EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0867

2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13)

OL L 144, 2016 6 1, p. 44–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/867/oj

1.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/44


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2016/867

2016 m. gegužės 18 d.

dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę (2),

kadangi:

(1)

neapibendrinti kredito ir kredito rizikos duomenys (toliau – kredito duomenys) apima išsamią ir individualią informaciją apie priemones, dėl kurių skolinimo veiklą plačiai vykdančioms indėlių bendrovėms, finansų bendrovėms (išskyrus indėlių bendroves ar turto valdymo įmones) kyla kredito rizika. Tokia išsami informacija yra reikalinga Eurosistemos, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos sisteminės rizikos valdybos uždaviniams vykdyti, įskaitant pinigų politikos analizę ir pinigų politikos operacijas, rizikos valdymą, finansinio stabilumo priežiūrą ir makroprudencinę politiką bei mokslinius tyrimus. Šie duomenys taip pat bus naudingi bankų priežiūros tikslais Bendram priežiūros mechanizmui (BPM);

(2)

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB), padedamas ECBS nacionalinių centrinių bankų (NCB), renka reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų nacionalinių institucijų, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų ECBS uždaviniams vykdyti. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 3 straipsnyje reikalaujama, kad ECB nurodytų faktinę atskaitingąją visumą atraminės atskaitomybės visumoje ir jam suteikiama teisė visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingųjų agentų klases nuo jo statistinės atskaitomybės reikalavimų;

(3)

kredito duomenys iš esmės prisidės prie dabartinių ECBS statistikos duomenų tobulinimo ir naujų statistikos duomenų gavimo, nes tokiu būdu pateikiamas svarbus duomenų suskirstymas ir išsamesnė informacija, kurių nepateikia kiti šiuo metu naudojami duomenų šaltiniai, pavyzdžiui, informacija apie finansų sektoriaus suteiktų kreditų struktūrą ir rizikos modelius. Pavyzdžiui, kredito duomenys bus labai svarbūs, gerinant šių statistikos duomenų kokybę: a) paskolų, priklausomai nuo bendrovių dydžio; tai labai svarbu vertinant ir stebint paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms teikimą; b) kredito linijų, suskaidytų pagal kitų sandorio šalių sektorių; c) paskolų nefinansinėms bendrovėms, suskaidytų pagal ekonominės veiklos rūšis; d) paskolų, kurioms suteiktas nekilnojamojo turto įkaitas, ir e) tarpvalstybinių paskolų ir susijusių pajamų, sudarančių valstybių narių, kurių valiuta yra euro, mokėjimų balansų statistiką;

(4)

galimybė gauti kredito duomenis sudarys geresnes sąlygas pasinaudoti šiuo metu renkama mikro lygio informacija apie išleistų ir valdomų vertybinių popierių statistiką ir padės stebėti ir skatinti finansų integraciją ir stabilumą Sąjungoje. Galiausiai, kredito duomenys, susiję su reziduojančiais už euro zonos ribų filialais, kurių pagrindinės buveinės reziduoja atskaitingose valstybėse narėse, yra svarbūs ECBS uždaviniams vykdyti, visų pirma, su pinigų politikos analize ir finansų stabilumu susijusiems uždaviniams. Be to, duomenys gali padėti siekti makroprudencinės priežiūros uždavinių, pavyzdžiui, finansinio stabilumo analizės, rizikos vertinimo ir bandymo nepalankiausiomis sąlygomis. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnio 1 dalies d punkte ir 4a dalyje dabar tiesiogiai leidžiama naudoti statistikos duomenis, surinktus pagal ECBS statuto 5 straipsnį priežiūros tikslais;

(5)

išsamus suderintų analitinių kredito duomenų rinkinys turėtų kaip įmanoma labiau sumažinti atskaitomybės naštą, ilgainiui padidinant atskaitomybės reikalavimų stabilumą. Tai svarbu, nes įtraukti pokyčius į itin automatizuotas atskaitingųjų agentų duomenų tvarkymo sistemas gali būti labai brangu. Suderintame kredito duomenų rinkinyje taip pat bus pateikta išsamesnė informacija, taip sumažinant būtinybę siųsti papildomus prašymus atskaitingiesiems agentams;

(6)

Sprendime ECB/2014/6 (3) nustatyta tvarka, norint sukurti ilgalaikę sistemą neapibendrintiems kreditų duomenims rinkti, pagrįstą suderintais ECB statistinės atskaitomybės reikalavimais. Juo siekiama užtikrinti, kad: a) būtų sukurti visų Eurosistemos NCB valdomi nacionaliniai neapibendrintų kredito duomenų rinkiniai, vadovaujantis bendraisiais būtinaisiais standartais; ir b) būtų sukurta bendra neapibendrintų kredito duomenų analitinė bazė (toliau –AnaCredit), kuria naudosis Eurosistemos nariai ir kuriame bus visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, įvesties duomenys;

(7)

Rekomendacijoje ECB/2014/7 (4) valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB, kurie rengiasi prisijungti prie ilgalaikės sistemos, raginami vadovautis Sprendimo ECB/2014/6 nuostatomis. Galimybė naudotis AnaCredit savanoriškai turėtų būti suteikta euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms, visų pirma dalyvaujančioms BPM, siekiant išplėsti jos geografinę ir duomenų apimtį, ir užtikrinti suderinamumą visoje Sąjungoje;

(8)

nors parengiamosiomis priemonėmis pagal Sprendimą ECB/2014/6 buvo siekiama apibrėžti „pagrindinę suderintų neapibendrintų kreditų duomenų rinkinių, kuriuos NCB teiks ECB ilguoju laikotarpiu, grupę“, atlikus naudos ir sąnaudų procedūrą paaiškėjo labai dideli vartotojų reikalavimai, kurie atskleidė ne tik „pagrindinės duomenų rinkinių grupės“ poreikį, bet ir išsamaus duomenų požymių ir metodų, nustatančių priemones, dėl kurių kyla atskaitingosios visumos kredito rizika, sąrašo poreikį. Be to, labiau suderinti duomenys turėtų sudaryti sąlygas geriau palyginti atskirų šalių ir įstaigų duomenis, o tai pagerintų analizei atlikti reikalingų duomenų kokybę;

(9)

AnaCredit tikslas – kartu su kitomis statistikos sistemomis, renkančiomis neapibendrintą informaciją, atlikti analitinį atskaitingųjų agentų kredito rizikos vertinimą, nepriklausomai nuo finansinės priemonės, pozicijos rizikos rūšies ar apskaitos klasifikacijos. Šiuo požiūriu šiame reglamente nustatytais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad atskaitingieji agentai pateiktų NCB bendrą suderintos informacijos rinkinį;

(10)

AnaCredit turėtų būti kuriama etapais, nes didelę dabartinio kredito duomenų rinkimo įvairovę skirtingose dalyvaujančiose šalyse galima suderinti tik laipsniškai. Šiuo laipsnišku metodu taip pat atsižvelgiama į tai, kiek laiko reikia atskaitingiesiems agentams, kad galėtų įvykdyti įvairius duomenų reikalavimus. Apskritai įvairiuose etapuose numatomų surinkti duomenų apimtį ir turinį reikėtų apibrėžti kaip įmanoma anksčiau, kad visi atskaitingieji agentai galėtų pasirengti suderinto sąvokų ir apibrėžčių rinkinio naudojimui. Todėl Valdančioji taryba sprendimą dėl kiekvieno tolesnio etapo priims likus ne mažiau kaip dvejiems metams iki jo įgyvendinimo. Siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti atskaitingųjų agentų sąnaudas ir darbo krūvį, vėliau numatoma išnagrinėti galimybę teikti informaciją apie būsto paskolas remiantis atrankos metodikomis;

(11)

nors vienas iš svarbiausių ilgalaikių AnaCredit tikslų yra atskaitomybės reikalavimų ir įgyvendinimo praktikos suvienodinimas, dėl dabartinių duomenų rinkimo būdų įvairovės būtina išsaugoti NCB teisę veikti savo nuožiūra tam tikrose srityse, pavyzdžiui, priimant ECB sprendimus dėl nukrypti leidžiančių nuostatų mažiems atskaitingiesiems agentams rezidentams. Šias sritis, kuriose NCB veikia savo nuožiūra, reikėtų pakartotinai įvertinti kiekviename vėlesniame etape, norint nustatyti, ar įmanoma jas dar labiau suvienodinti įvairiose dalyvaujančiose šalyse;

(12)

pirmojo duomenų teikimo pagal AnaCredit etapo taikymo sritis turėtų apimti kredito įstaigų juridiniams asmenims suteiktą kreditą. Vėliau į faktinę atskaitingąją visumą galima įtraukti skolinimo veiklą vykdančias indėlių bendroves (išskyrus kredito įstaigas), turto valdymo įmones ir kitas finansų bendroves, taip pat šių subjektų patronuojamas užsienio įmones. Į neapibendrintų duomenų teikimo sritį taip pat gali patekti tokios priemonės kaip išvestinės finansinės priemonės, kitos gautinos sumos, nebalansiniai straipsniai (pavyzdžiui, finansinės garantijos) ir kreditas, suteiktas asmenims (išskyrus juridiniams asmenims), įskaitant individualias įmones. Pirmajame etape neturėtų būti renkami asmens duomenys, kaip apibrėžta galiojančiose duomenų apsaugos taisyklėse, įskaitant kreditus keliems skolininkams, kai skolininkai yra fiziniai asmenys, arba kai fiziniai asmenys yra susiję su priemonėmis, kurių duomenys teikiami AnaCredit. Jei į duomenų teikimo sritį vėliau įeitų ir tokie asmens duomenys, juos renkant ir tvarkant reikėtų užtikrinti fizinių asmenų teisių apsaugą. Be to, vėlesniuose etapuose galima įtraukti konsoliduotus atskaitomybės reikalavimus. Išplečiant atskaitingąją visumą reikėtų atsižvelgti į NCB teisę taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mažiems atskaitingiesiems agentams; šias nuostatas derėtų priimti likus ne mažiau nei dvejiems metams iki taikymo pradžios, kad atskaitingieji agentai ir NCB turėtų pakankamai laiko joms įgyvendinti;

(13)

rengiantis būsimiems etapams, atskaitingosios visumos išplėtimas ir papildomų atskaitomybės reikalavimų įvedimas turėtų būti pagrįstas ECBS statistikos komiteto (toliau – SK) analize, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, atskaitingųjų agentų ir NCB sąnaudų sąmatą, rinkos pokyčius ir rengiantis pirmajam etapui įgytą patirtį;

(14)

kredito duomenų teikimo įsipareigojimai turėtų būti apibrėžti vadovaujantis proporcingumo principu tam, kad visų pirma mažiems atskaitingiesiems agentams, kuriems būdinga ribota bendra kredito pozicijos rizika, nebūtų primesta nepagrįstai didelė atskaitomybės našta. Dėl tos pačios priežasties NCB turėtų turėti teisę taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mažiems atskaitingiesiems agentams;

(15)

siekiant užtikrinti veiksmingą duomenų teikimą ir tinkamą tarpusavio suderinamumą su kitomis esamomis ar naujomis duomenų teikimo sistemomis, NCB turėtų būti leista rinkti ECB teiktiną informaciją pagal platesnę nacionalinę atskaitomybės sistemą ir išplėsti kredito duomenų teikimą peržengiant šiame reglamente numatytą taikymo sritį, siekiant jų teisės aktuose numatytų tikslų pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus;

(16)

tam, kad galėtų prisidėti prie AnaCredit, NCB turėtų būti leista naudotis savo duomenų bazėmis, iš atskaitingųjų agentų ir bet kokių kitų šaltinių, įskaitant atitinkamas atskaitomybės duomenų bazes, gautais duomenimis. NCB turėtų turėti teisę savo nuožiūra spręsti dėl bendradarbiavimo susitarimų su nacionaliniais statistikos institutais (NSI) ar nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI) (ar kitomis nacionalinėmis institucijomis) sudarymo dėl atskaitingųjų agentų priežiūros, jei teikiami duomenys atitinka šiame reglamente nustatytus kokybės standartus. Atsižvelgiant į įvairius galiojančius nacionalinius susitarimus ir siekiant kaip įmanoma labiau sumažinti šiame reglamente numatytą atskaitomybės naštą, skatinamas veiksmingas ir efektyvus bendradarbiavimas su NSI, NKI ir kitomis nacionalinėmis institucijomis;

(17)

turėtų būti nustatyta kredito duomenų rinkimo sistema, siekiant užtikrinti centrinių kreditų registrų (CKR) ir viešojo sektoriaus subjektų įsteigtų kitų atitinkamų kredito duomenų rinkinių, įskaitant vertybinių popierių statistikos duomenų bazių ir ECBS įstaigų ir susijusių įmonių duomenų rinkinio registro, tarpusavio sąveiką;

(18)

NCB turėtų būti leista naudotis universalių bendrų analitinių neapibendrintų kredito duomenų rinkiniu, siekiant nustatyti grįžtamojo ryšio ciklus su atskaitingaisiais agentais arba patobulinti esamus CKR ir atskaitingųjų agentų grįžtamojo ryšio ciklus ir kitas informacines paslaugas. Šie grįžtamojo ryšio ciklai leis ECBS daugiau prisidėti prie finansų sistemos stabilumo, atsižvelgiant į jos teisės aktuose įtvirtintus įgaliojimus pagal Europos Sąjungos veikimo sutarties 127 straipsnio 5 dalį. Šie grįžtamojo ryšio ciklai leis atskaitingiesiems agentams geriau įvertinti kreditingumą, visų pirma – tarpvalstybinių skolininkų, ir suderinti apibrėžtis bei duomenų požymius, naudojamus vykdant skolinimo veiklą. Jie pagerins kredito įstaigų ir kitų skolintojų kredito rizikos valdymą. Visų pirma, jie padės kredito įstaigoms, vertinančioms kreditingumą, pernelyg nepasitikėti išoriniais kredito reitingais. Grįžtamojo ryšio ciklas turėtų atitikti gerąją praktiką ir užtikrinti būtinuosius duomenų kokybės standartus. Analitinių kredito duomenų, kuriais gali tarpusavyje dalintis NCB, užtikrinant grįžtamojo ryšio ciklus, pogrupis turėtų būti apibrėžtas atsižvelgiant į konkretų atitinkamų duomenų požymių konfidencialumo lygį ir atitinkamus konfidencialumo apsaugos reikalavimus, taip pat jiems įgyvendinti reikalingą laiką. Išsamiau grįžtamojo ryšio ciklo taikymo sritis ir jo įgyvendinimas gali būti įtvirtintas atskiru teisės aktu, o NCB gali sudaryti susitarimo memorandumus, grindžiamus jų atitinkamomis teisės sistemomis, dėl jų atitinkamo bendradarbiavimo grįžtamojo ryšio cikluose. Nors kai kurie NCB, kurie naudojasi CKR, jau dabar tarpusavyje dalinasi neapibendrintais tarpvalstybinio kredito ir kredito rizikos duomenimis dvišaliu pagrindu (5), kitiems dėl teisinių priežasčių gali reikėti tam tikro laikotarpio tarpvalstybiniam dalijimuisi informacija įgyvendinti, kad tokius duomenis būtų galima perduoti jiems atskaitingoms finansų įstaigoms. Nustatant ir įgyvendinant grįžtamojo ryšio ciklus reikėtų atsižvelgti į nacionalinės teisės nuostatas, nustatančias konfidencialios statistinės informacijos tvarkymą;

