.3.3.2.   Paprastai mišinių klasifikavimas kaip smarkiai pažeidžiančių akis ir (arba) dirginančių akis, kai turima duomenų apie sudedamąsias dalis, bet ne apie visą mišinį, grindžiamas adityvumo teorija, t. y. tuo, kad kiekviena odą ėsdinanti ar smarkiai pažeidžianti akis ir (arba) dirginanti akis sudedamoji dalis prisideda prie visų smarkaus akių pažeidimo ir (arba) akių sudirginimo savybių proporcingai savo aktyvumui ir koncentracijai. Odą ėsdinančioms ir smarkiai pažeidžiančioms akis sudedamosioms dalims, kurių kiekis yra mažesnis už priskyrimo 1 kategorijai bendrąją ribinę koncentraciją, bet pakankamas mišinį klasifikuoti kaip dirginantį akis, taikomas svertinis koeficientas 10. Mišinys klasifikuojamas kaip smarkiai pažeidžiantis ar dirginantis akis, jei tokių sudedamųjų dalių koncentracijos suma viršija koncentracijos ribą.

3.3.3.3.3.   3.3.3 lentelėje pateikiama bendroji ribinė koncentracija, skirta nustatyti, ar mišinys turi būti klasifikuojamas kaip smarkiai pažeidžiantis arba dirginantis akis.

3.3.3.3.4.1.   Ypač atidžiai reikia klasifikuoti tam tikrų tipų mišinius, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų kaip rūgštys ir bazės, neorganinės druskos, aldehidai, fenoliai ir paviršinio aktyvumo medžiagos. 3.3.3.3.1 ir 3.3.3.3.2 skirsniuose paaiškintas metodas gali būti netinkamas todėl, kad daugelis šių medžiagų smarkiai pažeidžia akis ir (arba) dirgina akis, kai jų koncentracija < 1 %.

3.3.3.3.4.2.   Mišiniams, kurių sudėtyje yra stiprių rūgščių ar bazių, klasifikavimo kriterijumi turi būti taikoma pH vertė (žr. 3.3.3.1.2 skirsnį), kadangi ji bus geresnis smarkaus akių pažeidimo rodiklis (atsižvelgiant į buferinės talpos vertinimą) nei 3.3.3 lentelėje pateikta bendroji ribinė koncentracija.

3.3.3.3.4.3.   Mišinys, kurio sudėtyje yra odą ėsdinančių ar smarkiai pažeidžiančių akis ir (arba) dirginančių akis sudedamųjų dalių, kurių neįmanoma klasifikuoti pagal adityvumo metodą (3.3.3 lentelė) dėl cheminių savybių, dėl kurių šis metodas netinka, priskiriamas smarkaus akių pažeidimo kategorijai (1 kategorijai), jei jame yra ≥1 % odą ėsdinančių arba smarkiai pažeidžiančios akis sudedamosios dalies, arba akių sudirginimo kategorijai (2 kategorijai), jei jame yra ≥3 % dirginančios akį sudedamosios dalies. Mišinių, kurių sudedamosioms dalims 3.3.3 lentelės metodas netinka, klasifikavimas apibūdinamas 3.3.4 lentelėje.

3.3.3.3.5.   Kartais patikimi duomenys gali rodyti, kad sudedamosios dalies smarkaus akių pažeidimo/sudirginimo poveikis nepasireikš, jei jos kiekis bus lygus 3.3.3.3.6 skirsnio 3.3.3 ir 3.3.4 lentelėse nurodytai bendrajai ribinei koncentracijai arba ją viršys. Tokiais atvejais mišinys klasifikuojamas pagal tuos duomenis (taip pat žr. 10 ir 11 straipsnius). Kitais atvejais, kai manoma, kad nėra akivaizdu, kad yra sudedamosios dalies odos ėsdinimo ir (arba) sudirginimo pavojus arba smarkaus akių pažeidimo ir (arba) akių sudirginimo poveikis nepasireikš, jei jos kiekis bus lygus 3.3.3 bei 3.3.4 lentelėse nurodytai bendrajai ribinei koncentracijai arba ją viršys, apsvarstoma galimybė atlikti mišinio bandymus. Tokiais atvejais taikomas pakopinis įrodomosios duomenų galios nustatymo metodas.