(19)

pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8–8c straipsniuose nustatyti konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo standartai;

(20)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo ECB reglamentuose ar sprendimuose apibrėžtų ar nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų. Ši teisė taikyti sankcijas nepriklauso nuo NCB teisės taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, nesilaikantiems statistinių ar kitų duomenų teikimo įsipareigojimų, nustatytų atitinkamose nacionalinėse teisės sistemose;

(21)

reikia nustatyti tvarką, pagal kurią būtų veiksmingai atlikti šio reglamento priedų techniniai daliniai pakeitimai, jeigu jie nepakeičia esminio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio valstybių narių atskaitingųjų agentų atskaitomybės naštai. Vykdant šią procedūrą, svarbu atsižvelgti į ECBS statistikos komiteto nuomonę;

(22)

ECBS statuto 5 straipsnis kartu su Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi reiškia prievolę nacionaliniu lygiu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, laiko tinkamomis: a) statistinei informacijai, reikalingai ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, rinkti, ir b) laiku pasirengti statistikos srityje, kad tokios valstybės narės galėtų tapti valstybėmis narėmis, kurių valiuta yra euro;

(23)

šio reglamento taikymas neturėtų turėti įtakos kredito duomenų rinkimui pagal BPM teisinę sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

atskaitingoji valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta yra euro; valstybė narė, kurios valiuta nėra euro, gali priimti sprendimą tapti atskaitingąja valstybe nare, į savo nacionalinę teisę įtraukdama šio reglamento nuostatas arba kitais būdais nustatydama atitinkamus atskaitomybės reikalavimus pagal savo nacionalinę teisę; tai visų pirma pasakytina apie valstybes nares, kurios dalyvauja BPM glaudžiai bendradarbiaudamos pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (6) 7 straipsnį;

2)

rezidentas – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnio 4 dalyje;

3)

institucinis vienetas – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 (7) A priedo 2.12 ir 2.13 dalyse;

4)

užsienio filialas – institucinis vienetas, kuris teisiškai priklauso juridiniam asmeniui, reziduojantis kitoje šalyje nei ta, kurioje yra įsteigtas juridinis asmuo, laikantis „vieno filialo“ sampratos pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnio 3 dalį;

5)

juridinis asmuo – bet koks subjektas, kuris pagal jam taikomą nacionalinę teisę gali įgyti juridines teises ir pareigas;

6)

juridinio asmens identifikatorius (JAI) – juridiniam asmeniui pagal ISO 17442 standartą (8) suteiktas raidinis skaitmeninis nuorodos kodas;

7)

nacionalinis identifikatorius – bendrai naudojamas identifikavimo kodas, pagal kurį galima aiškiai identifikuoti kitą sandorio šalį jos rezidavimo šalyje;

8)

atskaitingasis agentas – juridinis asmuo ar užsienio filialas, reziduojantis atskaitingoje valstybėje narėje, kuriam taikomi šiame reglamente numatyti ECB atskaitomybės reikalavimai;

9)

stebimas agentas – institucinis vienetas, apie kurio kreditoriaus arba administratoriaus veiklą duomenis teikia atskaitingasis agentas. Stebimas agentas yra:

a)

institucinis vienetas, reziduojantis toje pačioje šalyje, kaip ir atskaitingasis agentas, kurio dalimi jis yra; arba

b)

atskaitingojo agento užsienio filialas, reziduojantis atskaitingoje valstybėje narėje, arba

c)

atskaitingojo agento užsienio filialas, nereziduojantis atskaitingoje valstybėje narėje;

10)

kita sandorio šalis – institucinis vienetas, kuris yra priemonės šalis arba yra susijęs su priemonės šalimi;

11)

kreditorius – kita sandorio šalis, kuriai tenka priemonės kredito rizika, išskyrus apsaugos teikėją;

12)

skolininkas – kita sandorio šalis, privalanti besąlygiškai grąžinti su priemone susijusias sumas;

13)

apsaugos teikėjas – kita sandorio šalis, kuri suteikia apsaugą nuo sutartyje numatyto neigiamo kredito įvykio, ir kuriai tenka neigiamo kredito įvykio kredito rizika;

14)

administratorius – kita sandorio šalis, atsakinga už priemonės administracinį ir finansinį valdymą;

15)

nacionalinis (-iai) centrinis (-iai) bankas (-ai) arba NCB – Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinis (-iai) centrinis (-iai) bankas (-ai);

16)

atitinkamas NCB – atskaitingosios valstybės narės, kurioje reziduoja atskaitingasis agentas, NCB;

17)

centrinis kreditų registras (CKR) – NCB valdomas kreditų registras, kuriam finansinio sektoriaus skolintojai teikia pranešimus ir kuris šiems skolintojams padeda, teikdamas jiems kredito ir kredito rizikos informaciją;

18)

kredito įstaiga – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (9) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

19)

įstaiga – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

20)

turtas – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 7 dalies 15 punkte;

21)

kredito rizika – rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys sutartyje numatytų mokėjimų;

22)

sutartis – teisiškai privalomas dviejų arba daugiau šalių susitarimas, kuriuo sukuriama viena ar daugiau priemonių;

23)

priemonė – bet kuris straipsnis, nurodytas duomenų požymyje „priemonės rūšis“, kaip apibrėžta IV priede;

24)

apsauga – apsisaugojimas nuo neigiamo kredito įvykio ar draudimo apsauga, pasitelkiant bet kurį straipsnį, išvardytą duomenų požymyje „apsaugos rūšis“, kaip apibrėžta IV priede;

25)

įsipareigojimų suma – duomenų požymių „neapmokėta nominali suma“ ir „nebalansinė suma“, kaip apibrėžta IV priede, suma;

26)

žodis „individualiai“ vartojamas nurodant atskirą institucinį vienetą, įskaitant juridiniam asmeniui priklausančius institucinius vienetus.

2 straipsnis

Įgyvendinimo etapai ir pirmasis duomenų teikimas

1.   Universalus bendras analitinis kredito duomenų rinkinys pagal šį reglamentą nustatomas etapais. Pirmojo etapo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d. Pirmą kartą mėnesinių ir ketvirtinių perdavimas šiame etape pagal šį reglamentą vykdomas teikiant 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

2.   Tinkamam kitų sandorio šalių identifikavimui užtikrinti NCB perduoda ECB pirmąjį kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų rinkinį pagal I priedo 1 pavyzdinę formą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki 1 dalyje nurodyto perdavimo.

3.   Tam, kad būtų galima atlikti reikalingus organizacinius ir techninius pasirengimo darbus 2 dalyje nurodytam kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų perdavimui, NCB gali pareikalauti atskaitingųjų agentų pateikti 2017 m. gruodžio 31 d. ir vėlesnius dalinius arba išsamius kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis ir kredito duomenis.

3 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.   Faktinę atskaitingąją visumą sudaro reziduojančios kredito įstaigos ir kredito įstaigų reziduojantys užsienio filialai nepriklausomai nuo to, ar jie yra prižiūrimos įstaigos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (10).

2.   Atskaitingieji agentai teikia kredito duomenis individualiai pagal 4 ir 6 straipsnius.

3.   Atskaitingieji agentai duomenis teikia atitinkamam NCB.

4 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai stebimo agento kredito duomenis teikia individualiai apie 5 straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančias priemones pagal 6 straipsnį:

a)

jei bet kurią ataskaitinę dieną ataskaitiniu laikotarpiu priemonė:

i)

kelia kredito riziką stebimam agentui, arba

ii)

yra stebimo agento turtas, arba

iii)

yra pripažinta pagal atitinkamą stebimo agento juridinio asmens naudojamą apskaitos standartą ir praeityje stebimam agentui dėl jos buvo kilusi kredito rizika, arba

iv)

administruojama stebimo agento, reziduojančio atskaitingoje valstybėje narėje, ir

i.

buvo suteikta kitiems to paties juridinio asmens, kuriam priklauso ir stebimas agentas, instituciniams vienetams, arba

ii.

kurią turi juridinis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga, reziduojanti kitoje nei stebimo agento atskaitingoje valstybėje narėje, ir

b)

jei bent vienas skolininkas yra juridinis asmuo ar juridinio asmens dalis, kaip apibrėžta 1 straipsnio 5 dalyje.

2.   Konkrečios ataskaitinės dienos ataskaitinis laikotarpis prasideda prieš ataskaitinę dieną einančio ketvirčio paskutinę ataskaitinę dieną ir pasibaigia tą konkrečią ataskaitinę dieną.

5 straipsnis

Atskaitomybės riba

1.   Kredito duomenys teikiami apie 4 straipsnyje nustatytas priemones, jei visų skolininko įsipareigojimų suma bet kurią ataskaitinę datą ataskaitiniu laikotarpiu yra ne mažesnė kaip 25 000 eurų.

2.   Bendra skolininko įsipareigojimų suma, nurodyta 1 dalyje, apskaičiuojama kaip visų skolininko priemonių įsipareigojimų suma, susijusi su stebimu agentu, pagal 4 straipsnio taikymo sritį ir jame apibrėžtas priemones.

6 straipsnis

Individualios statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai teikia kredito duomenis individualiai pagal I priede nurodytas pavyzdines formas.

2.   Atskaitingieji agentai – juridiniai asmenys, teikia duomenis apie visus jiems priklausančius stebimus agentus. Atskaitingieji agentai – užsienio filialai, teikia duomenis apie savo veiklą.

3.   Jei ir juridinis asmuo, ir jo užsienio filialas reziduoja atskaitingose valstybėse narėse, tai, atitinkamiems NCB bendradarbiaujant ir siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo:

a)

atitinkamas juridinio asmens NCB gali nuspręsti iš juridinio asmens nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų I priedo 1 pavyzdinėje formoje, jei tokios priemonės laikomos užsienio filiale arba užsienio filialas jas administruoja;

b)

atitinkamas užsienio filialo NCB gali nuspręsti iš užsienio filialo nerinkti jokių arba rinkti tik dalį duomenų požymių, išvardytų I priedo 2 pavyzdinėje formoje.

4.   Atitinkamas NCB gali nuspręsti nerinkti informacijos apie užsienio filialus, nereziduojančius atskaitingoje valstybėje narėje, ir kurie priklauso juridiniam asmeniui – atskaitingajam agentui.

7 straipsnis

Specialūs statistinės atskaitomybės reikalavimai

6 straipsnyje apibrėžti statistiniai atskaitomybės reikalavimai mažinami kredito duomenų, atitinkančių specialiuosius II priede nustatytus kriterijus, atžvilgiu.

8 straipsnis

Bendrieji išsamesnio duomenų teikimo reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai ir jų užsienio filialai, nereziduojantys atskaitingoje valstybėje narėje, nustato reikalingą organizacinę struktūrą ir atitinkamus vidaus kontrolės mechanizmus tam, kad individualiai pagal šio reglamento 6 straipsnį teiktini duomenys būtų tinkamai tvarkomi ir persiunčiami.

2.   Užsienio filialai, nereziduojantys atskaitingoje valstybėje narėje, nelaikomi atskaitingaisiais agentais pagal šį reglamentą. Atskaitingieji agentai užtikrina, kad tokie užsienio filialai įgyvendintų susitarimus, procesus ir mechanizmus, kad būtų užtikrintas tinkamas individualios atskaitomybės reikalavimų įgyvendinimas.

3.   Šiame reglamente nustatyti statistinės atskaitomybės reikalavimai nedaro poveikio jokiems kitiems galiojantiems arba būsimiems, kredito duomenims keliamiems pagal nacionalinę teisę ar kitą atskaitomybės sistemą, atskaitomybės reikalavimams.

4.   NCB gali rinkti ECB perduotiną informaciją pagal platesnę nacionalinę atskaitomybės sistemą, atitinkančią atitinkamus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus. Šios platesnės atskaitomybės sistemos gali apimti informaciją, padedančią siekti kitų, ne tik statistikos, tikslų, pavyzdžiui, tenkinti priežiūros poreikius.

5.   NCB turi teisę gauti kredito duomenis iš kitų šaltinių.

6.   Būtinieji kredito duomenų suderinamumo, išsamumo, detalumo lygio ir kitų sandorio šalių identifikavimo reikalavimai yra nustatyti I priedo pavyzdinėse formose.

9 straipsnis

Kitų sandorio šalių identifikavimas

1.   Teikdami duomenis pagal šį reglamentą atskaitingieji agentai ir NCB kitas sandorio šalis identifikuoja pagal:

a)

JAI, jei toks identifikatorius yra priskirtas; arba

b)

jei JAI nėra priskirtas – pagal nacionalinį identifikatorių, kaip išsamiau išdėstyta IV priede.

2.   NCB turi teisę gauti bet kokią informaciją, susijusią su kitų sandorio šalių identifikavimu, kaip apibrėžta III priede, ją tiesiogiai teikiant atskaitingiesiems agentams, per susitarimo memorandumus ar panašius susitarimus su NSI, NKI ar kitomis nacionalinėmis institucijomis. NCB apibrėžia unikalius identifikatorius, reikalingus kitoms sandorio šalims tinkamai identifikuoti, remiantis III priede nustatyta informacija.

10 straipsnis

Galimybė susipažinti su kredito duomenimis ir jais naudotis

1.   ECB ir NCB naudojasi pagal šį reglamentą teikiamais kredito duomenimis, Reglamente (EB) Nr. 2533/98 apibrėžta apimtimi ir tikslais. Tiksliau, šiais duomenimis galima pasinaudoti grįžtamojo ryšio ciklui nustatyti ir išlaikyti pagal 11 straipsnį.

2.   Šis reglamentas nedaro poveikio dabartiniam ar būsimam kredito duomenų naudojimui, kaip yra leidžiama arba reikalaujama pagal Sąjungos, nacionalinę teisę arba susitarimo memorandumus, įskaitant tarpvalstybinį apsikeitimą duomenimis.

11 straipsnis

Grįžtamojo ryšio su atskaitingaisiais agentais ciklas

1.   NCB turi teisę teikti kredito duomenis (įskaitant kito NCB surinktus duomenis) atskaitingiesiems agentams, sukurdami ar stiprindami grįžtamojo ryšio ciklus ar kitas CKR atsakingųjų agentų informavimo paslaugas. Jie gali numatyti pagal šį reglamentą renkamų kredito duomenų pogrupį pagal geriausią praktiką, kiek leidžiama pagal galiojančią teisinę konfidencialumo tvarką. Atskaitingieji agentai turi teisę naudotis kredito duomenimis išimtinai kredito rizikai valdyti ir kredito informacijos, su kuria jie gali susipažinti dėl galiojančių ar numatomų priemonių, kokybei tobulinti. Jie nesidalija duomenimis su kitomis šalimis, išskyrus atvejus, kai dalintis duomenimis su paslaugų teikėjais yra tikrai būtina šiems tikslams pasiekti, duomenys pateikiami tik atskaitingajam agentui, o atskaitingasis agentas užtikrina atitinkamą konfidencialumo apsaugą pagal susitarimą, kuriame draudžiama duomenis naudoti bet kokiu kitu būdu, ir numatoma esant galimybei nuasmeninti duomenis ir juos nedelsiant ištrinti pasiekus dalijimosi šiais duomenimis tikslą. Paslaugų teikėjui draudžiama toliau perduoti duomenis ir jais dalintis su komerciniais kredito duomenų teikėjais.

2.   NCB apibrėžia teikiamų duomenų apimtį, galimybės susipažinti su jais suteikimo tvarką ir bet kokius papildomus tokių duomenų naudojimo apribojimus, atsižvelgiant į nacionalinę teisės sistemą ir bet kokius su konfidencialiu informacijos pobūdžiu susijusius apribojimus.

3.   Šiuo straipsniu atskaitingiesiems agentams nesuteikiama jokių teisių naudotis grįžtamojo ryšio ciklu arba gauti konkrečią informaciją grįžtamojo ryšio ciklu ar kitas informacines paslaugas iš CKR.

4.   NCB turi teisę laikinai atsisakyti suteikti galimybę atskaitingajam agentui susipažinti su konkrečiais kredito duomenimis iš grįžtamojo ryšio ciklo, jei ataskaitinis agentas nevykdo šiame reglamente nustatytų savo statistinių duomenų teikimo įsipareigojimų, visų pirma duomenų kokybės ir tikslumo srityje, taip pat jei atskaitingasis agentas nevykdo 1 dalyje nustatytų savo įsipareigojimų.

5.   NCB turi teisę atsisakyti suteikti kitiems NCB galimybę susipažinti su neapibendrintais kredito duomenimis, kuriuos NCB renka pagal grįžtamojo ryšio ciklą. NCB turi teisę reikalauti abipusiškumo neapibendrintų kredito duomenų teikimo klausimu iš bet kurio NCB, kuris pateikia prašymą kitam NCB pateikti duomenis pagal grįžtamojo ryšio ciklą. Atitinkamas atskaitingojo agento NCB gali visais atvejais naudotis atskaitingoje valstybėje narėje įsisteigusio atskaitingojo agento institucinio vieneto informacija grįžtamojo ryšio cikle, nepriklausomai nuo to, kur reziduoja institucinis vienetas.

12 straipsnis

Galimybė susipažinti juridiniams asmenims

1.   Juridiniai asmenys ar jų dalys, kurių kredito duomenys yra pateikti, turi teisę su šiais duomenimis susipažinti atitinkamame NCB. Juridiniai asmenys taip pat gali kreiptis į atskaitinguosius agentus su prašymu ištaisyti neteisingus duomenis apie juos.

2.   NCB turi teisę neleisti juridiniam asmeniui ar juridinio asmens dalims susipažinti su apie juos pateiktais kredito duomenimis tik tuomet, jei:

a)

tokia galimybė susipažinti pažeistų teisėtus atskaitingojo agento konfidencialumo interesus, pavyzdžiui, atliekant vidinį kredito rizikos vertinimą, arba trečiųjų šalių (visų pirma juridinių asmenų, kurių duomenys yra pateikti) teisėtus konfidencialumo interesus; arba

b)

duomenys nebuvo panaudoti 11 straipsnyje nustatytam grįžtamojo ryšio ciklui sukurti ar sustiprinti ir suteikti galimybę susipažinti su tokiais duomenimis iš jų nereikalaujama pagal bet kokius kitus Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

13 straipsnis

Savalaikiškumas

1.   Atskaitingieji agentai teikia kreditų duomenis, fiksuotus šiomis ataskaitinėmis datomis:

a)

kai duomenys perduodami kartą per mėnesį – paskutinę kiekvieno mėnesio dieną;

b)

kai duomenys perduodami kartą per ketvirtį – paskutinę kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. dieną.

2.   NCB nusprendžia, kada ir kaip dažnai jie turi gauti duomenis iš atskaitingųjų agentų, kad būtų laikomasi jų duomenų teikimo ECB terminų, ir apie tai atitinkamai praneša atskaitingiesiems agentams.

3.   NCB praneša atskaitingiesiems agentams apie jų duomenų teikimo įsipareigojimus likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki pirmosios ataskaitinės datos, kurią tokie agentai pagal šį reglamentą privalo teikti duomenis; tai nedaro poveikio kitiems atskaitomybės reikalavimams pagal nacionalinę teisę ar kitą atskaitomybės sistemą.

4.   NCB perduoda ECB mėnesinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje reziduojančius agentus iki trisdešimtos darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys.

5.   NCB perduoda ECB ketvirtinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje reziduojančius agentus iki penkioliktos darbo dienos pabaigos nuo pateikimo datos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (11) 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

6.   NCB perduoda ECB mėnesinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje nereziduojančius agentus – užsienio filialus, iki trisdešimt penktos darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys.

7.   NCB perduoda ECB ketvirtinius kredito duomenis apie stebimus atskaitingoje valstybėje narėje nereziduojančius agentus – užsienio filialus, iki dvidešimtos darbo dienos pabaigos nuo pateikimo datos, nustatytos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

8.   Pirmą kartą perduodami kredito duomenis, NCB perduoda ECB visų kitų sandorio šalių ataskaitinius duomenis pagal I priedo 1 pavyzdinės formos 1 skirsnį. NCB duomenis atnaujina šiems pasikeitus, ne vėliau nei perduodami kredito duomenis iki pirmosios ataskaitinės datos, kurią arba prieš kurią įsigaliojo pakeitimas. Išskyrus atvejus, kai NCB praneša atskaitingiesiems agentams, kad NCB gavo atnaujintus kitos sandorio šalies duomenis iš kitų šaltinių, atskaitingieji agentai atnaujina tokius duomenis ir praneša NCB apie bet kokius pakeitimus atitinkamo NCB reikalaujamu laiku, tačiau ne vėliau kaip dieną, kurią kredito duomenys pateikiami atitinkamam NCB už pirmąją ataskaitinę dieną, einančią po pakeitimo įsigaliojimo dienos.

14 straipsnis

Būtinieji bendri standartai ir nacionalinės atskaitomybės taisyklės

1.   Atskaitingieji agentai laikosi jiems taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų pagal V priede nustatytus būtinuosius bendruosius perdavimo, tikslumo, tikslaus kitų sandorio šalių identifikavimo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartus.

2.   NCB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai pagal šį reglamentą ir savo nacionalines teisės sistemas, kiek šios neprieštarauja šio reglamento nuostatoms. NCB užtikrina, kad pagal tokias atskaitomybės taisykles: a) būtų teikiama reikalinga statistinė informacija; ir b) būtų galima patikrinti, ar V priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų yra laikomasi.

3.   NCB, norėdami perduoti kredito duomenis ECB, taip pat gali naudotis informacija, gauta iš bet kokių kitų šaltinių pagal 8 straipsnio 5 dalį, jei informacijai taikomi tie patys šiame reglamente nustatyti kokybės ir savalaikiškumo standartai, naudojami iš atskaitingųjų agentų surinktiems duomenims. Visų pirma, būtina laikytis V priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

15 straipsnis

Susijungimai, skaidymaisi ir reorganizacijos

1.   Jeigu susijungimas, skaidymasis ar reorganizacija galėtų padaryti poveikį atskaitingųjų agentų statistinių įsipareigojimų vykdymui, paskelbus informaciją apie ketinamą įvykdyti susijungimą, skaidymąsi ar reorganizaciją iki jos įvykdymo atitinkami atskaitingieji agentai tuoj pat informuoja atitinkamą NCB apie planuojamas procedūras šiame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti.

2.   Nepažeidžiant pirmiau pateiktoje dalyje nustatytų prievolių, atitinkamas NCB gali leisti, kad įsigyjanti įstaiga, vykdydama savo statistinių ataskaitų teikimo įsipareigojimą, taikytų laikinas procedūras. Ši įprastų atskaitomybės procedūrų išimtis taikoma ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo susijungimo, skaidymosi ar reorganizacijos. Ši išimtis nepažeidžia įsigyjančios įstaigos prievolės savo atskaitomybės įsipareigojimus vykdyti pagal šį reglamentą.

16 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos ir retesnis duomenų teikimas

1.   Tam, kad šiame reglamente nustatytos pareigos teikti duomenis būtų proporcingos, atitinkamas NCB turi teisę mažiems atskaitingiesiems agentams taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, jei bendras visų atskaitingųjų agentų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, įnašas neviršija 2 % nuo bendros negrąžintų paskolų, kurių duomenis pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (12) teikia visi atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai, sumos. Nukrypti leidžiančios nuostatos gali apimti visus šiame reglamente nustatytus atskaitomybės reikalavimus ar jų dalį.

2.   Norint palengvinti atskaitomybės reikalavimų įgyvendinimą, NCB gali leisti mažiems atskaitingiesiems agentams teikti kreditų duomenis už ataskaitines datas iki 2021 m. sausio 1 d. kartą per ketvirtį, o ne kartą per mėnesį, jei bendras visų agentų, teikiančių duomenis kartą per ketvirtį, įnašas neviršija 4 % nuo bendros negrąžintų paskolų, kurių duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 teikia visi atskaitingoje valstybėje narėje reziduojantys atskaitingieji agentai, sumos; tai nedaro poveikio jų teikiamiems kreditų duomenims pagal bet kurią kitą teisės sistemą.

3.   NCB gali taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas atskaitingiesiems agentams tiek, kiek NCB pagal 14 straipsnio 3 dalį iš kitų šaltinių gauna kokybės ir savalaikiškumo reikalavimus atitinkančius duomenis.

4.   NCB praneša šiems atskaitingiesiems agentams apie jų duomenų teikimo įsipareigojimus pagal 13 straipsnio 3 dalį:

a)

atskaitingiesiems agentams, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 1 dalį;

b)

atskaitingiesiems agentams, kurie gali teikti duomenis rečiau pagal 2 dalį;

c)

atskaitingiesiems agentams, kurie nebeatitinka nukrypti leidžiančios nuostatos ar retesnio duomenų teikimo sąlygų pagal 1 ar 2 dalį.

17 straipsnis

Tikrinimas ir privalomas rinkimas ir būtinieji kokybės standartai

NCB tikrina ir prireikus renka privalomą informaciją, kurią atskaitingieji agentai privalo teikti pagal šį reglamentą, nepažeidžiant ECB teisės pačiam naudotis šiomis teisėmis. Tiksliau, NCB įgyvendina šias teises tada, kai atskaitingasis agentas nevykdo V priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

18 straipsnis

Sankcijos

ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo šiame reglamente nustatytų duomenų teikimo įsipareigojimų pagal Reglamento (EB) 2533/98 7 straipsnio 1 dalį. Atskaitingiesiems agentams sankcijos netaikomos, jei jie įrodo, kad negalėjo pateikti reikalingos informacijos pagal šalies, kurioje reziduoja filialas, kurio duomenis jie privalo pateikti, nacionalinę teisę. ECB teisė taikyti sankcijas už šiame reglamente nustatytų duomenų teikimo įsipareigojimų nevykdymą nepriklauso nuo NCB teisės taikyti sankcijas pagal atitinkamą nacionalinę teisę už atskaitingiesiems agentams atitinkamoje nacionalinėje teisės sistemoje nustatytų statistinių ar kitų duomenų teikimo įsipareigojimų nevykdymą vadovaujantis 8 straipsnio 3 dalimi.

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

NCB turi teisę iki 2019 m. vasario 1 d. atidėti pirmąjį ataskaitinių datų kreditų duomenų perdavimą ECB, jei jie perduoda tokius duomenis ECB ne vėliau kaip 2019 m. kovo 31 d.

20 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į SK nuomonę, Vykdomoji valdyba gali atlikti šio reglamento priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie pakeitimai nekeičia pagrindžiančio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitingųjų agentų atskaitomybės naštai. Apie visus tokius dalinius pakeitimus Vykdomoji valdyba nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

21 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gegužės 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  2015 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos nuomonė dėl Europos Centrinio Banko skaidžiųjų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo reglamento projekto (OL C 261, 2015 8 8, p. 1).

(3)  2014 m. vasario 24 d. Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (OL L 104, 2014 4 8, p. 72).

(4)  2014 m. vasario 24 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2014/7) (OL C 103, 2014 4 8, p. 1).