3.3.3.3.6.   Jei yra duomenų, kad sudedamoji (-osios) dalis (-ys) gali būti ėsdinanti (-čios) odą arba smarkiai pažeidžianti (-čios) / dirginanti (-čios) akis, kai jos (jų) koncentracija yra < 1 % (ėsdinančios odą arba smarkiai pažeidžiančios akis) arba < 3 % (dirginančios akis), mišinys klasifikuojamas atitinkamai.

3.3.3 lentelė

Sudedamųjų dalių, priskiriamų odos ėsdinimo (1, 1A, 1B arba 1C kategorijos) ir (arba) smarkaus akių pažeidimo (1 kategorija) arba akių sudirginimo (2 kategorija) kategorijoms, bendroji ribinė koncentracija, dėl kurios mišinys, kuriam negalioja adityvumo metodas, turėtų būti priskiriamas smarkaus akių pažeidimo ir (arba) akių sudirginimo kategorijai

Suma sudedamųjų dalių, kurios klasifikuojamos kaip:

Koncentracija, kuriai esant mišinys klasifikuojamas kaip:

Smarkus akių pažeidimas

Akių sudirginimas

1 kategorija

2 kategorija

Odos ėsdinimo, 1A, 1B, 1C subkategorijos arba 1 kategorija + smarkus akių pažeidimas (1 kategorija) (4)

≥ 3 %

≥ 1 % bet < 3 %

Akių sudirginimas (2 kategorija)

 

≥ 10 %

10 × (odos ėsdinimo 1A, 1B, 1C subkategorijos arba odos ėsdinimo 1 kategorija + smarkus akių pažeidimas (1 kategorija)) + akių sudirginimas (2 kategorija)

 

≥ 10 %


3.3.4 lentelė

Sudedamųjų dalių bendroji ribinė koncentracija, dėl kurios mišinys, kuriam negalioja adityvumo metodas, turėtų būti priskiriamas smarkaus akių pažeidimo (1 kategorija) arba akių sudirginimo (2 kategorija) kategorijoms

Sudedamoji dalis

Koncentracija

Mišinys klasifikuojamas kaip:

Rūgštis, kurios pH ≤ 2

≥ 1 %

Smarkus akių pažeidimas (1 kategorija)

Bazė, kurios pH ≥ 11,5

≥ 1 %

Smarkus akių pažeidimas (1 kategorija)

Kita sudedamoji dalis, priskiriama odos pažeidimo kategorijai (1A, 1B, 1C subkategorijos arba 1 kategorija) arba smarkaus akių pažeidimo kategorijai (1 kategorija)

≥ 1 %

Smarkus akių pažeidimas (1 kategorija)

Kita sudedamoji dalis, priskiriama akių sudirginimo kategorijai (2 kategorija)

≥ 3 %

Akių sudirginimas (2 kategorija)

3.3.4.    Informacija apie pavojų

3.3.4.1.   Ženklinant priskyrimo šiai pavojingumo klasei kriterijus atitinkančias medžiagas ar mišinius turi būti naudojami etikečių elementai, nurodyti 3.3.5 lentelėje.

3.3.5 lentelė

Smarkaus akių pažeidimo ir (arba) sudirginimo etikečių elementai  (5)

Klasifikavimas

1 kategorija

2 kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Signalinis žodis

Pavojinga

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H318: Smarkiai pažeidžia akis

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P280

P264

P280

Atsargumo frazė dėl poveikio

P305 + P351 + P338

P310

P305 + P351 + P338

P337 + P313

Atsargumo frazė dėl laikymo

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

 

 

6)

3.5.2.3.5 skirsnio antra įtrauka išbraukiama.

D.

4 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

4.1.1.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

b punkte žodžiai „ūmus (trumpalaikis) pavojus“ pakeičiami žodžiai „trumpalaikis (ūmus) pavojus“.

b)

j punkte žodžiai „ilgalaikis pavojus“ pakeičiami žodžiais „ilgalaikis (lėtinis) pavojus“.