(5)  Susitarimo memorandumas dėl keitimosi informacija tarp nacionalinių centrinių kreditų registrų, siekiant ją perduoti duomenis teikiančioms institucijoms. Pateikiamas ECB interneto svetainėje adresu: www.ecb.europa.eu.

(6)  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

(7)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(8)  Paskelbta Tarptautinėje standartizacijos organizacijos (ISO) interneto svetainėje www.ISO.org.

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(10)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(11)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(12)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).


I PRIEDAS

Teikiami duomenys ir formos

1.   Pagal šį reglamentą teikiami duomenys apie daugelį elementų, pavyzdžiui, kreditorius, skolininkus, priemones, apsaugą ir t. t., kurie susiję tarpusavyje. Pavyzdžiui, vienam skolininkui gali būti suteikta daugiau nei viena paskola arba viena apsauga galėtų užtikrinti daugiau nei vieną priemonę. Duomenų rinkinys, skirtas teikti tam tikrą informaciją apie kiekvieną iš šių elementų, yra pateiktas šiame priede.

2.   Informacija apie kiekvieną duomenų rinkinį nurodo į atskirą elementą, pvz., priemonę arba kelių elementų kombinaciją, pvz., „priemonė-apsauga“, tokiu būdu nustatoma, kokio lygio apibendrinimas atliekamas kiekvienam duomenų rinkiniui. Duomenų rinkiniai išdėstomi dviejose pavyzdinėse formose.

3.   Atskaitomybės reikalavimai kiekvienoje pavyzdinėje formoje įtrauktų duomenų požymiams nustatyti II ir III prieduose.

4.   Kiekvienoje pavyzdinėje formoje įtraukti duomenų požymiai apibrėžti IV priede.

5.   Sumos pateikiamos eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu Europos Centrinio Banko (ECB) euro/užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu ataskaitinę dieną.

1 pavyzdinė forma

1.   Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

1.1

Kitų sandorio šalių ataskaitinių duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kita sandorio šalimi. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius ir b) kitos sandorio šalies identifikatorius.

1.2

Kiekvienas kitos sandorio šalies identifikatorius turi būti unikalus kiekvienai kitai sandorio šaliai, jį turi pateikti tas pats atskaitingasis agentas, ir atskaitingasis agentas visada turi identifikuoti kiekvieną kitą sandorio šalį naudodamas jos unikalų kitos sandorio šalies identifikatorių. Šio identifikatoriaus niekada negali pakartotinai panaudoti tas pats atskaitingasis agentas ne tai pačiai kitai sandorio šaliai identifikuoti. NCB gali reikalauti, kad atskaitingieji agentai naudotų kitos sandorio šalies identifikatorius kaip nurodo atitinkamas NCB.

1.3

Kad galėtų būti registruojamos, visos kitos sandorio šalys turi būti instituciniai vienetai, kurie yra juridiniai asmenys arba juridinių asmenų dalys, ir susieti su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys pagal 4 ir 5 straipsnį, arba teikia apsaugą tokioms priemonėms apsaugoti. Tiksliau, registruojamos kitos sandorių šalys yra: a) kreditoriai; b) skolininkai; c) apsaugos teikėjai; d) iniciatoriai; e) administratoriai; f) įmonių pagrindinės būstinės; g) tiesioginės patronuojančiosios įmonės ir h) galutinės patronuojančiosios įmonės. Atskiras subjektas gali būti su keletu priemonių susijusi kita sandorio šalis arba tos pačios priemonės atžvilgiu atlikti skirtingus vaidmenis kaip kita sandorio šalis. Tačiau kiekviena kita sandorio šalis turėtų būti įrašyta tik vieną kartą.

1.4

Informacija, kurios reikalaujama dėl kiekvienos rūšies kitos sandorio šalies, nurodyta III priede.

1.5

Kitos sandorio šalies duomenys apibrėžia kitos sandorio šalies pobūdį.

1.6

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

1.7

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai kita sandorio šalis sudarė AnaCredit įregistruojamą sutartį. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei mėnesio kredito duomenų perdavimas už ataskaitinę dieną, kai įsigalioja pakeitimas.

2.   Priemonių duomenys

2.1

Priemonės duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemone. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; ir d) priemonės identifikatorius.

2.2

Kiekvienas sutarties identifikatorius turi būti unikalus kiekvienai sutarčiai, kuri sukelia kredito riziką tam pačiam stebimam agentui. Šio identifikatoriaus niekada negalima pakartotinai panaudoti dar kartą kitai sutarčiai su tuo pačiu stebimu agentu identifikuoti. Kiekvienas priemonės identifikatorius turi būti unikalus kiekvienai sutarčiai, t. y. visoms priemonėms, įrašytoms į vieną sutartį, turi būti priskirtas kitoks priemonės identifikatorius, ir jis niekada negali būti pakartotinai panaudotas dar kartą kitai priemonei toje sutartyje identifikuoti.

2.3

Priemonės duomenyse įrašomos bet kokios priemonės, numatytos stebimo agento ir kitų sandorio šalių sutartyje, įskaitant visas institucinių vienetų tame pačiame juridiniame subjekte turimas priemones.

2.4

Priemonės duomenys apibūdina priemonės bruožus, kurie bėgant laikui retai keičiasi.

2.5

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai priemonė yra įregistruojama AnaCredit. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei mėnesio kredito duomenų perdavimas už ataskaitinę dieną, kai (arba anksčiau) įsigalioja pakeitimas.

3.   Finansiniai duomenys

3.1

Finansinių duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemone. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; ir d) priemonės identifikatorius.

3.2

Finansiniai duomenys apibūdina priemonės finansinius pasikeitimus.

3.3

Bet kokia panaudota priemonės suma turi būti įrašyta duomenų požymyje „likusi nominali vertė“. Bet kokia įsipareigota nepanaudota priemonės suma turi būti įrašyta duomenų požymyje „nebalansinė suma“.

3.4

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

4.   Kitų sandorio šalių-priemonių duomenys

4.1

Kitų sandorio šalių-priemonių duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kitų sandorio šalių-priemonių kombinacija, ir kiekvieną įrašą unikaliai identifikuoja šių duomenų požymių kombinacija: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) kitos sandorio šalies identifikatorius; d) sutarties identifikatorius; e) priemonės identifikatorius ir f) kitos sandorio šalies vaidmuo.

4.2

Kitų sandorio šalių-priemonių duomenys apibūdina su kiekviena priemone susijusį visų kitų sandorio šalių vaidmenį.

4.3

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

4.4

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai (arba anksčiau) priemonė įregistruota AnaCredit. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei mėnesio kredito duomenų perdavimas dieną, kuri yra susijusi su ataskaitine diena, kai (arba anksčiau) įsigalioja pakeitimas.

5.   Bendrų įsipareigojimų duomenys

5.1

Bendrų įsipareigojimų duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kitų sandorio šalių-priemonių deriniu. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių derinį: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) kitos sandorio šalies identifikatorius; d) sutarties identifikatorius; ir e) priemonės identifikatorius.

5.2

Šie duomenys fiksuoja bendrą kiekvieno skolininko, kuris solidariai atsako už atskirą priemonę, atsakomybės sumą už priemonę.

5.3

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

5.4

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

Duomenų rinkinys

Duomenų požymis

1.

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

Nacionalinis identifikatorius

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Pavadinimas

Adresas: gatvė

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

Adresas: šalis/administracinis vienetas

Adresas: pašto indeksas

Adresas: šalis

Teisinė forma

Institucinis sektorius

Ekonominė veikla

Teisinio proceso statusas

Teisinio proceso pradžios data

Įmonės dydis

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

Darbuotojų skaičius

Bendra balanso suma

Metinė apyvarta

Apskaitos standartas

2.

Priemonės duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Priemonės rūšis

Amortizacijos rūšis

Valiuta

Patikos priemonė

Pradžios data

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

Palūkanų normų „lubos“

Palūkanų normų „grindys“

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

Palūkanų normų skirtumas/marža

Palūkanų normų rūšis

Juridinio galutinio termino data

Įsipareigojimų suma pradžioje

Mokėjimo dažnumas

Projektų finansavimo paskola

Tikslas

Atgręžtinis reikalavimas

Orientacinė palūkanų norma

Atsiskaitymo diena

Subordinuotoji skola

Sindikuotosios sutarties identifikatorius

Grąžinimo teisės

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

3.

Finansiniai duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Palūkanų normos

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

Pervesta suma

Įsiskolinimas už priemonę

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis

Likusi nominali vertė

Sukauptos palūkanos

Nebalansiniai straipsniai

4.

Kitų sandorio šalių- priemonių duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Kitos sandorio šalies vaidmuo

5.

Bendrų įsipareigojimų duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Bendrų įsipareigojimų suma

2 pavyzdinė forma

6.   Apskaitos duomenys

6.1

Apskaitos duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemone. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; ir d) priemonės identifikatorius.

6.2

Šie duomenys apibūdina priemonės pokyčius pagal atitinkamus stebimo agento juridinio asmens apskaitos standartus. Jei atskaitingajam agentui taikomas Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 2015/534 (ECB/2015/13) (1), duomenys įrašomi pagal apskaitos standartus – tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) arba nacionalinius bendruosius apskaitos principus (BAP) – taikomus vykdant, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) nustatytus reikalavimus stebimo agento juridiniam asmeniui.

6.3

Įrašai turi būti pateikiami kas ketvirtį.

7.   Gautos apsaugos duomenys

7.1

Gautos apsaugos duomenų apibendrinimo lygis siejamas su gauta apsauga. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius ir c) apsaugos identifikatorius.

7.2

Atskaitingieji agentai turėtų teikti duomenis apie bet kokią apsaugą, gautą kaip užstatas dėl priemonių duomenyse įrašytos (-ų) priemonės (-ių), grąžinimo, neatsižvelgiant į apsaugos tinkamumą sumažinti kredito riziką pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

7.3

Šie duomenys apibūdina gautą apsaugą.

7.4

Įrašai turi būti pateikti ne vėliau kaip mėnesio kredito duomenų perdavimas, susietas su ataskaitine data, kai (arba anksčiau) apsauga gauta kaip užstatas dėl bet kurios priemonės, kuri užregistruota AnaCredit, grąžinimo. Jei įvyksta pokytis, įrašai turi būti atnaujinti ne vėliau nei ketvirčio kredito duomenų perdavimas, susijęs su ataskaitine diena, kai (arba anksčiau) įsigalioja pakeitimas.

8.   Priemonių-gautos apsaugos duomenys

8.1

Priemonių-gautos apsaugos gautų duomenų apibendrinimo lygis siejamas su priemonių-gautos apsaugos kombinacija. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius; c) sutarties identifikatorius; d) priemonės identifikatorius ir e) apsaugos identifikatorius.

8.2

Šie duomenys apibūdina visą užtikrinamai priemonei gautą apsaugą.

8.3

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

9.   Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

9.1

Kitos sandorio šalies rizikos duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kita sandorio šalimi. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius ir c) kitos sandorio šalies identifikatorius.

9.2

Duomenys leidžia įvertinti kitos sandorio šalies kredito riziką.

9.3

Šios informacijos reikalaujama tik skolininkams ir apsaugos teikėjams.

9.4

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

9.5

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

9.6

Atitinkamas NCB gali nuspręsti rinkti kitos sandorio šalies rizikos duomenis kas ketvirtį.

10.   Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

10.1

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenų apibendrinimo lygis siejamas su kita sandorio šalimi. Kiekvienas įrašas unikaliai atitinka šių duomenų požymių kombinaciją: a) atskaitingojo agento identifikatorius; b) stebimo agento identifikatorius ir c) kitos sandorio šalies identifikatorius.

10.2

Šie duomenys leidžia nedelsiant identifikuoti nevykdančias įsipareigojimų kitas sandorio šalis.

10.3

Šios informacijos reikalaujama tik dėl skolininkų ir apsaugos teikėjų.

10.4

Fizinių asmenų, susijusių su priemonėmis, apie kurias teikiami duomenys AnaCredit atveju, nereikia teikti įrašų apie fizinius asmenis.

10.5

Įrašai turi būti pateikiami kas mėnesį.

Duomenys

Duomenų požymis

6.

Apskaitos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Priemonių apskaitos klasifikacija

Balanso pripažinimas

Sukauptos nurašytos sumos

Sukauptas vertės sumažėjimas

Vertės sumažėjimo rūšis

Vertės sumažėjimo metodas

Suvaržymo šaltiniai

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

Priemonės įsipareigojimų vykdymo statusas

Priemonės įsipareigojimų vykdymo statuso data

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data

Nuo įsipareigojimų neįvykdymo sukauptos atgautos sumos

Rizikos ribojimo portfelis

Balansinė vertė

7.

Gautos apsaugos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Apsaugos identifikatorius

Apsaugos teikėjo identifikatorius

Apsaugos rūšis

Apsaugos vertė

Apsaugos vertės rūšis

Apsaugos vertinimo metodas

Nekilnojamojo turto įkaito vieta

Apsaugos vertės data

Apsaugos pasibaigimo termino data

Pradinė apsaugos vertė

Pradinės apsaugos vertės data

8.

Priemonių-gautos apsaugos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Sutarties identifikatorius

Priemonės identifikatorius

Apsaugos identifikatorius

Apsaugos priskirta vertė

Trečiosios šalies pirmumo teisės reikalavimai apsaugos atžvilgiu

9.

Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

10.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

Atskaitingojo agento identifikatorius

Stebimo agento identifikatorius

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo data


(1)  2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 2015/534 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2015/13) (OL L 86, 2015 3 31, p. 13).


II PRIEDAS

Specialūs statistinės atskaitomybės reikalavimai

Pagal 7 straipsnį, 6 straipsnyje apibrėžti statistinės atskaitomybės reikalavimai esant tam tikroms sąlygoms turi būti sumažinti. Toliau pateiktuose keturiuose atvejuose apibūdinamos specialios sąlygos, kai nereikia teikti viso kredito duomenų rinkinio.

1.   Stebimi agentai, kurie nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentai

Priemonės, kai stebimas agentas yra užsienio filialas, kuris nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentas.

2.   Stebimi agentai, kuriems netaikomi kapitalo reikalavimai

Priemonės, kurių atžvilgiu stebimas agentas:

a)

nėra institucija, kuriai taikoma priežiūra pagal Reglamentą (ES) 2013/575/ES; arba

b)

yra subjekto, kuriam netaikoma priežiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013/ES, užsienio filialas.

3.   Administruojamos priemonės, kurių pripažinimas visiškai nutrauktas

Priemonės:

a)

kurių pripažinimas nutrauktas ir

b)

kurios administruojamos

4.   Priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Priemonės, kurių pradžios data yra iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

1 lentelėje nurodyti atskaitomybės reikalavimai kiekvienam duomenų požymiui, kiekvienu iš keturių pateiktų atvejų, naudojant šias klasifikacijas:

a)   N: atsižvelgiant į atskirus susitarimus, atitinkamas NCB gali nuspręsti nerinkti šios informacijos iš atskirų atskaitingųjų agentų;

b)   X: neprivaloma pateikti informacija;

Kai nenurodyta klasifikacija, informaciją privaloma pateikti.

Jei duomenis apima daugiau nei vienas 1 lentelėje pateiktas apibrėžimas, taikomas mažiausiai apsunkinantis reikalavimas.

1 lentelė

Specialūs statistinės atskaitomybės reikalavimai

 

1.

Stebimi agentai, kurie nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentai

2.

Stebimi agentai, kuriems netaikomi kapitalo reikalavimai

3.

Administruojamos priemonės, kurių pripažinimas visiškai nutrauktas

4.

Priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Projektų finansavimo paskola

N

 

 

 

Pradžios data

N

 

 

 

Palūkanų normų rūšis

N

 

 

 

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

N

 

 

 

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

N

 

 

N

Orientacinė palūkanų norma

N

 

 

 

Palūkanų normų skirtumas/marža

N

 

 

 

Palūkanų normų „lubos“

N

 

N

 

Palūkanų normų „grindys“

N

 

N

 

Amortizacijos rūšis

N

 

 

N

Mokėjimo dažnumas

N

 

 

N

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

 

N

N

 

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

N

 

 

 

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

 

N

 

 

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

 

N

 

 

Sukauptos palūkanos

N

 

 

 

Priemonių apskaitos klasifikacija

 

 

X

 

Suvaržymo šaltiniai

 

N

X

 

Sukauptos nurašytos sumos

 

 

X

 

Sukauptas vertės sumažėjimas

 

 

X

 

Vertės sumažėjimo rūšis

 

 

X

 

Vertės sumažėjimo metodas

 

 

X

 

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

 

 

X

 

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas

 

N

 

 

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statuso data

 

N

 

 

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

 

 

X

 

Restruktūrizavimo data ir sąlygų pakeitimo statusas

 

 

 

N

Rizikos ribojimo portfelis

 

X

X

 

Balansinė vertė

 

 

X

 

Pradinė apsaugos vertė

 

 

 

N

Pradinės apsaugos vertės data

 

 

 

N

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

 

N

N

 

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

 

N

N

 

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo data

 

N

N

 


III PRIEDAS

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

2 ir 3 lentelėje nurodyti atskaitomybės reikalavimai kiekvienam duomenų požymiui kitos sandorio šalies atskaitomybės duomenyse, kaip aprašyta I priedo 1 pavyzdinėje formoje.

2 lentelė nurodo reikalavimus kitoms sandorio šalims, kurios yra atskaitingosios valstybės narės rezidentės, o 3 lentelė nurodo reikalavimus kitoms sandorio šalims, kurios nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentės.

Naudojama ši reikalavimų klasifikacija:

a)   N: atsižvelgiant į atskirus susitarimus, atitinkamas NCB gali nuspręsti nerinkti šios informacijos iš atskirų atskaitingųjų agentų;

b)   X: neprivaloma pateikti informacija.

Kai nenurodyta klasifikacija, informaciją privaloma pateikti.

Jei duomenis apima daugiau nei vienas 2 arba 3 lentelėje pateiktas apibrėžimas, turi būti taikomas mažiausiai apsunkinantis reikalavimas.

2 lentelė

Specialūs kitos sandorio šalies ataskaitinių duomenų atskaitomybės reikalavimai kitoms sandorio šalims, kurios yra atskaitingosios valstybės narės rezidentės

 

1.

Atskaitingasis agentas

2.

Stebimas agentas

3.

Kreditorius

4.

Skolininkas – Visos priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

5.

Skolininkas – Bent viena priemonė, sukurta 2018 m. rugsėjo 1 d. arba vėliau.

6.

Apsaugos teikėjas

7.

Įmonės pagrindinė būstinė

8.

Tiesioginė patronuojančioji įmonė

9.

Galutinė patronuojančioji įmonė

10.

Iniciatorius

11.

Administratorius

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Kitos sandorio šalies identifikatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nacionalinis identifikatorius

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis/administracinis vienetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: pašto indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Teisinė forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institucinis sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Ekonominė veikla

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Teisinio proceso statusas

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Teisinio proceso pradžios data

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Įmonės dydis

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Darbuotojų skaičius

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Bendra balanso suma

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Metinė apyvarta

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Apskaitos standartas

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


3 lentelė

Specialūs kitos sandorio šalies ataskaitinių duomenų atskaitomybės reikalavimai kitoms sandorio šalims, kurios nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentės

 

1.

Atskaitingasis agentas

2.

Stebimas agentas

3.

Kreditorius

4.

Skolininkas – Visos priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

5.

Skolininkas – Bent viena priemonė, sukurta 2018 m. rugsėjo 1 d. arba vėliau.

6.

Apsaugos teikėjas

7.

Įmonės pagrindinė būstinė

8.

Tiesioginė patronuojančioji įmonė

9.

Galutinė patronuojančioji skolininko įmonė

10.

Iniciatorius

11.

Administratorius

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Kitos sandorio šalies identifikatorius

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nacionalinis identifikatorius

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pavadinimas

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: gatvė

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis/administracinis vienetas

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresas: pašto indeksas

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresas: šalis

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Teisinė forma

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institucinis sektorius

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Ekonominė veikla

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Teisinio proceso statusas

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Teisinio proceso pradžios data

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Įmonės dydis

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Darbuotojų skaičius

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bendra balanso suma

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Metinė apyvarta

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apskaitos standartas

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


IV PRIEDAS

Duomenų požymiai, apibrėžimai ir vertės

Šioje lentelėje pateikiami I–III prieduose nurodytų duomenų požymių išsamūs standartiniai apibrėžimai ir sąvokos. Joje taip pat numatytos teikiamų duomenų požymių, įskaitant verčių aprašymus, vertės.

NCB yra atsakingi už duomenų požymių ir verčių perkėlimą į nacionaliniu lygiu taikomus lygiaverčius duomenų požymius ir vertes.

Terminas

Termino rūšis

Apibrėžtis

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną kitą sandorio šalį. Kiekviena kita sandorio šalis turi turėti vieną kitos sandorio šalies identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama kitos sandorio šalies identifikatoriumi ne tai pačiai kitai sandorio šaliai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Atskaitingojo agento identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius atskaitingajam agentui.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Stebimo agento identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius stebimam agentui.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Sutarties identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną sandorį. Kiekviena sutartis turi turėti vieną sutarties identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama sutarties identifikatoriumi kitai sutarčiai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Priemonės identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną priemonę pagal atskirą sutartį. Kiekviena priemonė turi turėti vieną priemonės identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama priemonės identifikatoriumi jokiai kitai priemonei pagal tą pačią sutartį.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Apsaugos identifikatorius

Duomenų požymis

Atskaitingojo agento taikomas identifikatorius, skirtas unikaliai identifikuoti kiekvieną apsaugą, naudojamą priemonei užtikrinti. Kiekviena apsauga turi turėti vieną apsaugos identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui ir negali būti naudojama apsaugos identifikatoriumi jokiai kitai apsaugai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Apsaugos teikėjo identifikatorius

Duomenų požymis

Apsaugos teikėjo kitos sandorio šalies identifikatorius.

Jei apsaugos teikėjas yra ne juridinis asmuo, neprivaloma teikti apsaugos teikėjo identifikatoriaus.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Kitos sandorio šalies ataskaitiniai duomenys

Juridinio asmens identifikatorius (JAI)

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius, paskirtas pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 17442 standartą.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Nacionalinis identifikatorius

Duomenų požymis

Bendrai naudojamas identifikacinis kodas, kuris leidžia vienareikšmiškai identifikuoti kitą sandorio šalį arba juridinį asmenį, kurio dalimi kita sandorio šalis yra jos rezidavimo šalyje.

Kitos sandorio šalies, kuri yra užsienio filialas, atveju nacionalinis identifikatorius nurodo užsienio filialą.

Kitos sandorio šalies, kuri nėra užsienio filialas, atveju nacionalinis identifikatorius nurodo juridinį asmenį, kurio dalimi yra kita sandorio šalis.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Įmonės pagrindinės būstinės identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius juridiniam asmeniui, kurio teisiškai priklausoma dalimi yra užsienio filialas.

Šią informaciją teikia tik šalys, kurios yra užsienio filialai.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius juridiniam asmeniui, kuris yra kitos sandorio šalies tiesioginė patronuojančioji įmonė. Jei kita sandorio šalis neturi patronuojančiosios įmonės, kita sandorio šalis pati turi teikti kitos sandorio šalies identifikatorių.

Patronuojančioji įmonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktyje.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Galutinės patronuojančiosios įmonės identifikatorius

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies identifikatorius juridiniam asmeniui, kuris yra kitos sandorio šalies galutinė patronuojančioji įmonė. Ši galutinė patronuojančioji įmonė neturi patronuojančiosios įmonės. Jei kita sandorio šalis neturi patronuojančiosios įmonės, kita sandorio šalis pati turi teikti kitos sandorio šalies identifikatorių.

Patronuojančioji įmonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktyje.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Pavadinimas

Duomenų požymis

Visas kitos sandorio šalies juridinis pavadinimas.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Adresas: gatvė

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies gatvės adresas, įskaitant gatvės numerį.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Adresas: miestas/miestelis/kaimas

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies miestas, miestelis arba kaimas.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Adresas: pašto indeksas

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies pašto indeksas.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Adresas: apskritis/administracinis vienetas

Duomenų požymis

Kitų sandorio šalių, kurios yra Europos Sąjungos valstybių narių rezidentės, apskritis arba panašus administracinis vienetas.

Simbolių seka

Vertė

NUTS 3 regionai

Adresas: šalis

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies šalis.

ISO 3166–1 alpha-2 kodai

Vertė

ISO 3166–1 alfa-2 šalies kodas.

Teisinė forma

Duomenų požymis

Verslo subjekto rūšis kaip apibrėžta nacionalinėje teisės sistemoje.

Simbolių seka

Vertė

Galutinė simbolių seka.

Institucinis sektorius

Duomenų požymis

Instituciniai sektoriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013, Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (1).

Ne finansų bendrovės

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 45–50 punktuose apibrėžtos ne finansų bendrovės.

Centrinis Bankas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 72–74 punktuose apibrėžti centriniai bankai.

Kredito įstaigos

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtos kredito įstaigos.

Indėlių bendrovės, išskyrus kredito įstaigas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1 straipsnio a dalies 2 punkto a papunkčio ii įtraukoje apibrėžtos indėlių bendrovės, išskyrus kredito įstaigas.

Pinigų rinkos fondai (PRF)

Vertė

Pinigų rinkos fondai (PRF), apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 2 straipsnyje.

Ne PRF investiciniai fondai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 82–85 punktuose apibrėžti ne PRF investiciniai fondai.

Finansinių priemonių bendrovės (FPB), užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais

Vertė

FPB, užsiimančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves, pensijų fondus ir kitas finansinių priemonių bendroves, užsiimančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais

Vertė

Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 86 punkte, ir išskyrus FPB, užsiimančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Finansiniai pagalbininkai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 63 punkte apibrėžti finansiniai pagalbininkai.

Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 98–99 punktuose apibrėžtos priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai.

Draudimo bendrovės

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 100–104 punktuose apibrėžtos draudimo bendrovės.

Pensijų fondai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 105–110 punktuose apibrėžti pensijų fondai.

Centrinė valdžia

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 114 punkte apibrėžta centrinė valdžia.

Krašto (regiono) valdžia

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 115 punkte apibrėžta krašto (regiono) valdžia.

Vietos valdžia

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 116 punkte apibrėžta vietos valdžia.

Socialinės apsaugos fondai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 117 punkte apibrėžti socialinės apsaugos fondai.

Ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 dalies 129–130 punktuose apibrėžtos namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

Ekonominė veikla

Duomenų požymis

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 (2) statistinį klasifikatorių NACE 2 red. kitų sandorio šalių klasifikacija pagal jų ekonominę veiklą.

NACE kodas

Vertė

NACE kodo antras, trečias arba ketvirtas lygmuo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006.

Teisinio proceso statusas

Duomenų požymis

Kategorijos, apibrėžiančios kitos sandorio šalies teisinį statusą dėl jos mokumo, remiantis nacionaline teisės sistema.

NCB turėtų perkelti šias vertes į nacionalinę teisės sistemą. Tinkamu laiku kiekvienas NCB turėtų parengti informacinę lentelę, kad šias vertes būtų galima lengviau palyginti ir įvertinti tarptautiniu lygiu.

Nesiimta teisinių veiksmų

Vertė

Nesiimta teisinių veiksmų dėl kitos sandorio šalies mokumo arba įsiskolinimo.

Teisminės administracijos priežiūra, turto valdymo įmonės paskyrimas arba panašios priemonės

Vertė

Bet kokia byla, kurioje dalyvauja teisminė arba panaši institucija, kad tarp kreditorių būtų pasiektas refinansavimo susitarimas, išskyrus bankroto arba nemokumo bylas.

Bankrotas/nemokumas

Vertė

Teismui prižiūrint vykstančios bankroto arba nemokumo privalomos kolektyvinės bylos, susijusios su skolininko daliniu arba visišku teisės į turtą netekimu bei likvidatoriaus paskyrimu.

Kitos teisinės priemonės

Vertė

Kitos nei nurodyta teisinės priemonės, įskaitant dvišales teisines priemones tarp atskaitingojo agento ir kitos sandorio šalies.