2)

4.1.1.2.0 skirsnis pakeičiamas taip:

„Pavojaus vandens aplinkai klasė skirstoma taip:

trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai,

ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai.“

3)

4.1.1.3.1 skirsnio antras ir trečias sakiniai pakeičiami taip:

„Vandens aplinka turi būti nagrinėjama pagal vandenyje gyvenančius organizmus ir vandens ekosistemą, kurios dalimi jie yra. Todėl trumpalaikių (ūmių) ir ilgalaikių (lėtinių) pavojų nustatymo pagrindas yra medžiagos ar mišinio toksiškumas vandens aplinkai, nors tai, prireikus, koreguotina atsižvelgiant į papildomą informaciją apie suirimo ir biologinio kaupimosi savybes.“

4)

4.1.2.1 skirsnio pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:

„Pagal klasifikavimo sistemą pripažįstama, kad pagrindinį tipišką pavojų vandens organizmams parodo medžiagos keliamas tiek ūmus, tiek lėtinis toksiškumas. Pagal ilgalaikį (lėtinį) pavojų nustatytos atskiros pavojingumo kategorijos, į kurias suskirstoma pagal nustatyto pavojaus lygį.“

5)

4.1.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„Pagrindinę medžiagų klasifikavimo sistemą sudaro viena trumpalaikio (ūmaus) pavojingumo klasifikavimo kategorija ir trys ilgalaikio (lėtinio) pavojingumo klasifikavimo kategorijos. Trumpalaikio (ūmaus) ir ilgalaikio (lėtinio) klasifikavimo kategorijos taikomos savarankiškai.“

6)

4.1.2.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„Medžiagos priskyrimo 1 ūmaus poveikio kategorijai kriterijai apibrėžiami remiantis tik ūmaus toksiškumo vandens aplinkai duomenimis (EC50 arba LC50). Medžiagos priskyrimo 1–3 lėtinio poveikio kategorijoms kriterijai apibrėžiami remiantis pakopiniu metodu, kai pirmuoju etapu nustatoma, ar turimos informacijos apie lėtinį toksiškumą pakanka medžiagai priskirti ilgalaikio (lėtinio) pavojingumo kategorijai. Nesant tinkamų duomenų apie lėtinį toksiškumą kitas etapas būtų suderinti dviejų rūšių informaciją: ūmaus toksiškumo vandens aplinkai duomenis ir padarinių aplinkai duomenis (irimo ir biologinio kaupimosi duomenis) (žr. 4.1.1 paveikslą).“

7)

4.1.1 paveikslo pavadinimas pakeičiamas taip:

Medžiagų, keliančių ilgalaikį (lėtinį) pavojų vandens aplinkai, kategorijos

8)

4.1.2.4 skirsnis pakeičiamas taip:

„Sistemoje taip pat numatytas klasifikavimas atsižvelgiant į apsauginę sąlygą (vadinamoji 4 lėtinio poveikio kategorija), kuris taikoma tuomet, kai dėl turimų duomenų pagal formalius kriterijus neįmanoma priskirti 1 ūmaus poveikio kategorijai arba 1–3 lėtinio poveikio kategorijoms, tačiau esama priežasčių susirūpinti (žr. 4.1.0 lentelėje pateiktą pavyzdį).“

9)

4.1.0 lentelė pakeičiama taip:

„4.1.0 lentelė

Vandens aplinkai pavojingų medžiagų klasifikavimo kategorijos

a)   

Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai

1 ūmaus poveikio kategorija:

(1 pastaba)

96 h LC50 (žuvims)

≤ 1 mg/l ir (arba)

48 h EC50 (vėžiagyviams)

≤ 1 mg/l ir (arba)

72 arba 96 h ErC50 (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 1 mg/l.

(2 pastaba)

b)   

Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai

i)   

Nesparčiai suyrančios medžiagos (3 pastaba), apie kurių lėtinį toksiškumą turima reikiamų duomenų

1 lėtinio poveikio kategorija:

(1 pastaba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (žuvims)

≤ 0,1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (vėžiagyviams)

≤ 0,1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 0,1 mg/l.

2 lėtinio poveikio kategorija:

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (žuvims)

≤ 1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (vėžiagyviams)

≤ 1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 1 mg/l.

ii)   

Sparčiai suyrančios medžiagos (3 pastaba), apie kurių lėtinį toksiškumą turima reikiamų duomenų

1 lėtinio poveikio kategorija:

(1 pastaba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (žuvims)

≤ 0,01 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (vėžiagyviams)

≤ 0,01 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 0,01 mg/l.

2 lėtinio poveikio kategorija:

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (žuvims)

≤ 0,1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (vėžiagyviams)

≤ 0,1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 0,1 mg/l.