Teisinio proceso pradžios data

Duomenų požymis

Data, kada prasidėjo teisinis procesas, apie kurį pranešta pagal požymį „teisinio proceso statusas“. Ši data turėtų būti pati naujausia atitinkama data iki atskaitingosios datos ir duomenys apie ją turėtų būti teikiami tik jei duomenų požymis „teisinio proceso statusas“ turi kitą vertę nei „nesiimta teisinių veiksmų“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Įmonės dydis

Duomenų požymis

Įmonių klasifikavimas pagal dydį pagal Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB (3) priedą.

Didelė įmonė

Vertė

Įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ) pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Vidutinė įmonė

Vertė

Įmonė, atitinkanti MVĮ apibrėžimą, tačiau ne kaip mažoji arba labai maža įmonė pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Mažoji įmonė

Vertė

Įmonė, kuri yra mažoji įmonė pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Labai maža įmonė

Vertė

Įmonė, kuri yra labai maža įmonė pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedą.

Data, kai buvo nustatytas įmonės dydis

Duomenų požymis

Data, su kuria susieta vertė „įmonės dydis“. Tai yra vėliausių duomenų, naudotų klasifikuoti įmonę arba peržiūrėti jos klasifikaciją, data.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Darbuotojų skaičius

Duomenų požymis

Kitai sandorio šaliai dirbančių darbuotojų skaičius pagal Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 5 straipsnį.

Skaičiais

Vertė

Ne neigiama vertė

Bendra balanso suma

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies viso turto balansinė vertė pagal Reglamentą (ES) 549/2013.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Metinė apyvarta

Duomenų požymis

Metinių pardavimų kiekis atėmus visus nukainavimus ir kitos sandorio šalies pardavimų mokesčius pagal Rekomendaciją 2003/361/EB. Lygiavertis Reglamento (ES) 575/2013 153 straipsnio 4 dalies sąvokai „bendra metinių pardavimų suma“.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Apskaitos standartas

Duomenų požymis

Stebimo agento juridinio asmens naudojamas apskaitos standartas. Jei atskaitingajam agentui taikomas Reglamentas (ES) Nr. 2015/534 (ECB/2015/13), duomenys įrašomi pagal apskaitos standartus – Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) arba nacionalinius bendruosius apskaitos principus (BAP) – taikomus vykdant, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) nustatytus reikalavimus stebimo agento juridiniam asmeniui.

TFAS

Vertė

TFAS, taikomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1606/2002 (4).

Su TFAS suderinti nacionaliniai BAP

Vertė

Nacionalinės apskaitos sistemos, išplėtotos pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (5), priemonėms taikant TFAS kriterijus.

Su TFAS nesuderinti nacionaliniai BAP

Vertė

Nacionalinės apskaitos sistemos, išplėtotos pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB, priemonėms netaikant TFAS kriterijų.

Kitos sandorio šalies rizikos duomenys

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per metus nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 160, 163, 179 ir 180 straipsnius.

Skaičiais

Vertė

Skaičius nuo 0 iki 1.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo duomenys

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Duomenų požymis

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo identifikavimo statusas. Kategorijos, apibūdinančios motyvus, dėl kurių kita sandorio šalis gali neįvykdyti savo įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį.

Įsipareigojimai vykdomi

Vertė

Kita sandorio šalis, kuri yra vykdanti įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta

Vertė

Įsipareigojimų nevykdanti kita sandorio šalis, kuri, tikėtina neatsiskaitys pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes praleista 90/180 dienų nuo termino

Vertė

Įsipareigojimų nevykdanti kita sandorio šalis, nes skola uždelsta daugiau nei 90/180 dienų pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta ir praleista 90/180 dienų nuo termino.

Vertė

Įsipareigojimų nevykdanti kita sandorio šalis, nes tikėtina, kad ji neatsiskaitys ir skola uždelsta daugiau nei 90/180 dienų pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado įsipareigojimų neįvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Kitos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Priemonių duomenys

Priemonės rūšis

Duomenų požymis

Priemonės klasifikavimas pagal šalių sutartų sąlygų rūšį.

Indėliai, išskyrus atvirkštines atpirkimo sutartis

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 79 punkte apibrėžti indėliai, išskyrus atvirkštines atpirkimo sutartis.

Lėšų pereikvojimas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/213/33) II priedo lentelės 2 dalies 2 punkto 1 dalies c papunktyje apibrėžtas lėšų pereikvojimas.

Kredito kortelės skola

Vertė

Kreditas, suteiktas naudojant uždelstines debetines korteles, t. y. korteles, suteikiančias „patogumo kreditą“, arba kreditines korteles, t. y. korteles, suteikiančias „patogumo kreditą“ ir išplėstinį kreditą.

Atnaujinamasis kreditas, išskyrus lėšų pereikvojimą ir kredito kortelės skolą.

Vertė

Kreditas, kuris turi šias savybes:

i)

skolininkas gali naudotis lėšomis arba išimti jas iki iš anksto patvirtinto kredito limito ribos iš anksto neįspėdamas kreditoriaus;

ii)

kredito suma gali padidėti ir sumažėti, nes lėšos pasiskolinamos bei grąžinamos;

iii)

kreditas gali būti panaudotas pakartotinai;

iv)

tai ne kreditinės kortelės skola arba lėšų pereikvojimas.

Kredito linijos, išskyrus atnaujinamąjį kreditą

Vertė

Kreditas, kuris turi šias savybes:

i)

skolininkas gali naudotis lėšomis arba išimti jas iki iš anksto patvirtinto kredito limito ribos pirmiau neįspėdamas kreditoriaus;

ii)

kreditas gali būti panaudotas pakartotinai,

iii)

tai ne atnaujinamasis kreditas, kreditinės kortelės skola arba lėšų pereikvojimas.

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai

Vertė

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2.14 dalyje.

Gautinos prekybos sumos

Vertė

Gautinos prekybos sumos – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2 dalies 5 punkto 41 papunkčio c įtraukoje.

Finansinė nuoma

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 134–135 punktuose apibrėžta finansinė nuoma.

Kitos paskolos

Vertė

Kitos paskolos, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Paskola – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 112, 113 ir 114 punktuose.

Projektų finansavimo paskola

Duomenų požymis

Projektų finansavimo nustatymas.

Projektų finansavimo paskola

Vertė

Naudojama, jei priemonė yra projektų finansavimo paskola pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą.

Ne projektų finansavimo paskola

Vertė

Priemonė yra ne projektų finansavimo paskola pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą.

Valiuta

Duomenų požymis

Priemonių valiutinė išraiška pagal ISO 4217 standartą.

ISO 4217 standartas

Vertė

ISO 4217 valiutos standarto kodas

Pradžios data

Duomenų požymis

Data, kai atsirado sutartiniai santykiai, t. y. data, kai sutartis tapo privaloma visoms šalims.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Atsiskaitymo diena

Duomenų požymis

Data, kai sutartyje nurodytos sąlygos yra arba gali būti vykdomos pirmą kartą, t. y. data, kai pirmą kartą apsikeičiama finansinėmis priemonėmis arba jos sukuriamos.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Juridinio galutinio termino data

Duomenų požymis

Priemonės sutartinio termino data, atsižvelgiant į visus susitarimus, kuriais iš dalies keičiamos pradinės sutartys.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Atgręžtinis reikalavimas

Duomenų požymis

Priemonių klasifikavimas, grįstas kreditoriaus teisėmis perimti turtą, išskyrus priemonę užtikrinančią apsaugą.

Atgręžtinis reikalavimas

Vertė

Priemonė, kurios atžvilgiu kreditorius turi teisę perimti skolininko turtą, išskyrus priemonę užtikrinančią apsaugą arba gautinų prekybos sumų atveju, teisę surinkti skolą iš subjekto, kuris pardavė gautinas prekybos sumas kreditoriui.

Be atgręžtinio reikalavimo

Vertė

Priemonė be pirmiau nurodyto atgręžtinio reikalavimo

Palūkanų normų rūšis

Duomenų požymis

Kredito pozicijų klasifikavimas, grįstas bazine norma, kad kiekvienam mokėjimo laikotarpiui būtų nustatyta palūkanų norma.

Fiksuotoji

Vertė

Schema, apibrėžianti palūkanų normas pozicijų laikymo laikotarpiu, jos apima tik pastovias normas – skaitinę pastovią normą, aiškiai žinomą pozicijos pradžioje, ir kai palūkanų normos taikomos visai pozicijai. Schema gali turėti daugiau negu vieną skirtingais pozicijos laikymo laikotarpiais taikytiną pastovią palūkanų normą (pvz., paskola su pastovia palūkanų norma pradiniu fiksuotosios palūkanų normos laikotarpiu, kuri paskui pakeičiama į kitą palūkanų normą, kuri vis dar yra pastovi, ir kuri buvo žinoma pozicijos pradžioje).

Kintama

Vertė

Schema, apibrėžianti palūkanų normas pozicijų laikymo laikotarpiu, jos apima tik palūkanų normas, pagrįstas kito kintamojo (orientacinio kintamojo) raida, ir kai palūkanų normos taikomos visai pozicijai.

Mišri

Vertė

Kitos palūkanų normos, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas

Duomenų požymis

Dažnumas, kuriuo perskaičiuojamos palūkanų normos po pradinio fiksuotųjų palūkanų normų laikotarpio, jei toks yra.

Neperskaičiuojama

Vertė

Priemonė, į kurią neįeina sutartis keisti palūkanų normą.

Vienadienė

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato kasdienį palūkanų normų keitimą.

Mėnesio

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kas mėnesį.

Ketvirčio

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kas ketvirtį.

Kas pusmetį

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kas pusmetį.

Kasmet

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato palūkanų normų keitimą kasmet.

Kreditoriaus nuožiūra

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato, kad kreditorius turi teisę nustatyti palūkanų normų perskaičiavimo datą.

Kitas dažnumas

Vertė

Priemonė, kurios sutartis numato kitokį nei pirmiau nurodytose kategorijose palūkanų normų keitimą.

Tik palūkanų laikotarpio pabaigos data

Duomenų požymis

Data, kai pasibaigia tik palūkanų laikotarpis. Tik palūkanos yra priemonė, pagal kurią sutartimi nustatytu laikotarpiu palūkanos mokamos nuo pagrindinio balanso jam nesikeičiant.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Orientacinė palūkanų norma

Duomenų požymis

Faktinei palūkanų normai apskaičiuoti naudojama orientacinė palūkanų norma.

Orientacinės palūkanų normos kodas

Vertė

Orientacinės palūkanų normos kodas yra orientacinės palūkanų normos vertės ir termino vertės kombinacija.

Turi būti naudojamos šios orientacinės palūkanų normos:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, kitos paprastos orientacinės palūkanų normos, kitos sudėtinės orientacinės palūkanų normos.

Turi būti naudojami šie termino verčių dydžiai:

Vienos dienos, vienos savaitės, dviejų savaičių, trijų savaičių, vieno mėnesio, dviejų mėnesių, trijų mėnesių, keturių mėnesių, penkių mėnesių, šešių mėnesių, septynių mėnesių, aštuonių mėnesių, devynių mėnesių, dešimties mėnesių, vienuolikos mėnesių, dvylikos mėnesių.

Orientacinės palūkanų normos kodas suformuojamas tokiu būdu: orientacinės palūkanų normos vertė derinama su termino verte.

Palūkanų normų skirtumas/marža

Duomenų požymis

Normų marža arba skirtumas (išreikšti procentais), kurie turi būti pridėti prie orientacinės palūkanų normos, naudojama palūkanų normai baziniais punktais apskaičiuoti.

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Palūkanų normų „lubos“

Duomenų požymis

Didžiausia vertė, mokama už palūkanų normas.

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Palūkanų normų „grindys“

Duomenų požymis

Mažiausia vertė, mokama už palūkanų normas.

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Tikslas

Duomenų požymis

Priemonių klasifikavimas pagal jų paskirtį.

Gyvenamojo nekilnojamojo turto pirkimas

Vertė

Gyvenamosios paskirties turto finansavimas. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 75 punkte apibrėžtas gyvenamosios paskirties turtas.

Komercinio nekilnojamojo turto pirkimas

Vertė

Kito nei gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto finansavimas.

Garantinės įmokos skolinimas

Vertė

Priemonės, pagal kurias įstaiga suteikia kreditą prekiauti vertybiniais popieriais, jiems įsigyti, parduoti ar platinti. Prie garantinės įmokos skolinimo priemonių nepriskiriamos kitos paskolos, užtikrintos vertybiniais popieriais.

Skolos finansavimas

Vertė

Likusios skolos arba skolos, kurios terminas dar nesuėjęs finansavimas. Į tai įeina skolos refinansavimas.

Importas

Vertė

Nerezidentų atliekamas prekių ir paslaugų finansavimas (pirkimas, natūriniai mainai ir (arba) dovanojimas) rezidentų atžvilgiu.

Eksportas

Vertė

Rezidentų atliekamas prekių ir paslaugų finansavimas (pardavimas, natūriniai mainai ir (arba) dovanojimas) nerezidentų atžvilgiu.

Statybų investicija

Vertė

Statinių, infrastruktūros ir industrinių patalpų statybos finansavimas.

Apyvartinio kapitalo priemonė

Vertė

Organizacijos pinigų srautų valdymo finansavimas.

Kiti tikslai

Vertė

Kitos paskirties, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Amortizacijos rūšis

Duomenų požymis

Priemonės, įskaitant pagrindinę sumą ir palūkanas, amortizacijos rūšis.

Prancūzijos

Vertė

Amortizacija, kai kiekvieną kartą išmokama visa suma – pagrindinė suma ir palūkanos, yra tokia pati.

Vokietijos

Vertė

Amortizacija, kai pirmas mokėjimas yra tik palūkanos, o likusios mokėjimo dalys yra vienodos, apimančios kapitalo amortizaciją ir palūkanas.

Fiksuotos amortizacijos grafikas

Vertė

Amortizacija, kai kiekvieną kartą išmokama pagrindinė suma yra tokia pati.

Vienkartinė įmoka

Vertė

Amortizacija, kai visa pagrindinė suma išmokama mokant paskutinį kartą.

Kita

Vertė

Kitos amortizacijos rūšys, neįtrauktos į pirmiau išvardintas kategorijas.

Mokėjimo dažnumas

Duomenų požymis

Turimų atlikti mokėjimų, pagrindinės sumos arba palūkanų, dažnumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Mėnesio

Vertė

Kas mėnesį.

Ketvirčio

Vertė

Kas ketvirtį.

Pusmečio

Vertė

Kas pusmetį.

Metų

Vertė

Kasmet.

Vienkartinė įmoka

Vertė

Amortizacija, kai visa pagrindinė suma išmokama mokant paskutinį kartą, neatsižvelgiant į palūkanų mokėjimo dažnumą.

Nulinė atkarpa

Vertė

Amortizacija, kai visa pagrindinė suma ir palūkanos išmokami mokant paskutinį kartą.

Kita

Vertė

Kitoks mokėjimo dažnumas, neįtrauktas į pirmiau išvardintas kategorijas.

Sindikuotosios paskolos identifikatorius

Duomenų požymis

Sutarties identifikatorius, taikomas sindikuotosios sutarties pagrindiniam organizatoriui, kad kiekviena sutartis būtų unikaliai identifikuota. Kiekviena sindikuotoji sutartis turės vieną sindikuotos sutarties identifikatorių. Ši vertė nesikeičia bėgant laikui, ir pagrindinio organizatoriaus negali būti naudojama sutarties identifikatoriumi kitai sutarčiai. Visi sindikuotojoje sutartyje dalyvaujantys kreditoriai turi naudoti tokį patį „sindikuotosios sutarties identifikatorių“.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai

Vertė

Iš raidinių ir skaitmeninių simbolių sudarytas kodas.

Subordinuotoji skola

Duomenų požymis

Subordinuotosios skolos identifikavimas. Subordinuotosios skolos priemonės yra papildomas reikalavimas institucijai emitentei, kuris gali būti įvykdytas tik įvykdžius visus aukštesnį statusą turinčius reikalavimus (pvz., dėl indėlių ir (arba) paskolų).

Subordinuotoji skola

Vertė

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) II priedo lentelę priemonė yra subordinuotoji skola.

Ne subordinuotoji skola

Vertė

Priemonė nėra subordinuota.

Grąžinimo teisės

Duomenų požymis

Kredito pozicijų klasifikavimas pagal kreditoriaus teises reikalauti grąžinti pozicijos sumą.

Pagal pareikalavimą arba įspėjus prieš trumpą laikotarpį

Vertė

Priemonės, kurios grąžinamos kreditoriui pareikalavus arba paprašius prieš trumpą įspėjamąjį laikotarpį.

Kita

Vertė

Priemonės, kurioms taikomos kitos nei pareikalavus arba trumpo įspėjamojo laikotarpio grąžinimo teisės.

Patikos priemonė

Duomenų požymis

Priemonių, kurių atžvilgiu stebimas agentas veikia savo vardu, tačiau dėl trečiosios šalies interesų ir prisiimdamas jos riziką.

Patikos priemonė

Vertė

Naudojama, jei priemonė laikoma kaip patikos priemonė.

Ne patikos priemonė

Vertė

Naudojama, jei priemonė nelaikoma kaip patikos priemonė.

Įsipareigojimų suma pradžioje

Duomenų požymis

Stebimo agento maksimali kredito rizikos pozicija priemonės pradžios dieną neatsižvelgiant į turimą apsaugą arba kitokį kredito vertės padidinimą. Visa įsipareigojimų suma pradžios dieną nustatoma patvirtinimo proceso metu, ir ji skirta apriboti stebimo agento kredito rizikos sumą, susijusią su atitinkamos priemonės konkrečia kita sandorio šalimi.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pokyčių prieš pirkimą

Duomenų požymis

Skirtumas tarp priemonės likusios nominalios sumos ir pirkimo kainos pirkimo dieną. Duomenys apie šią sumą turėtų būti teikiami priemonių, pirktų už mažesnę nei likusi sumą dėl kredito rizikos pablogėjimo, atžvilgiu.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Finansiniai duomenys

Palūkanų normos

Duomenų požymis

Perskaičiuota sutartinė norma arba siauroji palūkanų norma pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (6).

Skaičiais

Vertė

Procentais apibrėžta palūkanų norma.

Kito palūkanų normų perskaičiavimo data

Duomenų požymis

Data, kai įvyksta kitas palūkanų normų perskaičiavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) I priedo 3 dalyje. Jei priemonei nebus taikomas kitas palūkanų normų perskaičiavimas, teikiami duomenys apie jos juridinį galutinį terminą.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Pervesta suma

Duomenų požymis

Finansinio turto ekonominės nuosavybės teise pervesta suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas

Duomenų požymis

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo identifikavimo statusas. Kategorijos, apibūdinančios situacijas, dėl kurių kita priemonė gali būti apibūdinta kaip neįvykdžius įsipareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį.

Įsipareigojimai vykdomi

Vertė

Priemonė, kuri yra vykdanti įsipareigojimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta

Vertė

Priemonės, kurių atžvilgiu nevykdomi įsipareigojimai, nes tikėtina, kad skolininkas neatsiskaitys pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes praleista 90/180 dienų nuo termino

Vertė

Priemonės, kurių atžvilgiu nevykdomi įsipareigojimai, nes skola tęsiasi daugiau nei 90/180 dienų nuo termino pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsipareigojimų neįvykdymas, nes tikėtina, kad bus neatsiskaityta ir praleista 90/180 dienų nuo termino.

Vertė

Priemonės, kurių atžvilgiu nevykdomi įsipareigojimai, nes tikėtina, kad skolininkas neatsiskaitys ir skola tęsiasi daugiau nei 90/180 dienų nuo termino pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Įsiskolinimas už priemonę

Duomenų požymis

Suvestinė pagrindinės sumos, palūkanų ir bet kokio likusio mokesčio, kurie privalomi pagal sutartį ir kurių mokėjimo terminas yra praleistas, neapmokėta suma ataskaitinę dieną. Duomenys apie šią sumą privalo visada būti teikiami. Duomenys teikiami pažymint „0“, jei su priemone susijęs mokėjimas ataskaitinę sieną nebuvo praleistas.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data

Duomenų požymis

Praleisto įsiskolinimo už priemonę data pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 48 punktą. Tai yra vėliausia tokia data prieš ataskaitinę datą, ir apie ją turi būti teikiami duomenys, jei už priemonę ataskaitinę dieną jau turėjo būti atsiskaityta, data.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado įsipareigojimų neįvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis

Duomenų požymis

Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšies identifikavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 242 straipsnio 10 ir 11 dalis.

Tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais

Vertė

Priemonė, kuri pakeičiama vertybiniais popieriais atliekant tradicinį pakeitimą vertybiniais popieriais.

Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais

Vertė

Priemonė, kuri pakeičiama vertybiniais popieriais atliekant sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais.

Nepakeista vertybiniais popieriais

Vertė

Priemonė, kuri nepakeista vertybiniais popieriais neatliekant nei tradicinio, nei sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais.

Likusi nominali vertė

Duomenų požymis

Pagrindinė suma, likusi ataskaitinės dienos pabaigoje, įskaitant nesumokėtas įsiskolintas palūkanas, bet išskyrus sukauptas palūkanas. Duomenys apie likusią nominalią sumą turi būti teikiami atėmus visiškus ir dalinius nurašymus kaip apibrėžta atitinkamoje apskaitos praktikoje.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Nebalansinių straipsnių suma

Duomenų požymis

Visa nebalansinių pozicijų nominali suma. Tai apima visus įsipareigojimus skolinti prieš analizuojant konvertavimo veiksnius ir kredito rizikos sumažinimo būdus. Tai suma, kuri geriausiai atspindi institucijos didžiausią poziciją, susijusią su kredito rizika, neatsižvelgiant į turimą apsaugą arba kitokį kredito vertės padidinimą.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Sukauptos palūkanos

Duomenų požymis

Sukauptų paskolų palūkanų suma ataskaitinę dieną kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). Pagal bendrąjį kaupiamosios apskaitos principą gautinos priemonių palūkanos turėtų būti įrašomos balanse jų susikaupimo momentu (t. y. kaupiamuoju principu), o ne tuo metu, kai jos faktiškai gaunamos (t. y. grynųjų pinigų principu).

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Apskaitos duomenys

Priemonių apskaitos klasifikacija

Duomenų požymis

Apskaitos portfelis, kai priemonė įrašoma pagal apskaitos standartus TFAS arba nacionalinius BAP pagal stebimo agento juridinio asmens taikomą Reglamentą (ES) 2015/534 (ECB/2015/13).

TFAS apskaitos portfeliai

Lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai

Vertė

Lėšos centriniuose bankuose ir kiti iki pareikalavimo laikomi indėliai, pagal TFAS.

Prekybai laikomas finansinis turtas

Vertė

Prekybai laikomas finansinis turtas, pagal TFAS..

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai apskaičiuojamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Neprekybinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal TFAS.

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, taip vertinamas atlikus pradinį pripažinimą arba po jo, pagal TFAS, išskyrus prekybos finansinį turtą.

Finansinis turtas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

Vertė

Finansinis turtas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis dėl veiklos modelio ir grynųjų pinigų srautų pobūdžio, pagal TFAS.

Finansinis turtas, vertinamas amortizuota savikaina

Vertė

Finansinis turtas, apskaičiuotas amortizuota savikaina, pagal TFAS.

Nacionaliniai BAP apskaitos portfeliai

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose

Vertė

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose, pagal nacionalinius BAP.

Prekybai laikomas finansinis turtas

Vertė

Prekybai laikomas finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai apskaičiuojamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal nacionalinius BAP.

Prekybinis finansinis turtas

Vertė

Prekybinis finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal nacionalinius BAP.

Parduoti laikomas finansinis turtas

Vertė

Parduoti laikomas finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertė

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybės vertybiniuose popieriuose

Vertė

Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, apskaičiuotas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybės vertybiniuose popieriuose, pagal nacionalinius BAP.

Paskolos ir gautinos sumos

Vertė

Paskolos ir gautinos sumos, pagal nacionalinius BAP.

Iki termino laikomos investicijos

Vertė

Iki termino laikomos investicijos, pagal nacionalinius BAP.

Neprekybinės skolos priemonės, vertinamos taikant savikainos metodą

Vertė

Neprekybinės skolos priemonės, apskaičiuotos taikant savikainos metodą, pagal nacionalinius BAP.

Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

Vertė

Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, pagal nacionalinius BAP.

Balanso pripažinimas

Duomenų požymis

Finansinio turto balanso pripažinimas.

Visiškai pripažinta

Vertė

Priemonė yra visiškai pripažinta pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Pripažįstama tiek, kiek įstaiga toliau ją kontroliuoja

Vertė

Pripažįstama tiek, kiek įstaiga toliau ją kontroliuoja, pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Visiškai nutrauktas pripažinimas

Vertė

Priemonės nepripažinimas yra visiškai nutrauktas pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Suvaržymo šaltiniai

Duomenų požymis

Sandorio, kurio pozicija yra suvaržyta pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014, rūšis. Turtas, kuris traktuojamas kaip suvaržytas, jei jis buvo įkeistas arba jei jam taikomas koks nors susitarimas, kurio ji negali nutraukti be pasekmių, priemonę apsaugoti, įkeisti arba padidinti jos kredito vertę.

Centrinio banko lėšos

Vertė

Centrinio banko lėšos (visų rūšių, įskaitant atpirkimo sandorius), pagal Europos bankininkystės institucijos (EBI) techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama biržoje

Vertė

Išvestinės finansinės priemonės, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės

Vertė

Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Indėliai. Kiti nei sudaryti su centriniais bankais atpirkimo sandoriai

Vertė

Kiti nei su centriniais bankais sudaryti atpirkimo sandoriai pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius

Vertė

Indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai. Padengtos obligacijos

Vertė

Padengtos obligacijos, išleisti vertybiniai popieriai, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai. Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai

Vertė

Išleisti turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (TUVP), pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus padengtas obligacijas ir TUVP

Vertė

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus padengtas obligacijas ir TUVP, pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Kiti suvaržymo šaltiniai

Vertė

Kiti suvaržymo šaltiniai pagal EBI techninius įgyvendinimo standartus dėl duomenų teikimo apie turto suvaržymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalyje ir 100 straipsnyje.

Suvaržymų nėra

Vertė

Priemonė, kuri nebuvo įkeista arba kuriai netaikomas koks nors susitarimas, kurio ji negali nutraukti be pasekmių, priemonę apsaugoti, įkeisti arba padidinti jos kredito vertę

Sukauptos nurašytos sumos

Duomenų požymis

Sukaupta bet kurios skolos priemonės, pagrindinės sumos ir praleistų palūkanų suma, kurios institucija nebepripažįsta, nes laikoma, kad ji nebus atgauta, nepaisant to, į kokį portfelį ji buvo įtraukta. Nurašytų sumų priežastis galėtų būti finansinio turto, pripažįstamo tiesiogiai pelno (nuostolių) ataskaitoje, balansinės vertės sumažėjimas ir atidėjinių kredito nuostoliams sąskaitų sumų sumažėjimas, palyginus jas su finansinio turto balansine verte.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Sukauptas vertės sumažėjimas

Duomenų požymis

Ataskaitinę dieną priemonės atžvilgiu laikomų ar priskirtų atidėjinių padengti nuostoliams suma. Šis duomenų požymis taikomas priemonėms, kurių vertė sumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą.

Pagal TFAS, sukauptas vertės sumažėjimas yra susijęs su šiomis sumomis:

i)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi 12-os mėnesių tikėtiniems kredito nuostoliams;

ii)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi priemonės galiojimo laikotarpio tikėtiniems kredito nuostoliams.

Pagal BAP, sukauptas vertės sumažėjimas šių sumų atžvilgiu:

i)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi bendriesiems atidėjininiams;

ii)

atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi specialiesiems atidėjininiams.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Vertės sumažėjimo rūšis

Duomenų požymis

Vertės sumažėjimo rūšis.

1 etapas (TFAS)

Vertė

Naudotina, jei priemonės vertė nesumažėjo ir atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi 12-os mėnesių tikėtiniems kredito nuostoliams, yra padidinta priemonės atžvilgiu pagal TFAS. Tik priemonėms, kurių vertė sumažėja pagal TFAS 9.