3 lėtinio poveikio kategorija:

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (žuvims)

≤ 1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (vėžiagyviams)

≤ 1 mg/l ir (arba)

Lėtinio poveikio NOEC arba ECx (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 1 mg/l.

iii)   

Medžiagos, apie kurių lėtinį toksiškumą neturima reikiamų duomenų

1 lėtinio poveikio kategorija:

(1 pastaba)

96 h LC50 (žuvims)

≤ 1 mg/l ir (arba)

48 h EC50 (vėžiagyviams)

≤ 1 mg/l ir (arba)

72 arba 96 h ErC50 (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

≤ 1 mg/l.

(2 pastaba)

ir medžiaga nėra sparčiai suyranti ir (arba) eksperimentiniu būdu nustatytas BCF ≥ 500

(arba, jei nenustatyta – log Kow ≥ 4).

(3 pastaba)

2 lėtinio poveikio kategorija:

96 h LC50 (žuvims)

>1 ir ≤ 10 mg/l ir (arba)

48 h EC50 (vėžiagyviams)

>1 ir ≤ 10 mg/l ir (arba)

72 arba 96 h ErC50 (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

> 1 ir ≤ 10 mg/l.

(2 pastaba)

ir medžiaga nėra sparčiai suyranti ir (arba) eksperimentiniu būdu nustatytas BCF ≥ 500

(arba, jei nenustatyta – log Kow ≥ 4).

(3 pastaba)

3 lėtinio poveikio kategorija:

96 h LC50 (žuvims)

> 10 ir ≤ 100 mg/l ir (arba)

48 h EC50 (vėžiagyviams)

> 10 ir ≤ 100 mg/l ir (arba)

72 arba 96 h ErC50 (dumbliams ir kitiems vandens augalams)

> 10 ir ≤ 100 mg/l.

(2 pastaba)

ir medžiaga nėra sparčiai suyranti ir (arba) eksperimentiniu būdu nustatytas BCF ≥ 500

(arba, jei nenustatyta – log Kow ≥ 4).

(3 pastaba)

Klasifikavimas atsižvelgiant į apsauginę sąlygą

4 lėtinio poveikio kategorija

Kai pagal turimus duomenis neįmanoma klasifikuoti pagal pirmiau pateiktus kriterijus, tačiau vis tiek esama priežasčių susirūpinti. Pavyzdžiui, tai gali būti mažai tirpios medžiagos, kurių ūmus toksiškumas virš tirpumo vandenyje lygio (4 pastaba) neužfiksuotas, kurios sparčiai nesuyra, kaip nustatyta 4.1.2.9.5 skirsnyje, o eksperimentiniu būdu nustatytas BCF ≥ 500 (arba, jei nenustatyta – log Kow ≥ 4), o tai rodo potencialą biologiškai kauptis. Tokios medžiagos priskiriamos šiai kategorijai, nebent būtų kitų mokslinių įrodymų, kad klasifikuoti nebūtina. Tokie įrodymai gali būti lėtinio toksiškumo NOEC > tirpumą vandenyje arba > 1 mg/l arba kiti spartaus suirimo aplinkoje įrodymai, išskyrus gautuosius taikant bet kurį iš 4.1.2.9.5 skirsnyje išvardytų metodų.“

10)

4.1.3.2 skirsnio 4.1.2 lentelė pakeičiama taip:

„4.1.2 paveikslas

Mišinių, keliančių trumpalaikį (ūmų) ir ilgalaikį (lėtinį) pavojų vandens aplinkai, klasifikavimo pakopinis metodas

Image

11)

4.1.3.3.2 skirsnio pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Mišiniams priskirti ilgalaikio (lėtinio) pavojaus kategorijai reikalinga papildoma informacija apie irimą ir – tam tikrais atvejais – apie biologinį kaupimąsi.“

12)

4.1.3.3.3 skirsnyje sakinys „Pagal ūmų pavojų neklasifikuojama“ pakeičiamas taip:

„Pagal trumpalaikį (ūmų) pavojų neklasifikuojama.“

13)

4.1.3.3.4 skirsnyje sakinys „Pagal ilgalaikį pavojų 1, 2 ir 3 lėtinėms kategorijoms nepriskiriama“ pakeičiamas taip:

„Pagal ilgalaikį (lėtinį) pavojų 1, 2 ir 3 lėtinėms kategorijoms nepriskiriama.“

14)

4.1.3.5.2 skirsnio a punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Apskaičiuotas toksiškumas gali būti taikomas siekiant tą mišinio dalį priskirti trumpalaikio (ūmaus) pavojingumo kategorijai, kuris vėliau taikomas pagal sumavimo metodą.“

15)

4.1.3.5.2 skirsnio b punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Apskaičiuotas lygiavertis toksiškumas gali būti taikomas tai mišinio daliai priskirti ilgalaikio (lėtinio) pavojingumo kategorijai, laikantis sparčiai suyrančių aplinkoje medžiagų reikalavimų (4.1.0 lentelės b punkto ii papunktis), kuris vėliau taikomas pagal sumavimo metodą.“

16)

4.1.3.5.5.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„Mišinių klasifikavimas pagal trumpalaikius (ūmius) pavojus, pagrįstas šiuo klasifikuotų sudedamųjų dalių sumavimu, yra nurodytas 4.1.1 lentelėje.“

17)

4.1.3.5.5.3.2 skirsnio 4.1.1 lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

„Mišinių klasifikavimas pagal trumpalaikius (ūmius) pavojus, pagrįstas klasifikuotų sudedamųjų dalių sumavimu“

18)

4.1.3.5.5.4.5 skirsnis pakeičiamas taip:

„Mišinių klasifikavimas pagal ilgalaikius (lėtinius) pavojus, pagrįstas šiuo klasifikuotų sudedamųjų dalių koncentracijos sumavimu, yra apibūdinamas 4.1.2 lentelėje.“

19)

4.1.2 lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

„Mišinių klasifikavimas pagal ilgalaikius (lėtinius) pavojus, pagrįstas klasifikuotų sudedamųjų dalių koncentracijos sumavimu“

20)

4.1.3.6.1 skirsnio pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Jei apie vieną ar daugiau sudedamųjų dalių trumpalaikio (ūmaus) ir (arba) ilgalaikio (lėtinio) pavojų vandens aplinkai naudingos informacijos neturima, daroma išvada, kad mišinio negalima priskirti vienai ar kelioms galutinėms pavojingumo kategorijoms.“

21)

4.1.4 skirsnio 4.1.4 lentelė pakeičiama taip:

„4.1.4 lentelė

Pavojingumo vandens aplinkai etikečių elementai

TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI

 

1 ūmaus pavojaus kategorija

GHS piktograma

Image

Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazė

H400: Labai toksiška vandens organizmams

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P273

Atsargumo frazė dėl poveikio

P391

Atsargumo frazė dėl laikymo

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501


ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI

 

1 lėtinio poveikio kategorija

2 lėtinio poveikio kategorija

3 lėtinio poveikio kategorija

4 lėtinio poveikio kategorija

GHS piktogramos

Image

Image

Piktogramos nėra

Piktogramos nėra

Signalinis žodis

Atsargiai

Signalinio žodžio nėra

Signalinio žodžio nėra

Signalinio žodžio nėra

Pavojingumo frazė

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H413: Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

Atsargumo frazė dėl prevencijos

P273

P273

P273

P273

Atsargumo frazė dėl poveikio

P391

P391

 

 

Atsargumo frazė dėl laikymo

 

 

 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo

P501

P501

P501

P501“


(1)  G tipui nepaskirti pranešimų apie pavojų elementai, tačiau į jį reikėtų atsižvelgti dėl savybių, būdingų kitoms pavojaus klasėms.

(2)  Žr. IV priedo įžangą apie laužtinių skliaustų naudojimą.“

(3)  Žr. IV priedo įžangą apie laužtinių skliaustų naudojimą.“

(4)  1 kategorijos taikymo sąlygas žr. 3.2.2 skirsnio a dalyje.

(1)  Įvertinimo balais kriterijai suprantami taip, kaip aprašyta Reglamente (EB) Nr. 440/2008.

(2)  Įvertinimo balais kriterijai suprantami taip, kaip aprašyta Reglamente (EB) Nr. 440/2008.

(3)  Įvertinimo balais kriterijai suprantami taip, kaip aprašyta Reglamente (EB) Nr. 440/2008.

(4)  Jei sudedamoji dalis priskiriama ir odos ėsdinimo 1A, 1B 1C subkategorijoms arba 1 kategorijai, ir smarkaus akių pažeidimo kategorijai (1 kategorija), jos koncentracija skaičiuojama tik vieną kartą.