2 etapas (TFAS)

Vertė

Naudotina, jei priemonės vertė nesumažėjo ir atidėjinių padengti nuostoliams suma, lygi priemonės galiojimo laikotarpio tikėtiniems kredito nuostoliams, yra padidinta priemonės atžvilgiu pagal TFAS. Tik priemonėms, kurių vertė sumažėja pagal TFAS 9.

3 etapas (TFAS)

Vertė

Naudojama, jei priemonė yra kreditas, kurio vertė sumažėjo pagal TFAS 9.

Bendrieji atidėjiniai (BAP)

Vertė

Naudojama, jei priemonės vertė sumažėja pagal kitą nei TFAS 9 taikomą apskaitos standartą ir priemonei netaikomi specialieji atidėjiniai padengti nuostoliams (vertė nesumažėjo).

Specialieji atidėjiniai (BAP)

Vertė

Naudojama, jei priemonės vertė sumažėja pagal kitą nei TFAS 9 taikomą apskaitos standartą ir priemonei taikomi specialieji atidėjiniai padengti nuostoliams, neatsižvelgiant į tai, ar šie atidėjiniai įvertinami individualiai, ar bendrai (vertė sumažėjo).

Vertė nesumažėjo

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė nesumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą.

Vertės sumažėjimo metodas

Duomenų požymis

Metodas, pagal kurį vertinamas vertės sumažėjimas, jei priemonės vertė sumažėja pagal jai taikomus apskaitos standartus. Kolektyviniai ir individualūs metodai atskirti.

Individualiai įvertinta

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė nesumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą ir vertės sumažėjimas vertinamas individualiai.

Kolektyviai įvertinta

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė sumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą, ir priemonė grupuojama su panašaus pobūdžio kredito rizikos priemonėmis, kad būtų kolektyviai įvertinamas jos vertės sumažėjimas.

Vertė nesumažėjo

Vertė

Naudotina tik tada, jei priemonės vertė nesumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą.

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

Duomenų požymis

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 46 punktą.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas

Duomenų požymis

Priemonė ataskaitinę dieną turi būti klasifikuojama į vieną iš šių kategorijų:

Neveiksnios

Vertė

Neveiksnios priemonės pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Veiksnios

Vertė

Veiksnios priemonės pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statuso data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado arba pasikeitė priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Su nebalansinėmis pozicijomis susiję atidėjiniai

Duomenų požymis

Nebalansinių sumų atidėjinių suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas

Duomenų požymis

Priemonių, kurios buvo restruktūrizuotos ir kurių sąlygos pakeistos, identifikavimas.

Restruktūrizuota: priemonės su pakeistomis žemesnėmis nei rinkos sąlygos palūkanų normomis

Vertė

Restruktūrizavimo priemonės taikomos: priemonės, kurių sąlygos pakeistos, įskaitant palūkanų normos pakeitimą žemesnėmis nei rinkos sąlygos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34).

Restruktūrizuota: priemonės, kurių kitos sąlygos pakeistos

Vertė

Restruktūrizavimo priemonės taikomos: priemonės, kurių sąlygos pakeistos, išskyrus palūkanų normų pakeitimą žemesnėmis nei rinkos sąlygos pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2013/34).

Restruktūrizuota: refinansuota arba iš dalies refinansuota skola

Vertė

Restruktūrizavimo priemonės taikomos: refinansuota skola pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Priemonė, kurios sąlygos pakeistos be restruktūrizavimo priemonių

Vertė

Priemonė, kurios finansinės sąlygos yra pakeistos, kai netaikomos restruktūrizavimo priemonės pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Nerestruktūrizuota arba sąlygos nepakeistos

Vertė

Netaikomos restruktūrizavimo priemonės ir sąlygos nekeičiamos pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Nuo įsipareigojimų neįvykdymo sukauptos atgautos sumos

Duomenų požymis

Visa nuo įsipareigojimų neįvykdymo datos atgauta suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data

Duomenų požymis

Data, kai laikoma, kad atsirado restruktūrizavimo arba sąlygų pakeitimo statusas apie kurį pranešama „Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas“.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Rizikos ribojimo portfelis

Duomenų požymis

Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą.

Prekybos knyga

Vertė

Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą.

Ne prekybos knyga

Vertė

Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą.

Balansinė vertė

Duomenų požymis

Balansinė vertė pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Kitos sandorio šalies-priemonių duomenys

Kitos sandorio šalies vaidmuo

Duomenų požymis

Kitų sandorio šalių vaidmuo priemonės atžvilgiu.

Kreditorius

Vertė

Kita sandorio šalis, kuriai tenka priemonės kredito rizika, išskyrus apsaugos teikėją.

Skolininkas

Vertė

Kita sandorio šalis, kuri kelia priemonės kredito riziką, išskyrus apsaugos teikėją.

Administratorius

Vertė

Kita sandorio šalis, kuri atsako už administracinį ir finansinį priemonės valdymą.

Iniciatorius

Vertė

Pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio kita sandorio šalis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 1 straipsnio 3 dalyje.

Bendrų įsipareigojimų duomenys

Bendrų įsipareigojimų suma

Duomenų požymis

Likusi nominali suma, kurios atžvilgiu kiekvienas skolininkas yra atsakingas, esant vienai priemonei ir dviem arba daugiau skolininkų.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Gautos apsaugos duomenys

Apsaugos pasibaigimo terminas

Duomenų požymis

Sutartinis apsaugos pasibaigimo terminas, kuris yra anksčiausia data, kai apsauga gali pasibaigti arba būti nutraukta, atsižvelgiant į visus susitarimus, kuriais iš dalies keičiami pradiniai paktai.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Apsaugos rūšis

Duomenų požymis

Gautos apsaugos rūšis, neatsižvelgiant į jos tinkamumą kredito rizikai sumažinti.

Auksas

Vertė

Auksas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Pinigai ir indėliai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 74 punkte apibrėžti pinigai ir indėliai.

Vertybiniai popieriai

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 89 punkte apibrėžti vertybiniai popieriai.

Paskolos

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 112 punkte apibrėžtos paskolos.

Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai)

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5 dalies 139 punkte apibrėžtos nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos arba vienetai

Kredito išvestinės finansinės priemonės

Vertė

Kredito išvestinės priemonės, kurios yra:

Kredito išvestinės priemonės, atitinkančios finansinių garantijų apibrėžtį, kuri pateikta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 58 punkto b papunktyje.

Kredito išvestinės priemonės, išskyrus finansines garantijas – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2 dalies 67 punkto d papunktyje.

Kredito išvestinės priemonės apima Reglamento (ES) Nr. 575/2013 204 straipsnyje nurodytas tinkamas kredito išvestines priemones.

Finansinės garantijos, išskyrus kredito išvestines finansines priemones

Vertė

Finansinės garantijos, išskyrus kredito išvestines finansines priemones pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014.

Gautinos prekybos sumos

Vertė

Gautinos prekybos sumos – kaip apibrėžta įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2013 V priedo 2 dalies 5 punkto 41 papunkčio c papunktyje.

Įkeisti gyvybės draudimo liudijimai

Vertė

Skolinančiajai įstaigai įkeisti gyvybės draudimo liudijimai pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Gyvenamojo nekilnojamojo turto įkaitas

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 75 punkte apibrėžtas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas.

Biurai ir komercinės paskirties patalpos

Vertė

Biurai ir komercinės paskirties patalpos pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

Komercinio nekilnojamojo turto įkaitas

Vertė

Nekilnojamasis turtas, išskyrus gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, biurus ir komercinės paskirties patalpas.

Kitos fizinės užtikrinimo priemonės

Vertė

Kitos fizinės užtikrinimo priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, neįtrauktos į ankstesnes vertes.

Kita apsauga

Vertė

Kita apsauga, neįtraukta į pirmiau išvardintas kategorijas.

Apsaugos vertė

Duomenų požymis

Pagal vertinimo metodą nustatyta apsaugos vertės suma įrašyta į „Apsaugos vertės rūšis“.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Apsaugos vertės rūšis

Duomenų požymis

Vertės rūšies, numatytos duomenų požymyje „Apsaugos vertė“, identifikavimas.

Tariamoji suma

Vertė

Nominalioji vertė dėl kurios sutartyje susitarta, kad ji naudojama apskaičiuoti mokėjimams, jei realizuojama apsauga.

Tikroji vertė

Vertė

Kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą arba sumokėta perleidžiant įsipareigojimą pagal įprastą sandorį tarp rinkos dalyvių vertinimo dieną.

Naudojama, jei apsauga nėra nekilnojamas turtas.

Rinkos vertė

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 76 punkte apibrėžta dabartinė nekilnojamojo turto rinkos vertė.

Naudojama, jei apsauga yra nekilnojamasis turtas, kai rinkos vertė yra pateikiama duomenų požymyje „Apsaugos vertė“.

Ilgalaikė tvari vertė

Vertė

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 74 punkte apibrėžta nekilnojamojo turto hipotekinė skolinimo vertė.

Naudojama, jei apsauga yra nekilnojamasis turtas, kai „hipotekinė skolinimo vertė“ pateikiama duomenų požymyje „Apsaugos vertė“.

Kita užtikrinimo vertė

Vertė

Kita užtikrinimo vertė, neįtraukta į pirmiau išvardintas kategorijas.

Nekilnojamojo turto įkaito vieta

Duomenų požymis

Regionas arba šalis, kuriuose yra įkaitas.

ISO 3166–1 alfa-2 kodai

Vertė

Šalies, kurioje yra įkaitas, įkaitui, kuris nėra atskaitingoje valstybėje narėje, ISO 3166–1 alfa-2 kodai.

NUTS 3 regionai

Vertė

NUTS 3 regionai, kuriuose yra įkaitas, įkaitui, kuris yra atskaitingoje valstybėje narėje.

Apsaugos vertės data

Duomenų požymis

Data, kai buvo atliktas vėliausias apsaugos įvertinimas iki ataskaitinės datos.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Apsaugos vertinimo metodas

Duomenų požymis

Apsaugos vertinimo rūšis; metodas naudojamas apsaugos vertei nustatyti.

Rinkos vertė

Vertė

Vertinimo metodas, kai apsaugos vertė grindžiama tokio paties turto ir įsipareigojimų aktyvioje rinkoje nekoreguotomis kotiruojamomis kainomis.

Kitos sandorio šalies vertinimas

Vertė

Vertinimo metodas, kurį vertindamas naudoja apsaugos teikėjas.

Kreditoriaus vertinimas

Vertė

Vertinimo metodas, kurį vertindamas naudoja kreditorius: išorės arba vidaus vertintojas, kuris turi reikiamas vertinimo kvalifikacijas, gebėjimus ir patirtį vykdyti vertinimą ir kuris nėra nepriklausomas nuo sprendimų apie kreditą proceso.

Trečiosios šalies vertinimas

Vertė

Vertintojo, kuris yra nepriklausomas nuo sprendimų apie kreditą proceso, atliktas vertinimas.

Kita vertinimo rūšis

Vertė

Kita vertinimo, neįtraukto į kitas kategorijas, rūšis.

Pradinė apsaugos vertė

Duomenų požymis

Tikroji apsaugos vertė ataskaitinę dieną, kai ji buvo pateikta kaip kredito apsauga.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Pradinės apsaugos vertės data

Duomenų požymis

Apsaugos pradinės vertės data, t. y. data, kai vėliausias užtikrinimo įvertinimas buvo atliktas iki pradinio jos, kaip kredito apsaugos, pateikimo.

Data

Vertė

[MMMM/mm/dd]

Priemonės-gautos apsaugos duomenys

Apsaugos priskirta vertė

Duomenų požymis

Didžiausia apsaugos vertės suma, kuri gali būti laikoma priemonės kredito apsauga. Esamų trečiųjų šalių arba stebimo agento pirmumo teisės reikalavimų suma į apsaugą turi būti neįtraukta į priskirtą apsaugos vertę. Apsaugos atžvilgiu, kuri yra tinkama pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, ši vertė turėtų būti teikiama pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalį.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).

Trečiosios šalies pirmumo teisės reikalavimai į apsaugą

Duomenų požymis

Didžiausia bet kokių esamų aukščiau negu trečiųjų šalių, išskyrus stebimą agentą, reitinguojamų kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių apsaugos atžvilgiu, suma.

Skaičiais

Vertė

Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro/užsienio valiutų keitimo kursu (t. y. vidutiniu kursu).


(1)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107).

(2)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(3)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (2003/361/EB) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(4)  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(5)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(6)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51).


V PRIEDAS

Būtinieji standartai, kuriuos turi taikyti faktinė atskaitingoji visuma

Kad įvykdytų Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimus, atskaitingieji agentai turi laikytis šių būtinųjų standartų.

1.

Bendrieji perdavimo standartai:

a)

duomenys turi būti teikiami laiku ir laikantis atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) nustatytų terminų;

b)

statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;

c)

atskaitingasis agentas kiekvienam atitinkamam NCB turi pateikti vieno arba daugiau kontaktinių asmenų duomenis;

d)

turi būti laikomasi duomenų perdavimo atitinkamam NCB techninių specifikacijų.

2.

Būtinieji tikslumo standartai:

a)

statistinė informacija turi būti teisinga: turi būti laikomasi visų tiesinių apribojimų (pvz., tarpinių rezultatų suma turi būti lygi bendrai sumai) ir visais dažnumais teikiami duomenys turi būti suderinti;

b)

atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;

c)

statistinė informacija turi būti išsami ir joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; duomenų teikimo spragos turi būti laikinos, apie jas turi būti pranešta NCB (o NCB turi pranešti ECB), jos turi būti paaiškintos atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;

d)

atskaitingieji agentai turi vadovautis atitinkamo NCB nustatytais techninio duomenų perdavimo matmenimis, skaičių apvalinimo metodika ir dešimtainiais skaitmenimis.

3.

Būtinieji sąvokų atitikties standartai:

a)

statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;

b)

jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi tuoj pat pašalinti skirtumus tarp naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės;

c)

atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų trūkius lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.

4.

Būtinieji pataisymų standartai

Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų pataisymų, turi būti pateikti kartu su aiškinamuoju raštu.


Top