(5)  Jei cheminė medžiaga priskiriama odos ėsdinimo 1A, 1B, 1C subkategorijoms arba 1 kategorijai, smarkaus akių pažeidimo ir (arba) sudirginimo ženklinti nebūtina, nes ši informacija jau įtraukta į odos ėsdinimo (1 kategorija) (H 314) pavojingumo frazę.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 II priedo 2 dalies 2.8 skirsnis papildomas nauja paskutine dalimi:

„Jeigu mišinys paženklintas pagal 2.4 arba 2.5 skirsnį, atitinkamos cheminės medžiagos etiketėje EUH208 frazės pateikti nebūtina.“


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jei priskirta pavojingumo frazė H314: „Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis“, frazės H318: „Smarkiai pažeidžia akis“ galima neberašyti.“

2)

1.2 lentelėje įrašas, kurio kodas H314, pakeičiamas taip:

„H314

Kalba

3.2 –

Odos ėsdinimas / dirginimas, 1 pavojingumo kategorija, 1A, 1B, 1C subkategorijos

 

BG

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

 

ES

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

 

CS

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

DA

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

 

DE

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

 

ET

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

 

EL

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

 

EN

Causes severe skin burns and eye damage.

 

FR

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

 

GA

Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil.

 

HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

 

IT

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

 

LV

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

 

LT

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

 

HU

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

 

MT

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

 

NL

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

PL

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

 

PT

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

 

RO

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

 

SK

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

 

SL

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

 

FI

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

 

SV

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.“

3)

1.2 lentelėje įrašas, kurio kodas H318, pakeičiamas taip:

„H318

Kalba

3.3 –

Smarkus akių pažeidimas / sudirginimas, 1 pavojingumo kategorija

 

BG

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

 

ES

Provoca lesiones oculares graves.

 

CS

Způsobuje vážné poškození očí.

 

DA

Forårsager alvorlig øjenskade.

 

DE

Verursacht schwere Augenschäden.

 

ET

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

 

EL

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

 

EN

Causes serious eye damage.

 

FR

Provoque de graves lésions des yeux.

 

GA

Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.

 

HR

Uzrokuje teške ozljede oka.

 

IT

Provoca gravi lesioni oculari.

 

LV

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

 

LT

Smarkiai pažeidžia akis.

 

HU

Súlyos szemkárosodást okoz.

 

MT

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

 

NL

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

 

PL

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

PT

Provoca lesões oculares graves.

 

RO

Provoacă leziuni oculare grave.

 

SK

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

SL

Povzroča hude poškodbe oči.

 

FI

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

 

SV

Orsakar allvarliga ögonskador.“

4)

1.2 lentelėje įrašas, kurio kodas H311+H331, pakeičiamas taip:

„H311 + H331

Kalba

3.1 —

Ūmus toksiškumas (per odą) ir ūmus toksiškumas (įkvėpus), 3 pavojingumo kategorija

 

BG

Токсичен при контакт с кожата или при вдишване

 

ES

Tóxico en contacto con la piel o si se inhala

 

CS

Toxický při styku s kůží a při vdechování

 

DA

Giftig ved hudkontakt eller indånding

 

DE

Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen

 

ET

Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

 

EL

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής

 

EN

Toxic in contact with skin or if inhaled

 

FR

Toxique par contact cutané ou par inhalation

 

GA

Ábhar tocsaineach má theagmhaíonn leis an gcraiceann nó má ionanálaítear é

 

HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše

 

IT

Tossico a contatto con la pelle o se inalato

 

LV

Toksisks saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos

 

LT

Toksiška susilietus su oda arba įkvėpus

 

HU

Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező

 

MT

Tossika jekk tmiss mal-ġilda jew tittieħeb bin- nifs

 

NL

Giftig bij contact met de huid en bij inademing

 

PL

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

 

PT

Tóxico em contacto com a pele ou por inalação

 

RO

Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare

 

SK

Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí

 

SL

Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju

 

FI

Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä

 

SV

Giftigt vid hudkontakt eller inandning“

5)

1.2 lentelėje įrašas, kurio kodas H302+H312, pakeičiamas taip:

„H302 + H312

Kalba

3.1 –

Ūmus toksiškumas (prarijus) ir ūmus toksiškumas (per odą), 4 pavojingumo kategorija

 

BG

Вреден при поглъщане или при контакт с кожата

 

ES

Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel

 

CS

Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží

 

DA

Farlig ved indtagelse eller hudkontakt

 

DE

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt

 

ET

Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik

 

EL

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα

 

EN

Harmful if swallowed or in contact with skin

 

FR

Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané

 

GA

Ábhar dochrach má shlogtar é nó má theagmhaíonn leis an gcraiceann

 

HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom

 

IT

Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle

 

LV

Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu

 

LT

Kenksminga prarijus arba susilietus su oda